Sitemap

Jaarstukken 2021 Blz. 1
Jaarstukken 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Werken aan een fitte organisatie Blz. 6
Aanpak armoede Blz. 7
Corona Blz. 8
Coronasteun voor ondernemers Blz. 9
Stimuleren cultuur Blz. 10
Transformatie sociaal domein Blz. 11
Een veilige rotonde op de Marijkeweg Blz. 12
Regionale Energiestrategie Blz. 13
Groenrenovatie in de Roghorst Blz. 14
Aanpak woningnood Blz. 15
Herijking sportbeleid Blz. 16
Goed Werk Blz. 17
Investeringsfonds Blz. 18
Leeswijzer Blz. 19
Leeswijzer Blz. 20
Financiële samenvatting Blz. 21
Financiële samenvatting Blz. 22
Overzicht baten en lasten 2021 Blz. 23
Resultaat 2021 Blz. 24
Nadere toelichting op het resultaat Blz. 25
Financiële positie Blz. 26
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 27
Waarom dit programma? Blz. 28
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29
1.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
Doelstellingen Blz. 32
1.1.1 Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers Blz. 33
Een aaneensluitend stelsel van voetgangersvoorzieningen en toegankelijke openbare ruimte (inclusieve maatschappij). Blz. 34
Een fijnmazig netwerk fiets infrastructuur (inclusief veer), conform de netwerkvisie. Blz. 35
Een robuuste auto infrastructuur die huidige/toekomstige vraag naar capaciteit kan accommoderen en waar de doorstroming zo lang mogelijk op gang blijft en hinder zo min mogelijk optreedt. Blz. 36
Samenwerking in de provincie ten behoeve van een hoogwaardig OV-netwerk, conform de netwerkvisie. Blz. 37
1.1.2 Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving Blz. 38
Bewoners hebben invloed op hun directe leefomgeving, door actief in te spelen op kleine verkeersvragen en -knelpunten via o.a. meldpunt openbare ruimte Blz. 39
Duurzaam veilig richtlijnen toepassen bij wegontwerp ten behoeve van verkeersveilige openbare ruimte (bij nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande straten, zoals bij schoolomgevingen). Blz. 40
Educatie, voorlichting en handhaving ten behoeve van voorkomen van ongevallen (in samenwerking met verkeersveiligheidsregio Foodvalley). Blz. 41
Goed inframanagement (conform niveau basis). Blz. 42
Parkeerbeleid ten behoeve van juiste mate van leefbaarheid. Blz. 43
Vergunningen (zoals evenement-, inrit- en omgevingsvergunning) en gehandicaptenparkeren zijn getoetst en verstrekt. Blz. 44
1.1.3 Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 20XX) Blz. 45
Gemeente Wageningen geeft uitvoering aan het mobiliteitsconvenant. Blz. 46
Plaatsen van laadpalen is gefaciliteerd. Blz. 47
Algemene informatie programma 1 Blz. 48
Beleidsindicatoren Blz. 49
Beleidskader Blz. 50
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 51
Wat heeft het gekost? Blz. 52
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 53
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 54
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 55
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 56
Waarom dit programma? Blz. 57
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 58
2.1 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat Blz. 59
Wat wilden we bereiken? Blz. 60
Doelstellingen Blz. 61
2.1.1 Transparante en accurate ondernemersdienstverlening Blz. 62
Behoeften ondernemers in beeld. Blz. 63
Nauwere samenwerking met andere platforms/organisaties (ondernemersverenigingen, kennis/onderwijsinstellingen). Blz. 64
Vlotte vergunningen procedures. Blz. 65
2.1.2 Een aantrekkelijke en levendige binnenstad om in te verblijven Blz. 66
Er is een effectief centrummanagement. Blz. 67
Goed functionerende warenmarkt. Blz. 68
Openbare ruimte van de binnenstad is een prettige verblijfsomgeving, met kwaliteitsniveau basis. Blz. 69
Optimale structuur binnenstad (waaronder looproutes, entrees, parkeren, groen en invulling vastgoed). Blz. 70
Promotiestrategie binnenstad Blz. 71
2.1.3 Verbinding (binnen)stad en WUR Blz. 72
Er is samenwerking tussen de WUR - gemeente - samenleving ten behoeve van zichtbaarheid van de WUR in de binnenstad. Blz. 73
Samenwerking op kennis in de Agrifood en Life Sciences en de hele keten. Blz. 74
2.1.4 Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem Blz. 75
Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat (vestigingsklimaat). Blz. 76
Behoud en aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal). Blz. 77
Hoogwaardige (groen en duurzaam) en goed bereikbare werklocaties. Blz. 78
Sterke positie binnen regio Foodvalley waarin partners complementair zijn, gebaseerd op gezamenlijke ambities. Blz. 79
2.1.5 Aantrekkelijke functionele en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid Blz. 80
Er is een Toekomstvisie op de werklocaties waaronder de Haven, als onderdeel van de Visie Bebouwde Kom (Omgevingsvisie). Blz. 81
Inzicht in de betekenis en de behoeften van de reguliere bedrijvigheid. Blz. 82
2.1.6 Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme Blz. 83
Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van het toeristisch aanbod en het is duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt. Blz. 84
Sterk recreatief aanbod. Blz. 85
Algemene informatie programma 2 Blz. 86
Beleidsindicatoren Blz. 87
Beleidskader Blz. 88
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 89
Wat heeft het gekost? Blz. 90
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 91
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 92
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 93
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 94
Waarom dit programma? Blz. 95
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 96
3.1 Een groene en biodiverse leefomgeving Blz. 97
Wat wilden we bereiken? Blz. 98
Doelstellingen Blz. 99
3.1.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied) Blz. 100
De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Dit resultaat is afhankelijk van doel 2.4. Blz. 101
De biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied), waarbij kansen voor innovatie waar mogelijk worden toegepast. Blz. 102
De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert. Blz. 103
Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld. Blz. 104
Er is in samenwerking met externe partijen een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone (visie Buitengebied) en daar wordt uitvoering aan gegeven. Blz. 105
Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd (zie ook programma 2.7). Blz. 106
Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd. Blz. 107
3.1.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot. Blz. 108
Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7). Blz. 109
Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau). Blz. 110
In samenwerking met andere partijen is de binnenstad vergroend (zie ook programma 2.2) Blz. 111
Instandhouding van de hoofd/ecologische groenstructuur. Blz. 112
3.1.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig. Blz. 113
In samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen. Blz. 114
3.2 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving Blz. 115
Wat wilden we bereiken? Blz. 116
Doelstellingen Blz. 117
3.2.1 Implementatie Omgevingswet Blz. 118
Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO) Blz. 119
Er is een omgevingsvisie in ontwikkeling waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan Blz. 120
Er is een participatiestrategie Blz. 121
Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie Blz. 122
3.2.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving Blz. 123
Strategie en grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke ambities Blz. 124
Uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de stad Blz. 125
3.2.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie Blz. 126
Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd Blz. 127
Er is structurele dekking gevonden voor borging van de ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundige) Blz. 128
3.2.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie Blz. 129
Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges) Blz. 130
Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf) Blz. 131
Het project Grebbedijk is in uitvoering Blz. 132
Het project Grebbedijk is voorbereid Blz. 133
Onze werkprocessen zijn zodanig dat initiatieven in de fysieke leefomgeving onze ambitie mogelijk maken Blz. 134
3.2.5 Identiteit van de stad is beleefbaar Blz. 135
Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen Blz. 136
Cultuurhistorie wordt gevierd Blz. 137
Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan Blz. 138
Algemene informatie programma 3 Blz. 139
Beleidsindicatoren Blz. 140
Beleidskader Blz. 141
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 142
Wat heeft het gekost? Blz. 143
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 144
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 145
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 146
Programma 4 Milieu Blz. 147
Waarom dit programma? Blz. 148
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 149
4.1 Klimaatneutraal in 20XX Blz. 150
Wat wilden we bereiken? Blz. 151
Doelstellingen Blz. 152
4.1.1 Er is 50% bespaard op de warmtevraag in 20XX ten opzichte van 2008 Blz. 153
Door inzet op bewustwording, stimuleren gebruik van subsidies en ondersteuning van huishoudens en bedrijven is de nettowarmtevraag per huishouden met XX en bedrijf met XX per jaar gedaald. Blz. 154
Ook in 2022 handhaaft gemeente Wageningen doorlopend bij bedrijven en instellingen om er op toe te zien dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing. In 20XX voldoet minimaal 75% hieraan. Blz. 155
Alle VvE's hebben een haalbaarheidsstudie uit laten voeren waaruit duidelijk wordt hoe zij kunnen besparen en hoe zijn hun resterende warmtevraag duurzaam kunnen invullen. Blz. 156
Energiemaatregelen worden via een Energie Service Company (ESCo) aangeboden als onderdeel van de wijkaanpak. Blz. 157
4.1.2 100% van de warmte wordt in 20XX duurzaam opgewekt in Wageningen en haar directe omgeving en 400 TJ elektriciteit wordt in 2030 duurzaam opgewekt op grondgebied van de gemeente. Blz. 158
De aanbesteding/inkoop van energie voor de gemeentelijke organisatie resulteert in concrete lokale duurzame energieopwek installaties waarmee deze energievraag kan worden voorzien (doel: 33% per 5 jaar). Blz. 159
In Wageningen is door warmtepartners een open duurzaam warmtenet gerealiseerd waarop enkele duizenden woningen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten. De Nude zal de eerste wijk zijn die op dit warmtenet wordt aangesloten. Blz. 160
Voor alle wijken die niet worden aangesloten op het warmtenet is een Wijk Uitvoerings Plan (WUP) gemaakt. Er is uitvoering gegeven aan deze WUP zodat woningen, bedrijven en instellingen in deze wijken worden voorzien van warmte. Blz. 161
Het warmtenet voor de Proeftuin Aardgasvrije wijk Benedenbuurt is gerealiseerd. Resultaten uit progr. 3 zijn randvoorwaardelijk. Blz. 162
Zonneparken worden gerealiseerd binnen de voorwaarden en criteria uit Visie Buitengebied. Resultaten uit progr. 3 zijn randvoorwaardelijk. Blz. 163
De Regionale Energie Strategie RFV (RES) 1.0 is in 2021 en RES 2.0 in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad. Blz. 164
Het aantal inwoners, bedrijven en instellingen die jaarlijks investeren in zonne-energie is gestegen. Het percentage geschikt dakoppervlak dat benut wordt stijgt van 31% naar 75% in 2030. Daarnaast wordt ingezet op het benutten van parkeerterreinen. Blz. 165
Geschikte windmolenlocaties zijn in 2022 in beeld gebracht (NB. tot 2025 worden locaties onderzocht en getracht te ontwikkelen). Blz. 166
De huurders van Woningstichting appartementen in de Nude zijn overgestapt van koken op gas naar koken op inductie. Blz. 167
4.1.3 De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd. Blz. 168
Duurzame korte voedselketens (lokale natuurinclusieve productie voor regionale consumptie) zijn kwantitatief en kwalitatief toegenomen. Blz. 169
Er is in samenwerking met de stad in 2021 een voedselagenda 2021-2030 opgesteld. Blz. 170
Wageningse huishoudens, bedrijven en restaurants hebben hun voedselverspilling en de consumptie van vlees en zuivel verminderd (ambities worden afgeschaald per ‘22). Blz. 171
Gedeelte van voedselprogramma is onderdeel van programma 6 (‘In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht'). Blz. 172
4.1.4 De klimaatdoelstellingen worden op een ambitieuze doch realistische wijze vormgegeven. Blz. 173
De Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 is herijkt in 2021. Blz. 174
4.1.5 Restbedragen die behoren bij resultaten uit een ander programma. Blz. 175
Over te zetten restbedragen 1. Subsidie Groene Wiel € 21.655 2. Natuurstroomcontract € 8.201 3. Doorbraakdossier klimaatbestendig-heid € 30.000 4. Doorbraakdossier Duurzame mobiliteit € 55.000 Blz. 176
4.2 Een veilige en gezonde leefomgeving Blz. 177
Wat wilden we bereiken? Blz. 178
Doelstellingen Blz. 179
4.2.1 Milieunormen worden niet overschreden Blz. 180
Met behulp van toezicht en handhaving wordt gecontroleerd of normen op gebied van bodem, lucht, geluid, geur en energie niet worden overschreden. Blz. 181
Algemene informatie programma 4 Blz. 182
Beleidsindicatoren Blz. 183
Beleidskader Blz. 184
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 185
Wat heeft het gekost? Blz. 186
Overzicht baten en lasten Blz. 187
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 188
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 189
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 190
Waarom dit programma? Blz. 191
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 192
6.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht Blz. 193
Wat wilden we bereiken? Blz. 194
Doelstellingen Blz. 195
6.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl Blz. 196
Het aantal dagen dat kinderen buiten spelen en deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, is 5% verhoogd ten opzichte van de kindermonitor 2017 (bijvoorbeeld door inzet sport/buurtwerk en vergroening schoolpleinen). Blz. 197
In Wageningen zijn er minder kinderen met overgewicht dan het gemiddelde in Gelderland. Blz. 198
Jongeren zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol, roken en drugs en het omgaan met groepsdruk. Blz. 199
Minder jongeren in de leeftijd 12-19 jaar roken. Blz. 200
6.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken Blz. 201
Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met psychische klachten door deze klachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken (o.a. inzet van SOH jeugd GGZ, inloop Jeugd en Gezin, jongerenwerk, maatschappelijk werk). Blz. 202
6.1.3 Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in goede gezondheid en ervaren meer veerkracht. Blz. 203
In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht (o.a. door beweegactiviteiten in de wijken, projecten gericht op een gezond voedingspatroon). Blz. 204
In de Wageningse aandachtswijken wordt er evenveel bewogen als het Wageningse gemiddelde. Wij gaan hierbij uit van de Nederlandse norm gezond bewegen (o.a. beweegactiviteiten Welsaam). Blz. 205
Inwoners ervaren meer bestaanszekerheid Blz. 206
Inwoners hebben mogelijkheden om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digivaardigheden) te vergroten. Blz. 207
Mensen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten. Blz. 208
6.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen Blz. 209
Inwoners ervaren minder eenzaamheid (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten bij partners in de stad, o.a. Huizen van de wijk/Markt 17 etc.). Blz. 210
6.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid Blz. 211
Wat wilden we bereiken? Blz. 212
Doelstellingen Blz. 213
6.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede. Blz. 214
In 2021 is er een herijking uitgevoerd van de instrumenten die invulling geven aan ons armoede- en schuldenbeleid. Deze instrumenten richten zich op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede. Blz. 215
Resultaten (bijvoorbeeld bereik van de regelingen) worden bepaald na de herijking van de instrumenten. Blz. 216
6.2.2 Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek Blz. 217
Alle meldingen over betalingsachterstanden worden beoordeeld. Boven bepaalde grensbedragen wordt iedere melding opgevolgd. Blz. 218
Overige resultaten worden bepaald na de herijking van de instrumenten. Blz. 219
We ontvangen meldingen over betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, nutsbedrijven en grote (lokale) verhuurders. Blz. 220
6.2.3 We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen Blz. 221
In 2021 is een inventarisatie gemaakt van Wageningse werkgevers en werknemersaantallen in minder-toekomstbestendige of krimpende beroepsgroepen/sectoren. Vervolgacties worden bepaald op basis van de inventarisatie. Blz. 222
In 2021 hebben 20 Wageningers met een bijstandsuitkering (duurzaam) werk gevonden in een kansberoep, bovenop de reguliere uitstroom. Blz. 223
In 2022 zijn 20 Wageningers zonder werk (waarvan 10 zonder bijstandsuitkering) omgeschoold naar een beroep in de klimaat/duurzaamheidssector (Inzet op nuggers, door slimmer samenwerken in arbeidsmarktregio). Blz. 224
Kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht in het kader van armoedebestrijding Blz. 225
6.3 Wettelijke taken Blz. 226
Wat wilden we bereiken? Blz. 227
Doelstellingen Blz. 228
6.3.1 De wettelijke taken uitvoeren op wettelijk minimum Blz. 229
De wettelijke taken zijn uitgevoerd op wettelijk minimum Blz. 230
6.4 Wettelijke taken vanuit Wageningse principes Blz. 231
Wat wilden we bereiken? Blz. 232
Doelstellingen Blz. 233
6.4.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren) Blz. 234
Gezinnen doen voor hulp minder beroep op (duurdere) geïndiceerde jeugdhulp en maken hiervoor meer gebruik van basisvoorzieningen Blz. 235
6.4.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders Blz. 236
Ouders voelen zich gesteund door het gebruik van ouderprogramma's, laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning en hulp bij echtscheiding en hebben hun opvoedvaardigheden vergroot. Blz. 237
6.4.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap) Blz. 238
Leefbare wijken: In de eigen wijk zijn er mogelijkheden voor de bewoner om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in wijkcentrum of buurtinitiatieven (zie ook doel 2.7.3). Blz. 239
Meer dan 37% van de ondervraagden (volwassenen en ouderen) voor de monitor van VGGM doet in 2021 vrijwilligerswerk. Blz. 240
Minder mantelzorgers zijn overbelast; van de ondervraagden voor de monitor van VGGM geeft in 2021 < 3% in categorie Ouderen 65+ en < 2% in categorie Volwassen aan overbelast tot zwaar overbelast te zijn. Blz. 241
6.4.4 Werkgelegenheid Blz. 242
Middelen voor re-integratietrajecten, jobcoaching, etc. bedoeld om bijstandsgerechtigden te ondersteunen. Blz. 243
6.4.5 WSW Blz. 244
Opbrengsten en kosten die met de uitvoering van de WSW gemoeid gaan. Blz. 245
6.4.6 Individuele ondersteuning Blz. 246
Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo, inclusief uitvoeringskosten. Blz. 247
6.4.7 Samen Wageningen Blz. 248
Uitvoering preventieve hulp en ondersteuning op basis van beleid sociaal domein. Blz. 249
Bonus Welsaam. Blz. 250
Versterking infrastructuur uitvoering preventieve hulp en ondersteuning. Blz. 251
6.4.8 Transformatie sociaal domein Blz. 252
Innovatie sociaal domein, wat resulteert in kostenbesparing, kwaliteits-verbetering en verbetering werkwijze. Blz. 253
6.4.9 Armoedebestrijding Blz. 254
Minima-regelingen, bijzondere bijstand, schulddienstverlening en budgetbeheer. Blz. 255
6.4.10 Beleidsdomein gezondheidsbeleid Blz. 256
Innovatieve agenda uit coalitieakkoord. Blz. 257
6.4.11 Integrale toegang en algemeen sociaal domein Blz. 258
Cliëntondersteuning. Blz. 259
6.4.12 Burgerkracht en innovatie Blz. 260
Innovatiebudgetten raad en college, ambitie coalitie akkoord innovatie en preventie en innovatielab (in 2021 incidenteel € 25.000 voor Innovatielab). Blz. 261
6.4.13 Strategie en beleid voor het uitvoeren van de ambities Wmo/jeugd Blz. 262
Structurele uitbreiding beleidscapaciteit en regie Wmo/Jeugd. Blz. 263
6.5 Vrijheid en internationale samenwerking Blz. 264
Wat wilden we bereiken? Blz. 265
Doelstellingen Blz. 266
6.5.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid Blz. 267
We bieden via Wageningen 45 een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online. Blz. 268
Algemene informatie programma 6 Blz. 269
Beleidsindicatoren Blz. 270
Beleidskader Blz. 271
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 272
Wat heeft het gekost? Blz. 273
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 274
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 275
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 276
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 277
Waarom dit programma? Blz. 278
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 279
7.1 Kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen Blz. 280
Wat wilden we bereiken? Blz. 281
Doelstellingen Blz. 282
7.1.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd Blz. 283
90% van alle kinderen en 80% van de kinderen met een VVE verwijzing stroomt succesvol door naar een reguliere groep 3. 90% van de leerlingen maakt na één jaar in de schakelklas een succesvolle overstap naar een passende reguliere groep. Blz. 284
Logopedische screening voor VVE kinderen en indicatiescreening alle kinderen groep 1 t/m 8 waar zorgen zijn. Blz. 285
7.1.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 286
Het aantal Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%. Blz. 287
Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen. Blz. 288
7.1.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 3) Blz. 289
Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma natuur en duurzaamheid). Blz. 290
7.1.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar Blz. 291
De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang schooljaar 2020/2021 . Blz. 292
De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark. Op het totaal van de kilometers passend vervoer schooljaar 2020/2021 wordt 25% met Euro-6, 50% met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd. Blz. 293
7.1.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel Blz. 294
Er is voldoende adequate capaciteit voor onderwijshuisvesting Blz. 295
Scholen hebben maatregelen genomen om hun schoolgebouw te verduurzamen. Blz. 296
7.1.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving Blz. 297
Er zijn meer schoolpleinen vergroend en alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk (zie ook resultaten bij programma 3 groen). Blz. 298
7.1.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen Blz. 299
Samenwerking onderwijs en jeugdhulp, één plan met betrokkenen (bijvoorbeeld onderwijszorgarrangement De Dijk, aansluiting school en thuis). Blz. 300
7.1.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs Blz. 301
Zoveel mogelijk kinderen in Wageningen naar school. Blz. 302
7.1.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 303
Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%). Blz. 304
Algemene informatie programma 7 Blz. 305
Beleidsindicatoren Blz. 306
Beleidskader Blz. 307
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 308
Wat heeft het gekost? Blz. 309
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 310
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 311
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 312
Programma 8 Wonen Blz. 313
Waarom dit programma? Blz. 314
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 315
8.1 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een duurzame woning Blz. 316
Wat wilden we bereiken? Blz. 317
Doelstellingen Blz. 318
8.1.1 Ophoging en versnelling van de woningbouwproductie in Wageningen aansluitend bij de huishoudensgroei van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040 Blz. 319
De potentiële zoekgebieden voor woningbouwlocaties zijn in beeld gebracht. Ambitie 2.4 RO is randvoorwaardelijk (Incidenteel uit reserve grondbedrijf) Blz. 320
In Wageningen worden tussen 2021 en 2024 minimaal 700 woningen opgeleverd. Blz. 321
Nieuw te bouwen woningen zijn (bijna) energieneutraal met ook aandacht voor circulariteit en natuurinclusief bouwen. Dit resultaat draagt bij aan programma's 2.4 en 2.5. Blz. 322
Plan van aanpak wat inzicht geeft in de mogelijkheden voor extra versnelling van de woningbouw. Progr 2.4 RO is randvoorwaardelijk Blz. 323
8.1.2 De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen waaronder ouderen, jongeren en studenten Blz. 324
Bij elk bouwplan met meer dan 30 woningen worden minimaal 30% sociale huurwoningen en 15% middenhuur gerealiseerd. In 2022 evalueren we de woningmarktstrategie. Blz. 325
De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd met oog voor een eerlijke verdeling van de energielasten. Randvoorwaardelijk programma 2.5 Blz. 326
De kernvoorraad sociale huurwoningen is vergroot overeenkomstig de doelgroep van beleid. Gezien de verhoogde huishoudensprognose is er inzicht in de behoefte aan woningen in de kernvoorraad. Blz. 327
Het aanbod aan studentenhuisvesting voldoet aan de vraag naar kamers overeenkomstig de notitie locatiekeuze 2017 en de monitor studentenhuisvesting. Blz. 328
8.1.3 Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt Blz. 329
Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt. Dit resultaat draagt bij aan programma 2.3. Blz. 330
De samenwerking rondom het voorkomen van woonoverlast is geborgd via de Taskforce woonoverlast. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.8 Blz. 331
8.1.4 Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat Blz. 332
Er zijn meer woonzorginitiatieven door en voor Wageningse inwoners. Blz. 333
Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren wordt vergroot door zowel nieuwbouwplannen en levensloopbestendige aanpassingen in de bestaande woningvoorrraad. Blz. 334
8.1.5 Wijken hebben een gemengde samenstelling voor wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting Blz. 335
Er zijn meer woningbouwontwikkelingen met gedifferentieerde woonprogramma’s en mogelijkheden voor ontmoeting. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.1. Blz. 336
Inwoners die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een passend woningaanbod verspreid over de diverse buurten. Blz. 337
8.2 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet Blz. 338
Wat wilden we bereiken? Blz. 339
Doelstellingen Blz. 340
8.2.1 Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen Blz. 341
Een strategisch plan als afwegingskader welke maatschappelijke- en culturele instellingen worden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen. Blz. 342
8.2.2 Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw Blz. 343
Aanwijzen van gemeentelijke gebouwen en locaties die geschikt zijn voor woningbouw. Blz. 344
De netto opbrengst door verkoop van gemeentelijke gebouwen tot en met 2023 bedraagt incidenteel € 2.641.000,- Jaarlijks wordt een bedrag ingeboekt voor de wegvallende exploitatiekosten. Blz. 345
8.2.3 Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen Blz. 346
Een nieuwe concessie overeenkomst vanaf 2023 voor 15 jaar voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd, door slimmer te organiseren en te financieren. Blz. 347
Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen. Blz. 348
8.3 De gemeente is klimaatneutraal in 20XX Blz. 349
Wat wilden we bereiken? Blz. 350
Doelstellingen Blz. 351
8.3.1 Het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen Blz. 352
De gemeentelijke gebouwen zijn in 20XX energieneutraal. In 2022 worden stappen genomen die bijdragen aan dit streven. Blz. 353
Algemene informatie programma 8 Blz. 354
Beleidsindicatoren Blz. 355
Beleidskader Blz. 356
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 357
Wat heeft het gekost? Blz. 358
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 359
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 360
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 361
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 362
Waarom dit programma? Blz. 363
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 364
9.1 Alle inwoners van Wageningen kunnen een leven lang sporten en bewegen Blz. 365
Wat wilden we bereiken? Blz. 366
Doelstellingen Blz. 367
9.1.1 Inclusief sporten & bewegen: sporten en bewegen is mogelijk voor alle mensen die willen meedoen Blz. 368
Meer bewustwording, samenwerking en sportbevordering om drempels weg te nemen voor die mensen die niet vanzelfsprekend sporten. Blz. 369
9.1.2 Van jongs af voldoende en vaardig bewegen Blz. 370
Kinderen leren zwemmen en blijven zwemvaardig. Blz. 371
Kinderen maken kennis met het verschillende (georganiseerde) sportaanbod in Wageningen. Blz. 372
Scholen en kinderopvang bieden beweegactiviteiten aan. Blz. 373
9.1.3 Een duurzame en functionele sportinfrastructuur Blz. 374
Een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is. Blz. 375
Sportaccommodaties worden breed en intensief gebruikt. De exploitatie van sportaccommodaties verbetert door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door functionele inzet, slimme spreiding en lagere energierekening). Blz. 376
9.2 Cultuur is een drager van een bruisend en vitaal Wageningen Blz. 377
Wat wilden we bereiken? Blz. 378
Doelstellingen Blz. 379
9.2.1 Alle kinderen krijgen de kans om hun culturele interesses en bagage te ontwikkelen Blz. 380
Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur op en rond de basisschool (cultuuractieplan). Blz. 381
9.2.2 Alle inwoners kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en hun maatschappelijke kansen verbeteren Blz. 382
Inwoners hebben toegang tot een professionele theatervoorziening. Blz. 383
Inwoners komen in aanraking met cultuur en culturele activiteiten. Blz. 384
9.2.3 Alle inwoners hebben vrije toegang tot informatie en kennis Blz. 385
Inwoners hebben toegang tot een openbare bibliotheekvoorziening die invulling geeft aan de 5 wettelijke functies. Blz. 386
Inwoners kunnen (waar mogelijk digitaal) kennis nemen van de geschiedenis van Wageningen. Blz. 387
Inwoners kunnen gericht zoeken naar foto's, prenten en (bouw-)tekeningen in een beeldbank. Blz. 388
Inwoners kunnen historische archieven raadplegen en hulp krijgen bij het doen van onderzoek. Blz. 389
Lokaal nieuws en achtergrondinformatie is beschikbaar via de lokale media. Blz. 390
9.2.4 Er is een aantrekkelijk cultureel klimaat in Wageningen Blz. 391
Actieve cultuurmakers worden gestimuleerd om samen onze cultuursector naar een hoger plan te brengen, waaronder het vinden van voldoende ruimte en landelijke subsidies voor innovatieve projecten. Blz. 392
In de Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen wordt meer samengewerkt. Blz. 393
Algemene informatie programma 9 Blz. 394
Beleidsindicatoren Blz. 395
Beleidskader sport Blz. 396
Beleidskader cultuur Blz. 397
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 398
Wat heeft het gekost? Blz. 399
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 400
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 401
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 402
Programma 10 Veiligheid Blz. 403
Waarom dit programma? Blz. 404
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 405
10.1 Ondermijning Blz. 406
Wat wilden we bereiken? Blz. 407
Doelstellingen Blz. 408
10.1.1 Opstellen/actualiseren ondermijningsbeeld Blz. 409
Actueel ondermijningsbeeld opstellen Blz. 410
Zicht op diverse vormen van ondermijning. Witte vlekken in beeld. Blz. 411
10.1.2 Creëren van bewustwording Blz. 412
Betere informatiepositie opbouwen. Blz. 413
Externe bewustwording bevorderen (externe ketenpartners). Blz. 414
Interne bewustwording bevorderen (medewerkers gemeente). Blz. 415
10.1.3 Opzetten van een lokale aanpak Blz. 416
Plan van aanpak opstellen, waarin de werkwijze van de gemeente Wageningen wordt beschreven. Blz. 417
10.1.4 Aanpak specifieke cases Blz. 418
Casuïstiek oppakken met ketenpartners. Blz. 419
10.2 Verbinding zorg en veiligheid Blz. 420
Wat wilden we bereiken? Blz. 421
Doelstellingen Blz. 422
10.2.1 Integrale samenwerking en afstemming maatschappelijke partners voor effectieve aanpak van diverse onderwerpen op gebied van zorg, veiligheid en leefbaarheid Blz. 423
Door het maken van een wijkscan van elke buurt kan op operationeel niveau direct die punten worden opgepakt die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefsituatie van de inwoners. Blz. 424
Ontwikkelen van integraal plan van aanpak voor de samenwerking van het Veiligheidshuis en de gemeenten West-Veluwe. Door dit plan kan de samenwerking worden versterkt, criminaliteit worden teruggedrongen en recidive worden verminderd. Blz. 425
10.2.2 Terugdringen overlast van personen met verward (onbegrepen) gedrag Blz. 426
Overlast voor de omgeving verminderen of voorkomen door integrale aanpak. Blz. 427
10.2.3 Aanpak re-integratie ex-gedetineerden Blz. 428
Recidive verminderen. Blz. 429
10.2.4 Aanpak mensenhandel Blz. 430
We beschikken over een goed, samenhangend mensenhandelbeleid en voeren dit in de praktijk uit. Blz. 431
10.2.5 Aanpak WvGGZ Blz. 432
Afronding pilot regionale samenwerking en doorontwikkelen van de aanpak Blz. 433
10.3 Evenementen Blz. 434
Wat wilden we bereiken? Blz. 435
Doelstellingen Blz. 436
10.3.1 Uitwerken van evenementenbeleid en -protocol Blz. 437
Evenementenbeleid opstellen, waarbij richtlijnen en kaders strak omschreven en gehanteerd worden. Blz. 438
10.3.2 Inrichten van integrale ketensamenwerking met alle betrokkenen. Blz. 439
Sluitende aanpak met ketenpartners realiseren. Blz. 440
10.4 Crisisbeheersing Blz. 441
Wat wilden we bereiken? Blz. 442
Doelstellingen Blz. 443
10.4.1 Opleiden, trainen en oefenen van de lokale crisisorganisatie Blz. 444
Het opstellen (en uitvoeren) van een OTO-plan voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Blz. 445
Inrichting van de lokale crisisorganisatie op orde en zorgen voor een up-to-date alarmeringssysteem. Blz. 446
10.4.2 Bouwen Bevolkingszorg Blz. 447
Implementeren van de nieuwe visie op Bevolkingszorg Blz. 448
Leveren van functionarissen voor de regionale crisisorganisatie Blz. 449
10.5 Criminaliteit en overlast Blz. 450
Wat wilden we bereiken? Blz. 451
Doelstellingen Blz. 452
10.5.1 Overlast Blz. 453
10.5.2 HIC-delicten Blz. 454
10.5.3 Cybercrime Blz. 455
10.5.4 APV en Bijzondere wetten Blz. 456
Algemene informatie programma 10 Blz. 457
Beleidsindicatoren Blz. 458
Beleidskader Blz. 459
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 460
Wat heeft het gekost? Blz. 461
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 462
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 463
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 464
Programma 11 Transparante overheid Blz. 465
Waarom dit programma? Blz. 466
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 467
11.1 Transparante overheid Blz. 468
Wat wilden we bereiken? Blz. 469
Doelstellingen Blz. 470
11.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening Blz. 471
Er is een goede accurate persoonsregistratie. Blz. 472
Onze dienstverlening is afgestemd waar mogelijk met onze ketenpartners en medeoverheden zodat inwoners, ondernemers en organisaties integrale optimale dienstverlening ervaren. Blz. 473
We bieden toegankelijke, transparante en veilige dienstverlening en dragen zorg voor gelijke informatiepositie. Blz. 474
We zijn duidelijk en transparant over de rol die we innemen in processen en wat inwoners, organisaties en bedrijven van ons kunnen verwachten en andersom. Blz. 475
11.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties Blz. 476
Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties op een correcte en gastvrije wijze via de contactvorm die zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet (coronaproof). Blz. 477
Onze dienstverlening sluit aan bij de huidige behoeften en ontwikkelingen. Blz. 478
Zicht hebben op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties. Blz. 479
11.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing Blz. 480
Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn in staat om mee te praten over het gemeentelijk beleid. Blz. 481
11.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren Blz. 482
Taken voor representatie en dergelijke zijn uitgevoerd, onder andere de verplichtingen voor college en raad. Blz. 483
Algemene informatie programma 11 Blz. 484
Beleidsindicatoren Blz. 485
Beleidskader Blz. 486
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 487
Wat heeft het gekost? Blz. 488
Overzicht baten en lasten programma 11 Blz. 489
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 490
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 491
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 492
Waarom dit programma? Blz. 493
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 494
12.1 Een goed functionerende wendbare organisatie Blz. 495
Wat wilden we bereiken? Blz. 496
Doelstellingen Blz. 497
12.1.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen Blz. 498
Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken. Blz. 499
12.1.2 Externe financiering aantrekken Blz. 500
Geld waarmee andere doelen (met name subsidies) gerealiseerd kunnen worden. Blz. 501
12.1.3 Een goede en veilige werkomgeving Blz. 502
We werken digitaal samen via een vergaderomgeving (urgentie vanuit Corona). • Een fitte organisatie met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers. Blz. 503
12.1.4 Flexibele bedrijfsvoering Blz. 504
Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder). Blz. 505
Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel. Blz. 506
Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen) werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving. Blz. 507
12.1.5 De organisatie is in control Blz. 508
Collegeverklaring en ENSIA op orde. Blz. 509
Goedkeurende accountantsverklaring. Blz. 510
In Control Statement. Blz. 511
Rechtmatigheidsverantwoording. Blz. 512
12.1.6 Huis van de Stad Blz. 513
Startpunt en Stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten. Blz. 514
12.1.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken Blz. 515
Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We doorstaan landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk. Blz. 516
Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Blz. 517
ICT-infrastructuur die afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. Blz. 518
Laptopmanagementsoftware + WIFI locatie Startpunt. Blz. 519
12.2 Slimme inzet van middelen Blz. 520
Wat wilden we bereiken? Blz. 521
Doelstellingen Blz. 522
12.2.1 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen Blz. 523
Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen. Blz. 524
12.2.2 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's Blz. 525
Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar. Blz. 526
12.2.3 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot. Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies) Blz. 527
Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen. Blz. 528
Algemene informatie programma 12 Blz. 529
Beleidsindicatoren Blz. 530
Beleidskader Blz. 531
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 532
Wat heeft het gekost? Blz. 533
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 534
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 535
Overzicht baten en lasten per ambitie Blz. 536
Paragrafen Blz. 537
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 538
Inleiding Blz. 539
Weerstandscapaciteit Blz. 540
Opgetreden of opgeloste risico's Blz. 541
Risico’s Blz. 542
Afgedekte risico’s Blz. 543
Weerstandsvermogen Blz. 544
Financiële kengetallen Blz. 545
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 546
Inleiding Blz. 547
Verhardingen, groen & water Blz. 548
Water en riolering Blz. 549
Openbare verlichting Blz. 550
Speelvoorzieningen Blz. 551
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 552
Scholen Blz. 553
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 554
Inleiding Blz. 555
Mens , organisatie en informatie Blz. 556
Strategie en innovatie Blz. 557
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 558
Verantwoording Blz. 559
In control Blz. 560
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 561
Inleiding Blz. 562
Overzicht verbonden partijen Blz. 563
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 564
Vennootschappen en coöperaties Blz. 565
Stichtingen en verenigingen Blz. 566
Overige verbonden partijen Blz. 567
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 568
Inleiding Blz. 569
Kaders grondbedrijf Blz. 570
Onderhanden werken (OHW) Blz. 571
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 572
Resultaat Blz. 573
Stand reserve grondexploitatie Blz. 574
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 575
Inleiding Blz. 576
Belastinggrondslag Blz. 577
Belastingopbrengsten Blz. 578
Kwijtschelding Blz. 579
Kostendekkendheid heffingen Blz. 580
Belastingdruk Blz. 581
Paragraaf 7 Financiering Blz. 582
Inleiding Blz. 583
Uitstaande geldleningen (ug) Blz. 584
Ontvangen geldleningen (og) Blz. 585
Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën Blz. 586
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 587
Garanties en borgstellingen Blz. 588
Kasgeldlimiet Blz. 589
Renterisiconorm Blz. 590
EMU-saldo Blz. 591
Renteschema Blz. 592
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 593
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 594
Jaarrekening Blz. 595
Balans Blz. 596
Balans Blz. 597
Balans passiva Blz. 598
Overzicht van baten en lasten Blz. 599
Overzicht baten en lasten Blz. 600
Overzicht baten en lasten Blz. 601
Overzicht baten en lasten Blz. 602
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 603
Inleiding Blz. 604
Algemeen Blz. 605
Immateriële vaste activa Blz. 606
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 607
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 608
Financiële vaste activa Blz. 609
Voorraden Blz. 610
Vorderingen en overlopende activa Blz. 611
Liquide middelen Blz. 612
Voorzieningen Blz. 613
Vaste schulden Blz. 614
Vlottende passiva Blz. 615
Borg- en garantstellingen Blz. 616
Gemeentefonds Blz. 617
Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden Blz. 618
Toelichting op de balans Blz. 619
0. Immateriële vaste activa Blz. 620
1. Materiële vaste activa Blz. 621
2. Financiële vaste activa Blz. 622
3. Voorraden Blz. 623
4. Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 624
5. Liquide middelen Blz. 625
6. Overlopende activa Blz. 626
7. Eigen vermogen Blz. 627
8. Voorzieningen Blz. 628
9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 629
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 630
11. Overlopende passiva Blz. 631
12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 632
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 633
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 634
Inleiding Blz. 635
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 636
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 637
210.00 Wegen, straten en pleinen Blz. 638
211.00 Verkeersmaatregelen Blz. 639
214.00 Parkeervoorzieningen Blz. 640
223.00 Veerdiensten Blz. 641
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 642
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 643
221.00 Rijnhaven Blz. 644
310.00 Markten Blz. 645
310.10 Bevordering handel en ambacht Blz. 646
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen Blz. 647
830.00 Grondexploitatie Blz. 648
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 649
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 650
210.10 Nutsbedrijven en derden Blz. 651
210.50 Openbare verlichting Blz. 652
541.10 Cultuurhistorie Blz. 653
560.00 Wijk- en buurtbeheer Blz. 654
724.00 Beheer begraafplaats Blz. 655
810.00 Ruimtelijke beleid Blz. 656
810.20 Ruimtelijke beheer Blz. 657
810.30 Bestemmingsplannen Blz. 658
810.40 Kostenverhaallocaties Blz. 659
821.00 Stadsvernieuwing Blz. 660
822.30 Vastgoedsysteem Blz. 661
825.00 Omgevingsvergunning Blz. 662
Programma 4 Milieu Blz. 663
Overzicht baten en lasten programma 4 Blz. 664
140.00 Dierenwelzijn Blz. 665
710.10 Plaagdierbestrijding Blz. 666
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 667
722.00 Riolering en waterzuivering Blz. 668
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning Blz. 669
723.00 Energiebeheer Blz. 670
723.10 Milieubeheer Blz. 671
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 672
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 673
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking Blz. 674
610.00 Samen Wageningen Blz. 675
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk Blz. 676
625.20 Beleidsdomein gehandicapten Blz. 677
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid Blz. 678
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg Blz. 679
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid Blz. 680
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid Blz. 681
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein Blz. 682
626.20 Burgerkracht en innovatie Blz. 683
626.30 Werkgelegenheid Blz. 684
626.31 WSW Blz. 685
626.60 Individuele ondersteuning Blz. 686
626.70 Sociale zekerheid Blz. 687
626.81 Armoedebestrijding Blz. 688
Programma 7 Onderwijs en educatie Blz. 689
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 690
420.00 Openbaar basisonderwijs Blz. 691
421.00 Bijzonder basisonderwijs Blz. 692
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs Blz. 693
450.00 Onderwijshuisvesting Blz. 694
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs Blz. 695
650.00 Kinderopvang Blz. 696
Programma 8 Wonen Blz. 697
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 698
820.00 Volkshuisvesting Blz. 699
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit Blz. 700
822.10 Woonruimtezorg Blz. 701
830.10 Exploitatie vastgoed Blz. 702
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 703
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 704
510.00 Openbaar bibliotheekwerk Blz. 705
530.00 Sport Blz. 706
540.00 Bevordering kunst en cultuur Blz. 707
541.00 Musea Blz. 708
541.20 Oud archief Blz. 709
580.00 Mediabeleid Blz. 710
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie Blz. 711
Programma 10 Veiligheid Blz. 712
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 713
110.00 Openbare orde en veiligheid Blz. 714
120.00 Brandweerzorg Blz. 715
120.20 Rampenbestrijding Blz. 716
Programma 11 Transparante overheid Blz. 717
Overzicht baten en lasten Blz. 718
001.00 Bestuursorganen (raad) Blz. 719
001.05 Bestuursorganen (B&W) Blz. 720
001.20 Representatie Blz. 721
002.00 Bestuursondersteuning college van B&W Blz. 722
003.00 Burgerzaken Blz. 723
004.00 Baten secretarieleges burgerzaken Blz. 724
005.00 Bestuurlijke samenwerking Blz. 725
006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Blz. 726
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 727
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 728
913.00 Beleggingen en overige financiële middelen Blz. 729
920.00 Lokale belastingen Blz. 730
921.00 Algemene uitkering Blz. 731
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten Blz. 732
923.00 Bedrijfsvoering Blz. 733
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 734
Onvoorzien Blz. 735
Overhead Blz. 736
Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Blz. 737
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 738
Wet normering topinkomens Blz. 739
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 740
Bijlagen Blz. 741
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 742
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 743
Staat van voorzieningen Blz. 744
Verloop reserves Blz. 745
Verloop reserves Blz. 746
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 747
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 748
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 749
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 750
Grote projecten Blz. 751
Algemeen Blz. 752
Projecten programma 1 Bereikbaarheid Blz. 753
Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 754
Projecten programma 4 Milieu Blz. 755
Projecten programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 756
Projecten programma 8 Wonen Blz. 757
Projecten programma 9 Sport en cultuur Blz. 758
SISA bijlage Blz. 759
SISA bijlage Blz. 760
Subsidieregister 2021 Blz. 761
Subsidieregister 2021 Blz. 762
Begrippenlijst Blz. 763
Begrippenlijst Blz. 764
Wettelijk verplichte beleidsindicatoren Blz. 765
Wettelijk verplichte beleidsindicatoren Blz. 766
Monitor Welsaam 2021 Blz. 767
Monitor Welsaam 2021 Blz. 768
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap