Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Werken aan een fitte organisatie
    3. Blz. 7 Aanpak armoede
    4. Blz. 8 Corona
    5. Blz. 9 Coronasteun voor ondernemers
    6. Blz. 10 Stimuleren cultuur
    7. Blz. 11 Transformatie sociaal domein
    8. Blz. 12 Een veilige rotonde op de Marijkeweg
    9. Blz. 13 Regionale Energiestrategie
    10. Blz. 14 Groenrenovatie in de Roghorst
    11. Blz. 15 Aanpak woningnood
    12. Blz. 16 Herijking sportbeleid
    13. Blz. 17 Goed Werk
    14. Blz. 18 Investeringsfonds
   2. Blz. 19 Leeswijzer
    1. Blz. 20 Leeswijzer
   3. Blz. 21 Financiële samenvatting
    1. Blz. 22 Financiële samenvatting
    2. Blz. 23 Overzicht baten en lasten 2021
    3. Blz. 24 Resultaat 2021
    4. Blz. 25 Nadere toelichting op het resultaat
    5. Blz. 26 Financiële positie
   4. Blz. 27 Programma 1 Bereikbaarheid
    1. Blz. 28 Waarom dit programma?
    2. Blz. 29 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 30 1.1 Infrastructuur en duurzame bijdrage mobiliteit
     1. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 32 Doelstellingen
      1. Blz. 33 1.1.1 Goede bereikbaarheid voor alle modaliteiten, 'inclusief' voor alle inwoners en bezoekers
       1. Blz. 34 Een aaneensluitend stelsel van voetgangersvoorzieningen en toegankelijke openbare ruimte (inclusieve maatschappij).
       2. Blz. 35 Een fijnmazig netwerk fiets infrastructuur (inclusief veer), conform de netwerkvisie.
       3. Blz. 36 Een robuuste auto infrastructuur die huidige/toekomstige vraag naar capaciteit kan accommoderen en waar de doorstroming zo lang mogelijk op gang blijft en hinder zo min mogelijk optreedt.
       4. Blz. 37 Samenwerking in de provincie ten behoeve van een hoogwaardig OV-netwerk, conform de netwerkvisie.
      2. Blz. 38 1.1.2 Een verkeersveilige woon-, werk- school- en leefomgeving
       1. Blz. 39 Bewoners hebben invloed op hun directe leefomgeving, door actief in te spelen op kleine verkeersvragen en -knelpunten via o.a. meldpunt openbare ruimte
       2. Blz. 40 Duurzaam veilig richtlijnen toepassen bij wegontwerp ten behoeve van verkeersveilige openbare ruimte (bij nieuwe ontwikkelingen en onderhoud van bestaande straten, zoals bij schoolomgevingen).
       3. Blz. 41 Educatie, voorlichting en handhaving ten behoeve van voorkomen van ongevallen (in samenwerking met verkeersveiligheidsregio Foodvalley).
       4. Blz. 42 Goed inframanagement (conform niveau basis).
       5. Blz. 43 Parkeerbeleid ten behoeve van juiste mate van leefbaarheid.
       6. Blz. 44 Vergunningen (zoals evenement-, inrit- en omgevingsvergunning) en gehandicaptenparkeren zijn getoetst en verstrekt.
      3. Blz. 45 1.1.3 Verduurzamen van mobiliteit (Wageningen Klimaatneutraal 20XX)
       1. Blz. 46 Gemeente Wageningen geeft uitvoering aan het mobiliteitsconvenant.
       2. Blz. 47 Plaatsen van laadpalen is gefaciliteerd.
    4. Blz. 48 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 49 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 50 Beleidskader
     3. Blz. 51 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 52 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 53 Overzicht baten en lasten programma 1
     6. Blz. 54 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 55 Overzicht baten en lasten per ambitie
   5. Blz. 56 Programma 2 Economische ontwikkeling
    1. Blz. 57 Waarom dit programma?
    2. Blz. 58 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 59 2.1 Een aantrekkelijk, sociaal, duurzaam en circulair economisch klimaat
     1. Blz. 60 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 61 Doelstellingen
      1. Blz. 62 2.1.1 Transparante en accurate ondernemersdienstverlening
       1. Blz. 63 Behoeften ondernemers in beeld.
       2. Blz. 64 Nauwere samenwerking met andere platforms/organisaties (ondernemersverenigingen, kennis/onderwijsinstellingen).
       3. Blz. 65 Vlotte vergunningen procedures.
      2. Blz. 66 2.1.2 Een aantrekkelijke en levendige binnenstad om in te verblijven
       1. Blz. 67 Er is een effectief centrummanagement.
       2. Blz. 68 Goed functionerende warenmarkt.
       3. Blz. 69 Openbare ruimte van de binnenstad is een prettige verblijfsomgeving, met kwaliteitsniveau basis.
       4. Blz. 70 Optimale structuur binnenstad (waaronder looproutes, entrees, parkeren, groen en invulling vastgoed).
       5. Blz. 71 Promotiestrategie binnenstad
      3. Blz. 72 2.1.3 Verbinding (binnen)stad en WUR
       1. Blz. 73 Er is samenwerking tussen de WUR - gemeente - samenleving ten behoeve van zichtbaarheid van de WUR in de binnenstad.
       2. Blz. 74 Samenwerking op kennis in de Agrifood en Life Sciences en de hele keten.
      4. Blz. 75 2.1.4 Sterk vestigingsklimaat voor het kennisecosysteem
       1. Blz. 76 Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat (vestigingsklimaat).
       2. Blz. 77 Behoud en aantrekken van nieuwe (met name) kennisintensieve bedrijven (nationaal en internationaal).
       3. Blz. 78 Hoogwaardige (groen en duurzaam) en goed bereikbare werklocaties.
       4. Blz. 79 Sterke positie binnen regio Foodvalley waarin partners complementair zijn, gebaseerd op gezamenlijke ambities.
      5. Blz. 80 2.1.5 Aantrekkelijke functionele en bereikbare werklocaties reguliere bedrijvigheid
       1. Blz. 81 Er is een Toekomstvisie op de werklocaties waaronder de Haven, als onderdeel van de Visie Bebouwde Kom (Omgevingsvisie).
       2. Blz. 82 Inzicht in de betekenis en de behoeften van de reguliere bedrijvigheid.
      6. Blz. 83 2.1.6 Een aantrekkelijk kwalitatief aanbod voor recreatie en toerisme
       1. Blz. 84 Inwoners en bezoekers zijn op de hoogte van het toeristisch aanbod en het is duidelijk of er gebruik van wordt gemaakt.
       2. Blz. 85 Sterk recreatief aanbod.
    4. Blz. 86 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 87 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 88 Beleidskader
     3. Blz. 89 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 90 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 91 Overzicht baten en lasten programma 2
     6. Blz. 92 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 93 Overzicht baten en lasten per ambitie
   6. Blz. 94 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 95 Waarom dit programma?
    2. Blz. 96 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 97 3.1 Een groene en biodiverse leefomgeving
     1. Blz. 98 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 99 Doelstellingen
      1. Blz. 100 3.1.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied)
       1. Blz. 101 De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Dit resultaat is afhankelijk van doel 2.4.
       2. Blz. 102 De biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied), waarbij kansen voor innovatie waar mogelijk worden toegepast.
       3. Blz. 103 De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
       4. Blz. 104 Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld.
       5. Blz. 105 Er is in samenwerking met externe partijen een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone (visie Buitengebied) en daar wordt uitvoering aan gegeven.
       6. Blz. 106 Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd (zie ook programma 2.7).
       7. Blz. 107 Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.
      2. Blz. 108 3.1.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.
       1. Blz. 109 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
       2. Blz. 110 Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
       3. Blz. 111 In samenwerking met andere partijen is de binnenstad vergroend (zie ook programma 2.2)
       4. Blz. 112 Instandhouding van de hoofd/ecologische groenstructuur.
      3. Blz. 113 3.1.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.
       1. Blz. 114 In samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.
    4. Blz. 115 3.2 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving
     1. Blz. 116 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 117 Doelstellingen
      1. Blz. 118 3.2.1 Implementatie Omgevingswet
       1. Blz. 119 Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
       2. Blz. 120 Er is een omgevingsvisie in ontwikkeling waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan
       3. Blz. 121 Er is een participatiestrategie
       4. Blz. 122 Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie
      2. Blz. 123 3.2.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving
       1. Blz. 124 Strategie en grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke ambities
       2. Blz. 125 Uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de stad
      3. Blz. 126 3.2.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie
       1. Blz. 127 Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd
       2. Blz. 128 Er is structurele dekking gevonden voor borging van de ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundige)
      4. Blz. 129 3.2.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie
       1. Blz. 130 Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges)
       2. Blz. 131 Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf)
       3. Blz. 132 Het project Grebbedijk is in uitvoering
       4. Blz. 133 Het project Grebbedijk is voorbereid
       5. Blz. 134 Onze werkprocessen zijn zodanig dat initiatieven in de fysieke leefomgeving onze ambitie mogelijk maken
      5. Blz. 135 3.2.5 Identiteit van de stad is beleefbaar
       1. Blz. 136 Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen
       2. Blz. 137 Cultuurhistorie wordt gevierd
       3. Blz. 138 Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan
    5. Blz. 139 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 140 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 141 Beleidskader
     3. Blz. 142 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 143 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 144 Overzicht baten en lasten programma 3
     6. Blz. 145 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 146 Overzicht baten en lasten per ambitie
   7. Blz. 147 Programma 4 Milieu
    1. Blz. 148 Waarom dit programma?
    2. Blz. 149 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 150 4.1 Klimaatneutraal in 20XX
     1. Blz. 151 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 152 Doelstellingen
      1. Blz. 153 4.1.1 Er is 50% bespaard op de warmtevraag in 20XX ten opzichte van 2008
       1. Blz. 154 Door inzet op bewustwording, stimuleren gebruik van subsidies en ondersteuning van huishoudens en bedrijven is de nettowarmtevraag per huishouden met XX en bedrijf met XX per jaar gedaald.
       2. Blz. 155 Ook in 2022 handhaaft gemeente Wageningen doorlopend bij bedrijven en instellingen om er op toe te zien dat zij voldoen aan de wettelijke verplichtingen met betrekking tot energiebesparing. In 20XX voldoet minimaal 75% hieraan.
       3. Blz. 156 Alle VvE's hebben een haalbaarheidsstudie uit laten voeren waaruit duidelijk wordt hoe zij kunnen besparen en hoe zijn hun resterende warmtevraag duurzaam kunnen invullen.
       4. Blz. 157 Energiemaatregelen worden via een Energie Service Company (ESCo) aangeboden als onderdeel van de wijkaanpak.
      2. Blz. 158 4.1.2 100% van de warmte wordt in 20XX duurzaam opgewekt in Wageningen en haar directe omgeving en 400 TJ elektriciteit wordt in 2030 duurzaam opgewekt op grondgebied van de gemeente.
       1. Blz. 159 De aanbesteding/inkoop van energie voor de gemeentelijke organisatie resulteert in concrete lokale duurzame energieopwek installaties waarmee deze energievraag kan worden voorzien (doel: 33% per 5 jaar).
       2. Blz. 160 In Wageningen is door warmtepartners een open duurzaam warmtenet gerealiseerd waarop enkele duizenden woningen, bedrijven en instellingen zijn aangesloten. De Nude zal de eerste wijk zijn die op dit warmtenet wordt aangesloten.
       3. Blz. 161 Voor alle wijken die niet worden aangesloten op het warmtenet is een Wijk Uitvoerings Plan (WUP) gemaakt. Er is uitvoering gegeven aan deze WUP zodat woningen, bedrijven en instellingen in deze wijken worden voorzien van warmte.
       4. Blz. 162 Het warmtenet voor de Proeftuin Aardgasvrije wijk Benedenbuurt is gerealiseerd. Resultaten uit progr. 3 zijn randvoorwaardelijk.
       5. Blz. 163 Zonneparken worden gerealiseerd binnen de voorwaarden en criteria uit Visie Buitengebied. Resultaten uit progr. 3 zijn randvoorwaardelijk.
       6. Blz. 164 De Regionale Energie Strategie RFV (RES) 1.0 is in 2021 en RES 2.0 in 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.
       7. Blz. 165 Het aantal inwoners, bedrijven en instellingen die jaarlijks investeren in zonne-energie is gestegen. Het percentage geschikt dakoppervlak dat benut wordt stijgt van 31% naar 75% in 2030. Daarnaast wordt ingezet op het benutten van parkeerterreinen.
       8. Blz. 166 Geschikte windmolenlocaties zijn in 2022 in beeld gebracht (NB. tot 2025 worden locaties onderzocht en getracht te ontwikkelen).
       9. Blz. 167 De huurders van Woningstichting appartementen in de Nude zijn overgestapt van koken op gas naar koken op inductie.
      3. Blz. 168 4.1.3 De klimaatimpact die gepaard gaat met productie en consumptie van voedsel is verminderd.
       1. Blz. 169 Duurzame korte voedselketens (lokale natuurinclusieve productie voor regionale consumptie) zijn kwantitatief en kwalitatief toegenomen.
       2. Blz. 170 Er is in samenwerking met de stad in 2021 een voedselagenda 2021-2030 opgesteld.
       3. Blz. 171 Wageningse huishoudens, bedrijven en restaurants hebben hun voedselverspilling en de consumptie van vlees en zuivel verminderd (ambities worden afgeschaald per ‘22).
       4. Blz. 172 Gedeelte van voedselprogramma is onderdeel van programma 6 (‘In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht').
      4. Blz. 173 4.1.4 De klimaatdoelstellingen worden op een ambitieuze doch realistische wijze vormgegeven.
       1. Blz. 174 De Routekaart Wageningen Klimaatneutraal 2030 is herijkt in 2021.
      5. Blz. 175 4.1.5 Restbedragen die behoren bij resultaten uit een ander programma.
       1. Blz. 176 Over te zetten restbedragen 1. Subsidie Groene Wiel € 21.655 2. Natuurstroomcontract € 8.201 3. Doorbraakdossier klimaatbestendig-heid € 30.000 4. Doorbraakdossier Duurzame mobiliteit € 55.000
    4. Blz. 177 4.2 Een veilige en gezonde leefomgeving
     1. Blz. 178 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 179 Doelstellingen
      1. Blz. 180 4.2.1 Milieunormen worden niet overschreden
       1. Blz. 181 Met behulp van toezicht en handhaving wordt gecontroleerd of normen op gebied van bodem, lucht, geluid, geur en energie niet worden overschreden.
    5. Blz. 182 Algemene informatie programma 4
     1. Blz. 183 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 184 Beleidskader
     3. Blz. 185 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 186 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 187 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 188 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 189 Overzicht baten en lasten per ambitie
   8. Blz. 190 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    1. Blz. 191 Waarom dit programma?
    2. Blz. 192 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 193 6.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht
     1. Blz. 194 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 195 Doelstellingen
      1. Blz. 196 6.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl
       1. Blz. 197 Het aantal dagen dat kinderen buiten spelen en deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, is 5% verhoogd ten opzichte van de kindermonitor 2017 (bijvoorbeeld door inzet sport/buurtwerk en vergroening schoolpleinen).
       2. Blz. 198 In Wageningen zijn er minder kinderen met overgewicht dan het gemiddelde in Gelderland.
       3. Blz. 199 Jongeren zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol, roken en drugs en het omgaan met groepsdruk.
       4. Blz. 200 Minder jongeren in de leeftijd 12-19 jaar roken.
      2. Blz. 201 6.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken
       1. Blz. 202 Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met psychische klachten door deze klachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken (o.a. inzet van SOH jeugd GGZ, inloop Jeugd en Gezin, jongerenwerk, maatschappelijk werk).
      3. Blz. 203 6.1.3 Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in goede gezondheid en ervaren meer veerkracht.
       1. Blz. 204 In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht (o.a. door beweegactiviteiten in de wijken, projecten gericht op een gezond voedingspatroon).
       2. Blz. 205 In de Wageningse aandachtswijken wordt er evenveel bewogen als het Wageningse gemiddelde. Wij gaan hierbij uit van de Nederlandse norm gezond bewegen (o.a. beweegactiviteiten Welsaam).
       3. Blz. 206 Inwoners ervaren meer bestaanszekerheid
       4. Blz. 207 Inwoners hebben mogelijkheden om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digivaardigheden) te vergroten.
       5. Blz. 208 Mensen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten.
      4. Blz. 209 6.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen
       1. Blz. 210 Inwoners ervaren minder eenzaamheid (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten bij partners in de stad, o.a. Huizen van de wijk/Markt 17 etc.).
    4. Blz. 211 6.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid
     1. Blz. 212 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 213 Doelstellingen
      1. Blz. 214 6.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.
       1. Blz. 215 In 2021 is er een herijking uitgevoerd van de instrumenten die invulling geven aan ons armoede- en schuldenbeleid. Deze instrumenten richten zich op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.
       2. Blz. 216 Resultaten (bijvoorbeeld bereik van de regelingen) worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
      2. Blz. 217 6.2.2 Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek
       1. Blz. 218 Alle meldingen over betalingsachterstanden worden beoordeeld. Boven bepaalde grensbedragen wordt iedere melding opgevolgd.
       2. Blz. 219 Overige resultaten worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
       3. Blz. 220 We ontvangen meldingen over betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, nutsbedrijven en grote (lokale) verhuurders.
      3. Blz. 221 6.2.3 We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen
       1. Blz. 222 In 2021 is een inventarisatie gemaakt van Wageningse werkgevers en werknemersaantallen in minder-toekomstbestendige of krimpende beroepsgroepen/sectoren. Vervolgacties worden bepaald op basis van de inventarisatie.
       2. Blz. 223 In 2021 hebben 20 Wageningers met een bijstandsuitkering (duurzaam) werk gevonden in een kansberoep, bovenop de reguliere uitstroom.
       3. Blz. 224 In 2022 zijn 20 Wageningers zonder werk (waarvan 10 zonder bijstandsuitkering) omgeschoold naar een beroep in de klimaat/duurzaamheidssector (Inzet op nuggers, door slimmer samenwerken in arbeidsmarktregio).
       4. Blz. 225 Kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht in het kader van armoedebestrijding
    5. Blz. 226 6.3 Wettelijke taken
     1. Blz. 227 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 228 Doelstellingen
      1. Blz. 229 6.3.1 De wettelijke taken uitvoeren op wettelijk minimum
       1. Blz. 230 De wettelijke taken zijn uitgevoerd op wettelijk minimum
    6. Blz. 231 6.4 Wettelijke taken vanuit Wageningse principes
     1. Blz. 232 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 233 Doelstellingen
      1. Blz. 234 6.4.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren)
       1. Blz. 235 Gezinnen doen voor hulp minder beroep op (duurdere) geïndiceerde jeugdhulp en maken hiervoor meer gebruik van basisvoorzieningen
      2. Blz. 236 6.4.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders
       1. Blz. 237 Ouders voelen zich gesteund door het gebruik van ouderprogramma's, laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning en hulp bij echtscheiding en hebben hun opvoedvaardigheden vergroot.
      3. Blz. 238 6.4.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap)
       1. Blz. 239 Leefbare wijken: In de eigen wijk zijn er mogelijkheden voor de bewoner om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in wijkcentrum of buurtinitiatieven (zie ook doel 2.7.3).
       2. Blz. 240 Meer dan 37% van de ondervraagden (volwassenen en ouderen) voor de monitor van VGGM doet in 2021 vrijwilligerswerk.
       3. Blz. 241 Minder mantelzorgers zijn overbelast; van de ondervraagden voor de monitor van VGGM geeft in 2021 < 3% in categorie Ouderen 65+ en < 2% in categorie Volwassen aan overbelast tot zwaar overbelast te zijn.
      4. Blz. 242 6.4.4 Werkgelegenheid
       1. Blz. 243 Middelen voor re-integratietrajecten, jobcoaching, etc. bedoeld om bijstandsgerechtigden te ondersteunen.
      5. Blz. 244 6.4.5 WSW
       1. Blz. 245 Opbrengsten en kosten die met de uitvoering van de WSW gemoeid gaan.
      6. Blz. 246 6.4.6 Individuele ondersteuning
       1. Blz. 247 Individuele maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp en Wmo, inclusief uitvoeringskosten.
      7. Blz. 248 6.4.7 Samen Wageningen
       1. Blz. 249 Uitvoering preventieve hulp en ondersteuning op basis van beleid sociaal domein.
       2. Blz. 250 Bonus Welsaam.
       3. Blz. 251 Versterking infrastructuur uitvoering preventieve hulp en ondersteuning.
      8. Blz. 252 6.4.8 Transformatie sociaal domein
       1. Blz. 253 Innovatie sociaal domein, wat resulteert in kostenbesparing, kwaliteits-verbetering en verbetering werkwijze.
      9. Blz. 254 6.4.9 Armoedebestrijding
       1. Blz. 255 Minima-regelingen, bijzondere bijstand, schulddienstverlening en budgetbeheer.
      10. Blz. 256 6.4.10 Beleidsdomein gezondheidsbeleid
       1. Blz. 257 Innovatieve agenda uit coalitieakkoord.
      11. Blz. 258 6.4.11 Integrale toegang en algemeen sociaal domein
       1. Blz. 259 Cliëntondersteuning.
      12. Blz. 260 6.4.12 Burgerkracht en innovatie
       1. Blz. 261 Innovatiebudgetten raad en college, ambitie coalitie akkoord innovatie en preventie en innovatielab (in 2021 incidenteel € 25.000 voor Innovatielab).
      13. Blz. 262 6.4.13 Strategie en beleid voor het uitvoeren van de ambities Wmo/jeugd
       1. Blz. 263 Structurele uitbreiding beleidscapaciteit en regie Wmo/Jeugd.
    7. Blz. 264 6.5 Vrijheid en internationale samenwerking
     1. Blz. 265 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 266 Doelstellingen
      1. Blz. 267 6.5.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid
       1. Blz. 268 We bieden via Wageningen 45 een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online.
    8. Blz. 269 Algemene informatie programma 6
     1. Blz. 270 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 271 Beleidskader
     3. Blz. 272 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 273 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 274 Overzicht baten en lasten programma 6
     6. Blz. 275 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 276 Overzicht baten en lasten per ambitie
   9. Blz. 277 Programma 7 Onderwijs & educatie
    1. Blz. 278 Waarom dit programma?
    2. Blz. 279 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 280 7.1 Kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen
     1. Blz. 281 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 282 Doelstellingen
      1. Blz. 283 7.1.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd
       1. Blz. 284 90% van alle kinderen en 80% van de kinderen met een VVE verwijzing stroomt succesvol door naar een reguliere groep 3. 90% van de leerlingen maakt na één jaar in de schakelklas een succesvolle overstap naar een passende reguliere groep.
       2. Blz. 285 Logopedische screening voor VVE kinderen en indicatiescreening alle kinderen groep 1 t/m 8 waar zorgen zijn.
      2. Blz. 286 7.1.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
       1. Blz. 287 Het aantal Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%.
       2. Blz. 288 Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.
      3. Blz. 289 7.1.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 3)
       1. Blz. 290 Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma natuur en duurzaamheid).
      4. Blz. 291 7.1.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar
       1. Blz. 292 De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang schooljaar 2020/2021 .
       2. Blz. 293 De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark. Op het totaal van de kilometers passend vervoer schooljaar 2020/2021 wordt 25% met Euro-6, 50% met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd.
      5. Blz. 294 7.1.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel
       1. Blz. 295 Er is voldoende adequate capaciteit voor onderwijshuisvesting
       2. Blz. 296 Scholen hebben maatregelen genomen om hun schoolgebouw te verduurzamen.
      6. Blz. 297 7.1.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving
       1. Blz. 298 Er zijn meer schoolpleinen vergroend en alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk (zie ook resultaten bij programma 3 groen).
      7. Blz. 299 7.1.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen
       1. Blz. 300 Samenwerking onderwijs en jeugdhulp, één plan met betrokkenen (bijvoorbeeld onderwijszorgarrangement De Dijk, aansluiting school en thuis).
      8. Blz. 301 7.1.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs
       1. Blz. 302 Zoveel mogelijk kinderen in Wageningen naar school.
      9. Blz. 303 7.1.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
       1. Blz. 304 Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).
    4. Blz. 305 Algemene informatie programma 7
     1. Blz. 306 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 307 Beleidskader
     3. Blz. 308 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 309 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 310 Overzicht baten en lasten programma 7
     6. Blz. 311 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 312 Overzicht baten en lasten per ambitie
   10. Blz. 313 Programma 8 Wonen
    1. Blz. 314 Waarom dit programma?
    2. Blz. 315 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 316 8.1 Iedereen in Wageningen heeft de beschikking over een duurzame woning
     1. Blz. 317 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 318 Doelstellingen
      1. Blz. 319 8.1.1 Ophoging en versnelling van de woningbouwproductie in Wageningen aansluitend bij de huishoudensgroei van circa 3.500 tot 3.800 huishoudens tot 2040
       1. Blz. 320 De potentiële zoekgebieden voor woningbouwlocaties zijn in beeld gebracht. Ambitie 2.4 RO is randvoorwaardelijk (Incidenteel uit reserve grondbedrijf)
       2. Blz. 321 In Wageningen worden tussen 2021 en 2024 minimaal 700 woningen opgeleverd.
       3. Blz. 322 Nieuw te bouwen woningen zijn (bijna) energieneutraal met ook aandacht voor circulariteit en natuurinclusief bouwen. Dit resultaat draagt bij aan programma's 2.4 en 2.5.
       4. Blz. 323 Plan van aanpak wat inzicht geeft in de mogelijkheden voor extra versnelling van de woningbouw. Progr 2.4 RO is randvoorwaardelijk
      2. Blz. 324 8.1.2 De woningvoorraad sluit aan bij de behoefte aan betaalbare woningen van lagere inkomensgroepen waaronder ouderen, jongeren en studenten
       1. Blz. 325 Bij elk bouwplan met meer dan 30 woningen worden minimaal 30% sociale huurwoningen en 15% middenhuur gerealiseerd. In 2022 evalueren we de woningmarktstrategie.
       2. Blz. 326 De bestaande woningvoorraad wordt verder verduurzaamd met oog voor een eerlijke verdeling van de energielasten. Randvoorwaardelijk programma 2.5
       3. Blz. 327 De kernvoorraad sociale huurwoningen is vergroot overeenkomstig de doelgroep van beleid. Gezien de verhoogde huishoudensprognose is er inzicht in de behoefte aan woningen in de kernvoorraad.
       4. Blz. 328 Het aanbod aan studentenhuisvesting voldoet aan de vraag naar kamers overeenkomstig de notitie locatiekeuze 2017 en de monitor studentenhuisvesting.
      3. Blz. 329 8.1.3 Inwoners wonen in een groene, leefbare en veilige woonomgeving, waar geen overlast ervaren wordt
       1. Blz. 330 Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt. Dit resultaat draagt bij aan programma 2.3.
       2. Blz. 331 De samenwerking rondom het voorkomen van woonoverlast is geborgd via de Taskforce woonoverlast. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.8
      4. Blz. 332 8.1.4 Inwoners kunnen zo zelfstandig mogelijk wonen in een woning op maat, met voldoende mogelijkheden voor zorg op maat
       1. Blz. 333 Er zijn meer woonzorginitiatieven door en voor Wageningse inwoners.
       2. Blz. 334 Het aanbod van woningen die geschikt zijn voor senioren wordt vergroot door zowel nieuwbouwplannen en levensloopbestendige aanpassingen in de bestaande woningvoorrraad.
      5. Blz. 335 8.1.5 Wijken hebben een gemengde samenstelling voor wat betreft type huishoudens en type woningen en met voldoende ruimte voor (sociale) ontmoeting
       1. Blz. 336 Er zijn meer woningbouwontwikkelingen met gedifferentieerde woonprogramma’s en mogelijkheden voor ontmoeting. Dit resultaat draagt bij aan programma 1.1.
       2. Blz. 337 Inwoners die specifieke hulp en ondersteuning nodig hebben, kunnen gebruik maken van een passend woningaanbod verspreid over de diverse buurten.
    4. Blz. 338 8.2 Gemeentelijke gebouwen worden multifunctioneel ingezet
     1. Blz. 339 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 340 Doelstellingen
      1. Blz. 341 8.2.1 Het multifunctioneel gebruik van gemeentelijke gebouwen bevorderen
       1. Blz. 342 Een strategisch plan als afwegingskader welke maatschappelijke- en culturele instellingen worden gehuisvest in gemeentelijke gebouwen.
      2. Blz. 343 8.2.2 Gebouwen die niet meer nodig zijn worden verkocht of benut als potentiële locatie voor woningbouw
       1. Blz. 344 Aanwijzen van gemeentelijke gebouwen en locaties die geschikt zijn voor woningbouw.
       2. Blz. 345 De netto opbrengst door verkoop van gemeentelijke gebouwen tot en met 2023 bedraagt incidenteel € 2.641.000,- Jaarlijks wordt een bedrag ingeboekt voor de wegvallende exploitatiekosten.
      3. Blz. 346 8.2.3 Streven naar een gezonde en kostendekkende exploitatie van gemeentelijke gebouwen
       1. Blz. 347 Een nieuwe concessie overeenkomst vanaf 2023 voor 15 jaar voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd, door slimmer te organiseren en te financieren.
       2. Blz. 348 Het duurzaam in stand houden van gemeentelijke gebouwen.
    5. Blz. 349 8.3 De gemeente is klimaatneutraal in 20XX
     1. Blz. 350 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 351 Doelstellingen
      1. Blz. 352 8.3.1 Het verduurzamen van de gemeentelijk gebouwen
       1. Blz. 353 De gemeentelijke gebouwen zijn in 20XX energieneutraal. In 2022 worden stappen genomen die bijdragen aan dit streven.
    6. Blz. 354 Algemene informatie programma 8
     1. Blz. 355 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 356 Beleidskader
     3. Blz. 357 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 358 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 359 Overzicht baten en lasten programma 8
     6. Blz. 360 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 361 Overzicht baten en lasten per ambitie
   11. Blz. 362 Programma 9 Sport en cultuur
    1. Blz. 363 Waarom dit programma?
    2. Blz. 364 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 365 9.1 Alle inwoners van Wageningen kunnen een leven lang sporten en bewegen
     1. Blz. 366 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 367 Doelstellingen
      1. Blz. 368 9.1.1 Inclusief sporten & bewegen: sporten en bewegen is mogelijk voor alle mensen die willen meedoen
       1. Blz. 369 Meer bewustwording, samenwerking en sportbevordering om drempels weg te nemen voor die mensen die niet vanzelfsprekend sporten.
      2. Blz. 370 9.1.2 Van jongs af voldoende en vaardig bewegen
       1. Blz. 371 Kinderen leren zwemmen en blijven zwemvaardig.
       2. Blz. 372 Kinderen maken kennis met het verschillende (georganiseerde) sportaanbod in Wageningen.
       3. Blz. 373 Scholen en kinderopvang bieden beweegactiviteiten aan.
      3. Blz. 374 9.1.3 Een duurzame en functionele sportinfrastructuur
       1. Blz. 375 Een beweegvriendelijk ingerichte openbare ruimte, zodat sporten en bewegen hier vanzelfsprekend is.
       2. Blz. 376 Sportaccommodaties worden breed en intensief gebruikt. De exploitatie van sportaccommodaties verbetert door hogere inkomsten (breder en intensiever gebruik) en lagere kosten (door functionele inzet, slimme spreiding en lagere energierekening).
    4. Blz. 377 9.2 Cultuur is een drager van een bruisend en vitaal Wageningen
     1. Blz. 378 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 379 Doelstellingen
      1. Blz. 380 9.2.1 Alle kinderen krijgen de kans om hun culturele interesses en bagage te ontwikkelen
       1. Blz. 381 Alle kinderen maken kennis met kunst en cultuur op en rond de basisschool (cultuuractieplan).
      2. Blz. 382 9.2.2 Alle inwoners kunnen zich persoonlijk ontwikkelen en hun maatschappelijke kansen verbeteren
       1. Blz. 383 Inwoners hebben toegang tot een professionele theatervoorziening.
       2. Blz. 384 Inwoners komen in aanraking met cultuur en culturele activiteiten.
      3. Blz. 385 9.2.3 Alle inwoners hebben vrije toegang tot informatie en kennis
       1. Blz. 386 Inwoners hebben toegang tot een openbare bibliotheekvoorziening die invulling geeft aan de 5 wettelijke functies.
       2. Blz. 387 Inwoners kunnen (waar mogelijk digitaal) kennis nemen van de geschiedenis van Wageningen.
       3. Blz. 388 Inwoners kunnen gericht zoeken naar foto's, prenten en (bouw-)tekeningen in een beeldbank.
       4. Blz. 389 Inwoners kunnen historische archieven raadplegen en hulp krijgen bij het doen van onderzoek.
       5. Blz. 390 Lokaal nieuws en achtergrondinformatie is beschikbaar via de lokale media.
      4. Blz. 391 9.2.4 Er is een aantrekkelijk cultureel klimaat in Wageningen
       1. Blz. 392 Actieve cultuurmakers worden gestimuleerd om samen onze cultuursector naar een hoger plan te brengen, waaronder het vinden van voldoende ruimte en landelijke subsidies voor innovatieve projecten.
       2. Blz. 393 In de Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen wordt meer samengewerkt.
    5. Blz. 394 Algemene informatie programma 9
     1. Blz. 395 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 396 Beleidskader sport
     3. Blz. 397 Beleidskader cultuur
     4. Blz. 398 Betrokkenheid verbonden partijen
     5. Blz. 399 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 400 Overzicht baten en lasten programma 9
     7. Blz. 401 Begrote en werkelijke resultaat per product
     8. Blz. 402 Overzicht baten en lasten per ambitie
   12. Blz. 403 Programma 10 Veiligheid
    1. Blz. 404 Waarom dit programma?
    2. Blz. 405 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 406 10.1 Ondermijning
     1. Blz. 407 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 408 Doelstellingen
      1. Blz. 409 10.1.1 Opstellen/actualiseren ondermijningsbeeld
       1. Blz. 410 Actueel ondermijningsbeeld opstellen
       2. Blz. 411 Zicht op diverse vormen van ondermijning. Witte vlekken in beeld.
      2. Blz. 412 10.1.2 Creëren van bewustwording
       1. Blz. 413 Betere informatiepositie opbouwen.
       2. Blz. 414 Externe bewustwording bevorderen (externe ketenpartners).
       3. Blz. 415 Interne bewustwording bevorderen (medewerkers gemeente).
      3. Blz. 416 10.1.3 Opzetten van een lokale aanpak
       1. Blz. 417 Plan van aanpak opstellen, waarin de werkwijze van de gemeente Wageningen wordt beschreven.
      4. Blz. 418 10.1.4 Aanpak specifieke cases
       1. Blz. 419 Casuïstiek oppakken met ketenpartners.
    4. Blz. 420 10.2 Verbinding zorg en veiligheid
     1. Blz. 421 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 422 Doelstellingen
      1. Blz. 423 10.2.1 Integrale samenwerking en afstemming maatschappelijke partners voor effectieve aanpak van diverse onderwerpen op gebied van zorg, veiligheid en leefbaarheid
       1. Blz. 424 Door het maken van een wijkscan van elke buurt kan op operationeel niveau direct die punten worden opgepakt die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefsituatie van de inwoners.
       2. Blz. 425 Ontwikkelen van integraal plan van aanpak voor de samenwerking van het Veiligheidshuis en de gemeenten West-Veluwe. Door dit plan kan de samenwerking worden versterkt, criminaliteit worden teruggedrongen en recidive worden verminderd.
      2. Blz. 426 10.2.2 Terugdringen overlast van personen met verward (onbegrepen) gedrag
       1. Blz. 427 Overlast voor de omgeving verminderen of voorkomen door integrale aanpak.
      3. Blz. 428 10.2.3 Aanpak re-integratie ex-gedetineerden
       1. Blz. 429 Recidive verminderen.
      4. Blz. 430 10.2.4 Aanpak mensenhandel
       1. Blz. 431 We beschikken over een goed, samenhangend mensenhandelbeleid en voeren dit in de praktijk uit.
      5. Blz. 432 10.2.5 Aanpak WvGGZ
       1. Blz. 433 Afronding pilot regionale samenwerking en doorontwikkelen van de aanpak
    5. Blz. 434 10.3 Evenementen
     1. Blz. 435 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 436 Doelstellingen
      1. Blz. 437 10.3.1 Uitwerken van evenementenbeleid en -protocol
       1. Blz. 438 Evenementenbeleid opstellen, waarbij richtlijnen en kaders strak omschreven en gehanteerd worden.
      2. Blz. 439 10.3.2 Inrichten van integrale ketensamenwerking met alle betrokkenen.
       1. Blz. 440 Sluitende aanpak met ketenpartners realiseren.
    6. Blz. 441 10.4 Crisisbeheersing
     1. Blz. 442 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 443 Doelstellingen
      1. Blz. 444 10.4.1 Opleiden, trainen en oefenen van de lokale crisisorganisatie
       1. Blz. 445 Het opstellen (en uitvoeren) van een OTO-plan voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
       2. Blz. 446 Inrichting van de lokale crisisorganisatie op orde en zorgen voor een up-to-date alarmeringssysteem.
      2. Blz. 447 10.4.2 Bouwen Bevolkingszorg
       1. Blz. 448 Implementeren van de nieuwe visie op Bevolkingszorg
       2. Blz. 449 Leveren van functionarissen voor de regionale crisisorganisatie
    7. Blz. 450 10.5 Criminaliteit en overlast
     1. Blz. 451 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 452 Doelstellingen
      1. Blz. 453 10.5.1 Overlast
      2. Blz. 454 10.5.2 HIC-delicten
      3. Blz. 455 10.5.3 Cybercrime
      4. Blz. 456 10.5.4 APV en Bijzondere wetten
    8. Blz. 457 Algemene informatie programma 10
     1. Blz. 458 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 459 Beleidskader
     3. Blz. 460 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 461 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 462 Overzicht baten en lasten programma 10
     6. Blz. 463 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 464 Overzicht baten en lasten per ambitie
   13. Blz. 465 Programma 11 Transparante overheid
    1. Blz. 466 Waarom dit programma?
    2. Blz. 467 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 468 11.1 Transparante overheid
     1. Blz. 469 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 470 Doelstellingen
      1. Blz. 471 11.1.1 We halen minimaal een 7 op onze klanttevredenheidonderzoeken naar dienstverlening
       1. Blz. 472 Er is een goede accurate persoonsregistratie.
       2. Blz. 473 Onze dienstverlening is afgestemd waar mogelijk met onze ketenpartners en medeoverheden zodat inwoners, ondernemers en organisaties integrale optimale dienstverlening ervaren.
       3. Blz. 474 We bieden toegankelijke, transparante en veilige dienstverlening en dragen zorg voor gelijke informatiepositie.
       4. Blz. 475 We zijn duidelijk en transparant over de rol die we innemen in processen en wat inwoners, organisaties en bedrijven van ons kunnen verwachten en andersom.
      2. Blz. 476 11.1.2 Dienstverlening voortdurend verbeteren passend bij de landelijke ontwikkelingen en bij de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties
       1. Blz. 477 Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en organisaties op een correcte en gastvrije wijze via de contactvorm die zij kiezen, vanuit het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet (coronaproof).
       2. Blz. 478 Onze dienstverlening sluit aan bij de huidige behoeften en ontwikkelingen.
       3. Blz. 479 Zicht hebben op de behoefte van onze inwoners, bedrijven en organisaties.
      3. Blz. 480 11.1.3 Democratische vernieuwing en bestuurlijke vernieuwing
       1. Blz. 481 Alle inwoners, bedrijven en organisaties zijn in staat om mee te praten over het gemeentelijk beleid.
      4. Blz. 482 11.1.4 Uitvoering van representatietaken en dergelijke is op het niveau zoals in de afgelopen jaren
       1. Blz. 483 Taken voor representatie en dergelijke zijn uitgevoerd, onder andere de verplichtingen voor college en raad.
    4. Blz. 484 Algemene informatie programma 11
     1. Blz. 485 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 486 Beleidskader
     3. Blz. 487 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 488 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 489 Overzicht baten en lasten programma 11
     6. Blz. 490 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 491 Overzicht baten en lasten per ambitie
   14. Blz. 492 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    1. Blz. 493 Waarom dit programma?
    2. Blz. 494 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 495 12.1 Een goed functionerende wendbare organisatie
     1. Blz. 496 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 497 Doelstellingen
      1. Blz. 498 12.1.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen
       1. Blz. 499 Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken.
      2. Blz. 500 12.1.2 Externe financiering aantrekken
       1. Blz. 501 Geld waarmee andere doelen (met name subsidies) gerealiseerd kunnen worden.
      3. Blz. 502 12.1.3 Een goede en veilige werkomgeving
       1. Blz. 503 We werken digitaal samen via een vergaderomgeving (urgentie vanuit Corona). • Een fitte organisatie met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers.
      4. Blz. 504 12.1.4 Flexibele bedrijfsvoering
       1. Blz. 505 Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder).
       2. Blz. 506 Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel.
       3. Blz. 507 Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen) werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving.
      5. Blz. 508 12.1.5 De organisatie is in control
       1. Blz. 509 Collegeverklaring en ENSIA op orde.
       2. Blz. 510 Goedkeurende accountantsverklaring.
       3. Blz. 511 In Control Statement.
       4. Blz. 512 Rechtmatigheidsverantwoording.
      6. Blz. 513 12.1.6 Huis van de Stad
       1. Blz. 514 Startpunt en Stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten.
      7. Blz. 515 12.1.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken
       1. Blz. 516 Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We doorstaan landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk.
       2. Blz. 517 Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
       3. Blz. 518 ICT-infrastructuur die afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
       4. Blz. 519 Laptopmanagementsoftware + WIFI locatie Startpunt.
    4. Blz. 520 12.2 Slimme inzet van middelen
     1. Blz. 521 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 522 Doelstellingen
      1. Blz. 523 12.2.1 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen
       1. Blz. 524 Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen.
      2. Blz. 525 12.2.2 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's
       1. Blz. 526 Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar.
      3. Blz. 527 12.2.3 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot. Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)
       1. Blz. 528 Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen.
    5. Blz. 529 Algemene informatie programma 12
     1. Blz. 530 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 531 Beleidskader
     3. Blz. 532 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 533 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 534 Overzicht baten en lasten programma 12
     6. Blz. 535 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 536 Overzicht baten en lasten per ambitie
  3. Blz. 537 Paragrafen
   1. Blz. 538 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 539 Inleiding
    2. Blz. 540 Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 541 Opgetreden of opgeloste risico's
    4. Blz. 542 Risico’s
    5. Blz. 543 Afgedekte risico’s
    6. Blz. 544 Weerstandsvermogen
    7. Blz. 545 Financiële kengetallen
   2. Blz. 546 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 547 Inleiding
    2. Blz. 548 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 549 Water en riolering
    4. Blz. 550 Openbare verlichting
    5. Blz. 551 Speelvoorzieningen
    6. Blz. 552 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 553 Scholen
   3. Blz. 554 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 555 Inleiding
    2. Blz. 556 Mens , organisatie en informatie
    3. Blz. 557 Strategie en innovatie
    4. Blz. 558 Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service
    5. Blz. 559 Verantwoording
    6. Blz. 560 In control
   4. Blz. 561 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 562 Inleiding
    2. Blz. 563 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 564 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 565 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 566 Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 567 Overige verbonden partijen
   5. Blz. 568 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 569 Inleiding
    2. Blz. 570 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 571 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 572 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 573 Resultaat
    6. Blz. 574 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 575 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 576 Inleiding
    2. Blz. 577 Belastinggrondslag
    3. Blz. 578 Belastingopbrengsten
    4. Blz. 579 Kwijtschelding
    5. Blz. 580 Kostendekkendheid heffingen
    6. Blz. 581 Belastingdruk
   7. Blz. 582 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 583 Inleiding
    2. Blz. 584 Uitstaande geldleningen (ug)
    3. Blz. 585 Ontvangen geldleningen (og)
    4. Blz. 586 Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën
    5. Blz. 587 Renteontwikkeling en rentevisie
    6. Blz. 588 Garanties en borgstellingen
    7. Blz. 589 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 590 Renterisiconorm
    9. Blz. 591 EMU-saldo
    10. Blz. 592 Renteschema
   8. Blz. 593 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
    1. Blz. 594 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
  4. Blz. 595 Jaarrekening
   1. Blz. 596 Balans
    1. Blz. 597 Balans
    2. Blz. 598 Balans passiva
   2. Blz. 599 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 600 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 601 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 602 Overzicht baten en lasten
   3. Blz. 603 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 604 Inleiding
    2. Blz. 605 Algemeen
    3. Blz. 606 Immateriële vaste activa
    4. Blz. 607 Materiële vaste activa met economisch nut
    5. Blz. 608 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
    6. Blz. 609 Financiële vaste activa
    7. Blz. 610 Voorraden
    8. Blz. 611 Vorderingen en overlopende activa
    9. Blz. 612 Liquide middelen
    10. Blz. 613 Voorzieningen
    11. Blz. 614 Vaste schulden
    12. Blz. 615 Vlottende passiva
    13. Blz. 616 Borg- en garantstellingen
    14. Blz. 617 Gemeentefonds
    15. Blz. 618 Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden
   4. Blz. 619 Toelichting op de balans
    1. Blz. 620 0. Immateriële vaste activa
    2. Blz. 621 1. Materiële vaste activa
    3. Blz. 622 2. Financiële vaste activa
    4. Blz. 623 3. Voorraden
    5. Blz. 624 4. Uitzettingen korter dan één jaar
    6. Blz. 625 5. Liquide middelen
    7. Blz. 626 6. Overlopende activa
    8. Blz. 627 7. Eigen vermogen
    9. Blz. 628 8. Voorzieningen
    10. Blz. 629 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    11. Blz. 630 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
    12. Blz. 631 11. Overlopende passiva
    13. Blz. 632 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    14. Blz. 633 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 634 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 635 Inleiding
    2. Blz. 636 Programma 1 Bereikbaarheid
     1. Blz. 637 Overzicht baten en lasten programma 1
     2. Blz. 638 210.00 Wegen, straten en pleinen
     3. Blz. 639 211.00 Verkeersmaatregelen
     4. Blz. 640 214.00 Parkeervoorzieningen
     5. Blz. 641 223.00 Veerdiensten
    3. Blz. 642 Programma 2 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 643 Overzicht baten en lasten programma 2
     2. Blz. 644 221.00 Rijnhaven
     3. Blz. 645 310.00 Markten
     4. Blz. 646 310.10 Bevordering handel en ambacht
     5. Blz. 647 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen
     6. Blz. 648 830.00 Grondexploitatie
    4. Blz. 649 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 650 Overzicht baten en lasten programma 3
     2. Blz. 651 210.10 Nutsbedrijven en derden
     3. Blz. 652 210.50 Openbare verlichting
     4. Blz. 653 541.10 Cultuurhistorie
     5. Blz. 654 560.00 Wijk- en buurtbeheer
     6. Blz. 655 724.00 Beheer begraafplaats
     7. Blz. 656 810.00 Ruimtelijke beleid
     8. Blz. 657 810.20 Ruimtelijke beheer
     9. Blz. 658 810.30 Bestemmingsplannen
     10. Blz. 659 810.40 Kostenverhaallocaties
     11. Blz. 660 821.00 Stadsvernieuwing
     12. Blz. 661 822.30 Vastgoedsysteem
     13. Blz. 662 825.00 Omgevingsvergunning
    5. Blz. 663 Programma 4 Milieu
     1. Blz. 664 Overzicht baten en lasten programma 4
     2. Blz. 665 140.00 Dierenwelzijn
     3. Blz. 666 710.10 Plaagdierbestrijding
     4. Blz. 667 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking
     5. Blz. 668 722.00 Riolering en waterzuivering
     6. Blz. 669 722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning
     7. Blz. 670 723.00 Energiebeheer
     8. Blz. 671 723.10 Milieubeheer
    6. Blz. 672 Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 673 Overzicht baten en lasten programma 6
     2. Blz. 674 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking
     3. Blz. 675 610.00 Samen Wageningen
     4. Blz. 676 625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk
     5. Blz. 677 625.20 Beleidsdomein gehandicapten
     6. Blz. 678 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid
     7. Blz. 679 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg
     8. Blz. 680 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid
     9. Blz. 681 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid
     10. Blz. 682 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein
     11. Blz. 683 626.20 Burgerkracht en innovatie
     12. Blz. 684 626.30 Werkgelegenheid
     13. Blz. 685 626.31 WSW
     14. Blz. 686 626.60 Individuele ondersteuning
     15. Blz. 687 626.70 Sociale zekerheid
     16. Blz. 688 626.81 Armoedebestrijding
    7. Blz. 689 Programma 7 Onderwijs en educatie
     1. Blz. 690 Overzicht baten en lasten programma 7
     2. Blz. 691 420.00 Openbaar basisonderwijs
     3. Blz. 692 421.00 Bijzonder basisonderwijs
     4. Blz. 693 430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs
     5. Blz. 694 450.00 Onderwijshuisvesting
     6. Blz. 695 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs
     7. Blz. 696 650.00 Kinderopvang
    8. Blz. 697 Programma 8 Wonen
     1. Blz. 698 Overzicht baten en lasten programma 8
     2. Blz. 699 820.00 Volkshuisvesting
     3. Blz. 700 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit
     4. Blz. 701 822.10 Woonruimtezorg
     5. Blz. 702 830.10 Exploitatie vastgoed
    9. Blz. 703 Programma 9 Sport en cultuur
     1. Blz. 704 Overzicht baten en lasten programma 9
     2. Blz. 705 510.00 Openbaar bibliotheekwerk
     3. Blz. 706 530.00 Sport
     4. Blz. 707 540.00 Bevordering kunst en cultuur
     5. Blz. 708 541.00 Musea
     6. Blz. 709 541.20 Oud archief
     7. Blz. 710 580.00 Mediabeleid
     8. Blz. 711 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie
    10. Blz. 712 Programma 10 Veiligheid
     1. Blz. 713 Overzicht baten en lasten programma 10
     2. Blz. 714 110.00 Openbare orde en veiligheid
     3. Blz. 715 120.00 Brandweerzorg
     4. Blz. 716 120.20 Rampenbestrijding
    11. Blz. 717 Programma 11 Transparante overheid
     1. Blz. 718 Overzicht baten en lasten
     2. Blz. 719 001.00 Bestuursorganen (raad)
     3. Blz. 720 001.05 Bestuursorganen (B&W)
     4. Blz. 721 001.20 Representatie
     5. Blz. 722 002.00 Bestuursondersteuning college van B&W
     6. Blz. 723 003.00 Burgerzaken
     7. Blz. 724 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken
     8. Blz. 725 005.00 Bestuurlijke samenwerking
     9. Blz. 726 006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie
    12. Blz. 727 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
     1. Blz. 728 Overzicht baten en lasten programma 12
     2. Blz. 729 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen
     3. Blz. 730 920.00 Lokale belastingen
     4. Blz. 731 921.00 Algemene uitkering
     5. Blz. 732 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten
     6. Blz. 733 923.00 Bedrijfsvoering
    13. Blz. 734 Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
    14. Blz. 735 Onvoorzien
    15. Blz. 736 Overhead
    16. Blz. 737 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    17. Blz. 738 Incidentele baten en lasten per programma
    18. Blz. 739 Wet normering topinkomens
    19. Blz. 740 Analyse begrotingsrechtmatigheid
  5. Blz. 741 Bijlagen
   1. Blz. 742 Staat van reserves en voorzieningen
    1. Blz. 743 Staat van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 744 Staat van voorzieningen
   2. Blz. 745 Verloop reserves
    1. Blz. 746 Verloop reserves
   3. Blz. 747 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 748 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 749 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
    1. Blz. 750 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
   5. Blz. 751 Grote projecten
    1. Blz. 752 Algemeen
    2. Blz. 753 Projecten programma 1 Bereikbaarheid
    3. Blz. 754 Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    4. Blz. 755 Projecten programma 4 Milieu
    5. Blz. 756 Projecten programma 7 Onderwijs & educatie
    6. Blz. 757 Projecten programma 8 Wonen
    7. Blz. 758 Projecten programma 9 Sport en cultuur
   6. Blz. 759 SISA bijlage
    1. Blz. 760 SISA bijlage
   7. Blz. 761 Subsidieregister 2021
    1. Blz. 762 Subsidieregister 2021
   8. Blz. 763 Begrippenlijst
    1. Blz. 764 Begrippenlijst
   9. Blz. 765 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
    1. Blz. 766 Wettelijk verplichte beleidsindicatoren
   10. Blz. 767 Monitor Welsaam 2021
    1. Blz. 768 Monitor Welsaam 2021
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap