Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Wageningen verandert snel. De Wageningen Campus ontwikkelt zich, de vraag naar woningen blijft en onze ambities voor groen en natuur ook. We willen gemengde wijken, waarbij ruimte is voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarnaast stellen inwoners, ondernemers en bezoekers van Wageningen hoge eisen aan de woon-, werk- en leefomgeving, het voorzieningenniveau, duurzaamheid en de bereikbaarheid van de stad. We willen de kwaliteit en diversiteit van de leefomgeving verbeteren en een evenwichtige samenstelling van de stad bevorderen. Daarom werken we samen met lokale, regionale en landelijke partners. Door ruimtelijke ontwikkeling geven we invulling aan een veranderende stad en de maatschappelijke opgaven die daarbij horen. Participatie is voor ons hierbij een essentieel onderdeel. 

Ook willen we archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke, stedenbouwkundige, ecologische en aardkundige waarden beschermen, herstellen en versterken. Deze waarden moeten beter zichtbaar en beleefbaar zijn. De gebieden rondom Wageningen willen we met elkaar en met de stad verbinden voor mens en dier. We gaan dit op een integrale manier verder ontwikkelen, waarbij we kijken naar wonen, groen, biodiversiteit, parkeren, klimaatadaptatie en de energietransitie. 

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
In dit programma zijn de volgende ambitie(s) actueel:
 • 3.1 Een groene en biodiverse leefomgeving
 • 3.2 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:
 • Welke doelen wilden we bereiken om te komen tot de ambitie? (doelen)
 • Welke resultaten heeft het opgeleverd? (resultaten)

3.1 Een groene en biodiverse leefomgeving

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een groene en biodiverse leefomgeving, waarin de mens in samenhang met de natuur gezond kan leven en welke is aangepast en anticipeert op de effecten van de klimaatverandering.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.1.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied)

Terug naar navigatie - 3.1.1 Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied)

Een toename van de biodiversiteit (genetische variatie, soortendiversiteit en leefgebied). Dit doel draagt ook bij aan de ambities van programma 4 en andere doelen en ambities binnen programma 3.

--

Wat hebben we bereikt?

Stedelijk gebied: door de bouw van natuurinclusieve woningen, de vergroening van een viertal schoolpleinen,  het ecologisch bermbeheer en het vergroenen van tuinen is de biodiversiteit toegenomen. Er zijn bijenhotels aangelegd, individuele kleinere subsidie verleend voor projecten die de biodiversiteit vergroten. Landelijk gebied: door het uitvoeren van projecten, bijvoorbeeld bijenoase aan de Geertjes weg en bijenoase op landgoed de Lieskamp, is de biodiversiteit vergroot.  Uitgevoerde erfbeplantingsplannen dragen ook bij, net als de natuurwerkdag op de Eng. De gemeente heeft initiatiefnemers gefaciliteerd bij het aanvragen van subsidie voor aanleg van natuur en landschapselementen, welke ook de biodiversiteit vergroten. 

Toelichting op de resultaten:

 • resultaat 1: de biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Dit resultaat is afhankelijk van doel 2.4.
  Het rapporteren op ontwikkelingen binnen resultaat 1 vraagt om een biodiversiteitsmonitor. Deze hebben we op dit moment niet. In 2022 zal gestart worden met het schrijven van een biodiversiteitsplan voor Wageningen. Binnen dit proces zal een nulmeting gedaan worden (dit is een meting waarbij je de huidige situatie op verschillende indicatoren in kaart brengt) alsook een voorstel tot het bijhouden van veranderingen in biodiversiteit. 
 • resultaat 2: de biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied), waarbij kansen voor innovatie waar mogelijk worden toegepast.
  Het rapporteren op ontwikkelingen binnen resultaat 2 vraagt om een biodiversiteitsmonitor. Deze hebben we op dit moment niet. Zie ook de opmerking bij resultaat 1. 
 • resultaat 3: de waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
  Zie de verantwoording bij resultaat 1 en 2.
 • resultaat 4: er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld.
  Resultaat 4 is in 2021 niet behaald omwille van capaciteitstekort. Er zal in 2022 een start gemaakt worden met het opstellen van een biodiversiteitsplan i.s.m. de WUR. 
 • resultaat 5: er is in samenwerking met externe partijen een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone (visie Buitengebied) en daar wordt uitvoering aan gegeven.
  Er is een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone. Wegens capaciteitstekort is hier nog geen verdere invulling aan gegeven. In 2022 hopen we hier verandering in te brengen met de komst van de nieuwe ecoloog.
 • resultaat 6: nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd (zie ook programma 2.7).
  Er is onvoldoende omschreven - ook in programma 2.7. - wat het precies inhoudt om natuurinclusief te bouwen. Bij elke bouwontwikkeling is vanuit het programmateam duurzaamheid en natuur meegedacht in hoe deze nieuwbouw zo duurzaam en natuurinclusief kan gebeuren. Of deze adviezen ook daadwerkelijk meegenomen worden in de uitvoering is een proces waar op dit moment onvoldoende zicht op is. Om die reden is resultaat 6 niet behaald. Wel is het Duurzaam Bouwenbeleid aangescherpt in 2021.
 • resultaat 7: vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.
  In 2021 vond in Wageningen een Steenbreekactie plaats. Ook was er een subsidie beschikbaar voor het vergroenen van daken en schoolpleinen en is hier door de stad goed gebruik van gemaakt. In 2021 heeft OBS De Tarthorst met behulp van de subsidie het schoolplein vergroend. Resultaat 7 is in 2021 behaald.

Beoogde resultaten

 • De biodiversiteit van het buitengebied is verhoogd door landschappelijke inpassing van initiatieven en door de aanleg van landschapselementen in samenwerking met andere partijen. Dit resultaat is afhankelijk van doel 2.4.
 • De biodiversiteit van het openbaar groen is verhoogd (zowel binnenstedelijk als in het buitengebied), waarbij kansen voor innovatie waar mogelijk worden toegepast.
 • De waterkwantiteit in de stadsgracht is verhoogd, waardoor de waterkwaliteit en de visuele kwaliteit verbetert.
 • Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en daar is een uitvoeringsplan aan gekoppeld.
 • Er is in samenwerking met externe partijen een plan van aanpak opgesteld voor de noordelijke ecologische verbindingszone (visie Buitengebied) en daar wordt uitvoering aan gegeven.
 • Nieuwbouw is natuurinclusief uitgevoerd (zie ook programma 2.7).
 • Vergroening van tuinen (Steenbreek), daken en schoolpleinen is door middel van subsidies gestimuleerd.

3.1.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.

Terug naar navigatie - 3.1.2 Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit wordt vergroot.

Vergroten van de leefkwaliteit (kwantiteit en kwaliteit van het groen) waarmee gezondheid wordt bevorderd, geanticipeerd wordt op de klimaatverandering (klimaatadaptatie), meer CO2 wordt opgevangen en de ruimtelijke kwaliteit (waaronder cultuurhistorische betekenis) wordt vergroot. Dit doel draagt mede bij aan de andere ambities van programma 3 en ambities uit programma's 2, 4, 6 en 8.

--

Wat hebben we bereikt?

Voor nieuwbouwplannen van minimaal 5 woningen worden Duurzaamheidsprofielen opgesteld, waarin afspraken worden gemaakt over een minimaal percentage groen, het versterken van bestaand groen, de aanleg van nieuw natuurrijk groen en de omgang met regenwater. Via drie verschillende subsidieregelingen (vergroenen daken, tuinen en gevels / groene schoolpleinen / afkoppelen regenwater) worden inwoners gestimuleerd om hun omgeving groen en klimaatbestendig te maken. Groenplan Roghorst is opgestart. In 2021 zijn ruim 300 bomen aangeplant. In de binnenstad zijn in samenwerking met ondernemers en inwoners bomen met ondergroei geplant en geveltuintjes gerealiseerd.

Verantwoording resultaten:

 • resultaat 1: bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
  Vanuit het programmateam duurzaamheid en natuur sluiten we van in het begin aan bij nieuwe bouwontwikkelingen. Of de adviezen ook daadwerkelijk meegenomen worden in de uitvoering is een proces waar op dit moment onvoldoende zicht op is. Om die reden is resultaat 1 niet behaald.
 • resultaat 2: het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
  In 2021 is dit resultaat niet behaald wegens capaciteitsgebrek. Wel is er een medewerker klimaatadaptatie geworven die in 2022 met dit resultaat aan de slag zal gaan. 
 • resultaat 3: in samenwerking met andere partijen is de binnenstad vergroend (zie ook programma 2.2)
  In 2021 is dit resultaat niet behaald wegens capaciteitsgebrek. Wel is er een medewerker klimaatadaptatie geworven die in 2022 met dit resultaat aan de slag zal gaan. 
 • resultaat 4: instandhouding van de hoofd/ecologische groenstructuur.
  De hoofd/ecologische groenstructuur is nog niet af, maar wat er is wordt in stand gehouden.

Beoogde resultaten

 • Bij alle nieuwbouwplannen wordt minimaal 10% divers groen in de wijk gerealiseerd en bestaand groen in de woonomgeving behouden en versterkt (zie ook programma 2.7).
 • Het groen is in diverse wijken omgevormd naar een toekomstbestendige vorm (klimaatbestendig, meer biodiversiteit en afgestemd op beheerniveau).
 • In samenwerking met andere partijen is de binnenstad vergroend (zie ook programma 2.2)
 • Instandhouding van de hoofd/ecologische groenstructuur.

3.1.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

Terug naar navigatie - 3.1.3 De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

De openbare ruimte is schoon, heel en veilig.

--

Wat hebben we bereikt?
Het beheer is uitgevoerd volgens het vastgestelde onderhoudsniveau.  Dit blijkt o.a. uit externe schouw resultaten.

Verantwoording van de resultaten:

 • resultaat 1: in samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.
  Wegens capaciteitstekort is dit resultaat in 2021 niet behaald. 

Beoogde resultaten

 • In samenwerking met externe partners wordt in 2021 een strategisch plan ontwikkeld voor uitvoering van het onderhoud van de buitenruimte incl. slimme inzet van financiële middelen waaronder vervangingsinvesteringen voor groen en speeltoestellen.

3.2 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

3.2.1 Implementatie Omgevingswet

Terug naar navigatie - 3.2.1 Implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is de voorbereiding op de lokale implementatie van de Omgevingswet voortgezet. Zo is het A-dossier voor de Startnotitie visie bebouwde kom op 1 juni afgerond met de vaststelling door de raad van de startnotitie. Op grond van de startnotitie heeft het college in 2021 het proces gestart om de visie te ontwikkelen. Volgens de planning is methodiek en begeleiding ingekocht, waarna de eerste voorbereidingen zijn getroffen voor inrichting van het participatieproces. Op grond van de startnotitie is de planning gericht op het voorleggen van een raadsvoorstel ter vaststelling van de visie medio 2023.  Bij de ontwikkeling van de visie worden de opgaven uit de Verstedelijkingsstrategie meegenomen.  De voorbereiding op het omgevingsplan is volgens planning in 2021 doorgezet, met het samenstellen van een Verordening fysieke leefomgeving. In deze verordening worden alle nu geldende algemeen verbindende voorschriften gebundeld die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Zodra de Omgevingswet in werking treedt, geeft deze verordening samen met het 'omgevingsplan van rechtswege' (met alle op dat moment geldende bestemmingsplannen) een totaaloverzicht van de lokale regelgeving. Er is een start gemaakt met een ontwerp van een indeling van het nieuw te maken omgevingsplan (waarvoor iedere gemeente tot 2029 de tijd heeft) en een plan van aanpak voor het omgaan met aanvragen tot inwerkingtreding van het nieuwe omgevingsplan. Voor de aansluiting van visie en plan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn in 2021 voorbereidingen getroffen om in 2022 het nieuwe Zaaksysteem van de gemeente te koppelen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet, aansluitend bij de verwachte datum van inwerkingtreding van de wet. Er is een scholingsaanbod ingekocht en gestart om de organisatie gemeentebreed voor te bereiden op het werken volgens de bedoeling van de Omgevingswet. De ontwikkeling van een participatiestrategie is doorgeschoven naar voorjaar 2022, evenals de doorontwikkeling van het proces om aanvragen tot omgevingsvergunningen te behandelen.

Beoogde resultaten

 • Er is een omgevingsplan voor de fysieke leefomgeving met een passend digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
 • Er is een omgevingsvisie in ontwikkeling waarin de maatschappelijke opgaven in relatie tot de fysieke leefomgeving staan
 • Er is een participatiestrategie
 • Omgevingsvergunningen die passen in de omgevingsvisie

3.2.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving

Terug naar navigatie - 3.2.2 Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving

Een integrale uitvoering van de opgaven in de fysieke leefomgeving.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Resultaat 1 is nog niet bereikt. We zijn gestart met de voorbereidingen voor het herzien van ons grondbeleid.  Medio 2022 wordt op een interactieve wijze met de raad van gedachten gewisseld over het vormgeven van het grondbeleid.
 • Resultaat 2 is een langjarig resultaat. In 2021 hebben we bepaald waar we ons met RO op gaan focussen in de eerste fase.  De eerste fase is een ontwikkelfase van RO. We richten ons op de volgende drie doelen om aan te werken. Dit zijn:
  -    Meer sturen op wat we doen
  -    Meer regie door heldere processen, werkafspraken en overzicht
  -    Flexibeler inzetten van capaciteit en kwaliteit door benutten financiële kaders. 

In 2021 hebben we op alle drie deze onderdelen voortgang geboekt. Per doel volgt hieronder de voortgang:

-    We sturen meer op wat we doen, doordat we bestuursopdrachten maken voordat we aan het werk gaan. Voorbeeld hiervan is voor de Stadsgracht. Voor projecten binnen het grondbedrijf maken we een startnotitie waarbij we het proces vastleggen. Ook de intaketafel dient het doel en bepaald de wenselijkheid van een initiatief. 

-    We hebben op onderdelen al de processen verbeterd. Voorbeeld is de startnotitie, zoals hierboven beschreven. Ook het opstellen van een AC0 waarbij we in een vroeg stadium ons kostenverhaal verzekeren is daar een voorbeeld van.

 -    Voor dit doel heeft in 2021 de focus gelegen in het borgen van de voortgang, het versnellen van de lopende plannen en het oppakken van urgente initiatieven. Dit hebben we gedaan door forse uitbreiding van capaciteit in projectleiders en planologen en het aanstellen van een stedenbouwkundige. We benutten hiervoor de financiële mogelijkheden binnen het kostenverhaal en leges.  Ook is er een coördinator RO aangesteld en wordt een strategisch adviseur ruimtelijke ordening geworven.

Beoogde resultaten

 • Strategie en grondbeleid voor het uitvoeren van de ruimtelijke ambities
 • Uitvoeringsprogramma voor de ontwikkeling van de stad

3.2.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie

Terug naar navigatie - 3.2.3 Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie

Beleid voor de fysieke leefomgeving, dat aansluit bij de ambitie.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Resultaat 1 is bereikt.  In 2021 hebben we een stedenbouwkundige geworven. Deze is gestart in 2022.  Voor de inzet is structurele dekking gevonden. 
 • Resultaat 2 is een langjarig resultaat. In 2021 zijn de bestemmingsplannen  Marijkeweg 20, Kamergewijze verhuur en Rooseveltweg 350 vastgesteld. Hierdoor zijn deze bestemmingsplannen weer actueel. Voor wat betreft kaders hebben we 2021 gewerkt aan de de kaders voor alternatieve woonvormen en de uitwerking van het transformatiegebied uit de visie buitengebied.  Beide processen lopen door in 2022 en worden de kaders hieromtrent actueel.

Beoogde resultaten

 • Kaders en bestemmingsplannen voor de fysieke leefomgeving (wettelijk) zijn actueel en worden gehandhaafd
 • Er is structurele dekking gevonden voor borging van de ruimtelijke kwaliteit (stedenbouwkundige)

3.2.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie

Terug naar navigatie - 3.2.4 Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie

Ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen binnen onze ambitie.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Resultaat 1 hebben we bereikt doordat we de omgevingsvergunningen die we verlenen en bestemmingsplannen die we voorleggen aan de raad toetsen aan ons vastgestelde beleid, welke passen in onze ambitie.
 • Resultaat 2 hebben we deels bereikt. Grote ontwikkelingen hebben we getoetst aan ons beleid en passen daarmee in onze ambitie. visie op Dorschkamp vastgesteld, en stedenbouwkundig plan churchillaan spelstraat, ru van Veerweg, en aanstellen projectversneller Aula.  Grote ontwikkelingen hebben we getoetst aan ons beleid en passen daarmee in onze ambitie. 
 • Resultaat 3 is nog niet bereikt. Het project Grebbedijk is nog niet in uitvoering.
 • Resultaat 4 is nog niet afgerond. Het project Grebbedijk bevindt zich nu in de planuitwerkingsfase. Deze fase loopt tot eind 2024 door. Voor deze fase zijn het Waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Gelderland, de provincie Utrecht, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, de Stichting Het Utrechts Landschap, de gemeente Rhenen en de gemeente Wageningen de ‘Samenwerkingsovereenkomst planuitwerkingsfase gebiedsontwikkeling Grebbedijk’ met elkaar aangegaan. Ook is de intentieovereenkomst Grondruil aangegaan. In deze overeenkomst spreken de gemeente Wageningen, Staatsbosbeheer, het Waterschap Vallei en Veluwe, de Staat (infrastructuur en Waterstaat) en het Utrechts Landschap zich uit om tot een of meerdere grondruil- of grondgebruiksovereenkomsten te komen voor de realisatie van het voorkeursalternatief en onder welke voorwaarden. Daarnaast is besloten te starten met strategische grondaankoop ten behoeve van de compensatieopgave voor het realiseren van de waterplas en is hiervoor een krediet ter beschikking gesteld. 
 • Resultaat 5 is een langjarige resultaat. De opdracht is ambtelijk gegeven om de RO processen die starten bij de intaketafel te beschrijven. Dit loopt nog door in 2022.

Beoogde resultaten

 • Bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen maken kleinere initiatieven van derden, die passen in onze ambitie, mogelijk (leges)
 • Grote ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving passen in onze ambitie en worden projectmatig uitgevoerd (grondbedrijf)
 • Het project Grebbedijk is in uitvoering
 • Het project Grebbedijk is voorbereid
 • Onze werkprocessen zijn zodanig dat initiatieven in de fysieke leefomgeving onze ambitie mogelijk maken

3.2.5 Identiteit van de stad is beleefbaar

Terug naar navigatie - 3.2.5 Identiteit van de stad is beleefbaar

Identiteit van de stad is beleefbaar.

--

Wat hebben we bereikt?

 • De resultaten 1 en 2 cultuurhistorie is zichtbaar en wordt gevierd in Wageningen zijn behaald door het het Landgoedfestival Gelders Arcadië, de Openmonumentendag, het vaststellen van de cultuurhistorische waardenkaart en de restauratie van de stadsmuur bij de Nudepoort en bij de kasteelruïne aan het Torckpark.
 • Resultaat 3 monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie nog niet bereikt. Voorbereidingen zijn getroffen door het opstellen van beleidsregels duurzaamheid en monumenten en een bouwhistorische verkenning te doen naar het Middeleeuwse muurwerk aan de Hoogstraat 67-69. 

Beoogde resultaten

 • Cultuurhistorie is zichtbaar in Wageningen
 • Cultuurhistorie wordt gevierd
 • Monumenten hebben een plek in de omgevingsvisie en -plan

Algemene informatie programma 3

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening inning op de begraafrechten (2019)
 • Bomenverordening (2021)
 • Telecommunicatieverordening (1999)
 • Bouwverordening Wageningen (1993, herziening 2018)
 • Overeenkomst kadaster Gelderland (1991)
 • Erfgoedverordening (2019)

Beleidsnota’s

 • Visie Buitengebied (2020)
 • Visie Wageningse Eng (2020)
 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en gedenkpark “De Leeuwerenk”2019
 • Beleidsnotitie openbare verlichting (2012)
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving VTH-Beleid gemeente Wageningen
 • Verordening kabels en leidingen Wageningen 2018
 • Beleidsregels camping de Wielerbaan 2017
 • Beleidsregels handhaving basisfunctie Openbare Ruimte (2005)
 • Groenbeleidsplan (2017)
 • Welstandsnota gemeente Wageningen 2018

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert. Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling, om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Omgevingsdienst De Vallei

De OddV voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van doelstellingen uit het programma:

Stichting Wageningse Eng (statuten), TAWE (reglement)

Voor de uitvoering van projecten die de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng behouden en waar mogelijk versterken, werkt de gemeente samen met de SWE. De missie en visie van de SWE liggen verankerd in de Statuten van de stichting.

Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren, heeft het gemeentebestuur een Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het college van burgemeester en wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.

Adviescommissie Wageningse Berg (Bergcommissie)

De Bergcommissie bestaat uit een aantal mensen met specialisme in o.a. ecologie, bodemkunde, erosie. De Bergcommissie heeft tot doel gevraagd en ongevraagd het college te adviseren over de Wageningse berg. In het algemeen ten behoeve van de belangen van het behoud en bevordering van de unieke Waarden van de Berg. Het richt zich met name op instandhoudingsbeheer van de unieke natuurwaarde van het gebied maar ook de landschappelijke, recreatieve en cultuurhistorische waarden. De Bergcommissie heeft als invloedsfeer de Wageningse Berg zelf maar geeft ook adviseren over aangrenzende gebieden vanwege met name natuurwaarden. Denk hierbij aan ontwikkelingen als De Dreijen, Hinkeloord en Veerweg.  

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten -10.003 -10.275 -10.783 -508
Baten 4.924 3.673 4.228 555
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.079 -6.602 -6.555 47
Onttrekkingen 1.106 840 1.588 748
Stortingen -1.793 -490 -993 -504
Mutaties reserves -687 350 595 245

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
210.10 Nutsbedrijven en derden -24 -16
210.50 Openbare verlichting -376 -288
541.10 Cultuurhistorie -145 -196
560.00 Wijk- en buurtbeheer -3.673 -4.019
724.00 Beheer begraafplaats 141 138
810.00 Ruimtelijke beleid -1.926 -1.606
810.20 Ruimtelijke beheer -112 -113
810.30 Bestemmingsplannen -172 -108
810.40 Kostenverhaallocaties 400 -334
821.00 Stadsvernieuwing -150 -50
822.30 Vastgoedsysteem -183 -177
825.00 Omgevingsvergunning -382 212
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.602 -6.555
210.10 Nutsbedrijven en derden 0 -36
560.00 Wijk- en buurtbeheer 0 -46
724.00 Beheer begraafplaats 19 19
810.00 Ruimtelijke beleid 188 188
810.30 Bestemmingsplannen 90 50
810.40 Kostenverhaallocaties -480 361
821.00 Stadsvernieuwing 150 50
825.00 Omgevingsvergunning 382 9
Mutaties reserves 350 595

Overzicht baten en lasten per ambitie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per ambitie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per ambitie van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
3.1 Een groene en biodiverse leefomgeving -5.053 868 19 -82 -4.248
3.2 Een toekomstbestendige fysieke leefomgeving -5.730 3.360 1.569 -911 -1.713