Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020
Vaste activa
Immateriële vaste activa 14.141 14.720
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 14.141 14.720
1. Materiële vaste activa 67.581 67.743
Investeringen met een economisch nut 40.684 41.368
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 12.195 11.827
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.702 14.548
2. Financiële vaste activa 6.288 6.140
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 963 963
Leningen aan deelnemingen 3.051 3.039
Overige langlopende leningen u/g 2.274 2.138
Totaal vaste activa 88.010 88.603
Vlottende activa
3. Voorraden 901 1.656
Grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie -69 604
Gereed product en handelsgoederen 970 1.052
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar 8.920 14.486
Vorderingen op openbare lichamen 5.952 11.200
Overige vorderingen 2.968 3.286
5. Liquide middelen 574 604
Bank- en girosaldi 574 604
6. Overlopende activa 5.092 3.334
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 678 93
- overige Nederlandse overheidslichamen 77 19
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 4.337 3.222
Totaal vlottende activa 15.487 20.080
Totaal generaal 103.497 108.683
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 347 68

Balans passiva

Terug naar navigatie - Balans passiva
PASSIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2021 31-12-2020
Vaste passiva
7. Eigen vermogen 52.187 44.676
Algemene reserves 6.963 4.677
Bestemmingsreserves 35.057 33.129
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 10.167 6.870
8. Voorzieningen 5.267 5.465
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's 1.286 1.209
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting 3.981 4.256
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr 33.907 36.483
Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 33.856 36.433
Waarborgsommen 51 50
Totaal vaste passiva 91.361 86.625
Vlottende passiva
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr 5.520 14.189
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, - -
van de Wet financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen - 8.500
Banksaldi 118 153
Overige schulden 5.402 5.536
11. Overlopende passiva 6.616 7.869
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.750 4.214
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen 42 -
- het Rijk 768 2.602
- overige Nederlandse overheidslichamen 132 30
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 924 1.024
Totaal vlottende passiva 12.136 22.058
Totaal generaal 103.497 108.683
12. Gewaarborgde geldleningen 2.360 3.095
13. Borgstellingen woongroepen 15 26