Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2021 Bestemming resultaat 2020 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2021
1 Kapitaal zonder Bestemming 3.814 - - - 76 3.890
2 Onbestemde Reserve 863 2.210 - - - 3.073
Totaal algemene reserves 4.677 2.210 - - 76 6.963
Bestemmingsreserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2021 Bestemming resultaat 2020 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2021
6 Reserve Bodemsanering 102 - - - - 102
12 Reserve Onderhoud haven 632 - - - 37 669
16 Algemene reserve grondexploitatie 4.542 - 1131 - 327 3.738
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.006 - 90 - 498 2.414
72 Algemene bestemmingsreserve 1.355 2.661 2.664 - 10 1.362
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.392 - - 235 - 7.157
74 Reserve parkeergelden 250 - - - - 250
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - - - - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 1050 - 36 - 184 1.198
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 278 - 275 - 361 364
86 Reserve onderhoud verhardingen 236 - 19 - 36 253
87 Reserve kunstgrasvelden 562 - - - 49 611
89 Egalisatiereserve afval - - 77 - 314 237
91 ISV reserve bodem 274 - 78 - - 196
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 50 - - - 50 100
95 Reserve egalisatie bouwleges 1.535 - - - 374 1.909
98 Res. revolving fund verduurz. vastgoed 79 1.000 - - 28 1.107
99 Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken 559 - 54 - 113 618
102 Reserve mobiliteitsfonds 29 - - - - 29
107 Reserve Precariobelasting 1.644 - 408 - 1.000 2.236
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 5.395 - 797 - - 4.598
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 5.000 - 340 - 90 4.750
110 Reserve investeringen Stad Wageningen - 1.000 - - - 1.000
Totaal bestemmingsreserves 33.129 4.661 5.969 235 3.471 35.057
Totaal reserves 37.806 6.871 5.969 235 3.547 42.020

Staat van voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen
Nr. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) Saldo 1 januari 2021 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2021
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 965 - - 790 175
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 75 - - 59 16
104 Voorziening ’t Venster 53 - - - 53
106 Voorziening liquidatie Permar WS 116 14 102
111 Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders - 940 - - 940
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.209 940 - 863 1.286
Nr. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) Saldo 1 januari 2021 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2021
34 Voorziening onderhoud begraafplaats 346 49 - 35 360
101 Voorziening riolering 3.910 - 289 - 3.621
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 4.256 49 289 35 3.981
Totaal voorzieningen 5.465 989 289 898 5.267