Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld BBV Lasten Begroot 2021 Baten Begroot 2021 Saldo Begroot 2021 Lasten Rekening 2021 Baten Rekening 2021 Saldo Rekening 2021
0.1 Bestuur 2.011.434 0 2.011.434 2.305.958 27.160 2.278.798
0.10 Mutaties reserves 9.398.606 12.332.394 -2.933.788 10.415.891 13.072.267 -2.656.376
0.2 Burgerzaken 939.495 468.018 471.477 959.605 557.975 401.630
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 498.420 276.881 221.539 500.231 278.818 221.413
0.4 Overhead 15.032.590 1.056.677 13.975.913 13.747.240 709.923 13.037.317
0.5 Treasury -346.869 100.127 -446.996 -107.820 109.360 -217.180
0.61 OZB woningen 533.800 6.508.002 -5.974.202 561.050 6.653.483 -6.092.433
0.62 OZB niet-woningen 0 5.915.686 -5.915.686 0 5.845.974 -5.845.974
0.63 Parkeerbelasting 0 1.062.363 -1.062.363 0 1.013.579 -1.013.579
0.64 Belastingen overig 2.978 1.916.401 -1.913.423 0 1.863.844 -1.863.844
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 60.220.742 -60.220.742 0 60.885.665 -60.885.665
0.8 Overige baten en lasten -339.600 0 -339.600 61.972 8.623 53.349
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.862.717 0 1.862.717 1.900.489 4.636 1.895.853
1.2 Openbare orde en veiligheid 859.879 32.331 827.548 934.520 131.615 802.905
2.1 Verkeer en vervoer 4.040.042 115.173 3.924.869 4.149.188 207.174 3.942.013
2.2 Parkeren 547.577 0 547.577 535.889 0 535.889
2.4 Economische havens en waterwegen 609.894 455.617 154.277 357.524 438.722 -81.198
2.5 Openbaar vervoer 715.472 649.292 66.180 733.357 648.048 85.309
3.1 Economische ontwikkeling 390.212 26.876 363.336 297.701 43.767 253.934
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 68.921 89.122 -20.201 64.716 76.577 -11.861
3.4 Economische promotie 129.513 231.445 -101.932 83.793 103.233 -19.441
4.1 Openbaar basisonderwijs 149.655 0 149.655 130.690 0 130.690
4.2 Onderwijshuisvesting 2.165.024 85.798 2.079.226 1.890.882 74.818 1.816.064
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 2.036.360 876.656 1.159.704 2.218.193 1.093.102 1.125.092
5.1 Sportbeleid en activering 291.353 0 291.353 302.200 40.000 262.200
5.2 Sportaccommodaties 3.221.219 1.076.611 2.144.608 3.240.281 1.333.738 1.906.544
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 3.491.403 446.990 3.044.413 2.956.171 596.997 2.359.174
5.4 Musea 394.256 8.718 385.538 420.888 8.540 412.348
5.5 Cultureel erfgoed 32.807 1.205 31.602 134.925 5.161 129.765
5.6 Media 1.150.241 46.117 1.104.124 1.151.798 45.279 1.106.519
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.589.267 197.462 3.391.805 3.925.339 191.488 3.733.852
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.738.641 0 4.738.641 4.524.396 0 4.524.396
6.2 Wijkteams 4.117.298 103.225 4.014.073 3.664.051 76.270 3.587.781
6.3 Inkomensregelingen 16.541.767 15.685.576 856.191 15.605.871 15.851.680 -245.810
6.4 Begeleide participatie 5.042.155 570.086 4.472.069 4.919.361 619.027 4.300.334
6.5 Arbeidsparticipatie 2.787.667 199.255 2.588.412 2.575.456 178.924 2.396.532
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.175.150 69.709 1.105.441 906.350 32.159 874.191
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 5.720.587 546.982 5.173.605 5.455.664 480.401 4.975.262
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.310.798 0 8.310.798 8.617.202 0 8.617.202
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 1.158.977 2.186.671 -1.027.694 1.014.187 1.858.584 -844.397
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 745.194 0 745.194 498.342 0 498.342
7.1 Volksgezondheid 1.305.419 0 1.305.419 1.358.617 65.481 1.293.136
7.2 Riolering 3.157.631 2.568.596 589.035 2.701.578 2.445.653 255.925
7.3 Afval 4.140.480 5.410.280 -1.269.800 4.184.465 5.500.351 -1.315.886
7.4 Milieubeheer 1.674.477 0 1.674.477 1.751.301 318.042 1.433.259
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 442.279 583.153 -140.874 445.645 583.745 -138.100
8.1 Ruimtelijke ordening 3.629.354 1.635.605 1.993.749 4.932.463 2.669.549 2.262.914
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 341.021 285.311 55.710 229.106 359.699 -130.593
8.3 Wonen en bouwen 2.128.500 1.865.217 263.283 1.905.127 2.219.400 -314.273
Eindtotaal 120.634.061 125.906.370 -5.272.309 119.161.853 129.328.531 -10.166.678