Toelichting op de balans

0. Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - 0. Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2021. 

 (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2021

0. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

14.720 

-579 

 

14.141 

 


De specificatie van de bijdragen aan activa in eigendom van derden is hieronder weergegeven: 

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

Nieuwbouw Pantarijn en uitbreiding

14.068 

Investeringsbijdrage kleedkamers sportpark De Zoom

73 1. Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - 1. Materiële vaste activa

De specificatie van de post materiële vaste activa naar soort activa is hieronder weergegeven.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021  2020 

1a. Overige investeringen met economisch nut

40.684 

41.368

1b. Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.195 

11.827 

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

14.702 

14.548 

Totaal

67.581

67.743

 

1a. Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Gronden en terreinen

4.646 

4.650 

Bedrijfsgebouwen

26.947 

27.206 

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

4.574 

4.854 

Vervoersmiddelen

247 

332 

Machines, apparaten en installaties

3.412 

3.400 

Overige materiële vaste activa

858 

928 

Totaal

40.684 

41.368 

2019

De gronden en terreinen betreffen diverse stukken grond, met name met betrekking tot sport, gemeentelijke organisatie en onderwijs. De bedrijfsgebouwen betreffen investeringen in diverse gemeentelijke panden, waaronder huisvesting organisatie, sport, cultuur/welzijn en onderwijs.

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen onder andere investeringen in haven en sport.

De vervoersmiddelen betreffen voor het grootste gedeelte investeringen in het Lexkesveer. De machines, apparaten en installaties bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in automatisering en apparatuur, technische installaties van het zwembad en begraafplaats en parkeerautomaten. Bij investeringen materiële vaste activa wordt ter dekking van de toekomstige kapitaallasten een claim gelegd op de reserve dekking kapitaallasten investeringen en hiervoor is op 31 december 2021 een bedrag van  ruim € 7 miljoen beschikbaar.

Van de gronden en terreinen is voor € 510.837 in erfpacht uitgegeven.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

4.650

-6 

4.646 

Bedrijfsgebouwen 27.206  1.245  -1.504  26.947 

Grond-, weg-, waterb. werken

4.854 

-280 

0

4.574 

Vervoersmiddelen

332 

-85 

247 

Machines, apparaten en installaties

3.400 

849 

0

-836 

0

3.412 

Overige materiële vaste activa

928 

-70 

858 

Totaal

41.368

2.096

0

-2.781

0

-41 

40.684 

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen staan naar soort activa in onderstaand overzicht vermeld. Hierbij is per saldo een grensbedrag van ca. € 100.000 aangehouden. 

Bedrijfsgebouwen  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Nieuwbouw Margrietschool 287  -
Nieuwbouw school De Zwaneridder 291  -
Zonnepanelen De Vlinder - Hollandseweg 7 171  -
Verduurzaming sportzaal De Tarthorst 313  -

 

Machines, apparaten en installaties  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

 VVI Smartphones 269  -
TI netwerk en servers vervanging hardware 130  -
Beregeningsinstallatie sportpark De Zoom 98  -
Brandmeldinstallatie sporthal De Vlinder 97   


1b. Overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde opgenomen van de overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2021

Grond-, weg-, waterb. werken

11.827 

1.174 

-544 

     0 

 -262 

12.195 

 

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane investering is vervanging van de riolering Gerdesstraat € 1.061.793

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut is als volgt:

Investeringen met maatschappelijk nut voor 2017 

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2021

Grond-, weg-, waterb. werken

10.323 

0  

-506 

0  

9.817 

 

Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2021

Grond-, weg-, waterb. werken

4.224 

877 

-169 

 0

-68 

4.864 

Overige materiële vaste activa

20 

-1 

20 

Totaal

4.225 

897 

-169 

-68 

4.884 


De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Hierbij is een grensbedrag van circa € 100.000 aangehouden en derhalve worden alleen de investeringen genoemd die per saldo dit bedrag overschrijden.

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

2017 Voorbereiding snelfietsroute Wageningen - Ede

156 

-

2020 Vernieuwing skatepark Noord-West

107 

-

CA-MJB 19-22 Verbeteren oversteekbaarheid voetgangers & fietsers

111 

-

VVI Bekabeling VRI Ritzema Bosweg - Arboretumlaan

114 

-

 

2. Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - 2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2021 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2021

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2021

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

963

0

0

 0

963

0

963

2b. Leningen aan deelnemingen

3.039

12

0

0

3.051

0

3.051

2c. Overige langlopende leningen 2.138 225   -89  2.274 0 2.274

Totaal

6.140

237

0

-89 

6.288

0

6.288

 

 

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De belangrijkste deelnemingen zijn:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021 

Aandelen Afvalcombinatie

847

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

114

 

2b. Leningen aan deelnemingen

De leningen aan deelnemingen betreft de lening aan de SVN. Gemeente Wageningen is deelnemer in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hiertoe heeft de gemeente een eigen fonds binnen SVN geopend waaruit leningen worden verstrekt die bijdragen aan de kwaliteits- verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving. Vanaf 2018 worden er hier binnen ook leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen. Vanaf 2020 worden er hier binnen tevens leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Toekomstbestendig wonen. Over het bij SVN uitgezette geld wordt door de gemeente een beperkte rente ontvangen, waarvan de beheerskosten van SVN worden betaald. Het resterende saldo, over 2021 € 11.755, wordt jaarlijks toegevoegd aan de uitgezette gelden.

2c. Overige langlopende leningen 

De overige langlopende leningen hebben betrekking op: een hypothecaire leningen aan ambtenaren, een lening aan de Openbare Bibliotheek, twee leningen aan korfbalvereniging KV Wageningen  en leningen in het kader van het Energiefonds. Vanaf 2018 worden in het kader van het Energiefonds leningen verstrekt.  In 2021 is er voor in totaal € 225.000 aan leningen verstrekt in het kader van het Energiefonds. 

3. Voorraden

Terug naar navigatie - 3. Voorraden

De specificatie van de post voorraden is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

3a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

807

1.530

Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties / lagere marktwaarde

-876

-925

Subtotaal onderhanden werk (b)

-69

605

 

 

 

3b. Gereed product en handelsgoederen

970

1.051

Subtotaal gereed product (d)

970

1.051

 

 

 

Totaal generaal voorraden (a+b+c+d)

901

1.656

 

In de grondexploitaties zijn bijna dezelfde rekenparameters gehanteerd als een jaar eerder. De rekenrente is bepaald op 1,75%. Tevens is rekening gehouden met 3% kostenstijging in 2022 en 2% vanaf 2023 en verder en 0% opbrengstenstijging. De disconteringsvoet bedraagt 2,0% conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3a. Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) kan het volgende overzicht worden weergegeven:
Conform de BBV stelselregel maken we een onderscheid tussen de actieve en faciliterende Onderhanden werk locaties:

(x € 1.000)

Actief

Boekwaarde 01-01-2021

Overhev. vanuit NIEGG

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2021

Voorziening verlies-latend complex

Balanswaarde 31-12-2021

DMP-terrein

-141

0

5

0

136

0

0

0

Costerweg 955 0 28 727 0 256 135 121

Buurtseweg/

Ireneschool

681 0 57 30 0 709 706 3

Olympiapark

0 0 6 23 0 -17 0 -17

Subtotaal

1.496

0

96

780

136

948

841

107

Faciliterend

 

 

 

 

 

 

 

 

Costerweg

34

0

7

182

0

-141

34

-175

Subtotaal

34

0

7

182

0

-141

34

-175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

1.530

0

103

962

136

807

875

-69

 

(x € 1.000)

Actief

Balanswaarde 31-12-2020

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

DMP-terrein

0

0

0

0

0

Costerweg 121 36 0 130 130
Buurtseweg/Ireneschool 3 136 166 680 678
Olympiapark -17 17 0 0 0
Subtotaal 107 189 166 810 808

Faciliterend

 

 

 

 

 

Costerweg

-175

9

0

33

32

Subtotaal

-69

9

182

25

29

 

 

 

 

 

 

Totaal

-69

198

0

843

840

De voorziening voor verlieslatende complexen is bepaald aan de hand van de contante waarde van het betreffende complex. De gecumuleerde eindwaarde van de bouwgronden in exploitatie bedraagt € 875.000.

3b. Gereed product en handelsgoederen

Bij de vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 is in programma 8. Wonen (zie bladzijde 89) besloten om een aantal gemeentelijke panden c.q. locaties af te stoten. Het gaat om panden die niet langer noodzakelijk zijn voor de beleidsdoelen. Het gaat om de woonhuizen Nude 25 en Nude 27, de theekoepel aan de Niemeijerstraat 21a, het stadskantoor, Olympiaplein 1 en Ireneschool aan de Rooseveltweg.

In het kader van de ombuigingen is in de Programmabegroting 2020-2023 onder programma 8. Wonen een overzicht opgenomen van de te verkopen vastgoed: Haarweg 14, Dudoklaan 6, Piet Bakkerstraat 5-7, Generaal Foulkesweg 110, Hyacintenstraat 18, Marijkeweg 31. Churchillweg 1, Wilhelminaweg 1, Wilhelminaweg 3, Wilhelminaweg 3a, Stationsstraat 86, Stationsstraat 88 en Nolenstraat 3. In 2021 zijn de panden Nude 25 en Dudoklaan 6 verkocht.

Op basis van de notitie BBV MVA Hoofdstuk 4.3 dienen deze panden overgebracht te worden van de balanspost Materiële vaste activa naar Voorraden (Handelsgoederen).

De specificatie van deze panden is als volgt:

Boekwaarde ultimo (x € 1.000)

Boekwaarde 31-12-2021

Niemeijerstraat 21a

44

Haarweg 14

441

Piet Bakkerstraat 5-7

-

Gen. Foulkesweg 110

-

Hyacintenstraat 18,

-

Marijkeweg 31

-

Churchillweg 1

31

Wilhelminaweg 1/ Gen. Foulkesweg 42a

285

Wilhelminaweg 3

-

Wilhelminaweg 3a

38

Stationsstraat 82-84

-

Stationsstraat 86

-

Stationsstraat 88

-

Nolenstraat 3

14

Rooseveltweg 350 (Ireneschool)

107

Totaal

960

-

 

Verder maken de voorraden eigen verklaringen en VVV-bonnen onderdeel uit van deze balanspost.

4. Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 4. Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

4a. Vorderingen op openbare lichamen

4.766

4.238

4b. Rekening-courant verhouding met het Rijk

1.186

6.962

4c. Overige vorderingen

2.968

3.286

Totaal

8.920

14.486

  

4a. Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op de belastingdienst. Dit betreft voor een groot deel compensabele BTW en suppletie omzet BTW. Die wordt jaarlijks per 1 juli ontvangen. Voor 2021 komt een bedrag van bijna € 4,7 miljoen voor compensatie in aanmerking tegenover ruim € 4,2 miljoen over 2020. 

4b. Rekening-courant verhouding met het Rijk

Met het invoeren van Schatkistbankieren is de gemeente verplicht overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. In het BBV zijn regels opgenomen over het rapporteren over (het gebruik van) het drempelbedrag in de jaarrekening.

In onderstaande tabel is het drempelbedrag en het gebruik daarvan per kwartaal opgenomen.

  (x €1.000)

Verslagjaar

 

 

 

Drempelbedrag

795

 

 

 

 

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

461

438

441

463

Ruimte onder het drempelbedrag

334

357

355

332

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

 

 

 

Begrotingstotaal verslagjaar

106.055

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal =<€ 500 miljoen

106.055

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal >€ 500 miljoen

-

 

 

 

Drempelbedrag

795

 

 

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Som van de per dag buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

41.483

39.887

40.558

42.618

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden middelen

461

438

441

463

 

4c. Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Vorderingen belastingdebiteuren

1.005

757

Vorderingen debiteuren sociale zaken (inclusief borgstellingen)

1.717

2.125

Overige vorderingen

1.378

1.638

Subtotaal vorderingen nominaal

4.100

4.520

 

 

 

Af: voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

-798

-870

Af: voorziening voor overige dubieuze debiteuren

-334

-364

Subtotaal voorzieningen voor oninbaarheid

-1.132

-1.234

 

 

 

Totaal

2.968

3.286

 

Vorderingen belastingdebiteuren

Hieronder zijn diverse vorderingen uit hoofde van gemeentelijke belastingen opgenomen.

Vorderingen debiteuren sociale zaken

Dit betreft diverse vorderingen uit hoofde van WWB-regelingen, IOAW, IOAZ en BBZ.

Overige vorderingen

Dit betreft alle overige vorderingen, waaronder die uit hoofde van gemeentelijke leges. 

Voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de debiteuren sociale zaken. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen. 

Voorziening voor overige dubieuze debiteuren

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de overige vorderingen. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen.

5. Liquide middelen

Terug naar navigatie - 5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Banksaldi

574

604

Totaal

574

604

 

6. Overlopende activa

Terug naar navigatie - 6. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 


                 -  Europese overheidslichamen

-

-

                 -  het Rijk

678

93

                 - overige Nederlandse overheidslichamen

77

19

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

2.405

2.458

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

1.932

764

Totaal

5.092

3.334

 

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Het Rijk:

  (x €1.000)

 

Saldo 1-1-2021

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2021

Afrekening Tozo 2020

Ministerie van SZW

0

212

0

212

Afrekening Tozo 2021

Ministerie van SZW

0

98

0

98

Nog te ontvangen gemeentefonds 2018-2021

Ministerie van BZK

0

368

0

368

Totaal

 

0

678

0

678

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

  (x €1.000)

 

Saldo 1-1-2021

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2021

POP3

Provincie Gelderland

19

58

0

77

Totaal

 

19

58

0

77

 

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

De specificatie van de nog te verhalen bedragen is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Nog niet vervallen bedragen ter zake rente geldlening t/m 31-12

26

27

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

70

70

Nog op te leggen belastingaanslagen (Afval, OZB, grafonderhoud en reclamebelasting)

340

109

Nog te ontvangen precario kabels en leidingen

1.500

1.500

Rijksvergoeding Bbz 2019

0

21

Nog te verhalen kosten inz sloop, asbestsanering Grebbedijk 6

51

51

Compensatie transitievergoeding Jansen- de Haan

0

46

Dividend BNG 2019

0

64

Eindafrekening 2e tranche ESF 2014-2020

0

153

Nog te ontvangen huur Nude 27

0

15

Nog te ontvangen dwangbevelen

0

20

Lage Inkomens voordeel WSW 2020

0

58

Vergoeding 2020 groepsdetachering SDO/MOBA; Asito; Blueview

0

33

WSW Detacheringsopbrengst Groen 2020

0

54

Jaarlijks grafonderhoud 2020

0

52

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2020

62

62

Plankosten AC1 Parkeeronderzoek

90

90

Detacheringsopbrengsten Blueview 2020

41

41

Afrekening opbrengst oud papier juli t/m dec.2021

78

0

Lage Inkomens voordeel WSW 2021

51

0

Bijdrage Overbetuwe lexkesveer

25

0

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2021

92

0

Overige(n) nog te verhalen posten

-21

-8

Totaal

2.405

2.458

 

Rente geldlening

De rentevervaldatum van enkele geldleningen ligt in de loop van een boekjaar. Om die reden ontstaat per balansdatum een vordering die in de loop van 2022 op het moment van de rentevervaldatum wordt ontvangen.

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

In het verleden is een voorschot verleend aan de Stichting 4/5 mei. Deze wordt jaarlijks verlengd en zal worden terugontvangen bij het beëindigen van de activiteiten.

Nog te ontvangen precario kabels en leidingen

Bij invoering van de precariobelasting op kabels en leidingen in een gemeente starten de maatschappijen en organisaties die worden aangeslagen vaak een juridische procedure hiertegen. We zijn ervan overtuigd dat we de precario rechtmatig kunnen opleggen, maar 100% zekerheid bestaat niet. Hiertoe is een risicobedrag opgenomen in Paragraaf 1.

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

De vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bedraagt in 2021 (€ 1,9 mln).

 

7. Eigen vermogen

Terug naar navigatie - 7. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Algemene reserve

6.963

4.677

Bestemmingsreserves

35.057

33.129

Gerealiseerd resultaat 2020

-

6.870

Gerealiseerd resultaat 2021

10.167

-

Totaal

52.187

44.676

 

Het verloop van de reserves in 2021 wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2021

Bestemming resultaat

Ver-minderingen

Verminderingen ivm afschrijving activa

Overige vermeer-deringen

Boekwaarde 31-12-2021

Algemene reserve

4.677

2.210

0

0

76

6.963

Bestemmingsreserve

33.129

4.661

5.969

235

3.471

35.057

Gerealiseerd resultaat 2020

6.871

-6.871

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat 2021

0

10.167

0

0

0

10.167

Totaal

44.676

10.167

5.969

235

3.547

52.187


Resultaat 2020

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2020 (met een positief saldo van € 6.870.435) is in de Raad van 12 juli 2021 besloten om een bedrag van afgerond € 2.660.884 aan restant budgetten over te hevelen naar het dienstjaar 2021. Tevens is besloten om € 1.000.000 te storten in de bestemmingsreserve investeringen Stad Wageningen, € 1.000.000 te storten in de reserve revolving fund verduurzaming vastgoed en € 2.209.551 te storten in de algemene reserve.

Resultaat 2021

Het voordelig resultaat over het jaar 2021 bedraagt  € 10.166.679.

Rentetoevoeging

Met ingang van 2019 wordt er geen bespaarde rente meer gehanteerd en wordt er geen rente meer toegevoegd aan de reserves.

Per reserve wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van alle reserves worden, conform BBV artikel 54.1,  onderstaand de aard, reden en de mutaties weergegeven:

Kapitaal zonder bestemming
De reserve is niet vrij besteedbaar en dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente.

Mutaties 2021:
Conform besluitvorming Jaarrekening 2019 is vanuit product afval € 76.400 gestort. Dit om het tekort destijds bij product Afval in 5 jaar terug te storten.

Onbestemde reserve
De onbestemde reserve dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate door de onbestemde reserve bepaald.

Mutaties 2021:
Bij de Jaarrekening 2020 is besloten dat het resterend voordelig saldo van € 2.209.551 gestort wordt in de algemene reserve. Deze storting heeft in 2021 plaatsgevonden.

Reserve bodemsanering
Deze bestemmingsreserve dient voor het bekostigen en/of voorfinancieren van bodem- en grondwatersaneringen.

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Onderhoud haven
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven in de haven. Als gevolg hiervan vindt egalisatie van de exploitatieresultaten van de haven plaats en opvang van onrendabele investeringen.

Mutaties 2021:
In 2021 is het voordelig exploitatieresultaat van € 36.674  gestort.

Algemene reserve grondexploitatie
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor uitvoering van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders. Voor- en nadelen van grondexploitatie lopen via deze reserve.

Mutaties 2021:
De stortingen van in totaal € 327.000 in de algemene reserve grondexploitaties hebben te maken met winstgevende projecten waarden de winsten zijn doorgevloeid naar de reserve. Ook zijn de vrijgevallen verliesvoorzieningen, als gevolg van verbeterde resultaten, gestort in de reserve.
De onttrekkingen van in totaal € 1.131.000 uit de reserve hebben te maken met dekking van verliezen van verlieslatende grondexploitaties. Ook hebben de onttrekkingen te maken met de kosten voor algemene zaken en ontwikkeling van beleid en strategie.

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor de uitvoering van overstijgende investeringen in de infrastructuur van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders.

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er vanuit een aantal projecten stortingen plaatsgevonden van in totaal € 498.000. Conform de ombuiging uit Begroting 2020 is er in 2021 € 90.000 onttrokken. 

Algemene bestemmingsreserve
In deze reserve zijn een groot aantal, meestal kleinere claims, ondergebracht, die niet uit andere meer specifieke reserves gedekt kunnen worden.

Mutaties 2021:
Vanuit het resultaat 2020 is € 2.660.884 gestort voor de over te hevelen budgetten. Tevens is er € 10.000 gestort in het kader van het Groenfonds.
In totaal is er € 2.663.688 onttrokken in 2021 voor met name de overgehevelde budgetten uit 2020 en diverse claims uit eerdere jaren.

Dekking kapitaallasten investeringen
De reserve is bedoeld voor dekking van kapitaallasten van investeringen voor dat deel waarvan de investeringen
zijn gedekt uit reserves.

Mutaties 2021:
In totaal is er € 235.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten van diverse investeringen.

Reserve parkeergelden
Het doel van de reserve is het egaliseren van exploitatieresultaten van parkeren.

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve ecologisch groenbeheer
Deze reserve dient ter dekking van de kosten van het omvormen van openbaar groen van
natuurlijk naar ecologisch..

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve A-vervanging Automatisering
Deze heeft tot doel de financiering van de vervanging van bestaande automatisering.

Mutaties 2021:
Vanwege het positieve exploitatieresultaat is er € 184.000 gestort in deze reserve. Ter dekking van de kosten voor de migratie van Oracle is er € 36.000 onttrokken.

Reserve hoofdinfrastructuur wegen
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van vervanging en reconstructie van wegen van de hoofdinfrastructuur.

Mutaties 2021:
In 2021 is er € 275.000 onttrokken ter dekking van kapitaallasten van oude investeringen. Conform begroting 2021 is er € 361.000 gestort.

Reserve onderhoud verhardingen
Deze reserve heeft als doel het egaliseren van kosten van onderhoud van verhardingen

Mutaties 2021:
Vanwege het negatieve resultaat op onderhoud verhardingen is er € 19.000 onttrokken en door een positief resultaat op het onderdeel nutsbedrijven en derden is er € 36.000 gestort.

Reserve kunstgrasvelden
Deze reserve dient als dekking voor Toekomstige vervanging van kunstgrasvelden op sportpark Van
Ketwich Verschuur, De Zoom en De Bongerd.

Mutaties 2021:
Conform begroting 2021 is er  € 49.000 gestort in de reserve. Dit betreft het gemeentelijk aandeel voor de vervanging en onderhoud van de kunstgrasvelden

Reserve ISV reserve bodem
Deze reserve dient als dekking van kosten in verband met uitvoering van projecten uit het
meerjarenontwikkelingsprogramma stedelijke vernieuwing.

Mutaties 2021:
In 2021 is er € 78.000 onttrokken voor de bodemsanering in Rustenburg.

Reserve wachtgeld huidige bestuurders
De reserve is ingesteld om eventuele wachtgeldverplichting bij het vertrek van de huidige bestuurders te kunnen opvangen.

Mutatie 2021:
Conform begroting 2021 is er  € 50.000 gestort in de reserve.

Reserve egalisatie bouwleges
De reserve is ingesteld voor het egaliseren van het jaarlijkse overschot of tekort op de bouwleges.

Mutaties 2021:
Vanwege het positieve resultaat op de ontvangen bouwleges is er € 374.000 gestort in de reserve.

Reserve revolving fund verduurzaming vastgoed
Doel van deze reserves is om een versnelling te geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in relatie tot de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn.

Mutaties 2021:
Conform de nota Reserves en voorzieningen is er in 2021 in totaal € 28.000 gestort. Dit is het bedrag dat in 2021 behaalt is als besparing aan energiekosten als gevolg van de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Tevens is er € 1.000.000 gestort   vanuit besluitvorming bij de jaarrekening 2020.

Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken
Deze reserve dient als dekking van de kosten kleinere vervangingsinvesteringen en groot onderhoud,
die voorheen in de meerjarenonderhoudsplannen waren opgenomen.

Mutaties 2021:
In 2021 is er € 113.000 gestort vanwege het positieve exploitatieresultaat. Er is € 54.000 onttrokken vanuit de ombuigingen in begroting 2020.

Reserve mobiliteitsfonds
De Verordening Mobiliteitsfonds Wageningen 2016 regelt het bestaan en het gebruik van het
Mobiliteitsfonds. Het Mobiliteitsfonds is een reserve welke alleen besteed kan worden aan projecten
die betrekking hebben op de onderwerpen bereikbaarheid en parkeren van de auto en de fiets. De
projecten/maatregelen hebben ten doel de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren, door een
een wijziging van de parkeervraag, het parkeeraanbod of het mobiliteitsgedrag (minder autogebruik)
tot stand te brengen, alsmede het autogebruik te beperken of te reguleren en het fietsgebruik te
stimuleren.

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Reserve Precariobelasting
Het doel en besteding van deze nieuwe reserve is het terugbetaling aan maatschappijen en organisaties indien na juridische procedures dit noodzakelijk zou blijken te zijn en/of in te zetten voor geleidelijke afbouw vanaf
het moment dat deze precario eindigt en/of mogelijke compensatie voor hogere rekeningen van maatschappijen en organisaties die burgers en bedrijven mogelijk ontvangen vanwege deze precariobelasting en/of investeringen waaronder verduurzaming vastgoed.

Mutaties 2021:
Conform de begroting 2021 is er € 1.000.000 gestort.
Er is € 250.000 onttrokken vanuit de ombuigingen in begroting 2020 en € 48.000 onttrokken voor de compensatie Vitens . Tevens is er, conform de amendementen 2A9 Groen en Amendement 2A7 Duurzaam Wageningen vanuit de begroting 2020, in totaal € 110.000 onttrokken.

Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt
Deze reserve is ingesteld ter de dekking van proceskosten door derden en de kosten van maatregelen
voor het aardgasvrij maken van de Benedenbuurt.

Mutaties 2021:
In 2021 zijn er voor in totaal € 797.000 aan kosten gemaakt voor dit project en dit bedrag is derhalve ook onttrokken uit deze reserve.

Reserve Bereikbaar Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor investeringen rondom Beter Bereikbaar Wageningen (BBW) om de bereikbaarheidsprobleem van Wageningen op te lossen.

Mutaties 2021:
Conform begroting 2021 is er € € 90.000 gestort en onttrokken. Tevens is er € 250.000 onttrokken vanuit de ombuigingen in begroting 2020.

Reserve investeringen Stad Wageningen
Deze reserve dient als dekking voor extra middelen die noodzakelijk zijn voor investeringen in de stad waaronder het versterken van de binnenstad. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor het historisch karakter van de
binnenstad, voor bedrijven, maar ook voor cultuur, sport en toerisme.

Mutaties 2021:
Vanuit het resultaat 2020 is er € 1.000.000 gestort.

8. Voorzieningen

Terug naar navigatie - 8. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

Saldo 01-01-2021

Toevoegingen

Aanwending

Vrijval

Saldo 31-12-2021

Voorziening wachtgeld ivm bestuurders 965 0 790 0 175
Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 75 0 59 0 16

Voorziening 't Venster

53

0

0

0

53

Voorziening liquidatie Permar WS

116

0

14

0

102

Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders

0

940

0

0

940

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico’s

1.209

940

863

0

1.286

Voorziening onderhoud begraafplaats

346

49

35

0

360

Voorziening riolering

3.910

0

0

289

3.621

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

4.256

49

35

289

3.981

Totaal

5.465

989

898

289

5.267


Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van de voorzieningen wordt onderstaand de aard en de mutaties weergegeven:

Voorzieningen (voormalig) bestuurders en wachtgeld ambtenaren

Betreft voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's. Doel hiervan is de komende jaren de kosten van wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders en ambtenaren te kunnen voldoen. Tevens is de voorziening (voormalig) bestuurders bedoeld voor de niet verzekerde risico’s ten aanzien pensioenaanspraken van (voormalig) wethouders, omdat de gemeente wettelijk eigen risicodrager is.
Vanaf 2021 bevat de Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders alleen nog verplichtingen voor aanwezige wachtgelders en niet meer de verplichtingen voor de pensioengelden. Deze verplichtingen worden ondergebracht in de nieuwe voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders.

Mutaties 2021:
Voorziening (voormalig) bestuurders; Bij de jaarrekening 2021 is geconcludeerd dat er een vrijval dient plaats te vinden van € 23.000. In 2021 is er tevens € 107.000 aangewend voor wachtgeldverplichtingen van voormalige bestuurders. Daarnaast is er € 660.000 onttrokken en toegevoegd aan de nieuwe voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders.
Voorziening wachtgeld ambtenaren; Bij de jaarrekening 2021 is geconcludeerd dat er een vrijval dient plaats te vinden van 
€ 17.000. Ter dekking van de wachtgeldverplichtingen in 2021 is een bedrag van € 42.000 ten laste van deze voorziening gebracht.
Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders; Vanuit de voorziening (voormalig) bestuurders is € 660.000 toegevoegd en naar aanleiding van een risicoscan is er tevens € 279.000 toegevoegd. In 2021 is er € 9.000 aangewend voor pensioenverplichtingen. 

Voorziening ‘t Venster

Op 14 maart 2017 is door de rechtbank Gelderland de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ’t Venster in staat van faillissement verklaard. Door deze uitspraak is het onzeker geworden of de gemeente de in 2015 verstrekte achtergestelde lening zal terug ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden zich ook garant gesteld voor een geldlening die aan ’t Venster is verstrekt voor de bouw van een zaal. Door de onzekerheid of de gemeente deze bedragen terug ontvangt is een voorziening van € 208.000 ten laste van het resultaat van 2016 gevormd.
Conform de voorschriften BBV is een deel van de voorziening op de actief zijde van de balans in mindering gebracht op de geldlening.

Mutaties 2021:
In 2021 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

Voorziening liquidatie Permar WS

In verband met de liquidatie van de GR Permar is een liquidatieplan opgesteld. Permar WS heeft voor de liquidatiekosten een voorziening in de jaarrekening 2016 opgenomen. Voor het aandeel van de gemeente Wageningen in de liquidatiekosten is daarom een voorziening liquidatie Permar getroffen.

Mutaties 2021:
In 2021 is € 14.000 aangewend voor afrekeningen. 

Voorziening onderhoud begraafplaats

Betreft een voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending. Doel is het dekken van de kosten beheer van graven waarvan het grafonderhoud voor een reeks jaren  is afgekocht.

Mutaties 2021:
In 2021 is € 35.000 aangewend voor het beheer van graven. Vanuit een nalatenschap van een inwoner is er in 2021 € 50.000 toegevoegd aan de voorziening.

Voorziening riolering

Naar aanleiding van de notitie Riolering van de commissie BBV is de bestemmingsreserve Riolering geclassificeerd als een voorziening conform artikel 44 lid 2, door derden beklemde middelen. Doel van de voorziening is een evenwichtig te creëren in het verloop van de tarieven in relatie tot de te plegen investeringen.

Mutaties 2021:
Ter dekking van het negatieve exploitatieresultaat in 2021 is er € 289.000 aangewend  

9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop in 2021 is als volgt:

Boekwaarde ultimo 

(x €1.000)

Saldo 01-01-2021

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2021

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse pensioenfondsen e.d.

- Binnenlandse banken e.d.

 

-

36.433

 

-

0

 

-

2.577

 

-

33.856

Waarborgsommen

50

1

-

51

Totaal

36.483

1

2.577

33.907

 

De totale rentelast van de onderhandse leningen voor het jaar 2021 bedraagt €1,6 mln. (2020 € 1,7 mln).

10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

10a. Overige kasgeldleningen

-

8.500

10b. Banksaldi

118

153

10c. Overige schulden

5.402

5.536

Totaal

5.520

14.189

 

10a. Overige kasgeldleningen
Dit betreft de bij de BNG aangetrokken kasgeldlening.

10b. Banksaldi

Dit betreft de debetsaldi op drie bankrekeningen bij de BNG.

10c Overige schulden

De overige schulden betreffen onder andere de crediteuren (€ 1,9 mln), nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders (€ 1,5 mln) en af te dragen sociale lasten en pensioenpremies over december (€ 1,6 mln).

11. Overlopende passiva

Terug naar navigatie - 11. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2021

2020

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.750

4.213

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

 


                        -  Europese overheidslichamen

42

-

                        -  het Rijk

768

2.602

                        -  overige Nederlandse overheidslichamen

132

30

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

924

1.024

Totaal

6.616

7.869

 

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Dit betreft onder andere de uitkeringen sociale zaken over december 2021, die worden altijd achteraf in het volgende jaar betaald (€ 1,7 mln), nog uit te keren Bonus Welsaam 2021 (0,4 mln.) en nog af te dragen loonbelasting december 2021 (0,3 mln.), nog te betalen bedragen uit Suite (0,8 mln) en nabetalingen 2021 naar aanleiding van de nieuwe CAO gemeenteambtenaren 2021-2022 (0,4 mln).

Tevens zijn de kostenverhaallocaties hierin opgenomen. De kostenverhaallocaties grondexploitatie zijn projecten die geïnitieerd zijn door derden, waarbij de gemeente enkel kaders stelt en de partijen faciliteert bij de ontwikkeling. De gemeente bezit in deze locaties dus geen gronden maar verhaalt de gemaakte kosten op de partijen middels zogenaamde anterieure contracten. Van de kostenverhaallocaties kunnen de volgende overzichten worden weergegeven:

Bedragen x1000

Boekwaarde 01-01-21

Vermeer-deringen

Verminder-ingen

(voorl.) resultaat

Boekwaarde 31-12-21

Cum. voorz lagere marktwrde

Balans-waarde

31-12-21

Totaal diverse projecten

2

944

216

19

711

-1.457

-746

 

De kostenverhaallocaties zijn geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat voor diverse locaties gezamenlijk een bedrag op eindwaarde van circa € 956.000 (was vorig jaar € 20.000) niet terugverdiend zal worden.

De boekwaarde KVL 31-12-2021 ingedeeld naar betreffende BBV categorieën:
€ 819.004 Nog te verrekenen posten: kosten die nog niet zijn gezekerd, én waarvoor het onzeker is of deze middels een contract of exploitatieplan kunnen worden verhaald
€ -107.545 Verhaalbare kosten: kosten die gezekerd zijn middels een contract.
€ -711.459     Totaal

€ 1.353.971     Vooruit ontvangen bedragen KVL
€ -2.065.430     Geactiveerde kosten (nog te verhalen)
€ -711.459     Totaal

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Europese overheidslichamen:

(x €1.000)   Saldo
 01-01-2021
Toevoe-ginge Aan-wending Saldo
31-12-2021
Subsidie verduurzaming particulieren EUFC European City Facility 0 42 0 42
Totaal   0 42 0 42

Het Rijk:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2021

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2021

Specifieke uitkering SPUK

Ministerie VWS

276

165

276

165

Specifieke uitkering aankoop voor woningen onder hoogspanningsverbinding Nude 27

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

423

0

423

0

Subsidie MKB-deal verduurzamen, versterken en verbinden Regio Foodvalley

Ministerie van Economische Zaken en klimaat

326

0

46

280

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Ministerie van SZW

1.483

0

1.483

0

Subsidie regeling reductie energieverbruik

Ministerie van BZK

94

0

73

21

Specifieke uitkering Inhalen covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

Ministerie van OCW

0

172

0

172

Subsidie Regeling reductie energiegebruik woningen

RVO

0

204

74

130

Totaal

 

2.602 541 2.375 768

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2021

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2021

Subsidie procesbegeleiding pionierswijk De Nude

Provincie Gelderland

15

0

0

15

Subsidie 2019 impuls biodiversiteit

Provincie Gelderland

1

0

1

0

Subsidie procesbegeleiding aanleg warmtenetten

Provincie Gelderland

14

0

0

14

Subsidie project Kruising Costerweg/Nude en bushaltes Hof van Gelderland en
Westhof

Provincie Utrecht

0

103

0

103

Totaal

 

30

103

1

132

 

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Dit betreft de vooruitontvangen bijdrage OHBA regeling. Hiervoor ontving de gemeente in 2016 van het COA € 530.262 ten behoeven van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers. Het restant ad 451.197 euro zal in de toekomst worden aangewend voor onder andere de huur van leslokalen. Tevens betreft dit de Schuldhulpdienstverlening

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Ingevolge het bepaalde in artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de toelichting op de balans inzicht te worden gegeven in de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen nog niet zijn opgenomen in een balanspost. Wat belangrijk is, staat ter beoordeling van de gemeente zelf.
Op dit moment beschikt de gemeente over een nog zeer kleine verplichtingenadministratie die verder in ontwikkeling is. In zijn algemeenheid kan wel gezegd worden dat de grootste en belangrijkste posten reeds in de balans zijn opgenomen, hetzij als voorzieningen, reserves, claims op reserves of onder de kortlopende schulden. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een aantal belangrijke niet uit de balans blijkende verplichtingen. De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen.

De volgende inkoopverplichtingen hebben betrekking op de periode na ultimo 2021. Hierbij zijn alleen de verplichtingen opgenomen met een omvang groter dan de normbedragen voor Europese aanbestedingen.

  • De (meerjarige) financiële inkoopverplichtingen bedragen circa € 7,8 miljoen. 
  • Voor diverse investeringsprojecten zijn contracten met aannemers afgesloten. Een toelichting op deze projecten is opgenomen in de toelichting van de vaste activa op de balans en/of de paragraaf grote projecten.
  • Verder heeft de gemeente Wageningen diverse onderhoudscontracten, die vanwege aard (bestuurlijk/politiek niet relevant) en omvang niet afzonderlijk in deze paragraaf vermeld worden.
  • Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt (artikel 50 BBV).
  • Daarnaast is in paragraaf 7 een overzicht opgenomen van de verstrekte garanties en borgstellingen.