Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Programma Begroting 2021 voor wijziging Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bereikbaarheid 4.333 2.079 -2.254 4.518 1.723 -2.795 4.751 1.776 -2.975
Economische ontwikkeling 1.336 881 -455 1.728 934 -793 2.084 1.834 -250
Ruimtelijke ontwikkeling 8.500 2.533 -5.966 10.275 3.673 -6.602 10.783 4.228 -6.555
Milieu 8.026 7.904 -122 9.041 7.924 -1.117 8.690 8.255 -435
Maatschappelijke ondersteuning 52.486 16.887 -35.598 52.287 19.362 -32.925 49.763 19.163 -30.600
Onderwijs en educatie 4.174 524 -3.651 4.347 674 -3.673 4.133 812 -3.321
Wonen 1.559 1.775 216 1.647 1.824 176 1.814 1.908 93
Sport en cultuur 6.707 1.123 -5.584 7.558 1.123 -6.435 7.056 1.524 -5.532
Veiligheid 1.997 0 -1.997 2.000 0 -2.000 2.134 123 -2.011
Transparante overheid 3.321 468 -2.853 3.472 468 -3.004 3.788 585 -3.203
Totaal programma's 92.438 34.175 -58.264 96.873 37.704 -59.169 94.997 40.207 -54.790
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 497 13.829 13.333 537 14.572 14.035 561 14.467 13.906
Algemene uitkeringen 0 55.320 55.320 0 60.221 60.221 0 60.886 60.886
Dividend 0 198 198 0 198 198 0 91 91
Saldo van de financieringsfunctie 2 9 7 2 -43 -45 2 0 -2
Onvoorzien 19 0 -19 19 0 -19 19 0 -19
Overige algemene dekkingsmiddelen 113 0 -113 -708 0 708 -67 27 94
Totaal algemene dekkingsmiddelen 632 69.356 68.724 -150 74.948 75.098 515 75.471 74.956
Kosten van de overhead 12.985 821 -12.163 14.512 923 -13.589 13.248 579 -12.669
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 -14 0 14
Totaal saldo van baten en lasten 106.055 104.352 -1.703 111.235 113.575 2.339 108.746 116.257 7.511
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.227 1.895 -332 9.399 12.332 2.933 10.416 13.072 2.656
Het gerealiseerde resultaat 108.282 106.247 -2.035 120.634 125.907 5.272 119.161 129.329 10.167

 

De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in bovenstaande tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in de regel van Programma 4.

Programma Rekening 2020 Begroting 2021 primitief
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bereikbaarheid 4.514 1.608 -2.906 4.333 2.079 -2.254
2 Economische ontwikkeling 1.188 825 -364 1.336 881 -455
3 Ruimtelijke ontwikkeling 10.003 4.924 -5.079 8.500 2.533 -5.966
4 Milieu 8.371 7.949 -423 8.026 7.959 -67
6 Maatschappelijke ondersteuning 53.248 22.485 -30.763 52.486 16.887 -35.598
7 Onderwijs en educatie 3.748 528 -3.220 4.174 524 -3.651
8 Wonen 1.887 1.527 -360 1.559 1.775 216
9 Sport en cultuur 6.927 1.517 -5.409 6.707 1.123 -5.584
10 Veiligheid 1.965 29 -1.935 1.997 - -1.997
11 Transparante overheid 3.320 439 -2.881 3.321 468 -2.853
12 Algemene dekking en onvoorzien 13.105 72.415 59.310 13.617 70.122 56.506
Totaal saldo van baten en lasten 108.277 114.246 5.969 106.055 104.352 -1.703
1 Bereikbaarheid 664 1.118 454 341 342 1
2 Economische ontwikkeling 181 194 14 271 257 -15
3 Ruimtelijke ontwikkeling 1.793 1.106 -687 260 19 -241
4 Milieu - 523 523 211 170 -41
6 Maatschappelijke ondersteuning - 235 235 - 140 140
7 Onderwijs en educatie - 86 86 - 86 86
8 Wonen 107 63 -44 23 - -23
9 Sport en cultuur 72 266 194 70 218 148
10 Veiligheid - - - - - -
11 Transparante overheid 50 - -50 50 - -50
12 Algemene dekking en onvoorzien 4.980 5.155 174 1.001 664 -337
Totaal mutaties reserves 7.846 8.747 901 2.227 1.895 -332
Resultaat 116.123 122.994 6.870 108.282 106.247 -2.035
Programma Begroting 2021 na wijziging Rekening 2021 Verschil Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo %
1 Bereikbaarheid 4.518 1.723 -2.795 4.737 1.776 -2.961 -166 6%
2 Economische ontwikkeling 1.728 934 -793 2.084 1.834 -250 543 -68%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 10.275 3.673 -6.602 10.783 4.228 -6.555 47 -1%
4 Milieu 9.041 7.979 -1.062 8.690 8.255 -435 627 -59%
6 Maatschappelijke ondersteuning 52.287 19.362 -32.925 49.763 19.163 -30.600 2.325 -7%
7 Onderwijs en educatie 4.347 674 -3.673 4.133 812 -3.321 352 -10%
8 Wonen 1.647 1.824 176 1.814 1.908 93 -83 -47%
9 Sport en cultuur 7.558 1.123 -6.435 7.056 1.524 -5.532 903 -14%
10 Veiligheid 2.000 - -2.000 2.134 123 -2.011 -11 1%
11 Transparante overheid 3.472 468 -3.004 3.788 585 -3.203 -199 7%
12 Algemene dekking en onvoorzien 14.362 75.815 61.453 13.763 76.049 62.286 833 1%
Totaal saldo van baten en lasten 111.235 113.574 2.339 108.746 116.256 7.510 5.172 221%
1 Bereikbaarheid 461 462 1 451 473 23 22 1818%
2 Economische ontwikkeling 157 478 321 339 265 -74 -395 -123%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 490 840 350 993 1.588 595 245 70%
4 Milieu 277 820 543 452 1.251 799 256 47%
6 Maatschappelijke ondersteuning - 720 720 - 604 604 -117 0%
7 Onderwijs en educatie - 155 155 - 155 155 0 0%
8 Wonen 23 - -23 17 - -17 6 -27%
9 Sport en cultuur 70 660 590 60 600 539 -51 -9%
10 Veiligheid - - - - - - 0 0%
11 Transparante overheid 50 90 40 50 90 40 0 0%
12 Algemene dekking en onvoorzien 7.872 8.107 235 8.055 8.046 -8 -243 -104%
Totaal mutaties reserves 9.399 12.332 2.934 10.416 13.072 2.656 -277 -9%
Resultaat 120.634 125.906 5.272 119.162 129.329 10.167 4.894 212%