Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Wettelijk verplichte beleidsindicatoren

In onderstaand overzicht zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit de Regeling beleidsindicatoren gemeenten verplicht in de begroting en jaarrekening van gemeenten getoond dienen te worden. De gegevens zijn terug te vinden op Waarstaatjegemeente.nl - database Besluit begroting en verantwoording. Wij zijn van Waarstaatjegemeente.nl afhankelijk voor wat betreft aanlevering van de data. Wanneer voor een bepaald jaar cijfers ontbreken, betekent dat dat deze informatie niet beschikbaar is op Waarstaatjegemeente.nl. 

Ter verbetering van de vergelijkbaarheid zijn in onderstaande tabel per indicator naast de gegevens van gemeente Wageningen, de gegevens van het gemiddelde van gemeenten in dezelfde grootteklasse (25.000 - 50.000 inwoners) als Wageningen weergegeven. In eerdere documenten werd bij de beleidsindicatoren het gemiddelde van Nederland getoond.

Pr. Indicator Gebied 2017 2018 2019 2020 2021
2 Functiemenging Wageningen 54,6 54,8 55,2 54,4
25.000 - 50.000 inwoners 49,2 49,6 50,0 49,9
2 Vestigingen Wageningen 99,7 106,7 113,0 114,6
25.000 - 50.000 inwoners 136,8 141,7 146,8 152,9
2 Banen Wageningen 732,0 760,2 778,8 743,8
25.000 - 50.000 inwoners 674,4 688,0 702,9 705,2
4 Huishoudelijk afval Wageningen 118 116 112
25.000 - 50.000 inwoners 153 144 129
4 Hernieuwbare elektriciteit Wageningen 3,2 5,3 5,7
25.000 - 50.000 inwoners NB NB NB
6 Jongeren met een delict voor de rechter Wageningen 1 0 1 1
25.000 - 50.000 inwoners 1 1 1 1
6 Kinderen in uitkeringsgezin Wageningen 6 6 5 6
25.000 - 50.000 inwoners 5 5 4 4
6 Netto arbeidsparticipatie Wageningen 65,0 65,7 66,4 67,2
25.000 - 50.000 inwoners 67,3 68,3 69,3 69,0
6 Werkloze jongeren Wageningen 1 1 1 1
25.000 - 50.000 inwoners 2 2 1 2
6 Bijstandsuitkering Wageningen 288,9 289,4 276,9 299,9 238,4
25.000 - 50.000 inwoners 276,8 264,5 250,5 322,2 222,7
6 Lopende re-integratievoorzieningen Wageningen 231,2 229,5 176,9 151,6
25.000 - 50.000 inwoners 253,0 NB 199,3 199,7
6 Jongeren met jeugdhulp Wageningen 11,8 12,7 13,1 13,0 11,1
25.000 - 50.000 inwoners 10,9 11,3 12,0 11,7 10,6
6 Jongeren met jeugdbescherming Wageningen 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8
25.000 - 50.000 inwoners 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
6 Jongeren met jeugdreclassering Wageningen 0,2 0,2 0,2 0,1
25.000 - 50.000 inwoners 0,4 0,3 0,3 0,3
6 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement Wageningen 670 640 600 630 570
25.000 - 50.000 inwoners 564 589 636 665 615
7 Absoluut verzuim Wageningen 1,4 NB 0 NB
25.000 - 50.000 inwoners 1,2 1,3 1,8 2,1
7 Relatief verzuim Wageningen 15 13 20
25.000 - 50.000 inwoners 24 21 22
7 Voortijdige schoolverlaters Wageningen 2,4 2,4 1,7 2
25.000 - 50.000 inwoners 1,5 1,5 1,7 1,4
8 Nieuwbouw woningen Wageningen 14 16,5 7,5 19,2
25.000 - 50.000 inwoners 7,5 7,5 8,6 8,6
9 Niet-sporters Wageningen 49,3
25.000 - 50.000 inwoners 50,5
10 Verwijzingen Halt Wageningen 12 8 9 4
25.000 - 50.000 inwoners 12 11 12 11
10 Winkeldiefstal Wageningen 1 1,8 1,7 2,1
25.000 - 50.000 inwoners 1 1 1,1 1,1
10 Geweldsmisdrijven Wageningen 2,7 3,6 3,1 3,5
25.000 - 50.000 inwoners 3,6 3,4 3,4 3,2
10 Diefstal uit woning Wageningen 2,2 2,3 1,5 2,3
25.000 - 50.000 inwoners 2,2 2 1,9 1,4
10 Vernieling en beschadiging Wageningen 4 3,6 5,2 5,2
25.000 - 50.000 inwoners 4,7 4,2 4,6 4,9
11 Demografische druk Wageningen 53,1 53,4 53,2 53,1 53,7
25.000 - 50.000 inwoners 76,6 77,4 77,8 78,2 78,3
12 Formatie Wageningen 7,3 7,3 7,1 7,4 7,5
25.000 - 50.000 inwoners
12 Bezetting Wageningen 6,1 6,4 6,4 6,8 6,9
25.000 - 50.000 inwoners
12 Apparaatskosten Wageningen 598 643 644 673 699
25.000 - 50.000 inwoners
12 Externe inhuur Wageningen 4,8 4,3 4,7 4,9 6,5
25.000 - 50.000 inwoners
12 Overhead Wageningen 11,6 12,4 11,8 12,3 11,9
25.000 - 50.000 inwoners
12 WOZ-waarde woningen Wageningen 220 231 227 243 257
25.000 - 50.000 inwoners 224 NB 250 NB NB
12 Woonlasten eenpersoonshuishouden Wageningen 626 625 646 680 695
25.000 - 50.000 inwoners NB 662 678 715 NB
12 Woonlasten meerpersoonshuishouden Wageningen 765 767 758 812 818
25.000 - 50.000 inwoners NB 737 753 794 NB

 

 

Pr. Indicator Bron Eenheid
2 Functiemenging LISA Verhouding tussen banen en woningen (0=alleen woningen, 50=evenveel woningen als banen en 100=alleen banen)
2 Vestigingen LISA Aantal per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar
2 Banen LISA Aantal per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar
4 Huishoudelijk afval CBS - Statistiek huishoudelijk afval Kilogram per inwoner
4 Hernieuwbare elektriciteit RWS Leefomgeving Percentage hernieuwbare energie t.o.v. het energieverbruik
6 Jongeren met een delict voor de rechter CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 12 tot 22 jaar
6 Kinderen in uitkeringsgezin CBS - Jeugd Percentage van de kinderen tot 18 jaar
6 Netto arbeidsparticipatie CBS - Arbeidsdeelname Percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking
6 Werkloze jongeren CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 16 tot 23 jaar
6 Bijstandsuitkering CBS - Participatiewet Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners
6 Lopende re-integratievoorzieningen CBS - Participatiewet Aantal per 10.000 inwoners van 15 tot 65 jaar
6 Jongeren met jeugdhulp CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 12 tot 22 jaar
6 Jongeren met jeugdbescherming CBS - Jeugd Percentage van de jongeren tot 18 jaar
6 Jongeren met jeugdreclassering CBS - Jeugd Percentage van de jongeren van 12 tot 23 jaar
6 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement CBS - Monitor sociaal domein WMO Aantal per 10.000 inwoners
7 Absoluut verzuim DUO/Ingrado Aantal per 1.000 leerlingen
7 Relatief verzuim DUO/Ingrado Aantal per 1.000 leerlingen
7 Voortijdige schoolverlaters DUO/Ingrado Percentage van de deelnemers aan het VO en MBO
8 Nieuwbouw woningen BAG - Basisadministratie adressen en gebouwen Aantal per 1.000 woningen
9 Niet-sporters RIVM/CBS Percentage van de inwoners
10 Verwijzingen Halt Bureau Halt Aantal per 1.000 jongeren van 12 tot 18 jaar
10 Winkeldiefstal CBS - Diefstallen Aantal per 1.000 inwoners
10 Geweldsmisdrijven CBS - Criminaliteit Aantal per 1.000 inwoners
10 Diefstal uit woning CBS - Diefstallen Aantal per 1.000 inwoners
10 Vernieling en beschadiging CBS - Criminaliteit Aantal per 1.000 inwoners
11 Demografische druk CBS - Bevolkingsstatistiek De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.
12 Formatie Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
12 Bezetting Eigen gegevens Fte per 1.000 inwoners
12 Apparaatskosten Eigen begroting Kosten in euro per inwoner
12 Externe inhuur Eigen begroting Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen
12 Overhead Eigen begroting Percentage van de totale lasten
12 WOZ-waarde woningen CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken Bedragen x € 1.000
12 Woonlasten eenpersoonshuishouden COELO Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden
12 Woonlasten meerpersoonshuishouden COELO Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden