Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Als overheidsorganisatie hebben we te maken met in rap tempo opvolgende veranderingen en opkomende problemen in onze omgeving. Sommige veranderingen en problemen zijn onvoorspelbaar. Een actueel voorbeeld hiervan is de corona pandemie en de gevolgen die deze crisis met zich mee brengt voor de gezondheid en het welzijn van mensen en de economie.

Het is noodzakelijk om als organisatie (snel) op dergelijke ontwikkelingen in te kunnen spelen, we willen naar een wendbare organisatie. Zodat we tijdig en flexibel op veranderingen kunnen inspelen om te komen tot een effectieve en efficiënte dienstverlening. We adviseren en geven sturing aan de organisatie over de inzet van bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken zoals de 3 groene draden. We zorgen dat onze medewerkers tevreden (samen) werken binnen de fysieke, digitale en mentale werkomgeving en zorgen voor een flexibele en duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.

Om wendbaar te kunnen zijn moet vanuit dit kader een organisatie in ieder geval capabel zijn op 4 aspecten:

 • Het tijdig signaleren van veranderingen
 • Het snel kunnen bedenken van passende maatregelen
 • Het snel besluiten kunnen nemen over de te nemen maatregelen
 • Het snel kunnen implementeren van genomen besluiten

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

In dit programma zijn de volgende ambitie(s) actueel:
 • 12.1 Een goed functionerende wendbare organisatie
 • 12.2 Slimme inzet van middelen
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:
 • Welke doelen wilden we bereiken om te komen tot de ambitie? (doelen)
 • Welke resultaten heeft het opgeleverd? (resultaten)

12.1 Een goed functionerende wendbare organisatie

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

12.1.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen

Terug naar navigatie - 12.1.1 De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen

De organisatie heeft de informatie en het advies dat nodig is om besluiten te nemen.

--

Wat hebben we bereikt?

De juiste  informatie is  met behulp van informatieproducten beschikbaar.  Datalab-diensten zoals data-analyses voor o.a. verbeteren Meldingen Openbare Ruimte (MOR), voedselagenda en gebruik tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zijn beschikbaar.  Er zijn dashboards voor financiën, inkoop, HRM, telefonie, kwartaalrapportage Sociaal Domein ontwikkeld. 

 

Beoogde resultaten

 • Adviseren en sturing geven aan de organisatie over de inzet van mensen en bedrijfsmiddelen zodat de organisatie effectief is in het oplossen van vraagstukken.

12.1.2 Externe financiering aantrekken

Terug naar navigatie - 12.1.2 Externe financiering aantrekken

Externe financiering aantrekken.

--

Wat hebben we bereikt?

Het aantrekken van externe financiering heeft betrekking op het binnenhalen van subsidies gemeente breed.  Besloten is dat we samen met de gemeente Ede een medewerker subsidie werven.  Er wordt nu een  profiel geschreven aan welke competenties  deze medewerker die de subsidies gaat binnen halen en ook zorgt voor het verantwoordingsdossier aan moet voldoen. Er is hierdoor afgelopen jaar geen gebruik gemaakt van het beschikbare budget. 

Beoogde resultaten

 • Geld waarmee andere doelen (met name subsidies) gerealiseerd kunnen worden.

12.1.3 Een goede en veilige werkomgeving

Terug naar navigatie - 12.1.3 Een goede en veilige werkomgeving

Een goede en veilige werkomgeving.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is de digitale werkomgeving vernieuwd door de upgrade van de Citrix-omgeving om onder meer beeldvergaderen mogelijk te maken. In aanvulling daarop heeft de organisatiebrede uitrol van digitaal vergaderen viaTeams plaatsgevonden. 

 • Medewerkers hebben een laagdrempelige toegang tot de  interne vertrouwenspersonen.
 • Het protocol omgaan met agressie en geweld is ge-update.
 • Medewerkers praten in 'het goede gesprek' over onderwerpen als hun vitaliteit en welzijn . Er zijn veel initiatieven geweest op het gebied van wandelen met collega’s.
 • Met het toevoegen van een 2e bedrijfsarts is de  snellere begeleiding van arbeidsongeschikte medewerkers gegarandeerd.   
 • Medewerkers hebben met een arbo-budget de thuiswerkplek (deels) in kunnen richten.

Beoogde resultaten

 • We werken digitaal samen via een vergaderomgeving (urgentie vanuit Corona). • Een fitte organisatie met aandacht voor welzijn, gezondheid en vitaliteit van onze medewerkers.

12.1.4 Flexibele bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 12.1.4 Flexibele bedrijfsvoering

Flexibele bedrijfsvoering.

--

Wat hebben we bereikt?

 •  In het kader van een Fitte organisatie zijn dit jaar diverse onderzoeken uitgevoerd: 
  -    Evaluatie organisatiemodel;
  -    Benchmark formatie en kosten;
  -    Hybride werken;
  -    ZUS onderzoeken Belastingen, Documentaire Informatievoorziening, ICT, Beheer Openbare Ruimte.
 • De resultaten en adviezen krijgen uitvoering in 2022 en geven verdere invulling aan:   
  -    Het slimmer/efficiënter organiseren van Bedrijfsvoeringonderdelen;  
  -    Tevredenheid over de fysieke en mentale werkomgeving. 

 

Beoogde resultaten

 • Een applicatielandschap dat ontwikkelingen en nieuwe wettelijke taken in de toekomst kan faciliteren (conform hernieuwd I-plan voor 2022 en verder).
 • Een getransformeerde en doorontwikkelende organisatie/bedrijfsvoering waarbij we onderzoek doen naar het (huidige) organisatiemodel.
 • Uit onderzoek moet blijken of we Bedrijfsvoeringonderdelen slimmer/efficiënter kunnen organiseren. Uitkomst is een goed toegeruste medewerker die tevreden (samen) werkt binnen de fysieke en mentale werkomgeving.

12.1.5 De organisatie is in control

Terug naar navigatie - 12.1.5 De organisatie is in control

De organisatie is in control.

--

Wat hebben we bereikt?

De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven over de  getrouwheid van de jaarrekening 2021,  met/zonder beperking voor de rechtmatigheid.

 

TvB noot 1: 'met/zonder' is pas bekend ná afronding accountantscontrole, tekst moet dan definitief gemaakt worden. 

TvB noot 2: Op de andere genoemde  (deel)taakgroepen wordt ingegaan in de paragraaf bedrijfsvoering

 

Beoogde resultaten

 • Collegeverklaring en ENSIA op orde.
 • Goedkeurende accountantsverklaring.
 • In Control Statement.
 • Rechtmatigheidsverantwoording.

12.1.6 Huis van de Stad

Terug naar navigatie - 12.1.6 Huis van de Stad

Huis van de Stad.

--

Wat hebben we bereikt?

Het Startpunt en Stadhuis zijn beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten. Maar door Corona  hebben er wel veel minder maatschappelijke activiteiten plaatsgevonden dan verwacht in het Startpunt en het Stadhuis.  

Beoogde resultaten

 • Startpunt en Stadhuis zijn ook beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten.

12.1.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken

Terug naar navigatie - 12.1.7 ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken

ICT voor minimaal de huidige wettelijke taken.

--

Wat hebben we bereikt?

Wat het applicatielandschap betreft zijn we in staat om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.

In 2021 zijn tal van grote upgrades en uitbreidingen uitgevoerd op de belangrijke kernsystemen ten behoeve nieuwe wet- en regelgeving  of voorbereidingen daarop. Te denken valt aan ICT ten behoeve van de Omgevingswet,  coronaregelingen, schuldhulpverlening en digitale toegankelijkheid. 

Laptopmanagementsoftware is uitgevoerd.

WIFI op locatie Startpunt is gerealiseerd.

Beoogde resultaten

 • Een applicatielandschap dat afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren. We doorstaan landelijke audits (ENSIA e.d.) en andere landelijke verantwoording aan het Rijk.
 • Een applicatielandschap dat tijdig, rechtmatig en toekomstgericht vervangen wordt om minimaal de wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
 • ICT-infrastructuur die afdoende is om minimaal de huidige wettelijke taken te kunnen uitvoeren.
 • Laptopmanagementsoftware + WIFI locatie Startpunt.

12.2 Slimme inzet van middelen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

12.2.1 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen

Terug naar navigatie - 12.2.1 De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen

De mogelijkheid om extra belastingen te heffen en extra inkomen te generen.

--

Wat hebben we bereikt?

Vanuit het Rijk zijn geen extra bevoegdheden toegekend aan gemeenten om extra/nieuwe belastingen te heffen. 

Beoogde resultaten

 • Lobby naar Den Haag om de wettelijke basis voor extra belastinginkomsten te verruimen.

12.2.2 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's

Terug naar navigatie - 12.2.2 Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's

Een lage/lagere rente levert een lagere rentelast op in dit programma's.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 was er geen financieringsbehoefte voor het aantrekken van langlopende leningen. Door de aflossingen op bestaande leningen wordt de rentelast wel lager.

Beoogde resultaten

 • Strategie ontwikkelen kort en lang vreemd geld. Optimaal kort geld aantrekken, wat rente oplevert en afwegen om lang geld aan te trekken eind dit jaar en/of volgend jaar.

12.2.3 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot. Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)

Terug naar navigatie - 12.2.3 Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot. Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies)

Beleidseffectiviteit voor alle programma's wordt vergroot (zie ook in control komen paragraaf bedrijfsvoering). Specifiek onderdeel van beleid risicomanagement is bewust verzekeren (risicostrategie met reële verzekeringspremies).

--

Wat hebben we bereikt?

De brandverzekering is in 2021 opnieuw aanbesteed, waarbij de verzekeringspremies hiervoor zijn geactualiseerd.

Beoogde resultaten

 • Risicomanagementbeleid is bestuurlijk vastgesteld en geïmplementeerd, waarbij bestuur en het ambtelijk apparaat meer bewust worden gemaakt van risico's en te nemen beheermaatregelen als onderdeel van het in control komen.

Algemene informatie programma 12

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

De volgende wettelijk verplichte beleidsindicatoren hebben betrekking op programma 12 Algemene dekking en onvoorzien:

 • Formatie
 • Bezetting
 • Apparaatskosten
 • Externe inhuur
 • Overhead
 • WOZ-waarde woningen
 • Woonlasten eenpersoonshuishouden
 • Woonlasten meerpersoonshuishouden

Zie hiervoor de bijlage Wettelijk verplichte beleidsindicatoren.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening  (water)toeristen-belasting 2021
 • Verordening  parkeerbelastingen  2021
 • Verordening hondenbelasting  2021
 • Verordening onroerendezaak-belastingen 2021
 • Verordening precariobelasting  kabels en leidingen 2020
 • Financiële verordening  gemeente Wageningen 2021
 • Controleverordening gemeente  Wageningen, ex art. 213  Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

 • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
 • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Overzicht baten en lasten programma 12

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 12

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten -13.105 -14.362 -13.763 599
Baten 72.415 75.815 76.049 234
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.310 61.453 62.286 833
Onttrekkingen 5.155 8.107 8.046 -60
Stortingen -4.980 -7.872 -8.055 -183
Mutaties reserves 174 235 -8 -243

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
913.00 Beleggingen en overige financiele middelen 98 89
920.00 Lokale belastingen 14.035 13.905
921.00 Algemene uitkering 60.221 60.886
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten 689 75
923.00 Bedrijfsvoering -13.589 -12.669
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 61.453 62.286
920.00 Lokale belastingen -710 -710
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten 360 360
923.00 Bedrijfsvoering 585 342
Mutaties reserves 235 -8

Overzicht baten en lasten per ambitie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per ambitie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per ambitie van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
12.1 Een goed functionerende wendbare organisatie -13.248 579 526 -184 -12.327
12.2 Slimme inzet van middelen -515 75.470 7.520 -7.870 74.605