Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Dit programma raakt iedereen in Wageningen. Niet alleen mensen met een zorg- of adviesvraag, maar ook de mensen om hen heen, zoals familie, vrienden en buren. Mensen die als vrijwilliger, mantelzorger of professional hulp en ondersteuning verlenen. Ook zijn er mensen die vanuit inhoudelijke deskundigheid betrokken zijn of werkgevers die zich willen inzetten.

We doen dit op basis van het beleidskader Samen Wageningen, dat in 2016 samen met de stad is ontwikkeld en op 16 januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit beleidsplan heeft betrekking op al het beleid dat is gericht op hulp en ondersteuning aan inwoners van Wageningen als het gaat om welzijn en zorg. Uitgangspunt hierbij is dat we uitgaan van de behoefte(n) van inwoners en het leveren van maatwerk in plaats van enkel vast te houden aan regels en protocollen. 

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

In dit programma zijn de volgende ambitie(s) actueel:
 • 6.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht
 • 6.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid
 • 6.3 Wettelijke taken vanuit Wageningse principes
 • 6.4 Vrijheid en internationale samenwerking
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:
 • Welke doelen wilden we bereiken om te komen tot de ambitie? (doelen)
 • Welke resultaten heeft het opgeleverd? (resultaten)

6.1 Gezondheid, eenzaamheid en veerkracht

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl

Terug naar navigatie - 6.1.1 Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl

Kinderen en jongeren hebben een gezondere leefstijl. 

--

Wat hebben we bereikt?

De resultaten voor deze doelstelling worden gemonitord op basis van de VGGM gezondheidsmonitors waarin de gezondheid en leefstijl van inwoners in Gelderland Midden in beeld worden gebracht.  Op dit moment zijn nog geen resultaten over 2021 bekend. In 2022 verschijnt de integrale jeugdrapportage met de cijfers over jeugd van 12-19 jaar over het jaar 2021 , inclusief de cijfers over kinderen van 0-12 jaar op basis van de resultaten van de Kindermonitor 2021. 

Welsaam voert binnen Samen Wageningen de preventieve hulp en ondersteuning uit op het thema Gezondheid. In de bijlage Monitor 2021 Welsaam staan de resultaten van Welsaam.

Beoogde resultaten

 • Het aantal dagen dat kinderen buiten spelen en deelnemen aan buitenschoolse sportactiviteiten, is 5% verhoogd ten opzichte van de kindermonitor 2017 (bijvoorbeeld door inzet sport/buurtwerk en vergroening schoolpleinen).
 • In Wageningen zijn er minder kinderen met overgewicht dan het gemiddelde in Gelderland.
 • Jongeren zijn zich bewust van de gevolgen van het gebruik van alcohol, roken en drugs en het omgaan met groepsdruk.
 • Minder jongeren in de leeftijd 12-19 jaar roken.

6.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken

Terug naar navigatie - 6.1.2 Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken

Voorkomen dat kinderen en jongeren kampen met ernstigere psychische klachten door tijdig psychische klachten te signaleren en bespreekbaar te maken.

--

Wat hebben we bereikt?

Welsaam voert binnen Samen Wageningen de preventieve hulp en ondersteuning uit op het thema Gezondheid. In de bijlage Monitor 2021 Welsaam staan de resultaten van Welsaam.

In de coronacrisis is (voor zover de coronaregels het  toelieten) extra inzet gepleegd door het Jongerenwerk en buurtsportcoaches waardoor jongeren in beeld zijn gebleven en signalen van jongeren, individueel of in groepsverband, konden worden opgepakt.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen laagdrempelig terecht bij de specialistische ondersteuning bij de Huisarts voor de jeugd GGZ voor het bespreken van psychische klachten. In 2021 hebben 159 kinderen en jongeren gebruik gemaakt van  deze mogelijkheid.

 

Beoogde resultaten

 • Kinderen en jongeren kunnen beter omgaan met psychische klachten door deze klachten te voorkomen, te signaleren en bespreekbaar te maken (o.a. inzet van SOH jeugd GGZ, inloop Jeugd en Gezin, jongerenwerk, maatschappelijk werk).

6.1.3 Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in goede gezondheid en ervaren meer veerkracht.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in goede gezondheid en ervaren meer veerkracht.

Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer, langer in goede gezondheid en ervaren meer veerkracht.

--

Wat hebben we bereikt?

Resultaat 1, 2, 3 en 5 worden gemonitord op basis van de VGGM gezondheidsmonitors waarin de gezondheid en leefstijl van inwoners in Gelderland Midden in beeld worden gebracht. Deze monitors worden 4 jaarlijks uitgevoerd. In 2020 heeft het meest recente onderzoek onder volwassen en ouderen plaatsgevonden, de resultaten hiervan zijn in 2021 gepubliceerd. De eerstvolgende gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen wordt in 2024 uitgevoerd. 

Resultaat 1 en 2 leefstijl: In 2020 heeft 64% van de volwassenen (lage SES, 18 jaar en ouder) overgewicht. Gemiddeld ligt dit percentage voor alle inwoners van 18 jaar en ouder op 35%. In 2020 voldeed 42% van de volwassenen (lage SES, 18 jaar en ouder) aan de beweegrichtlijn. Het Wageningse gemiddelde lag in 2020 op 63%. 

Resultaat 3 bestaanszekerheid: In 2020 heeft 20% van volwassenen (lage SES, 18 jaar en ouder) afgelopen 12 maanden moeite met rondkomen van het huishoudinkomen. Wageningen breed ligt dit percentage op 14%. In 2020 heeft 60% van de inwoners (lage SES,18 jaar en ouder) €1000 voor onverwachte noodzakelijke uitgave. Wageningen breed ligt dit percentage op 72%.

Resultaat 4 basisvaardigheden: Door diverse organisaties welke samenwerken binnen het Digitaalhuis is inzet gepleegd om laaggeletterde inwoners te ondersteunen. Er waren 134 spreekuurcontacten, 317 hulpverleningsvragen ten aanzien van de Coronacheckapp, 70 inwoners bezochten het Digitaal café, gemiddeld 10 inwoners namen deel aan het Taal café, 58 inwoners hebben een non-formeel traject gevolgd en 13 inwoners hebben een formeel taaltraject gevolgd.

Resultaat 5 gezonde leefomgeving: 

Binnenklimaat: In 2020 wordt bij de groep volwassen inwoners (lage SES, 18 jaar en ouder) in 10% van de huizen dagelijks gerookt. Gemiddeld ligt dit percentage op 5%.  In 2020 geeft 7%  van de inwoners (lage SES, 18 jaar en ouder) aan problemen te ervaren met ventilatie, gemiddeld voor heel Wageningen is dit 8%.  In 2020 geeft 14 % van de inwoners (lage SES, 18 jaar en ouder) aan het huis onvoldoende te kunnen ventileren, gemiddeld is dit 15%. 

Hittestress: In 2020 geeft 14% van de volwassenen (lage SES, 18 jaar en ouder) aan tijdens aanhoudend weer geen verkoeling te kunnen vinden in eigen woning, tuin of buurt. Het Wageningse gemiddelde ligt hoger, op 25%.

Groen in de buurt: In 2020 geeft  78% van de volwassenen (lage SES, 18 jaar en ouder) een rapportcijfer van 7 of hoger voor het groen in de buurt. Wageningen breed ligt dit percentage op 79%. 

 

Beoogde resultaten

 • In de Wageningse aandachtswijken hebben inwoners minder overgewicht (o.a. door beweegactiviteiten in de wijken, projecten gericht op een gezond voedingspatroon).
 • In de Wageningse aandachtswijken wordt er evenveel bewogen als het Wageningse gemiddelde. Wij gaan hierbij uit van de Nederlandse norm gezond bewegen (o.a. beweegactiviteiten Welsaam).
 • Inwoners ervaren meer bestaanszekerheid
 • Inwoners hebben mogelijkheden om hun basisvaardigheden (taal, rekenen en digivaardigheden) te vergroten.
 • Mensen wonen en werken in een gezonde leefomgeving, zowel binnen als buiten.

6.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen

Terug naar navigatie - 6.1.4 We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen

We willen eenzaamheid voorkomen, signaleren en verminderen.

--

Wat hebben we bereikt?

Welsaam voert de preventieve hulp en ondersteuning uit op dit thema. In de bijlage Monitor 2021 Welsaam staan de resultaten van Welsaam.

Het resultaat  wordt gemonitord  op basis van de VGGM gezondheidsmonitors waarin de gezondheid en leefstijl van inwoners in Gelderland Midden in beeld worden gebracht.  Deze monitors worden 4 jaarlijks uitgevoerd. In 2020 heeft het meest recente onderzoek onder volwassen en ouderen plaatsgevonden,  de resultaten hiervan zijn in 2021 gepubliceerd. De eerstvolgende gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen  wordt in 2024 uitgevoerd. 

Eenzaamheid en corona: in de VGGM gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2020 zijn de effecten gemeten van corona op de mentale gezondheid. De coronacrisis heeft geleid tot een toename van gevoelens van eenzaamheid. 37% van de volwassen inwoners (18-65 jaar) voelt zich meer eenzaam door de coronacrisis, slechts 3 % minder.  Onder de leeftijdsgroep 18-34 jaar is dit percentage het hoogst (52%). 

Eenzaamheid algemeen:  van de ouderen (65 jaar en ouder) geeft 48% aan zich eenzaam te voelen, een lichte stijging van 1% t.o.v. 2016. 9% geeft aan zeer eenzaam te zijn t.o.v. 10 % in 2016, een kleine daling dus.  49% van de volwassen inwoners  aan zich eenzaam te voelen. Dit is een toename van 6% t.o.v. de vorige monitor uit 2016. 12% van de volwassenen is zeer eenzaam, in 2016 was dit 11%. 

 

 

 

Beoogde resultaten

 • Inwoners ervaren minder eenzaamheid (bijvoorbeeld ontmoetingsactiviteiten bij partners in de stad, o.a. Huizen van de wijk/Markt 17 etc.).

6.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.

Terug naar navigatie - 6.2.1 We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.

We zetten in op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is de herijking van het armoede- en schuldenbeleid uitgevoerd. Op het moment van schrijven moet de politieke besluitvorming nog plaatsvinden.  Onderdeel van de herijking zijn nieuwe (maatschappelijke) resultaten, ook deze worden vastgesteld met het beleid. 

Beoogde resultaten

 • In 2021 is er een herijking uitgevoerd van de instrumenten die invulling geven aan ons armoede- en schuldenbeleid. Deze instrumenten richten zich op het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.
 • Resultaten (bijvoorbeeld bereik van de regelingen) worden bepaald na de herijking van de instrumenten.

6.2.2 Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek

Terug naar navigatie - 6.2.2 Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek

Wageningers met schulden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd en geholpen bij hun schuldenproblematiek.

--

Wat hebben we bereikt?

Resultaat 1 en 3 zijn bereikt. Alle meldingen die (vanuit vroegsignalering) binnen komen worden beoordeeld en opgevolgd, hieronder vallen ook de meldingen van betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, nutsbedrijven en grote verhuurders. In 2021 zijn 658 meldingen ontvangen, wat heeft geleid tot 446 individuele dossiers met een bijpassende vervolgactie.

Beoogde resultaten

 • Alle meldingen over betalingsachterstanden worden beoordeeld. Boven bepaalde grensbedragen wordt iedere melding opgevolgd.
 • Overige resultaten worden bepaald na de herijking van de instrumenten.
 • We ontvangen meldingen over betalingsachterstanden bij zorgverzekeraars, nutsbedrijven en grote (lokale) verhuurders.

6.2.3 We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen

Terug naar navigatie - 6.2.3 We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen

We voorkomen instroom in de bijstand van werkzoekenden of (nog) werkenden en maken gebruik van veranderingen in de arbeidsmarkt met omscholing en focus op kansberoepen.

--

Wat hebben we bereikt?

De inventarisatie van Wageningse werkgevers en werknemersaantallen (resultaat 1) is opgestart in 2021, maar nog niet afgerond. Dit is ook in de bestuursrapportage najaar 2021 gemeld. Dit geldt ook voor resultaat 2, ook dit is in de bestuursrapportage najaar 2021 gemeld. Het resultaat (resultaat 3) gericht op omscholing naar een beroep in de klimaat/duurzaamheidssector wordt in 2022 bereikt, over 2021 zijn daar nog geen resultaten op behaald. Tot slot wordt de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht genoemd, deze taak is uitgevoerd.

Beoogde resultaten

 • In 2021 is een inventarisatie gemaakt van Wageningse werkgevers en werknemersaantallen in minder-toekomstbestendige of krimpende beroepsgroepen/sectoren. Vervolgacties worden bepaald op basis van de inventarisatie.
 • In 2021 hebben 20 Wageningers met een bijstandsuitkering (duurzaam) werk gevonden in een kansberoep, bovenop de reguliere uitstroom.
 • In 2022 zijn 20 Wageningers zonder werk (waarvan 10 zonder bijstandsuitkering) omgeschoold naar een beroep in de klimaat/duurzaamheidssector (Inzet op nuggers, door slimmer samenwerken in arbeidsmarktregio).
 • Kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht in het kader van armoedebestrijding

6.3 Wettelijke taken

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De wettelijke taken worden op het door de wet vereiste minimale niveau uitgevoerd. (Jeugdwet, Wmo, Participatiewet, Wet Schuldhulp-verlening, Wet inburgering, Wet Publieke Gezondheid, Wet educatie en beroepsonderwijs, Wet verplichte geestelijke gezond-heidszorg, Wet anti-discriminatie-voorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.3.1 De wettelijke taken uitvoeren op wettelijk minimum

Terug naar navigatie - 6.3.1 De wettelijke taken uitvoeren op wettelijk minimum
--

Wat hebben we bereikt?

Onze wettelijke taken zijn uitgevoerd. We hebben in 2021 op 45 sociale/maatschappelijke zaken een bezwaar ontvangen. Bij 3 van deze zaken is het bezwaar (gedeeltelijk) gegrond verklaard. In 2022 worden nog 6 zaken behandeld die betrekking hebben op 2021. De wettelijke taken zijn overwegend goed uitgevoerd. Bij toegekende bezwaren is geleerd van wat er is misgegaan.

Beoogde resultaten

 • De wettelijke taken zijn uitgevoerd op wettelijk minimum

6.4 Wettelijke taken vanuit Wageningse principes

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

In Wageningen werken we, ook bij het uitvoeren van de wettelijke taken, vanuit de vijf Wageningse principes: voorkomen van problemen, de inwoner staat centraal, we doen het samen, we gaan uit van vertrouwen, we geven ruimte aan vernieuwing. Binnen deze ambitie valt ook de uitvoering van de wettelijke taken. Natuurlijk raken de activiteiten in de andere ambities ook aan deze wettelijke verplichtingen.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.4.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren)

Terug naar navigatie - 6.4.1 Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren)

Kinderen en jongeren kunnen zich op eigen wijze ontwikkelen zonder dat dit wordt geproblematiseerd (normaliseren).

--

Wat hebben we bereikt?

In onze kwartaalrapportages van het sociaal domein zien we in de 2e helft van 2021 een terugloop van het aantal kinderen en jongeren dat gebruik maakt van geïndiceerde jeugdhulp.  Voor het gebruik van de basisvoorzieningen verwijzen we naar monitor van Welsaam.

Beoogde resultaten

 • Gezinnen doen voor hulp minder beroep op (duurdere) geïndiceerde jeugdhulp en maken hiervoor meer gebruik van basisvoorzieningen

6.4.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders

Terug naar navigatie - 6.4.2 Versterken van de positie van ouders als opvoeders

Versterken van de positie van ouders als opvoeders.

--

Wat hebben we bereikt?

In Wageningen zetten we al vroegtijdig in op het ondersteunen en goed toerusten van aanstaande (kwetsbare) ouders en (kwetsbare) ouders die net een kindje hebben gekregen. Programma’s die hiervoor in Wageningen ingezet worden zijn CenteringPregnancy, Stevig Ouderschap en Voorzorg. Ouders kunnen met vragen over opvoeden en opgroeien laagdrempelig terecht bij het consultatiebureau en bij de inloop Jeugd en Gezin van het Startpunt. Daarnaast worden regelmatig thema avonden georganiseerd door het Startpunt. Door de lockdown waren deze avonden digitaal waardoor een groter aantal ouders deelname dan bij fysieke avonden. In 2021 is gestart met het regionale echtscheidingsloket, waar we de ouders in een scheidingssituatie een helpende hand en een luisterend oor bieden. We hebben geen gegevens of ouders zich daadwerkelijk gesteund voelen (geen meetinstrument).

Beoogde resultaten

 • Ouders voelen zich gesteund door het gebruik van ouderprogramma's, laagdrempelige opgroei- en opvoedondersteuning en hulp bij echtscheiding en hebben hun opvoedvaardigheden vergroot.

6.4.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap)

Terug naar navigatie - 6.4.3 Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap)

Inwoners voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en doen iets voor een ander of hun omgeving (versterken burgerschap).

--

Wat hebben we bereikt?

Resultaat 1: Veel van de activiteiten en faciliteiten gericht op ontmoeten en participeren zijn het afgelopen jaar afgelast, beperkt open geweest of geheel gesloten vanwege corona. Wel is getracht voor kwetsbare groepen ontmoetingsmogelijkheden te continueren (bijv. dagstructering in Huizen van de Wijk). Over het algemeen hebben de coronamaatregelen het behalen van dit resultaat onder druk gezet, het is mogelijk dat voor individuele inwoners er onvoldoende ontmoetingsmogelijkheden waren.

Resultaat 2 en 3 worden gemonitord in de VGGM gezondheidsmonitor. De VGGM-monitor wordt 4-jaarlijks uitgevoerd. De cijfers over 2021 t/m 2024 worden in 2025 gepubliceerd. De resultaten over 2020 zijn wel bekend: In 2020 deed 34% van de volwassenen en 35% van de ouderen (65 +) vrijwilligerswerk. Van de oudere (65+) mantelzorgers is 14 % overbelast, van de volwassen die mantelzorg verlenen is 16% overbelast.

Beoogde resultaten

 • Leefbare wijken: In de eigen wijk zijn er mogelijkheden voor de bewoner om anderen te ontmoeten en samen activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld in wijkcentrum of buurtinitiatieven (zie ook doel 2.7.3).
 • Meer dan 37% van de ondervraagden (volwassenen en ouderen) voor de monitor van VGGM doet in 2021 vrijwilligerswerk.
 • Minder mantelzorgers zijn overbelast; van de ondervraagden voor de monitor van VGGM geeft in 2021 < 3% in categorie Ouderen 65+ en < 2% in categorie Volwassen aan overbelast tot zwaar overbelast te zijn.

6.4.4 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 6.4.4 Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

--

Wat hebben we bereikt?

In de Jaarstukken 2021 tonen we de volledige doelenboom vastgesteld in de Kadernota 2021. In deze doelenboom was een aantal doelen opgenomen vanwege technische redenen. Dit geldt binnen programma 6 voor 6.4.4 t/m 6.4.13. Dit zijn begrotingsproducten, geen doelen of resultaten. Vandaar dat voor dit doel geen verantwoording plaatsvindt.

Beoogde resultaten

 • Middelen voor re-integratietrajecten, jobcoaching, etc. bedoeld om bijstandsgerechtigden te ondersteunen.

6.4.7 Samen Wageningen

Terug naar navigatie - 6.4.7 Samen Wageningen

Samen Wageningen

Beoogde resultaten

 • Uitvoering preventieve hulp en ondersteuning op basis van beleid sociaal domein.
 • Bonus Welsaam.
 • Versterking infrastructuur uitvoering preventieve hulp en ondersteuning.

6.4.12 Burgerkracht en innovatie

Terug naar navigatie - 6.4.12 Burgerkracht en innovatie

Burgerkracht en innovatie

Beoogde resultaten

 • Innovatiebudgetten raad en college, ambitie coalitie akkoord innovatie en preventie en innovatielab (in 2021 incidenteel € 25.000 voor Innovatielab).

6.5 Vrijheid en internationale samenwerking

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Alles wat wij doen is gericht op het bevorderen van het besef dat vrijheid een fundamentele waarde is voor individueel en collectief geluk, waarbij iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Voor huidige generaties en generaties na ons. Met respect voor het verleden als basis willen we daaraan vorm geven op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6.5.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid

Terug naar navigatie - 6.5.1 We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid

We zijn vanuit Wageningen, Stad der Bevrijding, voortdurend zichtbaar als voorvechter en gangmaker voor het bewustzijn en daarmee de bevordering van individuele en collectieve vrijheid. Wij brengen deze thema’s over het voetlicht voor het hele land en ver daar buiten. Professioneel, midden in de samenleving, met krachtige en loyale partners.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 is een onderscheidend programma met impact aangeboden. Verschillende wereldgesprekken, scholenprojecten, brievenactie voor veteranen en adopties van monumenten hebben hier aan bijgedragen. Daarnaast heeft 4/5 Mei dit jaar vooral digitaal, corona-proof plaatsgevonden in de vorm van een goed bekeken online programma.

 

Beoogde resultaten

 • We bieden via Wageningen 45 een onderscheidend programma met impact: lokaal, regionaal, landelijk, internationaal, het hele jaar rond. Met ontmoetingen, evenementen, dialoog, kennisdeling en educatie. Fysiek en online.

Algemene informatie programma 6

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

De volgende wettelijk verplichte beleidsindicatoren hebben betrekking op programma 6 Maatschappelijke ondersteuning:

 • Jongeren met een delict voor de rechter
 • Kinderen in uitkeringsgezin
 • Netto arbeidsparticipatie
 • Werkloze jongeren
 • Bijstandsuitkering
 • Lopende re-integratievoorzieningen
 • Jongeren met jeugdhulp
 • Jongeren met jeugdbescherming
 • Jongeren met jeugdreclassering
 • Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Zie hiervoor de bijlage Wettelijk verplichte beleidsindicatoren.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen en nadere regels

 • Verordening cliëntenparticipatie Werk en Bijstand 2009
 • Verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015
 • Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning Wageningen 2020
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Wageningen
 • Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Wageningen 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Wageningen 2015
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Wageningen 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Wageningen 2015
 • Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Wageningen 2010
 • Nadere regels jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet Wageningen 2020
 • Financieel besluit regels jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet Wageningen 2021

Beleidsnota’s

 • Visie Kind Centraal
 • Uitvoeringsplan Noodopvang Nieuwe Wetters, BW-besluit 12-01-2010
 • Beleidsnotitie internationale samenwerking 2002 – 2006
 • Regiovisie Publieke Gezondheid Gelderland Midden 2021-2025
 • Praktisch afsprakenkader Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Valleiregio 2015
 • Beleidskader Samen Wageningen 2017
 • Beleidsregels Participatiewet 2015
 • Beleidsregels WWB 2012
 • Minimabeleid 2016
 • Beleidsplan ondersteuningsaanbod Participatiewet
 • Visie op schulddienstverlening in Wageningen en Ede 2016
 • Visie Toekomst Vieren, Herdenken en Agenderen van Vrede en Vrijheid en bijbehorende samenwerkingsovereenkomst (2021)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

VGGM is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (ambulancehulpverlening en GGD) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Modulair gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland

Betreft een samenwerking van 11 gemeenten. Gemeenten kunnen per module besluiten om wel of niet te deel te nemen. Wageningen neemt deel aan de Module inkoop en contractmanagement voor jeugdhulp (individuele voorzieningen) en maatschappelijke ondersteuning (maatwerkvoorzieningen).

Valleihopper

De Valleihopper draagt zorg voor het (contract-) beheer van het Vraagafhankelijk Vervoer.

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Gemeente Ede

Uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (BbZ): Betreft samenwerking van de uitvoering van de taken op het gebied van de Bbz.

Wageningen 45

De gemeente Wageningen subsidieert de stichting W45 voor de realisatie van de activiteiten op 4 en 5 mei en de organisatie van educatieve activiteiten het jaar rond. De vastgestelde visie Toekomst Vieren, Herdenken en Agenderen van Vrede en Vrijheid en de daarbij behorende samenwerkingsovereenkomst (2021) zijn hierbij leidend.

Overzicht baten en lasten programma 6

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 6

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten -53.248 -52.287 -49.763 2.524
Baten 22.485 19.362 19.163 -199
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -30.763 -32.925 -30.600 2.325
Onttrekkingen 235 720 604 -117
Mutaties reserves 235 720 604 -117

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking -509 -489
610.00 Samen Wageningen -4.100 -4.050
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk -6 -6
625.20 Beleidsdomein gehandicapten -30 -7
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid -233 -135
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg -113 -91
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid -124 -111
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid -1.473 -1.249
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein -2.609 -2.204
626.20 Burgerkracht en innovatie -100 -120
626.30 Werkgelegenheid -2.615 -2.346
626.31 WSW -3.795 -3.695
626.60 Individuele ondersteuning -15.458 -15.453
626.70 Sociale zekerheid 3.076 3.480
626.81 Armoedebestrijding -4.837 -4.125
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -32.925 -30.600
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking 24 24
610.00 Samen Wageningen 32 32
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid 108 108
626.20 Burgerkracht en innovatie 75 75
626.70 Sociale zekerheid 253 253
626.81 Armoedebestrijding 228 111
Mutaties reserves 720 604

Overzicht baten en lasten per ambitie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per ambitie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per ambitie van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
6.2 Armoedebestrijding en financiële zelfstandigheid -4.160 34 111 0 -4.014
6.4 Wettelijke taken vanuit Wageningse principes -45.114 19.128 469 0 -25.517
6.5 Vrijheid en internationale samenwerking -489 0 24 0 -465