Grote projecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beeld van de grote projecten (investeringskrediet > € 250.000) is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma 1 Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Projecten programma 1 Bereikbaarheid

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

1.1 Voorbereidingskrediet BBW

nee

1.2 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

nee

1.3 Mobiliteitsconvenant

nee

1.4 Veiligheid fietsers in de stad

nee

1.5 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes

nee

1.6 Fysieke toegang openbare gebouwen

nee

1.7 BSPW aanleg brug 

nee

1.8 Marijkeweg ontsluiting Kortenoord

nee

1.9 Haarweg: woonstraat tussen Marijkeweg en komgrens 

nee

1.10 Nieuwbouw vaartuig Lexkesveer 

nee

1.11 Vervanging parkeerautomaten 

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 1.1 Voorbereidingskrediet BBW

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.250.000 4.250.000   0
2018 2025

 

baten

4.250.000 4.250.000   0

 

Voortgang van het project

Van begin 2016 tot medio 2017 heeft de gemeente voorzien in het projectmanagement. In juli 2017 heeft besluitvorming in de gemeenteraad plaatsgevonden voor een (nader te onderzoeken en uit te werken) route over de Campus. Vanaf medio 2017 heeft de provincie de regie overgenomen. De gemeente maakt deel uit van de projectorganisatie. Nieuwe inzichten in het verkeersmodel hebben er in 2019 toe geleid dat in het onderzoek ook het alternatief over de bestaande infrastructuur wordt meegenomen.  In 2020 is het ABR verder onderzocht en meegenomen in de MER studie van de provincie. In de eindafweging van de MER en alle overige afwegingen is het ABR als voorkeursvariant gekozen. Deze is vervolgens ook vastgesteld door GS. Het ABR wordt aangevuld met een onderdoorgang voor autoverkeer in de Nijeenoord Allee t.h.v. de Churchillweg. In 2021 heeft de provincie samen met de gemeente, Wur en bewoners gewerkt aan het voorontwerp bestemmingsplan voor de ABR variant. Eind december 2021 zijn de stukken hiervoor vrijgegeven en is het college gevraagd hier een reactie op te geven, deze is op het moment van schrijven van dit stuk nog in voorbereiding.

 

Naam project: 1.2 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.391.000

3.391.000

 

0

2020 2022

 

baten

2.170.000

2.170.000

 

0

 

Voortgang van het project

De gemeente Wageningen heeft via de kadernota 2017 in de begroting van 2017 een voorbereidingskrediet van € 250.000,- opgenomen (kapitaalslast 2017 € 21.250,-). Vanaf het begrotingsjaar 2020 is een realisatiebudget van € 500.000,- beschikbaar (kapitaalslast 2020 € 31.250,-). Op basis van de VO-raming en de dekkingsmogelijkheden is in bestuurlijke overleg op 5 maart 2018 toegezegd dat Wageningen zich gaat zich inspannen voor een extra reservering van € 721.000 voor deze route (kapitaalslast eerste jaar € 45.063,-). Daarmee komt de bijdrage die van de gemeente Wageningen wordt gevraagd op € 1.221.000,-.  In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Gelderland, de Fietsersbond, de Gemeente Ede en de Gemeente Wageningen getekend. Hiermee is er voor de Gemeente Wageningen een subsidiebedrag van € 2.170.000,- beschikbaar gekomen om het project tot uitvoering te brengen. Tezamen met de investering van de gemeente Wageningen ad. € 1.221.000 komt het totale realisatie bedrag op € 3.391.000,-. In 2021 zijn diverse bewonersavonden georganiseerd. Het ontwerp is gereed en de contractstukken zijn in de maak. De start van de uitvoering voor het deel Churchillweg is gepland medio 2022.

 

Naam project: 1.3 Mobiliteitsconvenant

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

270.000 270.000

 

0
2022 2022

 

baten

120.000

120.000

 

0

 

Voortgang van het project

Voortgang van het project
Het mobiliteitsconvenant is voor de Gemeente Wageningen in 2019 getekend, de voortgang vindt nu plaats vanuit de regio Foodvalley tot en met zomer 2022. Er hebben 26 partijen (overheden en bedrijfsleven) aangegeven gezamenlijk te willen werken aan het verminderen van de autokilometers. Er is een website met informatie en er zijn mobiliteitsmakelaars actief. De mobiliteitsmakelaars ondersteunen de werkgevers met praktische handreikingen zoals fietscampagne, postcodescan workshops. Inmiddels is er ook zichtbaar resultaat: de WUR is gestart met het aanbieden van ‘Mobility as a Service’ aan de medewerkers en in Veenendaal is een fietscampagne gestart. De gemeente Wageningen is in 2021 gestart met het verkennen van de mogelijkheden om invulling te geven aan het mobiliteitsconvenant. 

 

Naam project: 1.4 Veiligheid fietsers in de stad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

525.000 525.000

 

0

2023 2025

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal projecten ter verbetering van de fietsveiligheid met name rondom scholen in de stad en is in de begroting van 2019 zijn toegekend. Het eerste project wat hiervoor is uitgevoerd is de verbetering van de Nobelweg (€90.000) in de omgeving van de St. Jozefschool. Een deel van de veiligheid wordt gevonden in verkeersgedrag. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor in de omgeving Nobelweg diverse acties uitgevoerd. Samen met school en omwonenden zijn de diverse fysieke maatregelen uitgewerkt. De voorbereiding  en de realisatie hebben in 2019 plaatsgevonden. Voor 2020 stond de schoolomgeving van de Johan Frisoschool in de Weiden gepland. Door Corona is dit met 2 jaar vertraagd. Hiervoor wordt in 2022 de voorbereiding gestart.

 

Naam project: 1.5 Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.945.000 1.945.000

 

0

2023

2024

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal fietsprojecten die in de begroting van 2019 zijn toegekend. De eerste twee projecten, te weten de Rotonde Marijkeweg - Kortenoord Allee (€350.000) en de Fietsstraat v Uvenweg (€550.000) zijn in voorbereiding gegaan in 2019 en tevens aanbesteed. De realisatie vond in 2020 plaats. De voorbereidingen voor de aanpassing van de kruising Kortenoord Allee - Ooststeeg is gestart. In deze coalitieperiode zijn verder de fietsroute verbetering over het BSPW,  de realisatie van een fietsbrug naar Tarthorst vanaf de Rooseveltweg en de fietsverbinding Churchillweg (vanaf Hoevestein tot Bornse Steeg in aansluiting op de snelfietsroute) gepland. Door Corona is hier wel vertraging in opgelopen.  Hierdoor is de verwachting dat de oplevering van deze werken in 2024 zal zijn.

 

Naam project: 1.6 Fysieke toegang openbare gebouwen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

400.000 400.000

 

0

2023 2024

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

In 2020 is de goot in de Hoogstraat aangepast om het centrum voor rolstoel- en scootmobiel gebruikers toegankelijker te maken. Tevens is dit budget bedoeld om met de werkgroep Wageningen Inclusief in kaart te brengen waar zich knelpunten in de openbare ruimte bevinden die een inclusieve samenleving in de weg staan en deze vervolgens nog deze coalitieperiode te verbeteren. Door Corona is deze aanpak in 2020 vertraagd. Er zijn wel aanpassingen aan de verkeerlichten uitgevoerd. Hier zijn ratelaars en tikkers voor visueel gehandicapten aangebracht. De meeste andere werkzaamheden zullen in 2022 weer worden opgepakt.

 

Naam project: 1.7 BSPW aanleg brug  

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

250.000 250.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Het parkmanagement BSPW is trekker van de revitalisering van het park. Van de provincie hebben zij hiervoor ca €450.00 subsidie gekregen. De gemeente heeft vanuit beschikbaar groenbudget eerder al €150.000 toegezegd. In 2020 is daarbij gekomen aanvullen budget voor een brug en aanpassing aan wegen. De werkzaamheden zijn in voorbereiding. Start uitvoering is gepland voor medio 2022. 


Naam project: 1.8 Marijkeweg ontsluiting Kortenoord 

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

475.000 475.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Door ontwikkelingen in Kortenoord, zoals de aanleg van een nieuwe sporthal en studentenhuisvesting, is het karakter en de veiligheid van Marijkeweg zodanig veranderd dat een andere inrichting gewenst is. De huidige uitrit naar de wijk Kortenoord is niet geschikt voor het toenemende auto-en fietsverkeer en dient een hoofdontsluitingsweg te zijn. Het project behelst het aanleggen van een rotonde op de kruising Voorburglaan en het verharden van de uitweg naar de nieuwe woonwijk Kortenoord.
Om de veiligheid van de fietsers op de Marijkeweg tussen de Voorburglaan en Lawickse Allee te vergroten, zal de fietsstrook wordt vervangen door een tweerichting fietspad. 


Naam project: 1.9 Haarweg: woonstraat tussen Marijkeweg en komgrens 

 Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

325.000 325.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Door ontwikkelingen Kortenoord past de landelijke inrichting van de Haarweg niet meer bij de nieuwe functie van de woonstraat. De weg zal intensiever gebruikt gaan worden. De woonstraat wordt een 30km zone met trottoir.

 

Naam project: 1.10 Nieuwbouw vaartuig Lexkesveer  

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.500.000 1.500.000

 

0

2025 2025

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Het vaartuig is aan vervanging toe in 2025.  De onderzoeken hiervoor starten binnenkort op.  Ambitie is om hierbij tevens een duurzaamheidsverbetering te kunnen maken. 


Naam project: 1.11 Vervanging parkeerautomaten 

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

384.000 384.000

 

0

2022 2022

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit project is onvermijdelijk. Er komen een aantal zaken bij elkaar. Een deel van de huidige
automaten zijn technisch aan het einde. Daarbij heeft het college en de raad de ambitie om in
te spelen op de huidige technische mogelijkheden van betalen. En ook de wens om achteraf
betaalt parkeren mogelijk te maken en te stimuleren. Een gefaseerde vervanging van de
automaten geeft praktisch grote functionele problemen. Hierdoor is het nodig enkele
automaten versneld te vervangen. In totaal betreft het 29 automaten

 

Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

3.1 Groenbeleid pilot Tarthorst 

ja

3.2 Aanpak binnenstad

nee

3.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor

nee

3.4 Uitvoeringsprogramma groenbeleidsplan hoofdstructuur

nee

3.5 Groen Roghorst

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 3.1 Groenbeleid pilot Tarthorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

315.000

333.000 N 18.000
2019 2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Samen met de bewoners van de wijk Tarthorst, wijkpanel en de groene verenigingen is een breed gedragen groenrenovatieplan tot stand gekomen. Hierbij hebben ook veel inwoners zich aangemeld om een deel van het groen in onderhoud te nemen, door middel van buurtbeheerprojecten.
Om dit plan toekomstgericht tot uitvoering te brengen was het noodzakelijk om bomen te kappen, maar ook voor herplant zorg te dragen. Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierop is door enkele bewoners bezwaar gemaakt. Als gevolg hiervan moest het plan gefaseerd uitgevoerd worden. Ten behoeve van het draagvlak voor het plan is in het voorjaar 2018 een 1e fase uitgevoerd. Eind 2018 is gestart met de uitvoering van fase 2. De laatste fase is inmiddels uitgevoerd als ook de evaluatie. Als gevolg van het bezwaar en gefaseerde uitvoering zijn extra kosten voor aanpassing van de uitvoeringsplannen en communicatie. Daarnaast zijn door de extreme droogte extra kosten gemaakt voor het water geven. Conform afspraak is voor de voorbereidingsfase een evaluatie in uitvoering. Begin 2019 is fase 3 uitgevoerd. In oktober 2019 is de rechtszaak bezwaren kap bomen beëindigd. In januari 2020 zijn de bomen waar een kapvergunning voor verleend is gekapt. In februari-maart 2020 zijn alle bomen ten behoeve van herplantplicht en planten ten behoeve van inboet geplant door onze eigen dienst. De laatste plantwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Conform afspraak is er medio 2019 een evaluatie opgesteld over de voorbereiding. Eind 2020 /begin 2021 is ter afronding van het project een afsluitende evaluatie op basis van de uitvoering en het uiteindelijke resultaat gehouden. Daarmee kan het project afgesloten.

 

Naam project: 3.2 Aanpak binnenstad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

350.000

350.000   0
2018 2022

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Vanwege het feit dat de raad de binnenstad nadrukkelijk op de politieke agenda heeft gezet en het feit dat er meer dan voldoende aanwas van nieuwe ideeën is bij de samenwerkende partijen in de binnenstad, is besloten het programma ‘aan de slag met de binnenstad’ te verlengen met een jaar, tot 2020. Vanuit dit budget is er een bijdrage aan de herinrichting van de Beuningstraat gedaan. Er is nog ca €120.000 beschikbaar, van de oorspronkelijke €350.000. Door Corona zijn initiatieven in de binnenstad vertraagd 

 

Naam project: 3.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

850.000

850.000   0
2018 2026

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De uitvoering van de kennisas is door de ontwikkelingen in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen ernstig vertraagd. Gekeken is of er vooruitlopend op onderdelen al stappen te maken zijn. Hierbij zijn door de provincie erlemijers geplaatst op diverse locaties in Ede en Wageningen. Deze investeringen zijn voor kosten van de provincie uitgevoerd.

Het college heeft in 2020 uit dit budget €150.000 toegezegd aan de vergroening van het BSPW.

 

Naam project: 3.4 Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

390.000

390.000   0
2018 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Het is een meerjarig budget, we zitten nog midden in de uitvoering. Het budget is bedoeld voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan. Met de uitvoering van het Groenbeleidsplan worden de doelstellingen van het groenbeleidsplan zoals de vergroting van de biodiversiteit, het verbeteren van het leefklimaat, het behoud en de versterking van de ecologische hoofdstructuur verder vorm gegeven. Met name investeringen boven op de reguliere werkzaamheden in het kader van beheer, onderhoud en vervanging van groen worden uit dit budget betaald

 

Naam project: 3.5 Groen Roghorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

250.000 250.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Het groenplan Roghorst is in 2021 opgestart. Een bewonersavond is gehouden voor het schetsontwerp en 1 voor het voorlopig ontwerp. De verwachting is dat medio maart 2022 een bewonersavond voor het definitief ontwerp plaats zal vinden waarna de voorbereidingen voor de uitvoering gaan starten. Geplande uitvoering (afhankelijk van kapprocedure) is winterperiode 2022/2023. Het project loopt conform planning en budget. 

Projecten programma 4 Milieu

Terug naar navigatie - Projecten programma 4 Milieu

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

4.1 Vervanging riolering Gerdesstraat

nee

4.2 Vervanging riolering Benedenbuurt

nee

4.3 Herinrichting Nude

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 4.1 Vervanging riolering Gerdesstraat (KN 2016)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

300.000

300.000

 

0

2019

2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De riolering in de Gerdesstraat was slecht. Bij de nieuwe aanleg riolering het hemelwater gescheiden. Hierdoor is de riolering in de Stationsweg meteen aangepast. Project is in 2020 aanbesteed. Door onder andere Corona en de afstemming met de verbouwing van de Lidl was de uitvoering doorgeschoven naar 2021. Het project is in financiële afronding. 

 

Naam project: 4.2 Vervanging riolering Benedenbuurt

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.000.000

4.000.000   0
2025 2025

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

In februari 2021 is er opdracht verleend aan een bewonerswerkgroep van de Benedenbuurt voor het uitwerken van een (bovengronds) herinrichtingsplan van hun eigen wijk. Deze werkgroep bestaat uit diverse bewoners met een professionele achtergrond inzake de inrichting van de openbare ruimte. Middels deze werkwijze streeft de gemeente naar een hoog participatieniveau en een breed gedragen inrichtingsplan binnen de wijk. 
Naast de noodzakelijk vervangingsopgave voor riolering en wegen zijn er binnen de wijk ook plannen omtrent een warmtenet, waarvoor in 2019 door het Rijk reeds een subsidie van ca. €5.300.000,00 is toegekend. Eén van de doelen van de herinrichting is om gedurende de voorbereiding en realisatie zoveel mogelijk synergie voordeel te behalen met betrekking tot het warmtenet. 

Na een intensief participatietraject is het (bovengrondse) herinrichtingsplan in november 2021 afgerond. Kort hierop heeft de gemeente opdracht verstrekt om de plannen verder uit te werken tot een integraal civieltechnisch ontwerp (boven- en ondergrondse infra incl. RAW bestek). Momenteel (eind 2021) is onze adviseur in samenwerking met het ingenieursbureau EW engineering (de technische partner van de Warmtecoöperatie WOW) druk bezig om de ondergrondse infra (gescheiden riolering, k&l netbeheerders en het warmtedistributienet) uit te werken tot een definitief ontwerp. 
Zodra het definitieve ontwerp gereed is zal er een kostenraming worden uitgewerkt waarmee nauwkeurig kan worden bepaald hoe de uitvoeringskosten worden verdeeld tussen enerzijds de gemeente Wageningen (herinrichting openbare ruimte) en anderzijds de Warmtecoöperatie WOW (warmtedistributienet). De uitwerking van het bestek zal hierop volgen en naar verachting in Q2 2022 gereed zijn.

Parallel aan dit traject is de warmtecoöperatie hard aan het werk om hun gehele businesscase verder uit te werken. Er is afgesproken dat er op 1 september 2022 een definitief go / no-go moment zal zijn vanuit de warmtecoöperatie, immers kan het bestek ‘reconstructie Benedenbuurt’ (met daarin het warmtedistributienet) niet eerder worden aanbesteed. 

Onderstaand budget van €4.000.000 wordt gedekt door €3.000.000 uit de riolering en voor €1.000.000 uit wegen.

 

Naam project: 4.3 Herinrichting Nude

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.000.000

4.000.000   0
2027 2027

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Er zijn verregaande ambities voor de aanleg van een warmtenet in de wijk Nude. Naar verwachting zullen de leidingen over het algemeen in de rijbaan gelegd worden. Alhoewel de verharding en de riolering nu nog niet aan vervanging toe is gaan we ervan uit dat de weg na aanleg van het warmtenet wel vernieuwd moet worden. Er ligt nu voornamelijk asfalt. De ambitie is om dan de volledige openbare ruimte (inclusief de riolering) op te pakken en hiermee op het gebied van leefbaarheid, scheiden van hemelwater, gebruik van meer circulaire materialen en de inrichting die voldoet aan de criteria van 'duurzaam veilig' te realiseren. Al in 2021 zijn enkele technische onderzoeken uitgevoerd ten behoeve van de start van het project.

Het totale budget van €4.000.000 wordt gedekt door €3.000.000 uit de riolering en voor €1.000.000 uit wegen (om het overzicht te houden wordt in dit programma over het totaalproject gerapporteerd) .

Projecten programma 7 Onderwijs & educatie

Terug naar navigatie - Projecten programma 7 Onderwijs & educatie

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

7.1 Nieuwbouw Margrietschool

nee

7.2 Nieuwbouw Zwaneridder incl. aankoop grond

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

 

Naam project: 7.1 Nieuwbouw Margrietschool

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.294.000 3.294.000

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De ‘Startnotitie nieuwbouw Margrietschool’ is in juli 2021 door het college van B&W vastgesteld inclusief een extra uitbreiding met 101 m2 op basis van de nieuwe leerlingenprognose. De aanvullende investering van € 281.000,- (prijspeil 2023) is opgenomen in de begroting 2022-2025. De stichting Trivium treedt op als bouwheer en heeft het voorbereidingsbudget ontvangen.  Het programma van eisen is gereed.  De planning gaat uit van start bouw begin 2023. 

 

Naam project: 7.2 Nieuwbouw Zwaneridder incl. aankoop grond

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

3.903.750 3.903.750

 

0

2023 2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De ‘Startnotitie nieuwbouw Zwaneridder’ is in juli 2021 door het college van B&W vastgesteld. De stichting Pallas treedt op als bouwheer en heeft het voorbereidingsbudget ontvangen. Het uitgewerkte ontwerp past niet binnen het beschikbare budget. De overschrijding van circa € 400.000,- en wordt o.a. veroorzaakt door forse stijging van de bouwkosten, geen indexering bouwbudget tot start bouw in 2022 en geen indexering van de grondkosten. Besloten is om het bouwbudget alsnog met 2 jaar te indexeren en de indexering van de bouwgrond toe te voegen aan het bouwbudget. Het bouwbudget is opgehoogd met € 228.151,- en opgenomen in de begroting 2022-2025.  Het restant van het tekort is voor rekening van schoolbestuur Pallas. Op basis van het gebouwontwerp wordt begin 2022 de aanvraag omgevingsvergunning ingediend. De planning gaat uit van start bouw na de zomer 2022.  

Projecten programma 8 Wonen

Terug naar navigatie - Projecten programma 8 Wonen

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

8.1 Verduurzaming 1e fase

nee

8.2 Verduurzaming 2e fase

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 8.1 Verduurzaming 1e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

2.471.000

2.471.000

 

0

2018

2021

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Er is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een toekomstbestendige exploitatie en verduurzaming van zwembad de Bongerd. Het resultaat is een viertal scenario’s voor renovatie of nieuwbouw. Daarnaast is een onderzoek uitgevoerd naar het vernieuwen van de bestaande onderwijsgebouwen inclusief het verduurzamen. Op basis van de uitkomst wordt een Meer jaren Investering Programma Onderwijshuisvesting (MIP) voor de eerstkomende 20 tot 30 jaar opgesteld die medio 2022 wordt aangeboden. 

We willen het eigen energieverbruik en de CO2 uitstoot laten dalen door meer focus op het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen. In 2018 is gestart met het verduurzamen van de eerste acht gebouwen. De maatregelen voor het verduurzamen worden in combinatie met de vervangingsinvesteringen en het reguliere onderhoud uitgevoerd. In sportcomplex de Vlinder zijn de zonnepanelen, de warmwater tapinstallatie en de verlichting (LED verlichting) vervangen. De verduurzaming van sportzaal Tarthorst is afgerond met het vervangen van de CV installatie in combinatie met een warmtepomp en energiezuinige douches.

 

Naam project: 8.2 Verduurzaming 2e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

PM

0

 

0

2023

2030

 

baten

0

0

 

0

 

Voortgang van het project

Hieraan wordt invulling gegeven op basis van de motie van de raad.

Projecten programma 9 Sport en cultuur

Terug naar navigatie - Projecten programma 9 Sport en cultuur

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

9.1 De vlinder Plaza sportvloer nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 9.1 De Vlinder Plaza sportvloer

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

259.620 259.620   0
2022 2022

 

baten

       

 

Voortgang van het project

De vloer in de sporthal slijt bovenmatig door het intensieve gebruik. De vloer is dit jaar behandeld waardoor de sportveiligheid voldoet aan de norm. De renovatie wordt om die reden doorgeschoven naar 2023 of later. Het restant krediet van het budget 'De Vlinder Plaza Sportvloer' uit 2014 wordt ingezet voor de renovatie van de sportvloer.