Leeswijzer

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De Jaarstukken bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening en zijn opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). In dit besluit zijn bepalingen opgenomen over het opstellen en presenteren van de Jaarstukken van een gemeente. Daarnaast is een financiële samenvatting toegevoegd, dit is een financieel technische beschouwing op hoofdlijnen.

In het Jaarverslag geven we per programma aan in hoeverre we de maatschappelijke effecten die we wilden realiseren ook gerealiseerd hebben. Dit doen we op basis van de beoogde resultaten die waren opgenomen in de bijlage bij de Kadernota 2021. Met de vaststelling van de Kadernota 2021 is de doelenboom voor 2021 (eerder vastgesteld in de Begroting 2021) namelijk gewijzigd. Per programma worden van de onderdelen Waarom dit programma?, Beoogd maatschappelijk effect, Wat wilden we bereiken? en per doelstelling de letterlijke teksten uit de Kadernota 2021 getoond. Bij elk programma wordt per doel via de vraag Wat hebben we bereikt? verantwoording over deze onderdelen afgelegd. Daarnaast geeft het Jaarverslag inzicht in het begrote en werkelijke financiële saldo. In het Jaarverslag zijn ook de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. Deze paragrafen geven inzicht in gemeentebrede aspecten.

De Jaarrekening geeft inzicht in de balans per 31 december 2021 en de programmarekening over 2021 en een toelichting op beide. In de programmarekening is voor elk programma per product een financiële analyse opgenomen, waarbij het verschil tussen de begroting na wijziging en de werkelijkheid is verklaard. De analyse welke deel van het resultaat structureel van aard is en de effecten daarvan worden toegelicht en verwerkt bij de kadernota. De begroting na wijziging bestaat uit de oorspronkelijke begroting voor 2021 en alle begrotingswijzigingen in 2021, waaronder de wijzigingen die betrekking hebben op de Voorjaarsnota. Tevens vindt u hier toelichtingen met betrekking tot onder andere de balans en de wet normering topinkomens.

De jaarrekening is ook voorzien van een set bijlagen : de staat van reserves en voorzieningen, het verloop van de reserves, de baten en lasten per taakveld, een overzicht van de grote projecten, de SISA-bijlage, de monitor Welsaam 2021, het subsidieregister 2021 en de begrippenlijst.