Programma 7 Onderwijs & educatie

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs en educatie geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat voor alle kinderen en jongeren in Wageningen onderwijs op eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar is. Uiteindelijk draait het erom dat jongeren hun capaciteiten en talenten gebruiken, zodat ze economisch en maatschappelijk zelfstandig kunnen zijn.

Het programma richt zich op het aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen voor kinderopvang en voorschools, primair en voortgezet onderwijs.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

In dit programma zijn de volgende ambitie(s) actueel:
 • 7.1 Kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin wordt beantwoord:
 • Welke doelen wilden we bereiken om te komen tot de ambitie? (doelen)
 • Welke resultaten heeft het opgeleverd? (resultaten)

7.1 Kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

7.1.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd

Terug naar navigatie - 7.1.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd

Onderwijsachterstanden en ontwikkel- en taalspraakachterstanden zijn verminderd.

--

Wat hebben we bereikt?

Ondanks corona blijkt uit metingen in zowel de kinderopvang als in het basisonderwijs dat de achterstanden bij kinderen met een VVE verwijzing ingelopen worden. Metingen op de basisschool geven aan dat 83,4% van de kinderen met een VVE Verwijzing  zonder kleuterverlening over gaan naar groep 3 en 89,7 % van de reguliere kinderen zonder kleuterverlening overgaan naar groep 3. Uit metingen in de kinderopvang (leeftijd 2-4 jaar) blijkt dat in 2021 74,2% van de kinderen met een VVE verwijzing vooruitgang boekt, 25,6 % gelijk qua niveau is gebleven en maar 0,2% is achteruit gegaan.  

Beoogde resultaten

 • 90% van alle kinderen en 80% van de kinderen met een VVE verwijzing stroomt succesvol door naar een reguliere groep 3. 90% van de leerlingen maakt na één jaar in de schakelklas een succesvolle overstap naar een passende reguliere groep.
 • Logopedische screening voor VVE kinderen en indicatiescreening alle kinderen groep 1 t/m 8 waar zorgen zijn.

7.1.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

--

Wat hebben we bereikt?

Het schoolverzuim bedraagt in het schooljaar 2020-2021 1,3 % van het aantal leerplichtigen. Het 2e resultaat heeft betrekking op het aantal vroegtijdig schoolverlaters en zou na 2023 bereikt moeten zijn. Hier wordt op dat moment over gerapporteerd.

Beoogde resultaten

 • Het aantal Voortijdig School Verlaters (VSV’ers) in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%.
 • Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.

7.1.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 3)

Terug naar navigatie - 7.1.3 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 3)

Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma 3).

--

Wat hebben we bereikt?

Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid.

 

Beoogde resultaten

 • Er is een scholingsprogramma gericht op het stimuleren van ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid (draagt mede bij aan programma natuur en duurzaamheid).

7.1.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar

Terug naar navigatie - 7.1.4 Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar

Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar.

--

Wat hebben we bereikt?

In het schooljaar 2020-2021 zijn 101 leerlingen vervoerd. Dat is een daling van 12 leerlingen ten opzichte van het schooljaar 2019-2020. 

In het schooljaar 2020-2021 reizen zeven leerlingen met het openbaar vervoer en één leerling leert met hulp van de reiskoffer zelf met het openbaar vervoer te reizen. Dertien leerlingen maken gebruik van een tegemoetkoming eigen vervoer. Twee leerlingen reizen met de E-bike.

Terugbrengen van de reistijd naar 60 minuten (is waar afstand en verkeersdrukte in de spits dit toelaten) gerealiseerd.

Realisatie verduurzaming wagenpark: 33% elektrisch/waterstof, 25% Groen gas en 42% Euro-6

Beoogde resultaten

 • De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang schooljaar 2020/2021 .
 • De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark. Op het totaal van de kilometers passend vervoer schooljaar 2020/2021 wordt 25% met Euro-6, 50% met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd.

7.1.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel

Terug naar navigatie - 7.1.5 Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel

Schoolgebouwen bieden een optimale leeromgeving, zijn toekomstig bestendig en multifunctioneel.

--

Wat hebben we bereikt?

De voorbereiding van de nieuwbouw van Margrietschool en de Zwaneridder is gestart. Hiermee komt er een oplossing voor het  capaciteitsproblemen bij deze scholen. De nieuwbouw van de Zwaneridder biedt ruimte voor kinderopvang en wordt een Integraal Kind Centrum en zal ook een wijkfunctie hebben. Ook bij de nieuwbouw van de Margrietschool is medegebruik voor de wijk het uitgangspunt. 

De gemeentelijke subsidieregeling voor energiebesparing van schoolgebouwen is tijdelijk gestopt, in afwachting van de uitkomsten van het verduurzamingsonderzoek. Met alle schoolbesturen hebben we het vervolgonderzoek uitgevoerd naar verduurzaming van de andere schoolgebouwen en de verkeersveiligheid rondom de schoolgebouwen.  De gemeenteraad zullen we begin 2022 informeren over de uitkomsten van het onderzoek. 

Beoogde resultaten

 • Er is voldoende adequate capaciteit voor onderwijshuisvesting
 • Scholen hebben maatregelen genomen om hun schoolgebouw te verduurzamen.

7.1.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving

Terug naar navigatie - 7.1.6 Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving

Schoolpleinen dragen bij aan een groene speelomgeving.

--

Wat hebben we bereikt?

Ook in 2021 zijn er weer scholen gestart met het vergroenen van het plein: er zijn vier scholen die hiervoor gemeentelijke subsidie hebben aangevraagd.  

Bij alle scholen is het plein of een deel van het plein, openbaar toegankelijk. 

Beoogde resultaten

 • Er zijn meer schoolpleinen vergroend en alle schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk (zie ook resultaten bij programma 3 groen).

7.1.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen

Terug naar navigatie - 7.1.7 Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen

Het kind centraal stellen in zijn/haar behoefte aan hulp en ondersteuning en een gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor alle kinderen.

--

Wat hebben we bereikt?

Er wordt samengewerkt tussen onderwijs en jeugdhulp, bijvoorbeeld door: ondersteuningsteams op school, het samenwerkingsverband Kind Centraal met circa 30 partijen, onderwijszorgarrangement SBO de Dijk waarvan 9 kinderen gebruik hebben gemaakt en het gaat om een hulpvraag op school in combinatie met een hulpvraag thuis, samenwerking binnen de lokale coalitie Kansrijke Start.

 

Beoogde resultaten

 • Samenwerking onderwijs en jeugdhulp, één plan met betrokkenen (bijvoorbeeld onderwijszorgarrangement De Dijk, aansluiting school en thuis).

7.1.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs

Terug naar navigatie - 7.1.8 Meer Thuisnabij, passend onderwijs

Meer Thuisnabij, passend onderwijs.

--

Wat hebben we bereikt?

Het is nog niet in cijfers weer te geven of er meer kinderen thuisnabij onderwijs kunnen volgen. We gaan aansluiten bij het dashboard jeugd en onderwijs in FoodValley dat hier inzicht in moet gaan geven. 

 

Beoogde resultaten

 • Zoveel mogelijk kinderen in Wageningen naar school.

7.1.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

Terug naar navigatie - 7.1.9 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2021 zijn alle (100%) kinderopvanglocaties en gastouders gecontroleerd. Hierbij zijn twee overtredingen geconstateerd, de betreffende organisaties hebben deze onvolkomenheden na constatering aangepakt.

 

Beoogde resultaten

 • Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).

Algemene informatie programma 7

Beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsindicatoren

De volgende wettelijk verplichte beleidsindicatoren hebben betrekking op programma 7 Onderwijs & educatie:

 • Absoluut verzuim
 • Relatief verzuim
 • Voortijdige schoolverlaters

Zie hiervoor de bijlage Wettelijk verplichte beleidsindicatoren.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wageningen (2015)
 • Verordening leerlingenvervoer (2014)
 • Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Wageningen (2015)
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1999)

Beleidsnota’s

 • Beleidsregels leerlingenvervoer Wageningen 2014
 • Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2012
 • Samenwerken vormt de brede-wijkschool
 • Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Wageningen
 • Beleidsregels Handhaving Kinderopvang Wageningen 2019
 • Visie Kind Centraal 2016
 • Uitvoeringsprogramma Kind Centraal 2018
 • Nadere regels subsidie schoolbegeleiding 2018

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Valleihopper

De Valleihopper draagt zorg voor het (contract-) beheer van het Vraagafhankelijk Vervoer.

Overzicht baten en lasten programma 7

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 7

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
Lasten -3.748 -4.347 -4.133 214
Baten 528 674 812 138
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.220 -3.673 -3.321 352
Onttrekkingen 86 155 155 0
Mutaties reserves 86 155 155 0

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021
420.00 Openbaar basisonderwijs -30 -30
421.00 Bijzonder basisonderwijs -107 -88
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs -12 -12
450.00 Onderwijshuisvesting -2.187 -1.900
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs -1.106 -1.105
650.00 Kinderopvang -230 -186
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.673 -3.321
450.00 Onderwijshuisvesting 155 155
Mutaties reserves 155 155

Overzicht baten en lasten per ambitie

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per ambitie

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per ambitie van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2021
Lasten Baten Onttrekkingen Stortingen Saldo
7.1 Kinderen en jongeren krijgen gelijke kansen -4.133 812 155 0 -3.166