Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
In dit hoofdstuk is per programma een toelichting opgenomen van de financiële verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn tevens de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. De opbouw bij elk product is als volgt:
  • het verschil dat wordt aangegeven is het bedrag vóór bestemming (dus voor mutaties in reserves);
  • vervolgens wordt dat verschil waar nodig toegelicht;
  • tenslotte worden de reservemutaties voor zover nodig, toegelicht.
  • kleinere verschillen worden niet toegelicht, ook niet als totaalbedrag, zodat het totaal van de genoemde verschillen in de analyse mogelijk niet exact aansluit bij het genoemde totaalverschil.
Omdat dit mogelijk tot onduidelijkheid kan leiden geven we ten aanzien van de reservemutaties nog het volgende mee: een lagere onttrekking aan de reserve of hogere storting in de reserve is weliswaar voordelig voor die reserve, maar voor de exploitatie is dat een nadeel, omdat er een lagere inkomst op die exploitatie is. Het omgekeerde geldt uiteraard voor een hogere onttrekking of lagere storting; nadelig voor de reserve maar voordelig voor de exploitatie.
 
In de Jaarstukken 2020 waren de tabellen in het onderdeel 'Toelichting op het overzicht van baten en lasten' moeilijk leesbaar. Om de tabellen leesbaarder en toegankelijker te maken zijn in de Jaarrekening 2021 compacte tabellen opgenomen. Indien voor een bepaald product of programma de wens bestaat om de detailinformatie in te zien zoals deze in de Jaarstukken 2020 zichtbaar was, kan deze informatie via de griffie worden opgevraagd.
 
 

Programma 1 Bereikbaarheid

Overzicht baten en lasten programma 1

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 1

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
210.00 Wegen, straten en pleinen -2.247 -2.415 -169
211.00 Verkeersmaatregelen -997 -938 59
214.00 Parkeervoorzieningen 515 478 -37
223.00 Veerdiensten -66 -85 -19
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.795 -2.961 -166
210.00 Wegen, straten en pleinen -79 -67 12
211.00 Verkeersmaatregelen 90 90 0
214.00 Parkeervoorzieningen -10 0 10
Mutaties reserves 1 23 22

210.00 Wegen, straten en pleinen

Terug naar navigatie - 210.00 Wegen, straten en pleinen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 169.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De kosten voor gladheidsbestrijding zijn als gevolg van de weersomstandigheden € 87.000 hoger uitgevallen dan begroot. Er zijn meer noodzakelijke werkzaamheden voor uitvoering van verkeersbeleid, dan beschikbare formatie. Hiervoor vindt inhuur plaats waardoor op dit product een nadeel ontstaat (nadeel € 98.000). Op de kostenplaats team beheer en realisatie in product 923.00 bedrijfsvoering is een even groot voordeel ontstaan, omdat daar de financiële ruimte onbenut is gebleven. 

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 12.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

211.00 Verkeersmaatregelen

Terug naar navigatie - 211.00 Verkeersmaatregelen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 59.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op het onderdeel Verkeersbeleid is op de post kapitaallasten een voordeel van € 119.000  ontstaan.  Vanuit het proces De nieuwe toekomst zijn investeringsbedragen beschikbaar voor Fijnmazig netwerk fietsinfrastructuur, Duurzaam veilig richtlijnen toepassen en Uitvoering mobiliteitsconvenant (meer schone brandstofvoertuigen).  Omdat deze investeringen nog niet in uitvoering zijn genomen, zijn er geen kapitaallasten berekend.  Verder is op de post waarschuwingsborden wegwijzers een nadeel van € 10.000 ontstaan vanwege de aanschaf van extra dranghekken. Door hogere kosten bij de vervanging van de bekabeling van de VRI op het kruispunt R. Bosweg-Arboretumlaan is een nadeel van € 15.000 ontstaan op de post kapitaallasten bij het onderdeel VRI's/Vecoms. Bij het onderdeel Coalitieakkoord product 211.00 is een nadeel  ontstaan op de kapitaallasten van € 35.000. Hogere uitvoeringskosten op de investeringen Verbeteren oversteek voetganger/fiets en Veilige logische aantrekkelijke fietsroutes hebben geleid tot hogere kapitaallasten.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

214.00 Parkeervoorzieningen

Terug naar navigatie - 214.00 Parkeervoorzieningen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 37.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Door de inzet van BOA's bij het handhaven van de coronamaatregelen is er minder tijd geweest voor het handhaven van betaald parkeren. Dit zorgt voor een nadeel van €49.000 door minder parkeerboetes. Uitbreiding van het gebied met vergunningparkeren zorgt voor een voordeel van €39.000. Als gevolg van de coronamaatregelen in december is minder gebruik gemaakt van betaald parkeren wat zorgt voor een nadeel van €39.000. Dit komt bovenop de misgelopen opbrengsten die gemeld zijn in de bestuursrapportage najaar 2021. In 2020 zijn we volledig gecompenseerd voor de misgelopen parkeeropbrengsten door coronamaatregelen. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit voor 2021 ook geldt. De verwachting is wel dat we volledig gecompenseerd gaan worden. Het overige voordeel van €12.000 bestaat uit meerdere kleine voor- en nadelen.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 10.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product parkeervoorzieningen wordt het resultaat gedoteerd of onttrokken uit de reserve. Omdat het negatieve resultaat voor het grootste gedeelte is veroorzaakt door misgelopen parkeeropbrengsten als gevolg van corona en we verwachten hiervoor gecompenseerd te worden, is, gelijk aan de werkwijze in 2020, besloten het negatieve resultaat niet te onttrekken uit de reserve.

223.00 Veerdiensten

Terug naar navigatie - 223.00 Veerdiensten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 19.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 2 Economische ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 2

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 2

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
221.00 Rijnhaven -154 81 235
310.00 Markten 20 12 -8
310.10 Bevordering handel en ambacht -240 -195 45
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen -363 -254 109
830.00 Grondexploitatie -56 106 162
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -793 -250 543
221.00 Rijnhaven 199 -37 -235
310.00 Markten -5 -5 0
310.10 Bevordering handel en ambacht 23 23 0
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen 49 49 0
830.00 Grondexploitatie 56 -104 -160
Mutaties reserves 321 -74 -395

221.00 Rijnhaven

Terug naar navigatie - 221.00 Rijnhaven

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 235.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het baggeren van de haven heeft in 2021 niet plaatsgevonden omdat de analyse van grondmonsters verjaard is waardoor deze analyse opnieuw moet worden gedaan. Het baggeren gaat nu gebeuren in 2022. Dit heeft in 2021 gezorgd voor een incidenteel voordeel van € 210.000. Het overige voordeel van € 25.000 bestaat uit meerdere kleine voordelen. Onder andere de kosten voor het onderhoud zijn lager dan begroot. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 235.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Doordat het baggeren in 2021 niet heeft plaats gevonden heeft de hiervoor geraamde onttrekking uit de reserve niet plaats hoeven vinden. Dit zorgt voor een nadeel van € 210.000.  Daarnaast wordt het exploitatieresultaat jaarlijks onttrokken of toegevoegd aan de reserve onderhoud haven. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met een voordelig exploitatieresultaat van € 13.000. In 2021 is een voordelig exploitatieresultaat behaald van € 37.000. Dit zorgt voor een nadeel op de reservemutatie van € 24.000.

310.00 Markten

Terug naar navigatie - 310.00 Markten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor resevemutaties) van € 8.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.  

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

310.10 Bevordering handel en ambacht

Terug naar navigatie - 310.10 Bevordering handel en ambacht

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 45.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De post Coalitieakkoord visie op economie laat een voordeel zien van € 43.000. Dit zijn niet bestede middelen uit het coalitieakkoord ten behoeve van de opstelling van de visie op economie 2030. Eind 2021 zijn de activiteiten gestart voor een koersbepaling economie, de middelen worden echter pas besteed in 2022. Dit krijgt mogelijk een vervolg in de vorm van een visie in 2022.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld € 43.332 voor een koersbepaling economie en het opstellen van een visie op economie bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Terug naar navigatie - 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 109.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op het onderdeel Kennisstad Wageningen is een voordeel ontstaan van € 71.000. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 71.069 voor Kennis-as kennislandschap bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022, zodat deze middelen kunnen worden ingezet ter verbetering van het vestigingsklimaat in FoodValley. Zowel de gemeente Wageningen, de gemeente Ede als ook de provincie Gelderland stellen financiële middelen beschikbaar voor dit verbetertraject. 

De post Optimale structuur binnenstad laat een voordeel zien van € 44.000. Deze via het proces van De nieuwe toekomst beschikbaar gestelde middelen zijn niet besteed.

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

830.00 Grondexploitatie

Terug naar navigatie - 830.00 Grondexploitatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 162.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordelig resultaat (€ 162.000) wordt enerzijds veroorzaakt door de winstneming bij het afgesloten project DMP Terreinen (voordeel € 136.000). In 2022 is er tevens een nieuw project gestart (Olympiapark) waarvoor we een subsidie hebben ontvangen (voordeel € 23.000). 


Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 160.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat van (€ 161.000) wordt enerzijds veroorzaakt doordat de bijdrage bovo in het project Buurtseweg Ireneschool niet is ontvangen (nadeel € 50.000). Tevens is een bijdrage plankosten niet ontvangen en zijn er meer plankosten gemaakt (nadeel € 62.000). Tot slot is de geraamde opbrengst niet ontvangen in Buurtseweg Ireneschool (nadeel € 47.000). 

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
210.10 Nutsbedrijven en derden -24 -16 9
210.50 Openbare verlichting -376 -288 87
541.10 Cultuurhistorie -145 -196 -50
560.00 Wijk- en buurtbeheer -3.673 -4.019 -346
724.00 Beheer begraafplaats 141 138 -3
810.00 Ruimtelijke beleid -1.926 -1.606 320
810.20 Ruimtelijke beheer -112 -113 -1
810.30 Bestemmingsplannen -172 -108 64
810.40 Kostenverhaallocaties 400 -334 -734
821.00 Stadsvernieuwing -150 -50 100
822.30 Vastgoedsysteem -183 -177 6
825.00 Omgevingsvergunning -382 212 594
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.602 -6.555 47
210.10 Nutsbedrijven en derden 0 -36 -36
560.00 Wijk- en buurtbeheer 0 -46 -46
724.00 Beheer begraafplaats 19 19 0
810.00 Ruimtelijke beleid 188 188 0
810.30 Bestemmingsplannen 90 50 -40
810.40 Kostenverhaallocaties -480 361 841
821.00 Stadsvernieuwing 150 50 -100
825.00 Omgevingsvergunning 382 9 -374
Mutaties reserves 350 595 245

210.10 Nutsbedrijven en derden

Terug naar navigatie - 210.10 Nutsbedrijven en derden

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 9.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 36.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Lagere kosten in verband met herstel straatwerk hebben geleid tot een storting in de reserve
onderhoud verhardingen van € 36.000.

210.50 Openbare verlichting

Terug naar navigatie - 210.50 Openbare verlichting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van €87.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Als gevolg van corona zijn bij het onderdeel uitbesteding/werken vertragingen in leveringen van materiaal opgetreden, waardoor niet alle werken in het verslagjaar zijn uitgevoerd zoals gepland. Als voorbeeld kan het werk "project Retrofit" worden genoemd, de vervanging van ruim 1.000 conventionele straatverlichtingsbronnen door ledlampen. Dit heeft tot een eenmalig voordeel van € 133.000 geleid. Bij het onderdeel elektriciteitsverbruik is sprake van een nadeel van € 45.000.  De (onvoorziene) stijging van de energieprijzen en energiebelasting, alsmede de uitbreiding van het areaal, hebben ertoe geleid dat het budget is overschreden. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

541.10 Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - 541.10 Cultuurhistorie

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 50.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Gemeente Barneveld heeft als penvoerder van de Regionale samenwerking op het gebied van archeologie na herhaaldelijke verzoeken daartoe uiteindelijk de eindafrekening ingediend over de periode van derde kwartaal 2017 tot en met 2020.  Hiermee was een bedrag gemoeid van € 67.000.  Dit verklaart grotendeels het nadelig saldo op dit product.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

560.00 Wijk- en buurtbeheer

Terug naar navigatie - 560.00 Wijk- en buurtbeheer

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 346.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het onderdeel bomen laat een nadeel zien van € 181.000. Dit wordt verklaard door een grote inhaalslag en kwaliteitsslag voor het bomenbeheer die in 2020 ingezet is, maar gedeeltelijk uitgevoerd is in 2021. Daarnaast gaat voor het snoeirayon 2021 op dat veel bomen toegevoegd zijn aan ons beheer die eerder niet goed in beeld waren maar waar wel zorgplicht voor is. Doordat de bomen in dit gebied eerder niet goed in beeld waren is hiervoor relatief veel snoeiwerk nodig. 

Voor hondenvoorzieningen is een voordeel te zien van € 24.000. Oorzaak hiervoor is dat er dit jaar weinig herstelwerkzaamheden hebben plaatsgevonden aan hondenvoorzieningen o.a. vanwege een nieuwe aanbesteding. Herstelwerk is wel nodig en zal in 2022 plaatsvinden. 

Op de post speelvoorzieningen is sprake van een voordeel van € 46.000. Dit voordeel zal in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte  en facilitaire zaken worden gestort voor toekomstig onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen .

Met betrekking tot de coronakosten openbare ruimte is sprake van een nadeel van € 241.000. Dit nadeel is onder andere ontstaan doordat € 118.000 is uitgegeven aan diverse corona-gerelateerde maatregelen, onder andere het aanschaffen en plaatsen van borden en afzettingen, het huren van toiletten, het huren van transportmiddelen en de aanschaf van wegenverf. Daarnaast wordt € 300.000 aan inhuurkosten verantwoord in verband met extra BOA inzet en de inzet van verkeersregelaars. Deze kosten zijn gedeeltelijk vanuit het rijk gecompenseerd via de specifieke uitkering Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving (€ 142.000), en in de begroting 2021 was nog een bedrag van € 35.000 beschikbaar voor coronakosten openbare ruimte. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 15.000 ten behoeve van Onderzoeksbudget realiseren ombuiging wijk- en buurtbeheer over te hevelen naar 2022 middels een storting in de algemene bestemmingsreserve.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 46.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Ten behoeve van toekomstige onderhouds- en vervangingskosten van speelvoorzieningen wordt het voordeel op de post van speelvoorzieningen ter hoogte van € 46.000 in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken gestort.

724.00 Beheer begraafplaats

Terug naar navigatie - 724.00 Beheer begraafplaats

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 3.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

810.00 Ruimtelijke beleid

Terug naar navigatie - 810.00 Ruimtelijke beleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 320.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De post landschapsbeleidsplan laat een voordeel zien van € 82.000. Dit zijn niet bestede middelen uit het coalitieakkoord ten behoeve van een biodiversiteitsplan, waarvan de opstelling niet in 2021 plaats heeft kunnen vinden, veroorzaakt door het vertrek van de stadsecoloog. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld een budget van € 81.848 voor het opstellen van een biodiversiteitsplan bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Op de post Kennis-as Kennislandschap is een voordeel ontstaan van € 89.000. Dit voordeel is opgebouwd uit € 48.000 lagere kapitaallasten dan begroot doordat de voor Kennis-as beschikbare investeringskredieten Kennis-as Fysieke spoor 2017 en 2019 nog niet volledig zijn uitgegeven. Dit deels in afwachting van de besluitvorming en uitvoering van Beter bereikbaar Wageningen. Verder is € 41.000 minder uitgegeven aan uitvoeringskosten. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 36.171 vanuit Kennis-as kennislandschap voor verdere verbeteringen van het vestigingsklimaat (opstellen ambitieschets Vestigingsklimaat FoodValley, verkenning talenten en culturele verkenning) bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

De post Aanpak binnenstad laat een voordeel zien van € 63.000, dat grotendeels door de volgende zaken wordt verklaard.  De via de Kadernota 2019 beschikbaar gestelde € 25.000 voor het opstellen van een startnotitie omgevingsvisie stad, met bijzondere aandacht voor de binnenstad, zijn niet onder dit product uitgegeven. De kosten van  ontwikkeling van deze visie zijn verantwoord onder het product Omgevingsvergunning, onderdeel Omgevingswet. Verder is een voordeel van € 31.000 ontstaan doordat niet alle middelen ten behoeve van concrete projecten, waarvoor via de Kadernota 2019 € 50.000 beschikbaar is gesteld, zijn uitgegeven. Oorzaak hiervoor is gelegen in de coronamaatregelen.

Bij de post Budget aanpak Grebbedijk is het beschikbare budget grotendeels niet besteed en resteert nog € 72.000. Om de verdere uitvoer van het meerjarige project Grebbedijk mogelijk te maken, onder andere de noodzakelijke inhuur van externe juridische expertise voor een ADC toets (Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie) en de hiermee gepaard gaande onderzoeken, voor grondruiltransacties en de hiervoor af te sluiten contracten, wordt in het raadsbesluit bij deze jaarrekening voorgesteld om een budget van € 71.796 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

810.20 Ruimtelijke beheer

Terug naar navigatie - 810.20 Ruimtelijke beheer

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

810.30 Bestemmingsplannen

Terug naar navigatie - 810.30 Bestemmingsplannen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 64.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2021 hebben we  meer leges ontvangen voor de bestemmingsplannen (voordeel € 43.000). Voor het bestemmingsplan Centrum zijn geen kosten gemaakt. Hierdoor hebben we een voordelig resultaat (voordeel 40.000). Voor proces begeleiding van het initiatief van het Zonnepark bij Business & Science Park Wageningen huren we personeel in. De kosten hiervan lopen vooruit op het ontvangen van de leges. (nadeel € 26.000). 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld € 20.000 vanuit Bestemmingsplannen over te hevelen naar 2022 middels een storting in de algemene bestemmingsreserve voor het op orde brengen van kaders en bestemmingsplannen.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 40.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is in 2021 geen bedrag onttrokken uit de algemene bestemmingsreserve ten behoeve van bestemmingsplan centrum. In 2022 willen we een voorstel doen waaraan we deze onttrekking uit de reserve willen gaan besteden

810.40 Kostenverhaallocaties

Terug naar navigatie - 810.40 Kostenverhaallocaties

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 734.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het resultaat kan worden verklaard omdat we in 2021 niet hoefde in te huren op specifieke kennis en kunde  (voordeel € 80.000), subsidie in project Rustenburg (voordeel € 106.000), plankosten in project AC Light (voordeel € 29.930), niet ontvangen bijdrage bovo in project Marijkeweg 20 (nadeel € 25.000), niet ontvangen bijdrage plankosten in diverse projecten (nadeel € 313.040) en de stortingen en onttrekkingen in/van de verliesvoorziening voor verlieslatende kostenverhaalslocaties (nadeel € 666.000). Het resterend verschil kan worden verklaard door de salariskosten binnen verschillende projecten.

Voor de overige verschillen en de toelichting wordt verwezen naar de verantwoording van de afzonderlijke kostenverhaalexploitaties in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2022. Deze wordt gelijktijdig met de jaarrekening aangeboden aan de raad.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 841.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Gemeenten dienen, via een stelselwijziging, alle boekwaarden van faciliterende kostenverhaallocaties uit de grondexploitaties te halen en te verantwoorden op de balans (overlopende activa). Dit betreft een voordeel van € 841.000, die onttrokken wordt uit de reserve.  Dit heeft te maken met de bijdragen aan bovenwijkse voorzieningen, plankosten, winstneming en grondverkopen.

821.00 Stadsvernieuwing

Terug naar navigatie - 821.00 Stadsvernieuwing

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 100.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In oktober is er via een raadsvoorstel (kenmerk: 21.0201374) € 150.000 voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor het project Herstel Stadsgracht. Dit krediet wordt gedekt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie. Van dit krediet hebben we in 2021 € 50.000 ingezet als voorbereidingskosten voor mogelijke opties om een keuze te maken voor de stadsgracht. Het restant van € 100.000 zal in 2022 gebruikt gaan worden en zal gedekt worden uit de Algemene Reserve Grondexploitatie. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 100.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor 2021 was een onttrekking van € 150.000 geraamd. Omdat er voor 2021 € 50.000 aan kosten zijn gemaakt voor project Stadsgracht is slechts € 50.000 uit de algemene reserve grondexploitatie onttrokken. In 2022 zullen we de resterende € 100.000 onttrekken uit de reserve ten behoeve van project Herstel Stadsgracht.

822.30 Vastgoedsysteem

Terug naar navigatie - 822.30 Vastgoedsysteem

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting

Bij de reservemutaties heeft een resultaat van € 0 plaatsgevonden.  Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

825.00 Omgevingsvergunning

Terug naar navigatie - 825.00 Omgevingsvergunning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 594.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Aan leges bouwvergunningen is € 373.000 meer ontvangen dan begroot. De opbrengst valt met name door enkele bouwplannen hoger uit en er zijn relatief veel kleine aanvragen geweest. De extra legesinkomsten gaan gepaard met extra werkzaamheden zodat er geen discrepantie is tussen kosten en legesinkomsten. Om fluctuaties in de legesopbrengsten op te kunnen vangen is in 2012 de Reserve egalisatie bouwleges ingesteld.

De begrote kosten voor de Omgevingswet zijn voor een groot deel niet besteed (voordeel € 291.000). Bij de vaststelling van het projectplan is er rekening mee gehouden dat de overblijvende middelen van 2021 in 2022 ingezet kunnen worden. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 291.039 voor project Omgevingswet bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. 

In 2021 hebben we een verrekening jaarresultaat voor 2020 van de Omgevingsdienst de Vallei (Oddv) ontvangen (nadeel € 32.000). De kosten van het CRK Gelders Genootschap voor secretariaat werkzaamheden waren in 2021 hoger dan in voorgaande jaren (nadeel € 40.000).

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 374.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het totaal positief saldo van de ontvangen leges bouwvergunningen bedraagt € 374.000 en wordt gestort in de Reserve egalisatie bouwvergunningen

Programma 4 Milieu

Overzicht baten en lasten programma 4

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 4

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
140.00 Dierenwelzijn -64 -71 -6
710.10 Plaagdierbestijding -116 -98 18
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking 1.270 1.316 46
722.00 Riolering en waterzuivering 503 443 -60
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning -377 -206 171
723.00 Energiebeheer -1.968 -1.477 491
723.10 Milieubeheer -310 -342 -33
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.062 -435 627
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking -194 -293 -98
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning 109 -61 -170
723.00 Energiebeheer 629 1.076 447
723.10 Milieubeheer 0 78 78
Mutaties reserves 543 799 256

140.00 Dierenwelzijn

Terug naar navigatie - 140.00 Dierenwelzijn

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

710.10 Plaagdierbestrijding

Terug naar navigatie - 710.10 Plaagdierbestrijding

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 18.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Terug naar navigatie - 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 46.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2021 is aan communicatie en beleidsontwikkeling minder geld uitgegeven dan begroot. Er zijn geen grote projecten opgezet in afwachting van de aanpak van het project ondergrondse containers (wat een goede aanleiding is om veel te communiceren) en van het nieuwe afvalbeleid.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 98.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 113.000 meer in de Egalisatiereserve afval gestort dan begroot, doordat het resultaat op het product afval gunstiger is uitgevallen dan begroot. Verder is een bedrag van € 61.000 in de egalisatiereserve gestort vanwege een verlaging van de toerekening van btw aan het product afval. Tenslotte is € 76.400 onttrokken aan de egalisatiereserve in verband met de aflossing van het in de jaarrekening 2019 ontstane tekort op het product afval.

722.00 Riolering en waterzuivering

Terug naar navigatie - 722.00 Riolering en waterzuivering

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 60.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product riolering is een aantal voor- en nadelen ontstaan.  De kapitaallasten zijn lager omdat een aantal grote investeringen al wel gepland zijn maar nog niet uitgevoerd (voordeel € 215.000). Denk hierbij aan projecten Benedenbuurt, Nude, Stadsgracht en vervanging overstortleiding (totaal geschat op € 8 miljoen). De inkomsten zijn € 227.000 hoger dan geraamd. De raming komt vanuit de oude inningssystematiek (via Vitens), terwijl we nu innen op aansluiting (los van drinkwaterverbruik). Hierbij is het aantal aansluitingen hoger, en daarmee ook de inkomsten. In 2021 hebben we, op niet regulier beheer, meer werk uitgezet. Dit betreft vooral veel "werk met werk maken", kansen die zich voordoen en waar riolering op meelift (nadeel € 169.000). Doordat per saldo een groot voordeel resteerde was een lagere onttrekking uit de voorziening benodigd dan geraamd (nadeel € 386.000). Riolering is een kostendekkend product; door de onttrekking is het effect op de begroting en voor de burger nihil. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Terug naar navigatie - 722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 171.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De geplande baggerwerkzaamheden ad € 170.000 zijn wel begroot op dit product, maar zijn in werkelijkheid reeds in 2020 uitgevoerd. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 170.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Doordat de voor 2021 geplande baggerwerkzaamheden reeds in 2020 zijn uitgevoerd, heeft de begrote onttrekking uit de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken niet plaatsgevonden.

723.00 Energiebeheer

Terug naar navigatie - 723.00 Energiebeheer

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 491.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De post energie- en drinkwaterbeleid laat een voordeel zien van € 222.000. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 25.000 voor de (gedeeltelijke) dekking van de salariskosten van de in 2022 aan te stellen stadsecoloog bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. Verder wordt in dit raadsbesluit voorgesteld om € 185.297 over te hevelen naar 2022, waarvan € 158.663 vanuit restantbudget programma Natuur en duurzaamheid is bedoeld voor het herijken van een aantal beleidsdocumenten (RES 1.0 (Regionale Energie Strategie), warmte -transitie visie, routekaart klimaatneutraal, duurzaam bouwenbeleid) en € 26.187 vanuit een bijdrage van Regio Foodvalley ten behoeve van lopend beleid voor de onderwerpen 'van gas af', 'combinatie  duurzame opwekkingsvormen' en 'sociaal klimaatneutraal'.

Het onderdeel Voedsel sociaal en groen laat een voordeel zien van € 14.000. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 14.250 voor de verdere uitvoering van het project warme lunch voor kinderen van o.b.s. De Wereld bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Het onderdeel verduurzaming schoolgebouwen laat een voordeel zien van € 204.000. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 204.287 voor de verdere realisatie van de verduurzaming van schoolgebouwen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

De post warmtetransitie Benedenbuurt laat een overschrijding zien van € 797.000 aan voorbereidingskosten, welke zijn gemaakt om te komen tot de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt . Deze kosten worden volledig gedekt door een onttrekking uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

Het onderdeel Energiearmoede laat een voordeel zien van € 850.000. Deze middelen zijn bij de vaststelling van de Bestuursrapportage najaar 2021 beschikbaar gesteld. Dit bedrag dient volledig in 2022 beschikbaar te blijven en daartoe wordt in het raadsbesluit bij deze jaarrekening  voorgesteld om een budget van € 850.000 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 447.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Via de Bestuursrapportage najaar 2021 is een onttrekking begroot van € 350.000 in verband met Energiearmoede.  Omdat hiervoor geen uitgaven zijn gedaan, is de onttrekking achterwege gebleven. 

In verband met de gemaakte voorbereidingskosten ad € 797.000 met betrekking tot de voorgenomen aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt is dit bedrag onttrokken uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

723.10 Milieubeheer

Terug naar navigatie - 723.10 Milieubeheer

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 33.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het onderdeel bodem en geluid laat een nadeel zien van € 33.000. De eindafrekening met betrekking tot kosten van bodemsanering in Rustenburg tussen gemeente en Woningstichting Wageningen heeft per saldo € 78.000 gekost.  Diverse lagere reguliere uitgaven ad € 45.000 op het onderdeel bodem en geluid, onder andere doordat er geen kosten gemaakt zijn voor een update van het bodeminformatiesysteem, verklaren het nadelig resultaat van € 33.000. 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 12.000 ten behoeve van Incidenteel budget geluidmonitoring evenementen en festivals over te hevelen naar 2022 via een storting in de algemene bestemmingsreserve.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 78.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Uit de ISV reserve bodemsanering is een bedrag van € 78.000 onttrokken om de de kosten van de afrekening met de Woningstichting Wageningen inzake bodemsanering in Rustenburg te dekken.

Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht baten en lasten programma 6

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 6

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

In programma 6 komen zowel de curatieve als de preventieve acties naar voren. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. De inzet van onze partner Welsaam is voornamelijk preventief van aard, maar ook vanuit de overige budgetten wordt volop gewerkt vanuit de preventie-gedachte. Soms heeft een curatief traject dan ook een preventieve werking: voorkomen van zwaardere problematiek.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking -509 -489 20
610.00 Samen Wageningen -4.100 -4.050 50
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk -6 -6 0
625.20 Beleidsdomein gehandicapten -30 -7 23
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid -233 -135 98
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg -113 -91 23
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid -124 -111 13
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid -1.473 -1.249 224
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein -2.609 -2.204 405
626.20 Burgerkracht en innovatie -100 -120 -20
626.30 Werkgelegenheid -2.615 -2.346 269
626.31 WSW -3.795 -3.695 100
626.60 Individuele ondersteuning -15.458 -15.453 6
626.70 Sociale zekerheid 3.076 3.480 404
626.81 Armoedebestrijding -4.837 -4.125 712
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -32.925 -30.600 2.325
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking 24 24 0
610.00 Samen Wageningen 32 32 0
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid 108 108 0
626.20 Burgerkracht en innovatie 75 75 0
626.70 Sociale zekerheid 253 253 0
626.81 Armoedebestrijding 228 111 -117
Mutaties reserves 720 604 -117

511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Terug naar navigatie - 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 20.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

610.00 Samen Wageningen

Terug naar navigatie - 610.00 Samen Wageningen

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 50.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor preventieve activiteiten om gevoelens van eenzaamheid en onvoldoende zingeving te voorkomen is bij de nieuwe toekomst een structureel budget beschikbaar gesteld ter hoogte van € 50.000. In 2021 zijn er ook vanuit de rijksoverheid middelen beschikbaar gesteld die hetzelfde maatschappelijk effect beogen. Deze voorliggende middelen zijn voor zover mogelijk eerst ingezet. De eigen middelen hoefden daardoor niet aangesproken te worden.      

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk

Terug naar navigatie - 625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard: 

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.20 Beleidsdomein gehandicapten

Terug naar navigatie - 625.20 Beleidsdomein gehandicapten

 Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 23.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Terug naar navigatie - 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 98.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2021 zijn kosten gemaakt voor de invoering van de nieuwe Wet Inburgering. Deze kosten bestaan hoofdzakelijk uit de inzet van een projectleider voor de implementatie, en de salarislasten van beleid en uitvoering. De kosten van de projectleider zijn op het product Beleidsdomein Vluchtelingenbeleid geboekt, de salarislasten zijn (voornamelijk) in programma 12 terecht gekomen. Wel zijn alle benodigde middelen op het product Beleidsdomein Vluchtelingenbeleid geraamd. Dit betekent dat op dit product een voordeel ontstaat en dat binnen programma 12 (op dit onderdeel) een nadeel is te zien. In programma 12 staat immers geen budget of inkomsten tegenover de salarislasten.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Terug naar navigatie - 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 23.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden. 

625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid

Terug naar navigatie - 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 13.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Terug naar navigatie - 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 224.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel op dit product is gerapporteerd bij de tweede Bestuursrapportage. Het rijk heeft middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van kwetsbare groepen die door de coronacrisis extra hulp nodig hebben. Een klein gedeelte van de middelen is in 2021 besteed. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 250.000 via de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Het bedrag dat daardoor meegenomen wordt naar 2022 bestaat uit gids middelen € 20.000, intensivering welzijn kwetsbare groepen € 113.000 en Sociaal en mentaal welzijn voor de jeugd  € 117.000. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Terug naar navigatie - 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 405.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel is een resultante van € 82.000 meer opbrengsten en € 323.000 minder uitgaven. Samen met enkele overige meevallers levert dit alles een incidenteel voordeel op van € 405.000 op.  Er is een voordeel van € 84.000 op de onderdelen Maatwerkfonds en Maatschappelijke opvang doordat er minder ondersteuning is geleverd. De beheerkosten  vallen € 239.000 lager uit. Hiervan is circa € 100.000 ontstaan doordat minder inzet van externe expertise was benodigd doordat we het werk met eigen mensen hebben verricht. Daarnaast hadden we € 77.000 aan lagere juridische (proces)kosten omdat er weinig bezwaar en beroep is aangetekend op de beslissingen. Tot slot is het voordeel op de regionale samenwerking van € 21.000 noemenswaardig. Hier wordt goed gelet op de kosten maar vertraging is ook een van de oorzaken van de lagere uitgaven.   

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.20 Burgerkracht en innovatie

Terug naar navigatie - 626.20 Burgerkracht en innovatie

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 20.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.  

626.30 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 626.30 Werkgelegenheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 269.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De afwijking van € 269.000 voordelig is voornamelijk het gevolg van het later opstarten van de projecten voortkomend uit De Nieuwe Toekomst. Dit betreft de projecten die gericht zijn op extra uitstroom naar kansberoepen, extra uitstroom naar de duurzaamheid- en klimaatsector en de inventarisatie van minder- of meer toekomstbestendige sectoren. Deze afwijkingen zijn grotendeels ook in de Bestuursrapportage najaar 2021 genoemd. In totaal leidt dit tot een voordeel van € 236.000. Het resterende voordeel is voornamelijk te verklaren door een voordeel van € 33.000 op de re-integratietrajecten.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om een budget van € 220.000 bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022 waarvan € 107.000 voor Omscholing duurzaamheid, € 67.000 voor Inventarisatie minder toekomstbestendige sectoren en € 46.000 voor Bijstandsgerechtigden aan het werk in kansberoepen. Deze overhevelingen zijn nodig om de benoemde resultaten te behalen.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.31 WSW

Terug naar navigatie - 626.31 WSW

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 100.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de loonkosten van de Wsw-doelgroep is een incidenteel voordeel gerealiseerd van €45.000. De Wsw-doelgroep is in 2021 meer afgenomen dan waar rekening mee is gehouden in de begroting. Daarnaast is er een incidenteel voordeel ontstaan van €44.000 door ziekte-wet uitkeringen die wij hebben ontvangen van het UWV. Dit betreft transitievergoedingen die een SW-bedrijf, in dit geval de gemeente,  ontvangt na twee jaar ziekte.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.60 Individuele ondersteuning

Terug naar navigatie - 626.60 Individuele ondersteuning

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000. Dit wordt als volgt verklaard:


Het product bestaat uit de onderdelen WMO en jeugdhulp. De WMO laat een voordeel zien van € 174.000 en is onder te verdelen in beschermd wonen, vraagafhankelijk vervoer, huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en diverse vormen van begeleiding en dagbesteding. De jeugdhulp (nadeel € 168.000) is onder te verdelen in de individuele voorzieningen en  de meer algemene voorzieningen voor jeugdhulp. Een detailanalyse wordt aan de gemeenteraad verstrekt via de rapportages sociaal domein. Daarom hier een beknopte toelichting . 
De WMO laat een nadeel zien van € 183.000 op het onderdeel beschermd wonen,  een voordeel van € 107.000 op het vraagafhankelijk vervoer door de lagere bezetting gedurende de corona pandemie en € 250.000 voordeel op de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en begeleiding.
Bij de jeugdhulp is het nadeel € 304.000 op de individuele voorzieningen. Dit nadeel ontstaat met name door vooraf lastig in te schatten hoge uitgaven aan enkele zeer specialistische intensieve trajecten. Het voordeel op de overige jeugdzorg bedraagt €136.000 door een aantal kleinere meevallers naast minder uitgaven aan Veilig Thuis van € 61.000. Dit laatste voordeel is eerder al gesignaleerd en in de begroting 2022 en volgende jaren verwerkt.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

626.70 Sociale zekerheid

Terug naar navigatie - 626.70 Sociale zekerheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 404.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product Sociale zekerheid vallen de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie uit de Participatie-wet, de uitkeringen IOAW, IOAZ en de regeling Bbz. Het resultaat hierop bedraagt € 404.000 voordelig. De grootste afwijkingen zijn hieronder toegelicht.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) (€ 255.000 voordeel)
In verband met COVID-19 heeft het Rijk in 2021 de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) voortgezet. Wageningen heeft vanuit het Rijk € 1,2 miljoen ontvangen voor verstrekkingen aan uitkeringen levensonderhoud en bedrijfskrediet. In 2021 hebben we € 1,3 miljoen uitgegeven aan deze kosten. Het "nadeel" van € 0,1 miljoen wordt alsnog door het Rijk gecompenseerd en is als nog te ontvangen post in de jaarrekening verwerkt.

Daarnaast hebben we in 2021 € 107.000 ontvangen voor de uitvoering, en hebben we (voor de uitvoering) middelen overgeheveld van 2020 naar 2021. In totaal hadden we in 2021 € 360.000 beschikbaar voor de uitvoering van de TOZO. In 2021 bedragen de daadwerkelijke uitvoeringskosten € 105.000, dit leidt tot een positief resultaat van € 255.000. Omdat een deel van de werkzaamheden nog doorlopen in 2022 (de controle vindt achteraf plaats evenals de herzieningen) wordt voorgesteld om € 107.000 over te hevelen naar 2022.

Voorziening Dubieuze debiteuren (€ 137.000 voordeel)
In 2021 zijn twee grote oude vorderingen m.b.t. onderhoudsplicht, waar al jaren geen verhaal op mogelijk is, afgeboekt. Dit heeft tot gevolg dat de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren naar beneden kan worden bijgesteld. In plaats van een geraamde dotatie heeft er een vrijval van € 105.000 plaatsgevonden. De kosten van de buiten invorderingstelling zijn onderdeel van het resultaat op dit product.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 107.000 voor uitvoeringskosten Tozo bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022, middels een storting in de algemene bestemmingsreserve.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

626.81 Armoedebestrijding

Terug naar navigatie - 626.81 Armoedebestrijding

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 712.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (€ 241.000 voordeel)
Ondanks alle inspanningen houden we in 2021 een aanzienlijk bedrag over op de TONK. Er blijft ongeveer € 100.000 over op de uit te keren middelen, daarnaast is er € 41.000 minder uitgegeven aan de Wageningenproef-bonnen dan dat we hadden begroot. Ook de buffer en reserve voor uitvoeringskosten van € 50.000 is niet nodig gebleken. De € 50.000 die bestemd is voor de Voedselbank wordt (in termijnen) in 2022 uitbetaald. Deze wordt voorgesteld om over te hevelen naar 2022.

Bijzondere bijstand en Individuele inkomenstoeslag (€ 156.000 voordeel)
Waar in de halfjaarrapportage sociaal domein / bestuursrapportage najaar 2021 nog was uitgegaan van een stijging van de lasten voor de tweede helft van 2021 van ca 10% op uitgaven voor bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag, was er juist een daling van 10%. Dit leidt tot een voordeel ten opzichte van de begroting van € 131.000. De extra bijdrage van het Rijk van € 25.000 in verband met COVID-19 (decembercirculaire 2020) is niet nodig gebleken. De grootste afwijkingen zitten op bijzondere bijstand. In het algemeen hebben we voor 2021 begroot (incl. indexatie) op een lichte stijging van de kosten en een correctie op de individuele studietoeslag. Nu zien we dat de verwachte kostenstijging zich niet heeft voorgedaan. Dit resulteert in een positief resultaat.

Projecten Vroeg Eropaf, Herijking armoedebeleid en Minima app (€ 139.000 voordeel)
Voor projecten Vroeg Eropaf, de Herijking armoedebeleid de Minima app is op verschillende momenten geld beschikbaar gesteld. Deze incidentele middelen worden ook in 2022 nog aangesproken als dekking voor deze projecten. Daarom wordt voorgesteld de middelen voor Vroeg Eropaf en Herijking armoedebeleid over te hevelen (€ 114.000),  de € 25.000 voor de minima-app wordt separaat aan de raad voorgesteld om in te zetten voor de pilot Ondersteuningsgesprekken. 

Compensatie precariobelasting Vitens (€ 92.000 voordelig)
De totale kosten van de compensatieregeling voor de precariobelasting van Vitens vallen € 92.000 lager uit dan begroot. Dit komt omdat het aantal te compenseren huishoudens (net als voorgaand jaar) aanzienlijk lager is dan als uitgangspunt is genomen in het raadsbesluit in 2019. Ook op de uitvoeringskosten is bespaard. Bij het begroten zijn we uitgegaan van fysieke inloopspreekuren waar inwoners die niet gecompenseerd zijn zich kunnen melden. Vanwege de corona maatregelen hebben we geen inloopspreekuren georganiseerd maar hebben we met schriftelijke aanvragen gewerkt. 

Ik Doe Mee Fonds (€ 53.000 voordeel)
In 2021 is ongeveer € 50.000 minder uitgekeerd via het Ik Doe Mee Fonds dan begroot. Wel hebben we in 2021 ongeveer € 30.000 extra begroot om een eventuele stijging van uitgaven op te vangen. In de praktijk blijkt dat er geen stijging heeft plaatsgevonden, maar een daling van ongeveer € 20.000 ten opzichte van 2020.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 37.000 nadeel)
De geraamde lasten van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht worden bij het opstellen van de begroting meegenomen in de berekening van de tarieven. Administratief worden deze lasten op het product Armoedebestrijding tot uitdrukking gebracht. De werkelijke lasten (niet ontvangen baten) komen ten laste van de producten Afvalverwijdering en –verwerking en Riolering en waterzuivering, waar de afwijking op de lasten wordt betrokken bij de bepaling van de mutaties in de Egalisatiereserve afval en de Voorziening riolering. Bij voldoende middelen in de reserve en voorziening veroorzaakt dit per saldo geen nadelig resultaat in de gemeentelijke jaarrekening.  Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 4.

Overig (€ 68.000 voordeel)
De overige verschillen bedragen € 68.000 en betreffen onder andere de regeling tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (€ 27.000 voordeel) en de regeling collectieve ziektekostenverzekering (€ 25.000 voordeel). Op beide regelingen zijn de uitgaven iets lager dan in 2020, terwijl het begrote bedrag is toegenomen door de toepassing van indexatie.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 50.000 voor de subsidie aan de Voedselbank, € 77.000 voor de pilot Vroeg eropaf en € 37.000 voor het project Herijking armoedebeleid  bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 117.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 48.000 uitgekeerd in het kader van de compensatieregeling precariobelasting Vitens. Dat is € 92.000 minder dan vooraf was ingeschat. Hierdoor hoeft er ook € 92.000 minder te worden onttrokken aan de reserve Precariobelasting. De onttrekking van € 25.000 voor de minima app is niet gerealiseerd. Deze middelen blijven in afwachting van het raadsbesluit met betrekking tot de pilot Ondersteuningsgesprekken in 2022 in de algemene bestemmingsreserve staan.

Programma 7 Onderwijs en educatie

Overzicht baten en lasten programma 7

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 7

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
420.00 Openbaar basisonderwijs -30 -30 0
421.00 Bijzonder basisonderwijs -107 -88 19
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs -12 -12 0
450.00 Onderwijshuisvesting -2.187 -1.900 288
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs -1.106 -1.105 1
650.00 Kinderopvang -230 -186 44
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.673 -3.321 352
450.00 Onderwijshuisvesting 155 155 0
Mutaties reserves 155 155 0

420.00 Openbaar basisonderwijs

Terug naar navigatie - 420.00 Openbaar basisonderwijs

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

421.00 Bijzonder basisonderwijs

Terug naar navigatie - 421.00 Bijzonder basisonderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 19.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs

Terug naar navigatie - 430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

450.00 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - 450.00 Onderwijshuisvesting

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 288.000 .Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel is hoofdzakelijk veroorzaakt door de onderuitputting op de kapitaallasten (€ 314.000). In de begroting was voorzien dat de nieuwbouw van de Zwaneridder en de Margrietschool begin 2020 zou starten. Vanwege Corona is de start van de nieuwbouw vertraagd. Het opstellen van de startnotities en de planvoorbereiding kosten meer tijd dan was voorzien. De nieuwbouw Zwaneridder start begin 2022 en de Margrietschool in 2023.

Nadelen binnen het resultaat worden veroorzaakt door een overschrijding op het budget voor het vervolgonderzoek IHP (€ 14.000) en een nadelig resultaat voor lokale belastingen (€19.000). Laatstgenoemde komt als voordeel terug in programma 12 bij product lokale belastingen. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Terug naar navigatie - 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

650.00 Kinderopvang

Terug naar navigatie - 650.00 Kinderopvang

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 44.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor controle en handhaving maken we op dit moment minder kosten. We controleren alle kinderopvangorganisaties, gastouderbureaus en gastouders jaarlijks. Hierdoor constateren we weinig overtredingen en hoeven nauwelijks te handhaven. Het voordeel op dit budget bedraagt € 23.000. Het voordeel op de uitvoering bedraagt in totaal € 21.000. De ouderbijdrage en het aantal kinderen verschilt jaarlijks. Het is daarom op voorhand lastig in te schatten hoeveel budget noodzakelijk is. De afwijking is dit jaar beperkt.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 8 Wonen

Overzicht baten en lasten programma 8

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 8

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
820.00 Volkshuisvesting -195 -196 -2
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit 198 199 1
822.10 Woonruimtezorg -37 -38 -1
830.10 Exploitatie vastgoed 209 128 -81
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 176 93 -83
830.10 Exploitatie vastgoed -23 -17 6
Mutaties reserves -23 -17 6

820.00 Volkshuisvesting

Terug naar navigatie - 820.00 Volkshuisvesting

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

820.10 Exploitatie verspreid woningbezit

Terug naar navigatie - 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

822.10 Woonruimtezorg

Terug naar navigatie - 822.10 Woonruimtezorg

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

830.10 Exploitatie vastgoed

Terug naar navigatie - 830.10 Exploitatie vastgoed

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 81.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In de Bestuursrapportage najaar 2021 werd van de stelpost Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) ten onrechte aangegeven dat hier geen beroep op gedaan zou worden. Via deze stelpost staan middelen gereserveerd als dekking voor inhuur van specifieke kennis ten behoeve van reguliere onderhoudswerkzaamheden en het verduurzamen van gebouwen. De verschillende werkzaamheden die hier regulier uit gedekt worden, hebben gedeeltelijk wel plaatsgevonden. Dit leidt verspreid over de producten 530.00 Sport, 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit en 830.10 Exploitatie vastgoed tot een aantal nadelen die door de beperkte omvang niet nader worden toegelicht in de toelichtingen op deze producten.

Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (voordeel € 11.000)
Er is minder uitgegeven aan de inhuur van specifieke kennis voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen dan begroot (V € 11.000).

Exploitatie Vastgoed algemeen (nadeel € 38.000)
Er is meer uitgegeven aan de inhuur van specifieke kennis voor het uitvoeren van regulier onderhoud aan gebouwen dan begroot (nadeel € 28.000). Dit komt doordat ten onrechte € 330.000  is onttrokken aan de stelpost MJOP die gereserveerd stond als dekking voor inhuur van specifieke kennis voor reguliere onderhoud en het verduurzamen van gebouwen.  Ook is meer uitgegeven aan contracten dan begroot (nadeel € 10.000). 

Accommodaties (nadeel € 31.000)
Er is meer uitgegeven aan de inhuur van specifieke kennis voor het uitvoeren van het regulier onderhoud aan gebouwen dan begroot (nadeel € 41.000). Dit komt doordat ten onrechte € 330.000  is onttrokken aan de stelpost MJOP die gereserveerd stond als dekking voor inhuur van specifieke kennis voor reguliere onderhoud en het verduurzamen van gebouwen.  Door corona zijn er minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen (voordeel € 10.000).

Bowlespark 1a Museum (voordeel € 20.000)
Door corona zijn er minder onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen. Het voordelige resultaat op deze lasten bedraagt € 16.000. Daarnaast is minder  uitgegeven aan onderhoudscontracten (voordeel € 4.000). 

Wilhelminaweg 1 / Generaal Foulkesweg 42a ’t Venster (voordeel € 22.000)
Er is minder uitgegeven aan gas, water en elektra dan begroot (voordeel € 10.000).  Er zijn meer ruimtes verhuurd waardoor de  huuropbrengst hoger uitvalt dan begroot (voordeel € 12.000). 

Piet Bakkerstraat 5-7 (voordeel € 15.000)
Er zijn geen onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd (voordeel € 15.000).

Niemerijerstraat 21a (Theekoepeltje) (nadeel € 89.000)
De kozijnen van de theekoepel zijn gerenoveerd en geschilderd. Vanwege de voorgenomen verkoop zijn de kosten van deze investering niet gekapitaliseerd, zodat de huidige boekwaarde bij verkoop wellicht goedgemaakt kan worden. Het nadeel van niet kapitaliseren bedraagt € 89.000.

Mansholtlaan 4 (voordeel € 8.500)
De teveel betaalde energiekosten over 2020 zijn teruggestort (voordeel € 7.000). Er is minder uitgegeven aan gas, water en elektra dan was begroot (voordeel € 1.500).

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 6.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Door corona zijn er minder maatregelen uitgevoerd voor het verduurzamen van gebouwen. Het  voordelige resultaat bedraagt € 6.000. In de kantoortoren de Vlinder is  de verlichting vervangen door LED. 

Programma 9 Sport en cultuur

Overzicht baten en lasten programma 9

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 9

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
510.00 Openbaar bibliotheekwerk -1.077 -1.077 0
530.00 Sport -2.436 -2.186 250
540.00 Bevordering kunst en cultuur -2.083 -1.685 398
541.00 Musea -51 -50 2
541.20 Oud Archief -169 -167 2
580.00 Mediabeleid -27 -29 -2
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie -592 -338 254
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -6.435 -5.532 903
530.00 Sport 158 69 -88
540.00 Bevordering kunst en cultuur 433 470 37
Mutaties reserves 590 539 -51

510.00 Openbaar bibliotheekwerk

Terug naar navigatie - 510.00 Openbaar bibliotheekwerk

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

530.00 Sport

Terug naar navigatie - 530.00 Sport

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 278.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Product 530.00 Sport heeft een voordeel behaald van 278.000. Van dit voordeel wordt € 161.000 veroorzaakt door onderuitputting van kapitaallasten van investeringen die niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. 

Het onderzoeksbudget voor de toekomst van het zwembad is op dit moment nog niet volledig uitgegeven (voordeel € 15.528). In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 15.528  voor 'onderzoek toekomst zwembad' bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. Hetzelfde geldt voor het budget ten behoeve van de uitvoering van motie 4M2 Groen Integraal Huisvestingsplan (Buitensporten). Hiervan resteert € 23.602. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 23.602  voor 'Buitensporten (IHP)' bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten

Daarnaast ontvangen we elk jaar van het Rijk een specifieke uitkering voor o.a. investeringen in Sportaccommodaties. Dit jaar hebben we de inkomsten niet op tijd kunnen toeschrijven aan de verschillende activa waardoor een administratief voordeel is ontstaan van € 53.000.

In 2021 hebben we vanwege de coronacrisis voor het tegemoetkomen van sportverenigingen en voor de exploitatie van het zwembad Rijksmiddelen ontvangen. Het nadeel van de kwijtgescholden huren valt weg tegen het voordeel van de ontvangen middelen.

Tot slot hebben we, net als vorig jaar, een nadeel geconstateerd op de schoonmaakbudgetten van de sporthallen (€ 16.000). Dit nadeel wordt  veroorzaakt door de hogere schoonmaakkosten als gevolg van de coronacrisis.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 88.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 88.000 minder onttrokken aan de reserve omdat de investeringen, die gedekt worden uit de reserve, niet of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. Dit nadeel hangt samen met het voordeel dat is ontstaan door de onderuitputting van de kapitaallasten.

540.00 Bevordering kunst en cultuur

Terug naar navigatie - 540.00 Bevordering kunst en cultuur

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 398.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Van het betreffende voordeel is € 270.000 afkomstig van de Rijksmiddelen voor coronasteun. Deze zijn in 2021 ontvangen, maar worden in 2022 uitgeven. Dit heeft ermee te maken dat als gevolg van de opeenvolgende lockdowns en daarmee samenhangende extra steunmiddelen in de loop van 2021 plannen zijn ontwikkeld, maar een deel van de uitvoering in 2022 valt. Zo is er een subsidieregeling voor Makers voor 155.000 nog in 2021 opengesteld voor aanvragen, maar worden de eerste subsidies in februari 2022 uitbetaald. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 270.062 voor "Covid-19 compensatie cultuur" bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. Eveneens zal worden voorgesteld om de onderuitputting op het budget voor het cultuuractieplan ad. € 45.000 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten voor "Onderzoek strategisch vastgoedbeleid". Dit is het onderzoek dat voortvloeit uit de consultatie nota vastgoedbeleid. De opdracht voor dit onderzoek wordt in 2022 verleend.  Tot slot zal worden voorgesteld om € 97.000 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten vanuit Middelen cultuureducatie 2021 voor aanvullende coronasteun in 2022. Deze onderuitputting uit het regulier budget is ontstaan doordat er voldoende middelen voor cultuureducatie beschikbaar zijn in begroting waardoor alle scholen in Wageningen gebruik kunnen maken van het gehele Kunstmenu en kunnen deelnemen aan CMK, maar scholen hun eigen afwegingen maken en te maken hadden met corona en waardoor het budget niet volledig uitgeput wordt.  Daarnaast ontstond deze onderuitputting doordat aan het eind van het jaar besloten is het regulier projecten budget van het CAP in te zetten voor het verbeteren van het festivalklimaat (via de samenwerkingsagenda Ede-Wageningen, ingezet in combinatie met coronamiddelen). 

Tot slot is het subsidiebudget voor 'Beelden op de Berg' met € 28.000 overgeschreden. Deze uitgave is echter gedekt door een reserveonttrekking en wordt hieronder nader toegelicht.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 37.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Jaarlijks storten we circa € 9.000 in de algemene bestemmingsreserve om eens in de 5 jaar de tentoonstelling 'Beelden op de Berg' te laten organiseren. In 2021 heeft de stichting heeft verzocht om de gespaarde jaren eerder uit te keren omdat er voor de eerstvolgende editie kosten gemaakt worden. Tevens is besloten het spaarbedrag voortaan als jaarlijkse subsidie te verstrekken. Als gevolg van dit besluit is € 28.000 meer onttrokken aan de reserve en € 9.000 minder gestort dan vooraf begroot.

541.00 Musea

Terug naar navigatie - 541.00 Musea

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

541.20 Oud archief

Terug naar navigatie - 541.20 Oud archief

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

580.00 Mediabeleid

Terug naar navigatie - 580.00 Mediabeleid

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Terug naar navigatie - 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 254.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Van het betreffende voordeel is € 239.000 ontstaan door niet uitgeput budget vanuit coronasteun voor cultuur. Dit betreffen rijksmiddelen die in 2021  zijn ontvangen, maar in 2022 worden uitgeven. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 238.595 voor "Covid-19 compensatie cultuur" vanuit 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel tot participatie bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. De totale overheveling bedraagt € 609.000 (restant vanuit product 540.00 Bevordering kunst en cultuur en 921.00 Algemene uitkering).

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 10 Veiligheid

Overzicht baten en lasten programma 10

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 10

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
110.00 Openbare orde en veiligheid -137 -115 22
120.00 Brandweerzorg -1.595 -1.626 -31
120.20 Rampenbestrijding -268 -270 -2
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.000 -2.011 -11

110.00 Openbare orde en veiligheid

Terug naar navigatie - 110.00 Openbare orde en veiligheid

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 22.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 16.000 voor de projectfilm voor het AZC bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022, middels een storting in de algemene bestemmingsreserve.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

120.00 Brandweerzorg

Terug naar navigatie - 120.00 Brandweerzorg

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 31.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In de begroting 2021 is een omissie geconstateerd. De bijstelling van de bijdrage aan de brandweervoorziening, op basis van de begroting VGGM 2021, is voor jaarschijf 2021 per abuis niet verwerkt. Naar aanleiding hiervan is gecontroleerd of de bijdrage in de huidige begroting (2022) voor de overige jaarschijven conform begroting VGGM is. Dat is het geval.  Daarom enkel voor 2021 een incidentele afwijking op dit product van € 31.000.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

120.20 Rampenbestrijding

Terug naar navigatie - 120.20 Rampenbestrijding

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 11 Transparante overheid

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
001.00 Bestuursorganen (Raad) -521 -533 -12
001.05 Bestuursorganen (B&W) -694 -964 -269
001.20 Representatie -137 -141 -4
002.00 Bestuursondersteuning College van B&W -432 -419 12
003.00 Burgerzaken -884 -827 57
004.00 Baten secretarieleges burgerzaken 302 315 13
005.00 Bestuurlijke samenwerking -176 -181 -4
006.00 Bestuursondersteuning Raad en Rekenkamer functie -461 -454 7
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.004 -3.203 -199
001.00 Bestuursorganen (Raad) 16 16 0
001.05 Bestuursorganen (B&W) -31 -31 0
003.00 Burgerzaken 55 55 0
Mutaties reserves 40 40 0

001.00 Bestuursorganen (raad)

Terug naar navigatie - 001.00 Bestuursorganen (raad)

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 12.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij  de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

001.05 Bestuursorganen (B&W)

Terug naar navigatie - 001.05 Bestuursorganen (B&W)

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 269.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In 2021 is er een risicoscan uitgevoerd voor de APPA-pensioenen (voormalig) bestuurders. Naar aanleiding van het ontvangen rapport bleek een extra storting noodzakelijk in een Voorziening  pensioenen (voormalig) bestuurders. De Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders is een nieuwe voorziening waarin alleen verplichtingen voor de pensioenen worden  aangehouden. De reeds bestaande Voorziening wachtgeld voormalig bestuurders blijft bestaan en bevat voortaan alleen nog verplichtingen voor aanwezige wachtgelders (de Voorziening  wachtgeld voormalig bestuurders bevatte  tot het instellen van de nieuwe Voorziening pensioenen (voormalig) bestuurders ook de verplichtingen voor de pensioengelden). 

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 15.740 voor democratische vernieuwing (uitvoeringsprogramma coalitieakkoord 2018-2022) bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

001.20 Representatie

Terug naar navigatie - 001.20 Representatie

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 4.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een  resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

002.00 Bestuursondersteuning college van B&W

Terug naar navigatie - 002.00 Bestuursondersteuning college van B&W

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 12.000 Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

003.00 Burgerzaken

Terug naar navigatie - 003.00 Burgerzaken

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 57.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Doordat er in 2021 minder huwelijken zijn geweest, waren er lagere lasten voor dit onderdeel (voordeel € 11.000). Daarnaast was er door lagere uitgifte van reisdocumenten minder inkoop t.b.v. reisdocumenten nodig (voordeel € 14.000). Ten slotte zijn extra middelen ontvangen van het Rijk voor het organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen in 2021, waarop budget is overgebleven (voordeel € 29.000).

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 28.784 voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Terug naar navigatie - 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 13.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

005.00 Bestuurlijke samenwerking

Terug naar navigatie - 005.00 Bestuurlijke samenwerking

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 4.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0  gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Terug naar navigatie - 006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 7.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Overzicht baten en lasten programma 12

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 12

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. In onderstaande tabel wordt per kolom het saldo van de baten en lasten getoond.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
913.00 Beleggingen en overige financiele middelen 98 89 -9
920.00 Lokale belastingen 14.035 13.905 -129
921.00 Algemene uitkering 60.221 60.886 665
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten 689 75 -614
923.00 Bedrijfsvoering -13.589 -12.669 921
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 61.453 62.286 833
920.00 Lokale belastingen -710 -710 0
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten 360 360 0
923.00 Bedrijfsvoering 585 342 -243
Mutaties reserves 235 -8 -243

913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Terug naar navigatie - 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 9.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product is geen significante afwijking van de begroting gerealiseerd.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

920.00 Lokale belastingen

Terug naar navigatie - 920.00 Lokale belastingen

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 129.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de volgende belastingen hebben we minder ontvangen dan begroot: 

  • Hondenbelasting: € 15.000
  • Toeristenbelasting (a.g.v. corona): € 128.000
  • Precariobelasting terrassen (a.g.v. corona): € 64.000

Voordelen zijn behaald op de onroerendezaakbelasting (€ 73.000) en precariobelasting kabels & leidingen (€ 42.000). In de budgetten voor de uitvoering zien we een totale overschrijding van € 25.000. Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de toegenomen vergoedingen voor de zogeheten no-cure no-pay bureaus. 

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

921.00 Algemene uitkering

Terug naar navigatie - 921.00 Algemene uitkering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 665.000  Dit wordt als volgt verklaard:

In 2021 zijn drie circulaires verschenen en een maartbrief. De effecten van de maartbrief en de meicirculaire 2021 zijn via de Kadernota 2021 in de begroting verwerkt. De effecten van de septembercirculaire 2021 zijn verwerkt via de Bestuursrapportage najaar 2021. Doordat de bijstellingen uit deze circulaires al eerder in de begroting zijn verwerkt,  leidt alleen de bijstelling uit de decembercirculaire 2021 tot een afwijking in de jaarrekening bij het product Algemene uitkering. Hieronder benoemen we de grootste afwijkingen uit de decembercirculaire. Een meer uitgebreide toelichting is gegeven in de raadsinformatiebrief (kenmerk: 21.0104023).

Decembercirculaire 2021 (kenmerk: 21.0104023) Bruto-effect/afwijking: € 665.000 voordeel in 2021

In de decembercirculaire is €145.000 toegevoegd aan de algemene uitkering voor met name hoeveelheidseffecten. Daarnaast is voor de versterking van de dienstverlening van gemeenten in 2021 € 209.000 verstrekt. Ten slotte is voor € 269.000 aan compensatie voor corona toegevoegd. 

Corona

In 2021 is er via het gemeentefonds € 1,9 miljoen binnengekomen ter compensatie voor corona. De grootste posten binnen het compensatiepakket over het volledige jaar waren: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK) (€ 589.000) en lokale culturele voorzieningen (totaal € 528.000). In 2021 is niet zoals in 2020 een voorschot verstrekt voor compensatie inkomstenderving. Deze compensatie zal volledig in 2022 worden verstrekt. De precieze verdeling van deze middelen over gemeenten is nog niet bekend. De commissie BBV heeft over het meenemen van nog te verwachten compensatie vanwege Covid-19 aangegeven dat geen voldoende nauwkeurige en betrouwbare schatting te maken is om deze compensatie al mee te kunnen nemen in de Jaarrekening 2021. De compensatie die we in 2022 zullen ontvangen over 2021 wordt daarom meegenomen in de Jaarrekening 2022.

Oormerkingen

In de decembercirculaire 2021 zijn middelen geoormerkt voor compensatie inkomstenderving sociale werkvoorziening (€ 86.000). De lagere inkomsten voor dit onderwerp worden verantwoord op product 626.31 WSW, terwijl de compensatie binnen het product Algemene uitkering is binnengekomen.

Voor andere onderwerpen zijn in 2021 middelen binnengekomen binnen het product Algemene uitkering terwijl de uitvoering in 2021 nog niet kon worden gestart of de uitvoering sowieso in 2022 zou plaatsvinden. Hieronder worden deze posten opgesomd. Voor deze posten wordt in het raadsbesluit bij deze jaarrekening voorgesteld om de daarvoor binnengekomen middelen bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022. 

  • Covid-19 compensatie cultuur, budgetoverheveling voorgesteld van € 100.343 vanuit 921.00 Algemene uitkering, de totale overheveling bedraagt € 609.000 (restant vanuit product 540.00 Bevordering kunst en cultuur en 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel tot participatie).
  • Implementatie Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), € 19.657.
  • Versterking dienstverlening,  € 209.057.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Terug naar navigatie - 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 614.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op de kostenplaats rente is een nadelig resultaat van € 221.000 ontstaan als gevolg van minder investeringen in 2021 dan geraamd. Verder is er een nadeel van € 393.000 op de overige inkomsten en uitgaven. Daarvan is de grootste post de in de Bestuursrapportage najaar 2021 gemelde lagere afschrijvingslast. De voordelen van de lagere afschrijvingslasten vallen binnen de programma's. Omdat binnen dit product gemeentebreed alvast (gedeeltelijk) rekening is gehouden met deze lagere afschrijvingslasten binnen de programma's ontstaat op dit product een nadeel.

Bij de reservemutaties is een resultaat van € 0 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

923.00 Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 923.00 Bedrijfsvoering

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 921.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Bedrijfsvoering (€ 246.000 voordeel)

Op de teamkostenplaatsen is voor salarissen en inhuur een nadelig resultaat ontstaan van € 137.000. Verder zien wij een voordeel van € 383.000 voornamelijk doordat meer uren zijn geschreven voor het grondbedrijf.

Automatisering (€ 472.000 voordeel)

Het voordeel van € 472.000 bestaat uit een aantal afwijkingen. Het voordeel op de kapitaallasten bedraagt € 62.000. Dit komt doordat de geplande investeringen niet geheel zijn uitgevoerd in 2021 en doorlopen in 2022 en doordat de uitgaven gedurende het jaar zijn gedaan. Hierdoor wordt de afschrijving en rente over minder maanden berekend, wat leidt tot lagere lasten. 
Het voordeel op de vervanging van software bedraagt € 245.000. Dit betreft onder andere de vervanging van zaakgericht werken, de migratie van Oracle en de voorbereidingen voor de cloud transitie welke niet in 2021 zijn afgerond en nog doorlopen in 2022, en in geval van de cloud transitie ook na 2022. In de Nieuwe Toekomst is voor 6 jaar budget voor deze transitie beschikbaar gesteld, gelijkelijk verdeeld over de 6 jaren omdat op voorhand niet was in te schatten wat de kosten voor elk jaar afzonderlijk zouden zijn.  De middelen blijven beschikbaar middels de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering" (zie toelichting op de mutaties reserves).
Op de exploitatie is een voordeel van € 165.000 ontstaan. Dit betreft onder andere € 70.000 voor de verbetering van cyberweerbaarheid (uit De Nieuwe Toekomst), € 22.000 voor de implementatie van digitaal ondertekenen en E-diensten waarvan de uitrol niet meer in 2021 kon plaatsvinden. Voor het overige voordeel van € 73.000 is de grootste reden dat in afwachting van het onderzoek naar hybride werken projecten in de organisatie zijn uitgesteld en daardoor op het gebied van ICT budget is overgebleven.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden (€ 153.000 voordeel)

Het voordeel op de aanvullende arbeidsvoorwaarden betreft voornamelijk twee grote afwijkingen. Op het budget voor de vergoeding van arbo-middelen in het kader van het faciliteren van thuiswerken is € 99.000 over gebleven. Deze middelen waren in 2020 incidenteel overgeheveld naar 2021 om werknemers wat langer de tijd te gunnen om een declaratie in te dienen. Voor nieuwe werknemers is er structureel een budget beschikbaar in de begroting. In het incidentele budget was nog rekening gehouden met een mogelijke eindheffing van de Belastingdienst van 80% in het kader van de werkkostenregeling. Deze eindheffing is niet van toepassing omdat het een gerichte vrijstelling betreft. Dit is ook de reden dat er een behoorlijk bedrag is overgebleven. De opleidingsbudgetten 2021 die bedoeld waren voor trainingen, cursussen of opleidingen organisatie breed zijn vanwege de coronacrisis niet ten volle benut (voordeel € 47.000). Om onze medewerkers meer te stimuleren in het leren en ontwikkelen willen wij inzetten op E-learning. 

Facilitaire zaken (€ 68.000 voordeel)

Als gevolg van de COVID-19 pandemie is het aantal medewerkers dat vanuit de gemeentelijke panden heeft gewerkt erg laag. In de bestuursrapportage najaar 2021 is een inschatting gemaakt van het effect op de facilitaire onderdelen en betrof met name de koffie- en theevoorziening, het papierverbruik en de aanschaf van kantoorartikelen. De verwachting was dat dit tot een voordeel zou leiden van € 50.000, hetgeen ook in de begroting is verwerkt. Uiteindelijk is dit positieve effect ook zichtbaar geworden op andere facilitaire onderdelen waar onder het verbruik van gas en electra, de telefonie, de abonnementen en het onderhoud. Dit heeft tot een extra voordeel van € 68.000 geleid.

Markt 22- Stadhuis (€ 63.000 voordeel)

Door corona is er minder gebruik gemaakt van het stadhuis en hebben we hierdoor een voordeel van € 56.000 behaald op onderhoud en de contracten voor onderhoud. Het overige voordeel van € 7.000 is behaald binnen de kapitaallasten en overige kleine posten.

Coronakosten bedrijfsvoering (€ 86.000 nadeel) 

Dit betreft de kosten voor extra capaciteit voor de vertaling van de De Nieuwe Toekomst naar de nieuwe begroting (€ 64.000) en kosten voor gebruik van externe vergaderlocaties en ICT kosten in verband met  COVID-19 (€ 23.000).

Budgetoverheveling: In 2021 zijn er diverse onderzoeken gedaan naar aanleiding van middelen opgenomen in de Nieuwe Toekomst inzake flexibele en wendbare bedrijfsvoering en uitvoering. Er hebben vele onderzoeken plaatsgevonden op de deelsporen, een deel loopt door in 2022 en voor een  aantal onderdelen is aanvullend onderzoek nodig om tot keuzes en/of implementatie te komen voor bijvoorbeeld zelf doen, uitbesteden of samenwerking. Vandaar dat wij in het raadsbesluit bij deze jaarrekening voorstellen het restantbudget ter hoogte van € 22.375 over te hevelen naar 2022.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 77.000 voor de aanbesteding EHRM software en salarisdienstverlening en € 22.000 voor onderzoek naar een flexibele bedrijfsvoering bij de resultaatbestemming over te hevelen naar 2022, middels een storting in de algemene bestemmingsreserve.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 243.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat van € 243.000 heeft hoofdzakelijk betrekking op de storting van € 184.000 in de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering". Dit betreft de storting van het restant budget voor de vervanging van software en is conform uitgangspunten uit de Nota reserves en voorzieningen Wageningen 2015. Daarnaast heeft er lagere onttrekking van € 60.000 plaats gevonden aan de egalisatiereserve "A-vervangingen Automatisering" voor de migratie Oracle dat niet geheel in 2021 is afgerond.

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1-1-2016 zijn overheden Vpb-plichtig voor bepaalde onderdelen. Net als bij stichtingen wordt vanaf 1-1-2016 bij gemeenten gekeken welke activiteiten structureel winstgevend zijn. Op basis van deze jaarrekeningcijfers en volgens speciale regels wordt de fiscale winst bepaald. Het onderzoek en afstemming hierover met de Belastingdienst is nog gaande. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de gemeente Wageningen alleen voor het onderdeel parkeren Vpb-plichtig is.  In de exploitatie 2021 is een voorlopige aanslag Vpb 2021 betaald van € 13.000.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Bij de begroting 2021 is een post onvoorzien opgenomen van € 19.000. Dit bedrag is in 2021 niet besteed en is derhalve vrijgevallen ten gunste van de exploitatie (in programma 12).

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Conform het BBV worden de lasten en baten voor overhead niet verantwoord op de afzonderlijke programma’s. Gemeenten zijn verplicht om de lasten en baten afzonderlijk te presenteren. Op begrotingsbasis is na wijziging sprake van per saldo € 13.976.000 overhead en op rekeningbasis € 12.660.000. 

Incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verstrekken we een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma. De hoogte van de structurele baten en lasten kan jaarlijks fluctueren. Deze incidentele verschillen binnen structurele budgetten blijven in onderstaand overzicht buiten beschouwing. 

Het in artikel 28 van de BBV genoemde overzicht van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is per programma opgenomen in de jaarrekening bij het onderdeel baten en lasten per programma.

De gederfde baten als gevolg van corona, zoals bij het product Parkeervoorzieningen, maken geen deel uit van de incidentele baten en lasten met betrekking tot corona. Inkomstenderving is namelijk het tegenovergestelde van een incidentele baat,  het is het ontbreken van een baat. De incidentele baten ter compensatie van de inkomstenderving zijn wel meegenomen in onderstaand overzicht.

Incidentele baten en lasten Jaarrekening 2021
Programma (x € 1.000) Regulier Corona Totaal
01 Bereikbaarheid 103 0 103
02 Economische ontwikkeling 980 0 980
03 Ruimtelijke ontwikkeling 497 805 1.302
04 Milieu 1.050 0 1.050
06 Maatschappelijke ondersteuning 448 1.765 2.213
07 Onderwijs en educatie 259 0 259
08 Wonen 688 0 688
09 Sport en cultuur 62 259 321
10 Veiligheid 0 102 102
11 Transparante overheid 47 83 130
12 Algemene dekking & onvoorzien 846 273 1.119
Totaal lasten 4.979 3.287 8.266
01 Bereikbaarheid 103 0 103
02 Economische ontwikkeling 1.055 0 1.055
03 Ruimtelijke ontwikkeling 891 142 1.033
04 Milieu 251 0 251
06 Maatschappelijke ondersteuning 108 1.414 1.522
07 Onderwijs en educatie 172 0 172
08 Wonen 945 0 945
09 Sport en cultuur 40 587 627
10 Veiligheid 16 102 118
11 Transparante overheid 23 0 23
12 Algemene dekking & onvoorzien 0 1.956 1.956
Totaal baten 3.604 4.201 7.805

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten exclusief de incidentele baten en lasten met betrekking tot corona (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd.

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten excl corona > € 100.000 2021
1 Incidentele kosten aanpak kruispunt Costerweg-Nude 103
2 Incidentele kosten grondexploitatie 980
3 Incidentele kosten kostenverhaallocaties 260
4 Warmtetransitie Benedenbuurt 797
4 Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 143
7 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 172
8 Terugbetaling aan het Rijk vanwege verkoop Nude 25 404
12 Bedrijfsvoeringsonderzoeken Nieuwe toekomst 134
Prog (x € 1.000) Incidentele baten excl corona > € 100.000 2021
1 Subsidie provincie Gelderland t.b.v. kruispunt Costerweg-Nude 103
2 Incidentele baten grondexploitatie 1.034
3 Incidentele baten kostenverhaallocaties 701
4 Regeling Reductie Energieverbruik Woningen 143
6 Vrijval voorziening dubieuze debiteuren 105
7 Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 172
8 Verkoop Nude 25 623
8 Verkoop Dudoklaan 6 264

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten met betrekking tot corona (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd.

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten mbt corona > € 100.000 2021
03 Inhuurkosten BOA's en verkeersregelaars 584
06 Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 349
06 Uitvoeringskosten Tozo 1.412
09 Diverse incidentele kosten cultuur 189
09 Kwijtschelding huren sportaccomodaties 157
09 Bijdrage exploitatietekort/huurkwijtschelding zwembad De Bongerd 365
10 Compensatie kosten ondernemers/verenigingen voor controleren coronatoegangsbewijs 102
Prog (x € 1.000) Incidentele baten mbt corona > € 100.000 2021
03 Compensatie inhuurkosten BOA's en verkeersregelaars 142
06 Bijdrage Rijk Tozo 1.414
09 Compensatie kwijtschelding huren sportaccomodaties 157
09 Compensatie exploitatietekort/huurkwijtschelding zwembad De Bongerd 365
10 Rijksmiddelen compensatie kosten ondernemers/verenigingen voor controleren coronatoegangsbewijs 102
12 Compensatie corona gemeentefonds 1.956

Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Wageningen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor Gemeente Wageningen is € 209.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Gegevens 2021 Bedragen x € 1 J. de Wit E.J.G.A. Speet
Functiegegevens Gemeente- secretaris Griffier Loco Gemeente- secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89
(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 117.704 84.603
Beloningen betaalbaar op termijn 21.648 15.622
Subtotaal 139.352 100.225
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 186.010
-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totaal bezoldiging 139.352 100.225
Het bedrag van de overschrijding n.v.t. n.v.t.
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2020 Bedragen x € 1 R. van der Grijp E.J.G.A. Speet A.A.J. Brinks
Aanvang en einde functievervulling 2020 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12 1/9 - 31-12
Omvang dienstverband 2020 (in fte) 1,00 0,89 1,00
Dienstbetrekking Ja Ja Ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 98.054 82.117 26.045
Beloningen betaalbaar op termijn 19.230 14.307 4.303
Subtotaal 117.284 96.423 30.348
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 201.000 178.890 67.000
Totaal bezoldiging 2020 117.284 96.423 30.348

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking over de kalendermaand 1 t/m 12.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018)

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden gemaakt. Per programma vindt u hieronder de verklaring. Per programma wordt met name gerapporteerd op de afwijkingen die een begrotingsoverschrijding van de lasten betreffen.

Alle overschrijdingen van de begroting zijn in principe onrechtmatig, maar ze tellen niet allemaal mee bij het oordeel van de accountant inzake de financiële rechtmatigheid. Leidend hierbij is of de hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid of dat ze worden gedekt door hogere baten. Is dat niet het geval, dan is sprake van een onrechtmatigheid die meetelt in de beoordeling van de accountant. Navolgend wordt per programma waar een overschrijding is, toegelicht waarom wel of niet sprake is van een dergelijke onrechtmatigheid.

Programma 1 Bereikbaarheid

Hier zijn hogere lasten dan begroot van € 218.000.

De overschrijding van de lasten op dit programma valt binnen het bestaand beleid. De hogere lasten zijn met name veroorzaakt binnen product 210.00 Wegen, straten en pleinen. Allereerst zijn werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. kruispunt Costerweg-Nude ter waarde van € 103.000, waarvoor gemeente Wageningen een subsidie van dezelfde hoogte heeft ontvangen van provincie Gelderland. Daarnaast zijn er hogere lasten geweest voor bijvoorbeeld gladheidsbestrijding (€ 87.000) en reguliere taken binnen uitoefening van het verkeersbeleid (€ 98.000). 

Programma 2 Economische ontwikkeling

De lasten binnen programma 2 waren € 356.000 hoger dan begroot. Dit is veroorzaakt door incidentele lasten van projecten binnen product 830.00 Grondexploitatie, welke ruimschoots gedekt worden door hogere baten binnen de grondexploitatie.

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Binnen programma 3 hebben hogere lasten dan begroot plaatsgevonden van € 508.000. Deze hogere lasten zaten binnen product 810.40 Kostenverhaallocaties. Het nadeel van € 734.000 op dit product valt binnen het vastgestelde beleid en is daarnaast gedekt door een hogere onttrekking.

Programma 8 Wonen

In programma 8 zijn de lasten € 167.000 hoger dan begroot. Dit komt doordat binnen product 830.10 Exploitatie  vastgoed de renovatie van de Theekoepel niet is gekapitaliseerd. Hierdoor vallen de totale kosten in 2022 (€ 89.000). De hogere lasten hiervoor vallen binnen het bestaande beleid. Daarnaast heeft binnen hetzelfde product een verkoop plaatsgevonden waarvan de meeropbrengst (€ 83.000) is overgeboekt naar de balans. De hogere lasten zijn dus gerelateerd aan hogere baten die voor hetzelfde doel zijn binnengekomen. 

Programma 11 Transparante overheid

Binnen programma 11 zijn hogere lasten van € 316.000. Deze worden verklaard door de benodigde storting van € 279.000 in de voorziening voormalig bestuurders. Deze hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid.

Conclusie

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid doordat er ofwel sprake was van compensatie door hogere baten ofwel doordat de hogere lasten binnen het bestaande beleid pasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2021 na wijziging Realisatie 2021 Verschil 2021
01 BEREIKBAARHEID
Lasten -4.518 -4.737 -218
Baten 1.723 1.776 53
Onttrekkingen 462 473 12
Stortingen -461 -451 10
Totaal 01 BEREIKBAARHEID -2.794 -2.938 -144
02 ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Lasten -1.728 -2.084 -356
Baten 934 1.834 900
Onttrekkingen 478 265 -214
Stortingen -157 -339 -181
Totaal 02 ECONOMISCHE ONTWIKKELING -472 -324 148
03 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Lasten -10.275 -10.783 -508
Baten 3.673 4.228 555
Onttrekkingen 840 1.588 748
Stortingen -490 -993 -504
Totaal 03 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING -6.252 -5.961 292
04 MILIEU
Lasten -9.041 -8.690 351
Baten 7.979 8.255 276
Onttrekkingen 820 1.251 431
Stortingen -277 -452 -175
Totaal 04 MILIEU -519 365 884
06 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING
Lasten -52.287 -49.763 2.524
Baten 19.362 19.163 -199
Onttrekkingen 720 604 -117
Totaal 06 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING -32.205 -29.997 2.208
07 ONDERWIJS & EDUCATIE
Lasten -4.347 -4.133 214
Baten 674 812 138
Onttrekkingen 155 155 0
Totaal 07 ONDERWIJS & EDUCATIE -3.518 -3.166 352
08 WONEN
Lasten -1.647 -1.814 -167
Baten 1.824 1.908 84
Onttrekkingen 0 0 0
Stortingen -23 -17 6
Totaal 08 WONEN 154 77 -77
09 SPORT EN CULTUUR
Lasten -7.558 -7.056 502
Baten 1.123 1.524 401
Onttrekkingen 660 600 -60
Stortingen -70 -60 9
Totaal 09 SPORT EN CULTUUR -5.845 -4.993 852
10 VEILIGHEID
Lasten -2.000 -2.134 -134
Baten 0 123 123
Totaal 10 VEILIGHEID -2.000 -2.011 -11
11 TRANSPARANTE OVERHEID
Lasten -3.472 -3.788 -316
Baten 468 585 117
Onttrekkingen 90 90 0
Stortingen -50 -50 0
Totaal 11 TRANSPARANTE OVERHEID -2.964 -3.163 -199
12 ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN
Lasten -14.362 -13.763 599
Baten 75.815 76.049 234
Onttrekkingen 8.107 8.046 -60
Stortingen -7.872 -8.055 -183
Totaal 12 ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN 61.687 62.278 590