Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1
Jaarstukken 2019 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Ombuigingen Blz. 6
Doorkijk 2020 Blz. 7
Analyse jaarrekeningresultaat Blz. 8
Financiële samenvatting Blz. 9
Financiële samenvatting Blz. 10
Middelen per hoofddoel Blz. 11
Bevindingen accountant over rechtmatigheid Blz. 12
Overzicht baten en lasten 2019 Blz. 13
Financieel overzicht programma 1 Bereikbaarheid Blz. 14
Financieel overzicht programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 15
Financieel overzicht programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 16
Financieel overzicht programma 4 Milieu Blz. 17
Financieel overzicht programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 18
Financieel overzicht programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 19
Financieel overzicht programma 8 Wonen Blz. 20
Financieel overzicht programma 9 Sport en cultuur Blz. 21
Financieel overzicht programma 10 Veiligheid Blz. 22
Financieel overzicht programma 11 Transparante overheid Blz. 23
Financieel overzicht programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 24
Gecomprimeerde balans Blz. 25
Toelichting gecomprimeerde balans Blz. 26
Financiële positie Blz. 27
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 28
Waarom dit programma? Blz. 29
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 30
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties Blz. 31
Wat wilden we bereiken? Blz. 32
Subdoelen Blz. 33
1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren Blz. 34
1.1.2 Busvervoer Blz. 35
1.1.3 Parkeercapaciteit Blz. 36
1.1.4 Wegencapaciteit Blz. 37
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer Blz. 38
Wat wilden we bereiken? Blz. 39
Subdoelen Blz. 40
1.2.1 Langzaam verkeer en OV Blz. 41
1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's Blz. 42
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven Blz. 43
Wat wilden we bereiken? Blz. 44
Subdoelen Blz. 45
1.3.1 Luchtkwaliteit Blz. 46
1.3.2 Geluidsoverlast Blz. 47
1.3.3 Verkeersoverlast Blz. 48
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd Blz. 49
Wat wilden we bereiken? Blz. 50
Subdoelen Blz. 51
1.4.1 Verhardingen Blz. 52
1.4.2 Verkeersveiligheid Blz. 53
1.4.3 Toegankelijkheid wijken Blz. 54
1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes Blz. 55
1.4.5 Meer ruimte voor de fiets Blz. 56
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners Blz. 57
Wat wilden we bereiken? Blz. 58
Subdoelen Blz. 59
1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners Blz. 60
Beleidsindicatoren Blz. 61
Beleidskader Blz. 62
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 63
Wat heeft het gekost? Blz. 64
Overzicht baten en lasten Blz. 65
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 66
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 67
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 68
Waarom dit programma? Blz. 69
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 70
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven Blz. 71
Wat wilden we bereiken? Blz. 72
Subdoelen Blz. 73
2.1.1 Bedrijventerreinen Blz. 74
2.1.2 Relatie tussen gemeenten en bedrijven Blz. 75
2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven Blz. 76
2.1.4 Haven Blz. 77
2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven Blz. 78
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven Blz. 79
Wat wilden we bereiken? Blz. 80
Subdoelen Blz. 81
2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven Blz. 82
2.2.2 Stimulering ondernemerschap Blz. 83
2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 84
2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven Blz. 85
2.2.5 Flexibiliteit regelgeving Blz. 86
2.3 Versterken kennispropositie binnen Regio Foodvalley en KennisAs Blz. 87
Wat wilden we bereiken? Blz. 88
Subdoelen Blz. 89
2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners Blz. 90
2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events Blz. 91
2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad Blz. 92
Wat wilden we bereiken? Blz. 93
Ontwikkelingen Blz. 94
Subdoelen Blz. 95
2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit Blz. 96
2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 97
2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau Blz. 98
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut Blz. 99
Wat wilden we bereiken? Blz. 100
Subdoelen Blz. 101
2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen Blz. 102
2.5.2 Burgerinitiatieven Blz. 103
2.6 Circulaire economie Blz. 104
Wat wilden we bereiken? Blz. 105
Subdoelen Blz. 106
2.6.1 Circulaire economie Blz. 107
Beleidsindicatoren Blz. 108
Beleidskader Blz. 109
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 110
Wat heeft het gekost? Blz. 111
Overzicht baten en lasten Blz. 112
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 113
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 114
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 115
Waarom dit programma? Blz. 116
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 117
3.1 Ruimtelijke kwaliteit Blz. 118
Wat wilden we bereiken? Blz. 119
Subdoelen Blz. 120
3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 121
3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 122
3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders Blz. 123
3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol Blz. 124
3.2 Beheer openbare ruimte Blz. 125
Wat wilden we bereiken? Blz. 126
Subdoelen Blz. 127
3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen Blz. 128
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van de cultuurhistorie Blz. 129
Wat wilden we bereiken? Blz. 130
Subdoelen Blz. 131
3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier Blz. 132
3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP Blz. 133
3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden Blz. 134
3.4 Versterken Grebbedijk Blz. 135
Wat wilden we bereiken? Blz. 136
Subdoelen Blz. 137
3.4.1 Kansrijke alternatieven Blz. 138
3.4.2 Voorkeursalternatief Blz. 139
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 140
Wat wilden we bereiken? Blz. 141
Subdoelen Blz. 142
3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet Blz. 143
3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet Blz. 144
Beleidsindicatoren Blz. 145
Beleidskader Blz. 146
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 147
Wat heeft het gekost? Blz. 148
Overzicht baten en lasten Blz. 149
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 150
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 151
Programma 4 Milieu Blz. 152
Waarom dit programma? Blz. 153
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154
4.1 Klimaatneutraal 2030 Blz. 155
Wat wilden we bereiken? Blz. 156
Subdoelen Blz. 157
4.1.1 Energiebesparing Blz. 158
4.1.2 Duurzame energieopwekking Blz. 159
4.1.3 Voedsel Blz. 160
4.1.4 Duurzame mobiliteit Blz. 161
4.2 Klimaatadaptatie Blz. 162
Wat wilden we bereiken? Blz. 163
Subdoelen Blz. 164
4.2.1 Klimaatadaptatie Blz. 165
4.3 Huishoudelijk afval Blz. 166
Wat wilden we bereiken? Blz. 167
Subdoelen Blz. 168
4.3.1 Huishoudelijk restafval Blz. 169
4.3.2 Afname huishoudelijk afval Blz. 170
4.4 Bodemkwaliteit Blz. 171
Wat wilden we bereiken? Blz. 172
Subdoelen Blz. 173
4.4.1 Preventie bodemverontreiniging Blz. 174
4.4.2 Sanering bodemverontreiniging Blz. 175
4.4.3 Gezag bodemkwaliteit Blz. 176
4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem Blz. 177
4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem Blz. 178
4.5 Waterlopen Blz. 179
Wat wilden we bereiken? Blz. 180
Subdoelen Blz. 181
4.5.1 Waterstructuur Blz. 182
4.5.2 Waterlus Blz. 183
4.6 De Grift Blz. 184
Wat wilden we bereiken? Blz. 185
Subdoelen Blz. 186
4.6.1 Waterberging Blz. 187
4.7 Riolering Blz. 188
Wat wilden we bereiken? Blz. 189
Subdoelen Blz. 190
4.7.1 Riolering Blz. 191
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt. Blz. 192
Wat wilden we bereiken? Blz. 193
Subdoelen Blz. 194
4.8.1 Geluid Blz. 195
4.8.2 Luchtkwaliteit Blz. 196
4.8.3 Externe veiligheid Blz. 197
4.8.4 Plaagdieren Blz. 198
4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren Blz. 199
Beleidsindicatoren Blz. 200
Beleidskader Blz. 201
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 202
Wat heeft het gekost? Blz. 203
Overzicht baten en lasten Blz. 204
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 205
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 206
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 207
Waarom dit programma? Blz. 208
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 209
Ontwikkelingen Blz. 210
6.1 Samen Wageningen Blz. 211
Wat wilden we bereiken? Blz. 212
Subdoelen Blz. 213
6.1.1 Werk Blz. 214
6.1.2 Leefbaarheid Blz. 215
6.1.3 Jeugd Blz. 216
6.1.4 Ouderen Blz. 217
6.1.5 Armoede Blz. 218
6.1.6 Vrijwilligerswerk Blz. 219
6.1.7 Gezondheid Blz. 220
6.1.8 Mantelzorg Blz. 221
6.1.9 Mensen met een beperking Blz. 222
6.1.10 Statushouders/vluchtelingen Blz. 223
6.1.11 Vrijetijdsbesteding Blz. 224
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid Blz. 225
Wat wilden we bereiken? Blz. 226
Subdoelen Blz. 227
6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding Blz. 228
6.2.2 Educatie en bewustwording Blz. 229
6.2.3 Waardering veteranen Blz. 230
6.2.4 Onderhouden van internationale contacten Blz. 231
Beleidsindicatoren Blz. 232
Beleidskader en producten Blz. 233
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 234
Wat heeft het gekost? Blz. 235
Overzicht baten en lasten Blz. 236
Begrote en werkelijke baten en lasten per product Blz. 237
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 238
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 239
Waarom dit programma? Blz. 240
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 241
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd Blz. 242
Wat wilden we bereiken? Blz. 243
Subdoelen Blz. 244
7.1.1 Aanbieden VVE-programma Blz. 245
7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs. Blz. 246
7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden. Blz. 247
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid Blz. 248
Wat wilden we bereiken? Blz. 249
Subdoelen Blz. 250
7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming Blz. 251
7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden Blz. 252
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 253
Wat wilden we bereiken? Blz. 254
Subdoelen Blz. 255
7.3.1 Relatief schoolverzuim Blz. 256
7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020. Blz. 257
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs Blz. 258
Wat wilden we bereiken? Blz. 259
Subdoelen Blz. 260
7.4.1 Leerlingenvervoer Blz. 261
7.4.2 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ouders Blz. 262
7.5 Adequate huisvesting onderwijs Blz. 263
Wat wilden bereiken? Blz. 264
Subdoelen Blz. 265
7.5.1 Groen integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 266
7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van de schoolgebouwen Blz. 267
7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen. Blz. 268
7.5.4. Er zijn meer schoolpleinen vergroend Blz. 269
7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden Blz. 270
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 271
Wat wilden we bereiken? Blz. 272
Subdoelen Blz. 273
7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 274
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 275
Wat wilden we bereiken? Blz. 276
Subdoelen Blz. 277
7.7.1 Controle kinderopvanglocaties Blz. 278
Beleidsindicatoren Blz. 279
Beleidskader Blz. 280
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 281
Wat heeft het gekost? Blz. 282
Overzicht baten en lasten Blz. 283
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 284
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 285
Programma 8 Wonen Blz. 286
Waarom dit programma? Blz. 287
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 288
8.1 Voldoende woningen in balans over de stad Blz. 289
Wat wilden we bereiken? Blz. 290
Subdoelen Blz. 291
8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep Blz. 292
8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders Blz. 293
8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen Blz. 294
8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod Blz. 295
8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens Blz. 296
8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers Blz. 297
8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen Blz. 298
8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte Blz. 299
Wat wilden we bereiken? Blz. 300
Subdoelen Blz. 301
8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig Blz. 302
8.2.2 Gemengd wonen in de buurt Blz. 303
8.2.3 Herstructurering buurten Blz. 304
8.3 Duurzaamheid en woonlasten Blz. 305
Wat wilden we bereiken? Blz. 306
Subdoelen Blz. 307
8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw Blz. 308
8.3.2 Bewustwording energiebesparing Blz. 309
8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal Blz. 310
8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers Blz. 311
Wat wilden we bereiken? Blz. 312
Subdoelen Blz. 313
8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers Blz. 314
8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht Blz. 315
Wat wilden we bereiken? Blz. 316
Subdoelen Blz. 317
8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille Blz. 318
8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030 Blz. 319
Wat wilden we bereiken? Blz. 320
Subdoelen Blz. 321
8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed Blz. 322
Beleidsindicatoren Blz. 323
Beleidskader Blz. 324
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 325
Wat heeft het gekost? Blz. 326
Overzicht baten en lasten Blz. 327
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 328
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 329
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 330
Waarom dit programma? Blz. 331
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 332
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer Blz. 333
Wat wilden we bereiken? Blz. 334
Subdoelen Blz. 335
9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub Blz. 336
9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid. Blz. 337
9.1.3 Aantal sportende ouderen Blz. 338
9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins Blz. 339
9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen Blz. 340
9.2 Meer volwassenen sporten Blz. 341
Wat wilden we bereiken? Blz. 342
Subdoelen Blz. 343
9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen Blz. 344
9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen Blz. 345
9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima Blz. 346
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod Blz. 347
Wat wilden we bereiken? Blz. 348
Subdoelen Blz. 349
9.3.1 Bevordering professionele kunst Blz. 350
9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven Blz. 351
9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur Blz. 352
9.3.4. Poppodium Blz. 353
9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding Blz. 354
9.3.6 Cultuureducatie en participatie Blz. 355
9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap Blz. 356
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur Blz. 357
Wat wilden we bereiken? Blz. 358
Subdoelen Blz. 359
9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur Blz. 360
9.4.2 Cultuureducatie jongeren Blz. 361
9.4.3 Bevordering amateurkunst Blz. 362
9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat Blz. 363
9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie Blz. 364
9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie Blz. 365
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen Blz. 366
Wat wilden we bereiken? Blz. 367
Subdoelen Blz. 368
9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie Blz. 369
9.5.2 Cultuurhistorie Blz. 370
9.5.3 Archieven Blz. 371
9.5.4 Deelname cultuur Blz. 372
Beleidsindicatoren Blz. 373
Beleidskader Sport Blz. 374
Beleidskader Cultuur Blz. 375
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 376
Wat heeft het gekost? Blz. 377
Overzicht baten en lasten Blz. 378
Begrote en werkelijke baten en lasten per product Blz. 379
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 380
Programma 10 Veiligheid Blz. 381
Waarom dit programma? Blz. 382
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 383
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit Blz. 384
Wat wilden we bereiken? Blz. 385
Subdoelen Blz. 386
10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid Blz. 387
10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid Blz. 388
10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken Blz. 389
10.2 Terugdringen overlast bij inwoners Blz. 390
Wat wilden we bereiken? Blz. 391
Subdoelen Blz. 392
10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners Blz. 393
10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast Blz. 394
10.2.3 De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast Blz. 395
10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties Blz. 396
10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust Blz. 397
Wat wilden we bereiken? Blz. 398
Subdoelen Blz. 399
10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust Blz. 400
10.4 Hulp bij brand en ongevallen Blz. 401
Wat wilden we bereiken? Blz. 402
Subdoelen Blz. 403
10.4.1 Brandbestrijding Blz. 404
10.4.2 Risicobeheersing Blz. 405
10.5 Hulp in geval van crisis Blz. 406
Wat wilden we bereiken? Blz. 407
Subdoelen Blz. 408
10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis Blz. 409
10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis Blz. 410
10.5.3 Piketdienst Blz. 411
Beleidsindicatoren Blz. 412
Beleidskader Blz. 413
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 414
Wat heeft het gekost? Blz. 415
Overzicht baten en lasten Blz. 416
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 417
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 418
Programma 11 Transparante overheid Blz. 419
Waarom dit programma? Blz. 420
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 421
11.1 Dienstverlening Blz. 422
Wat wilden we bereiken? Blz. 423
Subdoelen Blz. 424
11.1.1 Digitale dienstverlening Blz. 425
11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI Blz. 426
11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen Blz. 427
11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke plichten en normen Blz. 428
11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners Blz. 429
11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers Blz. 430
11.2 Kunnen voldoen aan verplichtingen Blz. 431
Wat wilden we bereiken? Blz. 432
Subdoelen Blz. 433
11.2.1 Correcte persoonsregistratie Blz. 434
11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten Blz. 435
11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen. Blz. 436
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen Blz. 437
Wat wilden we bereiken? Blz. 438
Subdoelen Blz. 439
11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker Blz. 440
11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd Blz. 441
11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar. Blz. 442
11.4 Privacy Blz. 443
Wat wilden we bereiken? Blz. 444
Subdoelen Blz. 445
11.4.1 Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel Blz. 446
11.4.2 Inwoner heeft inzicht en invloed op de gegevens die worden vastgelegd Blz. 447
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen Blz. 448
Wat wilden wij bereiken? Blz. 449
Subdoelen Blz. 450
11.5.1 Democratische vernieuwing verbeteren Blz. 451
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen Blz. 452
Wat wilden we bereiken? Blz. 453
Subdoelen Blz. 454
11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking Blz. 455
11.7 Datagericht werken t.b.v. duurzaam beleid Blz. 456
Wat wilden we bereiken? Blz. 457
Subdoelen Blz. 458
11.7.1 Datagericht werken t.b.v. de ontwikkeling van beleid Blz. 459
11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten Blz. 460
Beleidsindicatoren Blz. 461
Beleidskader Blz. 462
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 463
Wat heeft het gekost? Blz. 464
Overzicht baten en lasten Blz. 465
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 466
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 467
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 468
Waarom dit programma? Blz. 469
Beleidsindicatoren Blz. 470
Beleidskader Blz. 471
Betrokken verbonden partijen Blz. 472
Wat heeft het gekost? Blz. 473
Overzicht baten en lasten Blz. 474
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 475
Paragrafen Blz. 476
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 477
Inleiding Blz. 478
Opgetreden of opgeloste risico’s Blz. 479
Weerstandscapaciteit Blz. 480
Risico’s Blz. 481
Afgedekte risico’s Blz. 482
Weerstandsvermogen Blz. 483
Financiële kengetallen Blz. 484
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 485
Inleiding Blz. 486
Verhardingen, groen & water Blz. 487
Water en riolering Blz. 488
Openbare verlichting Blz. 489
Speelvoorzieningen Blz. 490
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 491
Scholen Blz. 492
Huisvesting gemeentelijke diensten (facilitaire panden) Blz. 493
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 494
Inleiding Blz. 495
Mens , organisatie en informatie Blz. 496
Strategie en innovatie Blz. 497
Processen op orde Blz. 498
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 499
Verantwoording en Control Blz. 500
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 501
Inleiding Blz. 502
Overzicht verbonden partijen Blz. 503
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 504
Vennootschappen en coöperaties Blz. 505
Stichtingen en verenigingen Blz. 506
Overige verbonden partijen Blz. 507
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 508
Inleiding Blz. 509
Kaders grondbedrijf Blz. 510
Onderhanden werken (OHW) Blz. 511
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 512
Resultaat Blz. 513
Stand reserve grondexploitatie Blz. 514
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 515
Inleiding Blz. 516
Belastinggrondslag Blz. 517
Belastingopbrengsten Blz. 518
Kwijtschelding Blz. 519
Kostendekkendheid heffingen Blz. 520
Belastingdruk Blz. 521
Paragraaf 7 Financiering Blz. 522
Inleiding Blz. 523
Geldleningen Blz. 524
Schatkistbankieren en Wet houdbare overheidsfinanciën Blz. 525
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 526
Garanties en borgstellingen Blz. 527
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 528
EMU-saldo Blz. 529
Renteschema 2019 Blz. 530
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 531
Inleiding Blz. 532
Beleid en wetgeving Blz. 533
Bereik en uitvoering van de regelingen Blz. 534
Jaarrekening Blz. 535
Balans Blz. 536
Balans Blz. 537
Balans passiva Blz. 538
Overzicht van baten en lasten Blz. 539
Overzicht baten en lasten Blz. 540
Overzicht baten en lasten Blz. 541
Overzicht baten en lasten Blz. 542
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 543
Inleiding Blz. 544
Algemeen Blz. 545
Immateriële vaste activa Blz. 546
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 547
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 548
Financiële vaste activa Blz. 549
Voorraden Blz. 550
Vorderingen en overlopende activa Blz. 551
Liquide middelen Blz. 552
Voorzieningen Blz. 553
Vaste schulden Blz. 554
Vlottende passiva Blz. 555
Borg- en garantstellingen Blz. 556
Gemeentefonds Blz. 557
Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden Blz. 558
Toelichting op de balans Blz. 559
0. Immateriële vaste activa Blz. 560
1. Materiële vaste activa Blz. 561
2. Financiële vaste activa Blz. 562
3. Voorraden Blz. 563
4. Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 564
5. Liquide middelen Blz. 565
6. Overlopende activa Blz. 566
7. Eigen vermogen Blz. 567
8. Voorzieningen Blz. 568
9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 569
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 570
11. Overlopende passiva Blz. 571
12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 572
10d. Borgstellingen Blz. 573
10f. Overig Blz. 574
11d. Kostenverhaallocaties grondexploitatie Blz. 575
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 576
Inleiding Blz. 577
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 578
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 579
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN Blz. 580
211.00 VERKEERSMAATREGELEN Blz. 581
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN Blz. 582
223.00 VEERDIENSTEN Blz. 583
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 584
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 585
221.00 RIJNHAVEN Blz. 586
310.00 MARKTEN Blz. 587
310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT Blz. 588
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN Blz. 589
830.00 GRONDEXPLOITATIE Blz. 590
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 591
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 592
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN Blz. 593
210.50 OPENBARE VERLICHTING Blz. 594
541.10 CULTUURHISTORIE Blz. 595
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER Blz. 596
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS Blz. 597
810.00 RUIMTELIJKE BELEID Blz. 598
810.20 RUIMTELIJKE BEHEER Blz. 599
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN Blz. 600
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES Blz. 601
822.30 VASTGOEDSYSTEEM Blz. 602
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING Blz. 603
Programma 4 Milieu Blz. 604
Overzicht baten en lasten programma 4 Blz. 605
140.00 DIERENWELZIJN Blz. 606
710.10 PLAAGDIERBESTIJDING Blz. 607
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING Blz. 608
722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING Blz. 609
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING Blz. 610
723.00 ENERGIEBEHEER Blz. 611
723.10 MILIEUBEHEER Blz. 612
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 613
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 614
511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Blz. 615
610.00 SAMEN WAGENINGEN Blz. 616
625.00 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK Blz. 617
625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN Blz. 618
625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID Blz. 619
625.50 BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID/SOC. VEILIGHEID Blz. 620
625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID Blz. 621
625.99 MO-PLAN ALGEMEEN Blz. 622
626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN Blz. 623
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE Blz. 624
626.30 WERKGELEGENHEID Blz. 625
626.31 WSW Blz. 626
626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING Blz. 627
626.70 SOCIALE ZEKERHEID Blz. 628
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING Blz. 629
Programma 7 Onderwijs en educatie Blz. 630
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 631
420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS Blz. 632
421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS Blz. 633
430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS Blz. 634
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING Blz. 635
480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS Blz. 636
650.00 KINDEROPVANG Blz. 637
Programma 8 Wonen Blz. 638
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 639
820.00 VOLKSHUISVESTING Blz. 640
820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT Blz. 641
822.10 WOONRUIMTEZORG Blz. 642
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED Blz. 643
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 644
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 645
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK Blz. 646
530.00 SPORT Blz. 647
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR Blz. 648
541.00 MUSEA Blz. 649
541.20 OUD ARCHIEF Blz. 650
580.00 MEDIABELEID Blz. 651
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE Blz. 652
Programma 10 Veiligheid Blz. 653
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 654
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Blz. 655
120.00 BRANDWEERZORG Blz. 656
120.20 RAMPENBESTRIJDING Blz. 657
Programma 11 Transparante overheid Blz. 658
Overzicht baten en lasten Blz. 659
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) Blz. 660
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) Blz. 661
001.20 REPRESENTATIE Blz. 662
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W Blz. 663
003.00 BURGERZAKEN Blz. 664
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN Blz. 665
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING Blz. 666
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE Blz. 667
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 668
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 669
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN Blz. 670
920.00 LOKALE BELASTINGEN Blz. 671
921.00 ALGEMENE UITKERING Blz. 672
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN Blz. 673
923.00 BEDRIJFSVOERING Blz. 674
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 675
Onvoorzien Blz. 676
Overhead Blz. 677
Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Blz. 678
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 679
Wet normering topinkomens Blz. 680
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 681
Bijlagen Blz. 682
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 683
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 684
Staat van voorzieningen Blz. 685
Verloop reserves Blz. 686
Verloop reserves Blz. 687
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 688
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 689
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 690
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 691
Grote projecten Blz. 692
Algemeen Blz. 693
Projecten programma 1 Bereikbaarheid Blz. 694
Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 695
Projecten programma 4 Milieu Blz. 696
Projecten programma 8 Wonen Blz. 697
Projecten programma 9 Sport en cultuur Blz. 698
SISA bijlage Blz. 699
SISA bijlage Blz. 700
Monitor Welsaam 2019 Blz. 701
Monitor Welsaam 2019 Blz. 702
Subsidieregister 2019 Blz. 703
Subsidieregister 2019 Blz. 704
Begrippenlijst Blz. 705
Begrippenlijst Blz. 706
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap