Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Blz. 1  
Jaarstukken 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Ombuigingen Blz. 6  
Doorkijk 2020 Blz. 7  
Analyse jaarrekeningresultaat Blz. 8  
Financiële samenvatting Blz. 9  
Financiële samenvatting Blz. 10  
Middelen per hoofddoel Blz. 11  
Bevindingen accountant over rechtmatigheid Blz. 12  
Overzicht baten en lasten 2019 Blz. 13  
Financieel overzicht programma 1 Bereikbaarheid Blz. 14  
Financieel overzicht programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 15  
Financieel overzicht programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 16  
Financieel overzicht programma 4 Milieu Blz. 17  
Financieel overzicht programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 18  
Financieel overzicht programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 19  
Financieel overzicht programma 8 Wonen Blz. 20  
Financieel overzicht programma 9 Sport en cultuur Blz. 21  
Financieel overzicht programma 10 Veiligheid Blz. 22  
Financieel overzicht programma 11 Transparante overheid Blz. 23  
Financieel overzicht programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 24  
Gecomprimeerde balans Blz. 25  
Toelichting gecomprimeerde balans Blz. 26  
Financiële positie Blz. 27  
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 28  
Waarom dit programma? Blz. 29  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 30  
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties Blz. 31  
Wat wilden we bereiken? Blz. 32  
Subdoelen Blz. 33  
1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren Blz. 34  
1.1.2 Busvervoer Blz. 35  
1.1.3 Parkeercapaciteit Blz. 36  
1.1.4 Wegencapaciteit Blz. 37  
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer Blz. 38  
Wat wilden we bereiken? Blz. 39  
Subdoelen Blz. 40  
1.2.1 Langzaam verkeer en OV Blz. 41  
1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's Blz. 42  
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven Blz. 43  
Wat wilden we bereiken? Blz. 44  
Subdoelen Blz. 45  
1.3.1 Luchtkwaliteit Blz. 46  
1.3.2 Geluidsoverlast Blz. 47  
1.3.3 Verkeersoverlast Blz. 48  
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd Blz. 49  
Wat wilden we bereiken? Blz. 50  
Subdoelen Blz. 51  
1.4.1 Verhardingen Blz. 52  
1.4.2 Verkeersveiligheid Blz. 53  
1.4.3 Toegankelijkheid wijken Blz. 54  
1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes Blz. 55  
1.4.5 Meer ruimte voor de fiets Blz. 56  
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners Blz. 57  
Wat wilden we bereiken? Blz. 58  
Subdoelen Blz. 59  
1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners Blz. 60  
Beleidsindicatoren Blz. 61  
Beleidskader Blz. 62  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 63  
Wat heeft het gekost? Blz. 64  
Overzicht baten en lasten Blz. 65  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 66  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 67  
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 68  
Waarom dit programma? Blz. 69  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 70  
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven Blz. 71  
Wat wilden we bereiken? Blz. 72  
Subdoelen Blz. 73  
2.1.1 Bedrijventerreinen Blz. 74  
2.1.2 Relatie tussen gemeenten en bedrijven Blz. 75  
2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven Blz. 76  
2.1.4 Haven Blz. 77  
2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven Blz. 78  
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven Blz. 79  
Wat wilden we bereiken? Blz. 80  
Subdoelen Blz. 81  
2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven Blz. 82  
2.2.2 Stimulering ondernemerschap Blz. 83  
2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 84  
2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven Blz. 85  
2.2.5 Flexibiliteit regelgeving Blz. 86  
2.3 Versterken kennispropositie binnen Regio Foodvalley en KennisAs Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Subdoelen Blz. 89  
2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners Blz. 90  
2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events Blz. 91  
2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad Blz. 92  
Wat wilden we bereiken? Blz. 93  
Ontwikkelingen Blz. 94  
Subdoelen Blz. 95  
2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit Blz. 96  
2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 97  
2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau Blz. 98  
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut Blz. 99  
Wat wilden we bereiken? Blz. 100  
Subdoelen Blz. 101  
2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen Blz. 102  
2.5.2 Burgerinitiatieven Blz. 103  
2.6 Circulaire economie Blz. 104  
Wat wilden we bereiken? Blz. 105  
Subdoelen Blz. 106  
2.6.1 Circulaire economie Blz. 107  
Beleidsindicatoren Blz. 108  
Beleidskader Blz. 109  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 110  
Wat heeft het gekost? Blz. 111  
Overzicht baten en lasten Blz. 112  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 113  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 114  
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 115  
Waarom dit programma? Blz. 116  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 117  
3.1 Ruimtelijke kwaliteit Blz. 118  
Wat wilden we bereiken? Blz. 119  
Subdoelen Blz. 120  
3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 121  
3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 122  
3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders Blz. 123  
3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol Blz. 124  
3.2 Beheer openbare ruimte Blz. 125  
Wat wilden we bereiken? Blz. 126  
Subdoelen Blz. 127  
3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen Blz. 128  
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van de cultuurhistorie Blz. 129  
Wat wilden we bereiken? Blz. 130  
Subdoelen Blz. 131  
3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier Blz. 132  
3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP Blz. 133  
3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden Blz. 134  
3.4 Versterken Grebbedijk Blz. 135  
Wat wilden we bereiken? Blz. 136  
Subdoelen Blz. 137  
3.4.1 Kansrijke alternatieven Blz. 138  
3.4.2 Voorkeursalternatief Blz. 139  
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 140  
Wat wilden we bereiken? Blz. 141  
Subdoelen Blz. 142  
3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet Blz. 143  
3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Beleidskader Blz. 146  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 147  
Wat heeft het gekost? Blz. 148  
Overzicht baten en lasten Blz. 149  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 150  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 151  
Programma 4 Milieu Blz. 152  
Waarom dit programma? Blz. 153  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154  
4.1 Klimaatneutraal 2030 Blz. 155  
Wat wilden we bereiken? Blz. 156  
Subdoelen Blz. 157  
4.1.1 Energiebesparing Blz. 158  
4.1.2 Duurzame energieopwekking Blz. 159  
4.1.3 Voedsel Blz. 160  
4.1.4 Duurzame mobiliteit Blz. 161  
4.2 Klimaatadaptatie Blz. 162  
Wat wilden we bereiken? Blz. 163  
Subdoelen Blz. 164  
4.2.1 Klimaatadaptatie Blz. 165  
4.3 Huishoudelijk afval Blz. 166  
Wat wilden we bereiken? Blz. 167  
Subdoelen Blz. 168  
4.3.1 Huishoudelijk restafval Blz. 169  
4.3.2 Afname huishoudelijk afval Blz. 170  
4.4 Bodemkwaliteit Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
Subdoelen Blz. 173  
4.4.1 Preventie bodemverontreiniging Blz. 174  
4.4.2 Sanering bodemverontreiniging Blz. 175  
4.4.3 Gezag bodemkwaliteit Blz. 176  
4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem Blz. 177  
4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem Blz. 178  
4.5 Waterlopen Blz. 179  
Wat wilden we bereiken? Blz. 180  
Subdoelen Blz. 181  
4.5.1 Waterstructuur Blz. 182  
4.5.2 Waterlus Blz. 183  
4.6 De Grift Blz. 184  
Wat wilden we bereiken? Blz. 185  
Subdoelen Blz. 186  
4.6.1 Waterberging Blz. 187  
4.7 Riolering Blz. 188  
Wat wilden we bereiken? Blz. 189  
Subdoelen Blz. 190  
4.7.1 Riolering Blz. 191  
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt. Blz. 192  
Wat wilden we bereiken? Blz. 193  
Subdoelen Blz. 194  
4.8.1 Geluid Blz. 195  
4.8.2 Luchtkwaliteit Blz. 196  
4.8.3 Externe veiligheid Blz. 197  
4.8.4 Plaagdieren Blz. 198  
4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren Blz. 199  
Beleidsindicatoren Blz. 200  
Beleidskader Blz. 201  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 202  
Wat heeft het gekost? Blz. 203  
Overzicht baten en lasten Blz. 204  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 205  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 206  
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 207  
Waarom dit programma? Blz. 208  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 209  
Ontwikkelingen Blz. 210  
6.1 Samen Wageningen Blz. 211  
Wat wilden we bereiken? Blz. 212  
Subdoelen Blz. 213  
6.1.1 Werk Blz. 214  
6.1.2 Leefbaarheid Blz. 215  
6.1.3 Jeugd Blz. 216  
6.1.4 Ouderen Blz. 217  
6.1.5 Armoede Blz. 218  
6.1.6 Vrijwilligerswerk Blz. 219  
6.1.7 Gezondheid Blz. 220  
6.1.8 Mantelzorg Blz. 221  
6.1.9 Mensen met een beperking Blz. 222  
6.1.10 Statushouders/vluchtelingen Blz. 223  
6.1.11 Vrijetijdsbesteding Blz. 224  
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid Blz. 225  
Wat wilden we bereiken? Blz. 226  
Subdoelen Blz. 227  
6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding Blz. 228  
6.2.2 Educatie en bewustwording Blz. 229  
6.2.3 Waardering veteranen Blz. 230  
6.2.4 Onderhouden van internationale contacten Blz. 231  
Beleidsindicatoren Blz. 232  
Beleidskader en producten Blz. 233  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 234  
Wat heeft het gekost? Blz. 235  
Overzicht baten en lasten Blz. 236  
Begrote en werkelijke baten en lasten per product Blz. 237  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 238  
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 239  
Waarom dit programma? Blz. 240  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 241  
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd Blz. 242  
Wat wilden we bereiken? Blz. 243  
Subdoelen Blz. 244  
7.1.1 Aanbieden VVE-programma Blz. 245  
7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs. Blz. 246  
7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden. Blz. 247  
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid Blz. 248  
Wat wilden we bereiken? Blz. 249  
Subdoelen Blz. 250  
7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming Blz. 251  
7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden Blz. 252  
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 253  
Wat wilden we bereiken? Blz. 254  
Subdoelen Blz. 255  
7.3.1 Relatief schoolverzuim Blz. 256  
7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020. Blz. 257  
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs Blz. 258  
Wat wilden we bereiken? Blz. 259  
Subdoelen Blz. 260  
7.4.1 Leerlingenvervoer Blz. 261  
7.4.2 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ouders Blz. 262  
7.5 Adequate huisvesting onderwijs Blz. 263  
Wat wilden bereiken? Blz. 264  
Subdoelen Blz. 265  
7.5.1 Groen integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 266  
7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van de schoolgebouwen Blz. 267  
7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen. Blz. 268  
7.5.4. Er zijn meer schoolpleinen vergroend Blz. 269  
7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden Blz. 270  
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 271  
Wat wilden we bereiken? Blz. 272  
Subdoelen Blz. 273  
7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 274  
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 275  
Wat wilden we bereiken? Blz. 276  
Subdoelen Blz. 277  
7.7.1 Controle kinderopvanglocaties Blz. 278  
Beleidsindicatoren Blz. 279  
Beleidskader Blz. 280  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 281  
Wat heeft het gekost? Blz. 282  
Overzicht baten en lasten Blz. 283  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 284  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 285  
Programma 8 Wonen Blz. 286  
Waarom dit programma? Blz. 287  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 288  
8.1 Voldoende woningen in balans over de stad Blz. 289  
Wat wilden we bereiken? Blz. 290  
Subdoelen Blz. 291  
8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep Blz. 292  
8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders Blz. 293  
8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen Blz. 294  
8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod Blz. 295  
8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens Blz. 296  
8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers Blz. 297  
8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen Blz. 298  
8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte Blz. 299  
Wat wilden we bereiken? Blz. 300  
Subdoelen Blz. 301  
8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig Blz. 302  
8.2.2 Gemengd wonen in de buurt Blz. 303  
8.2.3 Herstructurering buurten Blz. 304  
8.3 Duurzaamheid en woonlasten Blz. 305  
Wat wilden we bereiken? Blz. 306  
Subdoelen Blz. 307  
8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw Blz. 308  
8.3.2 Bewustwording energiebesparing Blz. 309  
8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal Blz. 310  
8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers Blz. 311  
Wat wilden we bereiken? Blz. 312  
Subdoelen Blz. 313  
8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers Blz. 314  
8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht Blz. 315  
Wat wilden we bereiken? Blz. 316  
Subdoelen Blz. 317  
8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille Blz. 318  
8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030 Blz. 319  
Wat wilden we bereiken? Blz. 320  
Subdoelen Blz. 321  
8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed Blz. 322  
Beleidsindicatoren Blz. 323  
Beleidskader Blz. 324  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 325  
Wat heeft het gekost? Blz. 326  
Overzicht baten en lasten Blz. 327  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 328  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 329  
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 330  
Waarom dit programma? Blz. 331  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 332  
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer Blz. 333  
Wat wilden we bereiken? Blz. 334  
Subdoelen Blz. 335  
9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub Blz. 336  
9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid. Blz. 337  
9.1.3 Aantal sportende ouderen Blz. 338  
9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins Blz. 339  
9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen Blz. 340  
9.2 Meer volwassenen sporten Blz. 341  
Wat wilden we bereiken? Blz. 342  
Subdoelen Blz. 343  
9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen Blz. 344  
9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen Blz. 345  
9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima Blz. 346  
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod Blz. 347  
Wat wilden we bereiken? Blz. 348  
Subdoelen Blz. 349  
9.3.1 Bevordering professionele kunst Blz. 350  
9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven Blz. 351  
9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur Blz. 352  
9.3.4. Poppodium Blz. 353  
9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding Blz. 354  
9.3.6 Cultuureducatie en participatie Blz. 355  
9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap Blz. 356  
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur Blz. 357  
Wat wilden we bereiken? Blz. 358  
Subdoelen Blz. 359  
9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur Blz. 360  
9.4.2 Cultuureducatie jongeren Blz. 361  
9.4.3 Bevordering amateurkunst Blz. 362  
9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat Blz. 363  
9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie Blz. 364  
9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie Blz. 365  
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen Blz. 366  
Wat wilden we bereiken? Blz. 367  
Subdoelen Blz. 368  
9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie Blz. 369  
9.5.2 Cultuurhistorie Blz. 370  
9.5.3 Archieven Blz. 371  
9.5.4 Deelname cultuur Blz. 372  
Beleidsindicatoren Blz. 373  
Beleidskader Sport Blz. 374  
Beleidskader Cultuur Blz. 375  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 376  
Wat heeft het gekost? Blz. 377  
Overzicht baten en lasten Blz. 378  
Begrote en werkelijke baten en lasten per product Blz. 379  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 380  
Programma 10 Veiligheid Blz. 381  
Waarom dit programma? Blz. 382  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 383  
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit Blz. 384  
Wat wilden we bereiken? Blz. 385  
Subdoelen Blz. 386  
10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid Blz. 387  
10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid Blz. 388  
10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken Blz. 389  
10.2 Terugdringen overlast bij inwoners Blz. 390  
Wat wilden we bereiken? Blz. 391  
Subdoelen Blz. 392  
10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners Blz. 393  
10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast Blz. 394  
10.2.3 De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast Blz. 395  
10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties Blz. 396  
10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust Blz. 397  
Wat wilden we bereiken? Blz. 398  
Subdoelen Blz. 399  
10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust Blz. 400  
10.4 Hulp bij brand en ongevallen Blz. 401  
Wat wilden we bereiken? Blz. 402  
Subdoelen Blz. 403  
10.4.1 Brandbestrijding Blz. 404  
10.4.2 Risicobeheersing Blz. 405  
10.5 Hulp in geval van crisis Blz. 406  
Wat wilden we bereiken? Blz. 407  
Subdoelen Blz. 408  
10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis Blz. 409  
10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis Blz. 410  
10.5.3 Piketdienst Blz. 411  
Beleidsindicatoren Blz. 412  
Beleidskader Blz. 413  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 414  
Wat heeft het gekost? Blz. 415  
Overzicht baten en lasten Blz. 416  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 417  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 418  
Programma 11 Transparante overheid Blz. 419  
Waarom dit programma? Blz. 420  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 421  
11.1 Dienstverlening Blz. 422  
Wat wilden we bereiken? Blz. 423  
Subdoelen Blz. 424  
11.1.1 Digitale dienstverlening Blz. 425  
11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI Blz. 426  
11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen Blz. 427  
11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke plichten en normen Blz. 428  
11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners Blz. 429  
11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers Blz. 430  
11.2 Kunnen voldoen aan verplichtingen Blz. 431  
Wat wilden we bereiken? Blz. 432  
Subdoelen Blz. 433  
11.2.1 Correcte persoonsregistratie Blz. 434  
11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten Blz. 435  
11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen. Blz. 436  
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen Blz. 437  
Wat wilden we bereiken? Blz. 438  
Subdoelen Blz. 439  
11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker Blz. 440  
11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd Blz. 441  
11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar. Blz. 442  
11.4 Privacy Blz. 443  
Wat wilden we bereiken? Blz. 444  
Subdoelen Blz. 445  
11.4.1 Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel Blz. 446  
11.4.2 Inwoner heeft inzicht en invloed op de gegevens die worden vastgelegd Blz. 447  
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen Blz. 448  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 449  
Subdoelen Blz. 450  
11.5.1 Democratische vernieuwing verbeteren Blz. 451  
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen Blz. 452  
Wat wilden we bereiken? Blz. 453  
Subdoelen Blz. 454  
11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking Blz. 455  
11.7 Datagericht werken t.b.v. duurzaam beleid Blz. 456  
Wat wilden we bereiken? Blz. 457  
Subdoelen Blz. 458  
11.7.1 Datagericht werken t.b.v. de ontwikkeling van beleid Blz. 459  
11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten Blz. 460  
Beleidsindicatoren Blz. 461  
Beleidskader Blz. 462  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 463  
Wat heeft het gekost? Blz. 464  
Overzicht baten en lasten Blz. 465  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 466  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 467  
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 468  
Waarom dit programma? Blz. 469  
Beleidsindicatoren Blz. 470  
Beleidskader Blz. 471  
Betrokken verbonden partijen Blz. 472  
Wat heeft het gekost? Blz. 473  
Overzicht baten en lasten Blz. 474  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 475  
Paragrafen Blz. 476  
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 477  
Inleiding Blz. 478  
Opgetreden of opgeloste risico’s Blz. 479  
Weerstandscapaciteit Blz. 480  
Risico’s Blz. 481  
Afgedekte risico’s Blz. 482  
Weerstandsvermogen Blz. 483  
Financiële kengetallen Blz. 484  
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 485  
Inleiding Blz. 486  
Verhardingen, groen & water Blz. 487  
Water en riolering Blz. 488  
Openbare verlichting Blz. 489  
Speelvoorzieningen Blz. 490  
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 491  
Scholen Blz. 492  
Huisvesting gemeentelijke diensten (facilitaire panden) Blz. 493  
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 494  
Inleiding Blz. 495  
Mens , organisatie en informatie Blz. 496  
Strategie en innovatie Blz. 497  
Processen op orde Blz. 498  
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 499  
Verantwoording en Control Blz. 500  
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 501  
Inleiding Blz. 502  
Overzicht verbonden partijen Blz. 503  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 504  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 505  
Stichtingen en verenigingen Blz. 506  
Overige verbonden partijen Blz. 507  
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 508  
Inleiding Blz. 509  
Kaders grondbedrijf Blz. 510  
Onderhanden werken (OHW) Blz. 511  
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 512  
Resultaat Blz. 513  
Stand reserve grondexploitatie Blz. 514  
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 515  
Inleiding Blz. 516  
Belastinggrondslag Blz. 517  
Belastingopbrengsten Blz. 518  
Kwijtschelding Blz. 519  
Kostendekkendheid heffingen Blz. 520  
Belastingdruk Blz. 521  
Paragraaf 7 Financiering Blz. 522  
Inleiding Blz. 523  
Geldleningen Blz. 524  
Schatkistbankieren en Wet houdbare overheidsfinanciën Blz. 525  
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 526  
Garanties en borgstellingen Blz. 527  
Kasgeldlimiet en renterisiconorm Blz. 528  
EMU-saldo Blz. 529  
Renteschema 2019 Blz. 530  
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 531  
Inleiding Blz. 532  
Beleid en wetgeving Blz. 533  
Bereik en uitvoering van de regelingen Blz. 534  
Jaarrekening Blz. 535  
Balans Blz. 536  
Balans Blz. 537  
Balans passiva Blz. 538  
Overzicht van baten en lasten Blz. 539  
Overzicht baten en lasten Blz. 540  
Overzicht baten en lasten Blz. 541  
Overzicht baten en lasten Blz. 542  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 543  
Inleiding Blz. 544  
Algemeen Blz. 545  
Immateriële vaste activa Blz. 546  
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 547  
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 548  
Financiële vaste activa Blz. 549  
Voorraden Blz. 550  
Vorderingen en overlopende activa Blz. 551  
Liquide middelen Blz. 552  
Voorzieningen Blz. 553  
Vaste schulden Blz. 554  
Vlottende passiva Blz. 555  
Borg- en garantstellingen Blz. 556  
Gemeentefonds Blz. 557  
Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden Blz. 558  
Toelichting op de balans Blz. 559  
0. Immateriële vaste activa Blz. 560  
1. Materiële vaste activa Blz. 561  
2. Financiële vaste activa Blz. 562  
3. Voorraden Blz. 563  
4. Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 564  
5. Liquide middelen Blz. 565  
6. Overlopende activa Blz. 566  
7. Eigen vermogen Blz. 567  
8. Voorzieningen Blz. 568  
9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 569  
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 570  
11. Overlopende passiva Blz. 571  
12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 572  
10d. Borgstellingen Blz. 573  
10f. Overig Blz. 574  
11d. Kostenverhaallocaties grondexploitatie Blz. 575  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 576  
Inleiding Blz. 577  
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 578  
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 579  
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN Blz. 580  
211.00 VERKEERSMAATREGELEN Blz. 581  
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN Blz. 582  
223.00 VEERDIENSTEN Blz. 583  
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 584  
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 585  
221.00 RIJNHAVEN Blz. 586  
310.00 MARKTEN Blz. 587  
310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT Blz. 588  
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN Blz. 589  
830.00 GRONDEXPLOITATIE Blz. 590  
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 591  
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 592  
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN Blz. 593  
210.50 OPENBARE VERLICHTING Blz. 594  
541.10 CULTUURHISTORIE Blz. 595  
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER Blz. 596  
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS Blz. 597  
810.00 RUIMTELIJKE BELEID Blz. 598  
810.20 RUIMTELIJKE BEHEER Blz. 599  
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN Blz. 600  
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES Blz. 601  
822.30 VASTGOEDSYSTEEM Blz. 602  
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING Blz. 603  
Programma 4 Milieu Blz. 604  
Overzicht baten en lasten programma 4 Blz. 605  
140.00 DIERENWELZIJN Blz. 606  
710.10 PLAAGDIERBESTIJDING Blz. 607  
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING Blz. 608  
722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING Blz. 609  
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING Blz. 610  
723.00 ENERGIEBEHEER Blz. 611  
723.10 MILIEUBEHEER Blz. 612  
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 613  
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 614  
511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Blz. 615  
610.00 SAMEN WAGENINGEN Blz. 616  
625.00 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK Blz. 617  
625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN Blz. 618  
625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID Blz. 619  
625.50 BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID/SOC. VEILIGHEID Blz. 620  
625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID Blz. 621  
625.99 MO-PLAN ALGEMEEN Blz. 622  
626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN Blz. 623  
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE Blz. 624  
626.30 WERKGELEGENHEID Blz. 625  
626.31 WSW Blz. 626  
626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING Blz. 627  
626.70 SOCIALE ZEKERHEID Blz. 628  
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING Blz. 629  
Programma 7 Onderwijs en educatie Blz. 630  
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 631  
420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS Blz. 632  
421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS Blz. 633  
430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS Blz. 634  
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING Blz. 635  
480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS Blz. 636  
650.00 KINDEROPVANG Blz. 637  
Programma 8 Wonen Blz. 638  
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 639  
820.00 VOLKSHUISVESTING Blz. 640  
820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT Blz. 641  
822.10 WOONRUIMTEZORG Blz. 642  
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED Blz. 643  
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 644  
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 645  
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK Blz. 646  
530.00 SPORT Blz. 647  
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR Blz. 648  
541.00 MUSEA Blz. 649  
541.20 OUD ARCHIEF Blz. 650  
580.00 MEDIABELEID Blz. 651  
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE Blz. 652  
Programma 10 Veiligheid Blz. 653  
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 654  
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID Blz. 655  
120.00 BRANDWEERZORG Blz. 656  
120.20 RAMPENBESTRIJDING Blz. 657  
Programma 11 Transparante overheid Blz. 658  
Overzicht baten en lasten Blz. 659  
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) Blz. 660  
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) Blz. 661  
001.20 REPRESENTATIE Blz. 662  
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W Blz. 663  
003.00 BURGERZAKEN Blz. 664  
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN Blz. 665  
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING Blz. 666  
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE Blz. 667  
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 668  
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 669  
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN Blz. 670  
920.00 LOKALE BELASTINGEN Blz. 671  
921.00 ALGEMENE UITKERING Blz. 672  
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN Blz. 673  
923.00 BEDRIJFSVOERING Blz. 674  
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 675  
Onvoorzien Blz. 676  
Overhead Blz. 677  
Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Blz. 678  
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 679  
Wet normering topinkomens Blz. 680  
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 681  
Bijlagen Blz. 682  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 683  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 684  
Staat van voorzieningen Blz. 685  
Verloop reserves Blz. 686  
Verloop reserves Blz. 687  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 688  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 689  
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 690  
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 691  
Grote projecten Blz. 692  
Algemeen Blz. 693  
Projecten programma 1 Bereikbaarheid Blz. 694  
Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 695  
Projecten programma 4 Milieu Blz. 696  
Projecten programma 8 Wonen Blz. 697  
Projecten programma 9 Sport en cultuur Blz. 698  
SISA bijlage Blz. 699  
SISA bijlage Blz. 700  
Monitor Welsaam 2019 Blz. 701  
Monitor Welsaam 2019 Blz. 702  
Subsidieregister 2019 Blz. 703  
Subsidieregister 2019 Blz. 704  
Begrippenlijst Blz. 705  
Begrippenlijst Blz. 706