Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2019
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2019
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Ombuigingen
    3. Blz. 7 Doorkijk 2020
    4. Blz. 8 Analyse jaarrekeningresultaat
   2. Blz. 9 Financiële samenvatting
    1. Blz. 10 Financiële samenvatting
    2. Blz. 11 Middelen per hoofddoel
    3. Blz. 12 Bevindingen accountant over rechtmatigheid
    4. Blz. 13 Overzicht baten en lasten 2019
    5. Blz. 14 Financieel overzicht programma 1 Bereikbaarheid
    6. Blz. 15 Financieel overzicht programma 2 Economische ontwikkeling
    7. Blz. 16 Financieel overzicht programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    8. Blz. 17 Financieel overzicht programma 4 Milieu
    9. Blz. 18 Financieel overzicht programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    10. Blz. 19 Financieel overzicht programma 7 Onderwijs & educatie
    11. Blz. 20 Financieel overzicht programma 8 Wonen
    12. Blz. 21 Financieel overzicht programma 9 Sport en cultuur
    13. Blz. 22 Financieel overzicht programma 10 Veiligheid
    14. Blz. 23 Financieel overzicht programma 11 Transparante overheid
    15. Blz. 24 Financieel overzicht programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    16. Blz. 25 Gecomprimeerde balans
    17. Blz. 26 Toelichting gecomprimeerde balans
    18. Blz. 27 Financiële positie
   3. Blz. 28 Programma 1 Bereikbaarheid
    1. Blz. 29 Waarom dit programma?
    2. Blz. 30 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 31 1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties
     1. Blz. 32 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 33 Subdoelen
      1. Blz. 34 1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren
      2. Blz. 35 1.1.2 Busvervoer
      3. Blz. 36 1.1.3 Parkeercapaciteit
      4. Blz. 37 1.1.4 Wegencapaciteit
    4. Blz. 38 1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer
     1. Blz. 39 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 40 Subdoelen
      1. Blz. 41 1.2.1 Langzaam verkeer en OV
      2. Blz. 42 1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's
    5. Blz. 43 1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven
     1. Blz. 44 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 45 Subdoelen
      1. Blz. 46 1.3.1 Luchtkwaliteit
      2. Blz. 47 1.3.2 Geluidsoverlast
      3. Blz. 48 1.3.3 Verkeersoverlast
    6. Blz. 49 1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd
     1. Blz. 50 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 51 Subdoelen
      1. Blz. 52 1.4.1 Verhardingen
      2. Blz. 53 1.4.2 Verkeersveiligheid
      3. Blz. 54 1.4.3 Toegankelijkheid wijken
      4. Blz. 55 1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes
      5. Blz. 56 1.4.5 Meer ruimte voor de fiets
    7. Blz. 57 1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners
     1. Blz. 58 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 59 Subdoelen
      1. Blz. 60 1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners
    8. Blz. 61 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 62 Beleidskader
    10. Blz. 63 Betrokkenheid verbonden partijen
    11. Blz. 64 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 65 Overzicht baten en lasten
    13. Blz. 66 Begrote en werkelijke resultaat per product
    14. Blz. 67 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   4. Blz. 68 Programma 2 Economische ontwikkeling
    1. Blz. 69 Waarom dit programma?
    2. Blz. 70 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 71 2.1 Het behouden van bestaande bedrijven
     1. Blz. 72 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 73 Subdoelen
      1. Blz. 74 2.1.1 Bedrijventerreinen
      2. Blz. 75 2.1.2 Relatie tussen gemeenten en bedrijven
      3. Blz. 76 2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven
      4. Blz. 77 2.1.4 Haven
      5. Blz. 78 2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven
    4. Blz. 79 2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven
     1. Blz. 80 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 81 Subdoelen
      1. Blz. 82 2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven
      2. Blz. 83 2.2.2 Stimulering ondernemerschap
      3. Blz. 84 2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel
      4. Blz. 85 2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven
      5. Blz. 86 2.2.5 Flexibiliteit regelgeving
    5. Blz. 87 2.3 Versterken kennispropositie binnen Regio Foodvalley en KennisAs
     1. Blz. 88 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 89 Subdoelen
      1. Blz. 90 2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners
      2. Blz. 91 2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events
    6. Blz. 92 2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad
     1. Blz. 93 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 94 Ontwikkelingen
     3. Blz. 95 Subdoelen
      1. Blz. 96 2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit
      2. Blz. 97 2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel
      3. Blz. 98 2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau
    7. Blz. 99 2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut
     1. Blz. 100 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 101 Subdoelen
      1. Blz. 102 2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen
      2. Blz. 103 2.5.2 Burgerinitiatieven
    8. Blz. 104 2.6 Circulaire economie
     1. Blz. 105 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 106 Subdoelen
      1. Blz. 107 2.6.1 Circulaire economie
    9. Blz. 108 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 109 Beleidskader
    11. Blz. 110 Betrokkenheid verbonden partijen
    12. Blz. 111 Wat heeft het gekost?
    13. Blz. 112 Overzicht baten en lasten
    14. Blz. 113 Begrote en werkelijke resultaat per product
    15. Blz. 114 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   5. Blz. 115 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 116 Waarom dit programma?
    2. Blz. 117 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 118 3.1 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 119 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 120 Subdoelen
      1. Blz. 121 3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen
      2. Blz. 122 3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
      3. Blz. 123 3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders
      4. Blz. 124 3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol
    4. Blz. 125 3.2 Beheer openbare ruimte
     1. Blz. 126 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 127 Subdoelen
      1. Blz. 128 3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen
    5. Blz. 129 3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van de cultuurhistorie
     1. Blz. 130 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 131 Subdoelen
      1. Blz. 132 3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier
      2. Blz. 133 3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP
      3. Blz. 134 3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden
    6. Blz. 135 3.4 Versterken Grebbedijk
     1. Blz. 136 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 137 Subdoelen
      1. Blz. 138 3.4.1 Kansrijke alternatieven
      2. Blz. 139 3.4.2 Voorkeursalternatief
    7. Blz. 140 3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet
     1. Blz. 141 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 142 Subdoelen
      1. Blz. 143 3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet
      2. Blz. 144 3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet
    8. Blz. 145 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 146 Beleidskader
    10. Blz. 147 Betrokkenheid verbonden partijen
    11. Blz. 148 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 149 Overzicht baten en lasten
    13. Blz. 150 Begrote en werkelijke resultaat per product
    14. Blz. 151 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   6. Blz. 152 Programma 4 Milieu
    1. Blz. 153 Waarom dit programma?
    2. Blz. 154 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 155 4.1 Klimaatneutraal 2030
     1. Blz. 156 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 157 Subdoelen
      1. Blz. 158 4.1.1 Energiebesparing
      2. Blz. 159 4.1.2 Duurzame energieopwekking
      3. Blz. 160 4.1.3 Voedsel
      4. Blz. 161 4.1.4 Duurzame mobiliteit
    4. Blz. 162 4.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 163 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 164 Subdoelen
      1. Blz. 165 4.2.1 Klimaatadaptatie
    5. Blz. 166 4.3 Huishoudelijk afval
     1. Blz. 167 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 168 Subdoelen
      1. Blz. 169 4.3.1 Huishoudelijk restafval
      2. Blz. 170 4.3.2 Afname huishoudelijk afval
    6. Blz. 171 4.4 Bodemkwaliteit
     1. Blz. 172 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 173 Subdoelen
      1. Blz. 174 4.4.1 Preventie bodemverontreiniging
      2. Blz. 175 4.4.2 Sanering bodemverontreiniging
      3. Blz. 176 4.4.3 Gezag bodemkwaliteit
      4. Blz. 177 4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem
      5. Blz. 178 4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem
    7. Blz. 179 4.5 Waterlopen
     1. Blz. 180 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 181 Subdoelen
      1. Blz. 182 4.5.1 Waterstructuur
      2. Blz. 183 4.5.2 Waterlus
    8. Blz. 184 4.6 De Grift
     1. Blz. 185 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 186 Subdoelen
      1. Blz. 187 4.6.1 Waterberging
    9. Blz. 188 4.7 Riolering
     1. Blz. 189 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 190 Subdoelen
      1. Blz. 191 4.7.1 Riolering
    10. Blz. 192 4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt.
     1. Blz. 193 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 194 Subdoelen
      1. Blz. 195 4.8.1 Geluid
      2. Blz. 196 4.8.2 Luchtkwaliteit
      3. Blz. 197 4.8.3 Externe veiligheid
      4. Blz. 198 4.8.4 Plaagdieren
      5. Blz. 199 4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren
    11. Blz. 200 Beleidsindicatoren
    12. Blz. 201 Beleidskader
    13. Blz. 202 Betrokkenheid verbonden partijen
    14. Blz. 203 Wat heeft het gekost?
    15. Blz. 204 Overzicht baten en lasten
    16. Blz. 205 Begrote en werkelijke resultaat per product
    17. Blz. 206 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   7. Blz. 207 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    1. Blz. 208 Waarom dit programma?
    2. Blz. 209 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 210 Ontwikkelingen
    4. Blz. 211 6.1 Samen Wageningen
     1. Blz. 212 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 213 Subdoelen
      1. Blz. 214 6.1.1 Werk
      2. Blz. 215 6.1.2 Leefbaarheid
      3. Blz. 216 6.1.3 Jeugd
      4. Blz. 217 6.1.4 Ouderen
      5. Blz. 218 6.1.5 Armoede
      6. Blz. 219 6.1.6 Vrijwilligerswerk
      7. Blz. 220 6.1.7 Gezondheid
      8. Blz. 221 6.1.8 Mantelzorg
      9. Blz. 222 6.1.9 Mensen met een beperking
      10. Blz. 223 6.1.10 Statushouders/vluchtelingen
      11. Blz. 224 6.1.11 Vrijetijdsbesteding
    5. Blz. 225 6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid
     1. Blz. 226 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 227 Subdoelen
      1. Blz. 228 6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding
      2. Blz. 229 6.2.2 Educatie en bewustwording
      3. Blz. 230 6.2.3 Waardering veteranen
      4. Blz. 231 6.2.4 Onderhouden van internationale contacten
    6. Blz. 232 Beleidsindicatoren
    7. Blz. 233 Beleidskader en producten
    8. Blz. 234 Betrokkenheid verbonden partijen
    9. Blz. 235 Wat heeft het gekost?
    10. Blz. 236 Overzicht baten en lasten
    11. Blz. 237 Begrote en werkelijke baten en lasten per product
    12. Blz. 238 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   8. Blz. 239 Programma 7 Onderwijs & educatie
    1. Blz. 240 Waarom dit programma?
    2. Blz. 241 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 242 7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd
     1. Blz. 243 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 244 Subdoelen
      1. Blz. 245 7.1.1 Aanbieden VVE-programma
      2. Blz. 246 7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs.
      3. Blz. 247 7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden.
    4. Blz. 248 7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid
     1. Blz. 249 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 250 Subdoelen
      1. Blz. 251 7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming
      2. Blz. 252 7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden
    5. Blz. 253 7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
     1. Blz. 254 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 255 Subdoelen
      1. Blz. 256 7.3.1 Relatief schoolverzuim
      2. Blz. 257 7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020.
    6. Blz. 258 7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs
     1. Blz. 259 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 260 Subdoelen
      1. Blz. 261 7.4.1 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 262 7.4.2 Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid ouders
    7. Blz. 263 7.5 Adequate huisvesting onderwijs
     1. Blz. 264 Wat wilden bereiken?
     2. Blz. 265 Subdoelen
      1. Blz. 266 7.5.1 Groen integraal huisvestingsplan (IHP)
      2. Blz. 267 7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van de schoolgebouwen
      3. Blz. 268 7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen.
      4. Blz. 269 7.5.4. Er zijn meer schoolpleinen vergroend
      5. Blz. 270 7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden
    8. Blz. 271 7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
     1. Blz. 272 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 273 Subdoelen
      1. Blz. 274 7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
    9. Blz. 275 7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
     1. Blz. 276 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 277 Subdoelen
      1. Blz. 278 7.7.1 Controle kinderopvanglocaties
    10. Blz. 279 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 280 Beleidskader
    12. Blz. 281 Betrokkenheid verbonden partijen
    13. Blz. 282 Wat heeft het gekost?
    14. Blz. 283 Overzicht baten en lasten
    15. Blz. 284 Begrote en werkelijke resultaat per product
    16. Blz. 285 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   9. Blz. 286 Programma 8 Wonen
    1. Blz. 287 Waarom dit programma?
    2. Blz. 288 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 289 8.1 Voldoende woningen in balans over de stad
     1. Blz. 290 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 291 Subdoelen
      1. Blz. 292 8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep
      2. Blz. 293 8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders
      3. Blz. 294 8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen
      4. Blz. 295 8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod
      5. Blz. 296 8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens
      6. Blz. 297 8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers
      7. Blz. 298 8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen
    4. Blz. 299 8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte
     1. Blz. 300 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 301 Subdoelen
      1. Blz. 302 8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig
      2. Blz. 303 8.2.2 Gemengd wonen in de buurt
      3. Blz. 304 8.2.3 Herstructurering buurten
    5. Blz. 305 8.3 Duurzaamheid en woonlasten
     1. Blz. 306 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 307 Subdoelen
      1. Blz. 308 8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw
      2. Blz. 309 8.3.2 Bewustwording energiebesparing
      3. Blz. 310 8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal
    6. Blz. 311 8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers
     1. Blz. 312 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 313 Subdoelen
      1. Blz. 314 8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers
    7. Blz. 315 8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht
     1. Blz. 316 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 317 Subdoelen
      1. Blz. 318 8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille
    8. Blz. 319 8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030
     1. Blz. 320 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 321 Subdoelen
      1. Blz. 322 8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed
    9. Blz. 323 Beleidsindicatoren
    10. Blz. 324 Beleidskader
    11. Blz. 325 Betrokkenheid verbonden partijen
    12. Blz. 326 Wat heeft het gekost?
    13. Blz. 327 Overzicht baten en lasten
    14. Blz. 328 Begrote en werkelijke resultaat per product
    15. Blz. 329 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   10. Blz. 330 Programma 9 Sport en cultuur
    1. Blz. 331 Waarom dit programma?
    2. Blz. 332 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 333 9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer
     1. Blz. 334 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 335 Subdoelen
      1. Blz. 336 9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub
      2. Blz. 337 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid.
      3. Blz. 338 9.1.3 Aantal sportende ouderen
      4. Blz. 339 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins
      5. Blz. 340 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen
    4. Blz. 341 9.2 Meer volwassenen sporten
     1. Blz. 342 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 343 Subdoelen
      1. Blz. 344 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen
      2. Blz. 345 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen
      3. Blz. 346 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima
    5. Blz. 347 9.3 Veelzijdig cultureel aanbod
     1. Blz. 348 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 349 Subdoelen
      1. Blz. 350 9.3.1 Bevordering professionele kunst
      2. Blz. 351 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven
      3. Blz. 352 9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur
      4. Blz. 353 9.3.4. Poppodium
      5. Blz. 354 9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding
      6. Blz. 355 9.3.6 Cultuureducatie en participatie
      7. Blz. 356 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap
    6. Blz. 357 9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur
     1. Blz. 358 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 359 Subdoelen
      1. Blz. 360 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur
      2. Blz. 361 9.4.2 Cultuureducatie jongeren
      3. Blz. 362 9.4.3 Bevordering amateurkunst
      4. Blz. 363 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat
      5. Blz. 364 9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie
      6. Blz. 365 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie
    7. Blz. 366 9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen
     1. Blz. 367 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 368 Subdoelen
      1. Blz. 369 9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie
      2. Blz. 370 9.5.2 Cultuurhistorie
      3. Blz. 371 9.5.3 Archieven
      4. Blz. 372 9.5.4 Deelname cultuur
    8. Blz. 373 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 374 Beleidskader Sport
    10. Blz. 375 Beleidskader Cultuur
    11. Blz. 376 Betrokkenheid verbonden partijen
    12. Blz. 377 Wat heeft het gekost?
    13. Blz. 378 Overzicht baten en lasten
    14. Blz. 379 Begrote en werkelijke baten en lasten per product
    15. Blz. 380 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   11. Blz. 381 Programma 10 Veiligheid
    1. Blz. 382 Waarom dit programma?
    2. Blz. 383 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 384 10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit
     1. Blz. 385 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 386 Subdoelen
      1. Blz. 387 10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid
      2. Blz. 388 10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid
      3. Blz. 389 10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken
    4. Blz. 390 10.2 Terugdringen overlast bij inwoners
     1. Blz. 391 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 392 Subdoelen
      1. Blz. 393 10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners
      2. Blz. 394 10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast
      3. Blz. 395 10.2.3 De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast
      4. Blz. 396 10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties
    5. Blz. 397 10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust
     1. Blz. 398 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 399 Subdoelen
      1. Blz. 400 10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust
    6. Blz. 401 10.4 Hulp bij brand en ongevallen
     1. Blz. 402 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 403 Subdoelen
      1. Blz. 404 10.4.1 Brandbestrijding
      2. Blz. 405 10.4.2 Risicobeheersing
    7. Blz. 406 10.5 Hulp in geval van crisis
     1. Blz. 407 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 408 Subdoelen
      1. Blz. 409 10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis
      2. Blz. 410 10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis
      3. Blz. 411 10.5.3 Piketdienst
    8. Blz. 412 Beleidsindicatoren
    9. Blz. 413 Beleidskader
    10. Blz. 414 Betrokkenheid verbonden partijen
    11. Blz. 415 Wat heeft het gekost?
    12. Blz. 416 Overzicht baten en lasten
    13. Blz. 417 Begrote en werkelijke resultaat per product
    14. Blz. 418 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   12. Blz. 419 Programma 11 Transparante overheid
    1. Blz. 420 Waarom dit programma?
    2. Blz. 421 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 422 11.1 Dienstverlening
     1. Blz. 423 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 424 Subdoelen
      1. Blz. 425 11.1.1 Digitale dienstverlening
      2. Blz. 426 11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI
      3. Blz. 427 11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen
      4. Blz. 428 11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke plichten en normen
      5. Blz. 429 11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners
      6. Blz. 430 11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers
    4. Blz. 431 11.2 Kunnen voldoen aan verplichtingen
     1. Blz. 432 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 433 Subdoelen
      1. Blz. 434 11.2.1 Correcte persoonsregistratie
      2. Blz. 435 11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten
      3. Blz. 436 11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen.
    5. Blz. 437 11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen
     1. Blz. 438 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 439 Subdoelen
      1. Blz. 440 11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker
      2. Blz. 441 11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd
      3. Blz. 442 11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.
    6. Blz. 443 11.4 Privacy
     1. Blz. 444 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 445 Subdoelen
      1. Blz. 446 11.4.1 Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel
      2. Blz. 447 11.4.2 Inwoner heeft inzicht en invloed op de gegevens die worden vastgelegd
    7. Blz. 448 11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen
     1. Blz. 449 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 450 Subdoelen
      1. Blz. 451 11.5.1 Democratische vernieuwing verbeteren
    8. Blz. 452 11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen
     1. Blz. 453 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 454 Subdoelen
      1. Blz. 455 11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking
    9. Blz. 456 11.7 Datagericht werken t.b.v. duurzaam beleid
     1. Blz. 457 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 458 Subdoelen
      1. Blz. 459 11.7.1 Datagericht werken t.b.v. de ontwikkeling van beleid
      2. Blz. 460 11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten
    10. Blz. 461 Beleidsindicatoren
    11. Blz. 462 Beleidskader
    12. Blz. 463 Betrokkenheid verbonden partijen
    13. Blz. 464 Wat heeft het gekost?
    14. Blz. 465 Overzicht baten en lasten
    15. Blz. 466 Begrote en werkelijke resultaat per product
    16. Blz. 467 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   13. Blz. 468 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    1. Blz. 469 Waarom dit programma?
    2. Blz. 470 Beleidsindicatoren
    3. Blz. 471 Beleidskader
    4. Blz. 472 Betrokken verbonden partijen
    5. Blz. 473 Wat heeft het gekost?
    6. Blz. 474 Overzicht baten en lasten
    7. Blz. 475 Begrote en werkelijke resultaat per product
  3. Blz. 476 Paragrafen
   1. Blz. 477 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 478 Inleiding
    2. Blz. 479 Opgetreden of opgeloste risico’s
    3. Blz. 480 Weerstandscapaciteit
    4. Blz. 481 Risico’s
    5. Blz. 482 Afgedekte risico’s
    6. Blz. 483 Weerstandsvermogen
    7. Blz. 484 Financiële kengetallen
   2. Blz. 485 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 486 Inleiding
    2. Blz. 487 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 488 Water en riolering
    4. Blz. 489 Openbare verlichting
    5. Blz. 490 Speelvoorzieningen
    6. Blz. 491 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 492 Scholen
    8. Blz. 493 Huisvesting gemeentelijke diensten (facilitaire panden)
   3. Blz. 494 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 495 Inleiding
    2. Blz. 496 Mens , organisatie en informatie
    3. Blz. 497 Strategie en innovatie
    4. Blz. 498 Processen op orde
    5. Blz. 499 Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service
    6. Blz. 500 Verantwoording en Control
   4. Blz. 501 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 502 Inleiding
    2. Blz. 503 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 504 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 505 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 506 Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 507 Overige verbonden partijen
   5. Blz. 508 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 509 Inleiding
    2. Blz. 510 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 511 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 512 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 513 Resultaat
    6. Blz. 514 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 515 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 516 Inleiding
    2. Blz. 517 Belastinggrondslag
    3. Blz. 518 Belastingopbrengsten
    4. Blz. 519 Kwijtschelding
    5. Blz. 520 Kostendekkendheid heffingen
    6. Blz. 521 Belastingdruk
   7. Blz. 522 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 523 Inleiding
    2. Blz. 524 Geldleningen
    3. Blz. 525 Schatkistbankieren en Wet houdbare overheidsfinanciën
    4. Blz. 526 Renteontwikkeling en rentevisie
    5. Blz. 527 Garanties en borgstellingen
    6. Blz. 528 Kasgeldlimiet en renterisiconorm
    7. Blz. 529 EMU-saldo
    8. Blz. 530 Renteschema 2019
   8. Blz. 531 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
    1. Blz. 532 Inleiding
    2. Blz. 533 Beleid en wetgeving
    3. Blz. 534 Bereik en uitvoering van de regelingen
  4. Blz. 535 Jaarrekening
   1. Blz. 536 Balans
    1. Blz. 537 Balans
    2. Blz. 538 Balans passiva
   2. Blz. 539 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 540 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 541 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 542 Overzicht baten en lasten
   3. Blz. 543 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 544 Inleiding
    2. Blz. 545 Algemeen
    3. Blz. 546 Immateriële vaste activa
    4. Blz. 547 Materiële vaste activa met economisch nut
    5. Blz. 548 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
    6. Blz. 549 Financiële vaste activa
    7. Blz. 550 Voorraden
    8. Blz. 551 Vorderingen en overlopende activa
    9. Blz. 552 Liquide middelen
    10. Blz. 553 Voorzieningen
    11. Blz. 554 Vaste schulden
    12. Blz. 555 Vlottende passiva
    13. Blz. 556 Borg- en garantstellingen
    14. Blz. 557 Gemeentefonds
    15. Blz. 558 Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden
   4. Blz. 559 Toelichting op de balans
    1. Blz. 560 0. Immateriële vaste activa
    2. Blz. 561 1. Materiële vaste activa
    3. Blz. 562 2. Financiële vaste activa
    4. Blz. 563 3. Voorraden
    5. Blz. 564 4. Uitzettingen korter dan één jaar
    6. Blz. 565 5. Liquide middelen
    7. Blz. 566 6. Overlopende activa
    8. Blz. 567 7. Eigen vermogen
    9. Blz. 568 8. Voorzieningen
    10. Blz. 569 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    11. Blz. 570 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
    12. Blz. 571 11. Overlopende passiva
    13. Blz. 572 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    14. Blz. 573 10d. Borgstellingen
    15. Blz. 574 10f. Overig
    16. Blz. 575 11d. Kostenverhaallocaties grondexploitatie
   5. Blz. 576 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 577 Inleiding
    2. Blz. 578 Programma 1 Bereikbaarheid
     1. Blz. 579 Overzicht baten en lasten programma 1
     2. Blz. 580 210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN
     3. Blz. 581 211.00 VERKEERSMAATREGELEN
     4. Blz. 582 214.00 PARKEERVOORZIENINGEN
     5. Blz. 583 223.00 VEERDIENSTEN
    3. Blz. 584 Programma 2 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 585 Overzicht baten en lasten programma 2
     2. Blz. 586 221.00 RIJNHAVEN
     3. Blz. 587 310.00 MARKTEN
     4. Blz. 588 310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT
     5. Blz. 589 310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN
     6. Blz. 590 830.00 GRONDEXPLOITATIE
    4. Blz. 591 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 592 Overzicht baten en lasten programma 3
     2. Blz. 593 210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN
     3. Blz. 594 210.50 OPENBARE VERLICHTING
     4. Blz. 595 541.10 CULTUURHISTORIE
     5. Blz. 596 560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER
     6. Blz. 597 724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS
     7. Blz. 598 810.00 RUIMTELIJKE BELEID
     8. Blz. 599 810.20 RUIMTELIJKE BEHEER
     9. Blz. 600 810.30 BESTEMMINGSPLANNEN
     10. Blz. 601 810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES
     11. Blz. 602 822.30 VASTGOEDSYSTEEM
     12. Blz. 603 825.00 OMGEVINGSVERGUNNING
    5. Blz. 604 Programma 4 Milieu
     1. Blz. 605 Overzicht baten en lasten programma 4
     2. Blz. 606 140.00 DIERENWELZIJN
     3. Blz. 607 710.10 PLAAGDIERBESTIJDING
     4. Blz. 608 721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING
     5. Blz. 609 722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING
     6. Blz. 610 722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING
     7. Blz. 611 723.00 ENERGIEBEHEER
     8. Blz. 612 723.10 MILIEUBEHEER
    6. Blz. 613 Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 614 Overzicht baten en lasten programma 6
     2. Blz. 615 511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
     3. Blz. 616 610.00 SAMEN WAGENINGEN
     4. Blz. 617 625.00 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK
     5. Blz. 618 625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN
     6. Blz. 619 625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID
     7. Blz. 620 625.50 BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID/SOC. VEILIGHEID
     8. Blz. 621 625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID
     9. Blz. 622 625.99 MO-PLAN ALGEMEEN
     10. Blz. 623 626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN
     11. Blz. 624 626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE
     12. Blz. 625 626.30 WERKGELEGENHEID
     13. Blz. 626 626.31 WSW
     14. Blz. 627 626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING
     15. Blz. 628 626.70 SOCIALE ZEKERHEID
     16. Blz. 629 626.81 ARMOEDEBESTRIJDING
    7. Blz. 630 Programma 7 Onderwijs en educatie
     1. Blz. 631 Overzicht baten en lasten programma 7
     2. Blz. 632 420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS
     3. Blz. 633 421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS
     4. Blz. 634 430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS
     5. Blz. 635 450.00 ONDERWIJSHUISVESTING
     6. Blz. 636 480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS
     7. Blz. 637 650.00 KINDEROPVANG
    8. Blz. 638 Programma 8 Wonen
     1. Blz. 639 Overzicht baten en lasten programma 8
     2. Blz. 640 820.00 VOLKSHUISVESTING
     3. Blz. 641 820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT
     4. Blz. 642 822.10 WOONRUIMTEZORG
     5. Blz. 643 830.10 EXPLOITATIE VASTGOED
    9. Blz. 644 Programma 9 Sport en cultuur
     1. Blz. 645 Overzicht baten en lasten programma 9
     2. Blz. 646 510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK
     3. Blz. 647 530.00 SPORT
     4. Blz. 648 540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR
     5. Blz. 649 541.00 MUSEA
     6. Blz. 650 541.20 OUD ARCHIEF
     7. Blz. 651 580.00 MEDIABELEID
     8. Blz. 652 625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE
    10. Blz. 653 Programma 10 Veiligheid
     1. Blz. 654 Overzicht baten en lasten programma 10
     2. Blz. 655 110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
     3. Blz. 656 120.00 BRANDWEERZORG
     4. Blz. 657 120.20 RAMPENBESTRIJDING
    11. Blz. 658 Programma 11 Transparante overheid
     1. Blz. 659 Overzicht baten en lasten
     2. Blz. 660 001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD)
     3. Blz. 661 001.05 BESTUURSORGANEN (B&W)
     4. Blz. 662 001.20 REPRESENTATIE
     5. Blz. 663 002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W
     6. Blz. 664 003.00 BURGERZAKEN
     7. Blz. 665 004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN
     8. Blz. 666 005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING
     9. Blz. 667 006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE
    12. Blz. 668 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
     1. Blz. 669 Overzicht baten en lasten programma 12
     2. Blz. 670 913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN
     3. Blz. 671 920.00 LOKALE BELASTINGEN
     4. Blz. 672 921.00 ALGEMENE UITKERING
     5. Blz. 673 922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN
     6. Blz. 674 923.00 BEDRIJFSVOERING
    13. Blz. 675 Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
    14. Blz. 676 Onvoorzien
    15. Blz. 677 Overhead
    16. Blz. 678 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    17. Blz. 679 Incidentele baten en lasten per programma
    18. Blz. 680 Wet normering topinkomens
    19. Blz. 681 Analyse begrotingsrechtmatigheid
  5. Blz. 682 Bijlagen
   1. Blz. 683 Staat van reserves en voorzieningen
    1. Blz. 684 Staat van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 685 Staat van voorzieningen
   2. Blz. 686 Verloop reserves
    1. Blz. 687 Verloop reserves
   3. Blz. 688 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 689 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 690 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
    1. Blz. 691 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
   5. Blz. 692 Grote projecten
    1. Blz. 693 Algemeen
    2. Blz. 694 Projecten programma 1 Bereikbaarheid
    3. Blz. 695 Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    4. Blz. 696 Projecten programma 4 Milieu
    5. Blz. 697 Projecten programma 8 Wonen
    6. Blz. 698 Projecten programma 9 Sport en cultuur
   6. Blz. 699 SISA bijlage
    1. Blz. 700 SISA bijlage
   7. Blz. 701 Monitor Welsaam 2019
    1. Blz. 702 Monitor Welsaam 2019
   8. Blz. 703 Subsidieregister 2019
    1. Blz. 704 Subsidieregister 2019
   9. Blz. 705 Begrippenlijst
    1. Blz. 706 Begrippenlijst
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap