Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2019 Bestemming resultaat 2018 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2019
1 Kapitaal zonder Bestemming 5.093 - 0 - 912 6.005
2 Onbestemde Reserve 1.195 -950 4.644 - 4.554 153
Totaal algemene reserves 6.288 -950 4.644 - 5.466 6.158
Bestemmingsreserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2019 Bestemming resultaat 2018 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2019
4 Economische actiereserve 65 - 65 - - -
6 Reserve Bodemsanering 102 - - - - 102
12 Reserve Onderhoud haven 623 - - - 13 636
16 Algemene reserve grondexploitatie 4.340 - 207 - 894 5.027
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 4.589 - 3.462 - 920 2.047
72 Algemene bestemmingsreserve 4.416 692 3.802 - 9 1.315
73 Dekking kapitaallasten investeringen 8.030 - - 589 224 7.665
74 Reserve parkeergelden 131 - - - 119 250
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - - - - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 980 - 70 - - 910
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 231 - 259 - 233 205
86 Reserve onderhoud verhardingen 277 - - - 85 362
87 Reserve kunstgrasvelden 465 - - - 48 513
89 Egalisatiereserve afval 176 - 176 - - -
91 ISV reserve bodem 274 - - - - 274
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders 160 - 210 - 50 -
93 Reserve frictiekosten 104 - 104 - - -
95 Reserve egalisatie bouwleges 240 - - - 192 432
98 Res. revolving fund verduurz. vastgoed 32 - - - 13 45
99 Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken 745 - 75 - 105 775
102 Reserve mobiliteitsfonds 15 - - - 6 21
107 Reserve Precariobelasting 1.792 - 105 - 800 2.487
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt - 3.862 73 - - 3.789
109 Reserve Bereikbaar Wageningen - - - 5.250 5.250
Totaal bestemmingsreserves 27.945 4.554 8.608 589 8.961 32.263
Totaal reserves 34.232 3.603 13.252 589 14.427 38.423

Staat van voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen
Nr. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) Saldo 1 januari 2019 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2019
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 435 422 - - 857
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 321 11 75 118 139
104 Voorziening ’t Venster1 118 - - - 118
106 Voorziening liquidatie Permar WS 1.086 - 380 106 600
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.960 433 455 224 1.714
Nr. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) Saldo 1 januari 2019 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2019
34 Voorziening onderhoud begraafplaats 382 18 - - 400
101 Voorziening riolering 3.469 247 - - 3.716
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 3.851 265 - - 4.116
Totaal voorzieningen 5.811 698 455 224 5.830
1 Op de balans is per 1-1-2019 en 31-12-2019 € 90.000 van de voorziening in mindering gebracht op de lening aan ’t Venster (financiële vaste activa).