Overzicht van baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

De baten in programma 4 vanuit de dividendinkomsten van de ACV worden in deze tabel in de regel Dividend getoond in plaats van in Programma 4.

Programma (x € 1.000) Begroting 2019 voor wijziging Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Bereikbaarheid 4.260 1.827 -2.433 4.305 1.827 -2.478 4.524 1.866 -2.659
Economische ontwikkeling 3.486 3.073 -413 2.457 2.003 -454 2.623 3.087 464
Ruimtelijke ontwikkeling 7.813 2.278 -5.535 8.982 3.557 -5.425 8.870 4.153 -4.717
Milieu 7.389 7.110 -279 7.495 7.087 -408 7.834 7.254 -581
Maatschappelijke ondersteuning 45.100 15.682 -29.418 49.014 16.159 -32.856 50.658 16.912 -33.747
Onderwijs en educatie 3.721 309 -3.412 3.803 309 -3.494 3.843 404 -3.439
Wonen 1.654 1.066 -588 2.618 2.625 7 2.470 2.663 194
Sport en cultuur 6.414 1.118 -5.296 6.918 1.325 -5.593 7.277 1.935 -5.343
Veiligheid 1.780 0 -1.780 1.780 0 -1.780 1.787 10 -1.777
Transparante overheid 3.179 546 -2.633 3.048 546 -2.502 3.592 548 -3.044
Totaal programma's 84.796 33.009 -51.787 90.419 35.437 -54.982 93.479 38.831 -54.648
Algemene dekkingsmiddelen:
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 443 12.243 11.800 468 12.243 11.775 474 12.722 12.248
Algemene uitkeringen 0 51.344 51.344 0 51.613 51.613 830 55.061 54.231
Dividend 0 60 60 0 248 248 0 226 226
Saldo van de financieringsfunctie 3 132 129 3 132 129 23 134 111
Overige algemene dekkingsmiddelen 221 250 29 -17 400 417 -71 49 120
Totaal algemene dekkingsmiddelen 667 64.029 63.362 454 64.636 64.182 1.256 68.192 66.936
Kosten van de overhead 12.434 790 -11.644 13.178 816 -12.362 11.910 636 -11.274
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0 -34 0 34
Totaal saldo van baten en lasten 97.897 97.828 -69 104.051 100.889 -3.162 106.611 107.659 1.048
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 1.630 857 -773 8.367 9.126 759 14.430 13.839 -590
Het gerealiseerde resultaat 99.527 98.685 -842 112.418 110.015 -2.403 121.041 121.499 457
Programma (x € 1.000) Rekening 2018 Begroting 2019 primitief
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
1 Bereikbaarheid 4.581 1.642 -2.939 4.260 1.827 -2.433
2 Economische ontwikkeling 1.419 964 -454 3.486 3.073 -413
3 Ruimtelijke ontwikkeling 7.562 2.569 -4.993 7.813 2.278 -5.535
4 Milieu 8.148 7.823 -324 7.389 7.110 -279
6 Maatschappelijke ondersteuning 49.218 15.928 -33.291 45.100 15.682 -29.418
7 Onderwijs en educatie 4.464 317 -4.148 3.721 309 -3.412
8 Wonen 2.887 2.239 -648 1.654 1.066 -588
9 Sport en cultuur 6.354 1.041 -5.313 6.414 1.118 -5.296
10 Veiligheid 1.838 15 -1.823 1.780 - -1.780
11 Transparante overheid 3.078 721 -2.358 3.179 546 -2.633
12 Algemene dekking en onvoorzien 9.896 69.191 59.295 13.102 64.820 51.718
Totaal saldo van baten en lasten 99.447 102.451 3.004 97.898 97.829 -69
1 Bereikbaarheid 256 399 143 233 266 33
2 Economische ontwikkeling 79 257 178 93 62 -31
3 Ruimtelijke ontwikkeling 747 978 231 374 141 -233
4 Milieu - 688 688 - 156 156
6 Maatschappelijke ondersteuning 4 101 97 - - -
7 Onderwijs en educatie 69 346 277 - 86 86
8 Wonen 504 341 -163 23 - -23
9 Sport en cultuur 1.111 1.784 673 57 146 89
10 Veiligheid - - - - - -
11 Transparante overheid 50 100 50 50 - -50
12 Algemene dekking en onvoorzien 4.708 3.134 -1.574 800 - -800
Totaal mutaties reserves 7.528 8.127 598 1.630 857 -773
Resultaat 106.975 110.577 3.602 99.528 98.686 -842
Programma Begroting 2019 na wijziging Rekening 2019 Verschil Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo %
1 Bereikbaarheid 4.305 1.827 -2.478 4.490 1.866 -2.625 -147 6%
2 Economische ontwikkeling 2.457 2.003 -454 2.623 3.087 464 918 -202%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 8.982 3.557 -5.425 8.870 4.153 -4.717 708 -13%
4 Milieu 7.495 7.192 -303 7.834 7.337 -498 -195 64%
6 Maatschappelijke ondersteuning 49.014 16.159 -32.856 50.658 16.912 -33.747 -891 3%
7 Onderwijs en educatie 3.803 309 -3.494 3.843 404 -3.439 55 -2%
8 Wonen 2.618 2.625 7 2.470 2.663 194 186 2567%
9 Sport en cultuur 6.918 1.325 -5.593 7.277 1.935 -5.343 250 -4%
10 Veiligheid 1.780 - -1.780 1.787 10 -1.777 3 0%
11 Transparante overheid 3.048 546 -2.502 3.592 548 -3.044 -543 22%
12 Algemene dekking en onvoorzien 13.632 65.347 51.715 13.166 68.744 55.578 3.863 7%
Totaal saldo van baten en lasten 104.051 100.890 -3.162 106.611 107.658 1.047 4.209 -133%
1 Bereikbaarheid 288 372 84 464 507 43 -41 -49%
2 Economische ontwikkeling 57 67 9 904 64 -840 -849 -9223%
3 Ruimtelijke ontwikkeling 774 567 -207 1.256 461 -795 -588 285%
4 Milieu - 223 223 - 316 316 93 42%
6 Maatschappelijke ondersteuning - 416 416 - 172 172 -244 0%
7 Onderwijs en educatie - 112 112 - 112 112 0 0%
8 Wonen 698 34 -664 724 30 -694 -30 5%
9 Sport en cultuur 329 781 453 308 948 640 187 42%
10 Veiligheid - - - - - - 0 0%
11 Transparante overheid 50 1 -49 50 211 161 210 -430%
12 Algemene dekking en onvoorzien 6.171 6.552 381 10.724 11.019 295 -86 -23%
Totaal mutaties reserves 8.367 9.126 759 14.430 13.839 -590 -1.349 -178%
Resultaat 112.418 110.015 -2.403 121.041 121.498 457 2.860 -311%