Toelichting op de balans

0. Immateriële vaste activa

Terug naar navigatie - 0. Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar 2019. 

 (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2019

0. Bijdragen aan activa in eigendom van derden

15.877

0

0

-579

15.298


De specificatie van de bijdragen aan activa in eigendom van derden is hieronder weergegeven: 

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

Nieuwbouw Pantarijn en uitbreiding

15.199

Investeringsbijdrage kleedkamers sportpark De Zoom

99


De afschrijvingstermijn van de bijdrage aan Pantarijn is in 2019 in overeenstemming gebracht met BBV. De Pantarijn heeft op verzoek van de gemeente de afschrijvingstermijn aangepast conform die van de gemeente

1. Materiële vaste activa

Terug naar navigatie - 1. Materiële vaste activa

De specificatie van de post materiële vaste activa naar soort activa is hieronder weergegeven.

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

1a. Overige investeringen met economisch nut

42.545

47.872

1b. Overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

12.207

12.626

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

13.132

13.485

Totaal

67.884

73.983

 

1a. Overige investeringen met een economisch nut

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Gronden en terreinen

4.655

4.925

Woonruimten

1

185

Bedrijfsgebouwen

28.146

31.839

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

5.150

5.398

Vervoersmiddelen

416

453

Machines, apparaten en installaties

3.104

3.833

Overige materiële vaste activa

1.071

1.239

Totaal

42.545

47.872

 

De gronden en terreinen betreffen diverse stukken grond, met name met betrekking tot sport, gemeentelijke organisatie en onderwijs. De bedrijfsgebouwen betreffen investeringen in diverse gemeentelijke panden, waaronder huisvesting organisatie, sport, cultuur/welzijn en onderwijs.

De grond-, weg- en waterbouwkundige werken betreffen onder andere investeringen in haven en sport.

De vervoersmiddelen betreffen voor het grootste gedeelte investeringen in het Lexkesveer. De machines, apparaten en installaties bestaan hoofdzakelijk uit investeringen in automatisering en apparatuur, technische installaties van het zwembad en begraafplaats en parkeerautomaten. Bij investeringen materiële vaste activa wordt ter dekking van de toekomstige kapitaallasten een claim gelegd op de reserve dekking kapitaallasten investeringen en hiervoor is op 31 december 2019 een bedrag van € 8 miljoen beschikbaar.

Van de gronden en terreinen is voor € 510.836 in erfpacht uitgegeven.

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met een economisch nut weer:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Investe-ringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2019

Gronden en terreinen

4.925

0

-265

-5

0

0

4.655

Woonruimten

185

0

-176

-8

0

0

1

Bedrijfsgebouwen

31.839

445

-1.370

-1.589

-330

-849

28.146

Grond-, weg-, waterb. werken

5.398

56

               0

-304

0

0

5.150

Vervoersmiddelen

454

47

0

-83

0

0

416

Machines, apparaten en installaties

3.832

225

0

-643

0

-310

3.104

Overige materiële vaste activa

1.239

22

0

-163

0

-27

1.071

Totaal

47.872

795

-1.811

-2.795

-330

-1.186

42.545

 

De belangrijkste in het boekjaar gedane (des)investeringen staan naar soort activa in onderstaand overzicht vermeld. Hierbij is per saldo een grensbedrag van € 100.000 aangehouden en derhalve worden alleen de investeringen, die genoemd bedrag overschrijden, genoemd.

Bedrijfsgebouwen  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Verkoop Olympiaplein 1 (Stadskantoor)

-

-736

Herstel dak Sporthal de Aanloop

120

-

 

De overige desinvesteringen in Bedrijfsgebouwen, Woonruimten en Gronden en terreinen betreft de panden waarvan in de begroting 2020 besloten is om deze panden in de toekomst te gaan verkopen. Op basis van de notitie BBV MVA Hoofdstuk 4.3 dienen deze panden overgebracht te worden naar de balanspost Voorraden (Handelsgoederen). Zie voor meer informatie de toelichting bij onderdeel 3b. Gereed product en handelsgoederen.

De afwaardering ad € 330.000 betreft de Sporthal Olympiahal. De sloopwerkzaamheden zijn in 2019 gestart.

1b. Overige investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

In de onderstaande tabel is het verloop van de boekwaarde opgenomen van de overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2019

Grond-, weg-, waterb. werken

12.626

108

-

-527

-

-

12.207

 

1c. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut.

Het verloop van de boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut is als volgt:

Investeringen met maatschappelijk nut voor 2017 

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2019

Grond-, weg-, waterb. werken

11.648

-

-

-809

-

-

10.837

 

Investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2017 

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Investe-ringen

Desinveste-ringen

Afschrij-vingen

Afwaar-deringen

Bijdragen derden

Boekwaarde 31-12-2019

Grond-, weg-, waterb. werken

1.837

1.129

-

-227

-

-444

2.295


De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.

Hierbij is een grensbedrag van circa € 100.000 aangehouden en derhalve worden alleen de investeringen genoemd die per saldo dit bedrag overschrijden.

Grond- weg-, en waterbouwkundige werken  (x €1.000)

Investering

Desinvestering

Groenbeleid pilot Tarthorst 2016

190

-

2017 Fietsoversteek Kortenoord

325

-

2018-2022 Mobiliteitsconvenant

107

-

KN-2016 Voorber. Fietsroute Haarweg-Tarthorst

108

-

 

2. Financiële vaste activa

Terug naar navigatie - 2. Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende 2019 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Inves-teringen

Desinves-teringen

Afschrij-vingen

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening

Balanswaarde 31-12-2019

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

1.054

0

-91

0

963

0

963

2c. Overige langlopende leningen 4.011 1.390 0 -56

5.345

90

5.255

Totaal

5.065

1.300

0

-147

6.308

90

6.218

 

2a. Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

De belangrijkste deelnemingen zijn:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

Aandelen Afvalcombinatie

847

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

114

 

2b. Overige langlopende leningen

De overige langlopende leningen hebben betrekking op: een hypothecaire leningen aan ambtenaren, de regeling inzake fietsenplan, een lening aan de Openbare Bibliotheek,  een in 2015 verstrekte lening aan ’t Venster en een lening aan de SVN. Gemeente Wageningen is deelnemer in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland. Hiertoe heeft de gemeente een eigen fonds binnen SVN geopend waaruit leningen worden verstrekt die bijdragen aan de kwaliteits- verbetering van de fysieke woon- en leefomgeving. Vanaf 2018 worden er hier binnen ook leningen verstrekt in het kader van de Stimuleringslening Duurzaamheid Woningen. Over het bij SVN uitgezette geld wordt door de gemeente een beperkte rente ontvangen, waarvan de beheerskosten van SVN worden betaald. Het resterende saldo, over 2019 € 14.860, wordt jaarlijks toegevoegd aan de uitgezette gelden. Nieuw binnen de overige langlopende leningen zijn de leningen die vanaf 2018 verstrekt worden in het kader van het Energiefonds. In 2019 is er voor in totaal € 106.140,- aan leningen verstrekt in het kader van het Energiefonds. In 2019 is de lening met de KV Wageningen voor aanpassingen aan de nieuwe sporthal ´Het Binnenveld´ geëffectueerd ad € 1.192.500.

3. Voorraden

Terug naar navigatie - 3. Voorraden

De specificatie van de post voorraden is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

3a. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

1.571

4.068

Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties / lagere marktwaarde

-796

-3.436

Subtotaal onderhanden werk (b)

775

632

 

 

 

Gereed product en handelsgoederen

1.043

3

Subtotaal gereed product (d)

1.043

3

 

 

 

Totaal generaal voorraden (a+b+c+d)

1.818

635

 

In de grondexploitaties zijn dezelfde rekenparameters gehanteerd als een jaar eerder. De rekenrente is bepaald op 2,77%. Tevens is rekening gehouden met 2% kostenstijging en 0% opbrengstenstijging. De disconteringsvoet bedraagt 2,0% conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3a. Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie (onderhanden werk) kan het volgende overzicht worden weergegeven:

Conform de BBV stelselregel maken we een onderscheid tussen de actieve en faciliterende Onderhanden werk locaties:

 

Boek-waarde 01-01-2019

Overhev. vanuit NIEGG

Vermeer-deringen

Vermin-deringen

Winst-uitname

Boekwaarde 31-12-2019

Voorziening verlies-latend complex

Balans-waarde

31-12-2019

Actief

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawickse Allee

2.553

0

89

0

-2.642

0

0

0

DMP-terrein

53

0

71

-1.144

864

-155

0

-155

Costerweg

764

0

154

0

0

918

0

918

Buurtseweg/

Ireneschool

684

0

103

-4

0

783

-796

-13

Subtotaal

4.054

0

417

-1.002

-1.778

1.546

-796

750

Faciliterend

 

 

 

 

 

 

 

 

Costerweg

14

0

11

0

0

25

0

25

Subtotaal

14

0

11

0

0

25

0

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

4.068

0

428

-1.002

-1.778

1.571

-796

775

 

 

 

Balans-waarde

31-12-2019

Geraamde nog te maken kosten

Geraamde nog te realiseren opbrengsten

Geraamd resultaat (nominale waarde)

Geraamd resultaat (contante waarde)

Actief

 

 

 

 

 

Lawickse Allee

0

0

0

0

0

DMP-terrein

-155

174

-239

-1.221

-1.147

Costerweg

918

47

-1.068

37

-17

Buurtseweg/Ireneschool

-13

157

-162

754

769

Subtotaal

750

378

-1.469

-430

-395

Faciliterend

 

 

 

 

 

Costerweg

25

53

-33

22

-1

Subtotaal

25

53

-33

22

-1

 

 

 

 

 

 

Totaal

775

431

-1.502

-408

-396

Legenda: + betekent verlies en -/- betekent winst

De voorziening voor verlieslatende complexen is bepaald aan de hand van de contante waarde van het betreffende complex.
De gecumuleerde eindwaarde van de bouwgronden in exploitatie bedraagt € 411.000.

3a. Gereed product en handelsgoederen

Bij de vastgestelde Programmabegroting 2020-2023 is in programma 8. Wonen (zie bladzijde 89) besloten om een aantal gemeentelijke panden c.q. locaties af te stoten. Het gaat om panden die niet langer noodzakelijk zijn voor de beleidsdoelen. Het gaat om de woonhuizen Nude 25 en Nude 27, de theekoepel aan de Niemeijerstraat 21a, het stadskantoor, Olympiaplein 1 en Ireneschool aan de Rooseveltweg.

In het kader van de ombuigingen is in de Programmabegroting 2020-2023 onder programma 8. Wonen een overzicht opgenomen van de te verkopen vastgoed: Haarweg 14, Dudoklaan 6, Piet Bakkerstraat 5-7, Generaal Foulkesweg 110, Hyacintenstraat 18, Marijkeweg 31. Churchillweg 1, Wilhelminaweg 1, Wilhelminaweg 3, Wilhelminaweg 3a, Stationsstraat 86, Stationsstraat 88 en Nolenstraat 3.

Op basis van de notitie BBV MVA Hoofdstuk 4.3 dienen deze panden overgebracht te worden van de balanspost Materiële vaste activa naar Voorraden (Handelsgoederen).

De specificatie van deze panden is als volgt:

Boekwaarde ultimo

Boekwaarde 31-12-2019

Nude 25

1

Nude 27

1

Niemeijerstraat 21a

43

Haarweg 14

441

Dudoklaan 6

83

Piet Bakkerstraat 5-7

-

Gen. Foulkesweg 110

-

Hyacintenstraat 18,

-

Marijkeweg 31

-

Churchillweg 1

31

Wilhelminaweg 1/ Gen. Foulkesweg 42a

285

Wilhelminaweg 3

-

Wilhelminaweg 3a

38

Stationsstraat 82-84

-

Stationsstraat 86

-

Stationsstraat 88

-

Nolenstraat 3

14

Rooseveltweg 350 (Ireneschool)

107

Totaal

1.044

4. Uitzettingen korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 4. Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

4a. Vorderingen op openbare lichamen

4.247

4.897

4b. Rekening-courant verhouding met het Rijk

2.149

0

4c. Overige vorderingen

3.946

3.237

Totaal

10.342

8.134

  

4a. Vorderingen op openbare lichamen

De vorderingen op openbare lichamen bestaan hoofdzakelijk uit vorderingen op de belastingdienst. Dit betreft voor een groot deel compensabele BTW. Die wordt jaarlijks per 1 juli ontvangen. Voor 2019 komt een bedrag van ruim € 4,2 miljoen voor compensatie in aanmerking tegenover € 4,5 miljoen over 2018.

4b. Rekening-courant verhouding met het Rijk

Met het invoeren van Schatkistbankieren is de gemeente verplicht overtollige liquide middelen aan te houden bij het Rijk. In het BBV zijn regels opgenomen over het rapporteren over (het gebruik van) het drempelbedrag in de jaarrekening.

In onderstaande tabel is het drempelbedrag en het gebruik daarvan per kwartaal opgenomen (bedragen x € 1.000).

  (x €1.000)

Verslagjaar

 

 

 

Drempelbedrag

734

 

 

 

 

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

263

372

330

357

Ruimte onder het drempelbedrag

472

362

404

377

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

-

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

 

 

 

Begrotingstotaal verslagjaar

97.898

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal =<€ 500 miljoen

97.898

 

 

 

Deel van het begrotingstotaal >€ 500 miljoen

-

 

 

 

Drempelbedrag

734

 

 

 

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten

’s Rijks schatkist aangehouden middelen

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Som van de per dag buiten ’s Rijks

schatkist aangehouden middelen

(negatieve bedragen tellen als nihil)

23.365

33.893

30.347

32.850

Dagen in het kwartaal

90

91

92

92

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten ’s Rijks

schatkist aangehouden middelen

263

372

330

357

 

4c. Overige vorderingen

De overige vorderingen kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Vorderingen belastingdebiteuren

1.301

1.263

Vorderingen debiteuren sociale zaken (inclusief borgstellingen)

2.106

2.092

Overige vorderingen

1.844

1.332

Subtotaal vorderingen nominaal

5.251

4.687

 

 

 

Af: voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

-870

-842

Af: voorziening voor overige dubieuze debiteuren

-434

-608

Subtotaal voorzieningen voor oninbaarheid

-1.304

-1.450

 

 

 

Totaal

3.947

3.237

 

Vorderingen belastingdebiteuren

Hieronder zijn diverse vorderingen uit hoofde van gemeentelijke belastingen opgenomen.

Vorderingen debiteuren sociale zaken

Dit betreft diverse vorderingen uit hoofde van WWB-regelingen, IOAW, IOAZ en BBZ.

Overige vorderingen

Dit betreft alle overige vorderingen, waaronder die uit hoofde van gemeentelijke leges. 

Voorziening voor dubieuze debiteuren sociale zaken

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de debiteuren sociale zaken. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen. 

Voorziening voor overige dubieuze debiteuren

Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt voor de inbaarheid van de overige vorderingen. Indien nodig wordt een voorziening voor mogelijke oninbaarheid getroffen.

5. Liquide middelen

Terug naar navigatie - 5. Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Banksaldi

530

453

Totaal

530

453

 

6. Overlopende activa

Terug naar navigatie - 6. Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt worden onderscheiden:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:

 


                 -  Europese overheidslichamen

-

-

                 -  het Rijk

-

-

                 - overige Nederlandse overheidslichamen

-

38

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

2.277

6.164

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

718

657

Totaal

2.995

6.859

 

6a. De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Overige Nederlandse overheidslichamen:

  (x €1.000)

 

Saldo 1-1-2019

Toevoegingen

Ontvangsten

Saldo 31-12-2019

KennisAs Kennislandschap

Provincie Gelderland

25

0

25

0

POP3

Provincie Gelderland

13

0

13

0

Totaal

 

38

0

38

0

 

6b. Overige nog te ontvangen bedragen

De specificatie van de nog te verhalen bedragen is hieronder weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Nog niet vervallen bedragen ter zake rente geldlening t/m 31-12

28

28

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

70

70

Nog te ontvangen toeristenbelasting

0

167

Nog te ontvangen algemene uitkering

0

3.830

Nog op te leggen belastingaanslagen (Afval, OZB, grafonderhoud en reclamebelasting)

64

152

Nog te ontvangen precario kabels en leidingen

1.514

1.506

Rijksvergoeding Bbz 2018

0

35

Loonkostensubsidie 2018

30

35

Lage inkomens voordeel WSW 2018

0

72

Detacheringsvergoeding WSW week 45 t/m 52

0

58

Verrekening kosten groepsdeta WSW 2018

0

35

Detacheringsopbrengst groen WSW 2018

0

82

Nog op te leggen nota’s Havengeld 2018

0

37

Declaratie arrangementen Beschermd Wonen 2018

0

45

Verr groepsdetachering WSW Asito 2019

34

0

WSW Detacheringsopbrengst Groen 2019

76

0

Nog te ontvangen huur De Vlinder

131

0

Jaarlijks grafonderhoud 2019

50

0

Rijksvergoeding Bbz 2019

21

0

Nog te verhalen kosten inz sloop, asbestsanering Grebbedijk 6

51

0

Nog te ontvangen subsidie project Vertrouwen Werkt 2019

42

0

Loonkostensubsidie Nieuw beschut 2019

39

0

Lage InkomensVoordeel Wsw 2019

63

0

Compensatie transitievergoeding Jansen- de Haan

46

0

Overige(n) nog te verhalen posten

18

0

Totaal

2.277

6.164

 

Rente geldlening

De rentevervaldatum van enkele geldleningen ligt in de loop van een boekjaar. Om die reden ontstaat per balansdatum een vordering die in de loop van 2019 op het moment van de rentevervaldatum wordt ontvangen.

Werkvoorschot Stichting 4/5 mei

In het verleden is een voorschot verleend aan de Stichting 4/5 mei. Deze wordt jaarlijks verlengd en zal worden terugontvangen bij het beëindigen van de activiteiten.

Nog te ontvangen precario kabels en leidingen

Bij invoering van de precariobelasting op kabels en leidingen in een gemeente starten de maatschappijen en organisaties die worden aangeslagen vaak een juridische procedure hiertegen. We zijn ervan overtuigd dat we de precario rechtmatig kunnen opleggen, maar 100% zekerheid bestaat niet. Hiertoe is een risicobedrag opgenomen in Paragraaf 1.

6c. Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

De vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen bedraagt in 2019 (€ 0,7 mln).

 

7. Eigen vermogen

Terug naar navigatie - 7. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Algemene reserve

6.158

6.287

Bestemmingsreserves

32.265

27.945

Gerealiseerd resultaat 2018

-

3.602

Gerealiseerd resultaat 2019

457

-

Totaal

38.880

37.835

 

Het verloop van de reserves in 2019 wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

  (x €1.000)

Boekwaarde 01-01-2019

Bestemming resultaat

Verminderingen

Verminderingen ivm afschrijving activa

Overige vermeerderingen

Boekwaarde 31-12-2019

Algemene reserve

6.287

-951

4.644

0

5.466

6.158

Bestemmingsreserve

27.945

4.554

8.608

589

8.963

32.265

Gerealiseerd resultaat 2018

3.602

-3.602

0

0

0

0

Gerealiseerd resultaat 2019

0

457

0

0

0

457

Totaal

37.835

457

13.252

589

14.429

38.880


Resultaat 2018

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 (met een positief saldo van afgerond € 3.602.000) is in de Raad van 1 juli 2019 besloten om een bedrag van afgerond € 692.000 aan restant budgetten over te hevelen naar het dienstjaar 2019. Tevens is besloten om € 3.862.000 te storten in de reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt. Het resterend nadelig saldo van € 951.000 is gedekt uit de onbestemde reserve.

Resulaat 2019

Het voordelig resultaat over het jaar 2019 bedraagt  € 457.037.

Rentetoevoeging

Met ingang van 2019 is wordt er geen bespaarde rente meer gehanteerd en wordt er geen rente meer toegevoegd aan de reserves.

Van een aantal belangrijke reserves wordt onderstaand de aard en de reden weergegeven:

Kapitaal zonder bestemming en onbestemde reserve

Beide reserves behoren tot de categorie 'algemene reserves'. Kapitaal zonder bestemming is niet vrij besteedbaar, daar de rente in de begroting wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel.De onbestemde reserve dient als belangrijkste buffer in de financiële huishouding van de gemeente. Het weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate door de onbestemde reserve bepaald.

Onderhoud haven

Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor een gelijkmatige ontwikkeling van tarieven in de haven. Als gevolg hiervan vindt egalisatie van de exploitatieresultaten van de haven plaats en opvang van onrendabele investeringen.

Algemene reserve grondexploitatie

Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor uitvoering van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders. Voor- en nadelen van grondexploitatie lopen via deze reserve.

Reserve bovenwijkse voorzieningen

Betreft bestemmingsreserve en heeft tot doel te zorgen voor de uitvoering van overstijgende investeringen in de infrastructuur van ruimtelijke plannen binnen de financiële kaders.

Reserve I-investeringen Automatisering en Reserve A-vervanging Automatisering

Deze reserves hebben respectievelijk tot doel de financiering van vernieuwingsprojecten met een zware ICT component en de vervanging van bestaande automatisering.

Reserve hoofdinfrastructuur wegen

Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van (toekomstig) groot wegenonderhoud

Reserve revolving fund verduurzaming vastgoed

Doel van deze reserves is om een versnelling te geven aan de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed in relatie tot de ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De reserve is gevoed met bedragen uit de definitief opgeheven reserves Egalisatiereserve Onderhoud en de Egalisatiereserve Vervangingsinvesteringen. Verder zal voeding plaatsvinden uit besparing van energiekosten als gevolg van de verduurzaming.

8. Voorzieningen

Terug naar navigatie - 8. Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen wordt in onderstaand overzicht per rubriek weergegeven:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

Saldo 01-01-2019

Toevoegingen

Aanwending

Vrijval

Saldo 31-12-2018

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico’s

1.960

422

182

486

1.714

Door derden beklemde middelen met specifieke aanwendingsrichting

3.851

265

0

0

4.116

Totaal

5.811

687

182

486

5.830


Per voorziening wordt het verloop gedurende het jaar in een overzicht weergegeven. Dit overzicht is als bijlage in de jaarrekening opgenomen. Van een aantal belangrijke voorzieningen wordt onderstaand de aard en de reden weergegeven:

Voorzieningen (voormalig) bestuurders en wachtgeld ambtenaren

Betreft voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's. Doel hiervan is de komende jaren de kosten van wachtgeldverplichtingen voormalige bestuurders en ambtenaren te kunnen voldoen. Tevens is de voorziening (voormalig) bestuurders bedoeld voor de niet verzekerde risico’s ten aanzien pensioenaanspraken van (voormalig) wethouders, omdat de gemeente wettelijk eigen risicodrager is.

Mutaties 2019:

Voorziening (voormalig) bestuurders: Bij de jaarrekening 2019 is geconcludeerd dat, volgens de door de pensioenfondsen gehanteerde waarderingsgrondslagen, een toevoeging benodigd was van € 422.000

Voorziening wachtgeld ambtenaren: Ter dekking van de wachtgeldverplichtingen in 2019 is een bedrag van € 182.000 ten laste van deze voorziening gebracht.

Voorziening onderhoud begraafplaats

Betreft een voorziening door derden beklemde middelen met een specifieke aanwending. Doel is het dekken van de kosten beheer van graven waarvan het grafonderhoud voor een reeks jaren  is afgekocht.

Mutaties 2019:

In 2019 is € 18.000 ontvangen van rechthebbenden voor het afkoop van het grafonderhoud. Dit bedrag is in de voorziening gestort.

Voorziening Riolering

Naar aanleiding van de notitie Riolering van de commissie BBV is de bestemmingsreserve Riolering geclassificeerd als een voorziening conform artikel 44 lid 2, door derden beklemde middelen. Doel van de voorziening is een evenwicht te creëren in het verloop van de tarieven in relatie tot het te plegen (groot of levensduur verlengend) onderhoud.

Mutaties 2019:

Vanuit de exploitatie 2019 is een bedrag van € 247.000 gestort in deze voorziening.

Voorziening liquidatie Permar

In verband met de liquidatie van de GR Permar is een liquidatieplan opgesteld. Permar WS heeft voor de liquidatiekosten een voorziening in de jaarrekening 2016 opgenomen. Voor het aandeel van de gemeente Wageningen in de liquidatiekosten is daarom een voorziening liquidatie Permar getroffen. 

Mutaties 2019:

Bij de jaarrekening 2019 is geconcludeerd dat een bedrag van € 486.000 kan vrijvallen.

Voorziening ‘t Venster

Op 14 maart 2017 is door de rechtbank Gelderland de Stichting Centrum voor Kunstzinnige Vorming ’t Venster in staat van faillissement verklaard.  Door deze uitspraak is het onzeker geworden of de gemeente de in 2015 verstrekte achtergestelde lening zal terug ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente in het verleden zich ook garant gesteld voor een geldlening die aan ’t Venster is verstrekt voor de bouw van een zaal. Door de onzekerheid of de gemeente deze bedragen terug ontvangt is een voorziening van € 208.000 ten laste van het resultaat van 2016 gevormd.

Aangezien bij de samenstelling van het jaarrekening 2019 het faillissement van ’t Venster nog niet is afgewikkeld is de in 2016 opgenomen voorziening gehandhaafd in de jaarrekening 2019.

Conform de voorschriften BBV is een deel van de voorziening op de actief zijde van de balans in mindering gebracht op de geldlening.

Mutaties 2019:

In 2019 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

 

9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Terug naar navigatie - 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden en het verloop in 2019 is als volgt:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

Saldo 01-01-2019

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2019

Onderhandse leningen van:

- Binnenlandse pensioenfondsen e.d.

- Binnenlandse banken e.d.

 

-

41.951

 

-

0

 

-

2.753

 

-

39.198

Waarborgsommen

45

1

-

46

Totaal

41.996

1

2.753

39.244

 

De totale rentelast van de onderhandse leningen voor het jaar 2019 bedraagt €1,8 mln. (2018 € 1,9 mln).

10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Terug naar navigatie - 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

10a. Overige kasgeldleningen

8.500

14.000

10b. Banksaldi

67

32

10c. Overige schulden

5.952

7.654

Totaal

14.519

21.686

 

10a. Overige kasgeldleningen
Dit betreft de bij de BNG aangetrokken kasgeldlening (€ 8,5 mln.).

10b. Banksaldi

Dit betreft de debetsaldi op drie bankrekeningen bij de BNG.

10c Overige schulden

De overige schulden betreffen onder andere de crediteuren (€ 1,9 mln), nog te betalen bedragen aan zorgaanbieders (€ 1,5 mln) en af te dragen sociale lasten en pensioenpremies over december (€ 1,9 mln).

11. Overlopende passiva

Terug naar navigatie - 11. Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

Boekwaarde ultimo  (x €1.000)

2019

2018

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

4.869

3.019

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:

 


                        -  Europese overheidslichamen

-

-

                        -  het Rijk

585

10

                        -  overige Nederlandse overheidslichamen

162

157

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

995

493

Totaal

6.611

3.679

 

11a. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

Dit betreft onder andere de uitkeringen sociale zaken over december 2019, die worden altijd achteraf in het volgende jaar betaald (€ 2 mln), nog uit te keren Bonus Welsaam 2019 (0,4 mln.) en terug te betalen Algemene Uitkering 2016-2019 (0,8 mln.)

Tevens zijn de kostenverhaallocaties hierin opgenomen. De kostenverhaallocaties grondexploitatie zijn projecten die geïnitieerd zijn door derden, waarbij de gemeente enkel kaders stelt en de partijen faciliteert bij de ontwikkeling. De gemeente bezit in deze locaties dus geen gronden maar verhaalt de gemaakte kosten op de partijen middels zogenaamde anterieure contracten. Van de kostenverhaallocaties kunnen de volgende overzichten worden weergegeven:

Bedragen x1000

Boekwaarde 01-01-19

Vermeer-deringen

Verminder-ingen

(voorl.) resultaat

Boekwaarde 31-12-19

Cum. voorz lagere marktwrde

Balans-waarde

31-12-19

Totaal diverse projecten

137

747

-454

-507

-78

-496

-574


De kostenverhaallocaties zijn geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat voor diverse locaties gezamenlijk een bedrag op eindwaarde van circa € 496.000 (was vorig jaar € 843.000) niet terugverdiend zal worden.

Project ‘Future Centre’ is afgesloten, waarbij het verlies van € 481.000 is genomen en het overige nadelige resultaat van € 134.000 is t.l.v. de reserve grondexploitatie geboekt.

De boekwaarde KVL 31-12-2019 ingedeeld naar betreffende BBV categorieën:
€ 256.644             Nog te verrekenen posten: kosten die nog niet zijn gezekerd, én waarvoor het onzeker is of deze middels een contract of exploitatieplan  kunnen worden verhaald
€ -334.625           Verhaalbare kosten: kosten die gezekerd zijn middels een contract.
€ -77.981              Totaal

€ 950.223             Vooruit ontvangen bedragen KVL
€ 872.243             Geactiveerde kosten (nog te verhalen)
€ -77.980              Totaal

11b. De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Het Rijk:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2019

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2019

Rijksbijdrage BBZ

Ministerie Soc. Zaken

10

10

10

10

Subsidie POP3

RVO

0

15

0

15

Subsidie Advies circulair inkopen trapliften

RVO

0

6

0

6

Specifieke uitkering SPUK

Ministerie VWS

0

647

93

554

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 SiSa (OAB)

Ministerie OCW

0

404

404

0

Totaal

 

10

1.082

507

585

 

Overige Nederlandse overheidslichamen:

(x €1.000)

  

Saldo
 01-01-2019

Toevoe-gingen

Aan-wending

Saldo
31-12-2019

Stimulering goedkope woningbouw

Provincie Gelderland

89

0

11

78

Pionierswijk v d Toekomst Wageningen

Provincie Gelderland

68

0

68

0

Subsidie VVE Nolenstraat

Provincie Gelderland

0

20

0

20

Subsidie procesbegeleiding pionierswijk De Nude

Provincie Gelderland

0

31

0

31

Subsidie 2019 impuls biodiversiteit

Provincie Gelderland

0

7

0

7

Subsidie procesbegeleiding aanleg warmtenetten

Provincie Gelderland

0

25

0

25

Totaal

 

157

83

79

162

 

11c. Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

Dit betreft de vooruitontvangen bijdrage OHBA regeling. Hiervoor ontving de gemeente in 2016 van het COA € 530.262 ten behoeven van huisvestingsvoorzieningen voor basisonderwijs aan asielzoekers. Het restant ad € 493.123 zal in de toekomst worden aangewend voor onder andere de huur van leslokalen. Tevens betreft dit de Schuldhulpdienstverlening.

12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Terug naar navigatie - 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen

De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplichtingen. Ingevolge het bepaalde in artikel 53 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de toelichting op de balans inzicht te worden gegeven in de belangrijke financiële verplichtingen waaraan de gemeente is verbonden, voor zover die verplichtingen nog niet zijn opgenomen in een balanspost. Wat belangrijk is, staat ter beoordeling van de gemeente zelf.
Op dit moment beschikt de gemeente niet over een verplichtingenadministratie. In zijn algemeenheid kan wel gezegd worden dat de grootste en belangrijkste posten reeds in de balans zijn opgenomen, hetzij als voorzieningen, reserves, claims op reserves of onder de kortlopende schulden. Hieronder volgt een beknopte toelichting op een aantal belangrijke niet uit de balans blijkende verplichtingen.

  • De gemeente is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende financiële verplichtingen. De volgende inkoopverplichtingen hebben betrekking op de periode na ultimo 2019. Hierbij zijn alleen
    de verplichtingen opgenomen met een omvang groter dan de normbedragen voor Europese aanbestedingen. De (meerjarige) financiële inkoopverplichtingen bedragen circa € 12,7 miljoen. De subsidieverplichtingen bedragen circa € 0,3 miljoen.
  • Voor diverse investeringsprojecten zijn contracten met aannemers afgesloten. Een toelichting op deze projecten is opgenomen in de toelichting van de vaste activa op de balans en/of de paragraaf grote projecten.
  • Verder heeft de gemeente Wageningen diverse onderhoudscontracten, die vanwege aard (bestuurlijk/politiek niet relevant) en omvang niet afzonderlijk in deze paragraaf vermeld worden.
  • Aan de passiefzijde van de balans wordt buiten de balanstelling het bedrag opgenomen waartoe aan natuurlijke rechtspersonen borgstellingen of garantiestellingen zijn verstrekt (artikel 50 BBV). Daarnaast is in paragraaf 7 een overzicht opgenomen van de verstrekte garanties en borgstellingen.

10d. Borgstellingen

Terug naar navigatie - 10d. Borgstellingen

De borgstellingen betreffen bij de Stadsbank Arnhem afgegeven borgstellingen van de afdeling Sociale Zaken voor cliënten die van de Stadsbank geldleningen hebben ontvangen.

10f. Overig

Terug naar navigatie - 10f. Overig

Onder de overige schulden zijn opgenomen de aangetrokken kasgeldlening (€ 8,5 mln.) en de loonheffing WSW over december € 0,5 miljoen.

11d. Kostenverhaallocaties grondexploitatie

Terug naar navigatie - 11d. Kostenverhaallocaties grondexploitatie

De kostenverhaallocaties grondexploitatie zijn projecten die geïnitieerd zijn door derden, waarbij de gemeente enkel kaders stelt en de partijen faciliteert bij de ontwikkeling. De gemeente bezit in deze locaties dus geen gronden maar verhaalt de gemaakte kosten op de partijen middels zogenaamde anterieure contracten. Van de kostenverhaallocaties kunnen de volgende overzichten worden weergegeven:

Bedragen x1000

Boekwaarde 01-01-19

Vermeer-deringen

Verminder-ingen

(voorl.) resultaat

Boekwaarde 31-12-19

Cum. voorz lagere marktwrde

Balans-waarde

31-12-19

Totaal diverse projecten

137

747

-454

-507

-78

-496

-574


De kostenverhaallocaties zijn geactualiseerd. Daaruit is gebleken dat voor diverse locaties gezamenlijk een bedrag op eindwaarde van circa € 496.000 (was vorig jaar € 843.000) niet terugverdiend zal worden.

Project ‘Future Centre’ is afgesloten, waarbij het verlies van € 481.000 is genomen en het overige nadelige resultaat van € 134.000 is t.l.v. de reserve grondexploitatie geboekt.