Grote projecten

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De stand van zaken van de grote projecten is als volgt, per programma. Voorgesteld wordt de projecten die kunnen worden afgesloten af te sluiten.

Projecten programma 1 Bereikbaarheid

Terug naar navigatie - Projecten programma 1 Bereikbaarheid

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

1.5.1 Voorbereidingskrediet BBW (2016)

nee

1.5.2 Snelfietsroute Arnhem Wageningen

ja

1.5.3 Fietsverbetering Tarthorst

nee

1.5.4 Fietsoversteek Kortenoord

ja

1.5.5 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

nee

1.5.6 Mobiliteitsconvenant (WB 2018-2022)

nee

1.5.7 CA-MJB 2019-2022 Veiligheid fietsers in de stad

nee

1.5.8 CA-MJB 19-22 Veilige logische aantr. fietsroutes

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 1.5.1 Voorbereidingskrediet BBW

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

2.850.000 2.850.000    

2016

2023

 

baten

3.150.000 3.150.000    

 

Voortgang van het project

Van begin 2016 tot medio 2017 heeft de gemeente voorzien in het projectmanagement. In juli 2017 heeft besluit-vorming in de gemeenteraad plaatsgevonden voor een (nader te onderzoeken en uit te werken) route over de Campus. Vanaf medio 2017 heeft de provincie de regie overgenomen. De gemeente maakt deel uit van de projectorganisatie. Nieuwe inzichten in het verkeersmodel hebben er in 2019 toe geleid dat in het onderzoek ook het alternatief over de bestaande infrastructuur wordt meegenomen. 

 

Naam project: 1.5.2 Snelfietsroute Arnhem Wageningen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

225.000

1.200.000

N

975.000

2017

2019

 

baten

 

800.000

V

800.000

 

Voortgang van het project

De werkzaamheden zijn in 2018 afgerond. De financiële afronding hebben in 2019 plaats gevonden. De lasten voor de gemeente bedroeg uiteindelijk 400.000. Het effect in de begroting is een hogere kapitaallast van ca €8.500 in het eerste jaar. De hoogte van de overschrijding is voornamelijk toe te schrijven naar bestuurlijke kostenverhogende toezeggingen in het participatieve traject met omwonenden door het vorige college.

 

Naam project: 1.5.3 Fietsverbetering Tarthorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

350.000

600.000

N

250.000

2017

2020

 

baten

175.000

242.000

V

67.000

 

Voortgang van het project

De werkzaamheden zijn in 2017 voorbereid en in 2018 aanbesteed. De uitvoering is na de zomer van 2018 gestart in maart 2019 zijn afgerond. Medio 2019 is een technisch gebrek in de aangebrachte coating op het deel Jumbo - Churchillweg aan het licht gekomen. De aannemer is hiervoor aansprakelijk gesteld. De verwachting is echter dat niet alle kosten verhaald kunnen gaan worden. Het is nog onduidelijk wat de financiële gevolgen zijn ten tijde van het schrijven van deze verantwoording. De vermelde bedragen zijn een daarom 'zacht'.

 

Naam project: 1.5.4 Fietsoversteek Kortenoord

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

Budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

310.000

360.000

N

50.000

2017

2019

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De werkzaamheden zijn in 2018 voorbereid. De uitvoering is gestart in maart 2019 en zijn juni 2019 zijn afgerond. In de voorbereiding is besloten de fietsstraat Binnenhaven af te waarderen naar een fietspad. Dit ook met het ook op de toename van fietsers door alle ontwikkelingen aan de westzijde van de stad. Om het bedrijf Eurofins bereikbaar te houden is een nieuwe uitrit hiervoor op de Kortenoord Allee gemaakt. Door het aantrekken van de economie was de inschrijfprijs hoger dan geraamd. Tevens vielen de kosten voor circulair inkopen hoger uit dan begroot. Tezamen met enkele kleine tegenvaller in de uitvoering heeft dit geleid tot een overschrijding van het budget. Dit leidt tot een hogere kapitaallast in de begroting dan geraamd van ca. €3.750 in het eerste jaar.

 

Naam project: 1.5.5 Voorbereiding en aanleg snelfietsroute Ede Wageningen

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.221.000

1.221.000

 

0

2017

2025

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De gemeente Wageningen heeft via de kadernota 2017 in de begroting van 2017 een voorbereidingskrediet van € 250.000,- opgenomen (kapitaalslast 2017 € 21.250,-). Vanaf het begrotingsjaar 2020 is een realisatiebudget van € 500.000,- beschikbaar (kapitaalslast 2020 € 31.250,-).

Op basis van de VO-raming en de dekkingsmogelijkheden is in bestuurlijke overleg op 5 maart 2018 toegezegd dat Wageningen zich gaat zich inspannen voor een extra reservering van € 721.000 voor deze route (kapitaalslast eerste jaar € 45.063,-). Daarmee komt de bijdrage die van de gemeente Wageningen wordt gevraagd op € 1.221.000,-. 

 

Naam project: 1.5.6 Mobiliteitsconvenant (WB 2018-2022)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

270.000 270.000

 

0

2018

2021

 

baten

120.000

120.000

 

0

 

Voortgang van het project

Het mobiliteitsconvenant is voor de Gemeente Wageningen in 2019 afgerond, de voortgang vindt nu plaats vanuit de regio Foodvalley. Er hebben 26 partijen (overheden en bedrijfsleven) aangegeven gezamenlijk te willen werken aan het verminderen van de autokilometers. Dit gebeurd onder meer door het werknemers aanbieden van gunstige fiets- en openbaar vervoerregelingen.

 

Naam project: 1.5.7 CA-MJB 2019-2022 Veiligheid fietsers in de stad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

525.000 525.000

 

0

2019

2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal projecten ter verbetering van de fietsveiligheid met name rondom scholen in de stad en is in de begroting van 2019 zijn toegekend. Het eerste project wat hiervoor is uitgevoerd is de verbetering van de Nobelweg (€90.000) in de omgeving van de St. Jozefschool. Een deel van de veiligheid wordt gevonden in verkeersgedrag. Veilig Verkeer Nederland heeft hiervoor in de omgeving Nobelweg diverse acties uitgevoerd. Samen met school en omwonenden zijn de diverse fysieke maatregelen uitgewerkt. De voorbereiding  en de realisatie hebben in 2019 plaatsgevonden. Voor 2020 staat de schoolomgeving van de Johan Frisoschool in de Weiden gepland.

 

Naam project: 1.5.8 CA-MJB 19-22 Veilige logische aantr. fietsroutes

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.945.000 1.945.000

 

0

2019

2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Dit budget bestaat uit een aantal fietsprojecten die in de begroting van 2019 zijn toegekend. De eerste twee projecten, te weten de Rotonde Marijkeweg - Kortenoord Allee (€350.000) en de Fietsstraat v Uvenweg (€550.000) zijn in voorbereiding gegaan in 2019 en tevens aanbesteed. De realisatie vindt in 2020 plaats.

Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Terug naar navigatie - Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

3.5.1 Groenbeleid pilot Tarthorst (2016)

nee

3.5.2 Aanpak binnenstad

nee

3.5.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor (KN2015)

nee

3.5.4 Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur      (KN 2017)

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 3.5.1 Groenbeleid pilot Tarthorst

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

315.000

390.000

N

75.000

2016

2020

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Samen met de bewoners van de wijk Tarthorst, wijkpanel en de groene verenigingen is een breed gedragen groenrenovatieplan tot stand gekomen. Hierbij hebben ook veel inwoners zich aangemeld om een deel van het groen in onderhoud te nemen, door middel van buurtbeheerprojecten.

Om dit plan toekomstgericht tot uitvoering te brengen is het noodzakelijk om bomen te kappen, maar ook voor herplant zorg te dragen. Voor het kappen van de bomen is een omgevingsvergunning aangevraagd. Hierop is door enkele bewoners bezwaar gemaakt. Op dit moment is dit bezwaar in behandeling. Als gevolg hiervan moest het plan gefaseerd uitgevoerd worden. Ten behoeve van het draagvlak voor het plan is in het voorjaar 2018 een 1e fase uitgevoerd. Eind 2018 is gestart met de uitvoering van fase 2. De laatste fase zal niet eerder dan najaar 2019 kunnen worden uitgevoerd. Als gevolg ontstaan extra kosten voor aanpassing van de uitvoeringsplannen en communicatie. Daarnaast zijn door de extreme droogte extra kosten gemaakt voor het water geven. Conform afspraak is voor de voorbereidingsfase een evaluatie in uitvoering. Begin 2019 is fase 3 uitgevoerd. In oktober 2019 is de rechtszaak bezwaren kap bomen beëindigd. In januari 2020 zijn de bomen waar een kapvergunning voor verleend is gekapt. In februari-maart 2020 zijn alle bomen ten behoeve van herplantplicht en planten ten behoeve van inboet geplant door onze eigen dienst. De laatste plantwerkzaamheden worden naar verwachting eind maart afgerond. Conform afspraak is er medio 2019 een evaluatie opgesteld over de voorbereiding. April-mei 2020 zal ter afronding van het project een afsluitende evaluatie op basis van de uitvoering en het uiteindelijke resultaat opgesteld worden  

 

Naam project: 3.5.2 Aanpak binnenstad

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

350.000

350.000

 

0

2018

2020

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Vanwege het feit dat de raad de binnenstad nadrukkelijk op de politieke agenda heeft gezet en het feit dat er meer dan voldoende aanwas van nieuwe ideeën is bij de samenwerkende partijen in de binnenstad, is besloten het programma ‘aan de slag met de binnenstad’ te verlengen met een jaar, tot 2020. Dit biedt tevens de mogelijkheid om na te denken over een mogelijk vervolg na 2020. Er is nog voldoende budget beschikbaar, van de oorspronkelijke €350.000 is nog € 150.000 over. 

 

Naam project: 3.5.3 KennisAs investeringen Fysieke spoor (KN2015)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

850.000

850.000

 

0

2018

2026

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De uitvoering van de kennisas is door de ontwikkelingen in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen ernstig vertraagd. Gekeken is of er vooruitlopend op onderdelen al stappen te maken zijn. Hierbij zijn door de provincie erlemijers geplaatst op diverse locaties in Ede en Wageningen. Deze investeringen zijn voor kosten van de provincie uitgevoerd.

Gekeken wordt of er in 2020 mogelijkheden zijn. Mogelijk in relatie tot de ontwikkeling van het BSPW.

 

Naam project: 3.5.4 Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur (KN 2017)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

390.000

390.000

 

0

2018

2023

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

De projecten in dit uitvoeringsprogramma bestaan uit vele kleinere projectjes. Vorig jaar zijn er de volgende projecten gerealiseerd voor in totaal €24.000:

  1. 3 keer subsidie vergroening schoolpleinen
  2. Aantal kleinere subsidie’s voor nest- en bijenkasten
  3. Website wageningen duurzaamgroen 
  4. Dataset ecologische structuur

 

Projecten programma 4 Milieu

Terug naar navigatie - Projecten programma 4 Milieu

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

4.5.1 Relinen riolering

nee

4.5.2 Vervanging riolering Gerdesstraat (KN 2016)

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 4.5.1 Relinen riolering

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

1.400.000

1.400.000

 

0

2009

2020

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Voor 2020 staan er nog wat kleine relining werkzaamheden op de planning


Naam project: 4.5.2 Vervanging riolering Gerdesstraat (KN 2016)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

300.000

300.000

 

0

2019

2020

 

baten

 

 

 

 

 

Voortgang van het project

Project volop in voorbereiding en uitvoering in 2020

 

Projecten programma 8 Wonen

Terug naar navigatie - Projecten programma 8 Wonen

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

8.5.1 Verduurzaming 1e fase

nee

8.5.1 Verduurzaming 2e fase

nee

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 8.5.1 Verduurzaming 1e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

2.471.000

PM

 

PM

2018

2021

 

baten

PM

PM

 

PM

oortgang van het project

We hebben op de daken van de Stadswerf (Nudepark 85), sportzaal Tarthorst en sporthal De Aanloop PV panelen geïnstalleerd. Het totale vermogen dat deze panelen theoretisch opwekken bedraagt 327 kWp (kilowattpiek) per jaar. Door het verder optimaliseren van isolatie, CV installaties en verlichting (LED) in 2019 is het cumulatieve effect van de verduurzaming sinds 2018 als volgt. De besparing op het stroomverbruik bedraagt 122.560 kWh en op het gasverbruik 9.028 m3 per jaar. De vermindering van de CO2 uitstoot vanaf 2018 bedraagt 81,4 ton. Het  verduurzamen van sportzaal Tarthorst en 't Palet aan de Rooseveltweg zijn beide niet gegund. Het resultaat van beide aanbestedingen passen niet binnen het beschikbare budget. Dit komt onder meer door de sterk gestegen bouwkosten. Op basis van een aangepaste uitvraag worden beide panden opnieuw aanbesteed. 

 

Naam project: 8.5.2 Verduurzaming 2e fase

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

-

0

 

0

2023

2030

 

baten

0

0

 

0

 

Voortgang van het project

Het onderzoek verduurzaming fase 2 is afgerond. In het kader van de ombuigingen is de besluitvorming tijdelijk opgeschort. Bij de programmabegroting 2020-2023 heeft u besloten om fase 1 eerst in zijn geheel af te ronden en pas na 2023 de benodigde middelen voor fase 2 op te nemen in de begroting. Doordat we tot en met 2023 nog een aantal gemeentelijke panden  verkopen gaat het aantal te verduurzamen panden in fase 2 omlaag en daarmee ook de benodigde investeringen. De onderzoekskosten tot dusver bedragen €60.000.

 

Projecten programma 9 Sport en cultuur

Terug naar navigatie - Projecten programma 9 Sport en cultuur

 

Geformuleerde projecten

Afsluiten?

9.5.1 Sporthal Marijkeweg

Ja

 

Van bovengenoemde projecten wordt per project als volgt gerapporteerd:

Naam project: 9.5.1 Sporthal Marijkeweg (Sporthal Het Binnenveld)

Prognose (cijfermatig)

datum oplevering

 

budget

prognose

V of N

resultaat

gepland

prognose

 

lasten

4.883.500

5.361.676

N

-478.176

2018

2019

 

baten

 

1.117.400

V

1.117.400

 

Voortgang van het project

Sporthal Marijkeweg heet nu Sportcomplex Het Binnenveld

De bouw van het sportcomplex Het Binnenveld is in Uitgevoerd. KV Wageningen heeft de sportvelden voor eigen rekening en risico aangelegd en de gemeente was opdrachtgever voor de realisatie van de sporthal en de inrichting van het terrein (m.u.v. de sportvelden). Op de sporthal worden zonnepanelen aangebracht waardoor de sporthal in haar eigen energiebehoefte voorziet hetgeen past binnen de duurzaamheid- en klimaatdoelstellingen zoals vastgesteld door de gemeenteraad. De financiële afhandeling heeft in 2019 plaatsgevonden. Per saldo zijn de lasten voor de gemeente ca €640.000 lager dan het budget. Dit levert een voordeel in de kapitaalslast op van ca 40.000 in het eerste jaar