Uitgaven

6,47%
€ 7.834
x €1.000
6,47% Complete

Inkomsten

6,3%
€ 7.653
x €1.000
6,3% Complete

Saldo

39,78%
€ -182
x €1.000

Programma 4 Milieu

Uitgaven

6,47%
€ 7.834
x €1.000
6,47% Complete

Inkomsten

6,3%
€ 7.653
x €1.000
6,3% Complete

Saldo

39,78%
€ -182
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Dit programma richt zich op een beter leefmilieu voor de inwoners van Wageningen. Daarbij zorgen we ervoor dat we de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet aantasten.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
Wageningen streeft naar een duurzame samenleving zonder de gevolgen van beslissingen en keuzes af te wentelen op andere landen en zonder grondstoffen of energie te verspillen.
Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
 • Klimaatneutraal
 • Klimaatbestendig
 • Verspillen van grondstoffen
 • Bodemkwaliteit
 • Waterlopen
 • Benedenstroomse gebieden
 • Inzameling afvalwater
 • Gezondheids- en veiligheidsregio
 • Plaagdierenoverlast
 • Opvang zwervende dieren
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

 

4.1 Klimaatneutraal 2030

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.1 De gemeente Wageningen is Klimaatneutraal in 2030 (Klimaatplan 2013-2016).
 
De gemeente Wageningen in 2030 klimaatneutraal betekent:
1. Een energiebesparing van 50% t.o.v. 2008;
2. Restant energieverbruik duurzaam opwekken;
3. Terugdringen van indirect energieverbruik;
4. De voertuigbrandstoffenuitstoot verminderen: 60% in 2030, 100% in 2050;
 
Dit doel bevat geen wettelijke taken. De doelen zijn vastgelegd in de Routekaart Wageningen Klimaatneutraal in 2030. Op het gebied van Duurzame energie heeft in 2015 een herijking plaatsgevonden. Het uitvoeringsplan 2017-2021 is opgesteld samen met partners in de stad.
 
In het kader van het nationaal Klimaatakkoord komt er een opgave per regio voor: 
 • de warmtetransitie (wijk voor wijk van het gas af)
 • de opwekking van duurzame elektriciteit (windmolens en zonnepanelen)

Deze opgave wordt uitgewerkt in een Regionale Energie Strategie en leidt tot een opgave per gemeente. De opgave voor energieopwekking is naar verwachting groter dan de huidige Wageningse duurzame energiedoelen. Binnenkort starten we met de ontwikkeling van een natuur- en landschapsvisie, waarbij de (te verwachten) duurzame energie-opgave zal worden meegenomen. Dit wordt een participatief proces, waarbij gezocht wordt naar de beste integrale oplossingen voor de diverse uitdagingen voor het buitengebied. Op basis hiervan wordt een breed afwegingskader en/of een definitief locatiebeleid vastgesteld. Omdat het nog enkele jaren kan duren, voordat het zover is, komen er eerst voorlopige criteria en randvoorwaarden.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.1.1 Energiebesparing

Terug naar navigatie - 4.1.1 Energiebesparing

Er is in 2030 50% energie bespaard t.o.v. 2008.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Uitvoering Klimaatplan 2017-2021 is in uitvoering. Het aantal klimaatpartners is gegroeid van 32 naar 42.  Gezamenlijk wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten (zie projectenposter, link: www.wageningenklimaatneutraal.nl).
 • Er heeft nog geen update plaatsgevonden van de klimaatmonitor, hierdoor zijn nieuwe gegevens nog niet beschikbaar. Dit heeft te maken met een verschuiving van de uitgangspunten van een actorenbenadering naar een grondgebiedbenadering . Wel kunnen we een positieve trend zien op gebied van besparing en duurzame energieopwekking. Deze trend kunnen we eind 2020 inzichtelijk maken. 
 • Gestart is met de volgende fase van verduurzaming van gemeentelijk vastgoed (aanbesteding 2 panden en zonne-energie op 4 daken) en er is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling energiebesparing scholen in primair onderwijs.
 • Warmte:
  • In 2019 is verder uitvoering gegeven aan de Samenwerking Restwarmte Parenco.
  • In 2019 is met inwoners en partners verder gewerkt aan het opstellen van de Transitie Visie Warmte. Deze zal naar verwachting in juli 2020 aan de raad ter vaststelling voorgelegd worden.
  • In 2019 is verder uitvoering gegeven aan het project Benedenbuurt coöperatief naar Duurzame Warmte als één van Nederlands 27 Proeftuinen Aardgasvrije wijken waarvoor reeds € 5,7 miljoen subsidie toegekend door het ministerie van BKZ.
 • Wageningen Woont Duurzaam:inwoners/VVE's worden continu geïnformeerd op gebied van energiemaatregelen op/aan het huis. Het gratis ter beschikking stellen van een energieloket, de tweewekelijkse speeddates met een energieadviseur en de maatwerkadviezen voor woonverenigingen stimuleren inwoners om maatregelen te nemen.
 • De Stimuleringslening voor duurzame maatregelen aan woningen is omgezet naar een Toekomstbestendig Wonen Lening. Naast energiemaatregelen kunnen inwoners nu ook lenen voor het levensloopbestendig maken van de woning. Ook komen meer inwoners in aanmerking voor deze laagrentende lening (zoals ouderen of eigenaren met een laag inkomen). Er hebben in 2019 in totaal 120 huiseigenaren een lening aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen.
 • Wageningen Werkt Duurzaam: bedrijven worden continu geadviseerd en geïnformeerd over energiemaatregelen aan het bedrijf (sinds 2017 is voor circa 1,7 miljoen geinvesteerd in 76 gebouwen, daarnaast is voor reeds 350.000 euro aan leningen uit het Energiefonds aangevraagd). Tevens zijn stappen gemaakt in de ontwikkeling van een collectieve duurzame energievoorziening op bedrijfsterreinen t.b.v. een energieneutraal Business & Science Park Wageningen (BSPW) en een gasloos en energieneutraal Nudepark II.
 • Handhaving OddV: De OddV heeft de handhaving van de energiebesparingseisen voor bedrijven i.h.k.v. de Informatieplicht Energiebesparing geïintensiveerd. Er is een mooie respons op gang gekomen van bedrijven (ook grootverbruikers) die zich melden.

4.1.2 Duurzame energieopwekking

Terug naar navigatie - 4.1.2 Duurzame energieopwekking

Het restant van het energieverbruik wordt duurzaam opgewekt.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Zonnepark Haarweg is behandeld in de Raad van State.  In het najaar is een omgevingstafel georganiseerd rondom een initiatief voor een zonnepark naast bedrijventerrein BSPW. Tot slot is er een initiatief voor een zonnepark bij Nudepark II.
 • Door een collectieve inkoopactie zijn 6 daken van  bedrijfsgebouwen benut voor zonne-energie. Daarnaast zijn er ook buiten deze inkoopactie zonnedaken gerealiseerd en wordt advies gegeven aan bedrijven om hun dak te benutten.
 • Een collectieve inkoopactie voor zonne-energie voor particulieren en huurders is gestart, er zijn in 2019 ongeveer 200 aanmeldingen voor een offerte binnengekomen. De actie loopt door in 2020.
 • In 2019  is gestart met de uitvoering van onderzoek naar Ultradiepe Geothermie en is verder onderzocht hoe de nu beschikbare restwarmte (Parenco en Agruniek) kan worden ingezet. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de grote warmtevragers en aanbieders. 
 • In 2019 is gestart met een integrale Visie op het Buitengebied waarin de opwekking van duurzame energie (wind en zon) een prominente plek heeft. Daarnaast is in Regio FoodValley gewerkt aan een Regionale Energie Strategie. Uit beide processen zullen zoeklocaties naar voren komen waar zonnevelden en/of windmolens gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast worden criteria en voorwaarden geformuleerd waaronder deze locaties ontwikkeld kunnen worden.

4.1.3 Voedsel

Terug naar navigatie - 4.1.3 Voedsel

Terugdringen van het indirecte energieverbruik dat gepaard gaat met consumptie van goederen en diensten, met het accent op voedsel

--

Wat hebben we bereikt?

 • Restaurants van Morgen: horeca gelegenheden in Wageningen hebben een intensieve begeleiding gekregen om het menu te verduurzamen d.w.z.  meer groente en minder vlees aanbieden,  minder voedsel verspillen en meer uit de korte keten halen.
 • Het platform Wageningen Eet Duurzaam is verder uitgebreid en verstevigd. Dit is een platform voor partijen in de korte voedselketen, producenten, verwerkers, retailers etc. Er is ingezet op het gezamenlijk bedienen van lokale markten, het opzetten van arrangementen voor groepen bezoekers aan Wageningen en het beter zichtbaar maken van de lokale aanbieders. Op de Molenmarkt, Kerstmarkt en Dickensmarkt is een gezamenlijke Wageningen Eet Duurzaam-kraam gerealiseerd met de verkoop van vele lokaal geproduceerde producten.
 • Er is ingezet om voedselverspilling onder de aandacht te brengen van inwoners. In 2019 is de app Too Good Too Go gelanceerd. Met name bij supermarkten is het een groot succes. Dit heeft geleid tot een grote besparing op voedsel.
 • Foodsharing Wageningen is ondersteund om hun activiteiten in Wageningen te verstevigen.

4.1.4 Duurzame mobiliteit

Terug naar navigatie - 4.1.4 Duurzame mobiliteit

Transitie naar emissieloze mobiliteit. De voertuigbrandstoffen- uitstoot is verminderd

 • 60% in 2030
 • 100% in 2050 t.o.v. 2008.
--

Wat hebben we bereikt?

 • Ondertekening mobiliteitsconvenant door 26 partijen (bedrijven en overheden) resulterend in concrete acties om te komen tot minder autokilometers.
 • Stimuleren fietsverkeer door verbeterde infra zoals fietsstraten en snelle fietsroutes.
 • Stimuleren en faciliteren van:
  • Rijden op elektra, waterstof en groengas: in totaal zijn er nu 24 laadpalen in de openbare ruimte gerealiseerd en er is interesse in een waterstofpomp.
  • Duurzame ‘last mile’ goederenvervoer:  een commerciële  partij is geïnteresseerd in de verduurzaming van de last mile, in 2020 wordt dit verder opgepakt.
  • Deelvervoer (deelfietsen, deel-auto’s): naast de reguliere deelauto's is er in 2019 ook een tweede elektrische deelauto in gebruik genomen. Bij het busstation zijn ongeveer 20 deelfietsen door Keobike geplaatst.
  • Gedeelde (elektrische) wagenparken: gemeenschappelijk onderzoek 7 grote werkgevers naar deelmobiliteit heeft geresulteerd in een marktvraag vanuit de WUR waarin mogelijk andere partijen kunnen aansluiten.
  • Verduurzaming zwaar transport (haven).
 • Bewustwording gevolgen uitstoot vliegverkeer.
 • Vrachtwagenheffing: vanaf 2023, weren doorgaand vrachtverkeer.

4.2 Klimaatadaptatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

4.2 Wageningen past zich tijdig aan aan de gevolgen van klimaatverandering.

Wageningen heeft inzicht in de gevolgen en past zich tijdig aan de verandering van het klimaat aan.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.2.1 Klimaatadaptatie

Terug naar navigatie - 4.2.1 Klimaatadaptatie

Voorbereid op een veranderend klimaat: alle relevante gevolgen van klimaatverandering zijn in beeld en worden meegenomen in beleid op diverse terreinen.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Overstromingsrisico is na realiseren van de dijkversterking Grebbedijk in 2024 ruim binnen gestelde normen.
 • Wateroverlast is in regioverband in beeld gebracht. Voor Wageningen zijn er geen acute knelpunten.
 • Droogte krijgt steeds meer aandacht en binnen projecten krijgt droogte een plek, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater. 
 • Hitte en hittestress krijgt binnen projecten steeds meer aandacht,bijvoorbeeld door aandacht voor meer groen.

4.3 Huishoudelijk afval

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.3 De verspilling van grondstoffen is afgenomen (afvalbeleidsplan 2012).
 
De gemeente wil verspilling tegengaan door het huishoudelijk afval te doen afnemen en meer te scheiden. In het Afvalbeleidsplan staat dit vastgelegd, maar dit moet worden geactualiseerd. De landelijke doelstelling is 75% afvalscheiding en 100 kilogram restafval (fijn+grof) in 2020.
 
Afvalinzameling en afvalscheiding zijn wettelijk verplichte taken. Het percentage afvalscheiding en afvalpreventie is landelijk beleid, maar is geen wet.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.3.1 Huishoudelijk restafval

Terug naar navigatie - 4.3.1 Huishoudelijk restafval

Landelijke doelstelling: 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is per inwoner gemiddeld 131 kg restafval aangeboden. Hiervan is 110 kg fijn restafval (ingezameld aan huis) en 21 kg grof restafval (grofvuil op afvalbrengstation-nascheiding). Dit is een daling van 6 kg per inwoner ten opzichte van 2018.

Het bronscheidingspercentage was 69% in 2019. Als nascheiding van grof restafval wordt meegerekend dan is het scheidingspercentage 71%.

4.3.2 Afname huishoudelijk afval

Terug naar navigatie - 4.3.2 Afname huishoudelijk afval

De totale hoeveelheid huishoudelijk afval is afgenomen tot 84% t.o.v. vergelijkbare gemeenten.

--

Wat hebben we bereikt?

De totale hoeveelheid afval van Wageningen ten opzichte van vergelijkbare gemeenten was 96% (op basis van 2018, meest recente gegevens).  Wageningen zamelt dus 4% minder huishoudelijk afval in ten opzichte van het gemiddelde van gemeenten in dezelfde hoogbouwklasse. Echter, de doelstelling wordt daarmee niet gehaald. 

Met de hoeveelheid fijn restafval (wat aan huis en in verzamelcontainers wordt ingezameld) wordt de doelstelling wel gehaald, deze hoeveelheid is in Wageningen 83% t.o.v. vergelijkbare gemeenten. Met fijn restafval zamelt de gemeente dus 17% minder in dan vergelijkbare gemeenten. De hoeveelheid grof restafval (afval op afvalbrengstation) is in Wageningen echter 33% meer dan bij vergelijkbare gemeenten. Hierdoor blijft het uiteindelijke resultaat beperkt tot 4% minder afval.

De hoeveelheid afval in Wageningen is in 2019 met 2% gedaald ten opzichte van 2018.

4.4 Bodemkwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

4.4 De bodemkwaliteit in Wageningen vormt geen belemmering voor het gewenste gebruik.

Bij wijziging van bestemmingsplannen, aanvragen van omgevingsvergunningen en bij aan- en verkoop van percelen wordt gekeken of de bodemkwaliteit een belemmering vormt. Daar waar noodzakelijk wordt de bodem actief gesaneerd om de bodemkwaliteit af te stemmen op het gewenste gebruik. Bijvoorbeeld de locatie Marijkeweg (sporthal met korfbalvelden). Om nieuwe bodemverontreinigingen te voorkomen worden bodemvoorschriften opgenomen en wordt de bodemkwaliteitskaart gebruikt om vrijkomende grondstromen verantwoord te kunnen toepassen.

Vanaf 2018 – 2023 neemt de gemeente het bevoegd gezag over van de provincie voor de zogenaamde “ernstige gevallen”. Na de ‘warme’ overdracht moet het archief worden ingericht. Er moet een rol worden ontwikkeld in het kader van de omgevingsvergunning. Er wordt alvast voorgesorteerd door aan te sluiten bij het bodeminformatiesysteem van de provincie Gelderland.
Verder wordt er een risicokaart Explosieven opgesteld waardoor werkzaamheden in de bodem veiliger kunnen worden uitgevoerd.
 
Bovenstaande taken zijn wettelijk verplichte taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.4.1 Preventie bodemverontreiniging

Terug naar navigatie - 4.4.1 Preventie bodemverontreiniging

Nieuwe bodemverontreinigingen worden voorkomen.

--

Wat hebben we bereikt?

Aan de voorkant wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er nieuwe bodemverontreiniging kan ontstaan. Bij omgevingsvergunningaanvragen worden bodemvoorschriften opgenomen die de bodem moeten beschermen. De bodemkwaliteitskaart wordt ingezet om grondverzet te reguleren waarbij rekening gehouden wordt met de gebruiksfunctie en de  huidige bodemkwaliteit.

4.4.2 Sanering bodemverontreiniging

Terug naar navigatie - 4.4.2 Sanering bodemverontreiniging

Bodemverontreinigingen worden gesaneerd.

--

Wat hebben we bereikt?

De grondwaterverontreiniging onder de Marijkeweg (brandweerkazerne) wordt gemonitord om aan te kunnen tonen dat deze voldoende gesaneerd is.

4.4.3 Gezag bodemkwaliteit

Terug naar navigatie - 4.4.3 Gezag bodemkwaliteit

Vanaf 2018 neemt de gemeente het bevoegd gezag voor de bodemkwaliteit over van de provincie ( met uitzondering van reeds lopende zaken).

--

Wat hebben we bereikt?

Met de invoering van de Omgevingswet per 1  januari 2021 wordt de gemeente ook bevoegd gezag. Er is nog veel onduidelijk aangezien de wet- en regelgeving en de voorwaarden nog niet officieel bekend zijn gemaakt.

4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem

Terug naar navigatie - 4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem

Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem.

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente houdt een bodeminformatiesysteem bij met daarin informatie over de bodemkwaliteit van grote delen van Wageningen. Door het uitvoeren van bodemonderzoek wordt dit systeem steeds beter gevuld en betrouwbaarder. Bij de beoordeling van bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en projecten wordt bodem in een vroeg stadium meegenomen waardoor duidelijk wordt of de bodemkwaliteit een risico zou kunnen vormen bij uitvoering.  Risico's kunnen financieel van aard zijn maar worden ook gerelateerd aan het gewenste gebruik.

4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem

Terug naar navigatie - 4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem

Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem.

--

Wat hebben we bereikt?

Er is meer inzicht in de eventuele aanwezigheid en risico's van conventionele explosieven (CE) in Wageningen.  Bij de grotere projecten wordt het risico op het aantreffen van conventionele explosieven (CE) in de bodem meegenomen.  Door middel van historische onderzoeken zijn gedeelten van Wageningen in beeld gebracht qua WOII-oorlogshandeling.  Na 75 jaar worden er nog steeds CE aangetroffen tijdens werkzaamheden.  In 2019  zijn er ook twee toevalsvondsten gedaan van granaten bij Diedenweg 35 en bij Churchillweg 45. De risicokaart explosieven wordt in 2020 opgesteld.

4.5 Waterlopen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.5 Waterlopen in Wageningen zijn natuurvriendelijk, veerkrachtig en gezond.
De gemeente wil een logische waterstructuur aanleggen, gebaseerd op de Wageningse Waterlus, om ervoor te zorgen dat waterlopen weer gezond zijn. Daarnaast gaat er weer schoon water door de stad stromen en kunnen inwoners dit beleven. Eens in de drie jaar baggeren en het uitvoeren van het beheers- en onderhoudsplan (BOB) maken dit schone water mogelijk. Daarnaast herstellen we waterlopen.
Deze activiteiten zijn geen wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.5.1 Waterstructuur

Terug naar navigatie - 4.5.1 Waterstructuur

Er is een (logische) waterstructuur gerealiseerd, gebaseerd op de Wageningse waterlus (Waterplan 2006).

--

Wat hebben we bereikt?

Met de Wageningse waterlus is er een logische waterstructuur gerealiseerd en binnen projecten op/en langs alle waterlopen kijken we naar optimalisatie in waterkwaliteit en -kwaniteit.  

4.5.2 Waterlus

Terug naar navigatie - 4.5.2 Waterlus

Schoon water stroomt door de stad en kan worden beleefd.

--

Wat hebben we bereikt?

In samenwerking met het waterschap is een onderzoek afgerond naar mogelijke kwaliteit- en kwantiteitverbetering van het water in de stadsgracht.

4.6 De Grift

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.6 Benedenstroomse gebieden ervaren geen wateroverlast van Wageningen.
Wageningen wil het regenwater vasthouden daar waar het valt, om te voorkomen dat het regenwater problemen oplevert voor lagere gebieden. Dit staat in het Waterplan Wageningen (2006). Bij de ontwikkeling van Nudepark II en Kortenoord betrekken we de waterberging voor dit doel erbij.
Deze activiteiten zijn geen wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.6.1 Waterberging

Terug naar navigatie - 4.6.1 Waterberging
Water is voldoende vastgehouden en geborgen. Eventuele wateroverlast
wordt niet afgewenteld (Waterplan 2006).
--

Wat hebben we bereikt?

Het vasthouden en bergen van water in de bodem of waterloop blijft een aandachtspunt die we mee blijven nemen binnen projecten. Voor inwoners gebruiken we daarvoor de afkoppelsubsidie vanuit het gemeentelijk rioleringsplan (vGRP).

4.7 Riolering

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.7 Het doelmatig inzamelen van huishoudelijk afvalwater en overtollig hemelwater.
Het rioolwatersysteem in Wageningen moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Hier zorgen we voor door uitvoering van het VGRP.
Dit is een wettelijke taak.

4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt.

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt.
De gemeente wil geluidsoverlast verminderen door beleidsplannen uit te voeren. Naar bedrijven nemen we een adviserende rol aan voor wat betreft geluidsvoorschriften. Daarnaast toetsen en monitoren we of de luchtkwaliteit en de externe veiligheid aan de wettelijke norm voldoen. Ook moet de gemeente dieren opvangen en overlast van plaagdieren beperken.
Alle zojuist genoemde maatregelen zijn wettelijke taken die de gemeente moet uitvoeren.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

4.8.1 Geluid

Terug naar navigatie - 4.8.1 Geluid

Geluidsoverlast is verminderd.

--

Wat hebben we bereikt?

We hebben ruimtelijke plannen getoetst aan de Wet geluidhinder en, conform een motie van de gemeenteraad, aan de WHO-normen. Voor een aantal projecten hebben we een hogere geluidswaarde vastgesteld, maar blijft een goed leefklimaat voor de bewoners geborgd.
Bij de Campus en de Haven voorkomen we met behulp van een geluidsboekhouding dat de omwonenden een te hoge geluidsbelasting hebben.
Een beperkt aantal klachten is afgehandeld.

4.8.2 Luchtkwaliteit

Terug naar navigatie - 4.8.2 Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke norm.

--

Wat hebben we bereikt?

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) berekent jaarlijks aan de hand van verkeersgegevens of Wageningen aan de luchtkwaliteitsnormen voldoet. Uit de berekeningen blijkt dat in 2019 Wageningen binnen deze normen is gebleven.  Ook vindt er een luchtkwaliteitstoets bij ruimtelijke plannen. In 2019 voldeed Wageningen ook hieraan.

4.8.3 Externe veiligheid

Terug naar navigatie - 4.8.3 Externe veiligheid

Externe veiligheid voldoet aan wettelijke normen.

--

Wat hebben we bereikt?

We hebben de ruimtelijke plannen getoetst aan de regels van externe veiligheid, in samenwerking met de veiligheidsregio. De veiligheidsrisico's zijn al beperkt, maar ze worden hierdoor goed bewaakt.
Met betrekking  tot de risicokaart zijn er geen ontwikkelingen te melden.

4.8.4 Plaagdieren

Terug naar navigatie - 4.8.4 Plaagdieren

Beperken overlast plaagdieren.

--

Wat hebben we bereikt?

Goede afspraken met externe instanties en adequaat handelen bij meldingen hebben gezorgd voor het beperken van overlast door plaagdieren.  In 2019 gaf o.a. de eikenprocessierups, vliegen (Markt/kerk) en een soort keveroverlast.

4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren

Terug naar navigatie - 4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren

Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren.

--

Wat hebben we bereikt?

Vervoer en opvang van en zorg voor zwerfdieren wordt uitgevoerd door dierenambulance Nederrijn en dierenasiel Hof van Ede. Daarnaast worden nesten beheerd van ganzen voor behoud van een gezonde populatie.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Algemene subsidieverordening (2007)

Beleidsnota’s

 • Routekaart Wageningen (2015)
 • Klimaatneutraal in 2030 (2012)
 • Herijking klimaatbeleid (2015)
 • Klimaatplan 2017-2021
 • Beleidsnotitie Duurzaam Bouwen Wageningen 2017-2021
 • Bodemkwaliteitskaart 2018 en nota bodembeheer (2012)
 • Afvalbeleidsplan (2012)
 • Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan (2011-2015 conserverend)
 • Beleidsregels hogere waarde Wet Geluidhinder (2008)
 • Geluidsvisie Wageningen Campus en omgeving (2014)
 • Waterplan (2005)
 • Baggerplan (2003-2012 conserverend)
 • Optimalisering afvalwaterstudie (2002)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen
De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij het behalen van de doelstellingen uit het programma:
 
Afvalcombinatie De Vallei (ACV)
Voor de inzameling van huishoudelijk afval, straat- en rioolreiniging, gladheidsbestrijding, plaagdierbestrijding en containerverhuur, werkt de gemeente samen met de ACV. ACV is een naamloze vennootschap met verschillende dochterondernemingen. De aandelen zijn in het bezit van de gemeenten Ede, Wageningen, Renswoude, Renkum en Veenendaal. ACV Gemeenten voert de opdrachten van de deelnemende gemeenten uit.
 
Regio FoodValley
Regio FoodValley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio FoodValley middels een gemeenschappelijke regeling. Op gebied van klimaat, afval en bodem vindt afstemming en - waar relevant - samenwerking plaats. Op gebied van klimaat gaat naar verwachting in opdracht van het Rijk gewerkt worden aan een Regionale Energie Strategie.
 
Omgevingsdienst De Vallei
De OddV voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving.
 
De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar zijn wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma:
 
Platform Water Vallei en Eem
Het doel van het platform is een betere afstemming en samenwerking realiseren tussen partijen in beleid en uitvoering én in de uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van water, riolering en klimaatadaptatie.
 
Stichting Wageningen Werkt Duurzaam
De stichting heeft als missie de samenwerking van Wageningse bedrijven en instellingen aan een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene economie in Wageningen te bevorderen. De gemeente is subsidieverlener, participant en samenwerkingspartner van de stichting.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -8.148 -7.495 -7.834 -340
Baten 7.823 7.192 7.337 145
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -324 -303 -498 -195
Onttrekkingen 688 223 316 93
Stortingen 0 0 0 0
Mutaties reserves 688 223 316 93

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
140.00 DIERENWELZIJN -62 -68
710.10 PLAAGDIERBESTIJDING -64 -101
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 770 488
722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING 484 470
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING -188 -170
723.00 ENERGIEBEHEER -964 -851
723.10 MILIEUBEHEER -279 -265

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
4.1 Klimaatneutraal 2030 103 -1.057 0 316 -638
4.3 Huishoudelijk afval 4.702 -4.214 0 0 488
4.4 Bodemkwaliteit 16 -178 0 0 -161
4.6 De Grift 0 -170 0 0 -170
4.7 Riolering 2.515 -2.045 0 0 470
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt 0 -170 0 0 -170