Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld BBV (bedragen in €) Lasten Begroot 2019 Baten Begroot 2019 Saldo Begroot 2019 Lasten Rekening 2019 Baten Rekening 2019 Saldo Rekening 2019
0.1 Bestuur 1.863.217 0 1.863.217 2.262.284 0 2.262.284
0.10 Mutaties reserves 8.366.823 9.125.583 -758.760 14.429.740 13.841.269 588.472
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 860.240 546.468 313.772 878.655 548.132 330.522
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 1.609.934 1.931.590 -321.656 1.535.113 1.941.710 -406.597
0.4 Overhead 13.603.699 949.497 12.654.202 12.454.236 766.383 11.687.852
0.5 Treasury -120.947 675.400 -796.347 -209.302 325.552 -534.853
0.61 OZB woningen 465.204 5.396.746 -4.931.542 470.567 5.664.682 -5.194.115
0.62 OZB niet-woningen 0 4.769.805 -4.769.805 0 5.013.761 -5.013.761
0.63 Parkeerbelasting 0 1.072.175 -1.072.175 0 1.144.050 -1.144.050
0.64 Belastingen overig 2.885 1.902.520 -1.899.635 2.988 1.858.243 -1.855.255
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0 51.613.138 -51.613.138 829.763 55.060.938 -54.231.175
0.8 Overige baten en lasten 106.979 0 106.979 161.893 239 161.654
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.698.559 0 1.698.559 1.687.512 10.324 1.677.188
1.2 Openbare orde en veiligheid 546.716 19.487 527.229 572.801 33.044 539.758
2.1 Verkeer en vervoer 3.993.313 115.059 3.878.254 4.156.232 114.009 4.042.223
2.2 Parkeren 463.987 0 463.987 430.202 6.250 423.952
2.4 Economische havens en waterwegen 429.761 455.617 -25.856 398.997 458.914 -59.917
2.5 Openbaar vervoer 655.464 743.197 -87.733 702.477 715.592 -13.115
3.1 Economische ontwikkeling 287.975 2.801 285.174 237.397 18.615 218.782
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 95.225 86.337 8.888 103.339 79.688 23.651
3.4 Economische promotie 94.517 174.229 -79.712 94.620 185.100 -90.480
4.1 Openbaar basisonderwijs 173.862 0 173.862 159.985 0 159.985
4.2 Onderwijshuisvesting 1.999.840 333.984 1.665.856 1.918.600 325.466 1.593.134
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.750.690 321.200 1.429.490 1.840.969 426.886 1.414.083
5.1 Sportbeleid en activering 314.864 0 314.864 284.438 0 284.438
5.2 Sportaccommodaties 3.444.475 1.017.644 2.426.831 4.117.561 1.603.539 2.514.021
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.689.563 415.983 2.273.580 2.407.993 476.695 1.931.298
5.4 Musea 428.591 16.445 412.146 387.601 7.836 379.765
5.5 Cultureel erfgoed 79.719 5.705 74.014 37.763 4.505 33.257
5.6 Media 1.138.424 48.769 1.089.655 1.127.306 48.016 1.079.290
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.069.241 12.709 3.056.532 3.026.085 4.447 3.021.639
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.416.482 0 4.416.482 4.316.791 68.250 4.248.541
6.2 Wijkteams 3.289.542 0 3.289.542 4.141.986 30.944 4.111.042
6.3 Inkomensregelingen 14.867.838 11.984.200 2.883.638 14.494.431 12.003.592 2.490.839
6.4 Begeleide participatie 4.706.324 738.267 3.968.057 5.253.678 1.145.220 4.108.458
6.5 Arbeidsparticipatie 2.905.283 15.000 2.890.283 3.295.677 3.156 3.292.521
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 908.125 506.902 401.223 1.164.214 62.006 1.102.207
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.399.067 2.714.179 5.684.888 5.864.527 347.183 5.517.345
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.816.334 0 7.816.334 8.161.478 0 8.161.478
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 200.000 -200.000 1.879.417 3.218.147 -1.338.730
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 129.846 0 129.846 532.708 0 532.708
7.1 Volksgezondheid 1.099.854 0 1.099.854 1.160.631 33.301 1.127.330
7.2 Riolering 2.993.361 2.582.461 410.900 2.871.730 2.547.515 324.215
7.3 Afval 3.809.880 4.579.501 -769.621 4.214.432 4.702.351 -487.919
7.4 Milieubeheer 671.474 29.761 641.713 696.140 93.842 602.298
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 487.522 558.993 -71.471 443.825 532.545 -88.721
8.1 Ruimtelijke ordening 3.124.787 1.944.329 1.180.458 3.394.300 2.529.400 864.901
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 1.328.699 1.336.056 -7.357 1.370.394 2.179.071 -808.677
8.3 Wonen en bouwen 1.351.083 1.073.420 277.663 1.278.480 1.319.283 -40.803
Eindtotaal 112.418.321 110.015.157 2.403.164 121.042.656 121.499.693 -457.037