Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding
In dit hoofdstuk is per programma een toelichting opgenomen van de financiële verschillen tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn tevens de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard. De opbouw bij elk product is als volgt:
 • het verschil dat wordt aangegeven is het bedrag vóór bestemming (dus voor mutaties in reserves);
 • vervolgens wordt dat verschil waar nodig toegelicht;
 • tenslotte worden de reservemutaties voor zover nodig, toegelicht.
 • kleinere verschillen worden niet toegelicht, ook niet als een totaalbedrag, zodat het totaal van de genoemde verschillen in de analyse mogelijk niet exact aansluit bij het genoemde totaalverschil.
Omdat dit mogelijk tot onduidelijkheid kan leiden geven we ten aanzien van de reservemutaties nog het volgende mee: een lagere onttrekking aan de reserve of hogere storting in de reserve is weliswaar voordelig voor die reserve, maar voor de exploitatie is dat een nadeel, omdat er een lagere inkomst op die exploitatie is. Het omgekeerde geldt uiteraard voor een hogere onttrekking of lagere storting; nadelig voor de reserve maar voordelig voor de exploitatie.
 
 

Programma 1 Bereikbaarheid

Overzicht baten en lasten programma 1

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 1

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN 0 -2.393 0 0 -2.393 0 -2.594 0 0 -2.594 0 -201 0 0 -201
211.00 VERKEERSMAATREGELEN 12 -792 0 0 -781 0 -763 0 0 -763 -12 29 0 0 17
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN 1.072 -464 0 0 608 1.150 -430 0 0 720 78 34 0 0 112
223.00 VEERDIENSTEN 743 -655 0 0 88 716 -702 0 0 13 -28 -47 0 0 -75
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.827 -4.305 0 0 -2.478 1.866 -4.490 0 0 -2.625 39 -186 0 0 -147
210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN 0 0 -233 302 69 0 0 -284 451 166 0 0 -51 149 98
211.00 VERKEERSMAATREGELEN 0 0 -55 56 2 0 0 -55 56 2 0 0 0 0 0
214.00 PARKEERVOORZIENINGEN 0 0 0 14 14 0 0 -125 0 -125 0 0 -125 -14 -139
223.00 VEERDIENSTEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 -288 372 84 0 0 -464 507 43 0 0 -177 135 -41

210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Terug naar navigatie - 210.00 WEGEN, STRATEN EN PLEINEN

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 201.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product wegen, straten en pleinen is sprake van lagere kosten voor onderhoud verhardingen van € 101.000.  De kapitaallasten op het onderdeel verhardingen laten een overschrijding zien van € 146.000. Dit betreft grotendeels de kosten van mobiliteitsmanagement ad € 142.000, welke worden gedekt uit het voorbereidingskrediet Beter bereikbaar Wageningen conform raadsbesluit 18-12-2017. De provincie heeft aangeboden de kosten voor het projectleiderschap te betalen; voor de gemeente blijven dan beperkte kosten over voor bijvoorbeeld bijeenkomsten en communicatiemiddelen. Om deze provinciale gelden daadwerkelijk te verkrijgen, wordt er in 2020 een formele subsidieaanvraag ingediend bij de provincie. De kosten voor gladheidsbestrijding zijn als gevolg van de weersomstandigheden € 28.000 hoger uitgevallen dan begroot.  Door meer noodzakelijke werkzaamheden voor uitvoering van verkeersbeleid was extra inzet van capaciteit nodig (nadeel € 102.000); het totale nadeel op de post uitvoering verkeersbeleid bedraagt € 140.000.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van €98.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 51.000 meer gestort in de reserve verhardingen vanwege lagere kosten bij het product wegen.  De kosten van mobiliteitsmanagement ad € 142.000 zijn voorlopig gedekt uit  het voorbereidingskrediet Beter bereikbaar Wageningen. 

 

211.00 VERKEERSMAATREGELEN

Terug naar navigatie - 211.00 VERKEERSMAATREGELEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 17.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

214.00 PARKEERVOORZIENINGEN

Terug naar navigatie - 214.00 PARKEERVOORZIENINGEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 112.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2019 is € 72.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd dan begroot. Er zijn zowel meer parkeervergunningen verleend, als hogere opbrengsten gegenereerd uit de parkeerautomaten. Daarnaast is er bij de begroting 2019 0,5 fte extra formatie opgenomen voor handhaving. Aangezien deze formatie pas begin 2020 is ingevuld zien we een voordeel op de salarislasten van € 35.000.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 139.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij het samenstellen van de begroting 2019 voorzagen we een benodigde onttrekking aan de reserve parkeergelden van € 14.000. Door onder andere hogere opbrengsten hebben we vanuit het resultaat van de parkeervoorziening  per saldo € 119.000 kunnen storten in de reserve parkeergelden. Daarnaast is er € 6.000 gestort voor het mobiliteitsfonds.

223.00 VEERDIENSTEN

Terug naar navigatie - 223.00 VEERDIENSTEN

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 75.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat werd onder andere veroorzaakt door ernstige defecten aan de motor van het veer waardoor het budget voor onderhoud is overschreden met € 26.000. Daarnaast zijn we in 2017 overgestapt op groene brandstof waarmee we de CO2 uitstoot met 120.000 kilo per jaar reduceren. Deze brandstof is duurder dan ‘reguliere’ brandstof waardoor we een overschrijding zien van € 26.000.

Het lexkesveer heeft in 2019 € 19.000 minder opgebracht dan begroot. We zien echter wél een stijging van de opbrengsten ten opzichte van 2018.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

Programma 2 Economische ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 2

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 2

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
221.00 RIJNHAVEN 456 -430 0 0 26 459 -399 0 0 60 3 31 0 0 34
310.00 MARKTEN 86 -95 0 0 -9 80 -103 0 0 -24 -7 -8 0 0 -15
310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT 6 -199 0 0 -193 11 -186 0 0 -175 6 13 0 0 19
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN 3 -288 0 0 -285 19 -237 0 0 -219 16 51 0 0 66
830.00 GRONDEXPLOITATIE 1.452 -1.445 0 0 7 2.518 -1.697 0 0 821 1.066 -252 0 0 814
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.003 -2.457 0 0 -454 3.087 -2.623 0 0 464 1.084 -166 0 0 918
221.00 RIJNHAVEN 0 0 0 22 21 0 0 -14 0 -14 0 0 -14 -22 -35
310.00 MARKTEN 0 0 -5 0 -5 0 0 -5 0 -5 0 0 0 0 0
310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
830.00 GRONDEXPLOITATIE 0 0 -52 45 -7 0 0 -885 64 -821 0 0 -833 19 -814
Mutaties reserves 0 0 -57 67 9 0 0 -904 64 -840 0 0 -846 -3 -849

221.00 RIJNHAVEN

Terug naar navigatie - 221.00 RIJNHAVEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 34.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2019 is minder gebruik gemaakt van gas, water en elektra, en is het onderhoudsbudget niet volledig uitgegeven. Dit heeft een voordeel opgeleverd van € 22.000. Daarnaast zijn er meer inkomsten gerealiseerd (€ 3.000) en zijn een aantal investeringskredieten, waaronder de verduurzaming van het havengebouw, in niet volledig uitgegeven. Dit heeft geleid tot een voordeel op de kapitaallasten van € 7.000

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 35.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het positief resultaat op de exploitatie van de Rijnhaven bedraagt € 14.000 en zal worden gestort in de reserve onderhoud haven. Aanvankelijk was een negatief resultaat voorzien en een onttrekking aan de reserve begroot van € 22.000.

310.00 MARKTEN

Terug naar navigatie - 310.00 MARKTEN

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 15.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT

Terug naar navigatie - 310.10 BEVORDERING HANDEL EN AMBACHT

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 19.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN

Terug naar navigatie - 310.20 BEVORDERING BEDRIJFSVESTIGINGEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van €66.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is € 10.000 subsidie ingehouden aan de Stichting Nieuwe Bedrijvigheid vanwege het niet kunnen naleven van de subsidievoorwaarden bij de activiteiten in het kader van Back to Business.  Tevens is bij deze stichting € 10.000 teruggevorderd over de periode voor 2019 wegens onterecht uitbetaalde subsidie.  Aan de Stichting Ondernemersfonds is een bedrag van € 10.000 minder doorbetaald aan reclamebelasting, omdat er voor hetzelfde bedrag minder is geïnd. De geplande  actualisatie van de Economische Visie Detailhandel en horeca heeft niet plaatsgevonden, omdat dit gaat gebeuren in samenhang met de ontwikkeling van de visie bebouwde kom met speciale aandacht voor de binnenstad. Dit levert een voordeel op van € 23.000. 

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden. 

830.00 GRONDEXPLOITATIE

Terug naar navigatie - 830.00 GRONDEXPLOITATIE

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 814.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het resultaat wordt enerzijds veroorzaakt doordat er in project ‘Costerweg 65’ extra panden zijn gesloopt, waarbij de bodemkwaliteit tegenviel. Hierdoor moest meer grond worden afgevoerd en als gevolg daarvan het perceel extra worden opgehoogd. De extra kosten daarvan bedroegen circa € 50.000. Anderzijds is een voorziene bijdrage voor BoVo van € 53.000 in project ‘DMP’ in 2019 niet ontvangen (deze volgt in 2020).
Hier tegenover staat een aantal kleinere meevallende kostenposten (in totaal circa € 52.000) en een winstneming van € 865.000 voor project DMP.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 814.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadelig resultaat wordt met name veroorzaakt doordat voor het project DMP in 2019 een winstneming is gedaan van € 865.000. Daarnaast is de niet binnengekomen bijdrage BoVo van € 53.000 in project ‘DMP’ ook niet gestort, wat een positief effect heeft van € 53.000. 

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Overzicht baten en lasten programma 3

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 3

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN 100 -140 0 0 -40 111 -110 0 0 1 11 30 0 0 41
210.50 OPENBARE VERLICHTING 4 -366 0 0 -363 3 -392 0 0 -389 -1 -25 0 0 -26
541.10 CULTUURHISTORIE 0 -189 0 0 -189 0 -169 0 0 -169 0 20 0 0 20
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER 13 -3.371 0 0 -3.358 4 -3.323 0 0 -3.318 -8 48 0 0 40
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS 559 -488 0 0 71 533 -444 0 0 89 -26 44 0 0 17
810.00 RUIMTELIJKE BELEID 30 -1.468 0 0 -1.438 209 -1.532 0 0 -1.322 179 -64 0 0 115
810.20 RUIMTELIJKE BEHEER 2 -111 0 0 -109 4 -110 0 0 -107 1 1 0 0 2
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN 21 -280 0 0 -259 48 -263 0 0 -215 26 17 0 0 43
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES 1.764 -1.116 0 0 648 1.920 -1.134 0 0 786 156 -18 0 0 138
822.30 VASTGOEDSYSTEEM 0 -116 0 0 -116 0 -111 0 0 -111 0 5 0 0 5
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING 1.064 -1.338 0 0 -274 1.321 -1.283 0 0 38 257 55 0 0 312
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 3.557 -8.982 0 0 -5.425 4.153 -8.870 0 0 -4.717 596 112 0 0 708
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN 0 0 0 0 0 0 0 -34 0 -34 0 0 -34 0 -34
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER 0 0 0 0 0 0 0 -101 0 -101 0 0 -101 0 -101
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS 0 0 0 20 20 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0
810.00 RUIMTELIJKE BELEID 0 0 -5 191 186 0 0 0 91 91 0 0 5 -100 -95
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN 0 0 0 86 86 0 0 -9 67 58 0 0 -9 -19 -29
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES 0 0 -769 121 -648 0 0 -920 134 -786 0 0 -151 13 -138
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING 0 0 0 149 149 0 0 -192 149 -43 0 0 -192 0 -192
Mutaties reserves 0 0 -774 567 -207 0 0 -1.256 461 -795 0 0 -482 -106 -588

210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN

Terug naar navigatie - 210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 41.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel is opgebouwd door € 34.000 lagere kosten voor herstel van straatwerk dan begroot en door € 7.000 meeropbrengst uit leges voor het uitgeven van vergunningen voor kabels en leidingen. Van het voordeel op dit product wordt € 38.000 gereserveerd.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 34.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:  

Lagere kosten in verband met herstel straatwerk leiden tot een storting in de reserve onderhoud verhardingen van € 34.000.

 

210.50 OPENBARE VERLICHTING

Terug naar navigatie - 210.50 OPENBARE VERLICHTING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 26.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In het verslagjaar is de energie-afrekening over de periode december 2018 tot en met december 2019 van € 25.000 verantwoord, terwijl in de jaren hiervoor een dergelijke afrekenperiode in het jaar volgend op het verslagjaar werd verantwoord.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

541.10 CULTUURHISTORIE

Terug naar navigatie - 541.10 CULTUURHISTORIE

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 20.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER

Terug naar navigatie - 560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 40.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Om te voldoen aan de zorgplicht is er extra ingezet op het onderhoud van bomen. Dit heeft geleid tot een nadeel van € 51.000 op het onderdeel bomen. Het voordeel van € 60.000 op de post Plantsoenen bestaat voor € 29.000 uit een voordeel op de kapitaallasten. Dit betreft de investering Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan hoofdstructuur, waarvan de kapitaallasten volledig zijn begroot, maar doordat de investering deels heeft plaatsgevonden zijn de kapitaallasten nog laag. Verder is er een nadeel van € 74.000 op de post veroorzaakt door inhuur van derden als gevolg van het niet ingevuld krijgen van een vacature van Uitvoerder. Het voordeel op de post speelvoorzieningen bedraagt € 101.000 en zal worden gestort in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken ter dekking van toekomstige kosten van onderhoud en vervanging. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 101.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Om in de toekomst voldoende middelen te hebben voor onderhoud en vervanging van speelvoorzieningen wordt het overschot van € 101.000 gestort in de Egalisatiereserve beheer openbare ruimte en facilitaire zaken.

 

724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS

Terug naar navigatie - 724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 17.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Naar aanleiding van de herinrichting van de begraafplaats en de uitgifte van nieuwe diensten zien we in 2019 een piek in de opbrengsten. In totaal is er € 134.000 meer ontvangen dan begroot. Zoals gebruikelijk wordt het exploitatieresultaat van de begraafplaats gestort in de voorziening onderhoud begraafplaats.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

810.00 RUIMTELIJKE BELEID

Terug naar navigatie - 810.00 RUIMTELIJKE BELEID

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 115.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De  post Gewest RO laat een voordeel zien van € 103.000. Dit voordeel wordt verklaard door een nadeel van € 29.000 als gevolg van inhuurkosten van een ecologie-expert en een voordeel  van € 133.000 in verband  met de opbrengst uit aandelenverkoop bij de ARN (afvalverbrander in Weurt). Een nadeel van € 144.000 is ontstaan op de post Kennis-as Kennislandschap doordat in het verslagjaar een ombuiging van € 200.000 (nummer 2 uit de voorgestelde ombuigingen Kadernota 2019) niet correct in de begroting is verwerkt. Op de post Uitkoop en verkabeling is een voordeel ontstaan omdat Liander de werkzaamheden met betrekking tot de hoogspanningsverbindingen in de wijk De Nude nog niet heeft afgerond en nog geen factuur heeft kunnen versturen.  Via de Kadernota 2019 is een extra voorbereidingsbudget beschikbaar gesteld van € 59.500 ten behoeve van het project Grebbedijk. Hiervan is € 50.000 nog niet besteed.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 50.000 extra voorbereidingsbudget voor de verdere realisatie van het meerjarenproject de Grebbedijk bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van €95.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Omdat Liander de werkzaamheden met betrekking tot de hoogspanningsverbindingen in de wijk De Nude nog niet heeft afgerond en nog geen factuur heeft kunnen versturen, heeft er geen onttrekking uit de onbestemde reserve plaatsgevonden van € 100.000.

 

810.20 RUIMTELIJKE BEHEER

Terug naar navigatie - 810.20 RUIMTELIJKE BEHEER

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

810.30 BESTEMMINGSPLANNEN

Terug naar navigatie - 810.30 BESTEMMINGSPLANNEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 43.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel voor het product bestemmingsplannen is met name tot stand gekomen doordat de inkomsten uit leges iets verhoogd zijn. Voor de Haven blijven de gerealiseerde kosten (€ 7.200 voordeel) van het project achter bij begroot omdat we de werkzaamheden nog niet hebben kunnen uitvoeren als gevolg van de stikstofcrisis en met betrekking tot het buitengebied (€ 33.000 voordeel) wordt er in 2020 gestart met het project. Dit komt door de vertraging in de besluitvorming.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 29.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is in 2019 een bedrag van € 58.000 onttrokken uit de algemene bestemmingsreserves. Tegenover deze gerealiseerde onttrekking staat een raming van € 86.000. Hierdoor wordt het saldo verklaard.

810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES

Terug naar navigatie - 810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 138.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De bijdrage aan de bovenwijkse voorziening heeft in 2019 een voordeel van € 282.000. Dit komt voort uit de ontvangen, maar niet geraamde voorziening van de Haarweg (€ 67.000), Campus (€ 140.984) en op de Kortenoord hebben we € 74.240 meer ontvangen dan geraamd. Hier tegenover staan de geraamde maar niet ontvangen bovenwijkse voorziening van € 131.000. Pieter Pauw locatie (€ 96.000), de Dreijen (€ 35.000). Een nadeel van € 12.000 heeft betrekking op meerdere kleine kostenposten die niet geraamd waren.

In 2019 is in het BBV een stelselwijziging doorgevoerd. Dit houdt in dat alle kosten en opbrengsten uit locatie-ontwikkelingen waar de gemeente een faciliterende rol heeft uit de grondexploitaties worden gehaald en op de balans worden geplaatst en verantwoord.  Dit betreft in Wageningen alle kostenverhaallocaties

Wel is in 2019 is het project ‘Future Centre’ afgesloten. De boekwaarde van dit complex  is gedekt vanuit de daarvoor getroffen voorziening en heeft daarmee een onvoorzien voordelig effect op het product kostenverhaallocaties.

Voor de overige verschillen en de toelichting wordt verwezen naar de verantwoording van de afzonderlijke kostenverhaalexploitaties in het Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2019. Deze wordt gelijktijdig met de jaarrekening aangeboden aan de raad.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 138.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Door een hogere ontvangst voor de bovenwijkse voorzieningen de Campus, Haarweg en Kortenoord hebben we een voordeel van € 282.000. Daar tegenover staat het niet in 2019 ontvangen van deze voorziening van de Pieter Pauw locatie en Tropische Kas de Dreijen van € 129.000 (N). Met ingang van 2019 dienen de gemeenten, via een stelselwijziging, alle boekwaarden van faciliterende kostenverhaallocaties uit de grondexploitaties te halen en verantwoord op de balans (overlopende activa). Een nadeel van € 293.000.

822.30 VASTGOEDSYSTEEM

Terug naar navigatie - 822.30 VASTGOEDSYSTEEM

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 5.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

825.00 OMGEVINGSVERGUNNING

Terug naar navigatie - 825.00 OMGEVINGSVERGUNNING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 312.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Aan leges bouwvergunningen en zonnevelden is € 192.000 meer ontvangen dan begroot. De opbrengst valt met name door een aantal grotere bouwplannen hoger uit. Als voorbeeld kunnen genoemd worden Kortenoord uitbreidingsplan (€ 356.000), WUR lesgebouw  € 356.000), parkeergarage op de Campus (€ 70.000) en de locatie Geertjesweg/Nobelweg Monuta (€ 64.000).  De inhuurkosten in verband met de secretariaatswerkzaamheden voor de Commissie ruimtelijke kwaliteit hebben geleid tot een nadeel van € 42.000. De begrote kosten voor de Omgevingswet zijn voor een deel niet besteed (€ 172.000). Bij de vaststelling van het projectplan is ermee rekening gehouden dat de overblijvende middelen in 2019 in 2020 ingezet kunnen worden.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 172.000 voor de uitvoering van het projectplan Omgevingswet bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 192.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Het totaal positief saldo van de ontvangen leges bouwvergunningen en zonnevelden bedraagt € 192.000 en wordt gestort in de Reserve egalisatie bouwvergunningen.

 

Programma 4 Milieu

Overzicht baten en lasten programma 4

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 4

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
140.00 DIERENWELZIJN 0 -62 0 0 -62 0 -68 0 0 -68 0 -6 0 0 -6
710.10 PLAAGDIERBESTIJDING 0 -64 0 0 -64 0 -101 0 0 -101 0 -38 0 0 -38
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 4.580 -3.810 0 0 770 4.702 -4.214 0 0 488 123 -405 0 0 -282
722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING 2.582 -2.099 0 0 484 2.515 -2.045 0 0 470 -67 54 0 0 -13
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING 0 -188 0 0 -188 0 -170 0 0 -170 0 18 0 0 18
723.00 ENERGIEBEHEER 30 -993 0 0 -964 103 -954 0 0 -851 73 40 0 0 113
723.10 MILIEUBEHEER 0 -279 0 0 -279 16 -281 0 0 -265 16 -2 0 0 14
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 7.192 -7.495 0 0 -303 7.337 -7.834 0 0 -498 145 -340 0 0 -195
721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING 0 0 0 156 156 0 0 0 176 176 0 0 0 19 19
722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
723.00 ENERGIEBEHEER 0 0 0 67 67 0 0 0 140 140 0 0 0 73 73
723.10 MILIEUBEHEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 223 223 0 0 0 316 316 0 0 0 93 93

140.00 DIERENWELZIJN

Terug naar navigatie - 140.00 DIERENWELZIJN

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 6.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

710.10 PLAAGDIERBESTIJDING

Terug naar navigatie - 710.10 PLAAGDIERBESTIJDING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 38.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadeel wordt verklaard doordat met de bestrijding van de eikenprocessierups een bedrag van € 47.000 is gemoeid.  De bestrijdingskosten van de overige plaagdieren bedroegen € 38.000. Beschikbaar in de begroting was € 47.000.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING

Terug naar navigatie - 721.00 AFVALVERWIJDERING EN -VERWERKING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 282.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De kosten voor afvalbeleid en voorlichting zijn € 33.000 hoger dan begroot. Dit komt door extra inzet op het gebied van zwerfafval. Deze kosten worden volledig vergoed uit het afvalfonds. 

Hogere verwerkingskosten van huishoudelijk afval hebben geleid tot een nadeel van € 314.000, onder andere veroorzaakt door hogere verwerkingskosten van PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen), meer kosten op het afvalbrengstation (meer afval dus extra verwerkingskosten, extra inzet personeel en onderhoud), afrekening  inzamelkosten en inhuurkosten voor de afwikkeling van de kwijtscheldingsverzoeken. De vergoeding voor het ingezamelde PMD heeft € 32.000 minder opgebracht door lagere sorteerpercentages. Tenslotte is de geïnde afvalstoffenheffing € 19.000 hoger uitgevallen dan begroot.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 19.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:  

In plaats van de begrote onttrekking van € 156.000 is € 176.000 onttrokken uit de egalisatiereserve afval. Om het berekende toegestane saldo op het product afvalverwijdering en verwerking van € 1.117.000  (bestaande uit btw ad € 771.000, kwijtscheldingskosten ad € 201.000 en kosten overhead directe personeelskosten ad € 145.000) te kunnen bepalen, zou een onttrekking uit de egalisatiereserve afval nodig zijn van € 558.000. Echter de stand van deze reserve bedraagt eind 2019 € 176.000, waardoor een bedrag van € 382.000 ten laste van het rekeningsaldo komt. Met name de hogere inzamel- en verwerkingskosten van huishoudelijk afval (€ 314.000) en de hogere kwijtscheldingskosten (€ 128.000 meer dan begroot), zijn de oorzaak van de hogere onttrekking.

722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING

Terug naar navigatie - 722.00 RIOLERING EN WATERZUIVERING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 13.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij de lasten bedraagt het voordeel € 54.000 en is opgebouwd uit de volgende verschillen; op de post Riolering - algemeen een voordeel van € 74.000 op de doorbelaste kapitaallasten, lagere kosten van regulier onderhoud en inspectie aan de riolering van € 283.000 en een voordeel op de veegkosten van € 33.000. Op deze post is tevens een nadeel van € 247.000 vanwege de niet-begrote storting in de voorziening riolering. Op de post Riolering - niet regulier beheer bedraagt het nadeel € 65.000, grotendeels veroorzaakt door meer inzet op onderhoud aan kolken. Op het onderdeel Waterloket is voor een bedrag van € 38.000 meer aan afkoppelsubsidies verstrekt dan begroot.

Bij de baten is sprake van een nadeel van € 67.000, omdat enerzijds de begrote onttrekking van € 273.000  niet heeft plaats hoeven vinden en anderzijds de opbrengst uit rioolheffing € 206.000 hoger is dan begroot, onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal objecten, het uitvoeren van bestandscontroles en de aanpassing van contracten met Idealis.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING

Terug naar navigatie - 722.10 WATERKERING,AFWATERING EN LANDAANWINNING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 18.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

723.00 ENERGIEBEHEER

Terug naar navigatie - 723.00 ENERGIEBEHEER

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 113.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De post energie en drinkwaterbeleid laat een voordeel zien van € 81.000. Dit bestaat voor € 70.000 uit een restant van de via het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord beschikbaar gestelde budget voor In 2030 van het gas af, voor Combinatie duurzame opwekkingsvormen en voor Sociaal klimaatneutraal. Gedurende de periode 2016-2027 loopt het project verduurzaming schoolgebouwen. Er is onderbesteding van € 107.000 op dit project. Bij de besluitvorming over het beschikbaar stellen van een jaarlijks budget hiervoor is ook bepaald dat deze budgetten naar het volgende jaar worden overgeheveld. De post warmtetransitie Benedenbuurt laat een overschrijding zien van € 73.000 aan voorbereidingskosten gedekt welke zijn gemaakt om te komen tot de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt . Deze kosten worden volledig gedekt door een onttrekking uit de  Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 70.000 voor de realisatie van de volgende onderwerpen uit het Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord, te weten In 2030 van het gas af, Combinatie duurzame opwekkingsvormen en  Sociaal klimaatneutraal bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 107.000 voor de verdere realisatie van de verduurzaming van schoolgebouwen bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 73.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Er is een bedrag van € 73.000 onttrokken uit de Reserve proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt. Hiermee worden de voorbereidingskosten gedekt welke zijn gemaakt om te komen tot de aanleg van een warmtenet in de Benedenbuurt.

 

723.10 MILIEUBEHEER

Terug naar navigatie - 723.10 MILIEUBEHEER

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 14.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 16.226 voor de monitoring van het muziekgeluid op 5 mei bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Overzicht baten en lasten programma 6

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 6

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

In programma 6 komen zowel de curatieve als de preventieve acties naar voren. Dit onderscheid is niet altijd makkelijk te maken. De inzet van onze partner Welsaam is voornamelijk preventief van aard, maar ook vanuit de overige budgetten wordt volop gewerkt vanuit de preventie-gedachte. Soms heeft een curatief traject dan ook een preventieve werking: voorkomen van zwaardere problematiek.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 0 -526 0 0 -526 0 -481 0 0 -481 0 45 0 0 45
610.00 SAMEN WAGENINGEN 0 -4.157 0 0 -4.157 0 -4.144 0 0 -4.144 0 13 0 0 13
625.00 BELEIDSDOMEIN ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK 0 0 0 0 0 0 -5 0 0 -5 0 -5 0 0 -5
625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN 0 -57 0 0 -57 0 -46 0 0 -46 0 10 0 0 10
625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID 0 -53 0 0 -53 0 -26 0 0 -26 0 27 0 0 27
625.50 BELEIDSDOMEIN LEEFBAARHEID/SOC. VEILIGHEID 0 -13 0 0 -13 0 -14 0 0 -14 0 -1 0 0 -1
625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID 0 -1.046 0 0 -1.046 34 -1.069 0 0 -1.035 34 -23 0 0 11
625.99 MO-PLAN ALGEMEEN 0 -5 0 0 -5 0 -1 0 0 -1 0 4 0 0 4
626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN 0 -1.712 0 0 -1.712 96 -1.792 0 0 -1.696 96 -79 0 0 16
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE 0 -356 0 0 -356 15 -175 0 0 -160 15 181 0 0 196
626.30 WERKGELEGENHEID 75 -2.934 0 0 -2.860 135 -3.322 0 0 -3.187 60 -387 0 0 -327
626.31 WSW 738 -4.706 0 0 -3.968 1.145 -4.688 0 0 -3.543 407 18 0 0 425
626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING 3.421 -18.073 0 0 -14.652 3.614 -19.845 0 0 -16.231 193 -1.772 0 0 -1.578
626.70 SOCIALE ZEKERHEID 11.871 -11.554 0 0 317 11.848 -11.212 0 0 636 -23 342 0 0 319
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING 23 -3.792 0 0 -3.768 24 -3.839 0 0 -3.816 0 -48 0 0 -47
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 16.129 -48.984 0 0 -32.856 16.912 -50.658 0 0 -33.747 783 -1.674 0 0 -891
626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0 0 0 0 -88 -88
626.30 WERKGELEGENHEID 0 0 0 30 30 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0
626.31 WSW 0 0 0 22 22 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0
626.80 BIJZONDERE BIJSTAND 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
626.81 ARMOEDEBESTRIJDING 0 0 0 277 277 0 0 0 121 121 0 0 0 -156 -156
Mutaties reserves 0 0 0 416 416 0 0 0 172 172 0 0 0 -244 -244

511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Terug naar navigatie - 511.10 VREDE- EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 45.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordelig resultaat betreft hoofdzakelijk onuitgegeven budget voor het project ‘toekomstbestendig herdenken, vieren en agenderen’ (€ 49.000). In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om dit restant bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

610.00 SAMEN WAGENINGEN

Terug naar navigatie - 610.00 SAMEN WAGENINGEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 13.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN

Terug naar navigatie - 625.20 BELEIDSDOMEIN GEHANDICAPTEN

Dit product heeft een voordelig resultaat  van € 10.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID

Terug naar navigatie - 625.30 BELEIDSDOMEIN VLUCHTELINGENBELEID

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 27.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordelig resultaat is toe te schrijven aan de extra middelen die vanuit het Rijk in 2019 zijn ontvangen voor de implementatie van de nieuwe wet vluchtelingenbeleid en het ophogen van het taalniveau voor statushouders. In 2019 zijn er voor € 12.000,- aan kosten gemaakt ten behoeve van het project statushouders vrouwen. Deze kosten komen volledig ten laste van de extra middelen vanuit het rijk. De overige uitgaven van in totaal € 13.970,- zijn grotendeels besteed aan participatieverklaringen en komen ten laste van het opgenomen budget 2019.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om  € 33.000 ten behoeve van de implementatiekosten voor de nieuwe Wet inburgering bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID

Terug naar navigatie - 625.80 BELEIDSDOMEIN GEZONDHEIDSBELEID

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000. 

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

625.99 MO-PLAN ALGEMEEN

Terug naar navigatie - 625.99 MO-PLAN ALGEMEEN

Dit product heeft een voordelig resultaat  van € 4.000. 

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN

Terug naar navigatie - 626.10 INTEGRALE TOEGANG EN ALGEMEEN SOCIAAL DOMEIN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 16.000 . Dit wordt als volgt verklaard:

Ook dit jaar sluit Integrale toegang de boeken met een voordelig saldo ten opzichte van vorig jaar. Het voordelig saldo van € 16.000,- is door verschillende resultaten van afwijkingen van < > € 25.000,-per budget met diverse kostensoorten tot stand gekomen. De kosten van externe ondersteuning van de frontoffice waren niet apart begroot, maar maakten onderdeel uit van de algemene uitvoeringskosten van dit product (224.000 nadeel).

 De onderschrijding van € 65.000 is met name tot stand gekomen door ontvangen middelen voor transformatieplan jeugd.  

Het budget Clientondersteuning (MEE) laat een  onderschrijding van € 83.000 zien. Dit komt omdat de inzet van MEE voor de frontoffice ook in deze begrotingspost was opgenomen.

Voor het budget Algemeen sociaal domein is in 2019, voor met name medische adviseringsuitgaven, geen budget opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een negatief resultaat van € 20.000.

 Door minimale onder en overschrijdingen op diverse kostensoorten zoals inhuur personeel, uitbesteding werken, huur en overige kosten heeft onder andere de huur opbrengsten inzake maatschappelijk opvang tot een voordelig resultaat van € 26.000 op het budget Kernteam geleid.

 Het budget Maatwerkfonds is een integraal budget vanuit het sociaal domein. In 2019 zijn vanuit de posten Jeugd (begeleiding ZIN) en Participatiewet budgetten van in totaal € 100.000 overgeheveld naar het maatwerkfonds. In 2019 zien we op het Maatwerkfonds circa € 88.000 minder uitgaven dan begroot. Echter bij jeugdhulp wordt ook gebruik gemaakt van het product “maatwerk” voor uitgaven die niet binnen de Jeugdwet vallen maar wel nodig zijn.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE

Terug naar navigatie - 626.20 BURGERKRACHT EN INNOVATIE

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 108.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het Innovatiebudget Samen Wageningen laat een voordelig resultaat zien van € 13.000,-. Ook de overige productgroepen, waaronder de specialistisch ondersteunen huisartsen € 48.000,- en een deel van het budget voor Innovatie, preventie en doorontwikkeling laten een voordelig resultaat zien van € 48.000. De gemeenteraad  heeft haar budget niet volledig uitgegeven. De uitgaven vanuit het Innovatie budget zijn grotendeels besteed aan het project Innovatief handelen. In 2019 was het budget burgerkracht en innovatie dekking voor het project Innovatief handelen fase 1. Door scherp te sturen op het budget is er een voordelig resultaat ontstaan. De kosten Specialistische ondersteuning huisartsen (SOH), € 82.000, zijn in 2018 abusievelijk geboekt op dit product. Vanaf 2019 zijn deze kosten geboekt op het product Jeugdhulp algemeen omdat het reguliere hulp betreft.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om  € 38.000 ten behoeve van het project "Innovatief handelen" bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Voor het project Innovatief handelen  was een onttrekking van € 88.000 begroot, maar niet benodigd. De middelen blijven beschikbaar voor dit project,

626.30 WERKGELEGENHEID

Terug naar navigatie - 626.30 WERKGELEGENHEID

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 327.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De oorzaak van de overschrijding zit met name in de stijgende noodzaak tot het inzetten van re-integratie instrumenten. De opbouw van het gemeentelijk bijstandsbestand kenmerkt zich door een groot aandeel inwoners met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent dat begeleiden van deze inwoners extra inspanningen van de klantmanagers en een hogere inzet van onze re-integratievoorzieningen vraagt. Dit doen we op basis van ons beleidskader Samen Wageningen en het coalitieakkoord, waarin we ons als doel hebben gesteld dat onze inwoners hun talenten ontwikkelen en werkervaring opdoen, passend bij hun mogelijkheden. 

De overschrijding heeft voor € 117.000 betrekking op de uitvoeringskosten en voor € 210.000 op kosten van de re-integratietrajecten. De uitgaven voor "Accountmanagement Vertrouwen Werkt" ad € 25.000 en "Jobcoaching bouwproject 'De kleine wereld' aan de Industrieweg 27" ad € 100.000 waren niet (geheel) voorzien in de begroting. De jobcoaching bouwproject maakt onderdeel uit van de re-integratietrajecten en leidt niet geheel tot een overschrijding maar draagt daar voor een groot deel wel aan bij.

De producten Werkgelegenheid en Sociale zekerheid zijn onderling met elkaar verbonden. Mede door in te zetten op re-integratie worden de kosten op de bijstandsuitkeringen gereduceerd.  Het resultaat van beide producten samen is nihil.

Het project Vertrouwen Werkt is budgetneutraal verwerkt in deze jaarrekening. De vaststelling en afrekening van de ESF-subsidie vindt plaats in 2020. In 2019 is € 42.000 als vooruit-ontvangst geboekt. 

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

626.31 WSW

Terug naar navigatie - 626.31 WSW

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 425.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het voordeel van € 425.000 bestaat uit meerdere voor- en nadelen.

Een incidenteel voordeel van € 380.000 betreft de vrijval uit de voorziening Liquidatie Permar. In december 2019 is Permar Energiek geliquideerd, Permar WS naar verwachting in het tweede kwartaal 2020. De liquidatievoorziening van Permar WS is € 1.575.000 naar beneden bijgesteld ten opzichte van de jaarrekening 2018. De personele lasten waaronder loonkosten, van werk naar werk trajecten, wachtgeld, transitievergoeding, looncompensatie, pensioen, maatwerkafspraken en uitbetaling vakantiedagen zijn veel lager uitgevallen doordat meer (duurdere) medewerkers zijn uitgestroomd naar ander werk dan in 2018 was voorzien. Hierdoor konden  een aantal reserveringen naar beneden worden bijgesteld. De totale liquidatiekosten voor Wageningen komen uit op € 1.898.000. Dat is € 14.000 hoger dan waarvan in het liquidatieplan uit 2016 is uitgegaan. Van de € 394.000 die in 2018 extra in de voorziening is gestort, valt in 2019 € 380.000 alsnog vrij.

Op de loonkosten van de Wsw-doelgroep is een voordeel ontstaan van € 80.000.  De Wsw doelgroep is in 2019 met 5% afgenomen ten opzichte van 2018. Er was rekening gehouden met een 4% conform de afbouw van de rijksbijdrage. De  CAO verhoging en de verhoging van het minimumloon was te hoog ingeschat.

Er is een incidenteel voordeel van € 53.000 door een verrekening van rijksbijdrage met de Gemeente Ede over 2018 en 2019. De bijdrage is door de Gemeente Ede ontvangen, terwijl het een medewerker van de Gemeente Wageningen betrof.

Er is in de begroting geen rekening gehouden met een compensatie van huurkosten aan BlueView. De kosten voor 2018 en 2019 hebben tot een nadeel van € 32.000 geleid.

Overige nadelen zitten op de uitvoeringslasten (€ 17.000), detacheringsopbrengsten (€ 26.000) en op de inkoop van de beschutte en vangnetwerkplekken (€ 13.000).


Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Terug naar navigatie - 626.60 INDIVIDUELE ONDERSTEUNING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.578.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Gemeenten kampen met tekorten op de jeugdhulp, waar zij vanaf 2015 verantwoordelijk voor zijn. Naast de jeugdhulp ziet men ook tekorten ontstaan op de Wmo. De gemeente Wageningen is hier geen uitzondering op.

Het totale beschikbare budget voor Individuele ondersteuning voor alle producten was € 14.652.000. Hier was voor Jeugdhulp in totaal € 8.576.000 beschikbaar ten opzichte van de Wmo met een beschikbaar budget van € 6.076.000.  Afgezien van de ophoging, naar aanleiding van de kadernota, laat de Jeugdhulp en WMO ook in 2019 weer een toename van de uitgaven zien. In totaal zien we op het product Jeugdhulp in 2019 een tekort van ca. € 1.261.000 en op Wmo een tekort van ca. € 317.000 inclusief een positief resultaat Beschermd wonen van ca.  € 621.000.

In het totale resultaat zijn voor zowel de Jeugdhulp als Wmo de nog te verwachtte declaraties Zorgaanbieders 2019 meegenomen. Hiervoor is een totaal bedrag van ca € 1.450.000. opgenomen. Dit bedrag is enerzijds berekend naar aanleiding van de ca. 60% ontvangen voorlopige productieverantwoordingen en anderzijds is er op de ontbrekende productieverantwoordingen een theoretisch model losgelaten. Dit model is gebaseerd op de afloop van de betalingen van de afgelopen jaren. Bovendien heeft er een tegenboeking plaatsgevonden van alle nagekomen declaraties in 2019 over 2018.

Wmo

Het totaal negatief resultaat voor het product Wmo is € 317.000.

Afwijkingen binnen dit product zijn:

 • Onderschrijding van bijna € 400.000 op Hulp bij huishouden. We zien nog geen aanzuigende werking door invoering van het abonnementstarief. Dit komt waarschijnlijk omdat in 2019 de algemene voorziening huishoudelijke hulp nog niet onder het abonnementstarief viel.
 • Wmo algemeen: overschrijding van € 260.000. De overschrijding is met name tot stand gekomen door inhuur personeel. Deze kosten waren niet apart begroot, maar maakten onderdeel uit van de algemene uitvoeringskosten van dit product.
 • Ondersteunende begeleiding individueel nadeel van € 300.000 / Kortdurend verblijf ZIN (beschermd wonen) voordeel € 621.000.  Het aantal cliënten is toegenomen. Met name bij activerend werk, begeleiding licht en begeleiding midden. Onder Begeleiding valt ambulante individuele begeleiding en groepsbegeleiding. Begeleiding en Beschermd Wonen moet in relatie tot elkaar gezien worden. Omdat we indicaties voor Beschermd Wonen (BW) hebben omgezet naar indicaties voor ambulante begeleiding levert dit een besparing op bij het (duurdere) Beschermd Wonen. Ook de dagbesteding bij BW wordt voortaan apart toegekend. En niet meer als onderdeel van de indicatie BW. Deze ‘losse’ indicaties voor dagbesteding ‘drukken’ vervolgens op het budget Begeleiding. Het is goedkoper om de zorg op deze manier te indiceren, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan het beantwoorden van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt.
 • Mantelzorg compliment  onderschrijding van € 54.000. Het mantelzorg compliment is aan iets meer cliënten verstrekt ten opzichte van 2018. Echter afgezet tegenover de begroting laat dit een onderschrijding zien.

Jeugdhulp

Het totaal negatief resultaat voor het product Jeugdhulp is € 1.261.000.

Een afwijking tussen een groot aantal productgroepen binnen dit product is Jeugd algemeen. Jeugd algemeen heeft een overschrijding van € 430.000 waarvan € 363.000 op de algemene uitvoeringskosten van dit product.

 • Voor de jeugdhulp zien we dat er in 2019 meer is uitgegeven aan geïndiceerde jeugdhulp dan in 2018Dit heeft verschillende oorzaken:
 • De indexatie van de zorgkosten van 2,9 tot 3,5 %
 • Er zijn meer cliënten, in 2018 waren het 970 kinderen en jongeren met geïndiceerde jeugdhulp,  in 2019 zijn dit er 998. Dit is een toename van 3%
 • We zien meer indicaties met duurdere vormen van begeleiding en hulp. Deze hulp wordt voor een deel ook ingezet om te voorkomen dat kinderen uit huis geplaatst moeten worden.
 • We zien een afname van kinderen en jongeren die verblijven in een instelling, de kosten van deze hulp is echter niet afgenomen. Dit heeft te maken met omvang van de hulp van deze kinderen.

Meer toelichting op de cijfers jeugdhulp en Wmo zijn te vinden in de kwartaalrapportage sociaal domein, Q4 2019.

626.70 SOCIALE ZEKERHEID

Terug naar navigatie - 626.70 SOCIALE ZEKERHEID

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 319.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Binnen het product Sociale zekerheid vallen de bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie uit de Participatie-wet, de uitkeringen IOAW, IOAZ en de regeling Bbz. Het resultaat hierop bedraagt € 319.000 voordelig.

Het aantal uitkeringen is van 1 januari naar 31 december gedaald van 727 naar 686, een daling van 5%. De daling is in het laatste kwartaal ingezet. Een daling van het aantal uitkeringen betekent een daling van de uitkeringslasten. Niet alleen het aantal uitkeringen zorgt voor een verlaging van de uitkeringslast, maar ook parttime werk draagt bij aan lagere lasten. Het budget vanuit het Rijk is daarentegen met € 130.000 toegenomen ten opzichte van 2018. Dit zorgt er samen voor dat er een voordelig resultaat op dit product is ontstaan.
Mensen met een arbeidsbeperking kunnen via de gemeente een beroep doen op ondersteuning om aan het werk te gaan. Voor diegenen die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon kunnen verdienen, zet de gemeente loonkostensubsidie in. De uitgaven laten een stijging zien ten opzichte van 2018 van € 43.000 (17%).

De producten Sociale zekerheid en Werkgelegenheid zijn onderling met elkaar verbonden.  Mede door in te zetten op re-integratie worden de kosten op de bijstandsuitkeringen gereduceerd.  Het resultaat van beide producten samen is nihil.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

626.81 ARMOEDEBESTRIJDING

Terug naar navigatie - 626.81 ARMOEDEBESTRIJDING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 47.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De grootste afwijkingen zijn toegelicht:

Compensatieregeling precariobelasting Vitens (€ 156.000 voordeel)

De verwachting was dat er € 193.000 aan compensatie zou worden uitgekeerd, terwijl er in werkelijkheid € 100.000 is verstrekt. In het raadsbesluit is uitgegaan van 2.000 te compenseren huishoudens, in de eerste ‘automatische’ compensatieronde zijn ongeveer 1.250 huishoudens gecompenseerd. Met name het verwijderen van dubbelingen en huishoudens zonder watermeter hebben het aantal huishoudens beperkt. Ook is in het raadsbesluit rekening gehouden met een inloop van 300 ‘onbekende huishoudens’. In werkelijkheid zijn ongeveer 50 huishoudens extra gecompenseerd. De uitvoering van de regeling is in eigen beheer opgezet en uitgevoerd, middels tijdelijke uitbreiding van uren. Deze keuze is gemaakt omdat bij aanvang van het proces nog onbekend was hoe groot de aanloop zou zijn. Er is uiteindelijk € 64.000 op de uitvoeringslasten bespaard.

Rijksmiddelen ter voorkoming van schulden en bestrijden van armoede (€ 27.000 voordeel)

Voor drie jaar (2018-2020) zijn middelen vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor het voorkomen van schulden en bestrijden van armoede (€ 43.000 voor 2018; € 27.000 voor 2019 en € 43.000 voor 2020). Besloten is deze middelen in te zetten voor het project "Herijking van het armoedebeleid" uit het coalitieakkoord. De middelen uit 2019 zijn niet uitgegeven omdat het project pas in 2020 van start gaat.

Kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht (€ 171.000 nadeel)

De geraamde lasten van de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolrecht worden bij het opstellen van de begroting meegenomen in de berekening van de tarieven. Administratief worden deze lasten op het product Armoedebestrijding tot uitdrukking gebracht. De werkelijke lasten (niet ontvangen baten) komen ten laste van de producten Afvalverwijdering en –verwerking en Riolering en waterzuivering, waar de afwijking op de lasten wordt betrokken bij de bepaling van de mutaties in de Egalisatiereserve afval en de Voorziening riolering. Bij voldoende middelen in de reserve en voorziening veroorzaakt dit per saldo geen nadelig resultaat in de gemeentelijke jaarrekening. Echter, de Egalisatiereserve afval is niet toereikend om de overschrijding van € 128.000 op te kunnen vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar programma 4.

De overschrijding betreft voor € 128.000 kwijtschelding afvalstoffenheffing en voor € 43.000 kwijtschelding op het rioolrecht. De oorzaak ligt voor een deel in het wegwerken van achterstanden en voor een deel in een te lage inschatting bij het opstellen van de begroting. Een splitsing is niet precies aan te geven. Op het moment van afsluiten van het boekjaar 2019 stonden er nog 120 kwijtscheldingsverzoeken open uit 2019. Deze 120 betreffen zowel één- als meerpersoonshuishoudens, die voor een deel of voor het hele jaar kwijtschelding hebben aangevraagd. Een deel van deze verzoeken zal leiden tot kwijtschelding. Deze lasten komen uiteindelijk in 2020 tot uitdrukking.

Schulddienstverlening (€ 34.000 nadeel)

Om de processen van schulddienstverlening en budgetbeheer beter op elkaar aan te laten sluiten, en om de onderbezetting op te kunnen vangen is externe deskundigheid aangetrokken. Dit heeft tot een overschrijding geleid.

Individuele inkomenstoeslag (€ 32.000 nadeel)

De overschrijding op de individuele inkomenstoeslag wordt veroorzaakt door een toename van het aantal aanvragen (18% ten opzichte van 2018).

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om € 27.000 ten behoeve van de het project "Herijking van het armoedebeleid" uit het coalitieakkoord bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 156.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

De benodigde onttrekking uit de reserve precariobelasting is € 156.000 lager dan geraamd.

 

Programma 7 Onderwijs en educatie

Overzicht baten en lasten programma 7

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 7

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS 0 -35 0 0 -35 0 -35 0 0 -35 0 0 0 0 0
421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS 0 -125 0 0 -125 0 -111 0 0 -111 0 14 0 0 14
430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS 0 -13 0 0 -13 0 -13 0 0 -13 0 0 0 0 0
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING 10 -1.920 0 0 -1.910 0 -1.886 0 0 -1.886 -10 34 0 0 24
480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS 113 -1.059 0 0 -946 113 -1.141 0 0 -1.028 0 -82 0 0 -82
650.00 KINDEROPVANG 185 -650 0 0 -464 291 -656 0 0 -364 106 -6 0 0 100
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 309 -3.803 0 0 -3.494 404 -3.843 0 0 -3.439 95 -40 0 0 55
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING 0 0 0 112 112 0 0 0 112 112 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 0 112 112 0 0 0 112 112 0 0 0 0 0

420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS

Terug naar navigatie - 420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS

Terug naar navigatie - 421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 14.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS

Terug naar navigatie - 430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

450.00 ONDERWIJSHUISVESTING

Terug naar navigatie - 450.00 ONDERWIJSHUISVESTING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 24.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS

Terug naar navigatie - 480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 82.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op het terrein van leerlingenvervoer is een nadeel behaald van € 102.000. Dit nadeel bestaat uit:

A. De afrekening van de Valleihopper 2018 heeft geresulteerd in een nadeel van € 25.000 op het leerlingenvervoer. Het betreft voor € 14.000 een correctie op de btw.

B. Het vervoer in 2019 heeft geleid tot een nadeel van € 77.000. Dit vanwege een aanzienlijke stijging van het aantal leerlingen dat een beroep doet op het leerlingenvervoer. Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het rolstoel- en individueel vervoer is toegenomen. Dit vervoer is duurder dan het reguliere vervoer.

Daarnaast is op het budget van schoolbegeleiding een voordeel gerealiseerd van € 23.000. Dit budget wordt jaarlijks geïndexeerd. Het subsidiebedrag per kind, dat met dit budget wordt verleend, is echter niet aangepast.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

650.00 KINDEROPVANG

Terug naar navigatie - 650.00 KINDEROPVANG

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 100.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Vooruitlopend op de verhoging van het wettelijk minimaal aantal uren VVE hebben we vanuit het rijk een hogere specifieke uitkering gekregen ten opzichte van 2018. Omdat we de beschikking hiertoe pas later in 2019 hebben ontvangen zien we een verschil tussen wat we bij de begroting aan inkomsten hebben opgenomen en wat we daadwerkelijk hebben gekregen (€ 106.000).

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

Programma 8 Wonen

Overzicht baten en lasten programma 8

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 8

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
820.00 VOLKSHUISVESTING 31 -192 0 0 -161 21 -189 0 0 -168 -10 3 0 0 -8
820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT 6 -23 0 0 -17 20 -39 0 0 -19 14 -16 0 0 -2
822.10 WOONRUIMTEZORG 2 -44 0 0 -42 2 -43 0 0 -41 -1 1 0 0 1
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED 2.585 -2.358 0 0 227 2.621 -2.198 0 0 423 36 160 0 0 195
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.625 -2.618 0 0 7 2.663 -2.470 0 0 194 38 148 0 0 186
820.00 VOLKSHUISVESTING 0 0 0 13 13 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0
830.10 EXPLOITATIE VASTGOED 0 0 -698 21 -677 0 0 -724 17 -708 0 0 -26 -4 -30
Mutaties reserves 0 0 -698 34 -664 0 0 -724 30 -694 0 0 -26 -4 -30

820.00 VOLKSHUISVESTING

Terug naar navigatie - 820.00 VOLKSHUISVESTING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 8.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT

Terug naar navigatie - 820.10 EXPLOITATIE VERSPREID WONINGBEZIT

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

822.10 WOONRUIMTEZORG

Terug naar navigatie - 822.10 WOONRUIMTEZORG

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijking ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

830.10 EXPLOITATIE VASTGOED

Terug naar navigatie - 830.10 EXPLOITATIE VASTGOED

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 195.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Wilhelminaweg 1 (voordeel € 38.000) 

Door de nieuwe, duurzame CV ketel en radiator knoppen valt de energierekening lager uit dan begroot. Het voordeel van € 10.000 wordt gestort in het Revolving Fund Verduurzaming Vastgoed. Door een lager stroomverbruik in 2018 en 2019 heeft de leverancier in 2019 in totaal € 11.000 (voordeel) teruggestort. Door de komst van nieuwe huurders zijn de huurinkomsten met € 16.000 (voordeel) gestegen. De kapitaallasten zijn € 11.000 (voordeel) lager uitgevallen dan was begroot.

Havenlanden 90 (voordeel € 2.000) 

Het complex Haverlanden is gesplitst in het kinderdagverblijf (nr. 88) en de voormalige school (nr. 90). De Haverlanden 88 heeft een voordeel op het aardgasverbruik van € 13.000. De Haverlanden 90 heeft een nadeel van € 11.000  op het aardgasverbruik. Per saldo bedraagt het voordeel € 2.000.

Toren, Markt 1 (voordeel € 26.000)

Vanwege de restauratie werkzaamheden aan de Grote Kerk op de Markt is het groot onderhoud aan de toren doorgeschoven naar 2020/ 2021. Hiervoor was € 25.000 begroot.

Verkoop snippergroen (voordeel € 18.000)

Er is voor € 34.000 aan snippergroen verkocht. Dit is € 14.000 meer dan begroot. Daarnaast is € 4.000 minder uitgeven aan inhuur voor taxaties et cetera dan begroot. Dit resulteert in een voordeel van € 18.000.

Gerdesstraat/Stationstraat 24 (voordeel 32.000)

Het haalbaarheidsonderzoek naar de verkoop en het bodemonderzoek zijn nog niet gestart in verband met andere prioriteiten. De kosten die zijn begroot voor advies ad. € 20.000 en bodemonderzoek ad. € 10.000 zijn daarom niet uitgegeven. Dit resulteert in een voordeel van € 32.000.

Piet Bakkerstraat 5-7 (voordeel 17.000)

De onderhoudswerkzaamheden aan dit pand zijn doorgeschoven naar 2020. Het voordeel bedraagt € 17.000. 

Haarweg 14 (voordeel 14.000)

Het haalbaarheidsonderzoek naar de verkoop en het bodemonderzoek zijn nog niet gestart in verband met andere prioriteiten. De kosten die begroot zijn voor advies en bodemonderzoek zijn daarom niet uitgegeven. Dit resulteert in een voordeel van 14.000.

Olympiaplein (voordeel € 139.000)

Het stadskantoor aan het Olympiaplein 1 is in september 2019 verkocht. De nieuwe eigenaar gaat hier 28 huur- of koopappartementen realiseren inclusief zes sociale huurwoningen voor statushouders met een verblijfsvergunning. De verbouwing is volgens planning in medio 2021 gereed en levert een belangrijke bijdrage aan de revitalisering van het gebied als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Olympiaplein. De koopsom van € 1.625.000,- k.k. ligt ruimschoots boven de in 2017 door uw raad vastgestelde en daarna bijgestelde bodemprijs van € 808.520,- vanwege het stopzetten van de verkoopprocedure. Na aftrek van alle kosten is de meeropbrengst van € 706.000,- gestort in de reserve Kapitaal zonder bestemming.
Het voordelig resultaat ten opzichte van de begroting bedraagt € 139.000. Het verschil is te verklaren doordat in de begroting rekening was gehouden met af te dragen vennootschapsbelasting. Daarnaast was er een inschatting gedaan van de exploitatielasten 2019. De vennootschapsbelasting is niet verschuldigd wat een voordeel oplevert. De exploitatielasten vielen daarentegen wat hoger uit. Per saldo levert dit een voordeel op van € 139.000 ten opzichte van de begroting. Van dit voordeel komt € 80.000 ten gunste van het rekeningresultaat en wordt € 59.000 gestort in de reserve Kapitaal zonder bestemming. In de jaarrekening 2018 is namelijk opgenomen dat het exploitatietekort van Olympiaplein 1 ad € 80.000 in 2018 meegenomen zou worden bij de verkoop in 2019. In 2018 heeft dit tot een tekort in de jaarrekening geleid. In 2019 gaat dit dan voor een even groot voordeel in de jaarrekening leiden (budgetneutraliteit was uitgangspunt bij het project).

Onroerend goed Algemeen (nadeel € 110.000)

In 2019 is het onderzoek naar het verduurzamen van de overige gemeentelijke panden in fase 2 afgerond. De onderzoekskosten bedragen € 60.000. Bij de ombuigingen is besloten om de verduurzaming te temporiseren en de benodigde middelen voor de uitvoering van fase 2 pas na 2023 in de begroting op te nemen. De kosten kunnen op dit moment niet gedekt worden uit het Revolving fund. Dit resulteert in een nadeel van € 60.000.

De verduurzaming van sportzaal Tarthorst en 't Palet aan de Rooseveltweg zijn beide niet gegund. Het resultaat van beide aanbestedingen past niet binnen de beschikbare budgetten onder meer door de sterk gestegen bouwkosten. Dit betekent dat in 2020 een nieuwe aanbestedingsprocedure wordt gehouden. Dit resulteert in een nadeel van 30.000.

In het kader van de voorbeeldfunctie als gemeente hebben we een aantal gemeentelijke gebouwen aangemeld voor het project ‘Zon op bedrijfsdaken’. De advieskosten hiervoor bedragen € 10.000. Uiteindelijk bleek het om juridisch redenen toch niet mogelijk om als gemeente mee te doen in deze vorm van aanbesteding. Dit resulteert in een nadeel van € 10.000.

Bij het noodzakelijke vervanging van het luchtbehandelingssysteem in de grote foyer van theater Junushoff hebben is onderzocht of het mogelijk is om gelijktijdig het binnenklimaat te verbeteren en te verduurzamen. De gekozen om alleen het huidige systeem te vervangen. De onderzoekskosten bedragen € 10.000. Vanwege de hoge investeringskosten is ervoor gekozen om alleen het huidige systeem te vervangen. Dit resulteert in een nadeel van € 10.000. 

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 30.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

De bovenwijkse voorzieningen zijn gestort in de reserve bovenwijkse voorziening.  Er is € 706.000 gestort in de reserve Kapitaal zonder bestemming voor de verkoop Olympiaplein 1. Dit is € 59.000 (N) hoger dan geraamd doordat er geen vennootschapsbelasting verschuldigd is en de exploitatielasten in 2019 hoger zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast is nog een voordeel van per saldo 29.000 wat buiten de rapportagetolerantie valt.

 

Programma 9 Sport en cultuur

Overzicht baten en lasten programma 9

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 9

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK 49 -1.112 0 0 -1.063 48 -1.101 0 0 -1.053 -1 11 0 0 10
530.00 SPORT 1.269 -3.857 0 0 -2.589 1.856 -4.456 0 0 -2.600 588 -599 0 0 -11
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR 0 -1.553 0 0 -1.553 31 -1.342 0 0 -1.311 31 212 0 0 242
541.00 MUSEA 0 -50 0 0 -50 0 -48 0 0 -48 0 2 0 0 2
541.20 OUD ARCHIEF 8 -163 0 0 -155 0 -161 0 0 -162 -9 1 0 0 -7
580.00 MEDIABELEID 0 -26 0 0 -26 0 -26 0 0 -26 0 0 0 0 0
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE 0 -157 0 0 -157 0 -143 0 0 -143 0 14 0 0 14
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.325 -6.918 0 0 -5.593 1.935 -7.277 0 0 -5.343 609 -359 0 0 250
530.00 SPORT 0 0 -299 703 404 0 0 -299 872 573 0 0 0 169 169
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR 0 0 -9 78 69 0 0 -9 78 69 0 0 0 0 0
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE 0 0 -20 0 -20 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
Mutaties reserves 0 0 -329 781 453 0 0 -308 950 642 0 0 20 169 189

510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

Terug naar navigatie - 510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 10.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

530.00 SPORT

Terug naar navigatie - 530.00 SPORT

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In de begroting 2019 zijn binnen het product Sport kapitaallasten opgenomen van reguliere vervangingsinvesteringen en investeringen in de verduurzaming van sportaccommodaties. Omdat een aantal van deze investeringen pas later in het jaar heeft plaatsgevonden, en een aantal investeringen nog moet plaatsvinden, is er per saldo een voordeel op de kapitaallasten gerealiseerd van € 306.000. 

Zoals bekend is eind 2018 de nieuwe sporthal ‘Het Binnenveld’ na enige vertraging opgeleverd. In 2019 zien we nog enkele financiële consequenties van de vertraagde oplevering en de afronding van de realisatie van de accommodatie zelf:

 1. Omdat nog niet alle zonnepanelen zijn geplaatst zijn er kosten gemaakt voor elektra. Dit heeft een nadeel opgeleverd van € 49.000.
 2. In 2019 is budget gereserveerd voor de laatste werkzaamheden voor realisatie van de sporthal. Nog niet alle uitgaven zijn gedaan waardoor we een onderbesteding zien van € 42.000. In 2020 zullen de laatste uitgaven van dit budget worden gedaan.
 3. Naar aanleiding van de vertraagde oplevering van het Binnenveld is er in de eerste maanden van 2019 nog gebruik gemaakt van de Olympiahal. De beheerskosten, en tevens het leegstandsbeheer voor de rest van het jaar, bedroeg € 53.000

Investeringen in het onderhoud van de technische installaties van het zwembad zijn ten lasten gegaan van een investeringskrediet. Dit waren echter uitgaven in het kader van het meerjarig onderhoud. Hierdoor is voor 2019 een voordeel ontstaan in de exploitatie van € 29.000. Daarnaast zijn enkele andere budgetten niet volledig uitgegeven waaronder het beheer van de Aanloop (€ 24.000) en sport in de openbare ruimte (€ 23.000).

In 2019 is de Olympiahal buiten bedrijf gesteld en begonnen met de sloop. De afwaardering van de boekwaarde van de hal bedraagt € 330.00. Deze wordt gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 169.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Een deel van de investeringen binnen het product Sport wordt gedekt uit de reserve ‘dekking kapitaallasten’. Omdat per saldo minder kapitaallasten zijn gerealiseerd dan begroot zal er ook minder worden onttrokken uit de reserve (€ 72.000).

Voor de sloop van de Olympiahal is € 150.000 euro begroot. Deze kosten worden gedekt uit de algemene bestemmingsreserve. Omdat nog niet alle kosten zijn gemaakt onttrekken we hiervoor € 47.000 minder aan de reserve. Naar aanleiding van de sloop is tevens de boekwaarde van de Olympiahal afgewaardeerd. De afwaardering van € 330.000 wordt gedekt uit de reserve dekking kapitaallasten. 

De eerdergenoemde eenmalige kosten ten behoeven van de realisatie van het Binnenveld worden gedekt uit de algemene bestemmingsreserve. Omdat € 42.000 van dit budget nog niet is gerealiseerd zal dit bedrag niet in 2019 worden onttrokken.

 

540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR

Terug naar navigatie - 540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 242.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Bij het budget voor cultuureducatie (voormalige subsidie ’t Venster) zien we een onderbesteding van € 141.000. Omdat het Cultuur Actieplan nog moet worden vastgesteld en er nog geen uitgaven zijn geweest buiten de bestaande afspraken over binnenschoolse educatie (het kunstmenu en cultuureducatie met kwaliteit) houden we in 2019 € 141.000 van dit budget over.

Vanuit het coalitieakkoord, en vanuit budget uit 2018, is geld beschikbaar gesteld voor het realiseren van een poppodium. De kosten voor de uitwerking van het concept en de opstart van het initiatief blijven beperkt tot enkele proceskosten en een opstartsubsidie van €40.000 waardoor er sprake is van een onderbesteding van € 94.000.

Het jaarlijkse onderhoudsbudget voor kunst in de openbare ruimte zou in 2019 uitgegeven worden aan de verplaatsing van het kunstwerk ‘Blik op de Toekomst’. Omdat de verplaatsing vertraging heeft opgelopen en pas in 2020 zal gaan plaatsvinden houden we € 12.000 over op dit budget. In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om dit restant bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

541.00 MUSEA

Terug naar navigatie - 541.00 MUSEA

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

541.20 OUD ARCHIEF

Terug naar navigatie - 541.20 OUD ARCHIEF

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 7.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

580.00 MEDIABELEID

Terug naar navigatie - 580.00 MEDIABELEID

Dit product heeft een resultaat (voor reservemutaties) van € 0. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE

Terug naar navigatie - 625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 14.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

Programma 10 Veiligheid

Overzicht baten en lasten programma 10

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 10

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 0 -81 0 0 -81 0 -99 0 0 -99 0 -18 0 0 -18
120.00 BRANDWEERZORG 0 -1.566 0 0 -1.566 10 -1.566 0 0 -1.555 10 0 0 0 10
120.20 RAMPENBESTRIJDING 0 -133 0 0 -133 0 -122 0 0 -122 0 11 0 0 11
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0 -1.780 0 0 -1.780 10 -1.787 0 0 -1.777 10 -7 0 0 3

110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Terug naar navigatie - 110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 18.000.  Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

120.00 BRANDWEERZORG

Terug naar navigatie - 120.00 BRANDWEERZORG

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 10.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

120.20 RAMPENBESTRIJDING

Terug naar navigatie - 120.20 RAMPENBESTRIJDING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

Programma 11 Transparante overheid

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) 0 -528 0 0 -528 0 -481 0 0 -481 0 48 0 0 48
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) 0 -663 0 0 -663 0 -1.079 0 0 -1.079 0 -416 0 0 -416
001.20 REPRESENTATIE 0 -87 0 0 -87 0 -80 0 0 -80 0 7 0 0 7
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W 0 -286 0 0 -286 0 -417 0 0 -417 0 -131 0 0 -131
003.00 BURGERZAKEN 3 -731 0 0 -727 23 -750 0 0 -727 20 -19 0 0 1
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN 543 -215 0 0 328 525 -207 0 0 317 -18 8 0 0 -11
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING 0 -152 0 0 -152 0 -154 0 0 -154 0 -2 0 0 -2
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE 0 -387 0 0 -387 0 -424 0 0 -424 0 -37 0 0 -37
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 546 -3.048 0 0 -2.502 548 -3.592 0 0 -3.044 2 -544 0 0 -543
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) 0 0 -50 0 -50 0 0 -50 210 160 0 0 0 210 210
003.00 BURGERZAKEN 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 0 -50 1 -49 0 0 -50 211 161 0 0 0 210 210

001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD)

Terug naar navigatie - 001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD)

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 48.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2019 was € 50.000 beschikbaar bij de raad voor uitvoering van het coalitieprogramma 2018-2022. Er is in 2019 geen gebruik gemaakt van dit budget. 

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

001.05 BESTUURSORGANEN (B&W)

Terug naar navigatie - 001.05 BESTUURSORGANEN (B&W)

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 416.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Op advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Loyalis (pensioenuitvoerder APPA-plan) de rekenrente verlaagd van 1,577% naar 0.29%. Om het hiaat in de pensioenpot aan te vullen, was er voor de pensioenen van (voormalig) bestuurders een extra storting in de voorziening (voormalig) bestuurders nodig van € 162.000. In de voorziening wordt het verschil tussen het opgebouwde beleggingstegoed en het benodigde beleggingstegoed aangehouden. Hiervan wordt jaarlijks opgave gedaan door Loyalis.

Daarnaast zijn er door het vertrek van een wethouder in december 2019 wachtgeldverplichtingen ontstaan voor de maximale duur van 38 maanden. Door tussentijds vertrek van een wethouder dient de voorziening  te worden gevuld met de maximale omvang van de wachtgeldverplichting (38 maanden). Hierdoor is een storting in de voorziening noodzakelijk van € 260.000.

Bij de reservemutaties is een voordelig resultaat van € 210.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Voor wachtgeldverplichtingen van voormalig bestuurders die meestal ontstaan na gemeenteraadsverkiezingen, wordt per wethouder jaarlijks € 50.000 (begroot in exploitatie) in de reserve voormalig bestuurders gestort, zodat in een verkiezingsjaar uit de reserve voormalig bestuurders de voorziening voormalig bestuurders kan worden gevuld met € 200.000 voor eventuele wachtgeldverplichtingen. Door het tussentijds vertrek van een wethouder was een volledige onttrekking van € 210.000  uit de reserve noodzakelijk om aan de wachtgeldverplichting van de vertrekkende wethouder te kunnen voldoen.

001.20 REPRESENTATIE

Terug naar navigatie - 001.20 REPRESENTATIE

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 7.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W

Terug naar navigatie - 002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van €131.000. Dit wordt als volgt verklaard:

In 2019 is BDO gevraagd om te adviseren bij noodzakelijke ombuigingen bij de meerjarenbegroting vanaf 2020. Na een quickscan heeft BDO ook de advisering/begeleiding bij de begroting uitgevoerd.  BDO heeft de advisering/begeleiding voor € 130.000 uitgevoerd. Bestuurlijk is afgesproken de kosten van BDO voor deze ombuigingsmaatregelen ten laste te brengen van het jaarrekeningresultaat 2019.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

003.00 BURGERZAKEN

Terug naar navigatie - 003.00 BURGERZAKEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN

Terug naar navigatie - 004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN

Dit product heeft een  nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 11.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Terug naar navigatie - 005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE

Terug naar navigatie - 006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE

Dit product heeft een nadelig resultaat (voor reservemutaties) van €  37.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Het nadeel op dit product wordt veroorzaakt door hogere accountantskosten voor de jaarrekening controle 2018, met name door extra controle werkzaamheden (meerwerk).

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

 

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Overzicht baten en lasten programma 12

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten programma 12

Hieronder worden de financiële verschillen toegelicht tussen de jaarrekening en de begroting na wijziging. Daarbij zijn ook de reservemutaties per programma weergegeven. Per product worden de afwijkingen met een saldo groter dan € 25.000 verklaard.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 275 -3 0 0 272 277 -23 0 0 253 1 -20 0 0 -19
920.00 LOKALE BELASTINGEN 12.243 -468 0 0 11.775 12.722 -474 0 0 12.248 478 -5 0 0 473
921.00 ALGEMENE UITKERING 51.613 0 0 0 51.613 55.061 -830 0 0 54.231 3.448 -830 0 0 2.618
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 400 17 0 0 417 49 71 0 0 120 -351 54 0 0 -297
923.00 BEDRIJFSVOERING 816 -13.178 0 0 -12.363 636 -11.912 0 0 -11.276 -180 1.267 0 0 1.087
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 65.347 -13.632 0 0 51.715 68.744 -13.167 0 0 55.577 3.397 465 0 0 3.862
920.00 LOKALE BELASTINGEN 0 0 -800 0 -800 0 0 -800 0 -800 0 0 0 0 0
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 0 0 -5.370 6.212 842 0 0 -5.370 6.212 842 0 0 0 0 0
923.00 BEDRIJFSVOERING 0 0 -1 341 339 0 0 -4.554 4.807 254 0 0 -4.552 4.467 -86
Mutaties reserves 0 0 -6.171 6.552 381 0 0 -10.724 11.019 295 0 0 -4.552 4.467 -86

920.00 LOKALE BELASTINGEN

Terug naar navigatie - 920.00 LOKALE BELASTINGEN

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 473.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De opbrengst onroerendezaakbelasting is hoger dan begroot (voordeel € 499.000). Er zijn een aantal ontwikkelingen die hieraan ten grondslag liggen. Zo zijn er inhaalacties geweest om OZB over voorgaande jaren op te leggen. Daarnaast zijn er twee grote nieuwe projecten voltooid met een gezamenlijke waarde van 70 miljoen. De overige belastingopbrengsten laten kleinere afwijkingen zien, te weten: reclamebelasting (€ 22.000 negatief), toeristenbelasting (€ 11.000 positief), precariobelasting (€ 13.000 negatief) en hondenbelasting (€ 9.000 negatief).

Bij de reservemutaties is geen significante afwijking ten opzichte van de begroting gerealiseerd.

 

921.00 ALGEMENE UITKERING

Terug naar navigatie - 921.00 ALGEMENE UITKERING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 2.618.000. Dit wordt als volgt verklaard:

Dit voordeel komt voort uit de september- en decembercirculaires. In de raadsinformatiebrief over de septembercirculaire (met kenmerk 19.0104532) is voor 2019 en eerder een voordeel van € 1.681.000 gemeld. Daarnaast heeft de decembercirculaire geresulteerd in een voordeel van € 937.000 over 2019 en eerder. Hieronder worden de grootste posten benoemd.

In de septembercirculaire is de tweede tranche voor Aardgasvrije wijken ter hoogte van € 1.438.000 aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast heeft het Rijk in de septembercirculaire aangegeven een verdere onderuitputting van de uitgaven op Rijksniveau te verwachten voor 2019. Dit heeft ten gevolge van de trap-op-trap-af-systematiek voor gemeente Wageningen een negatief effect van € 397.000. In de septembercirculaire is het onbenutte gedeelte van het BTW-compensatiefonds aan de algemene uitkering toegevoegd (€ 165.000 voordelig).

In de decembercirculaire is € 637.000 toegevoegd aan het gemeentefonds voor het klimaat. Deze middelen zijn bedoeld voor het aardgasvrij maken van de Benedenbuurt (€ 410.000), het opzetten van energieloketten (€ 25.000) en het opstellen van een transitievisie voor warmte (€ 202.000). Daarnaast heeft de verlaging van de suppletieuitkering voor het sociaal domein een negatief effect van € 272.000. Deze uitkering heeft tot doel de herverdeeleffecten op te heffen die ontstonden na de overheveling van de integratieuitkeringen voor het sociaal domein naar de algemene uitkering. Daarnaast is in de decembercirculaire € 182.000 toegevoegd aan het gemeentefonds ter compensatie voor statushouders die niet ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Naast deze grote voor- en nadelen hebben er in de verdeelmaatstaven voor 2016 – 2019 een aantal wijzigingen plaatsgevonden met per onderdeel een relatief klein effect. Wanneer je deze aanpassingen in de verdeling van de algemene uitkering uit de september- en decembercirculaire bij elkaar optelt, vormt dit een positief effect van € 842.000.

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om de bijdragen voor klimaat (gasvrije wijken, energieloketten en transitievisie warmte, totaal € 2.075.000) bij de resultaatbestemming in de reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt en de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij dit product hebben geen reservemutaties plaatsgevonden.

922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN

Terug naar navigatie - 922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN

Dit product heeft een  nadelig resultaat (voor reservemutaties) van € 297.000. Dit wordt als volgt verklaard:

De post onvoorzien wordt wel begroot maar niet gebruikt,  voordeel € 19.000.

De post overige inkomsten en uitgaven geeft een nadeel van € 74.000 . De voorziening dubieuze debiteuren is met € 149.000 opgehoogd (nadeel). De omvang van de voorziening is afhankelijk van de omvang van het debiteurenbestand, de ouderdom van debiteuren en de mate van incasseerbaarheid. Op basis van de stand per eind 2019 is een extra dotatie nodig. Daartegenover is een stelpost begroot en onbenut gebleven, voordeel € 85.000. De overige € 10.000 is geen significant nadeel ten opzichte van de begroting. 

De kostenplaats rente geeft per saldo een nadelig resultaat van € 242.000. In de begroting is voor de onderuitputting kapitaallasten een stelpost opgenomen van € - 400.000. Dit betreft een ombuiging waarbij geplande investeringen  worden uitgesteld. Het voordeel (hier begroot als geraamd nadeel) ontstaat als tegenhanger op de overige programma's en producten en betreft € 474.465. Daarmee is de ombuiging voor 2019 incidenteel gerealiseerd. Op dit product ontstaat dus een nadeel van € 400.000.  Naast het voordeel van € 287.000 op de werkelijk betaalde rente, een voordeel van € 49.000 op de ontvangen rente (a.g.v. ontvangen rente op het aantrekken van daggeld tegen negatieve rente) en een nadeel van € 178.000 op de toegerekende rente, ontstaat het nadelige resultaat van afgerond €242.000.

Bij de reservemutaties heeft geen significante afwijking ten opzichte van de begroting plaatsgevonden.

 

923.00 BEDRIJFSVOERING

Terug naar navigatie - 923.00 BEDRIJFSVOERING

Dit product heeft een voordelig resultaat (voor reservemutaties) van € 1.087.000  Dit wordt als volgt verklaard:

Uitvoeringskosten (voordeel  € 469.000)

In 2019 hebben veel personele wijzigingen plaatsgevonden, waarvan de vacatureruimte later in het jaar of pas in 2020 met vast personeel is ingevuld. In totaal zijn er 32 vacatures uitgezet ( 32 intern en 31 extern)  Van deze uitgezette vacatures zijn er 28 ingevuld (6 intern en 22 extern). Onze gemeente hanteert een normale selectieprocedure van ongeveer vier maanden. In prognoses van de salarisbudgetten was uitgegaan van invulling, terwijl in de realisatie vacatures niet gelijk ingevuld konden worden a.g.v. de krapte op de arbeidsmarkt en bestaande opzegtermijnen. Hierdoor en doordat vacatures eind 2019 nog niet allemaal waren ingevuld, is er een voordeel in de jaarrekening van ongeveer € 650.000 op de salarisbudgetten. In relatie tot het totale gerealiseerde salarisbudget à € 24 miljoen  is dit 2,7%. Door de openstaande vacatures is ook in overleg met de ondernemingsraad tijdig ingehuurd. Door het niet tijdig invullen van de vacatures en het tijdig inhuren is er een nadeel van ongeveer € 110.000 op het inhuurbudget op de teamkostenplaatsen.  

In de begroting is gerekend met een loonindexering voor geheel 2019 van 3%. Het principeakkoord CAO gemeenten 2019-2020 werd pas rond de zomer 2019 gesloten. De loonafspraken conform CAO (3,25% structureel en eenmalig € 750 per fte) ging van kracht per 1 oktober 2019. Daartegenover zijn de premiepercentages werkgeverslasten in 2019 gestegen ten opzichte van de in de begroting gehanteerde percentages met peildatum 2018. Dit levert per saldo een voordeel op van € 73.000.

Van de gemaakte apparaatskosten konden in 2019 minder uren toegerekend worden aan investeringsprojecten. Dit leidt tot minder dekking op dit project (nadeel € 243.000).  

Aan grondzaken zijn juist meer uren toegeschreven en dit leidt tot een voordeel van € 72.000.

Daarnaast resteert er nog een voordeel aan overige uitvoeringskosten ad € 27.000, niet significant ten opzichte van de begroting.

Aanvullende arbeidsvoorwaarden (voordeel € 239.000)

Voor ziek personeel is meer UWV-geld ontvangen dan begroot ad € 110.000 (voordeel). Daarnaast heeft er een vrijval uit de voorziening wachtgeld voormalig personeel plaatsgevonden als gevolg van aanpassing AOW-leeftijd van 67 jaar naar 66 jaar en 4 maanden (voordeel € 65.000). De onderschrijding op het WKR budget welke bestemd is voor het betalen van de eindheffing en sociale verzekeringen, bedraagt € 28.000. Overig resterend voordeel bedraagt € 36.000 .

Automatisering (voordeel € 335.000)

De kostenplaats automatisering laat een onderschrijding zien van € 335.000. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met geplande investeringen die niet in 2019 plaats hebben gevonden. Het gaat met name om de grote investeringen in storage (opslag) systemen die doorgeschoven zijn naar 2020. Ook andere kleinere investeringen zijn vanwege diverse redenen doorgeschoven naar 2020.    

In het raadsbesluit bij deze jaarrekening wordt voorgesteld om  € 42.000 ten behoeve van de implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren bij de resultaatbestemming in de algemene bestemmingsreserve te storten.

Bij de reservemutaties is een nadelig resultaat van € 86.000 gerealiseerd. Dit wordt als volgt verklaard:

Vanuit 2018 is € 100.000 budget overgeheveld naar 2019 vanwege verwachte personele knelpunten. Deze begrote onttrekking ten laste van de Algemene Reserve is niet gerealiseerd en levert een nadeel op van € 100.000.

Aan de reserve dekking kapitaallasten investeringen zijn conform besluit 17.0210609 middelen onttrokken voor verduurzaming panden 1e fase. Hiervan is € 20.000 niet gerealiseerd (nadeel).

De implementatie Pepperflow is gerealiseerd in 2019. Deze implementatiekosten zijn conform begroting gedekt uit de reserve A-vervangingen Automatisering. De resterende gerealiseerde onttrekking ad € 52.000 is niet begroot (voordeel).

Daarnaast resteert er nog een nadeel ad € 18.000, niet significant ten opzichte van de begroting.

 

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Terug naar navigatie - Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

Per 1-1-2016 zijn overheden Vpb-plichtig voor bepaalde onderdelen. Net als bij stichtingen wordt vanaf 1-1-2016 bij gemeenten gekeken welke activiteiten structureel winstgevend zijn. Op basis van deze jaarrekeningcijfers en volgens speciale regels wordt de fiscale winst bepaald. Het onderzoek en afstemming hierover met de Belastingdienst is nog gaande. Vooralsnog is het uitgangspunt dat de gemeente Wageningen alleen voor het onderdeel parkeren Vpb-plichtig is. Eind maart is hiervoor een voorlopige aangifte gedaan. In de exploitatie 2019 is een voorlopige aanslag Vpb 2019 betaald van € 19.054,00.

Onvoorzien

Terug naar navigatie - Onvoorzien

Bij de begroting 2019 is een post onvoorzien opgenomen van € 19.000. Dit bedrag is in 2019 niet besteed en is derhalve vrijgevallen ten gunste van de exploitatie (in programma 12).

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead

Conform het BBV worden de lasten en baten voor overhead niet verantwoord op de afzonderlijke programma’s. Gemeenten zijn verplicht om de lasten en baten afzonderlijk te presenteren. Op begrotingsbasis is na wijziging sprake van per saldo € 12.654.000 overhead en op rekeningbasis € 11.637.000. 

Incidentele baten en lasten per programma

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten per programma

Op grond van artikel 28 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verstrekken we een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma.

Het in artikel 28 van de BBV genoemde overzicht van toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves is per programma opgenomen in de jaarrekening bij het onderdeel baten en lasten per programma.

Prog Programma (x € 1.000) 2019
01 Bereikbaarheid 15
02 Economische ontwikkeling 114
03 Ruimtelijke ontwikkeling 514
04 Milieu 191
06 Maatschappelijke ondersteuning 262
07 Onderwijs en educatie 40
08 Wonen 1.115
09 Sport en cultuur 1.068
10 Veiligheid 0
11 Transparante overheid 74
12 Algemene deking & voorzien 25
Totaal lasten 3.417
01 Bereikbaarheid 0
02 Economische ontwikkeling 892
03 Ruimtelijke ontwikkeling 840
04 Milieu 78
06 Maatschappelijke ondersteuning 721
07 Onderwijs en educatie 0
08 Wonen 1.687
09 Sport en cultuur 704
10 Veiligheid 0
11 Transparante overheid 9
12 Algemene deking & voorzien 20
Totaal baten 4.951

 

In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten (> € 100.000) afzonderlijk gespecificeerd. Hierbij blijven incidentele verschillen binnen structurele budgetten buiten beschouwing.

Prog (x € 1.000) Incidentele lasten > € 100.000 2019
02 Incidentele lasten grondexploitatie 114
03 Incidentele lasten kostenverhaallocaties 217
03 Inhuur tbv Kennis-as Kennislandschap 101
06 Compensatieregeling Precario 100
08 Afwaardering Stadskantoor 736
09 Sloop sporthal Olympiaplein 103
09 Afwaardering Olympiahal 330
09 SPUK Sport 554
Prog (x € 1.000) Incidentele baten > € 100.000 2019
02 Incidentele baten grondexploitatie 865
03 Aandelenverkoop ARN 133
03 Incidentele baten kostenverhaallocaties 633
06 Onttrekking voorziening Permar 380
08 Verkoop Stadskantoor 1.625
09 SPUK Sport 648

Wet normering topinkomens

Terug naar navigatie - Wet normering topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Gemeente Wageningen van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT maximum.
Het bezoldigingsmaximum in 2019 voor Gemeente Wageningen is €194.000 Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2017 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.

Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking.

Overzicht bezoldiging Topfunctionarissen 2019
Gegevens 2019 Bedragen x € 1.000 R. van der Grijp E.J.G.A. Speet
Functiegegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2019 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 0,89
(Fictieve) Dienstbetrekking Ja Ja
Beloning
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 96.983 76.247
Beloningen betaalbaar op termijn 18.034 12.919
Subtotaal 115.017 89.166
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 172.444
-/- onverschuldigd betaald bedrag 0 0
Totaal bezoldiging 115.017 89.166
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t.
Gegegevens 2018
Aanvang en einde functievervulling 2018 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband 2018 (in fte) 1 0,89
Dienstbetrekking nee Ja
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding 167.537 72.607
Beloningen betaalbaar op termijn 0 12.088
Subtotaal 167.537 84.695
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 196.649 168.210
Totaal beloningen 2018 167.537 84.695

 

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking over de kalendermaand 1 t/m 12.

Niet van toepassing.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Niet van toepassing.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2019 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018)

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Op grond van BBV-artikel 28, lid a moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie worden gemaakt. Per programma vindt u hieronder de verklaring. Per programma wordt met name gerapporteerd op de afwijkingen die een begrotingsoverschrijding van de lasten betreffen.

Alle overschrijdingen van de begroting zijn in principe onrechtmatig, maar ze tellen niet allemaal mee bij het oordeel van de accountant inzake de financiële rechtmatigheid. Leidend hierbij is of de hogere lasten vallen binnen het bestaande beleid of dat ze worden gedekt door hogere baten. Is dat niet het geval, dan is sprake van een onrechtmatigheid die meetelt in de beoordeling van de accountant. Navolgend wordt per programma waar een overschrijding is, toegelicht waarom wel of niet sprake is van een dergelijke onrechtmatigheid.

Programma 1 Bereikbaarheid

Hier zijn hogere lasten dan begroot van €186.000. De overschrijding van de lasten op dit programma valt binnen het bestaand beleid. De hogere lasten zijn met name ontstaan doordat extra capaciteit nodig was voor uitvoering van verkeersbeleid en er voor de exploitatie van het Lexkesveer hogere lasten waren.

Programma 2 Economische ontwikkeling

Hier zijn hogere lasten van € 166.000. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten van € 1.084.000.

Programma 4 Milieu

Hier zijn hogere lasten van € 340.000. Deze lasten worden gedeeltelijk gedekt door hogere baten (€ 145.000). Daarnaast heeft een hogere onttrekking aan de reserves plaatsgevonden met name voor het programma aardgasvrije wijken (€ 93.000). Het restant aan hogere lasten is ontstaan binnen het product Afvalverwijdering en -verwerking door hogere verwerkingskosten van afval. Deze overschrijding valt binnen het bestaande beleid.

Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning

Hier zijn hogere lasten van € 1.674.000. Gedeeltelijk vinden deze hogere lasten dekking in hogere baten van € 783.000. Het overige gedeelte kan verklaard worden door hogere lasten binnen het product Individuele ondersteuning (WMO en jeugdzorg); deze budgetoverschrijding is onderdeel van een openeinderegeling. Vanwege het open karakter waren de lasten niet eerder (volledig) in beeld dan bij de jaarrekening. De lasten vallen daarnaast binnen het bestaande beleid.

Programma 7 Onderwijs en educatie

In programma 7 zijn de lasten € 40.000 hoger dan geraamd. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten.

Programma 9 Sport en cultuur

Hier zijn hogere lasten van € 359.000. Deze hogere lasten worden ruimschoots gecompenseerd door hogere baten.

Programma 10 Veiligheid

Hier zijn hogere lasten van € 7.000. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door hogere baten van € 10.000.

Programma 11 Transparante overheid

Hier zijn hogere lasten van € 544.000. Voor € 210.000 is voor deze hogere lasten een onttrekking gedaan aan de reserve voormalig bestuurders. De hogere lasten worden dus gedeeltelijk gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Daarnaast was er voor het op peil houden van de pensioenen van de voormalige bestuurders een extra storting van € 162.000 benodigd in de voorziening voor dit doel. Voor het opstellen van de ombuigingsmaatregelen die een plek hebben gekregen in de Begroting 2020 is advies ingewonnen bij BDO. De lasten hiervoor bedroegen € 130.000. Aangezien de raad het college opdracht had gegeven bij de Begroting 2020 met een ruim pakket aan ombuigingsmaatregelen te komen, vallen deze lasten binnen het bestaande beleid.

Conclusie

Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid doordat er ofwel sprake was van compensatie door hogere baten ofwel doordat de hogere lasten binnen het bestaande beleid pasten.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
01 BEREIKBAARHEID 1.827 -4.305 -288 372 -2.394 1.866 -4.490 -464 507 -2.582 39 -186 -177 135 -188
02 ECONOMISCHE ONTWIKKELING 2.003 -2.457 -57 67 -445 3.087 -2.623 -904 64 -376 1.084 -166 -846 -3 69
03 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 3.557 -8.982 -774 567 -5.632 4.153 -8.870 -1.256 461 -5.513 596 112 -482 -106 119
04 MILIEU 7.192 -7.495 0 223 -80 7.337 -7.834 0 316 -182 145 -340 0 93 -102
06 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 16.129 -48.984 0 416 -32.439 16.912 -50.658 0 172 -33.575 783 -1.674 0 -244 -1.135
07 ONDERWIJS & EDUCATIE 309 -3.803 0 112 -3.382 404 -3.843 0 112 -3.327 95 -40 0 0 55
08 WONEN 2.625 -2.618 -698 34 -657 2.663 -2.470 -724 30 -501 38 148 -26 -4 156
09 SPORT EN CULTUUR 1.325 -6.918 -329 781 -5.140 1.935 -7.277 -308 950 -4.701 609 -359 20 169 439
10 VEILIGHEID 0 -1.780 0 0 -1.780 10 -1.787 0 0 -1.777 10 -7 0 0 3
11 TRANSPARANTE OVERHEID 546 -3.048 -50 1 -2.550 548 -3.592 -50 211 -2.883 2 -544 0 210 -333
12 ALGEMENE DEKKING & ONVOORZIEN 65.347 -13.632 -6.171 6.552 52.096 68.744 -13.167 -10.724 11.019 55.872 3.397 465 -4.552 4.467 3.776