Uitgaven

1,48%
€ 1.787
x €1.000
1,48% Complete

Inkomsten

0,01%
€ 10
x €1.000
0,01% Complete

Saldo

388,73%
€ -1.777
x €1.000

Programma 10 Veiligheid

Uitgaven

1,48%
€ 1.787
x €1.000
1,48% Complete

Inkomsten

0,01%
€ 10
x €1.000
0,01% Complete

Saldo

388,73%
€ -1.777
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Het programma Veiligheid richt zich op een veilig en leefbaar klimaat om in te wonen, werken en te verblijven. Veiligheid en vrijheid zijn twee essentiële randvoorwaarden voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Dit kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met de veiligheidspartners, het OM, de politie en met onze maatschappelijke partners Woningstichting, Solidez en Idealis. Ook werken we samen met bewoners. Samen zorgen we voor een duurzame en veerkrachtige veiligheid in Wageningen. De gemeente kiest voor een proactieve en preventieve insteek ter bestrijding en beperking van veiligheidsrisico’s en biedt ook een slagvaardige en adequate hulpverlening bij kleine en grote calamiteiten of crises.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
Een veilig huis, ondernemen in een veilig gebied, een veilig gevoel. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De gemeente Wageningen wil inwoners, ondernemers en bezoekers een veilig klimaat aanbieden om in te wonen, werken en te verblijven. Een klimaat met een goede balans tussen de privacy van de persoon en de gemeentelijke activiteiten.
Om dit maatschappelijk effect te realiseren, zijn de volgende thema’s gezien de ontwikkelingen in 2019 belangrijk
 • High impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld)
 • Overlast gevende mensen (bijvoorbeeld verward gedrag en overlast die studenten kunnen veroorzaken)
 • Maatschappelijke ondermijning (georganiseerde criminaliteit dichtbij)
 • Veiligheidsbeleid en evenementen veiligheid
 •  Cybercrime
Wat wij aan basale taken verrichten is opgenomen in de doelenboom. De ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit gaan hard en de samenwerking met andere partijen neemt een steeds prominentere rol in. Deze ontwikkelingen zijn in Wageningen nog niet vertaald in beleid en uitvoeringsprogramma’s. Hierin zal in de komende periode aan worden gewerkt zodat helder wordt waar de focus in Wageningen op ligt en welke middelen daarvoor worden ingezet. Evenementenveiligheid moet hier een onderdeel van zijn.
 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

 

10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
10.1 Steeds minder inwoners worden slachtoffer van criminaliteit.
Daar waar de politie zich richt op met name de handhaving en opsporing, zetten we als gemeente in op preventie, samenwerking met inwoners en organisaties. Daarnaast geven we voorlichting op het gebied van zelfredzaamheid en bewustwording. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Juist de betrokkenheid op het gebied van veiligheid van bewoners, instellingen en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Buurtpreventiegroepen spelen een belangrijke rol in het tegen gaan van High Impact Crimes (inbraken). We streven naar een uitbreiding van WhatsApp buurtpreventiegroepen over heel Wageningen. Daarnaast is de samenwerking met partners van belang en wil de gemeente flexibel inspelen op actuele veiligheidsvraagstukken om inwoners minder slachtoffer te laten worden van criminaliteit. Samen maken we Wageningen veilig.
Dit doel betreft alleen niet-wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid

Terug naar navigatie - 10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid
Bewustwording over het beveiligen van het huis om het inbrekers niet makkelijk te maken. Meer verbinding en waakzaamheid bij de buurt. Bewustwording van het verhogen van de veiligheid in eigen woonomgeving.
Bereidheid van inwoners om bij de politie melding te maken van onveilige of criminele handelingen.
Verhoging van de zelfredzaamheid.
--

Wat hebben we bereikt?

Het aantal Whats app Buurt Preventie groepen (WABP) in Wageningen is momenteel 48 (inclusief ondernemers). De aanmeldingen voor deze groepen stijgen licht. Het aantal burgernetdeelnemers van Wageningen is 14%,  dat is relatief laag in vergelijking met andere gemeenten. De verwachting is dat dit te maken heeft met onze grote studentenpopulatie.

Het aantal inbraken is in Wageningen gedaald ten opzichte van het jaar 2018. In de donkere maanden nemen de inbraken toe. Met voorlichtende artikels op de gemeentepagina en Facebook proberen we de bewustwording op de veiligheid van de woning te vergroten. Met Idealis hebben we in de zomerperiode afgesproken dat Idealis nieuwe studenten voorlicht op het gebied van woninginbraken. Dit jaar is wegens ziekte geen voorlichtende avond voor de beheerders van de WABP geweest.

In alle WABP groepen kijkt een veiligheidsadviseur mee. Zij adviseert de inwoners bij een appmelding van criminele acties om  melding bij de politie te maken. 

10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - 10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid

De samenwerking tussen partners opzoeken en integraal samenwerken met andere beleidsvelden.

--

Wat hebben we bereikt?

Binnen het domein Veiligheid is de behoefte ontstaan aan meer structuur en prioritering. Deze behoefte komt voort uit de steeds groter wordende rol van de gemeente in het veiligheidsdomein en de groei van taken die daarmee samenhangt. De rol en verantwoordelijkheid van de gemeente is toegenomen door uitbreidende bevoegdheden van de burgemeester en de daardoor groeiende verwachtingen van inwoners,  bestuur en interne afdelingen. Enerzijds leidt dit tot een organisatievraagstuk over hoe veiligheid belegd is in de organisatie en anderzijds tot het, in samenspraak met partners, bestuur en politiek, maken van heldere keuzes en het stellen van prioriteiten. Voor dit laatste is het Veiligheidsplan 2019-2020 gemeente Wageningen opgesteld.

Nu het Veiligheidsplan 2019-2020 is vastgesteld, is er meer structuur en prioritering zichtbaar in het brede veiligheidsdomein. Dit maakt ook dat het duidelijker is voor interne en externe samenwerkingspartners wie per onderwerp het aanspreekpunt is. Het formatieonderzoek heeft ertoe geleid dat er in 2020 structureel 1fte bij komt voor veiligheid. Zo kan het beleidsveld Veiligheid binnen de gemeente Wageningen verder worden doorontwikkeld en de samenwerking met ketenpartners worden verstevigd.    

10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken

Terug naar navigatie - 10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken

De gemeente onderneemt pro actieve acties en speelt flexibel in op actuele veiligheidsvraagstukken (situaties).

--

Wat hebben we bereikt?

Wekelijks bespreken de burgemeester en de politie de ontwikkelingen in Wageningen. Actuele zaken worden doorgegeven aan het Startpunt/Kernteam  waar de persoonsgerichte aanpak kan worden opgepakt rond zorg. Gemeente en politie hebben afgesproken dat er ruimte is om flexibel en snel in te kunnen springen bij de aanpak van nieuw opkomende lokale veiligheidsvraagstukken.

Daarnaast is er uitwisseling van veiligheidszaken met onze lokale en regionale partners en zorgaanbieders waarbij de aanpak multidisciplinair kan worden opgepakt.

In 2019 hebben we meer ingezet op contacten met onze partners en netwerken. Hiermee weten we elkaar sneller te vinden en hebben we meer kennis over het aanbod van de partners.

In 2019 is ook het project Bondgenoten  in Wageningen gestart. Dit is een landelijk project dat meerdere partners (stakeholders uit de samenleving) bij elkaar brengt met het idee om elkaar te kunnen vinden als het nodig is.

10.2 Terugdringen overlast bij inwoners

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

10.2 De overlast bij inwoners is teruggedrongen.

Door een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast, flexibel in te spelen op actuele overlastsituaties en nauw te blijven samenwerken met partners wil de gemeente de overlast die inwoners en ondernemers ervaren terugdringen.

Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag
De gemeente Wageningen werkt samen met haar lokale en regionale partners in het Zorg- en Veiligheidsdomein aan de sluitende aanpak van personen met verward gedrag.
Ook gaan we ons inzetten op overlastbeperking van studenten. Gezamenlijk met andere partners proberen we aan de voorkant de overlast te beperken.
 
Ook hier geldt dat aan het terugdringen van overlast geen wettelijke taken zijn verbonden, behalve dat de samenwerking regionaal is afgestemd.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners

Terug naar navigatie - 10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners

Samenwerkingsvormen en afstemming met diverse maatschappelijke partners 

--

Wat hebben we bereikt?

 • Samenwerking Veiligheid en Startpunt
  Door de casuïstiek  op gebied van Zorg en Veiligheid heeft de samenwerking tussen Veiligheid en het Startpunt verder vorm gekregen. Op onderwerpen als 'personen met verward gedrag', Wvggz, overlast en de Taskforce woonoverlast wordt nauw samengewerkt. 
 • Veiligheid en stedelijke werkgroep/wijkteams
  Door veiligheid, leefbaarheid en buurtgerichte aanpak (op basis van  structuur stedelijke werkgroep en de wijkteams) te combineren is een brede samenwerking ontstaan. In de buurtgerichte aanpak zijn verschillende organisaties aangesloten, zoals politie, de Woningstichting, Solidez, Adviesraad, gemeente (aandachtsgebieden o.a. Startpunt, veiligheid, beheer & realisatie en wonen). 
 • Samenwerking Veiligheidshuis
  In 2019 hebben we extra ingezet op versterken van de samenwerking met het Veiligheidshuis en overige betrokken partners op het gebied van Zorg en Veiligheid (woningcorporatie, Politie, Zorgpartijen, reclassering en OM). 

10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast

Terug naar navigatie - 10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast

Benaderbaar zijn voor inwoners die te maken hebben met overlast.

--

Wat hebben we bereikt?

Voor de omwonenden van studentenverenigingen Ceres en SSRW is de overlast in de afgelopen jaren toegenomen. Om de overlast te bespreken en terug te dringen is er door de gemeente aangedrongen om een convenant buren en besturen te maken. Dit om vooral de communicatie tussen de buren en besturen te versterken. Daarnaast is er een externe mediator aangetrokken om het convenant redactioneel te begeleiden en om de vergadering voor te zitten.

Het convenant zal in 2020 ondertekend worden door de buren, besturen en de gemeente. De overlast wordt besproken en er worden afspraken gemaakt met de omwonenden om de overlast tegen te gaan.

Persoonlijke overlastmeldingen aan de gemeente wordt opgepakt. Vooral de vuurwerk overlastmeldingen zijn snel opgepakt en uitgezet naar onze partners.

10.2.3 De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast

Terug naar navigatie - 10.2.3 De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast

De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast.

--

Wat hebben we bereikt?

In samenwerking met partijen werkzaam in de buurt zoals Politie, Buurtbemiddeling, Woningstichting, Bemoeizorg en Solidez,  maar ook met het Startpunt/Kernteam, de BOA's en het Veiligheidshuis (als er sprake is van justitie en zorg) kan er flexibel worden ingespeeld op overlast van personen of gezinnen. Naast dat we kijken naar de persoon of het gezin zelf die overlast veroorzaakt, willen we ook al meer de buurtbewoners meenemen die hier overlast van ervaren. Iedere casus is echter weer maatwerk, waarbij we afspraken met elkaar maken hoe deze situatie integraal op te pakken.  

10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties

Terug naar navigatie - 10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties

De gemeente en partners hebben flexibel ingespeeld op actuele overlastsituaties.

--

Wat hebben we bereikt?

Overlastzaken die complex zijn worden besproken met de politie, in het kernteam of Veiligheidshuis. De lijntjes zijn kort, de partners weten elkaar te vinden.

Met het organiseren en bijwonen van diverse netwerkbijeenkomsten voor en van onze partners leren we waar onze partners van zijn en wat hun specialisme is. Zo weten we welke partner we in kunnen schakelen om de overlast aan te pakken.

10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
10.3 Maatschappelijke onrust is voorkomen en/of gede-escaleerd
Door uitvoering te geven aan het protocol maatschappelijke onrust, waarbij in het geval van calamiteiten betrokkenen elkaar 24/7 kunnen bereiken, zal escalatie van onrust in Wageningen zoveel mogelijk voorkomen worden.
Onderhouden en uitvoering geven aan het protocol is geen wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust

Terug naar navigatie - 10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust

In het geval van een calamiteit kunnen betrokkenen elkaar 24/7 bereiken op basis van het protocol maatschappelijke onrust.

--

Wat hebben we bereikt?

Het Calamiteiten plan Maatschappelijke Onrust (CMO) is actief onder de aandacht gebracht van het college en de betrokkenen in de interne organisatie.      

In 2019 hebben we samen met de crisiscoördinator van de VGGM een presentatie/leerbijeenkomst georganiseerd om het CMO onder de aandacht te brengen van het college en onze interne medewerkers die hier een rol inspelen. Hiermee hebben we bereikt dat het plan onder de aandacht is gekomen en de processen besproken zijn. In overleg met de VGGM zal het trainen in het uitrollen van een CMO een vast onderdeel worden in de VGGM training van de crisisbeheersing.

10.4 Hulp bij brand en ongevallen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
10.4 Er is snelle en adequate hulp geboden bij brand en ongevallen.
De brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De VGGM/brandweer voert taken uit op het gebied van incidentbestrijding, zoals het blussen van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. De brandweer voert ook taken uit op het gebied van risicobeheersing. Er zijn in Nederland allerlei bouwvoorschriften, waarop de brandweer controleert. Ook adviseert de brandweer aan de gemeente of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden afgegeven. Samen met de brandweer geeft de gemeente voorlichting op het gebied van brandveilig leven.
De uitbesteding van brandbestrijding aan de VGGM is een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.4.1 Brandbestrijding

Terug naar navigatie - 10.4.1 Brandbestrijding

Brandbestrijding

--

Wat hebben we bereikt?   

Voor de uitvoering van de Incidentbestrijding en risicobeheersing werken we  in regionaal verband samen op basis van een gemeenschappelijke regeling  met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). Voor beleidsperiode 2020-2023 is in 2019 een nieuw beleidsplan brandweer Gelderland-Midden vastgesteld. De belangrijkste speerpunten daarin zijn Vrijwilligheid en Paraatheid, Risicogerichtheid en de vorming van de landelijke meldkamer. De incidentbestrijding wordt uitgevoerd door de brandweer Gelderland-Midden. In 2019 waren er 195 incidenten in Wageningen, waarvan 49 alarmeringen voor brand. In 2019 was er in de gemeente Wageningen eenmaal een GRIP 1 incident. Het ging om personen te water bij de Jachthaven in Wageningen. Het aantal vrijwilligers voor de post Wageningen bedraagt 42 en is daarmee op sterkte.

10.4.2 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 10.4.2 Risicobeheersing

Risicobeheersing

--

Wat hebben we bereikt?

Op 2 oktober 2019 heeft de grootschalige controle kamerverhuur plaatsgevonden. Bij deze actie zijn 121 van de 165 geplande adressen  gecontroleerd. Het restant adressen krijgt dit jaar nog een reguliere controle. Vastgesteld is dat er bij 14 adressen ernstige gebreken waren waar direct actie op is ondernomen. Het betrof niet het daadwerkelijke voorzieningenniveau maar de werking van installaties (niet functionerende rookmelders). Door bewoners en eigenaren zijn er direct aanvullende acties uitgevoerd en de brandweer heeft nog 35 rookmelders opgehangen. Verder is er veel voorlichting gegeven aan bewoners. Bij 14 adressen waar problemen zijn vastgesteld vindt dit jaar nog een hercontrole plaats. Het thema voor de Brandpreventieweken 2019 was: ‘Speurneuzen gezocht’. De campagne was gericht op basisschoolleerlingen van 9-12 jaar. De brandweer heeft een aanbod aan alle basisscholen in de regio gedaan om gratis lespakket aan te schaffen (op kosten VGGM).  Helaas hebben scholen geen gebruik gemaakt van dit aanbod.

10.5 Hulp in geval van crisis

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
10.5 Er is snelle en adequate hulp geboden in geval van crisis.
Bij een ramp of groot incident gaat alles opzij om de crisis hulp te bieden. We staan onmiddellijk klaar om intensief met elkaar samen te werken. Daar bereiden we ons in regionaal verband, maar ook binnen de eigen organisatie, op voor. Er is een regionaal crisisplan en we oefenen (opleiden en trainen) samen. Bij grootschalige incidenten en crises is de burgemeester opperbevelhebber over de hulpverleningsdiensten. De gemeente voert een aantal crisisbeheersingsprocessen uit, zoals het opvangen en verzorgen van evacués en het informeren van onze inwoners. In 2020 komt er een nieuwe opzet bevolkingszorg. Een vaste, professioneel getrainde, regionale pool van ambtenaren ondersteunt de incidentgemeente. Wageningen levert hiervoor 7 medewerkers. Daarnaast kost deze regionale pool de gemeente jaarlijks 20.000 extra.
Alle genoemde voorbereidingsmaatregelen (VGGM, Regionaal Crisisplan en opleiding) zijn wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis

Terug naar navigatie - 10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis

In geval van een crisis is de ambtelijke organisatie afdoende voorbereid op haar taken.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is gewerkt aan de vorming van de nieuwe regionale crisisorganisatie (project ‘Bouwen Bevolkingszorg’). De nieuwe regionale crisisorganisatie is per 01-01-2020 actief.

Om tot een robuuste regionale crisisorganisatie te komen heeft er een uitgebreid traject plaatsgevonden (o.a. werving/selectie, opleiden/trainen). Gemeente Wageningen heeft ook medewerkers aangeleverd voor de regionale crisisorganisatie. De nieuwe structuur heeft ook tot aanpassingen van de lokale crisisorganisatie geleid. Zo zijn alle piketgroepen herzien/geactualiseerd en de afspraken/regelingen aangepast waar nodig. Ook hebben er in 2019 diverse opleidingen, trainingen en oefeningen plaatsgevonden voor zowel de regionale als de lokale crisisorganisatie.

10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis

Terug naar navigatie - 10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis

Bewustwording en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers zijn vergroot op het gebied van crisis

--

Wat hebben we bereikt?

De brandweer geeft voorlichting aan direct omwonenden van een buurhuis dat een brand heeft gehad.
Na een brand in een woonwijk zorgt de brandweer ervoor dat er een kaart van de brandweer bij de directe buren in de bus ligt. De kaart nodigt uit om contact op te nemen met de brandweer om te bespreken hoe een brand in huis voorkomen kan worden. Hier wordt in beperkte mate gebruik van gemaakt.
NL-Alert heeft twee keer een proefalarm doen afgaan. De gemeente werkt mee in de voorlichting hierover.

10.5.3 Piketdienst

Terug naar navigatie - 10.5.3 Piketdienst

Ambtenaar Openbare Veiligheid en communicatieadviseurs zijn 24/7 paraat in piketdienst.

--

Wat hebben we bereikt?

De functies Ambtenaar Openbare Veiligheid en communicatieadviseurs zijn 24/7 beschikbaar middels ‘hard piket’. Ondanks de nieuwe regionale crisisstructuur zijn bovengenoemde functies nog steeds benodigd op lokaal niveau. Deze functies zijn dan ook 24/7 geborgd middels hard piket. In beide piketgroepen zijn wisselingen geweest in samenstelling. De nieuwe medewerkers zijn opgeleid en getraind voor de uitvoering van hun functie. Ook is er een structureel overleg opgezet tussen de adviseurs Veiligheid en de piket AOV'ers om ontwikkelingen met elkaar te kunnen bespreken.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Verordeningen
 • APV Wageningen 2014
 • Bouwverordening 1993 (herziening 2013)
 • Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverorde-ningen (1997)
Beleidsnota’s
 • 2017 – 2018 Notitie Ontwikkelingen en speerpunten m.b.t. criminaliteit in Wageningen
 • Piketregeling rampbestrijding gemeente Wageningen 2014
 • Regionaal beleidsplan Brandweer Gelderland-Midden 2014-2018
 • Regionaal Crisisplan 2013
 • Regionaal beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing Gelderland-Midden 2016-2019
Convenanten
 • Veilig uitgaan
 • Hennep convenant en compass
 • Buurtbemiddeling
 • Buren/besturen gezelligheids-verenigingen (in de maak)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen
De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:
 
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM).
Voor de uitvoering van de brandbestrijding en risicobeheersing werken we samen in regionaal verband op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -1.838 -1.780 -1.787 -7
Baten 15 0 10 10
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.823 -1.780 -1.777 3

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -81 -99
120.00 BRANDWEERZORG -1.566 -1.555
120.20 RAMPENBESTRIJDING -133 -122

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit 0 -99 0 0 -99
10.4 Hulp bij brand en ongevallen 10 -1.688 0 0 -1.677