Monitor Welsaam 2019

Monitor Welsaam 2019

Terug naar navigatie - Monitor Welsaam 2019

Welsaam geeft per 1 januari 2018 uitvoering aan de preventieve hulp en ondersteuning binnen het beleid Samen Wageningen. Onderstaand de resultaten van de monitor over 2019. Dit betreft de percentages van mensen die bevestigend antwoordden op de vragen. Dat betekent niet dat anderen met nee geantwoord hebben. Anderen hebben met nee of niet van toepassing geantwoord.

Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
Gezondheid 1.Inwoners die ziek zijn of een beperking hebben, hebben - net als andere inwoners - kansen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving; 2.Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer en leven langer in gezondheid in vergelijking met de huidige situatie 3.Iedere inwoner is in staat om met de uitdagingen in zijn leven om te gaan (volgens het begrip positieve gezondheid) 1. inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met een lage SES meedoen Kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vindt dagbesteding 73
ervaar ik meer dat ik 'erbij' hoor in mijn omgeving Mantelzorgondersteuning, Helpende Hand, St. Present 59
2. inwoners, in het bijzonder chronisch zieken, mensen met een beperking en mensen met een lage SES, ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed leven Ben ik tevreden met wat het leven mij biedt. Ouderenwerk, Odensehuis, Mantelzorgondersteuning, informele hulp, Buurtmaatschappelijk werk, Bemoeizorg, Kind aan Huis, Buurtgezinnen, voorlichting op vindplaatsen, jongerenwerk, enz 77
3. inwoners, in het bijzonder mensen met een lage SES, ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed welbevinden Voel ik mij goed. Ouderenwerk, Odensehuis, Mantelzorgondersteuning, informele hulp, Buurtmaatschappelijk werk, Bemoeizorg, Kind aan Huis, Buurtgezinnen, Kinderwerk, Sportbuurtwerk, jongerenwerk, enz 88
Leefbaarheid 1.Inwoners voeren de regie over de sociale leefbaarheid in de stad; 2.Inwoners voelen zich veilig en prettig in hun leefomgeving; 3.Nieuwe inwoners voelen zich welkom; 4.Inwoners in een gebied voelen zich meer verantwoordelijk voor elkaar en voor hun omgeving; 5.Verhoging van de leefbaarheid van kwetsbare gebieden. 4. er zijn laagdrempelige mogelijkheden voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over leefbaarheid en burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken (ook sterke relatie met categorie 1: in het uitvoeringsplan aandacht aan te besteden) meedoen Via Welsaam jaarverslag 2019 Ondersteuning initiatievenfonds door THUIS Wageningen en de buurtinfopunten in de Huizen van de Wijk
5. er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid leven Via Welsaam jaarverslag 2019 Ondersteuning initiatievenfonds door THUIS Wageningen en de buurtinfopunten in de Huizen van de Wijk
6. inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar in hun gebied, waarbij de invulling van gebied maatwerk is meedoen Heb ik meer/beter contact met andere mensen. Diverse activiteiten in de Huizen van de Wijk en bij THUIS Wageningen, ouderenwerk, Odensehuis, Autismecafe IBASS, Markt 17 92
7. initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken van netwerken in de wijk en/of buurt worden ondersteund meedoen Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is Diverse activiteiten in de Huizen van de Wijk en bij THUIS Wageningen, activiteiten gericht op meedoen, DACT, vrijwilligersondersteuning, sportbuurtwerk, Markt 17 57
8.indien nodig worden (kwetsbare) inwoners door de gemeente ondersteund bij het nemen van initiatieven in hun gebied meedoen Weet ik hoe of waar ik ondersteuning kan krijgen als ik zelf een initiatief heb Ondersteuning initiatievenfonds door THUIS Wageningen en de buurtinfopunten in de Huizen van de Wijk, vrijwilligersvacaturebank VCW, Markt 17 71
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
werk 1. Inwoners ontwikkelen hun talenten en doen werkervaring op, passend bij hun mogelijkheden 2. Inwoners hebben een vorm van werk of dagbesteding, passend bij hun mogelijkheden 9. er zijn verschillende vormen van werk en participeren beschikbaar meedoen Heb ik werk en/of andere bezigheden die passen bij mijn mogelijkheden. Vrijwilligersvacaturebank, DACT, Vluchtelingenwerk, talentontwikkeling Jongerenwerk, Sportbuurtwerk, 50
10. de gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven van ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners (thema werk) hoog meedoen GEEN TAAK VAN WELSAAM
11. Bij het bieden van hulp en ondersteuning irt werk worden dwarsverbanden gelegd tussen bedrijven, dagbesteding, vruijwilligerswerk en scholen meedoen/ initiatieven Via Welsaam jaarverslag 2019 DACT, Werkplaatsen, vrijwilligerswerk VCW
12. iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een ondersteuningstraject van de gemeente dat uitgaat van zijn mogelijkheden en leidt naar een vorm van werk of dagbesteding meedoen heb ik werk en/of andere bezigheden die passen bij mijn mogelijkheden DACT, Werkplaatsen, vrijwilligerswerk VCW 39
armoede 1. Maatschappelijke betrokkenheid bij armoede vergroten 2.Verminderen van het negatieve effect van armoede op gezondheid, sociale contacten en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving; 3. Positieve gedragsverandering bij inwoners die financiële problemen hebben of dreigen te krijgen 13. de gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op armoedebestrijding meedoen Weet ik beter hoe ik hulp/ondersteuning kan krijgen voor mijn situatie Sociaal Raadslieden, Thuisadministratie, Langdurige thuisadministratie, Schuldhulpmaatjes, Voedsel- en kledingbank, training budgetbeheer 58
14. inwoners met een minimuminkomen benutten de mogelijkheden voor financiële ondersteuning optimaal (dit resultaat staat wat betreft ondersteunen in categorie 3, en wat betreft informatievoorziening in categorie 2; nadere invulling per categorie in de uitvoeringsplannen) meedoen Weet ik beter hoe ik zonodig hulp kan krijgen van officiële instanties Sociaal Raadslieden, Thuisadministratie, Langdurige thuisadministratie, Schuldhulpmaatjes, Voedsel- en kledingbank, training budgetbeheer, ambulant jongerenwerk, JIP 85
weet ik voor welke voorzieningen ik in aanmerking kom 86
15. er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels tekort schieten meedoen heb of krijg ik meer controle over mijn leven Sociaal Raadslieden, Schuldhulpmaatjes, Voedsel- en kledingbank 77
welbevinden heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst 75
16. financieel kwetsbare inwoners (jongeren en volwassenen) krijgen ondersteuning om anders met geld te leren omgaan en hun lasten te verlagen meedoen kom ik beter uit met mijn geld Sociaal Raadslieden, Schuldhulpmaatjes, Voedsel- en kledingbank 86
heb ik meer rust 88
17. in samenwerking met formele en informele netwerken worden problematische schuldensituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost (dit resultaat staat wat betreft voorkomen/oplossen in categorie 3, en wat betreft signaleren in categorie 2; nadere invulling per categorie in de uitvoeringsplannen) meedoen weet ik wat ik moet doen om mijn geldzaken te organiseren Sociaal Raadslieden, Thuisadministratie, Langdurige thuisadministratie, Schuldhulpmaatjes, Voedsel- en kledingbank, training budgetbeheer, JIP, Ambulant jongerenwerk 58
kan ik financiële problemen voorkomen 67
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
mantelzorg 1. Brede maatschappelijke ondersteuning, (h)erkenning en respect voor mantelzorgers realiseren 2. Meer mantelzorgers (dan in de huidige situatie) ervaren evenwicht tussen hun zorgtaken en hun eigen leven. 18. er is een professioneel aanspreekpunt voor ondersteuning aan mantelzorgers (dit resultaat staat wat betreft ondersteunen in categorie 3, en wat betreft informatievoorziening in categorie 2; nadere invulling per categorie in de uitvoeringsplannen) leven weet ik waar en van wie ik ondersteuning kan krijgen voor mijn situatie Mantelzorg expertise centrum, Respijt Vrijwilligers (BOS, Maatje op Maat en Netwerkcoach), gespreksgroepen, Loket informele hulp (informeel punt), vrijwillige klushulp helpende Hand, Tandem en Contact Houden (maatjes Humanitas) 96
19. mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen de zorgverlening met elkaar af welbevinden Heb of krijg ik meer controle over mijn leven. Mantelzorg expertise centrum, Respijt Vrijwilligers (BOS, Maatje op Maat en Netwerkcoach), gespreksgroepen, Loket informele hulp (informeel punt), vrijwillige klushulp helpende Hand, Tandem en Contact Houden (maatjes Humanitas) 83
20. mantelzorgers worden door de gemeente gewaardeerd leven ontvang ik waardering voor mijn mantelzorgtaken Mantelzorg expertisecentrum zie toelichting
21. mantelzorgers worden door de gemeente en zorgaanbieders minder belast door regels en voorwaarden om hun mantelzorgtaken uit te kunnen voeren welbevinden ervaar ik minder obstakels in de uitvoering van mijn mantelzorgtaken Mantelzorg expertisecentrum zie toelichting
22. mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, krijgen informele en/of formele hulp op maat welbevinden voel ik me gesteund in de uitvoering van mijn mantelzorgtaken Mantelzorg expertise centrum, Respijt Vrijwilligers (BOS, Maatje op Maat en Netwerkcoach), gespreksgroepen, Loket informele hulp (informeel punt) zie toelichting
vrijwilligerswerk 1. Vrijwilligers voelen zich erkend en gewaardeerd 2. Meer mensen doen vrijwilligerswerk in eigen stad of wijk 23. er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in de vorm van scholing, begeleiding, verzekering etc meedoen Kan ik werken of vrijwilligerswerk doen Vrijwilligersvacaturebank, DACT, buurtteams, Vluchtelingenwerk, talentontwikkeling Jongerenwerk, Sportbuurtwerk, Markt 17 50
24. vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, ondersteuning) voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen meedoen Kan ik werken of vrijwilligerswerk doen Vrijwilligersvacaturebank, DACT, buurtteams, Vluchtelingenwerk, talentontwikkeling Jongerenwerk, Sportbuurtwerk, Markt 17 50
25 er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod van inwoners meedoen Via Welsaam jaarverslag 2019
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
Vrijetijdsbesteding Iedere inwoner heeft mogelijkheden om aan vrijetijdsbesteding te doen 26. er is een aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkte eigen middelen meedoen kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind Kinder- en tienerparticipatie, Sportbuurtwerk, Diverse activiteiten THUIS Wageningen, ondersteuning van activiteiten in Huizen van de wijk 87
27. er is financiële ondersteuning voor inwoners die geen middelen hebben om mee te doen aan vrijetijdsbesteding meedoen GEEN TAAK VAN WELSAAM
28. er is een divers, breed, toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, ook in de buitenruimte, waaruit inwoners kunnen kiezen afhankelijk van hun mogelijkheden en behoefte. meedoen kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind Kinder- en tienerparticipatie, Spprtbuurtwerk, Diverse activiteiten THUIS Wageningen, ondersteuning van activiteiten in Huizen van de wijk 87
jeugd 1. Mensen ondernemen actie als zij zich zorgen maken over kinderen 2. Kinderen en ouders vinden op tijd hulp om problemen in de opvoeding en bij het opgroeien te voorkomen en op te lossen 29. de wettelijke taken uit de Jeugdwet worden uitgevoerd (dit resultaat komt in elke categorie terug, en moet per categorie in de uitvoeringsplannen nader worden ingevuld; in categorie 1 betreft het de inzet op het versterken van het opvoedklimaat en het netwerk) GEEN TAAK VAN WELSAAM
30. er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk (thema jeugd) welbevinden heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is Mantelzorg en informele hulp, Helpende Hand, Kind aan Huis, buurtgezinnen, relatiehulp Buro Nij, Voorleesexpress 96
31. ouders en kinderen zijn volwaardige gesprekspartners; hulpverleners praten niet over maar met hen vanuit een respectvolle bejegening en rekening houdend met de heersende normen en waarden in het gezin en in hun omgeving welbevinden voel ik mij serieus genomen Kind aan Huis, buurtgezinnen, relatiehulp Buro Nij, Voorleesexpress 94
32. er zijn netwerken voor kinderen en ouders waar zij lotgenoten en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten meedoen Heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is Kind aan Huis, buurtgezinnen, relatiehulp Buro Nij, Voorleesexpress, gespreksgroepen 84
33 als mensen zich zorgen maken over de kinderen van anderen, weten zij waar zij terecht kunnen voor informatie en advies en weten hoe te handelen als de veiligheid van het kind in het geding is leven Dit is niet in de monitor opgenomen. Er zijn cusussen geweest op dit vlak.
34 kinderen en hun ouders kunnen makkelijk informatie vinden en advies krijgen, zowel over het oplossen als over het voorkomen van problemen leven Weet ik beter hoe ik zonodig hulp kan krijgen van officiële instanties Voorlichting op gebied van ouderschap, relaties, echtscheidingen, etc. 77
35. kinderen zijn actief betrokken bij het beleid dat betrekking op hen heeft meedoen Via Welsaam jaarverslag 2019 Jongerenraad, kinder- en tienerparticipatie
36. er wordt preventief hulp en ondersteuning aangeboden aan ouders en kinderen in geval van echtscheidingen welbevinden heb ik meer vertrouwen in mijn toekomst (bij echtscheiding!) Maatschappelijk werk, inloop en workshops rouw en verlies, hulp bij echtscheiding, ouderondersteuning, opvoedondersteuning Kind aan Huis 76
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
ouderen 1. Ouderen zijn zo lang mogelijk zelfstandig actief en doen mee in de samenleving 2. Oudere inwoners kunnen zoveel mogelijk eigen regie houden over hun leven, ook als zij beperkingen hebben 3. Eenzaamheid bij oudere inwoners neemt af 37. oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat en passende mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven meedoen kan ik meedoen aan activiteiten die ik leuk vind. Samen ouder in de buurt en actief zelfstandig blijven: ouderenwerk, wandelclubs, ontmoetings- en beweegactiviteiten, gespreksgroepen (zingeving), Odensehuis, enz. Buurtmaatschappelijk werk, specialistisch maatschappelijk werk 79
38. oudere inwoners kunnen elkaar en andere generaties ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren en worden daarin waar nodig gefaciliteerd meedoen Heb ik mensen met wie ik leuke dingen kan doen Samen ouder in de buurt en actief zelfstandig blijven: ouderenwerk, wandelclubs, ontmoetings- en beweegactiviteiten, gespreksgroepen (zingeving), Odensehuis 47
39. voor oudere inwoners met beperkingen is passende zorg beschikbaar welbevinden heb ik mensen die mij helpen/steunen als dat nodig is Samen ouder in de buurt en actief zelfstandig blijven: ouderenwerk, wandelclubs, ontmoetings- en beweegactiviteiten, gespreksgroepen (zingeving), Odensehuis 80
40. eenzaamheid bij oudere inwoners wordt gesignaleerd en waar gewenst wordt op maat ondersteuning geboden bij maatschappelijke participatie/opbouwen van een netwerk meedoen/leven Heb ik beter/meer contact met andere mensen. Ondersteuning bij activiteiten in de Huizen van de Wijk (bijv. ouderenlunch en diverse klaart-, lees, wandel, sjoel, -biljart clubjes), ouderenwerk, ontmoetings- en beweegactiviteiten, gespreksgroepen (zingeving), Odensehuis, Markt 17 92
mensen met een beperking 1. Mensen met een beperking worden gezien en gehoord 2. Mensen met een beperking kunnen samen met mensen zonder beperking naar vermogen meedoen in de maatschappij door een vorm van werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding 41. mensen met een beperking worden actief betrokken bij vormgeving, invulling en evaluatie van beleid en uitvoering dat betrekking op hen heeft meedoen Via Welsaam jaarverslag 2019 Werkgroep wageningen inclusief, Klankbordgroep GGZ
42. bedrijven en organisaties creëren passende functies voor mensen met een beperking meedoen Via Welsaam jaarverslag 2019
43. het openbaar vervoer, aanvullend vervoer en openbare voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking meedoen Is een feit, geen vraag De werkgroep Wageningen inclusief toetst de toegankelijkheid van voorzieningen en brengt hierover advies uit.
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
statushouders en vluchtelingen 1. Iedere statushouder/vluchteling doet mee in de Wageningse samenleving 2. Iedere statushouder/vluchteling respecteert de basiswaarden van de Grondwet en de Mensen- en Kinderrechten 44. iedere statushouder die in Wageningen komt wonen, beheerst (naar eigen kunnen) de Nederlandse taal welbevinden kan ik de Nederlandse taal beter lezen, spreken en begrijpen. Vluchtelingenwerk, digitaalhuis 78
45. iedere statushouder wordt - zsm nadat hij in Wageningen is komen wonen - actief gestimuleerd om een vorm van werk of studie te gaan doen en wordt daarin ondersteund meedoen ben ik geholpen op weg naar werk of studie. Vluchtelingenwerk, werkplaatsen, Vrijwilligerswerk (VCW), Markt 17 27
46. alle statushouders/ vluchtelingen zijn op de hoogte van de Nederlandse normen en waarden, waaronder de basiswaarden van de Grondwet en de mensen- en kinderrechten; ouders worden in staat gesteld hun kinderen daarin te ondersteunen meedoen ben ik op de hoogte van de rechten en plichten, normen en waarden in Nederland Vluchtelingenwerk, Vluchtelingen onder Dak, Markt 17 90
47 statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar in de buurt, op (vrijwilligers)werk of tijdens vrijetijdsbesteding meedoen / leven Heb ik beter/meer contact met andere mensen. Vluchtelingenwerk,Huizen van de wijk (intercultureel eten, vrijwilligerswerk, etc), Markt 17, THUIS 91
48 statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk meedoen/leven Heb ik mensen die mij steunen als dat nodig is Vluchtelingenwerk,Huizen van de wijk (intercultureel eten, vrijwilligerswerk, etc), Markt 17, THUIS 78
Heb ik meer het gevoel dat ik 'erbij' hoor in mijn omgeving 73
49. er is ondersteuning voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die buiten hun schuld niet in aanmerking komen voor opvang en die voldoen aan de daartoe door de gemeenteraad vastgestelde criteria welbevinden Via Welsaam jaarverslag 2019 Vluchtelingen onde Dak
aanvullend leefbaarheid aanv. Op grond van par. 6.2 beleidskader: De gemeente wil aanvullend op de resultaten onder leefbaarheid het volgende bereiken. De gemeente wil voorkomen dat er gebieden zijn waar de leefbaarheid achterblijft, omdat inwoners het daar zelf niet lukt om er verandering in te brengen. De gemeente wil er ook voor zorgen dat lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender inwoners zich gerespecteert en prettig voelen in Wageningen. Daar waar nodig voert de gemeente de regie en werkt hierin samen met partners. leven Via Welsaam jaarverslag 2019 Buurtbemiddeling, SHOUT
Via Welsaam jaarverslag 2019 Buurtbemiddeling, SHOUT, activiteiten in kader van herstructurering buurt Patrimonium
Doelen Samen Wageningen Resultaat Samen Wageningen Te meten rubriek Te stellen vraag: “ Door deze activiteit…” activiteiten Gemiddeld in %
aanvullend jeugd aanv. Op grond van par. 7.1 beleidskader, wordt bij activiteiten om de resultaten voor het thema jeugd te bereiken onderscheid gemaakt tussen inzet voor kinderen van -9 maanden tot 13 jaar en inzet voor jongeren van 13 tot 27 jaar. Via Welsaam jaarverslag 2019 Integrale vroeghulp, Kind in gezin, buurtgezinnen, kinder- en tienerparticipatie, jongerenwerk, talentontwikkeling
aanvullend mantelzorg en vrijwilligerswerk aanv. Op grond van par. 6.5 beleidskader, wil de gemeente de consequenties van mantelzorg (en vrijwilligerswerk) voor vrouwen en mannen afzonderlijk in beeld brengen en monitoren. onderzoek door gemeente
aanvullend statushouders aanv. Op grond van par. 7.4 beleidskader, moet invulling worden gegeven aan de wettelijke taak om statushouders die in Wageningen (komen) wonen te ondersteunen om mee te kunnen doen in de samenleving. Daarbij gaat het om taalondersteuning en maatschappelijke begeleiding en begeleiding naar een vorm van werk of studie. meedoen Kan ik meedoen in de maatschappij digitaalhuis, Gilde Samenspraak 66
Ik ben geholpen om weer zelfstandig verder te gaan 82
gemiddeld 74
aantal 1229
tevredenheid De activiteit heeft me gebracht wat ik ervan verwachtte 8,3
kwaliteit Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de activiteit? 8,5

TOELICHTING EN KANTTEKENINGEN

In de laatste kolom hebben we gewogen gemiddelden per resultaat weergegeven, op basis van het aantal respondenten. Het gemiddelde over alle resultaten is 74%. Dat wil zeggen van 74% van alle respondenten zegt dat een activiteit of dienst heeft bijgedragen aan meer welbevinden, kwaliteit van leven of meedoen aan de samenleving.

Een aantal beoogde resultaten zijn niet meetbaar via een klanteffectmonitor. Het gaat om zaken die er wel of niet moeten zijn. Dit feit zal meegenomen worden in de inhoudelijke rapportages van de deelplannen. Soms gaat het om zaken die niet tot de verantwoordelijkheid van Welsaam gerekend kan worden, maar op het bordje van de gemeente ligt. Dit geldt bijvoorbeeld voor resultaten 21, 27 en 29.

De percentages in dit overzicht betreffen de mensen die bevestigend antwoorden op de vraag of de activiteit heeft bijgedragen aan een beter welzijn, kwaliteit van leven of meedoen aan de samenleving. Wanneer het genoemde doel niet aan de orde is, wordt veelal geantwoord met n.v.t. dat maakt dat de percentages soms laag zijn. Bij Mantelzorg en informele hulp zijn maar heel weinig monitors ingevuld door mantelzorg en veel door informele hulp. Vragen die over mantelzorg gaan zijn met n.v.t. beantwoord. Om hierdoor het totaalresultaat niet te laten beïnvloeden hebben we ervoor gekozen om de antwoorden voor resultaat 20, 21 en 22 buiten beschouwing te laten.

We rekenen met gemiddelden over de verschillende activiteiten per deelplan. En over de verschillende deelplannen. Dat betekent dat iedere ingevulde monitor hetzelfde gewicht krijgt. In de praktijk is het echter zo, dat er onderscheid is tussen iemand die voor een eenmalige activiteit is geweest of iemand die een heel traject van hulp heeft afgerond. Dat blijkt niet uit deze monitor. Het vraagt dat we dieper inzoomen in de monitor per activiteit. We zullen de uitslag van de monitor per activiteit of deelplan zoveel mogelijk meenemen in de inhoudelijke rapportages van Welsaam.