Uitgaven

3,01%
€ 3.642
x €1.000
3,01% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 759
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

630,79%
€ -2.883
x €1.000

Programma 11 Transparante overheid

Uitgaven

3,01%
€ 3.642
x €1.000
3,01% Complete

Inkomsten

0,62%
€ 759
x €1.000
0,62% Complete

Saldo

630,79%
€ -2.883
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?
Een transparante overheid is een voorwaarde om de afstand tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo klein mogelijk te houden en begrip te krijgen voor elkaars standpunten, meningen en handelen. Het is ook een voorwaarde om stappen te zetten in democratische vernieuwing waarbij we op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken in de stad, met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook met andere overheden en regionale partners.
Door de uitvoering van dit programma kunnen inwoners beter voldoen aan hun verplichtingen, gebruik maken van hun rechten en krijgen zij zo optimaal mogelijk zeggenschap in de onderwerpen die we samen willen realiseren in Wageningen en in de regio. Bovendien krijgen initiatieven voor vernieuwing van onze democratie volop ruimte.
Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Deze inzichten benutten we om de stad verder te brengen. De inzet van data is ondersteunend aan de ontwikkeling van efficiënte en transparante overheid en draagt bij aan het voeren van duurzaam beleid.
Door inwoners en partners meer zeggenschap te geven, investeren we niet alleen in meer draagvlak, maar ook in betrokkenheid op korte en lange termijn. Dat werken we verder uit in een aparte, ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing samen met de voltallige raad, inwoners, organisaties en ondernemers.
 

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
De inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van en in Wageningen voelen zich zodanig gefaciliteerd door de gemeente dat zij gemakkelijk hun informatie kunnen vinden, gebruik kunnen maken van hun rechten en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zij ervaren dat hun eigen kracht optimaal wordt benut om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad.
Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
 • Dienstverlening
 • Informatie is toegankelijk en toepasbaar
 • Digitale en privacy beschermende interactie met inwoners
 • Democratische vernieuwing: optimale zeggenschap van inwoners, bedrijven en instellingen

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

 

11.1 Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

11.1 De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Binnen de afstemming vallen onder andere de bezwarenprocedures, de inspraakverordening, het proces rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen en het invoeren van de basisregistraties. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.1.1 Digitale dienstverlening

Terug naar navigatie - 11.1.1 Digitale dienstverlening

De mogelijkheden voor digitaal contact met de gemeente zijn uitgebreid en er wordt minder papieren post verstuurd.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Introductie van het portaal BLITTS waarmee inwoners eenvoudig simpele aanvragen van een omgevingsvergunning kunnen indienen. 
 • Lancering parkeerbalie waarmee inwoners digitaal een parkeervergunning kunnen aanvragen. 
 • Introductie laagdrempelig contact via WhatsApp.
 • Het doen van voorwerk voor de introductie van portalen m.b.t. burgerzakenproducten en een balieregie-oplossing. 

11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI

Terug naar navigatie - 11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI

De dienstverlening is meer aangesloten bij de generieke digitale infrastructuur (GDI) en landelijke standaarden

--

Wat hebben we bereikt?

 • In 2019 is via de website van de gemeente en de Digitale Parkeerbalie ca. 16.200 keer ingelogd op basis van DigiD.
 • In 2019 zijn de webformulieren op de website van de gemeente  voorbereid om authenticatie van bedrijven en EU-inwoners mogelijk te maken.
 • Daarnaast zijn nieuwe portalen verworven (burgerzaken, zaaksysteem) die  inwoners en bedrijven toegang gaan geven tot informatie en diensten op basis van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). 

11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen

Terug naar navigatie - 11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen

De gemeente verleent haar diensten via verschillende kanalen.

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen werkt met een dashboard waarop alle communicatie via social media richting de gemeente binnenkomt. Op deze manier krijgt iedereen direct antwoord. In 2019 steeg het aantal volgers van de gemeentelijke Facebookpagina met 479 nieuwe volgers naar een totaal aan 7.420 volgers. Over het algemeen wordt Facebook steeds minder populair en vindt een verschuiving plaats naar Instagram. In 2020 gaat de gemeente Wageningen ook berichten plaatsen op Instagram. 

Beantwoorden brieven/e-mails binnen termijn
De gemeente heeft 91,7% van de binnengekomen brieven en e-mails (totaal aantal geregistreerd: 14.191) binnen de gestelde termijnen beantwoord.  Dit gaat om alle binnenkomende correspondentie die uiteindelijk als zaak wordt geregistreerd via de Digitale Informatievoorziening (DIV). 

WhatsApp
Juni 2019 zijn we als uitbreiding van de digitale dienstverlening live gegaan met WhatsApp, een  laagdrempelige en eenvoudige manier om direct met inwoners en ondernemers in gesprek te zijn.

Digitale parkeerbalie
In 2019 zijn we gestart met het uitgeven van digitale parkeervergunningen voor onze inwoners die woonachtig zijn in een betaald parkeergebied. Er zijn in 2019 1.101 digitale parkeervergunningen uitgegeven waarvan ongeveer 950 zijn aangevraagd door de inwoners zelf via de Digitale ParkeerBalie. De resterende vergunningen zijn verleend via het medewerkersportaal aan de balie.

Telefonie
Medio 2019 is een telefonisch keuzemenu ingericht om wachttijden bij het algemene telefoonnummer 0317-492 911 te verkorten. De beller kan een keuze maken uit een Nederlandstalig of Engelstalig keuzemenu. Daarna volgt het keuzemenu in de gewenste taal, met drie alternatieven. Telefonische bereikbaarheidstijden zijn in 2019 voor alle locaties (Startpunt en stadhuis) gelijkgetrokken.

Werken op afspraak
Het werken op afspraak is geëvalueerd door een onderzoek onder inwoners en medewerkers. Het college heeft een besluit genomen over de openingstijden van de balies Burgerzaken.  De informatiebalie is sinds 1 januari 2019 alle werkdagen geopend tussen 8.30 en 17.00 uur.

Snelserviceformule
De gemeente is in 2019 samen met Omgevingsdienst de Vallei (OddV) gestart met een pilot ‘snelserviceformule’.  Met de snelserviceformule kunnen eenvoudige aanvragen (zoals voor een dakkapel, aanbouw of een schuurtje) digitaal worden aangevraagd en worden vergund.  De pilot duurt één jaar en wordt na dat jaar geëvalueerd met de deelnemende partijen.

11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke plichten en normen

Terug naar navigatie - 11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke plichten en normen

De gemeente voert de dienstverlening uit volgens de wettelijke plichten en normen.

--

Wat hebben we bereikt?

Middels de jaarlijkse zelfaudit wordt getoetst of we voldoen aan de wettelijke normen die gelden voor de dienstverleningsprocessen ten aanzien van Burgerzaken. In 2019 scoren we als het gaat om de processen Basisregistratie Personen (BRP) boven de norm. Uit de evaluatie reisdocumenten blijkt dat we met enige aanpassingen kunnen voldoen aan de norm.  De norm wordt bepaald aan de hand van het invullen van een landelijke vragenlijst.

Ook is door middel van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een drietal specifieke domeinvragen getoetst met de bijbehorende dienstverleningsprocessen.  Gekeken is naar de borging van processen, juistheid, tijdigheid en volledigheid van de volgende drie dienstverleningsprocessen:

 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen: 90%, de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BAG voldoet.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie: 77%,  de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BGT voldoet.
 • Basisregistratie Ondergrond: 58,3%,  de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BRO onder de maat is. De BRO was een nieuw onderwerp in 2019 en omdat de invoering van de BRO over verschillende jaren wordt uitgespreid is het van belang dat op alle deelprocessen verbeteringen worden doorgevoerd om niet achterop te raken.

In vergelijking met 2018 zien we een afname in het aantal keren dat de gemeente in gebreke is gesteld: van  31 ingebrekestellingen in 2018 naar van 19 in 2019. 

 

11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners

Terug naar navigatie - 11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners

Inwoners hebben de mogelijkheid om inspraak te hebben op ontwikkelingen in de gemeente.

--

Wat hebben we bereikt?

Middels participatietrajecten worden inwoners gestimuleerd om inspraak te geven binnen projecten zoals de Visie Buitengebied, Gebiedsvisie De Eng, Born-Oost, Grebbedijk, Democratische Vernieuwing, Gebiedsvisie Olympiahal e.o., poppodium, woningmarktstrategie, zonneparken, stedenbouwkundig plan De Dreijen, herinrichting Van Uvenweg, ontwikkeling Aula, Marijkeweg 20, Bestemmingsplan kamergewijze verhuur, skeelerbaan en skatepark en de stedenbouwkundige plannen Kortenoord 2B en 3.

11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers

Terug naar navigatie - 11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers

Kwaliteit van de dienstverlening aansluiten op de behoefte van de inwoners en ondernemers.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 hebben we de (digitale) afspraakmogelijkheden gepromoot om zo onze inwoners te stimuleren om hiervan gebruik te maken. In 2019 zijn er 9790 afspraken gemaakt. In maart 2014 is de Paspoortwet gewijzigd en daardoor is de geldigheidsduur van paspoorten en identiteitskaarten verlengd naar 10 jaar. Dit betekent dat er nu minder afspraken zijn voor de aanvraag van reisdocumenten voor personen van 18 jaar en ouder. In 2024 komen deze mensen allemaal weer terug voor verlenging en zal het het aantal gemaakte afspraken weer gaan oplopen.

In 2019 is gewerkt aan de kwaliteit van de dienstverlening tijdens de persoonlijke contactmomenten vanuit het principe van gastheerschap.

Tevens is ingezet op digitale balies, zoals de Digitale parkeerbalie en de digitale balie snelserviceformule. In 2019 zijn er 5740 producten digitaal aangevraagd via de website. De trend is dat de afgelopen 5 jaar elk jaar ongeveer 10% meer online formulieren worden ingevuld dan het jaar daarvoor.
Inwoners kunnen meldingen openbare ruimte (MOR) zowel via de MOR-app indienen als via de websitev en telefoon van de gemeente. In 2019 zijn er 2786 meldingen door inwoners ingediend. Dit is een toename t.o.v. 2018.

ZIVVER
In 2019 is ZIVVER geïnstalleerd. We kunnen persoonsinformatie veilig delen via de e-mail met inwoners en andere organisaties. We doen dit met een speciale uitbreidingsmodule voor Outlook: ZIVVER.

Portaal Burgerzaken
Inwoners van de gemeente Wageningen kunnen sinds de zomer van 2019 meekijken bij de aanvraag van hun paspoort of rijbewijs. De inwoner kan tijdens het baliebezoek meekijken bij welke processtap de baliemedewerker is. De inwoner kan meekijken op het klantscherm en het verloop van hun aanvraag volgen. Ook is daar te zien of hun persoonsgegevens juist geregistreerd staan in de Basisregistratie Personen (BRP).

11.2 Kunnen voldoen aan verplichtingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

11.2 Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen.

Om de inwoner aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen, worden de processen rondom persoonsregistratie verbeterd en voert de gemeente een aantal producten en diensten uit die vallen onder Publiekszaken. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen middelen om verkiezingen en referenda te organiseren. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.2.1 Correcte persoonsregistratie

Terug naar navigatie - 11.2.1 Correcte persoonsregistratie

Een correcte persoonsregistratie vindt plaats.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 scoren we ook bij de zelfevaluatie van het BRP (via een vragenlijst) boven de norm van 95%. Voor de bijhouding scoren we 98,5% en verstrekking gegevens 96%. 

Een controle op leegstand op woonadressen is uitgevoerd. Deze controle wordt periodiek uitgevoerd. Er is gestart met een bewustwordingscampagne over inschrijving. Deze campagne loopt nog door in 2020.  Uit onderzoek onder studenten is gebleken dat niet iedereen op de hoogte is van de regels omtrent inschrijving in de woongemeente. De campagne is erop gericht om deze doelgroep meer bewust te maken van de regels omtrent inschrijving en ze daarmee ook er voor te zorgen dat ze zich inschrijven in Wageningen.

11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten

Terug naar navigatie - 11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten

Publiekszaken zorgt voor een correcte en snelle uitvoering van producten en diensten.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Kick-off voor wat betreft e-diensten. Via e-diensten hoeven inwoners en ondernemers niet meer naar het stadhuis te komen. Via de e-diensten kunnen ze 24/7 terecht op www.wageningen.nl.
 • Update applicatie 'Portaal Burgerzaken'  waarbij een tweede scherm is geïnstalleerd bij de balies van Burgerzaken. Zo kan de inwoner meekijken en is onze dienstverlening verbeterd.

Verzoeken worden binnen de wettelijke termijn verwerkt.

11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen.

Terug naar navigatie - 11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen.

Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 zijn er twee verkiezingen geweest.

In maart 2019 was er een gecombineerde verkiezing voor de Provinciale Staten en het waterschap.  Voor deze verkiezingen zijn 28.160 kiesgerechtigden opgeroepen.

In juni 2019 was de verkiezing voor het Europees Parlement. Hiervoor zijn 28.343 kiesgerechtigden opgeroepen.

11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

11.3 Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor alle doelgroepen via diverse kanalen.

Via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, Facebook, Twitter en de gemeentelijke informatiepagina, stelt de gemeente informatie beschikbaar. Op de website en in de gemeentegids wordt informatie ook in het Engels aangeboden.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker

Terug naar navigatie - 11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker

De informatie op de website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker.

--

Wat hebben we bereikt?

De belangrijkste nieuwsberichten worden in het Engels vertaald. Verder is de informatie op startpuntwageningen.nl voor een groot deel naar het Engels vertaald, om zo een grotere doelgroep te bereiken zoals studenten. Elke maand wordt aan de hand van Google Analytics gekeken naar het zoekgedrag van de bezoekers van www.wageningen.nl en www.wtartpuntwageningen.nl. Aan de hand van het zoekgedrag wordt wanneer nodig de inhoud op de websites aangepast zodat de bezoekers de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn.

De privacyverklaring van gemeente Wageningen is in 2019 geüpdatet. De privacyverklaring biedt algemene informatie over hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens. De verklaring is makkelijk vind- en leesbaar.  

11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd

Terug naar navigatie - 11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd

De diverse communicatiekanalen van de gemeente zijn op elkaar afgestemd.

--

Wat hebben we bereikt?

 • In 2019 is veelvuldig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een (zowel online als telefonische) afspraak met de gemeente te maken: In 2019 zijn 9790 afspraken gemaakt. 
 • Via de website, Facebook, Twitter, de gemeentepagina en persberichten bereiken we verschillende doelgroepen. Door crossmedia zorgen we ervoor dat deze kanalen elkaar versterken.  
 • Verbetering van afstemming over het afhandelen van vragen en verzoeken die binnenkomen bij de verschillende gemeentelijke afdelingen. Er zijn teamoverstijgende LEAN-trajecten gestart in 2019. Met LEAN-trajecten brengen we de huidige processen in beeld en maken we een gewenst proces om zoveel mogelijk verspilling weg te halen.  Deze trajecten hebben een positieve bijdrage geleverd aan onze dienstverlening.

11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.

Terug naar navigatie - 11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.

Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.

--

Wat hebben we bereikt?

De informatie die de gemeente deelt op de website is vrij beschikbaar en dient de inwoner door compleet, actueel en toegankelijk te zijn. Er zijn in 2019 350.520  websitebezoeken geweest,  waarbij er ruim 779.432 pagina’s zijn bezocht. Best bezocht zijn de contactpagina’s, Afspraak maken en Verhuizen. Dit is een stijging t.o.v. 2018.

De werkprocessen van gemeente Wageningen waarbinnen persoonsgegevens worden gebruikt zijn vastgelegd in het Register van Verwerkingsactiviteiten. Het register is voor eenieder in te zien op de website van gemeente Wageningen. De informatie uit het register is in 2019 geactualiseerd en geeft overzichtelijk weer voor welke activiteiten persoonsgegevens (van o.a. onze inwoners) worden gebruikt.

11.4 Privacy

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

11.4 De gemeente gaat zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie.

Het beleid rondom informatiebeveiliging wordt gecontroleerd op risico’s en de veranderde wet- en regelgeving. Dit is een wettelijke taak. Daarnaast is de gemeente verplicht om verzoeken voor inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens (AVG) uit te voeren.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.4.1 Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel

Terug naar navigatie - 11.4.1 Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel

Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 heeft de gemeente gewerkt aan de voorbereidingen voor de komst van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid zodat de implementatie daarvan in 2020 kan beginnen. Daarnaast is de aanpak rond de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verder geprofessionaliseerd en wijst een in 2019 uitgevoerde Penetratietest en pre-audit uit dat er bij de gemeente duidelijke stappen worden gezet in de informatiebeveiliging rond Suwinet en DigiD.

11.4.2 Inwoner heeft inzicht en invloed op de gegevens die worden vastgelegd

Terug naar navigatie - 11.4.2 Inwoner heeft inzicht en invloed op de gegevens die worden vastgelegd

De inwoner is in staat om inzicht te krijgen en invloed uit te oefenen op zijn gegevens die de gemeente heeft vastgelegd

--

Wat hebben we bereikt?

De op  de website gepubliceerde privacyverklaring van gemeente Wageningen is in 2019 geüpdatet. In de privacyverklaring worden inwoners geïnformeerd over de verschillende rechten die zij hebben ten aanzien van hun persoonsgegevens. Zo hebben inwoners onder andere het recht op informatie, recht op inzage en het recht om gegevens te (laten) corrigeren. Tevens geeft de privacyverklaring duidelijkheid over de manier waarop inwoners een beroep kunnen doen op één of meerdere van deze privacyrechten.

11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?
11.5 De zeggenschap van inwoners, bedrijven en instellingen bij onderwerpen waarin zij samenwerken is optimaal
Alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ervaren en hebben de ruimte om gebruik te maken van hun eigen kracht voor de ontwikkeling van de stad
De gemeente wil een lokale overheid zijn die midden in de samenleving staat en uitgaat van de kracht van de stad. We brengen partijen in de stad bij elkaar en laten ruimte in zowel de beleidsvorming als in de uitvoering van ons beleid. De focus ligt hierbij op de verbetering van de samenwerking en samenwerkingsvormen met inwoners, organisaties en bedrijven voor de ontwikkelingen in de stad (en de regio).

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.5.1 Democratische vernieuwing verbeteren

Terug naar navigatie - 11.5.1 Democratische vernieuwing verbeteren

Er is nieuwe ervaring opgedaan met manieren om de democratische vernieuwing te verbeteren

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 zijn we gestart met een denktank Democratische Vernieuwing bestaande uit inwoners, ambtenaren en raadsleden. We hebben onder andere met elkaar gesproken over: de A-dossiers van de raad, Klare Taal, Burgerberaad, digitale participatie en Right to Challenge. Ook hebben een aantal mensen hun kijk op Democratische Vernieuwing met de groep gedeeld. In 2019 zijn 6 bijeenkomsten georganiseerd waar (in totaal) ongeveer 150 mensen bij aanwezig waren.

Uit de denktank zijn 6 concrete experimenten gekomen waar we in 2020 mee van start gaan. We gaan aan de slag met Klare Taal, Burgerberaad, Digitaal Platform en verruiming van de Right to Challenge. Daarnaast gaat Welsaam nog de haalbaarheid onderzoeken van een ideeënwedstrijd voor kinderen en een voucheractie voor inwonersinitiatieven.

11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

11.6 De zeggenschap van de gemeente in de gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerking is optimaal.

De zeggenschap van de gemeente in de gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerking is optimaal.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking

Terug naar navigatie - 11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking

De raad is betrokken bij het gesprek over de zeggenschap van de gemeente binnen de gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerking

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeenteraad is in 2019 betrokken bij de intergemeentelijke samenwerking door de raadsinformatiebijeenkomst 'grip op samenwerking' dd 23-1-2019, themabijeenkomst 'kennismaking Wageningse GR-en' op 12-3-2019 en de collegeinformatieavond 'Regionale Economische Ontwikkelingen' op 28 oktober 2019. Los van deze algemene informatiebijeenkomsten over regionale samenwerking, is de raad intensief betrokken bij GR Regio Foodvalley via de vergaderingen van de regiocommissie, de behandeling van de Startnotitie Strategische Agenda (4 maart 2019) en de Concept Strategische Agenda (9 december 2019).

11.7 Datagericht werken t.b.v. duurzaam beleid

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.7.1 Datagericht werken t.b.v. de ontwikkeling van beleid

Terug naar navigatie - 11.7.1 Datagericht werken t.b.v. de ontwikkeling van beleid

Data wordt gevisualiseerd en ondersteunt efficiënt en effectief de ontwikkeling van beleid voor de organisatie en de stad.

--

Wat hebben we bereikt?

 • In 2019 is een intern geoportaal gelanceerd met thematische kaarten  over onder meer openbare ruimte, natuur & duurzaamheid, cultuur & ruimte, voorzieningen & veiligheid. Het geoportaal bevat visualisaties van onder meer wijkstatistieken, zonnepanelen en AED's.
 • Tevens zijn voorbereidingen getroffen het publieke deel van dit geoportaal beschikbaar te stellen voor inwoners en bedrijven.
 • In 2019 zijn de voorbereidingen gestart voor een project waarin data-analyse rondom armoedeproblematiek wordt toegepast als input voor het armoedebestrijdingsbeleid.
 • Op basis van data-analyse worden kwartaalrapportages sociaal domein opgesteld.

11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten

Terug naar navigatie - 11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten

We maken gebruik van de aanwezige interne deskundigen om data en instrumenten efficiënt te benutten

--

Wat hebben we bereikt?

 • In 2019 heeft de kopgroep datagericht werken de aanpak verder uitgewerkt om het datagericht werken te stimuleren in de organisatie.
 • De kopgroep heeft deze aanpak ten uitvoer gebracht. Zo is aan kennisdeling en bewustwording gewerkt in de organisatie rondom beschikbaarheid van data, gebruik van data en ethische en privacy-aspecten rondom datagericht werken.
 • Tevens is externe deskundigheid en ervaring benut van o.a. gemeenten, VNG, CBS en data.overheid.nl.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Verordeningen
 • Verordening elektronische bekendmaking Wageningen (2013)
 • Verordening Rekenkamer (2016)
 • Reglement van orde van de raad (2017)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2008)
 • Inspraakverordening (2006)
 • Referendumverordening Wageningen, raadgevend (2006) en raadplegend (2015)
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003)
 • Verordening burgerinitiatief (2003)
 • Legesverordening
Beleidsnota’s
 • Notitie en meetlat burgerparticipatie (2013)
 • Notitie het Nieuwe Werken en Dienstverlening (2012)
 • Informatiebeveiligingsbeleid (2017)
 • Communicatiebeleid (2011)
 • Integriteitsbeleid Gemeente Wageningen (2016)

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -3.078 -3.048 -3.592 -544
Baten 721 546 548 2
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.358 -2.502 -3.044 -543
Onttrekkingen 100 1 211 210
Stortingen -50 -50 -50 0
Mutaties reserves 50 -49 161 210

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) -528 -481
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) -663 -1.079
001.20 REPRESENTATIE -87 -80
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W -286 -417
003.00 BURGERZAKEN -727 -727
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN 328 317
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING -152 -154
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE -387 -424

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
11.1 Dienstverlening 0 -417 0 0 -417
11.2 Voldoet aan verplichtingen 525 -286 0 0 239
11.4 Privacy 23 -671 0 1 -647
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen 0 -1.079 -50 210 -919
11.GR Gemeenteraad 0 -1.095 0 0 -1.095
11.RK Rekenkamer 0 -43 0 0 -43