Uitgaven

19,74%

€ 23.891

x € 1.000
19,74% Complete

Inkomsten

65,65%

€ 79.763

x € 1.000
65,65% Complete

Saldo

12224,83%

€ 55.872

x € 1.000

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Uitgaven

19,74%

€ 23.891

x € 1.000
19,74% Complete

Inkomsten

65,65%

€ 79.763

x € 1.000
65,65% Complete

Saldo

12224,83%

€ 55.872

x € 1.000

Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

JR19 - Formatie

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

Bron: Eigen gegevens
Regio 2017 2018 2019
Wageningen 7,3 7,3 7,1

JR19 - Bezetting

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

Bron: Eigen gegevens
Regio 2017 2018 2019
Wageningen 6,1 6,4 6,4

JR19 - Externe inhuur

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Bron: Eigen begroting
Regio 2017 2018 2019
Wageningen 4,8 % 4,3 % 4,7 %

JR19 - Overhead

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Percentage van de totale lasten

Bron: Eigen begroting
Regio 2017 2018 2019
Wageningen 11,6 % 12,4 % 11,8 %

JR19 - WOZ-waarde woningen

Bron: CBS

Eenheid: Bedragen x €1.000

Bron: CBS
Regio 2015 2016 2017 2018 2019
Nederland 206 209 216 230 248
Wageningen 237 235 222 231 226

JR19 - Woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden

Bron: COELO
Regio 2015 2016 2017 2018 2019
Nederland 637 651 644 649 669
Wageningen 630 624 626 625 646

JR19 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden

Bron: COELO
Regio 2015 2016 2017 2018 2019
Nederland 709 723 723 721 739
Wageningen 764 753 765 767 758

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

  • Verordening (water)toeristenbelasting 2019
  • Verordening parkeerbelastingen 2019
  • Verordening hondenbelasting 2019
  • Verordening onroerendezaak-belastingen 2019
  • Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
  • Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
  • Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

  • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
  • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
  • Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokken verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn mede-aandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Wat heeft het gekost?

Hieronder zijn drie financiële tabellen opgenomen die inzicht geven in de kosten van dit programma.

Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -9.896 -13.632 -13.167 465
Baten 69.191 65.347 68.744 3.397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.295 51.715 55.577 3.862
Onttrekkingen 3.134 6.552 11.019 4.467
Stortingen -4.708 -6.171 -10.724 -4.552
Mutaties reserves -1.574 381 295 -86

Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 272 253
920.00 LOKALE BELASTINGEN 11.775 12.248
921.00 ALGEMENE UITKERING 51.613 54.231
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 417 120
923.00 BEDRIJFSVOERING -12.363 -11.276