Uitgaven

19,74%
€ 23.891
x €1.000
19,74% Complete

Inkomsten

65,65%
€ 79.763
x €1.000
65,65% Complete

Saldo

12224,83%
€ 55.872
x €1.000

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Uitgaven

19,74%
€ 23.891
x €1.000
19,74% Complete

Inkomsten

65,65%
€ 79.763
x €1.000
65,65% Complete

Saldo

12224,83%
€ 55.872
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

  • Verordening (water)toeristenbelasting 2019
  • Verordening parkeerbelastingen 2019
  • Verordening hondenbelasting 2019
  • Verordening onroerendezaak-belastingen 2019
  • Verordening precariobelasting kabels en leidingen 2017 en 2016
  • Financiële verordening gemeente Wageningen 2019
  • Controleverordening gemeente Wageningen, ex art. 213 Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

  • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
  • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
  • Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokken verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokken verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten
De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn mede-aandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -9.896 -13.632 -13.167 465
Baten 69.191 65.347 68.744 3.397
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.295 51.715 55.577 3.862
Onttrekkingen 3.134 6.552 11.019 4.467
Stortingen -4.708 -6.171 -10.724 -4.552
Mutaties reserves -1.574 381 295 -86

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 272 253
920.00 LOKALE BELASTINGEN 11.775 12.248
921.00 ALGEMENE UITKERING 51.613 54.231
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 417 120
923.00 BEDRIJFSVOERING -12.363 -11.276