Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Vaste activa
Immateriële vaste activa 15.298 15.877
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 15.298 15.877
1. Materiële vaste activa 67.884 73.983
Investeringen met een economisch nut 42.545 47.872
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 12.207 12.626
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 13.132 13.485
2. Financiële vaste activa 6.218 5.065
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 963 1.054
Leningen aan deelnemingen 3.025 3.010
Overige langlopende leningen u/g 2.230 1.001
Totaal vaste activa 89.400 94.925
Vlottende activa
3. Voorraden 1.817 635
Grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 774 632
Gereed product en handelsgoederen 1043 3
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar 10.342 8.134
Vorderingen op openbare lichamen 6.396 4.897
Overige vorderingen 3.946 3.237
5. Liquide middelen 530 453
Bank- en girosaldi 530 453
6. Overlopende activa 2.995 6.859
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk - -
- overige Nederlandse overheidslichamen - 38
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 2.995 6.821
Totaal vlottende activa 15.685 16.081
Totaal generaal 105.085 111.006
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 68 68

Balans passiva

Terug naar navigatie - Balans passiva
PASSIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2019 31-12-2018
Vaste passiva
7. Eigen vermogen 38.880 37.835
Algemene reserves 6.158 6.288
Bestemmingsreserves 32.265 27.945
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 457 3.602
8. Voorzieningen 5.830 5.811
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's 1.714 1.960
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting 4.116 3.851
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr 39.244 41.996
Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 39.198 41.951
Waarborgsommen 46 45
Totaal vaste passiva 83.955 85.642
Vlottende passiva
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr 14.519 21.686
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, - -
van de Wet financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen 8.500 14.000
Banksaldi 67 32
Overige schulden 5.952 7.654
11. Overlopende passiva 6.611 3.679
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.869 3.019
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 585 10
- overige Nederlandse overheidslichamen 162 157
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 995 493
Totaal vlottende passiva 21.130 25.364
Totaal generaal 105.085 111.006
12. Gewaarborgde geldleningen 3.234 1.847
13. Borgstellingen woongroepen 45 62