Uitgaven

6,27%
€ 7.586
x €1.000
6,27% Complete

Inkomsten

2,37%
€ 2.885
x €1.000
2,37% Complete

Saldo

1028,61%
€ -4.701
x €1.000

Programma 9 Sport en cultuur

Uitgaven

6,27%
€ 7.586
x €1.000
6,27% Complete

Inkomsten

2,37%
€ 2.885
x €1.000
2,37% Complete

Saldo

1028,61%
€ -4.701
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?
Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse gemeenschap.
Wij vinden het belangrijk om te onderstrepen dat cultuur een waarde in zich heeft. Naast dat je van cultuur kunt genieten, je blikveld kunt verruimen, iets kunt leren of er samen aan kunt deelnemen, draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling. Cultuur draagt bij aan een bruisende stad en zorgt voor een aantrekkelijk klimaat voor inwoners, bezoekers, kennisinstellingen en bedrijven. Creativiteit en innovatie zijn ook van belang bij vraagstukken op gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorzieningen en vergrijzing. Cultuur en kunst kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.
Een goed cultureel klimaat is van belang voor het ontwikkelen van de identiteit van het individu én voor de leefbaarheid in buurten en de stad. Kunst en cultuur werken als verbinder en zijn een onmisbaar onderdeel van de samenleving. Toegankelijkheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid mogen geen drempel zijn. Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en naartoe gaan, ongeacht of we nu kijken of het juist actief beoefenen. Het dient als impuls voor creativiteit en de ontwikkeling van de talenten van de inwoners van Wageningen. Culturele hotspots en broedplaatsen zijn kweekvijvers voor creativiteit.
In 2018 is een onderzoek opgestart naar de kansen van cultuureducatie in de vrije tijd. De gemeente wil investeren in cultuureducatie en participatie met het oog op sociale binding en creativiteit. Dit onderzoek vormt een van de pijlers voor het cultuuractieplan dat in 2019 zal worden vastgesteld. In dit plan is naast aandacht voor het cultuureducatie ook aandacht voor thema’s als toegankelijkheid, samenwerking en afstemming binnen het culturele veld, ondersteuning in het vinden van passende huisvesting en het betrekken van kunstenaars bij de ontwikkeling van innovatieve ideeën. De cultuurmakelaar zal in deze ontwikkelingen een belangrijke rol vervullen als verbinder en aanjager.
Zoals opgenomen in het Coalitieakkoord wordt in 2019 verder gewerkt aan het realiseren van een poppodium in de binnenstad. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders zoals Wageningen live, Unitas, Junushoff en anderen.
De gemeente Wageningen streeft ernaar inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
 • Jongeren Op Gezond Gewicht, GIDS-project Spelenderwijs Gezond , Blijven sporten door recreatiesport, 50+ Sport en bewegen en Sporten op recept;
Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van inwoners en zorgen ervoor dat meer mensen deelnemen aan de samenleving. Een basisvoorzieningenstructuur is daarbij voorwaarde waarbij cultuureducatie voor jongeren een belangrijk speerpunt is.
Kunst en cultuur kunnen als innovatieve impuls dienen in andere domeinen, bijvoorbeeld voor het tegengaan van eenzaamheid door het versterken van elkaar gerichter te ontmoeten, of bij het inrichten van de openbare ruimte in de stad. Het dient ook als katalysator voor het genereren van nieuwe ideeën voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de circulaire economie.
 

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:
 • Cultureel aanbod
 • Deelnemen aan kunst en cultuur
 • Culturele basisvoorzieningen
 • Stimuleren gezond leven en participatie
 • Cultuureducatie in de vrije tijd
 • Pop podium
 • Wageningen Stad der bevrijding niet beperken tot 4 en 5 mei
 • Maximaal gebruik maken van bewegingsonderwijs (bewegen meer integreren in schooldag)
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

 

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer.
De gemeente Wageningen wil jongeren stimuleren te gaan sporten door sportcoaches te subsidiëren. Daarnaast wil de gemeente kinderen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met verschillende sporten via het aanbod van Sjors Sportief (vervolg op de Wageningenpas). Het subsidiëren van De Waag is een andere activiteit die ervoor moet zorgen dat bijvoorbeeld mensen met obesitas lid zullen worden van een vereniging. Tot slot is er extra aandacht voor ouderen en hun sportmogelijkheden.
Sport stimuleren onder inwoners is geen wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub

Terug naar navigatie - 9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub

Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

Uit de kindermonitor van de GGD uit 2017 blijkt dat gemiddeld 75% van de Wageningse kinderen lid is van een sportclub of vereniging. Er kon geen gemiddelde per wijk voor alle wijken worden berekend (bij kleine steekproeven is de kans op vertekening groot).

Door platvorm Sjors Sportief konden basisschoolkinderen kennis maken met sportverenigingen. 29 Sportaanbieders deden mee. In 2019 waren er 346 aanmeldingen voor Sjors Sportief, waarvan 130 unieke  aanmeldingen. Van deze unieke aanmeldingen waren 70 kinderen nog geen lid van een sportaanbieder.

Daarnaast heeft Sportservice Wageningen ook de Schoolsport Olympiade (grote schoolsportdag voor alle groepen 6 t/m 8 waarbij de sportaanbieders clinics geven om kinderen kennis te laten maken met hun sport) georganiseerd evenals de Zomerspelen (grote wijk vakantieactiviteit waarbij een hele week lang elke dag in een andere wijk wordt gesport en bewogen).

9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid.

Terug naar navigatie - 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid.

Er is een alcoholmatigings- en voedingsbeleid.

--

Wat hebben we bereikt?

De inspecteur Drank- en horecawet heeft gesprekken gevoerd met Wageningse sportverenigingen over  het naleven van de Drank- en Horecawet. In 2020 krijgt dit een vervolg door het uitdelen van FrisValley teamkratten (zie programma 6, gezondheid). In 2019 hebben een aantal Wageningse sportverenigingen aangegeven aan de slag te willen gaan met het traject Gezonde Sportkantine.  Er zijn  zes verenigingen die actief begeleid worden met  het realiseren van een gezondere sportkantine. Op dit moment hebben twee Wageningse sportverenigingen het certificaat gezonde sportkantine.  

9.1.3 Aantal sportende ouderen

Terug naar navigatie - 9.1.3 Aantal sportende ouderen

Het aantal ouderen dat sport is 50% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

Het percentage Wageningse ouderen (65+) dat tenminste één dag in de week sport is 41%. In de regio Gelderland-Midden is dit percentage 37% (Ouderenmonitor 2017, VGGM).

Wageningen Vitaal omvat een brede beweegaanpak voor 60-plussers. 14 Mensen hebben in 2019 deelgenomen aan een beweegprogramma. Daarnaast is er een 60+ festival georganiseerd. Van meer dan 20 personen is een mini-fittest afgenomen  en is er voor hen beweegadvies verzorgd door de buurtsportcoaches.

9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Terug naar navigatie - 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Tien jongeren en volwassenen met obesitas of anderszins worden elk jaar lid van een sportvereniging of sportclub

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen heeft zich in 2019 aangesloten bij Uniek Sporten. Dit is een digitaal platform waarop het sportaanbod te vinden is voor aangepaste sporters (sporters met een beperking/ouderen).

Tijdens de Nationale Diabetes Challenge  wandelden mensen 20 weken lang samen met hun eigen praktijkondersteuner of huisarts.  In 2019 ervoer  67% van de deelnemers meer plezier in bewegen en 100% van de deelnemers gaf aan in beweging te blijven.

Cliënten van het RIBW hebben deelgenomen aan een 20-weeks beweegprogramma onder begeleiding van een fysiotherapeut .  Vier van de acht deelnemers gaven aan het einde een geschikte sport- of beweegactiviteit te hebben gevonden. 

Inwoners die op zoek zijn naar sport- en beweegaanbod, maar niet weten wat ze kunnen doen kunnen terecht bij (of worden verwezen naar) de buurtsportcoach voor een Fitadvies. 

9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Terug naar navigatie - 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Scholen maken maximaal gebruik van de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs (8.6 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

Vier scholen hebben er eind 2019 voor gekozen om actief aan de slag gegaan met bewegend leren. Het traject, dat begeleid wordt door Sportservice Wageningen, is erop gericht om meer beweging te integreren in de schooldag.

9.2 Meer volwassenen sporten

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
9.2 Meer volwassenen sporten.
Om volwassenen meer te laten sporten financiert de gemeente Wageningen initiatieven die het openbaar sporten bevorderen. Daarnaast vindt de gemeente Wageningen het belangrijk dat de kosten voor sporten relatief laag blijven, waardoor het binnen- en buitensportaccommodaties exploiteert en deze onder de kostprijs ter beschikking stelt. Ook wordt de mogelijkheid geboden dat sportverenigingen deze accommodaties in eigen beheer nemen waardoor de kosten eveneens lager worden en zij zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemeente wil verenigingen adviseren hoe zij vrijwilligers en volwassenen aan zich kunnen binden om zo meer volwassenen te laten sporten.
Zoals eerder genoemd zitten er aan activiteiten om sport te stimuleren onder inwoners geen wettelijke taken verbonden.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Het aantal volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

--

Wat hebben we bereikt?

Het percentage Wageningse volwassenen dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen bedraagt 71% (2008:72% 2012:70%). In de regio Gelderland-Midden is dit percentage 61% (2012: 67%) (volwassenenmonitor 2017, VGGM).

9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Het aantal volwassenen dat sport als lid van een sportvereniging of bij een sport- of fitnessclub, is 60% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

De monitor van de VGGM geeft over het lidmaatschapspercentage geen uitsluitsel. Wel is bekend dat 71% van de volwassenen tenminste 1 keer per week sport.

9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Terug naar navigatie - 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Sporten moet betaalbaar zijn voor diegenen die het niet kunnen betalen.

--

Wat hebben we bereikt?

Dankzij het ‘Ik-doe-mee'-fonds en de Wageningenpas is sporten voor iedereen in Wageningen betaalbaar.

Er hebben in 2019 155 kinderen  deelgenomen aan het Kidsactiefkamp: een 3 daagse sportief-recreatieve week  rondom Zwembad de Bongerd in de zomervakantie voornamelijk gericht op kinderen uit wijken met een gemiddeld lage sociaal economische status (SES). Er deden 4 verschillende sportaanbieders mee. 

9.3 Veelzijdig cultureel aanbod

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
9.3 Er is een veelzijdig cultureel aanbod passend bij de identiteit Wageningen Stad der bevrijding.
De gemeente Wageningen wil een veelzijdig cultureel aanbod realiseren door culturele initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, professionele kunst mogelijk te maken en door inwoners de mogelijkheid te bieden om te lezen en kennis te maken met literatuur.
Dit doel betreft voor het grootste gedeelte niet-wettelijke taken. De bibliotheekvoorziening is wel geregeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Een bibliotheekvoorziening is niet direct een wettelijke taak, maar in genoemde wet is wel geregeld dat een gemeente niet zo maar een bibliotheek kan opheffen. Hiervoor is eerst overleg nodig met partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van een openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.3.1 Bevordering professionele kunst

Terug naar navigatie - 9.3.1 Bevordering professionele kunst

Professionele kunst in Wageningen is mogelijk gemaakt.

--

Wat hebben we bereikt?

Met subsidiëring van de gemeente kan theater Junushoff een podium bieden voor professionele voorstellingen.  In 2019 waren er 38.570 bezoekers bij deze voorstellingen. De kleine zaal wordt één van de podiumlocaties voor popupop.  De samenwerking tussen theater Lampegiet uit Veenendaal, CulturaEde en de Edesche Concertzaal zorgt voor een elkaar aanvullend podiumaanbod in de FoodValley.

9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Terug naar navigatie - 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Culturele organisaties en initiatieven worden gestimuleerd door organisatorische ondersteuning te bieden (9.2 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

De businesscase van het initiatief popupop is in 2019 uitgewerkt. Het initiatief is in 2020 van start gegaan. 

Er is gestart  met de uitwerking van een ruimtebank. De ruimtebank is een middel om het aanbod aan ruimten in Wageningen in beeld te brengen en beter te  ontsluiten. 

9.3.4. Poppodium

Terug naar navigatie - 9.3.4. Poppodium

Initiatieven voor het (doen) realiseren van een poppodium worden actief ondersteund (9.3 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is de businesscase van popupop uitgewerkt. In 2020 gaat popupop de programmering van het nationale clubcircuit naar Wageningen halen in samenwerking met bestaande podiumlocaties en onafhankelijke organisatoren. 

9.3.6 Cultuureducatie en participatie

Terug naar navigatie - 9.3.6 Cultuureducatie en participatie

De gemeente investeert in cultuureducatie en participatie, met het oog op sociale binding en creativiteit (9.6 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is een aanvang gemaakt met het CultuurActiePlan. Er  wordt gefocust op 4 thema’s die voortkomen uit de ambities van het college:
 • Cultuureducatie;
 • Cultuur is van en voor iedereen;
 • Ruimtebehoefte;
 • Samenwerking.

Naar verwachting zal het CultuurActiePlan in het jaar 2020  worden vastgesteld en uitgevoerd. 

9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

Terug naar navigatie - 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

De gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap (9.10 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

In 2019 is het regionaal cultuurprofiel verder uitgewerkt in een proeftuin. De Portal van Shared Studios die twee jaar lang in de  gemeenten Ede en Wageningen staat biedt kansen voor verbindingen tussen het culturele veld in Ede en Wageningen/Regio Foodvalley en kennisintensieve bedrijven. Ook is in 2019 gestart met het CultuurActiePlan en is de businesscase voor popupop uitgewerkt.

9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
9.4 Inwoners hebben kennis gemaakt met en deelgenomen aan kunst en cultuur.
De gemeente Wageningen wil haar inwoners kennis laten maken en laten deelnemen aan kunst en cultuur. Hiervoor ligt de focus op de volgende subdoelen:
1. Er is een aanbod gericht op lezen, taal, informatie en educatie;
2. Er is een podium voor ontmoeting en debat;
3. Amateurkunst wordt bevorderd;
4. Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven worden betrokken bij culturele initiatieven;
5. Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie waarbij de focus primair ligt op het onderwijs zodat alle kinderen bereikt worden.
Ook hier geldt dat het in principe geen wettelijke taken zijn van de gemeente. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is wel van toepassing.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Terug naar navigatie - 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven zijn betrokken bij culturele initiatieven en activiteiten in Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Ede en Wageningen zijn in 2019 gestart met een gezamelijke proeftuin om de werelden van kennis, voedsel en kunst met elkaar te verbinden. Met deze proeftuin, genaamd Ede Wageningen Culturele Bloei pakken we de kansen op die door onze cultuursector zijn geformuleerd rondom cultuur & voedsel in het regionaal cultuurprofiel.  Het streven is te bouwen aan het netwerk tussen cultuurmakers uit Ede en Wageningen en partijen als de Wageningen Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en innovatieve foodbedrijven in de regio.
De bblthk is betrokken bij diverse activiteiten van de WUR zoals de zondaguniversiteit. 
Bij het toekennen van subsidie voor eenmalige culturele activiteiten is bij de beoordeling ook gekeken naar het betrekken van studenten en kenniswerkers.

9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Terug naar navigatie - 9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie (focus primair op binnenschoolse educatie zodat alle kinderen bereikt worden).

--

Wat hebben we bereikt?

Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het Kunstmenu werkt vraaggericht. Alle basisscholen hebben deelgenomen aan het kunstmenu. Zes basisscholen hebben meegedaan aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De bblthk bood kinderen de mogelijkheid om hun informatievaardigheden te vergroten. Een nieuw project in 2019 was leren praten met lego-robots  (21ste eeuwse vaardigheden).

9.4.3 Bevordering amateurkunst

Terug naar navigatie - 9.4.3 Bevordering amateurkunst

Amateurkunst is bevorderd.

--

Wat hebben we bereikt?

Door de subsidieregeling cultuur zijn amateurkunstverenigingen uitgedaagd om na te denken over hun aanbod en de samenwerking met anderen voor eenmalige culturele activiteiten. Amateurkunstverenigingen hebben ook de mogelijkheid gehad om een subsidie aan te vragen voor een bijdrage in de organisatiekosten.

9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Terug naar navigatie - 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Er is een podium voor ontmoeting en debat.

--

Wat hebben we bereikt?

De bblthk heeft ruim 107 bijeenkomsten voor ontmoeting en/of debat georganiseerd. Nieuw in 2019 waren de Tegenlicht Meet Ups in samenwerking met de VPRO. In 2019 vond ook de eerste thematische driedaagse programmering van een lokaal thema (Bereikbaarheid)  in samenwerking met RTV Rijnstreek plaats.

9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Terug naar navigatie - 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Verdere versnippering en verschraling van cultuureducatie in de vrije tijd (buitenschoolse educatie) wordt voorkomen (9.1 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

Tijdens het opstellen van het CultuurActiePlan is samen met het veld een plan ontwikkeld voor de cultuureducatie in Wageningen, met daarin bijzondere aandacht voor de verbinding tussen de binnenschoolse- en buitenschoolse cultuureducatie.  Naar verwachting zal het CultuurActiePlan in het jaar 2020  worden vastgesteld en uitgevoerd. 

9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
9.5 Culturele basisvoorzieningen zijn voor iedereen in Wageningen toegankelijk.
Door kennis en informatie beschikbaar en toegankelijk te houden, de archieven te onderhouden en beschikbaar te stellen en inwoners de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de cultuurhistorie van Wageningen, zijn culturele basisvoorzieningen voor iedereen in de gemeente Wageningen toegankelijk.
De gemeente heeft hierin een wettelijke taak, namelijk de Archiefwet. Ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is van toepassing.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.5.2 Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - 9.5.2 Cultuurhistorie

De inwoners en bezoekers zijn in aanraking gekomen met de cultuurhistorie van Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Museum De Casteelse Poort heeft naast de permanente exposities kortlopende tentoonstellingen gehouden over het verleden van Wageningen.

9.5.3 Archieven

Terug naar navigatie - 9.5.3 Archieven

De archieven zijn onderhouden en beschikbaar gesteld.

--

Wat hebben we bereikt?

De nieuwe Historische Beeldbank Wageningen (een samenwerking tussen gemeente, museum De Casteelse Poort en de vereniging Oud Wageningen) is medio 2019 opgeleverd.

9.5.4 Deelname cultuur

Terug naar navigatie - 9.5.4 Deelname cultuur

Vergroten toegankelijkheid deelname cultuur(9.8 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

Tijden het opstellen van het CultuurActiePlan is samen met het veld een plan ontwikkeld voor de cultuureducatie in Wageningen, met daarin bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor alle kinderen.  Naar verwachting zal het CultuurActiePlan in het jaar 2020  worden vastgesteld en uitgevoerd. 

Beleidskader Sport

Terug naar navigatie - Beleidskader Sport
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Verhuurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties (2012)
 • Beleidsnota ‘Wageningen Sport!’(2012)

Beleidskader Cultuur

Terug naar navigatie - Beleidskader Cultuur
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Cultuurnota 2014 en verder- Samen werken aan cultuur (2013)
 • Uitgangspunten toetsing en handhaving Delftse schoolpanden Hoogstraat (1996)
 • Dakvlakkenbeleid (2000)
 • Archeologienota (2004)
 • Herstel van de kwaliteit van de Delftse Schoolpanden rondom de Markt (2008)

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2018 Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019 Verschil 2019
Lasten -6.270 -6.918 -7.277 -359
Baten 1.040 1.325 1.935 609
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.230 -5.593 -5.343 250
Onttrekkingen 1.784 781 950 169
Stortingen -1.111 -329 -308 20
Mutaties reserves 673 453 642 189

Begrote en werkelijke baten en lasten per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke baten en lasten per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2019 na wijziging Realisatie 2019
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK -1.063 -1.053
530.00 SPORT -2.589 -2.600
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR -1.553 -1.311
541.00 MUSEA -50 -48
541.20 OUD ARCHIEF -155 -162
580.00 MEDIABELEID -26 -26
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE -157 -143

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer 0 0 -9 78 69
9.2 Meer volwassenen sporten 1.856 -4.456 -299 872 -2.027
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod 48 -2.357 0 0 -2.309
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur 31 -262 0 0 -231
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 0 -202 0 0 -203