Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1
Programmabegroting 2021 - 2024 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord: Een begroting in twee fasen Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Uitgangspunten begroting Blz. 7
Begrotingsresultaat Blz. 8
Effect structurele doorwerking posten Voorjaarsnota 2020 Blz. 9
Effect posten notitie Naar een nieuwe toekomst voor Wageningen Blz. 10
Effect meicirculaire 2020 Blz. 11
Overige effecten begrotingsresultaat Blz. 12
Ombuigingen 2020-2023 Blz. 13
Afhandeling moties en amendementen Blz. 14
Leeswijzer Blz. 15
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 16
Waarom dit programma? Blz. 17
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 18
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties Blz. 19
Wat willen we bereiken? Blz. 20
Doelstellingen Blz. 21
1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren Blz. 22
Verbeteren fietsparkeren Centrum door centrale fietsparkeervoorziening. Blz. 23
Voorbereiding en uitvoering snelfietsroute Ede – Wageningen Blz. 24
Fietsroute Haarweg-Campus, achter Pomona langs Blz. 25
Onderhouden en exploiteren Lexkesveer en subsidiëren Opheusdens veer Blz. 26
1.1.2 Busvervoer Blz. 27
Verbeteren voor- en natransport openbaar vervoer per fiets Blz. 28
Actieve deelname ontwikkelteams openbaarvervoerconcessies Blz. 29
Participeren in studie provincie Bus Rapid Transport tussen Ede en Campus voor frequent rijdende bussen op eigen baan, waarbij in-/uitcheck op de bushalte is (Realisatie op z’n vroegst na 2023) Blz. 30
Uitvoering fase 1 Rijnlijn: HOV tussen Arnhem en Wageningen Blz. 31
Voorbereiding Rijnlijn: frequentieverhoging en verbinding Arnhem - Campus Blz. 32
1.1.3 Parkeercapaciteit Blz. 33
Uitvoeren en evalueren Parkeerplan. Om de parkeerdruk door werknemers te verminderen. Parkeerregulering uitbreiden. P+R met extra parkeercapaciteit binnenstad. En bewoners binnenstad benutten beschikbare capaciteit beter. Blz. 34
Opstellen visie parkeerbeleid en maatregelen parkeren Binnenstad Blz. 35
1.1.4 Wegencapaciteit Blz. 36
Uitvoeren scenariomanagement waarbij verkeersregelingen vraag- en gebiedsgericht sturen op verkeersstromen (optimaal benutten wegcapaciteit). Blz. 37
Functioneel onderhoud verkeersregelinstallaties tbv bedrijfszekere installatie om een veilige verkeersafwikkeling op kruisingen te waarborgen. Blz. 38
Beter Bereikbaar Wageningen: M.E.R. studie, voorkeursvariant en provinciaal inpassingsplan. Blz. 39
Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken. Blz. 40
Risico's Blz. 41
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer Blz. 42
Wat willen we bereiken? Blz. 43
Doelstellingen Blz. 44
1.2.1 Langzaam verkeer en OV Blz. 45
Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken. Blz. 46
Uitvoering van het mobiliteitsconvenant met als primaire doel het terugdringen van de hoeveelheid autokilometers. Blz. 47
Zie 1.1.1 en 1.1.2 Blz. 48
1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's Blz. 49
Stimuleren gebruik van deelauto’s ten behoeve van een lagere parkeerdruk, bewuster autogebruik en daardoor minder milieubelasting (CO2, fijnstof, etc.) Blz. 50
Stimuleren duurzame mobiliteit, conform uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) Blz. 51
Stimuleren elektrisch vervoer Blz. 52
Met WUR en andere Campusinstellingen mobiliteitsbeleid opstellen (Uitvoering van het mobiliteitsconvenant) Blz. 53
Risico's Blz. 54
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
Doelstellingen Blz. 57
1.3.1 Luchtkwaliteit Blz. 58
Speciale aandacht aan luchtkwaliteit bij project Beter Bereikbaar Wageningen Blz. 59
WHO-norm luchtkwaliteit wordt bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht. Blz. 60
1.3.2 Geluidsoverlast Blz. 61
Vervangen geluidsreducerend asfalt bij onderhoudswerkzaamheden Blz. 62
Wanneer de provincie in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen voor het Alternatief Bestaande Route kiest, streven naar maatregelen die gunstig zijn voor terugdringen geluidsoverlast Roghorst en Tarhorst ter verbetering van de leefkwaliteit. Blz. 63
1.3.3 Verkeersoverlast Blz. 64
De provincie bereidt een inpassingsplan voor Beter Bereikbaar Wageningen voor. De gemeente bepaalt per fase zijn betrokkenheid Blz. 65
Instellen en verbeteren 30km/h-zones bij onderhoud of herinrichting Blz. 66
Uitvoeren studies naar de situatie Geertjesweg, Hollandseweg, Wageningen Hoog en de Eng om sluipverkeer te verminderen Blz. 67
Risico's Blz. 68
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd Blz. 69
Wat willen we bereiken? Blz. 70
Doelstellingen Blz. 71
1.4.1 Verhardingen Blz. 72
Uitvoeren regulier beheer en onderhoud Blz. 73
Netwerkvisie doorvertalen naar acties in de wijken. Aantal auto’s reduceren op bijvoorbeeld de Geertjesweg en de Hollandseweg, met inachtneming van de bereikbaarheid Blz. 74
Inrichten Duurzaam Veilig van Nude, Noordwest en Bovenbuurt Blz. 75
1.4.2 Verkeersveiligheid Blz. 76
Aanbieden educatieproject 4-12 jarigen, 16-24 jarigen, 65-plussers en buitenlandse studenten. Hierbij wordt aangesloten op initiatieven uit de regio Blz. 77
1.4.3 Toegankelijkheid wijken Blz. 78
Fysieke toegankelijkheid in de stad en openbare gebouwen verbeteren Blz. 79
Verbeteren oversteekbaarheid voetgangers en fietsers op hoofdstructuur Blz. 80
Verbeteren veiligheid voor fietsers in de stad Blz. 81
1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes Blz. 82
Nieuwe fietsverbinding deelplan 3 Kortenoord Blz. 83
Kruising Ooststeeg - Haagsteeg Blz. 84
Route over Business en Sciencepark Wageningen Blz. 85
Fietspaden deel Churchillweg (tussen Nijenoord Allee en Hoevestein) Blz. 86
Van Ooststeeg - de Hoef richting Campus Blz. 87
Fietsbrug Tarthorst vanaf de Rooseveltweg Blz. 88
Fietsverbinding Veenendaal en Rhenen Blz. 89
Fietsverbinding Noordwest tussen Rijnsteeg en Mondriaanlaan (Na 2022) Blz. 90
Rotonde Marijkeweg/Voorburglaan realiseren door toename verkeer Nieuw Kortenoord Blz. 91
1.4.5 Meer ruimte voor de fiets Blz. 92
Verbreden en scheiden fietspaden Blz. 93
Risico's Blz. 94
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners Blz. 95
Wat willen we bereiken? Blz. 96
Doelstellingen Blz. 97
1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners Blz. 98
Duurzaam vraagafhankelijk vervoer wordt in 2021 voor 70% van het totaal aantal kilometers elektrische voertuigen ingezet. De overige 30% rijdt op Groen gas (Biogas). Blz. 99
Vraagafhankelijk vervoer is het aanvullend openbaar vervoer voor sociaal recreatief gebruik en is beschikbaar voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen. Blz. 100
Uitvoeren basismobiliteit FoodValley op gebied van OV Blz. 101
Risico's Blz. 102
Algemene informatie programma 1 Blz. 103
Beleidsindicatoren Blz. 104
Beleidskader Blz. 105
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 106
Wat mag het kosten? Blz. 107
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 108
Waarom dit programma? Blz. 109
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 110
Gewijzigde doelen Blz. 111
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
Doelstellingen Blz. 114
2.1.1 Bedrijventerreinen Blz. 115
Door raad vastgestelde RPW Bedrijventerreinen: regionale afspraken over werklocaties bedrijventerreinen Blz. 116
Het Business & Sciencepark is gerevitaliseerd door middel van herinrichting en de realisatie van de aansluiting met de Wageningen Campus Blz. 117
2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven Blz. 118
Er is nauw contact met Wageningse ondernemers, als partners van de stad Blz. 119
2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven Blz. 120
Er vindt op verschillende wijze ondersteuning plaats aan het bedrijfsleven Blz. 121
2.1.4 Haven Blz. 122
Er is een vastgesteld bestemmingsplan Haven-Costerweg Blz. 123
2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven Blz. 124
Zie Programma 1 voor wat betreft Beter Bereikbaar Wageningen Blz. 125
Risico's Blz. 126
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven Blz. 127
Wat willen we bereiken? Blz. 128
Doelstellingen Blz. 129
2.2.1 Proactieve acquisitie van kennisintensieve bedrijven Blz. 130
2.2.2 Stimulering ondernemerschap Blz. 131
Er is toegankelijke kennis over beschikbare locaties voor startende bedrijven Blz. 132
2.2.3 Realiseren bedrijventerreinen voor kennisintensieve bedrijven Blz. 133
De Wageningen Campus wordt verder doorontwikkeld als top Kennis Campus: vaststellen bestemmingsplan Born Oost. Blz. 134
2.2.4 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 135
Zie resultaten doel 2.4.2. Blz. 136
2.2.5 Duurzaamheid bedrijfsleven Blz. 137
zie programma 4 Blz. 138
2.2.6 Flexibiliteit regelgeving Blz. 139
Er is een vastgesteld bestemmingsplan BSPW, waarin zal meer flexibiliteit geboden worden in de toe te laten bedrijven passend bij de het kennisecosysteem. De regels worden naar analogie van het Paraplubestemmingsplan Kennisecosysteem opgesteld Blz. 140
Risico's Blz. 141
2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en Foodvalley 2030 Blz. 142
Wat willen we bereiken? Blz. 143
Doelstellingen Blz. 144
2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners Blz. 145
Overzicht behoefte kennislocaties. Blz. 146
Inzicht in behoefte doelgroepen Blz. 147
Ontwikkelschets ruimtelijke kwaliteit A12 Wageningen Blz. 148
Risico's Blz. 149
2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
Doelstellingen Blz. 152
2.4.1 Verbinding Campus met binnenstad Blz. 153
Het stimuleren van ACT opdrachten en samenwerking in het programma CDKM (City DEal Kennis Maken), stadsagenda Blz. 154
Het verbeteren van de bewegwijzering Blz. 155
2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 156
Goed functionerend binnenstadmanagement /SOW Blz. 157
Optimaal beheer van de warenmarkt Blz. 158
Opstellen visie versterking in het kader van het vestigingsklimaat/AgriFood 2030 met aandacht voor de binnenstad Blz. 159
Er is inzicht in mogelijkheden citymarketing Blz. 160
2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau Blz. 161
Er is inzicht in leegstand en inzet ter voorkoming van leegstand Blz. 162
Risico's Blz. 163
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut Blz. 164
Wat willen we bereiken? Blz. 165
Doelstellingen Blz. 166
2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen en activiteiten Blz. 167
Wageningen is gepromoot en vermarkt op het gebied van Stad der Bevrijding en Proef Wageningen Blz. 168
Realiseren recreatief-toeristische routestructuren (fietsen, wandelen, paardrijden) Blz. 169
De VeluweZoom is als bestemming beter gepositioneerd en versterkt door samenwerking met toeristische platformen en de Zuid Veluwe gemeenten Blz. 170
Het toeristisch product de Veluwe is verbeterd (natuur, erfgoed en toerisme), door samenwerking in de VeluweAgenda Blz. 171
Visie ontwikkelen voor duurzaam herdenken, vieren en agenderen Stad der Bevrijding na 2020 Blz. 172
2.5.2 Stimuleren initiatieven Blz. 173
Projecten op de thema’s: Food in the Valley, Stad van de Bevrijding/Vrijheid, Stad aan de Rijn zijn gestimuleerd Blz. 174
Risico's Blz. 175
2.6 Circulaire economie Blz. 176
Wat willen we bereiken? Blz. 177
Doelstellingen Blz. 178
2.6.1 Circulaire economie Blz. 179
De gemeentelijke inkoop is naar maximale mogelijkheden binnen de markt circulair uitgevoerd en daarbij is het goede voorbeeld gegeven. Blz. 180
Onderhoud en vervanging van de openbare verlichting is circulair uitgevoerd. Blz. 181
De circulaire bouwmogelijkheden zijn onderzocht voor de bouw van basisschool De Zwaneridder. Blz. 182
Zie voor resultaten op het gebied van voedsel en voedselverspilling, duurzame energie en afval en hergebruik van grondstoffen programma 4.1 en 4.3. Blz. 183
Binnen het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is succesvol samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Blz. 184
Risico's Blz. 185
Algemene informatie programma 2 Blz. 186
Beleidsindicatoren Blz. 187
Beleidskader Blz. 188
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 189
Wat mag het kosten? Blz. 190
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 191
Waarom dit programma? Blz. 192
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 193
3.1 Ruimtelijke kwaliteit Blz. 194
Wat willen we bereiken? Blz. 195
Doelstellingen Blz. 196
3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 197
Stedenbouwkundige kwaliteit is geborgd in het proces Blz. 198
Vastgestelde bestemmingsplannen voldoen aan ons beleid, passen in de Structuurvisie en voldoen aan de maatschappelijke behoefte en aan de actuele vraag van de markt. Blz. 199
We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen, die voldoen aan ons beleid en passen in de Structuurvisie en voldoen aan maatschappelijke- en marktbehoeften. Blz. 200
3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 201
We realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, die voldoen aan ons beleid en passen in de structuurvisie en voldoen aan maatschappelijke- en marktbehoeften. Blz. 202
Vastgestelde bestemmingsplannen voldoen aan ons beleid, passen in de Structuurvisie en voldoen aan de maatschappelijke behoefte en aan de actuele vraag van de markt. Blz. 203
Stedenbouwkundige kwaliteit is geborgd in het proces Blz. 204
3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders Blz. 205
Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke en beleidskaders Blz. 206
3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol Blz. 207
Passende participatie voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen is geborgd in de processen Blz. 208
We hebben structureel verbinding met onze partners en stakeholders Blz. 209
Risico's Blz. 210
3.2 Beheer openbare ruimte Blz. 211
Wat willen we bereiken? Blz. 212
Doelstellingen Blz. 213
3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen Blz. 214
De buitenruimte is volgens de vastgestelde beeldniveaus onderhouden. Blz. 215
Bermbeheer is frequentiegericht onderhouden met als hoofddoel biodiversiteit en verkeersveiligheid. Blz. 216
Alle meldingen en klachten zijn afgehandeld en illegale activiteiten die natuur en landschap schaden zijn gehandhaafd. Blz. 217
Risico's Blz. 218
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie Blz. 219
Wat willen we bereiken? Blz. 220
Doelstellingen Blz. 221
3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier Blz. 222
In samenwerking tussen gemeente-SWE-klankbordgroep Eng zijn de doelen van de visie verder uitgewerkt. Blz. 223
Voortgangsrapportage UP buitengebied wordt jaarlijks bij provincie opgeleverd. Blz. 224
Start inwonersinitiatief Nieuwe Nu is gefaciliteerd. Blz. 225
Er is een landschapsfonds opgericht. Blz. 226
Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en vastgesteld. Blz. 227
Er is een plan van aanpak vastgesteld voor het verder uitwerken van de noordelijke ecologische verbindingszone. Blz. 228
3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP Blz. 229
De biodiversiteit van grotere bermen langs hoofdinfrastructuur is aantoonbaar verhoogd. Blz. 230
Er is project in het kader van operatie Steenbreek uitgevoerd. Blz. 231
Er is een stimuleringsproject groene gevels en daktuinen in wijken met laag groenpercentage uitgevoerd. Blz. 232
2 scholen hebben hun schoolplein vergroend. Blz. 233
3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden Blz. 234
Monumenten zijn zichtbaar en toegankelijk. Blz. 235
Op begraafplaats Leeuwerenk  zijn de monumenten aangewezen. Blz. 236
Door het samenwerkingsproject Gelders Arcadië is kennis van landgoederen en buitenplaatsen bevordert en uitgedragen. Blz. 237
Cultuurhistorische structuren zijn bekend. Blz. 238
Uitvoering gegeven aan de nota Archeologie Blz. 239
Risico's Blz. 240
3.4 Versterken Grebbedijk Blz. 241
Wat willen we bereiken? Blz. 242
Doelstellingen Blz. 243
3.4.1 Voorkeursalternatief Blz. 244
Definitief ontwerp voor de dijk en de gebiedsambities. Blz. 245
Risico's Blz. 246
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 247
Wat willen we bereiken? Blz. 248
Doelstellingen Blz. 249
3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet Blz. 250
3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet Blz. 251
Risico's Blz. 252
Algemene informatie programma 3 Blz. 253
Beleidsindicatoren Blz. 254
Beleidskader Blz. 255
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 256
Wat mag het kosten? Blz. 257
Programma 4 Milieu Blz. 258
Waarom dit programma? Blz. 259
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 260
4.1 Klimaatneutraal 2030 Blz. 261
Wat willen we bereiken? Blz. 262
Doelstellingen Blz. 263
4.1.1 Energiebesparing Blz. 264
Herijking Routekaart Wageningen Klimaatneutraal is vastgesteld Blz. 265
Herijking 'duurzaam bouwen beleid' is vastgesteld Blz. 266
Besparing 20% aardgas en 10% elektra t.o.v. 2008 Blz. 267
Organisatie twee collectieve inkoopacties energiemaatregelen particulieren i.h.k.v. Wageningen Woont Duurzaam Blz. 268
Energiebesparingsadviezen huishoudens en VvE's door energieloket, 10 speeddateavonden energiecoaches voor belangstellenden en 4 informatieavonden over energiebesparing hebben inwoners bewust gemaakt over het belang en nut van energiebesparing. Blz. 269
40 huishoudens met een laag inkomen hebben contact gehad met een energiecoach zodat met energiebewuster gedrag de woonlasten mogelijk kunnen worden verminderd. Blz. 270
Project "Wijk van de Toekomst Benedenbuurt" is gestart met de uitvoering van de aanleg van een collectief warmtenet. Blz. 271
40 huishoudens en 5 bedrijven hebben gebruik gemaakt van een laagrentende lening voor de financiering van energiemaatregelen in 2021. Blz. 272
40 bedrijven hebben een gratis energiescan gekregen en 25 bedrijven hebben energiebesparende maatregelen genomen n.a.v. stimulering van Wageningen Werkt Duurzaam in 2021. Blz. 273
90% van de bedrijven en instellingen voldoet in 2021 aan de informatieplicht energiebesparing en is aangespoord (OddV) d.m.v. stimulering en handhaving tot het nemen van maatregelen. Blz. 274
4.1.2 Duurzame energieopwekking Blz. 275
RES 1.0 is gereed en vastgesteld. Blz. 276
110 TJ wordt in totaal in Wageningen aan duurzame energie opgewekt. Blz. 277
Stimuleringsacties zonne-energie op bedrijfsdaken, particuliere daken en daken van VvE's. Blz. 278
2200 daken van particuliere grondgebonden woningen hebben zonnepanelen (35%); 170 daken van bedrijven hebben zonnepanelen (26%); 1 parkeerterrein of gevel heeft zonnepanelen. Blz. 279
3 zonneveld initiatieven zitten in de voorbereidende fase. Blz. 280
3 windlocaties zijn onderzocht op haalbaarheid voor de realisatie van 1 of meerdere windmolens. Blz. 281
Besluitvorming Provinciaal warmtebedrijf gereed. Blz. 282
Akkoord op aansluiting restwarmte Parenco door grote warmtevragers in Wageningen. Blz. 283
Plan gereed hybride wijken richting all electric. Blz. 284
4.1.3 Voedsel Blz. 285
35 lokale, duurzame voedselproducenten, verwerkers, cateraars en restaurants zijn aangesloten bij het producentenplatform “Wageningen eet duurzaam”. Blz. 286
Afgerond onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘streeksupermarkt’ waar voor lokale producenten hun streekproducten kunnen worden verkocht. Blz. 287
Catering van het stadhuis is verder verduurzaamd en voedselverspilling is verder verminderd. Blz. 288
2 boerenbedrijven hebben stappen gemaakt richting natuurinclusieve landbouw. Blz. 289
Minimaal 1 locatie is in beeld voor een publiek toegankelijk voedselbos. Blz. 290
Minimaal 3 horecagelegenheden hebben het percentage vleesgerechten verlaagd en het percentage groentegerechten verhoogd. Blz. 291
2 grotere activiteiten/communicatie campagnes zijn uitgevoerd in het kader van het verminderen van voedselverspilling. Blz. 292
De gemeente Wageningen heeft een voedselagenda voor de komende jaren vastgesteld. Blz. 293
4.1.4 Duurzame mobiliteit Blz. 294
5 % voertuigbrandstoffen is bespaard in 2021 t.o.v. 2008. Zie verder programma 1.1 en 1.2. Blz. 295
Risico's Blz. 296
4.2 Klimaatadaptatie Blz. 297
Wat willen we bereiken? Blz. 298
Doelstellingen Blz. 299
4.2.1 Klimaatadaptatie Blz. 300
Zie programma 3.3.2 en 4.6.1 Blz. 301
Risico's Blz. 302
4.3 Huishoudelijk afval Blz. 303
Wat willen we bereiken? Blz. 304
Doelstellingen Blz. 305
4.3.1 Huishoudelijk restafval Blz. 306
Vervanging 30% bovengrondse open restafvalcontainers door afgesloten ondergrondse containers. Blz. 307
10% afname hoeveelheid grof restafval ten opzichte van 2019 (2020 is vanwege COVID-19 niet representatief). Blz. 308
Gemeente heeft onderzocht hoe de vervuiler gerichter belast kan worden voor het aanbieden van restafval (vervuiler betaalt principe) en is hierover de dialoog aangegaan. Blz. 309
4.3.2 Afname huishoudelijk afval Blz. 310
10% afname grof restafval op het afvalbrengstation ten opzichte van 2019 (2020 is vanwege COVID-19 niet representatief). Blz. 311
Gemeente heeft onderzocht welke mogelijkheden bestaan om de vervuiler gerichter te belasten voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk restafval (vervuiler betaalt principe). Blz. 312
Risico's Blz. 313
4.4 Bodemkwaliteit Blz. 314
Wat willen we bereiken? Blz. 315
Doelstellingen Blz. 316
4.4.1 Preventie bodemverontreiniging Blz. 317
De nota Bodembeheer 2022 is opgesteld. Blz. 318
4.4.2 Sanering bodemverontreiniging Blz. 319
Bodemsanering Stationsstraat 82-84/Gerdesstraat 1. Blz. 320
4.4.3 Gezag bodemkwaliteit Blz. 321
Archief is overgedragen vanuit de Provincie. Blz. 322
Er is succesvol bij het bodeminformatiesysteem van de Provincie aangesloten. Blz. 323
De nieuwe werkzaamheden/rol in het kader van omgevingsvergunningverlening zijn helder. Blz. 324
4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem Blz. 325
De bodemkwaliteit is bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningaanvragen beoordeeld en gewaarborgd. Blz. 326
Een kaart van de PFAS achtergrondwaarden is opgesteld. Blz. 327
4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem Blz. 328
Er is een risicokaart explosieven opgesteld. Blz. 329
Risico's Blz. 330
4.5 Waterlopen Blz. 331
Wat willen we bereiken? Blz. 332
Doelstellingen Blz. 333
4.5.1 Waterstructuur Blz. 334
De waterloop stadsgracht is verder hersteld. Blz. 335
4.5.2 Waterlus Blz. 336
Het beheers- en onderhoudsplan voor elke waterloop is voldoende uitgevoerd. Blz. 337
Het beheers- en onderhoudsplan is geactualiseerd. Blz. 338
Risico's Blz. 339
4.6 De Grift Blz. 340
Wat willen we bereiken? Blz. 341
Doelstellingen Blz. 342
4.6.1 Waterberging Blz. 343
20 woningen en bedrijven hebben hun regenwater afgekoppeld en daarbij eventueel gebruik gemaakt van de afkoppelsubsidie van de gemeente. Blz. 344
Risico's Blz. 345
4.7 Riolering Blz. 346
Wat willen we bereiken? Blz. 347
Doelstellingen Blz. 348
4.7.1 Riolering Blz. 349
Het conserverend VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) 2010-2015 is verder uitgevoerd. Blz. 350
Er is gestart met de Rioolvervanging Benedenbuurt i.c.m. een warmtenet t.b.v. de energietransitie. Blz. 351
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de verbetering/vervanging van riolering Wijk van de Toekomst Nude. Blz. 352
Risico's Blz. 353
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt Blz. 354
Wat willen we bereiken? Blz. 355
Doelstellingen Blz. 356
4.8.1 Geluid Blz. 357
Alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een akoestisch onderzoek wordt opgesteld, worden behalve aan de Wet geluidhinder, ook aan de WHO-normen getoetst. Blz. 358
Reduceren wegverkeerslawaai: bij 3 wegrenovaties/onderhoudsrondes is geadviseerd over het reduceren van wegverkeerslawaai. Blz. 359
Monitoring muziekgeluid bij 2 grote evenementen. Blz. 360
Reduceren geluidsoverlast bedrijven: 5 bedrijven zijn geadviseerd over maatregelen om geluidsoverlast te beperken. Blz. 361
4.8.2 Luchtkwaliteit Blz. 362
Alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een luchtkwaliteitsonderzoek wordt opgesteld, worden behalve aan de Wet milieubeheer, ook aan de WHO-normen getoetst. Blz. 363
De luchtkwaliteit rondom de drukste wegen in Wageningen is gemonitord: Lawickse Allee, Ritzema Bosweg, Kortenoord Allee, Nijenoord Allee, Diedenweg, Rooseveltweg, Mansholtlaan. Blz. 364
4.8.3 Externe veiligheid Blz. 365
De risicokaart van de provincie Gelderland is actueel en up to date gehouden. Blz. 366
4.8.4 Plaagdieren Blz. 367
Aan de wettelijke zorgplicht aangaande voorkomen overlast eikenprocessierups is voldaan. Blz. 368
Aan de wettelijke zorgplicht aangaande bestrijden van overlast van ratten is voldaan. Blz. 369
4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren Blz. 370
Aan de zorgplicht voor hulpbehoevende dieren is voldaan (opvang zwervende dieren, vervoer gewonde en noodlijdende dieren, nestbeheer ganzen). Blz. 371
Risico's Blz. 372
Algemene informatie programma 4 Blz. 373
Beleidsindicatoren Blz. 374
Beleidskader Blz. 375
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 376
Wat mag het kosten? Blz. 377
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 378
Waarom dit programma? Blz. 379
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 380
Ontwikkelingen Blz. 381
6.1 Samen Wageningen Blz. 382
Wat willen we bereiken? Blz. 383
Doelstellingen Blz. 384
6.1.1 Gezondheid Blz. 385
inwoners, in het bijzonder chronisch zieken en mensen met een beperking en mensen met een lage SES, ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed Blz. 386
inwoners, in het bijzonder mensen met een lage SES, ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed, wat gerelateerd wordt aan regelmatig bewegen, geen of weinig gebruik van alcohol en drugs, ontspanning, gezonde voeding en seksuele gezondheid. Blz. 387
inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het bijzonder chronisch zieken en mensen met een beperking (we gaan uit van wat mensen wel kunnen in plaats van niet kunnen) en mensen met een lage SES; Blz. 388
Wageningen beoogt zoveel mogelijk zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners in een thuissituatie te bieden, in 2021 is het aantal plekken met zorg binnen een instelling teruggebracht naar maximaal 25 plekken. Blz. 389
De Jogg-aanpak is in 2021 geëvalueerd en er is een besluit genomen over een (eventueel) vervolg. Blz. 390
In 2021 is de groente- en fruitconsumptie van kinderen t/m 12 jaar gestegen ten opzichte van de consumptie in 2017. Blz. 391
In samenwerking met Huisartensgroep de Poort wordt het aantal patiënten dat de Eetscore invult geïntensiveerd. Tevens neemt een deel van deze patiënten deel aan de pilot van Alliantie Voeding in de Zorg Blz. 392
6.1.2 Leefbaarheid Blz. 393
Er zijn laagdrempelige mogelijkheden voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over leefbaarheid en burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken. Blz. 394
Er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid. Blz. 395
Inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar in hun gebied, waarbij de invulling van “gebied” maatwerk is. Blz. 396
Initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken van netwerken in de wijk/buurt worden ondersteund. Blz. 397
indien nodig worden (kwetsbare) inwoners door de gemeente ondersteund bij het nemen van initiatieven in hun gebied. Blz. 398
In 2021 zijn er 8 woningen beschikbaar in Wageningen voor de opvang van dak-en thuislozen, waarbij geen sprake is van psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen. Blz. 399
6.1.3 Werk Blz. 400
Er zijn verschillende vormen van werk en participeren (meedoen) beschikbaar. Blz. 401
De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven in de stad of wijk van ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners. Blz. 402
Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een ondersteuningstraject van de gemeente dat uitgaat van zijn mogelijkheden en leidt naar een vorm van werk of dagbesteding. Blz. 403
Bij het bieden van hulp en ondersteuning in relatie tot werk worden dwarsverbanden gelegd tussen bedrijven, dagbesteding, vrijwilligerswerk en scholen Blz. 404
iedereen die wil werken weet waar hij/zij ondersteuning kan krijgen bij het vinden van een duurzame vorm van werk of indien dat niet mogelijk is – dagbesteding passend bij de talenten en capaciteiten Blz. 405
6.1.4 Armoede Blz. 406
de gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op armoedebestrijding. Blz. 407
Inwoners met een minimum inkomen benutten de mogelijkheden voor financiële ondersteuning optimaal; Blz. 408
er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels tekort schieten. Blz. 409
Financieel kwetsbare inwoners (jongeren en volwassenen) krijgen ondersteuning om anders met geld te leren omgaan en hun lasten te verlagen. Blz. 410
In samenwerking met formele en informele netwerken worden problematische schuldensituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost. Blz. 411
In 2020 en 2021 wordt gewerkt aan de herijking van het armoedebeleid. Dit zal in 2021 leiden tot een herzien beleidskader en een actieagenda armoede waarmee concrete invulling wordt gegeven aan het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede. Blz. 412
6.1.5 Mantelzorg Blz. 413
er is een professioneel aanspreekpunt voor ondersteuning aan mantelzorgers Blz. 414
mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen de zorgverlening met elkaar af. Blz. 415
mantelzorgers worden door de gemeente gewaardeerd Blz. 416
mantelzorgers worden door de gemeente en zorgaanbieders minder belast door regels en voorwaarden om hun mantelzorgtaken uit te kunnen voeren. Blz. 417
mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, krijgen informele en/of formele hulp op maat. Blz. 418
6.1.6 Vrijwilligerswerk Blz. 419
Er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in de vorm van scholing, begeleiding, verzekering etc. Blz. 420
vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, ondersteuning) voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen. Blz. 421
er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod van inwoners. Blz. 422
6.1.7 Vrijetijdsbesteding Blz. 423
er is een aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkte eigen middelen Blz. 424
er is financiële ondersteuning voor inwoners die geen middelen hebben om mee te doen aan vrijetijdsbesteding; Blz. 425
er is een divers, breed, toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, ook in de buitenruimte, waaruit inwoners kunnen kiezen afhankelijk van hun mogelijkheden en hun behoefte. Blz. 426
6.1.8 Jeugd Blz. 427
de wettelijke taken uit de Jeugdwet worden uitgevoerd. Blz. 428
Er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk. Blz. 429
Ouders en kinderen zijn volwaardige gesprekspartners; hulpverleners praten niet over maar met hen vanuit een respectvolle bejegening en rekening houdend met de heersende normen en waarden in het gezin en in hun omgeving Blz. 430
Er zijn netwerken voor kinderen en ouders waar zij lotgenoten en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten. Blz. 431
Als mensen zich zorgen maken over de kinderen van anderen, weten zij waar zij terecht kunnen voor informatie en advies en weten hoe te handelen als de veiligheid van het kind in het geding is Blz. 432
Kinderen en hun ouders kunnen makkelijk informatie vinden en advies krijgen, zowel over het oplossen als over het voorkomen van problemen; Blz. 433
kinderen zijn actief betrokken bij het beleid dat betrekking op hen heeft. Blz. 434
Er wordt preventief hulp en ondersteuning aangeboden aan ouders en kinderen in geval van echtscheidingen. Blz. 435
6.1.9 Ouderen Blz. 436
oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat en passende mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven Blz. 437
oudere inwoners kunnen elkaar en andere generaties ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren en worden daarin waar nodig gefaciliteerd Blz. 438
voor oudere inwoners met beperkingen is passende zorg beschikbaar; Blz. 439
Eenzaamheid bij oudere inwoners wordt gesignaleerd en waar gewenst wordt op maat ondersteuning geboden bij maatschappelijke participatie/opbouwen van een netwerk. Blz. 440
6.1.10 Mensen met een beperking Blz. 441
mensen met een beperking worden actief betrokken bij vormgeving, invulling en evaluatie van beleid en uitvoering dat op hen betrekking heeft. Blz. 442
bedrijven en organisaties creëren passende functies voor mensen met een beperking Blz. 443
het openbaar vervoer, aanvullend vervoer en openbare voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking. Blz. 444
6.1.11 Statushouders/vluchtelingen Blz. 445
iedere statushouder die in Wageningen komt wonen, beheerst (naar eigen kunnen) de Nederlandse taal. Blz. 446
iedere statushouder wordt – zo snel mogelijk nadat hij in Wageningen is komen wonen – actief gestimuleerd om een vorm van werk of studie te gaan doen en wordt daarin ondersteund; Blz. 447
alle statushouders/vluchtelingen zijn op de hoogte van de Nederlandse normen en waarden, waaronder de basiswaarden van de Grondwet en de Mensen- en Kinderrechten; ouders worden in staat gesteld hun kinderen daarin te ondersteunen; Blz. 448
statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar in de buurt, op (vrijwilligers) werk of tijdens vrijetijdsbesteding Blz. 449
statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk; Blz. 450
er is ondersteuning voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die buiten hun schuld niet in aanmerking komen voor opvang en die voldoen aan de daartoe door de gemeenteraad vastgestelde criteria. Blz. 451
Risico's Blz. 452
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid Blz. 453
Wat willen we bereiken? Blz. 454
Doelstellingen Blz. 455
6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding Blz. 456
In 2021 zijn er jaarrond activiteiten georganiseerd in het kader van Vrijheid en hebben we op 4 en 5 mei met de 75 +1 editie vrijheid herdacht en gevierd. Blz. 457
6.2.2 Educatie en bewustwording Blz. 458
In 2021 zijn er het jaar rond educatieve activiteiten georganiseerd over vrede, vrijheid, veiligheid, mensenrechten en democratie. Zoals een scholenproject, vrijheidslessen, adoptieceremonies en lezingen. Blz. 459
6.2.3 Waardering veteranen Blz. 460
In 2021 is er maandelijks een veteranencafé en de jaarlijkse Veteranendag georganiseerd. Veteranen zijn ook uitgenodigd voor een aantal adoptieceremonies Blz. 461
Daarnaast kregen veteranen de aandacht en de waardering die zij verdienen op 5 mei tijdens het programma op de Dreijen en het Defilé. Blz. 462
6.2.4 Onderhouden van internationale contacten Blz. 463
In 2021 organiseren we minimaal één activiteit met partnerstad met Gödöllo waarbij scholen/organisaties uit Wageningen betrokken zijn. Blz. 464
In 2021 organiseren we minimaal één activiteit met partnerstad Mörfelden-Walldorf. Blz. 465
Risico's Blz. 466
Algemene informatie programma 6 Blz. 467
Beleidsindicatoren Blz. 468
Beleidskader Blz. 469
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 470
Wat mag het kosten? Blz. 471
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 472
Waarom dit programma? Blz. 473
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 474
Gewijzigde doelen Blz. 475
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd Blz. 476
Wat willen we bereiken? Blz. 477
Doelstellingen Blz. 478
7.1.1 Aanbieden VVE-programma Blz. 479
Minder taal- en/of ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 0 -4 jaar door 16 uur per week aanbod van het VVE-programma op alle kinderopvangorganisaties. Blz. 480
7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs Blz. 481
Behoud van twee schakelklassen op De Wereld en De Tarthorst voor de kinderen die niet vanaf de kleutergroepen Nederland onderwijs volgen, maar later zijn ingestroomd (neveninstromers). Blz. 482
7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden Blz. 483
Aan alle basisscholen in Wageningen wordt een bijdrage geleverd aan schoolbegeleiding (individuele leerlingenzorg of schoolontwikkeling) conform de nadere regels "subsidie schoolbegeleiding Wageningen" Blz. 484
Risico's Blz. 485
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid Blz. 486
Wat willen we bereiken? Blz. 487
Doelstellingen Blz. 488
7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming & natuur- en milieueducatie Blz. 489
Kinderen krijgen op het basisonderwijs educatie op het gebied van natuur en milieu d.m.v. het financieren van Natuur- en Milieu educatie. Blz. 490
Risico's Blz. 491
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 492
Wat willen we bereiken? Blz. 493
Doelstellingen Blz. 494
7.3.1 Relatief schoolverzuim Blz. 495
Ongeoorloofde aanwezigheid (oftewel relatief schoolverzuim of spijbelen) is maximaal 2% van het aantal leerplichtigen Blz. 496
7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2021 - 2024 Blz. 497
Het aantal VSV’ers in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5% Blz. 498
Risico's Blz. 499
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs Blz. 500
Wat willen we bereiken? Blz. 501
Doelstellingen Blz. 502
7.4.1 Leerlingenvervoer Blz. 503
Leerlingen worden vervoerd naar speciaal onderwijs, in situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing bieden en passend binnen de regels van de verordening. Blz. 504
De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark.  Op het totaal van de kilometers passend vervoer  schooljaar 2020/2021 wordt  25%  met Euro 6,  50%  met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd. Blz. 505
De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang  schooljaar 2020/2021. Blz. 506
7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders Blz. 507
Meer leerlingen zijn zelfredzaam in het gebruik van het openbaar vervoer. Minder gebruik van schoolvervoer doordat ouders het vervoer zelf regelen of doordat de leerling zelfstandig reist met het openbaar vervoer. Blz. 508
Risico's Blz. 509
7.5 Adequate huisvesting onderwijs Blz. 510
Wat willen bereiken? Blz. 511
Doelstellingen Blz. 512
7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 513
Uitvoering IHP door de bouw (voorbereiding) van twee nieuwe, duurzame schoolgebouwen voor de basisschool De Zwaneridder en de Margrietschool. Blz. 514
7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen Blz. 515
Aanvullend onderzoek voor verduurzaming schoolgebouwen (naast nieuwbouw zie 7.5.1) om te prioriteren en maatregelen zoals renovatie te bepalen. Blz. 516
7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen Blz. 517
Noodzakelijke maatregelen zijn bekend op basis van het vervolgonderzoek (zie ook 7.5.2) Blz. 518
7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend Blz. 519
In 2021 minimaal drie basisscholen die het schoolplein vergroenen. Blz. 520
7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden Blz. 521
Alle schoolpleinen blijven (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk na schooltijden voor spelen en ontmoeting, incl. de nieuw te bouwen schoolgebouwen voor de Zwaneridder en de Margrietschool. Blz. 522
Risico's Blz. 523
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 524
Wat willen we bereiken? Blz. 525
Doelstellingen Blz. 526
7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 527
Borging onderwijszorgarrangement SBO De Dijk d.m.v. verbinding hulp en ondersteuning op school en thuis. Blz. 528
Borging project Handle with Care. Blz. 529
Matrix Passende Samenwerking met de (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen Jeugdwet en Onderwijswetten in de FoodValley, geldend voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden (SWV) Blz. 530
Meer thuis nabij onderwijs: enkele Wageningse kinderen die op speciaal onderwijs in Ede zitten, gaan het volgende schooljaar naar SBO De Dijk in Wageningen naar school Blz. 531
Risico's Blz. 532
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 533
Wat willen we bereiken? Blz. 534
Doelstellingen Blz. 535
7.7.1 Controle kinderopvanglocaties Blz. 536
Kwalitatief goede kinderopvang d.m.v. 100% controle op kinderdagopvanglocaties, steekproefsgewijze controle bij gastouders en het nemen van maatregelen bij eventuele onvolkomenheden. Blz. 537
Risico's Blz. 538
Algemene informatie programma 7 Blz. 539
Beleidsindicatoren Blz. 540
Beleidskader Blz. 541
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 542
Wat mag het kosten? Blz. 543
Programma 8 Wonen Blz. 544
Waarom dit programma? Blz. 545
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 546
8.1 Voldoende woningen in balans over de stad Blz. 547
Wat willen we bereiken? Blz. 548
Doelstellingen Blz. 549
8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep Blz. 550
In 2021 worden circa 50 sociale huurwoningen opgeleverd in o.a. de plannen Kortenoord, Ireneplan en Torckdael. Blz. 551
Middels prestatieafspraken met de Woningstichting zetten we in op meer, passende en betaalbare sociale huurwoningen. We realiseren een huisvestingsverordening tbv een eerlijke verdeling van de woonruimte en stimulering van doorstroming. Blz. 552
Het toepassen van de woningmarktstrategie bij nieuwbouwplannen vergroot het aantal sociale huurwoningen in Wageningen. Sociale huurwoningen in de nieuwbouw worden minimaal 25 jaar behouden voor de doelgroep middels de doelgroepenverordening. Blz. 553
Het strategisch beraad betaalbaar wonen tussen ontwikkelaars en de Woningstichting leidt tot betere sturing op de kwaliteit van nieuwe sociale huurwoningen. Blz. 554
8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders Blz. 555
Huisvesten van statushouders overeenkomstig de taakstelling provincie c.q. het Rijk en in samenwerking met de Regio Foodvalley. Blz. 556
8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen Blz. 557
Via de lening Toekomstbestendig Wonen Gelderland zijn meer huishoudens in Wageningen in staat om hun woning levensloopbestendig te maken. Blz. 558
Op basis van het gezamenlijk Statement Wonen & Zorg (gemeente, huurders en De Woningstichting) wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met zorgorganisaties en andere betrokken partijen en een start gemaakt met de uitvoering. Blz. 559
Het toetsingskader van de woningmarktstrategie wordt gehanteerd. Hiermee stimuleren we dat bouwplannen voor het overgrote deel uit levensloopbestendige woningen bestaat en bij voorkeur in de nabijheid van voorzieningen. Blz. 560
Onder de noemer 'Anders Wonen' wordt samen met gemeenten en wooncorporaties regio Foodvalley gezocht naar een of meerder locaties voor huisvesting voor Wageningse inwoners die in een crisissituatie verkeren. Blz. 561
8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod Blz. 562
Het nieuwe beleid kamerverhuur levert verspreid over Wageningen een bijdrage aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan studentenhuisvesting op. Blz. 563
De nieuwbouw van de locaties Kirpestein, Costerweg 65 en Marijkeweg 20 levert in de periode 2021-2022 742 studentenkamers op. De potentiële locaties Bornsesteeg en campus Born Oost leveren op middellange termijn 560 studenteneenheden op. Blz. 564
Op basis van de monitor studentenhuisvesting en de evaluatie woningmarktstrategie in 2021, volgt een herijking van het besluit over studentenhuisvestingslocaties. Blz. 565
Gezamenlijk met partners onderzoeken we de mogelijkheden voor studentenhuisvestingslocaties in de regio (Ede) voor de langere termijn. Blz. 566
8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens Blz. 567
In 2021 worden middenhuurwoningen opgeleverd in oa de nieuwbouwplannen Dreijen fase 1 en het voormalig Stadskantoor. Blz. 568
In de periode 2021 worden koopwoningen tussen € 220.000 en € 290.000 opgeleverd in o.a. de plannen De Dreijen fase I en Kortenoord. Blz. 569
8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers Blz. 570
Het toepassen van de woningmarktstrategie bij nieuwbouwplannen vergroot het aantal sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen tussen € 220.000 en € 290.000 in Wageningen ten behoeve van starters, Phd’ers en kenniswerkers. Blz. 571
Het aanbod van short stay (zelfstandige, gemeubileerde eenheden) is in overeenstemming met de behoefte van tijdelijke expats. Blz. 572
8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen Blz. 573
In 2021 worden circa 250 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Bij alle nieuwbouwplannen wordt conform de woningmarktstrategie ingezet op meer differentiatie van woningtypen, duurzame woningen en ruimte voor groen in de woonomgeving. Blz. 574
De regionale verstedelijkingsstrategie zet in op het terugdringen van het tekort aan woningen zonder het groene karakter van de regio te verliezen. Blz. 575
De inzet op de intensivering van en de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties sluit aan bij de demografische & marktontwikkelingen . Blz. 576
Risico's Blz. 577
8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte Blz. 578
Wat willen we bereiken? Blz. 579
Doelstellingen Blz. 580
8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig Blz. 581
Op basis van de woningmarktstrategie zijn nieuwbouwprogramma’s meer gedifferentieerd opgebouwd. Blz. 582
Via de woningmarktstrategie en visie Buitengebied stimuleren we alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses, cpo of friends-achtige concepten. Blz. 583
Aan de hand van een specifieke handreiking beoordelen we de aanvragen van omgevingsvergunning voor Tiny Houses in het binnenstedelijk gebied. Blz. 584
In het buitengebied zijn de ruimtelijke kaders voor alternatieve woonvormen uitgewerkt. Blz. 585
8.2.2 Gemengd wonen in de buurt Blz. 586
Het Groene Hofje, 12 zelfstandige woningen in Kortenoord voor autistische jongeren op loopafstand van de mantelzorger wordt in 2021 gerealiseerd. Gemeente Wageningen faciliteert Het Groene Hofje vanuit het principe scheiden van wonen en zorg. Blz. 587
Via de woningmarktstrategie wordt gedifferentieerd bouwen en bouwen in het kader van ontmoeting (hofjeswoningen) voor jongeren en ouderen gestimuleerd. Blz. 588
Samen met betrokken partijen in Wageningen zijn afspraken gemaakt over hoe we in Wageningen met woonoverlast omgaan en elkaar hierin kunnen ondersteunen. Blz. 589
8.2.3 Herstructurering buurten Blz. 590
In de pilot de Nude, Wijk van de toekomst hebben de uitgangspunten van de Woonvisie een plek gekregen. Onderzocht wordt hoe de warmtevraag beperkt kan worden en hoe duurzame warmtevoorziening ingezet kan worden ipv aardgas. Blz. 591
In de uitwerking van herontwikkeling van de Julianastraat en Braakakkerweg krijgen de uitgangspunten van de Woonvisie en de Woningmarktstrategie een plek. Blz. 592
Risico's Blz. 593
8.3 Duurzaamheid en woonlasten Blz. 594
Wat willen we bereiken? Blz. 595
Doelstellingen Blz. 596
8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw Blz. 597
prestatieafspraken met woningcorporaties over verduurzaming bestaande woningvoorraad zijn uitgevoerd. Blz. 598
8.3.2 Bewustwording energiebesparing Blz. 599
Zie programma 4.1 Blz. 600
8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal Blz. 601
Het duurzaam bouwen beleid is herijkt en vastgesteld. Blz. 602
Met projectontwikkelaars van projecten met meer dan 5 woningen is een duurzaamheidsprofiel opgesteld. Blz. 603
Risico's Blz. 604
8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers Blz. 605
Wat willen we bereiken? Blz. 606
Doelstellingen Blz. 607
8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers Blz. 608
Er is voor € 778.000,- aan gemeentelijk vastgoed verkocht, waarbij er ook een plan ligt voor gemeentelijk strategisch vastgoed (bijvoorbeeld eigendom Werkpunt e.a.) Blz. 609
Risico's Blz. 610
8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht Blz. 611
Wat willen we bereiken? Blz. 612
Doelstellingen Blz. 613
8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille Blz. 614
Vastgoed- en huisvestingsbeleid is opgesteld overeenkomstig de moties 2M4 en 2M5 die zijn aangenomen bij de Programmabegroting 2020 - 2023.Het faciliteren van ruimte voor maatschappelijke- en culturele groeperingen wordt hierin integraal opgenomen. . Blz. 615
Er is een voorkeursscenario vastgesteld die als basis dient voor de nieuw te sluiten concessieovereenkomst vanaf 2023 voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd. Blz. 616
Risico's Blz. 617
8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030 Blz. 618
Wat willen we bereiken? Blz. 619
Doelstellingen Blz. 620
8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed Blz. 621
Op het dak van sporthal de Vlinder liggen zonnepanelen en het gebouw 't Palet is verduurzaamd. Blz. 622
Risico's Blz. 623
Algemene informatie programma 8 Blz. 624
Beleidsindicatoren Blz. 625
Beleidskader Blz. 626
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 627
Wat mag het kosten? Blz. 628
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 629
Waarom dit programma? Blz. 630
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 631
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer Blz. 632
Wat willen we bereiken? Blz. 633
Doelstellingen Blz. 634
9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub Blz. 635
Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer. Blz. 636
9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid Blz. 637
In 2021 bekostigt de gemeente de Lekker in je Vel aanpak. Sportaanbieders kunnen voor een gezonde sportkantine gratis advies en ondersteuning inwinnen. Blz. 638
9.1.3 Aantal sportende ouderen Blz. 639
Het percentage Wageningse ouderen (65+) dat tenminste één dag in de week sport is 50% of meer. De gemeente stimuleert het sporten van ouderen door middel van de buurtsportcoach. Blz. 640
9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins Blz. 641
De gemeente subsidieert de buurtsportcoach. De buurtsportcoaches maken gebruik van sport- en beweeginterventies om mensen (uit bepaalde doelgroepen) structureel meer laten bewegen. Blz. 642
9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen Blz. 643
De gemeente subsidieert buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches bieden scholen ondersteuning om meer beweegactiviteiten tijdens de schooldag aan te bieden aan de kinderen. Blz. 644
Risico's Blz. 645
9.2 Meer volwassenen sporten Blz. 646
Wat willen we bereiken? Blz. 647
Doelstellingen Blz. 648
9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen Blz. 649
Het aantal volwassenen in Wageningen dat voldoende beweegt volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde. Blz. 650
9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen Blz. 651
Minimaal 60% van de volwassenen sport tenminste 1 keer per week. (De monitor van de VGGM geeft over het lidmaatschapspercentage geen uitsluitsel.) Blz. 652
9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima Blz. 653
Volwassenen en kinderen kunnen in 2021 via het 'ik doe mee'-fonds een vergoeding krijgen voor sportieve activiteiten en sportkleding en middelen. Blz. 654
Risico's Blz. 655
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod Blz. 656
Wat willen we bereiken? Blz. 657
Doelstellingen Blz. 658
9.3.1 Bevordering professionele kunst Blz. 659
In 2021 subsidiëren we Stichting Junushoff om een volwaardig theater te beheren en te exploiteren. Blz. 660
We subsidiëren popupop om het landelijk popcircuit naar Wageningen te halen. Blz. 661
9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven Blz. 662
Als er moet worden nagedacht over creatieve en innovatieve oplossingen voor het culturele veld in Wageningen, worden kunstenaars uitgenodigd en uitgedaagd om hierover mee te denken. Blz. 663
9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur Blz. 664
De bblthk ontvangt subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden: 'ter beschikking stellen van kennis en informatie', 'ontwikkeling en educatie', 'lezen en literatuur', 'ontmoeting en debat' en 'kunst en cultuur'. Blz. 665
9.3.4 Poppodium Blz. 666
Door subsidie voor popupop worden samenwerkende podia en organisatoren in staat gesteld pop naar Wageningen te halen. Blz. 667
9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding Blz. 668
Gedurende het hele jaar vinden er activiteiten plaats in het teken van 'vrijheid' en 'de bevrijding', met daarin specifieke aandacht voor 75 + 1 jaar vrijheid. Blz. 669
9.3.6 Cultuureducatie en participatie Blz. 670
In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden. Blz. 671
9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap Blz. 672
In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen. Blz. 673
De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd. Blz. 674
Risico's Blz. 675
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur Blz. 676
Wat willen we bereiken? Blz. 677
Doelstellingen Blz. 678
9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur Blz. 679
De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd. Blz. 680
9.4.2 Cultuureducatie jongeren Blz. 681
Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het Kunstmenu is een samenwerking van alle Wageningse basisscholen, culturele aanbieders uit de regio en de gemeente Wageningen. Blz. 682
Door cofinanciering van de gemeente kunnen Wageningse scholen deelnemen aan het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) Blz. 683
In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden. Blz. 684
9.4.3 Bevordering amateurkunst Blz. 685
In 2021 verstrekken we amateurkunstsubsidies en subsidies voor eenmalige culturele activiteiten, zaalhuur Junushoff en tentoonstellingen. Blz. 686
9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat Blz. 687
De bblthk ontvangt in 2021 subsidie waardoor zij in staat is om haar vijf pijlers in stand te houden, waaronder de pijler 'ontmoeting en debat'. Blz. 688
9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie Blz. 689
De bblthk ontvangt in 2021 subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden: waaronder 'ontwikkeling en educatie' en 'lezen en literatuur'. Blz. 690
9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie Blz. 691
In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen voor om samenwerking in de buitenschoolse educatie te bevorderen. Blz. 692
Risico's Blz. 693
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen Blz. 694
Wat willen we bereiken? Blz. 695
Doelstellingen Blz. 696
9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie Blz. 697
In 2021 ontvangt de bblthk subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden, waaronder de pijler 'ter beschikking stellen van kennis en informatie'. Blz. 698
9.5.2 Cultuurhistorie Blz. 699
In 2021 verstrekken we een subsidie aan museum de Casteelse Poort. Het museum heeft permanente exposities over het rijke verleden van Wageningen en kortlopende tentoonstellingen over speciale onderwerpen. Blz. 700
9.5.3 Archieven Blz. 701
In 2021 is het archief voor het publiek toegankelijk. Opslag en waar mogelijk digitalisering van het Wagenings archief is een continue proces. Blz. 702
9.5.4 Deelname cultuur Blz. 703
In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen. Blz. 704
Risico's Blz. 705
Algemene informatie programma 9 Blz. 706
Beleidsindicatoren Blz. 707
Beleidskader Sport Blz. 708
Beleidskader Cultuur Blz. 709
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 710
Wat mag het kosten? Blz. 711
Programma 10 Veiligheid Blz. 712
Waarom dit programma? Blz. 713
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 714
10.1 Ondermijning Blz. 715
Wat willen we bereiken? Blz. 716
Doelstellingen Blz. 717
10.1.1 Opstellen/actualiseren ondermijningsbeeld Blz. 718
Actueel ondermijningsbeeld opstellen Blz. 719
Zicht op diverse vormen van ondermijning. Witte vlekken in beeld. Blz. 720
10.1.2 Creëren van bewustwording Blz. 721
Interne bewustwording bevorderen (medewerkers gemeente). Blz. 722
Externe bewustwording bevorderen (externe ketenpartners). Blz. 723
Betere informatiepositie opbouwen. Blz. 724
10.1.3 Opzetten van een lokale aanpak Blz. 725
Plan van aanpak opstellen, waarin de werkwijze van de gemeente Wageningen wordt beschreven. Blz. 726
10.1.4 Aanpak specifieke cases Blz. 727
Casuïstiek oppakken met ketenpartners. Blz. 728
Risico's Blz. 729
10.2 Verbinding zorg en veiligheid Blz. 730
Wat willen we bereiken? Blz. 731
Doelstellingen Blz. 732
10.2.1 Integrale samenwerking en afstemming maatschappelijke partners voor effectieve aanpak van diverse onderwerpen op gebied van zorg, veiligheid en leefbaarheid Blz. 733
Door het maken van een wijkscan van elke buurt kan op operationeel niveau direct die punten worden opgepakt die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefsituatie van de inwoners. Blz. 734
Ontwikkelen van integraal plan van aanpak voor de samenwerking van het Veiligheidshuis en de gemeenten West-Veluwe. Door dit plan kan de samenwerking worden versterkt, criminaliteit worden teruggedrongen en recidive worden verminderd. Blz. 735
10.2.2 Terugdringen overlast van personen met verward (onbegrepen) gedrag Blz. 736
Overlast voor de omgeving verminderen of voorkomen door integrale aanpak. Blz. 737
10.2.3 Aanpak re-integratie ex-gedetineerden Blz. 738
Recidive verminderen. Blz. 739
10.2.4 Aanpak mensenhandel Blz. 740
We beschikken over een goed, samenhangend mensenhandelbeleid en voeren dit in de praktijk uit. Blz. 741
10.2.5 Aanpak WvGGZ Blz. 742
Afronding pilot regionale samenwerking en doorontwikkelen van de aanpak Blz. 743
Risico's Blz. 744
10.3 Evenementen Blz. 745
Wat willen we bereiken? Blz. 746
Doelstellingen Blz. 747
10.3.1 Uitwerken van evenementenbeleid en -protocol Blz. 748
Evenementenbeleid opstellen, waarbij richtlijnen en kaders strak omschreven en gehanteerd worden. Blz. 749
10.3.2 Inrichten van integrale ketensamenwerking met alle betrokkenen. Blz. 750
Sluitende aanpak met ketenpartners realiseren. Blz. 751
Risico's Blz. 752
10.4 Crisisbeheersing Blz. 753
Wat willen we bereiken? Blz. 754
Doelstellingen Blz. 755
10.4.1 Opleiden, trainen en oefenen van de lokale crisisorganisatie Blz. 756
Het opstellen (en uitvoeren) van een OTO-plan voor de gemeentelijke crisisorganisatie. Blz. 757
Inrichting van de lokale crisisorganisatie op orde en zorgen voor een up-to-date alarmeringssysteem. Blz. 758
10.4.2 Bouwen Bevolkingszorg Blz. 759
Leveren van functionarissen voor de regionale crisisorganisatie Blz. 760
Implementeren van de nieuwe visie op Bevolkingszorg Blz. 761
Risico's Blz. 762
10.5 Criminaliteit en overlast Blz. 763
Wat willen we bereiken? Blz. 764
Doelstellingen Blz. 765
10.5.1 Overlast Blz. 766
10.5.2 HIC-delicten Blz. 767
10.5.3 Cybercrime Blz. 768
10.5.4 APV en Bijzondere wetten Blz. 769
Risico's Blz. 770
Algemene informatie programma 10 Blz. 771
Beleidsindicatoren Blz. 772
Beleidskader Blz. 773
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 774
Wat mag het kosten? Blz. 775
Programma 11 Transparante overheid Blz. 776
Waarom dit programma? Blz. 777
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 778
11.1 Dienstverlening Blz. 779
Wat willen we bereiken? Blz. 780
Doelstellingen Blz. 781
11.1.1 Digitale dienstverlening Blz. 782
Er is een inwonersportaal waarin inwoners worden geïnformeerd over individuele zaken Blz. 783
Er is een nieuwe applicatie ter vervanging van ons kernsysteem voor o.a. de postregistratie geïmplementeerd. Blz. 784
11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI Blz. 785
Nieuwe systemen worden aangesloten op de GDI-bouwstenen waar dat mogelijk is Blz. 786
11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen Blz. 787
Digitale afspraken en producten worden gepromoot. Blz. 788
Meer producten zijn digitaal. Web-formulieren zijn verbeterd. Blz. 789
Er is een dienstverleningsconcept. Blz. 790
11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen Blz. 791
In 2021 is het resultaat dat we voldoen aan verschillende audits DigiD, SUWI, BRP, PNIK. BAG, BRO en BGT Blz. 792
11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners Blz. 793
Inwoners geven inspraak via het Digitale Platform "Stem van Wageningen". Blz. 794
11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers Blz. 795
Data-analyses van klantcontacten zijn leidend om de dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie te stroomlijnen. Blz. 796
Risico's Blz. 797
11.2 Voldoen aan verplichtingen Blz. 798
Wat willen we bereiken? Blz. 799
Doelstellingen Blz. 800
11.2.1 Correcte persoonsregistratie Blz. 801
De kwaliteit van de Basisregistratie is gewaarborgd. Blz. 802
11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten Blz. 803
Producten en diensten worden binnen de wettelijke termijnen aangeboden. Blz. 804
11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen Blz. 805
Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uit brengen bij verkiezingen Blz. 806
Risico's Blz. 807
11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen Blz. 808
Wat willen we bereiken? Blz. 809
Doelstellingen Blz. 810
11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker Blz. 811
De website wordt geherstructureerd op basis van zoekgedrag. Blz. 812
11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd Blz. 813
Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd. Blz. 814
11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar Blz. 815
Informatie is indien mogelijk als open data beschikbaar Blz. 816
Risico's Blz. 817
11.4 Privacy Blz. 818
Wat willen we bereiken? Blz. 819
Doelstellingen Blz. 820
11.4.1 Informatiebeveiliging Blz. 821
Actualisatie van het informatie- en veiligheidsbeleid conform actuele wet- en regelgeving Blz. 822
11.4.2 Gegevens van inwoners Blz. 823
Elk jaar wordt er een audit uitgevoerd. Uit de audit blijkt of we voldoen. Blz. 824
Risico's Blz. 825
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen Blz. 826
Wat willen wij bereiken? Blz. 827
Doelstellingen Blz. 828
11.5.1 Democratische vernieuwing Blz. 829
In 2020 zijn we gestart met vier experimenten. Dat zijn: Klare Taal, Digitaal Platform, Burgerberaad en uitbreiding van Right To Challenge. Blz. 830
Risico's Blz. 831
11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen Blz. 832
Wat willen we bereiken? Blz. 833
Doelstellingen Blz. 834
11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking Blz. 835
De raad stelt (gewijzigde) GR'en vast. Blz. 836
Risico's Blz. 837
11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid Blz. 838
Wat willen we bereiken? Blz. 839
Doelstellingen Blz. 840
11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid Blz. 841
In 2021 voeden we trajecten waar beleid wordt opgesteld, herijkt of geëvalueerd door middel van data-analyses. Blz. 842
11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten Blz. 843
In 2021 gaan we gebruik maken van dashboards ontwikkeld door data-analisten die in dienst zijn bij de gemeente Wageningen Blz. 844
Risico's Blz. 845
Algemene informatie programma 11 Blz. 846
Beleidsindicatoren Blz. 847
Beleidskader Blz. 848
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 849
Wat mag het kosten? Blz. 850
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 851
Waarom dit programma? Blz. 852
Algemene informatie programma 12 Blz. 853
Beleidsindicatoren Blz. 854
Beleidskader Blz. 855
Betrokken verbonden partijen Blz. 856
Wat mag het kosten? Blz. 857
Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020 Blz. 858
Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020 Blz. 859
Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst Blz. 860
Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst Blz. 861
Paragrafen Blz. 862
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 863
Inleiding Blz. 864
Weerstandscapaciteit Blz. 865
Risico’s Blz. 866
Afgedekte risico’s Blz. 867
Weerstandsvermogen Blz. 868
Financiële kengetallen Blz. 869
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 870
Inleiding Blz. 871
Verhardingen, groen & water Blz. 872
Openbare verlichting Blz. 873
Speelvoorzieningen Blz. 874
Water en riolering Blz. 875
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 876
Scholen Blz. 877
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 878
Inleiding Blz. 879
Mens , organisatie en informatie Blz. 880
Strategie en innovatie Blz. 881
Processen op orde Blz. 882
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 883
Verantwoording Blz. 884
In control Blz. 885
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 886
Inleiding Blz. 887
Overzicht verbonden partijen Blz. 888
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 889
Vennootschappen en coöperaties Blz. 890
Stichtingen en verenigingen Blz. 891
Overige verbonden partijen Blz. 892
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 893
Inleiding Blz. 894
Kaders grondbedrijf Blz. 895
Onderhanden werken (OHW) Blz. 896
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 897
Resultaat Blz. 898
Stand reserve grondexploitatie Blz. 899
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 900
Inleiding Blz. 901
Heffingen / belastingen 2021 Blz. 902
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 903
Kostendekkendheid heffingen Blz. 904
Belastingopbrengsten Blz. 905
Belastingdruk Blz. 906
Paragraaf 7 Financiering Blz. 907
Inleiding Blz. 908
Uitstaande geldleningen (ug) Blz. 909
Ontvangen geldleningen (og) Blz. 910
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 911
Garanties en borgstellingen Blz. 912
Kasgeldlimiet Blz. 913
Renterisiconorm Blz. 914
Liquiditeitsplanning Blz. 915
Schatkistbankieren Blz. 916
EMU-saldo en EMU-schuld Blz. 917
Renteschema Blz. 918
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 919
Inleiding Blz. 920
Beleid en wetgeving Blz. 921
De uitgangspunten en resultaten Blz. 922
Het bereik van de regelingen Blz. 923
Beleids- en beheersmatige aspecten Blz. 924
Ontwikkelingen Blz. 925
Financiële begroting Blz. 926
Overzicht baten en lasten Blz. 927
Overzicht baten en lasten Blz. 928
Overzicht baten en lasten Blz. 929
Overzicht baten en lasten Blz. 930
Geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 931
Geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 932
Verdeling taakvelden per programma Blz. 933
Verdeling taakvelden per programma Blz. 934
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 935
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 936
Incidentele baten en lasten > € 100.000 Blz. 937
Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 938
Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen Blz. 939
Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024 Blz. 940
Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024 Blz. 941
Meerjarenbalans Blz. 942
Meerjarenbalans Blz. 943
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap