Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021 - 2024
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord: Een begroting in twee fasen
   2. Blz. 6 Inleiding
    1. Blz. 7 Uitgangspunten begroting
    2. Blz. 8 Begrotingsresultaat
    3. Blz. 9 Effect structurele doorwerking posten Voorjaarsnota 2020
    4. Blz. 10 Effect posten notitie Naar een nieuwe toekomst voor Wageningen
    5. Blz. 11 Effect meicirculaire 2020
    6. Blz. 12 Overige effecten begrotingsresultaat
    7. Blz. 13 Ombuigingen 2020-2023
    8. Blz. 14 Afhandeling moties en amendementen
    9. Blz. 15 Leeswijzer
   3. Blz. 16 Programma 1 Bereikbaarheid
    1. Blz. 17 Waarom dit programma?
    2. Blz. 18 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 19 1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties
     1. Blz. 20 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 21 Doelstellingen
      1. Blz. 22 1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren
       1. Blz. 23 Verbeteren fietsparkeren Centrum door centrale fietsparkeervoorziening.
       2. Blz. 24 Voorbereiding en uitvoering snelfietsroute Ede – Wageningen
       3. Blz. 25 Fietsroute Haarweg-Campus, achter Pomona langs
       4. Blz. 26 Onderhouden en exploiteren Lexkesveer en subsidiëren Opheusdens veer
      2. Blz. 27 1.1.2 Busvervoer
       1. Blz. 28 Verbeteren voor- en natransport openbaar vervoer per fiets
       2. Blz. 29 Actieve deelname ontwikkelteams openbaarvervoerconcessies
       3. Blz. 30 Participeren in studie provincie Bus Rapid Transport tussen Ede en Campus voor frequent rijdende bussen op eigen baan, waarbij in-/uitcheck op de bushalte is (Realisatie op z’n vroegst na 2023)
       4. Blz. 31 Uitvoering fase 1 Rijnlijn: HOV tussen Arnhem en Wageningen
       5. Blz. 32 Voorbereiding Rijnlijn: frequentieverhoging en verbinding Arnhem - Campus
      3. Blz. 33 1.1.3 Parkeercapaciteit
       1. Blz. 34 Uitvoeren en evalueren Parkeerplan. Om de parkeerdruk door werknemers te verminderen. Parkeerregulering uitbreiden. P+R met extra parkeercapaciteit binnenstad. En bewoners binnenstad benutten beschikbare capaciteit beter.
       2. Blz. 35 Opstellen visie parkeerbeleid en maatregelen parkeren Binnenstad
      4. Blz. 36 1.1.4 Wegencapaciteit
       1. Blz. 37 Uitvoeren scenariomanagement waarbij verkeersregelingen vraag- en gebiedsgericht sturen op verkeersstromen (optimaal benutten wegcapaciteit).
       2. Blz. 38 Functioneel onderhoud verkeersregelinstallaties tbv bedrijfszekere installatie om een veilige verkeersafwikkeling op kruisingen te waarborgen.
       3. Blz. 39 Beter Bereikbaar Wageningen: M.E.R. studie, voorkeursvariant en provinciaal inpassingsplan.
       4. Blz. 40 Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken.
     3. Blz. 41 Risico's
    4. Blz. 42 1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer
     1. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 44 Doelstellingen
      1. Blz. 45 1.2.1 Langzaam verkeer en OV
       1. Blz. 46 Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken.
       2. Blz. 47 Uitvoering van het mobiliteitsconvenant met als primaire doel het terugdringen van de hoeveelheid autokilometers.
       3. Blz. 48 Zie 1.1.1 en 1.1.2
      2. Blz. 49 1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's
       1. Blz. 50 Stimuleren gebruik van deelauto’s ten behoeve van een lagere parkeerdruk, bewuster autogebruik en daardoor minder milieubelasting (CO2, fijnstof, etc.)
       2. Blz. 51 Stimuleren duurzame mobiliteit, conform uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)
       3. Blz. 52 Stimuleren elektrisch vervoer
       4. Blz. 53 Met WUR en andere Campusinstellingen mobiliteitsbeleid opstellen (Uitvoering van het mobiliteitsconvenant)
     3. Blz. 54 Risico's
    5. Blz. 55 1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven
     1. Blz. 56 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 57 Doelstellingen
      1. Blz. 58 1.3.1 Luchtkwaliteit
       1. Blz. 59 Speciale aandacht aan luchtkwaliteit bij project Beter Bereikbaar Wageningen
       2. Blz. 60 WHO-norm luchtkwaliteit wordt bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.
      2. Blz. 61 1.3.2 Geluidsoverlast
       1. Blz. 62 Vervangen geluidsreducerend asfalt bij onderhoudswerkzaamheden
       2. Blz. 63 Wanneer de provincie in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen voor het Alternatief Bestaande Route kiest, streven naar maatregelen die gunstig zijn voor terugdringen geluidsoverlast Roghorst en Tarhorst ter verbetering van de leefkwaliteit.
      3. Blz. 64 1.3.3 Verkeersoverlast
       1. Blz. 65 De provincie bereidt een inpassingsplan voor Beter Bereikbaar Wageningen voor. De gemeente bepaalt per fase zijn betrokkenheid
       2. Blz. 66 Instellen en verbeteren 30km/h-zones bij onderhoud of herinrichting
       3. Blz. 67 Uitvoeren studies naar de situatie Geertjesweg, Hollandseweg, Wageningen Hoog en de Eng om sluipverkeer te verminderen
     3. Blz. 68 Risico's
    6. Blz. 69 1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd
     1. Blz. 70 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 71 Doelstellingen
      1. Blz. 72 1.4.1 Verhardingen
       1. Blz. 73 Uitvoeren regulier beheer en onderhoud
       2. Blz. 74 Netwerkvisie doorvertalen naar acties in de wijken. Aantal auto’s reduceren op bijvoorbeeld de Geertjesweg en de Hollandseweg, met inachtneming van de bereikbaarheid
       3. Blz. 75 Inrichten Duurzaam Veilig van Nude, Noordwest en Bovenbuurt
      2. Blz. 76 1.4.2 Verkeersveiligheid
       1. Blz. 77 Aanbieden educatieproject 4-12 jarigen, 16-24 jarigen, 65-plussers en buitenlandse studenten. Hierbij wordt aangesloten op initiatieven uit de regio
      3. Blz. 78 1.4.3 Toegankelijkheid wijken
       1. Blz. 79 Fysieke toegankelijkheid in de stad en openbare gebouwen verbeteren
       2. Blz. 80 Verbeteren oversteekbaarheid voetgangers en fietsers op hoofdstructuur
       3. Blz. 81 Verbeteren veiligheid voor fietsers in de stad
      4. Blz. 82 1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes
       1. Blz. 83 Nieuwe fietsverbinding deelplan 3 Kortenoord
       2. Blz. 84 Kruising Ooststeeg - Haagsteeg
       3. Blz. 85 Route over Business en Sciencepark Wageningen
       4. Blz. 86 Fietspaden deel Churchillweg (tussen Nijenoord Allee en Hoevestein)
       5. Blz. 87 Van Ooststeeg - de Hoef richting Campus
       6. Blz. 88 Fietsbrug Tarthorst vanaf de Rooseveltweg
       7. Blz. 89 Fietsverbinding Veenendaal en Rhenen
       8. Blz. 90 Fietsverbinding Noordwest tussen Rijnsteeg en Mondriaanlaan (Na 2022)
       9. Blz. 91 Rotonde Marijkeweg/Voorburglaan realiseren door toename verkeer Nieuw Kortenoord
      5. Blz. 92 1.4.5 Meer ruimte voor de fiets
       1. Blz. 93 Verbreden en scheiden fietspaden
     3. Blz. 94 Risico's
    7. Blz. 95 1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners
     1. Blz. 96 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 97 Doelstellingen
      1. Blz. 98 1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners
       1. Blz. 99 Duurzaam vraagafhankelijk vervoer wordt in 2021 voor 70% van het totaal aantal kilometers elektrische voertuigen ingezet. De overige 30% rijdt op Groen gas (Biogas).
       2. Blz. 100 Vraagafhankelijk vervoer is het aanvullend openbaar vervoer voor sociaal recreatief gebruik en is beschikbaar voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
       3. Blz. 101 Uitvoeren basismobiliteit FoodValley op gebied van OV
     3. Blz. 102 Risico's
    8. Blz. 103 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 104 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 105 Beleidskader
     3. Blz. 106 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 107 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 108 Programma 2 Economische ontwikkeling
    1. Blz. 109 Waarom dit programma?
    2. Blz. 110 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 111 Gewijzigde doelen
    4. Blz. 112 2.1 Het behouden van bestaande bedrijven
     1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 114 Doelstellingen
      1. Blz. 115 2.1.1 Bedrijventerreinen
       1. Blz. 116 Door raad vastgestelde RPW Bedrijventerreinen: regionale afspraken over werklocaties bedrijventerreinen
       2. Blz. 117 Het Business & Sciencepark is gerevitaliseerd door middel van herinrichting en de realisatie van de aansluiting met de Wageningen Campus
      2. Blz. 118 2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven
       1. Blz. 119 Er is nauw contact met Wageningse ondernemers, als partners van de stad
      3. Blz. 120 2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven
       1. Blz. 121 Er vindt op verschillende wijze ondersteuning plaats aan het bedrijfsleven
      4. Blz. 122 2.1.4 Haven
       1. Blz. 123 Er is een vastgesteld bestemmingsplan Haven-Costerweg
      5. Blz. 124 2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven
       1. Blz. 125 Zie Programma 1 voor wat betreft Beter Bereikbaar Wageningen
     3. Blz. 126 Risico's
    5. Blz. 127 2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven
     1. Blz. 128 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 129 Doelstellingen
      1. Blz. 130 2.2.1 Proactieve acquisitie van kennisintensieve bedrijven
      2. Blz. 131 2.2.2 Stimulering ondernemerschap
       1. Blz. 132 Er is toegankelijke kennis over beschikbare locaties voor startende bedrijven
      3. Blz. 133 2.2.3 Realiseren bedrijventerreinen voor kennisintensieve bedrijven
       1. Blz. 134 De Wageningen Campus wordt verder doorontwikkeld als top Kennis Campus: vaststellen bestemmingsplan Born Oost.
      4. Blz. 135 2.2.4 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel
       1. Blz. 136 Zie resultaten doel 2.4.2.
      5. Blz. 137 2.2.5 Duurzaamheid bedrijfsleven
       1. Blz. 138 zie programma 4
      6. Blz. 139 2.2.6 Flexibiliteit regelgeving
       1. Blz. 140 Er is een vastgesteld bestemmingsplan BSPW, waarin zal meer flexibiliteit geboden worden in de toe te laten bedrijven passend bij de het kennisecosysteem. De regels worden naar analogie van het Paraplubestemmingsplan Kennisecosysteem opgesteld
     3. Blz. 141 Risico's
    6. Blz. 142 2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en Foodvalley 2030
     1. Blz. 143 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 144 Doelstellingen
      1. Blz. 145 2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners
       1. Blz. 146 Overzicht behoefte kennislocaties.
       2. Blz. 147 Inzicht in behoefte doelgroepen
       3. Blz. 148 Ontwikkelschets ruimtelijke kwaliteit A12 Wageningen
     3. Blz. 149 Risico's
    7. Blz. 150 2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad
     1. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 152 Doelstellingen
      1. Blz. 153 2.4.1 Verbinding Campus met binnenstad
       1. Blz. 154 Het stimuleren van ACT opdrachten en samenwerking in het programma CDKM (City DEal Kennis Maken), stadsagenda
       2. Blz. 155 Het verbeteren van de bewegwijzering
      2. Blz. 156 2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel
       1. Blz. 157 Goed functionerend binnenstadmanagement /SOW
       2. Blz. 158 Optimaal beheer van de warenmarkt
       3. Blz. 159 Opstellen visie versterking in het kader van het vestigingsklimaat/AgriFood 2030 met aandacht voor de binnenstad
       4. Blz. 160 Er is inzicht in mogelijkheden citymarketing
      3. Blz. 161 2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau
       1. Blz. 162 Er is inzicht in leegstand en inzet ter voorkoming van leegstand
     3. Blz. 163 Risico's
    8. Blz. 164 2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut
     1. Blz. 165 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 166 Doelstellingen
      1. Blz. 167 2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen en activiteiten
       1. Blz. 168 Wageningen is gepromoot en vermarkt op het gebied van Stad der Bevrijding en Proef Wageningen
       2. Blz. 169 Realiseren recreatief-toeristische routestructuren (fietsen, wandelen, paardrijden)
       3. Blz. 170 De VeluweZoom is als bestemming beter gepositioneerd en versterkt door samenwerking met toeristische platformen en de Zuid Veluwe gemeenten
       4. Blz. 171 Het toeristisch product de Veluwe is verbeterd (natuur, erfgoed en toerisme), door samenwerking in de VeluweAgenda
       5. Blz. 172 Visie ontwikkelen voor duurzaam herdenken, vieren en agenderen Stad der Bevrijding na 2020
      2. Blz. 173 2.5.2 Stimuleren initiatieven
       1. Blz. 174 Projecten op de thema’s: Food in the Valley, Stad van de Bevrijding/Vrijheid, Stad aan de Rijn zijn gestimuleerd
     3. Blz. 175 Risico's
    9. Blz. 176 2.6 Circulaire economie
     1. Blz. 177 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 178 Doelstellingen
      1. Blz. 179 2.6.1 Circulaire economie
       1. Blz. 180 De gemeentelijke inkoop is naar maximale mogelijkheden binnen de markt circulair uitgevoerd en daarbij is het goede voorbeeld gegeven.
       2. Blz. 181 Onderhoud en vervanging van de openbare verlichting is circulair uitgevoerd.
       3. Blz. 182 De circulaire bouwmogelijkheden zijn onderzocht voor de bouw van basisschool De Zwaneridder.
       4. Blz. 183 Zie voor resultaten op het gebied van voedsel en voedselverspilling, duurzame energie en afval en hergebruik van grondstoffen programma 4.1 en 4.3.
       5. Blz. 184 Binnen het Living Lab Regio Foodvalley Circulair is succesvol samengewerkt tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden.
     3. Blz. 185 Risico's
    10. Blz. 186 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 187 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 188 Beleidskader
     3. Blz. 189 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 190 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 191 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 192 Waarom dit programma?
    2. Blz. 193 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 194 3.1 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 195 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 196 Doelstellingen
      1. Blz. 197 3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen
       1. Blz. 198 Stedenbouwkundige kwaliteit is geborgd in het proces
       2. Blz. 199 Vastgestelde bestemmingsplannen voldoen aan ons beleid, passen in de Structuurvisie en voldoen aan de maatschappelijke behoefte en aan de actuele vraag van de markt.
       3. Blz. 200 We faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen, die voldoen aan ons beleid en passen in de Structuurvisie en voldoen aan maatschappelijke- en marktbehoeften.
      2. Blz. 201 3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
       1. Blz. 202 We realiseren ruimtelijke ontwikkelingen, die voldoen aan ons beleid en passen in de structuurvisie en voldoen aan maatschappelijke- en marktbehoeften.
       2. Blz. 203 Vastgestelde bestemmingsplannen voldoen aan ons beleid, passen in de Structuurvisie en voldoen aan de maatschappelijke behoefte en aan de actuele vraag van de markt.
       3. Blz. 204 Stedenbouwkundige kwaliteit is geborgd in het proces
      3. Blz. 205 3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders
       1. Blz. 206 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke en beleidskaders
      4. Blz. 207 3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol
       1. Blz. 208 Passende participatie voor het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen is geborgd in de processen
       2. Blz. 209 We hebben structureel verbinding met onze partners en stakeholders
     3. Blz. 210 Risico's
    4. Blz. 211 3.2 Beheer openbare ruimte
     1. Blz. 212 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 213 Doelstellingen
      1. Blz. 214 3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen
       1. Blz. 215 De buitenruimte is volgens de vastgestelde beeldniveaus onderhouden.
       2. Blz. 216 Bermbeheer is frequentiegericht onderhouden met als hoofddoel biodiversiteit en verkeersveiligheid.
       3. Blz. 217 Alle meldingen en klachten zijn afgehandeld en illegale activiteiten die natuur en landschap schaden zijn gehandhaafd.
     3. Blz. 218 Risico's
    5. Blz. 219 3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie
     1. Blz. 220 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 221 Doelstellingen
      1. Blz. 222 3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier
       1. Blz. 223 In samenwerking tussen gemeente-SWE-klankbordgroep Eng zijn de doelen van de visie verder uitgewerkt.
       2. Blz. 224 Voortgangsrapportage UP buitengebied wordt jaarlijks bij provincie opgeleverd.
       3. Blz. 225 Start inwonersinitiatief Nieuwe Nu is gefaciliteerd.
       4. Blz. 226 Er is een landschapsfonds opgericht.
       5. Blz. 227 Er is een biodiversiteitsplan opgesteld en vastgesteld.
       6. Blz. 228 Er is een plan van aanpak vastgesteld voor het verder uitwerken van de noordelijke ecologische verbindingszone.
      2. Blz. 229 3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP
       1. Blz. 230 De biodiversiteit van grotere bermen langs hoofdinfrastructuur is aantoonbaar verhoogd.
       2. Blz. 231 Er is project in het kader van operatie Steenbreek uitgevoerd.
       3. Blz. 232 Er is een stimuleringsproject groene gevels en daktuinen in wijken met laag groenpercentage uitgevoerd.
       4. Blz. 233 2 scholen hebben hun schoolplein vergroend.
      3. Blz. 234 3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden
       1. Blz. 235 Monumenten zijn zichtbaar en toegankelijk.
       2. Blz. 236 Op begraafplaats Leeuwerenk  zijn de monumenten aangewezen.
       3. Blz. 237 Door het samenwerkingsproject Gelders Arcadië is kennis van landgoederen en buitenplaatsen bevordert en uitgedragen.
       4. Blz. 238 Cultuurhistorische structuren zijn bekend.
       5. Blz. 239 Uitvoering gegeven aan de nota Archeologie
     3. Blz. 240 Risico's
    6. Blz. 241 3.4 Versterken Grebbedijk
     1. Blz. 242 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 243 Doelstellingen
      1. Blz. 244 3.4.1 Voorkeursalternatief
       1. Blz. 245 Definitief ontwerp voor de dijk en de gebiedsambities.
     3. Blz. 246 Risico's
    7. Blz. 247 3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet
     1. Blz. 248 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 249 Doelstellingen
      1. Blz. 250 3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet
      2. Blz. 251 3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet
     3. Blz. 252 Risico's
    8. Blz. 253 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 254 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 255 Beleidskader
     3. Blz. 256 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 257 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 258 Programma 4 Milieu
    1. Blz. 259 Waarom dit programma?
    2. Blz. 260 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 261 4.1 Klimaatneutraal 2030
     1. Blz. 262 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 263 Doelstellingen
      1. Blz. 264 4.1.1 Energiebesparing
       1. Blz. 265 Herijking Routekaart Wageningen Klimaatneutraal is vastgesteld
       2. Blz. 266 Herijking 'duurzaam bouwen beleid' is vastgesteld
       3. Blz. 267 Besparing 20% aardgas en 10% elektra t.o.v. 2008
       4. Blz. 268 Organisatie twee collectieve inkoopacties energiemaatregelen particulieren i.h.k.v. Wageningen Woont Duurzaam
       5. Blz. 269 Energiebesparingsadviezen huishoudens en VvE's door energieloket, 10 speeddateavonden energiecoaches voor belangstellenden en 4 informatieavonden over energiebesparing hebben inwoners bewust gemaakt over het belang en nut van energiebesparing.
       6. Blz. 270 40 huishoudens met een laag inkomen hebben contact gehad met een energiecoach zodat met energiebewuster gedrag de woonlasten mogelijk kunnen worden verminderd.
       7. Blz. 271 Project "Wijk van de Toekomst Benedenbuurt" is gestart met de uitvoering van de aanleg van een collectief warmtenet.
       8. Blz. 272 40 huishoudens en 5 bedrijven hebben gebruik gemaakt van een laagrentende lening voor de financiering van energiemaatregelen in 2021.
       9. Blz. 273 40 bedrijven hebben een gratis energiescan gekregen en 25 bedrijven hebben energiebesparende maatregelen genomen n.a.v. stimulering van Wageningen Werkt Duurzaam in 2021.
       10. Blz. 274 90% van de bedrijven en instellingen voldoet in 2021 aan de informatieplicht energiebesparing en is aangespoord (OddV) d.m.v. stimulering en handhaving tot het nemen van maatregelen.
      2. Blz. 275 4.1.2 Duurzame energieopwekking
       1. Blz. 276 RES 1.0 is gereed en vastgesteld.
       2. Blz. 277 110 TJ wordt in totaal in Wageningen aan duurzame energie opgewekt.
       3. Blz. 278 Stimuleringsacties zonne-energie op bedrijfsdaken, particuliere daken en daken van VvE's.
       4. Blz. 279 2200 daken van particuliere grondgebonden woningen hebben zonnepanelen (35%); 170 daken van bedrijven hebben zonnepanelen (26%); 1 parkeerterrein of gevel heeft zonnepanelen.
       5. Blz. 280 3 zonneveld initiatieven zitten in de voorbereidende fase.
       6. Blz. 281 3 windlocaties zijn onderzocht op haalbaarheid voor de realisatie van 1 of meerdere windmolens.
       7. Blz. 282 Besluitvorming Provinciaal warmtebedrijf gereed.
       8. Blz. 283 Akkoord op aansluiting restwarmte Parenco door grote warmtevragers in Wageningen.
       9. Blz. 284 Plan gereed hybride wijken richting all electric.
      3. Blz. 285 4.1.3 Voedsel
       1. Blz. 286 35 lokale, duurzame voedselproducenten, verwerkers, cateraars en restaurants zijn aangesloten bij het producentenplatform “Wageningen eet duurzaam”.
       2. Blz. 287 Afgerond onderzoek naar de haalbaarheid van een ‘streeksupermarkt’ waar voor lokale producenten hun streekproducten kunnen worden verkocht.
       3. Blz. 288 Catering van het stadhuis is verder verduurzaamd en voedselverspilling is verder verminderd.
       4. Blz. 289 2 boerenbedrijven hebben stappen gemaakt richting natuurinclusieve landbouw.
       5. Blz. 290 Minimaal 1 locatie is in beeld voor een publiek toegankelijk voedselbos.
       6. Blz. 291 Minimaal 3 horecagelegenheden hebben het percentage vleesgerechten verlaagd en het percentage groentegerechten verhoogd.
       7. Blz. 292 2 grotere activiteiten/communicatie campagnes zijn uitgevoerd in het kader van het verminderen van voedselverspilling.
       8. Blz. 293 De gemeente Wageningen heeft een voedselagenda voor de komende jaren vastgesteld.
      4. Blz. 294 4.1.4 Duurzame mobiliteit
       1. Blz. 295 5 % voertuigbrandstoffen is bespaard in 2021 t.o.v. 2008. Zie verder programma 1.1 en 1.2.
     3. Blz. 296 Risico's
    4. Blz. 297 4.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 298 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 299 Doelstellingen
      1. Blz. 300 4.2.1 Klimaatadaptatie
       1. Blz. 301 Zie programma 3.3.2 en 4.6.1
     3. Blz. 302 Risico's
    5. Blz. 303 4.3 Huishoudelijk afval
     1. Blz. 304 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 305 Doelstellingen
      1. Blz. 306 4.3.1 Huishoudelijk restafval
       1. Blz. 307 Vervanging 30% bovengrondse open restafvalcontainers door afgesloten ondergrondse containers.
       2. Blz. 308 10% afname hoeveelheid grof restafval ten opzichte van 2019 (2020 is vanwege COVID-19 niet representatief).
       3. Blz. 309 Gemeente heeft onderzocht hoe de vervuiler gerichter belast kan worden voor het aanbieden van restafval (vervuiler betaalt principe) en is hierover de dialoog aangegaan.
      2. Blz. 310 4.3.2 Afname huishoudelijk afval
       1. Blz. 311 10% afname grof restafval op het afvalbrengstation ten opzichte van 2019 (2020 is vanwege COVID-19 niet representatief).
       2. Blz. 312 Gemeente heeft onderzocht welke mogelijkheden bestaan om de vervuiler gerichter te belasten voor het aanbieden van (grof) huishoudelijk restafval (vervuiler betaalt principe).
     3. Blz. 313 Risico's
    6. Blz. 314 4.4 Bodemkwaliteit
     1. Blz. 315 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 316 Doelstellingen
      1. Blz. 317 4.4.1 Preventie bodemverontreiniging
       1. Blz. 318 De nota Bodembeheer 2022 is opgesteld.
      2. Blz. 319 4.4.2 Sanering bodemverontreiniging
       1. Blz. 320 Bodemsanering Stationsstraat 82-84/Gerdesstraat 1.
      3. Blz. 321 4.4.3 Gezag bodemkwaliteit
       1. Blz. 322 Archief is overgedragen vanuit de Provincie.
       2. Blz. 323 Er is succesvol bij het bodeminformatiesysteem van de Provincie aangesloten.
       3. Blz. 324 De nieuwe werkzaamheden/rol in het kader van omgevingsvergunningverlening zijn helder.
      4. Blz. 325 4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem
       1. Blz. 326 De bodemkwaliteit is bij bestemmingsplannen en omgevingsvergunningaanvragen beoordeeld en gewaarborgd.
       2. Blz. 327 Een kaart van de PFAS achtergrondwaarden is opgesteld.
      5. Blz. 328 4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem
       1. Blz. 329 Er is een risicokaart explosieven opgesteld.
     3. Blz. 330 Risico's
    7. Blz. 331 4.5 Waterlopen
     1. Blz. 332 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 333 Doelstellingen
      1. Blz. 334 4.5.1 Waterstructuur
       1. Blz. 335 De waterloop stadsgracht is verder hersteld.
      2. Blz. 336 4.5.2 Waterlus
       1. Blz. 337 Het beheers- en onderhoudsplan voor elke waterloop is voldoende uitgevoerd.
       2. Blz. 338 Het beheers- en onderhoudsplan is geactualiseerd.
     3. Blz. 339 Risico's
    8. Blz. 340 4.6 De Grift
     1. Blz. 341 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 342 Doelstellingen
      1. Blz. 343 4.6.1 Waterberging
       1. Blz. 344 20 woningen en bedrijven hebben hun regenwater afgekoppeld en daarbij eventueel gebruik gemaakt van de afkoppelsubsidie van de gemeente.
     3. Blz. 345 Risico's
    9. Blz. 346 4.7 Riolering
     1. Blz. 347 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 348 Doelstellingen
      1. Blz. 349 4.7.1 Riolering
       1. Blz. 350 Het conserverend VGRP (verbreed gemeentelijk rioleringsplan) 2010-2015 is verder uitgevoerd.
       2. Blz. 351 Er is gestart met de Rioolvervanging Benedenbuurt i.c.m. een warmtenet t.b.v. de energietransitie.
       3. Blz. 352 Er zijn voorbereidingen getroffen voor de verbetering/vervanging van riolering Wijk van de Toekomst Nude.
     3. Blz. 353 Risico's
    10. Blz. 354 4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt
     1. Blz. 355 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 356 Doelstellingen
      1. Blz. 357 4.8.1 Geluid
       1. Blz. 358 Alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een akoestisch onderzoek wordt opgesteld, worden behalve aan de Wet geluidhinder, ook aan de WHO-normen getoetst.
       2. Blz. 359 Reduceren wegverkeerslawaai: bij 3 wegrenovaties/onderhoudsrondes is geadviseerd over het reduceren van wegverkeerslawaai.
       3. Blz. 360 Monitoring muziekgeluid bij 2 grote evenementen.
       4. Blz. 361 Reduceren geluidsoverlast bedrijven: 5 bedrijven zijn geadviseerd over maatregelen om geluidsoverlast te beperken.
      2. Blz. 362 4.8.2 Luchtkwaliteit
       1. Blz. 363 Alle ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor een luchtkwaliteitsonderzoek wordt opgesteld, worden behalve aan de Wet milieubeheer, ook aan de WHO-normen getoetst.
       2. Blz. 364 De luchtkwaliteit rondom de drukste wegen in Wageningen is gemonitord: Lawickse Allee, Ritzema Bosweg, Kortenoord Allee, Nijenoord Allee, Diedenweg, Rooseveltweg, Mansholtlaan.
      3. Blz. 365 4.8.3 Externe veiligheid
       1. Blz. 366 De risicokaart van de provincie Gelderland is actueel en up to date gehouden.
      4. Blz. 367 4.8.4 Plaagdieren
       1. Blz. 368 Aan de wettelijke zorgplicht aangaande voorkomen overlast eikenprocessierups is voldaan.
       2. Blz. 369 Aan de wettelijke zorgplicht aangaande bestrijden van overlast van ratten is voldaan.
      5. Blz. 370 4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren
       1. Blz. 371 Aan de zorgplicht voor hulpbehoevende dieren is voldaan (opvang zwervende dieren, vervoer gewonde en noodlijdende dieren, nestbeheer ganzen).
     3. Blz. 372 Risico's
    11. Blz. 373 Algemene informatie programma 4
     1. Blz. 374 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 375 Beleidskader
     3. Blz. 376 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 377 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 378 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    1. Blz. 379 Waarom dit programma?
    2. Blz. 380 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 381 Ontwikkelingen
    4. Blz. 382 6.1 Samen Wageningen
     1. Blz. 383 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 384 Doelstellingen
      1. Blz. 385 6.1.1 Gezondheid
       1. Blz. 386 inwoners, in het bijzonder chronisch zieken en mensen met een beperking en mensen met een lage SES, ervaren hun kwaliteit van leven gemiddeld als goed
       2. Blz. 387 inwoners, in het bijzonder mensen met een lage SES, ervaren hun gezondheid gemiddeld als goed, wat gerelateerd wordt aan regelmatig bewegen, geen of weinig gebruik van alcohol en drugs, ontspanning, gezonde voeding en seksuele gezondheid.
       3. Blz. 388 inwoners ervaren dat ze mee kunnen doen, in het bijzonder chronisch zieken en mensen met een beperking (we gaan uit van wat mensen wel kunnen in plaats van niet kunnen) en mensen met een lage SES;
       4. Blz. 389 Wageningen beoogt zoveel mogelijk zorg en ondersteuning van kwetsbare inwoners in een thuissituatie te bieden, in 2021 is het aantal plekken met zorg binnen een instelling teruggebracht naar maximaal 25 plekken.
       5. Blz. 390 De Jogg-aanpak is in 2021 geëvalueerd en er is een besluit genomen over een (eventueel) vervolg.
       6. Blz. 391 In 2021 is de groente- en fruitconsumptie van kinderen t/m 12 jaar gestegen ten opzichte van de consumptie in 2017.
       7. Blz. 392 In samenwerking met Huisartensgroep de Poort wordt het aantal patiënten dat de Eetscore invult geïntensiveerd. Tevens neemt een deel van deze patiënten deel aan de pilot van Alliantie Voeding in de Zorg
      2. Blz. 393 6.1.2 Leefbaarheid
       1. Blz. 394 Er zijn laagdrempelige mogelijkheden voor informatie, advies en ondersteuning bij vragen over leefbaarheid en burgerinitiatieven die de leefbaarheid versterken.
       2. Blz. 395 Er bestaat inzicht in initiatieven voor leefbaarheid.
       3. Blz. 396 Inwoners kennen elkaar en hebben interactie met elkaar in hun gebied, waarbij de invulling van “gebied” maatwerk is.
       4. Blz. 397 Initiatieven die zich richten op opbouwen en versterken van netwerken in de wijk/buurt worden ondersteund.
       5. Blz. 398 indien nodig worden (kwetsbare) inwoners door de gemeente ondersteund bij het nemen van initiatieven in hun gebied.
       6. Blz. 399 In 2021 zijn er 8 woningen beschikbaar in Wageningen voor de opvang van dak-en thuislozen, waarbij geen sprake is van psychiatrische problematiek of verslavingsproblemen.
      3. Blz. 400 6.1.3 Werk
       1. Blz. 401 Er zijn verschillende vormen van werk en participeren (meedoen) beschikbaar.
       2. Blz. 402 De gemeente ondersteunt en stimuleert initiatieven in de stad of wijk van ondernemers, inwoners en maatschappelijke partners.
       3. Blz. 403 Iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een ondersteuningstraject van de gemeente dat uitgaat van zijn mogelijkheden en leidt naar een vorm van werk of dagbesteding.
       4. Blz. 404 Bij het bieden van hulp en ondersteuning in relatie tot werk worden dwarsverbanden gelegd tussen bedrijven, dagbesteding, vrijwilligerswerk en scholen
       5. Blz. 405 iedereen die wil werken weet waar hij/zij ondersteuning kan krijgen bij het vinden van een duurzame vorm van werk of indien dat niet mogelijk is – dagbesteding passend bij de talenten en capaciteiten
      4. Blz. 406 6.1.4 Armoede
       1. Blz. 407 de gemeente ondersteunt initiatieven die gericht zijn op armoedebestrijding.
       2. Blz. 408 Inwoners met een minimum inkomen benutten de mogelijkheden voor financiële ondersteuning optimaal;
       3. Blz. 409 er wordt maatwerk verleend bij financiële problemen als regels tekort schieten.
       4. Blz. 410 Financieel kwetsbare inwoners (jongeren en volwassenen) krijgen ondersteuning om anders met geld te leren omgaan en hun lasten te verlagen.
       5. Blz. 411 In samenwerking met formele en informele netwerken worden problematische schuldensituaties gesignaleerd, waar mogelijk voorkomen en waar nodig opgelost.
       6. Blz. 412 In 2020 en 2021 wordt gewerkt aan de herijking van het armoedebeleid. Dit zal in 2021 leiden tot een herzien beleidskader en een actieagenda armoede waarmee concrete invulling wordt gegeven aan het voorkomen, verzachten en verhelpen van armoede.
      5. Blz. 413 6.1.5 Mantelzorg
       1. Blz. 414 er is een professioneel aanspreekpunt voor ondersteuning aan mantelzorgers
       2. Blz. 415 mantelzorgers en professionele hulpverleners stemmen de zorgverlening met elkaar af.
       3. Blz. 416 mantelzorgers worden door de gemeente gewaardeerd
       4. Blz. 417 mantelzorgers worden door de gemeente en zorgaanbieders minder belast door regels en voorwaarden om hun mantelzorgtaken uit te kunnen voeren.
       5. Blz. 418 mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, krijgen informele en/of formele hulp op maat.
      6. Blz. 419 6.1.6 Vrijwilligerswerk
       1. Blz. 420 Er zijn ondersteuningsmogelijkheden voor vrijwilligers in de vorm van scholing, begeleiding, verzekering etc.
       2. Blz. 421 vrijwilligerswerk is toegankelijk (financieel, regels, ondersteuning) voor iedereen die vrijwilligerswerk wil doen.
       3. Blz. 422 er zijn diverse mogelijkheden voor het verbinden van vraag en aanbod van inwoners.
      7. Blz. 423 6.1.7 Vrijetijdsbesteding
       1. Blz. 424 er is een aanbod voor vrijetijdsbesteding voor mensen met beperkte eigen middelen
       2. Blz. 425 er is financiële ondersteuning voor inwoners die geen middelen hebben om mee te doen aan vrijetijdsbesteding;
       3. Blz. 426 er is een divers, breed, toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, ook in de buitenruimte, waaruit inwoners kunnen kiezen afhankelijk van hun mogelijkheden en hun behoefte.
      8. Blz. 427 6.1.8 Jeugd
       1. Blz. 428 de wettelijke taken uit de Jeugdwet worden uitgevoerd.
       2. Blz. 429 Er wordt informele of formele hulp aangeboden en er is ondersteuning door professionals, vrijwilligers en mensen uit het eigen netwerk.
       3. Blz. 430 Ouders en kinderen zijn volwaardige gesprekspartners; hulpverleners praten niet over maar met hen vanuit een respectvolle bejegening en rekening houdend met de heersende normen en waarden in het gezin en in hun omgeving
       4. Blz. 431 Er zijn netwerken voor kinderen en ouders waar zij lotgenoten en ervaringsdeskundigen kunnen ontmoeten.
       5. Blz. 432 Als mensen zich zorgen maken over de kinderen van anderen, weten zij waar zij terecht kunnen voor informatie en advies en weten hoe te handelen als de veiligheid van het kind in het geding is
       6. Blz. 433 Kinderen en hun ouders kunnen makkelijk informatie vinden en advies krijgen, zowel over het oplossen als over het voorkomen van problemen;
       7. Blz. 434 kinderen zijn actief betrokken bij het beleid dat betrekking op hen heeft.
       8. Blz. 435 Er wordt preventief hulp en ondersteuning aangeboden aan ouders en kinderen in geval van echtscheidingen.
      9. Blz. 436 6.1.9 Ouderen
       1. Blz. 437 oudere inwoners ontvangen waar nodig ondersteuning op maat en passende mogelijkheden om zelfstandig actief te blijven
       2. Blz. 438 oudere inwoners kunnen elkaar en andere generaties ontmoeten en gezamenlijk activiteiten organiseren en worden daarin waar nodig gefaciliteerd
       3. Blz. 439 voor oudere inwoners met beperkingen is passende zorg beschikbaar;
       4. Blz. 440 Eenzaamheid bij oudere inwoners wordt gesignaleerd en waar gewenst wordt op maat ondersteuning geboden bij maatschappelijke participatie/opbouwen van een netwerk.
      10. Blz. 441 6.1.10 Mensen met een beperking
       1. Blz. 442 mensen met een beperking worden actief betrokken bij vormgeving, invulling en evaluatie van beleid en uitvoering dat op hen betrekking heeft.
       2. Blz. 443 bedrijven en organisaties creëren passende functies voor mensen met een beperking
       3. Blz. 444 het openbaar vervoer, aanvullend vervoer en openbare voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een beperking.
      11. Blz. 445 6.1.11 Statushouders/vluchtelingen
       1. Blz. 446 iedere statushouder die in Wageningen komt wonen, beheerst (naar eigen kunnen) de Nederlandse taal.
       2. Blz. 447 iedere statushouder wordt – zo snel mogelijk nadat hij in Wageningen is komen wonen – actief gestimuleerd om een vorm van werk of studie te gaan doen en wordt daarin ondersteund;
       3. Blz. 448 alle statushouders/vluchtelingen zijn op de hoogte van de Nederlandse normen en waarden, waaronder de basiswaarden van de Grondwet en de Mensen- en Kinderrechten; ouders worden in staat gesteld hun kinderen daarin te ondersteunen;
       4. Blz. 449 statushouders/vluchtelingen en inwoners ontmoeten elkaar in de buurt, op (vrijwilligers) werk of tijdens vrijetijdsbesteding
       5. Blz. 450 statushouders/vluchtelingen worden door de gemeente ondersteund bij het opbouwen van een eigen netwerk;
       6. Blz. 451 er is ondersteuning voor uitgeprocedeerde vluchtelingen die buiten hun schuld niet in aanmerking komen voor opvang en die voldoen aan de daartoe door de gemeenteraad vastgestelde criteria.
     3. Blz. 452 Risico's
    5. Blz. 453 6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid
     1. Blz. 454 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 455 Doelstellingen
      1. Blz. 456 6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding
       1. Blz. 457 In 2021 zijn er jaarrond activiteiten georganiseerd in het kader van Vrijheid en hebben we op 4 en 5 mei met de 75 +1 editie vrijheid herdacht en gevierd.
      2. Blz. 458 6.2.2 Educatie en bewustwording
       1. Blz. 459 In 2021 zijn er het jaar rond educatieve activiteiten georganiseerd over vrede, vrijheid, veiligheid, mensenrechten en democratie. Zoals een scholenproject, vrijheidslessen, adoptieceremonies en lezingen.
      3. Blz. 460 6.2.3 Waardering veteranen
       1. Blz. 461 In 2021 is er maandelijks een veteranencafé en de jaarlijkse Veteranendag georganiseerd. Veteranen zijn ook uitgenodigd voor een aantal adoptieceremonies
       2. Blz. 462 Daarnaast kregen veteranen de aandacht en de waardering die zij verdienen op 5 mei tijdens het programma op de Dreijen en het Defilé.
      4. Blz. 463 6.2.4 Onderhouden van internationale contacten
       1. Blz. 464 In 2021 organiseren we minimaal één activiteit met partnerstad met Gödöllo waarbij scholen/organisaties uit Wageningen betrokken zijn.
       2. Blz. 465 In 2021 organiseren we minimaal één activiteit met partnerstad Mörfelden-Walldorf.
     3. Blz. 466 Risico's
    6. Blz. 467 Algemene informatie programma 6
     1. Blz. 468 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 469 Beleidskader
     3. Blz. 470 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 471 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 472 Programma 7 Onderwijs & educatie
    1. Blz. 473 Waarom dit programma?
    2. Blz. 474 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 475 Gewijzigde doelen
    4. Blz. 476 7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd
     1. Blz. 477 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 478 Doelstellingen
      1. Blz. 479 7.1.1 Aanbieden VVE-programma
       1. Blz. 480 Minder taal- en/of ontwikkelingsachterstanden bij kinderen van 0 -4 jaar door 16 uur per week aanbod van het VVE-programma op alle kinderopvangorganisaties.
      2. Blz. 481 7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs
       1. Blz. 482 Behoud van twee schakelklassen op De Wereld en De Tarthorst voor de kinderen die niet vanaf de kleutergroepen Nederland onderwijs volgen, maar later zijn ingestroomd (neveninstromers).
      3. Blz. 483 7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden
       1. Blz. 484 Aan alle basisscholen in Wageningen wordt een bijdrage geleverd aan schoolbegeleiding (individuele leerlingenzorg of schoolontwikkeling) conform de nadere regels "subsidie schoolbegeleiding Wageningen"
     3. Blz. 485 Risico's
    5. Blz. 486 7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid
     1. Blz. 487 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 488 Doelstellingen
      1. Blz. 489 7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming & natuur- en milieueducatie
       1. Blz. 490 Kinderen krijgen op het basisonderwijs educatie op het gebied van natuur en milieu d.m.v. het financieren van Natuur- en Milieu educatie.
     3. Blz. 491 Risico's
    6. Blz. 492 7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
     1. Blz. 493 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 494 Doelstellingen
      1. Blz. 495 7.3.1 Relatief schoolverzuim
       1. Blz. 496 Ongeoorloofde aanwezigheid (oftewel relatief schoolverzuim of spijbelen) is maximaal 2% van het aantal leerplichtigen
      2. Blz. 497 7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2021 - 2024
       1. Blz. 498 Het aantal VSV’ers in de regio Vallei daalt tot 2024 met 1,5%
     3. Blz. 499 Risico's
    7. Blz. 500 7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs
     1. Blz. 501 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 502 Doelstellingen
      1. Blz. 503 7.4.1 Leerlingenvervoer
       1. Blz. 504 Leerlingen worden vervoerd naar speciaal onderwijs, in situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing bieden en passend binnen de regels van de verordening.
       2. Blz. 505 De vervoerder verduurzaamt zijn wagenpark.  Op het totaal van de kilometers passend vervoer  schooljaar 2020/2021 wordt  25%  met Euro 6,  50%  met Groen gas (Biogas) en 25% met Elektrisch/Waterstof uitgevoerd.
       3. Blz. 506 De maximale reistijd is van 90 minuten teruggebracht naar maximaal 60 minuten. Deze wijziging gaat in bij aanvang  schooljaar 2020/2021.
      2. Blz. 507 7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders
       1. Blz. 508 Meer leerlingen zijn zelfredzaam in het gebruik van het openbaar vervoer. Minder gebruik van schoolvervoer doordat ouders het vervoer zelf regelen of doordat de leerling zelfstandig reist met het openbaar vervoer.
     3. Blz. 509 Risico's
    8. Blz. 510 7.5 Adequate huisvesting onderwijs
     1. Blz. 511 Wat willen bereiken?
     2. Blz. 512 Doelstellingen
      1. Blz. 513 7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP)
       1. Blz. 514 Uitvoering IHP door de bouw (voorbereiding) van twee nieuwe, duurzame schoolgebouwen voor de basisschool De Zwaneridder en de Margrietschool.
      2. Blz. 515 7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen
       1. Blz. 516 Aanvullend onderzoek voor verduurzaming schoolgebouwen (naast nieuwbouw zie 7.5.1) om te prioriteren en maatregelen zoals renovatie te bepalen.
      3. Blz. 517 7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen
       1. Blz. 518 Noodzakelijke maatregelen zijn bekend op basis van het vervolgonderzoek (zie ook 7.5.2)
      4. Blz. 519 7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend
       1. Blz. 520 In 2021 minimaal drie basisscholen die het schoolplein vergroenen.
      5. Blz. 521 7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden
       1. Blz. 522 Alle schoolpleinen blijven (gedeeltelijk) openbaar toegankelijk na schooltijden voor spelen en ontmoeting, incl. de nieuw te bouwen schoolgebouwen voor de Zwaneridder en de Margrietschool.
     3. Blz. 523 Risico's
    9. Blz. 524 7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
     1. Blz. 525 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 526 Doelstellingen
      1. Blz. 527 7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
       1. Blz. 528 Borging onderwijszorgarrangement SBO De Dijk d.m.v. verbinding hulp en ondersteuning op school en thuis.
       2. Blz. 529 Borging project Handle with Care.
       3. Blz. 530 Matrix Passende Samenwerking met de (wettelijke) verdeling van verantwoordelijkheden tussen Jeugdwet en Onderwijswetten in de FoodValley, geldend voor scholen, gemeenten en samenwerkingsverbanden (SWV)
       4. Blz. 531 Meer thuis nabij onderwijs: enkele Wageningse kinderen die op speciaal onderwijs in Ede zitten, gaan het volgende schooljaar naar SBO De Dijk in Wageningen naar school
     3. Blz. 532 Risico's
    10. Blz. 533 7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
     1. Blz. 534 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 535 Doelstellingen
      1. Blz. 536 7.7.1 Controle kinderopvanglocaties
       1. Blz. 537 Kwalitatief goede kinderopvang d.m.v. 100% controle op kinderdagopvanglocaties, steekproefsgewijze controle bij gastouders en het nemen van maatregelen bij eventuele onvolkomenheden.
     3. Blz. 538 Risico's
    11. Blz. 539 Algemene informatie programma 7
     1. Blz. 540 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 541 Beleidskader
     3. Blz. 542 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 543 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 544 Programma 8 Wonen
    1. Blz. 545 Waarom dit programma?
    2. Blz. 546 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 547 8.1 Voldoende woningen in balans over de stad
     1. Blz. 548 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 549 Doelstellingen
      1. Blz. 550 8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep
       1. Blz. 551 In 2021 worden circa 50 sociale huurwoningen opgeleverd in o.a. de plannen Kortenoord, Ireneplan en Torckdael.
       2. Blz. 552 Middels prestatieafspraken met de Woningstichting zetten we in op meer, passende en betaalbare sociale huurwoningen. We realiseren een huisvestingsverordening tbv een eerlijke verdeling van de woonruimte en stimulering van doorstroming.
       3. Blz. 553 Het toepassen van de woningmarktstrategie bij nieuwbouwplannen vergroot het aantal sociale huurwoningen in Wageningen. Sociale huurwoningen in de nieuwbouw worden minimaal 25 jaar behouden voor de doelgroep middels de doelgroepenverordening.
       4. Blz. 554 Het strategisch beraad betaalbaar wonen tussen ontwikkelaars en de Woningstichting leidt tot betere sturing op de kwaliteit van nieuwe sociale huurwoningen.
      2. Blz. 555 8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders
       1. Blz. 556 Huisvesten van statushouders overeenkomstig de taakstelling provincie c.q. het Rijk en in samenwerking met de Regio Foodvalley.
      3. Blz. 557 8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen
       1. Blz. 558 Via de lening Toekomstbestendig Wonen Gelderland zijn meer huishoudens in Wageningen in staat om hun woning levensloopbestendig te maken.
       2. Blz. 559 Op basis van het gezamenlijk Statement Wonen & Zorg (gemeente, huurders en De Woningstichting) wordt een uitvoeringsagenda opgesteld met zorgorganisaties en andere betrokken partijen en een start gemaakt met de uitvoering.
       3. Blz. 560 Het toetsingskader van de woningmarktstrategie wordt gehanteerd. Hiermee stimuleren we dat bouwplannen voor het overgrote deel uit levensloopbestendige woningen bestaat en bij voorkeur in de nabijheid van voorzieningen.
       4. Blz. 561 Onder de noemer 'Anders Wonen' wordt samen met gemeenten en wooncorporaties regio Foodvalley gezocht naar een of meerder locaties voor huisvesting voor Wageningse inwoners die in een crisissituatie verkeren.
      4. Blz. 562 8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod
       1. Blz. 563 Het nieuwe beleid kamerverhuur levert verspreid over Wageningen een bijdrage aan de kwalitatieve en kwantitatieve behoefte aan studentenhuisvesting op.
       2. Blz. 564 De nieuwbouw van de locaties Kirpestein, Costerweg 65 en Marijkeweg 20 levert in de periode 2021-2022 742 studentenkamers op. De potentiële locaties Bornsesteeg en campus Born Oost leveren op middellange termijn 560 studenteneenheden op.
       3. Blz. 565 Op basis van de monitor studentenhuisvesting en de evaluatie woningmarktstrategie in 2021, volgt een herijking van het besluit over studentenhuisvestingslocaties.
       4. Blz. 566 Gezamenlijk met partners onderzoeken we de mogelijkheden voor studentenhuisvestingslocaties in de regio (Ede) voor de langere termijn.
      5. Blz. 567 8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens
       1. Blz. 568 In 2021 worden middenhuurwoningen opgeleverd in oa de nieuwbouwplannen Dreijen fase 1 en het voormalig Stadskantoor.
       2. Blz. 569 In de periode 2021 worden koopwoningen tussen € 220.000 en € 290.000 opgeleverd in o.a. de plannen De Dreijen fase I en Kortenoord.
      6. Blz. 570 8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers
       1. Blz. 571 Het toepassen van de woningmarktstrategie bij nieuwbouwplannen vergroot het aantal sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en koopwoningen tussen € 220.000 en € 290.000 in Wageningen ten behoeve van starters, Phd’ers en kenniswerkers.
       2. Blz. 572 Het aanbod van short stay (zelfstandige, gemeubileerde eenheden) is in overeenstemming met de behoefte van tijdelijke expats.
      7. Blz. 573 8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen
       1. Blz. 574 In 2021 worden circa 250 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Bij alle nieuwbouwplannen wordt conform de woningmarktstrategie ingezet op meer differentiatie van woningtypen, duurzame woningen en ruimte voor groen in de woonomgeving.
       2. Blz. 575 De regionale verstedelijkingsstrategie zet in op het terugdringen van het tekort aan woningen zonder het groene karakter van de regio te verliezen.
       3. Blz. 576 De inzet op de intensivering van en de zoektocht naar nieuwe woningbouwlocaties sluit aan bij de demografische & marktontwikkelingen .
     3. Blz. 577 Risico's
    4. Blz. 578 8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte
     1. Blz. 579 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 580 Doelstellingen
      1. Blz. 581 8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig
       1. Blz. 582 Op basis van de woningmarktstrategie zijn nieuwbouwprogramma’s meer gedifferentieerd opgebouwd.
       2. Blz. 583 Via de woningmarktstrategie en visie Buitengebied stimuleren we alternatieve woonvormen zoals Tiny Houses, cpo of friends-achtige concepten.
       3. Blz. 584 Aan de hand van een specifieke handreiking beoordelen we de aanvragen van omgevingsvergunning voor Tiny Houses in het binnenstedelijk gebied.
       4. Blz. 585 In het buitengebied zijn de ruimtelijke kaders voor alternatieve woonvormen uitgewerkt.
      2. Blz. 586 8.2.2 Gemengd wonen in de buurt
       1. Blz. 587 Het Groene Hofje, 12 zelfstandige woningen in Kortenoord voor autistische jongeren op loopafstand van de mantelzorger wordt in 2021 gerealiseerd. Gemeente Wageningen faciliteert Het Groene Hofje vanuit het principe scheiden van wonen en zorg.
       2. Blz. 588 Via de woningmarktstrategie wordt gedifferentieerd bouwen en bouwen in het kader van ontmoeting (hofjeswoningen) voor jongeren en ouderen gestimuleerd.
       3. Blz. 589 Samen met betrokken partijen in Wageningen zijn afspraken gemaakt over hoe we in Wageningen met woonoverlast omgaan en elkaar hierin kunnen ondersteunen.
      3. Blz. 590 8.2.3 Herstructurering buurten
       1. Blz. 591 In de pilot de Nude, Wijk van de toekomst hebben de uitgangspunten van de Woonvisie een plek gekregen. Onderzocht wordt hoe de warmtevraag beperkt kan worden en hoe duurzame warmtevoorziening ingezet kan worden ipv aardgas.
       2. Blz. 592 In de uitwerking van herontwikkeling van de Julianastraat en Braakakkerweg krijgen de uitgangspunten van de Woonvisie en de Woningmarktstrategie een plek.
     3. Blz. 593 Risico's
    5. Blz. 594 8.3 Duurzaamheid en woonlasten
     1. Blz. 595 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 596 Doelstellingen
      1. Blz. 597 8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw
       1. Blz. 598 prestatieafspraken met woningcorporaties over verduurzaming bestaande woningvoorraad zijn uitgevoerd.
      2. Blz. 599 8.3.2 Bewustwording energiebesparing
       1. Blz. 600 Zie programma 4.1
      3. Blz. 601 8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal
       1. Blz. 602 Het duurzaam bouwen beleid is herijkt en vastgesteld.
       2. Blz. 603 Met projectontwikkelaars van projecten met meer dan 5 woningen is een duurzaamheidsprofiel opgesteld.
     3. Blz. 604 Risico's
    6. Blz. 605 8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers
     1. Blz. 606 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 607 Doelstellingen
      1. Blz. 608 8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers
       1. Blz. 609 Er is voor € 778.000,- aan gemeentelijk vastgoed verkocht, waarbij er ook een plan ligt voor gemeentelijk strategisch vastgoed (bijvoorbeeld eigendom Werkpunt e.a.)
     3. Blz. 610 Risico's
    7. Blz. 611 8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht
     1. Blz. 612 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 613 Doelstellingen
      1. Blz. 614 8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille
       1. Blz. 615 Vastgoed- en huisvestingsbeleid is opgesteld overeenkomstig de moties 2M4 en 2M5 die zijn aangenomen bij de Programmabegroting 2020 - 2023.Het faciliteren van ruimte voor maatschappelijke- en culturele groeperingen wordt hierin integraal opgenomen. .
       2. Blz. 616 Er is een voorkeursscenario vastgesteld die als basis dient voor de nieuw te sluiten concessieovereenkomst vanaf 2023 voor de exploitatie en verduurzaming van zwembad De Bongerd.
     3. Blz. 617 Risico's
    8. Blz. 618 8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030
     1. Blz. 619 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 620 Doelstellingen
      1. Blz. 621 8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed
       1. Blz. 622 Op het dak van sporthal de Vlinder liggen zonnepanelen en het gebouw 't Palet is verduurzaamd.
     3. Blz. 623 Risico's
    9. Blz. 624 Algemene informatie programma 8
     1. Blz. 625 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 626 Beleidskader
     3. Blz. 627 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 628 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 629 Programma 9 Sport en cultuur
    1. Blz. 630 Waarom dit programma?
    2. Blz. 631 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 632 9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer
     1. Blz. 633 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 634 Doelstellingen
      1. Blz. 635 9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub
       1. Blz. 636 Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer.
      2. Blz. 637 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid
       1. Blz. 638 In 2021 bekostigt de gemeente de Lekker in je Vel aanpak. Sportaanbieders kunnen voor een gezonde sportkantine gratis advies en ondersteuning inwinnen.
      3. Blz. 639 9.1.3 Aantal sportende ouderen
       1. Blz. 640 Het percentage Wageningse ouderen (65+) dat tenminste één dag in de week sport is 50% of meer. De gemeente stimuleert het sporten van ouderen door middel van de buurtsportcoach.
      4. Blz. 641 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins
       1. Blz. 642 De gemeente subsidieert de buurtsportcoach. De buurtsportcoaches maken gebruik van sport- en beweeginterventies om mensen (uit bepaalde doelgroepen) structureel meer laten bewegen.
      5. Blz. 643 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen
       1. Blz. 644 De gemeente subsidieert buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches bieden scholen ondersteuning om meer beweegactiviteiten tijdens de schooldag aan te bieden aan de kinderen.
     3. Blz. 645 Risico's
    4. Blz. 646 9.2 Meer volwassenen sporten
     1. Blz. 647 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 648 Doelstellingen
      1. Blz. 649 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen
       1. Blz. 650 Het aantal volwassenen in Wageningen dat voldoende beweegt volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.
      2. Blz. 651 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen
       1. Blz. 652 Minimaal 60% van de volwassenen sport tenminste 1 keer per week. (De monitor van de VGGM geeft over het lidmaatschapspercentage geen uitsluitsel.)
      3. Blz. 653 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima
       1. Blz. 654 Volwassenen en kinderen kunnen in 2021 via het 'ik doe mee'-fonds een vergoeding krijgen voor sportieve activiteiten en sportkleding en middelen.
     3. Blz. 655 Risico's
    5. Blz. 656 9.3 Veelzijdig cultureel aanbod
     1. Blz. 657 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 658 Doelstellingen
      1. Blz. 659 9.3.1 Bevordering professionele kunst
       1. Blz. 660 In 2021 subsidiëren we Stichting Junushoff om een volwaardig theater te beheren en te exploiteren.
       2. Blz. 661 We subsidiëren popupop om het landelijk popcircuit naar Wageningen te halen.
      2. Blz. 662 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven
       1. Blz. 663 Als er moet worden nagedacht over creatieve en innovatieve oplossingen voor het culturele veld in Wageningen, worden kunstenaars uitgenodigd en uitgedaagd om hierover mee te denken.
      3. Blz. 664 9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur
       1. Blz. 665 De bblthk ontvangt subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden: 'ter beschikking stellen van kennis en informatie', 'ontwikkeling en educatie', 'lezen en literatuur', 'ontmoeting en debat' en 'kunst en cultuur'.
      4. Blz. 666 9.3.4 Poppodium
       1. Blz. 667 Door subsidie voor popupop worden samenwerkende podia en organisatoren in staat gesteld pop naar Wageningen te halen.
      5. Blz. 668 9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding
       1. Blz. 669 Gedurende het hele jaar vinden er activiteiten plaats in het teken van 'vrijheid' en 'de bevrijding', met daarin specifieke aandacht voor 75 + 1 jaar vrijheid.
      6. Blz. 670 9.3.6 Cultuureducatie en participatie
       1. Blz. 671 In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden.
      7. Blz. 672 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap
       1. Blz. 673 In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen.
       2. Blz. 674 De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd.
     3. Blz. 675 Risico's
    6. Blz. 676 9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur
     1. Blz. 677 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 678 Doelstellingen
      1. Blz. 679 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur
       1. Blz. 680 De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd.
      2. Blz. 681 9.4.2 Cultuureducatie jongeren
       1. Blz. 682 Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het Kunstmenu is een samenwerking van alle Wageningse basisscholen, culturele aanbieders uit de regio en de gemeente Wageningen.
       2. Blz. 683 Door cofinanciering van de gemeente kunnen Wageningse scholen deelnemen aan het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
       3. Blz. 684 In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden.
      3. Blz. 685 9.4.3 Bevordering amateurkunst
       1. Blz. 686 In 2021 verstrekken we amateurkunstsubsidies en subsidies voor eenmalige culturele activiteiten, zaalhuur Junushoff en tentoonstellingen.
      4. Blz. 687 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat
       1. Blz. 688 De bblthk ontvangt in 2021 subsidie waardoor zij in staat is om haar vijf pijlers in stand te houden, waaronder de pijler 'ontmoeting en debat'.
      5. Blz. 689 9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie
       1. Blz. 690 De bblthk ontvangt in 2021 subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden: waaronder 'ontwikkeling en educatie' en 'lezen en literatuur'.
      6. Blz. 691 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie
       1. Blz. 692 In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen voor om samenwerking in de buitenschoolse educatie te bevorderen.
     3. Blz. 693 Risico's
    7. Blz. 694 9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen
     1. Blz. 695 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 696 Doelstellingen
      1. Blz. 697 9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie
       1. Blz. 698 In 2021 ontvangt de bblthk subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden, waaronder de pijler 'ter beschikking stellen van kennis en informatie'.
      2. Blz. 699 9.5.2 Cultuurhistorie
       1. Blz. 700 In 2021 verstrekken we een subsidie aan museum de Casteelse Poort. Het museum heeft permanente exposities over het rijke verleden van Wageningen en kortlopende tentoonstellingen over speciale onderwerpen.
      3. Blz. 701 9.5.3 Archieven
       1. Blz. 702 In 2021 is het archief voor het publiek toegankelijk. Opslag en waar mogelijk digitalisering van het Wagenings archief is een continue proces.
      4. Blz. 703 9.5.4 Deelname cultuur
       1. Blz. 704 In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen.
     3. Blz. 705 Risico's
    8. Blz. 706 Algemene informatie programma 9
     1. Blz. 707 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 708 Beleidskader Sport
     3. Blz. 709 Beleidskader Cultuur
     4. Blz. 710 Betrokkenheid verbonden partijen
     5. Blz. 711 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 712 Programma 10 Veiligheid
    1. Blz. 713 Waarom dit programma?
    2. Blz. 714 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 715 10.1 Ondermijning
     1. Blz. 716 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 717 Doelstellingen
      1. Blz. 718 10.1.1 Opstellen/actualiseren ondermijningsbeeld
       1. Blz. 719 Actueel ondermijningsbeeld opstellen
       2. Blz. 720 Zicht op diverse vormen van ondermijning. Witte vlekken in beeld.
      2. Blz. 721 10.1.2 Creëren van bewustwording
       1. Blz. 722 Interne bewustwording bevorderen (medewerkers gemeente).
       2. Blz. 723 Externe bewustwording bevorderen (externe ketenpartners).
       3. Blz. 724 Betere informatiepositie opbouwen.
      3. Blz. 725 10.1.3 Opzetten van een lokale aanpak
       1. Blz. 726 Plan van aanpak opstellen, waarin de werkwijze van de gemeente Wageningen wordt beschreven.
      4. Blz. 727 10.1.4 Aanpak specifieke cases
       1. Blz. 728 Casuïstiek oppakken met ketenpartners.
     3. Blz. 729 Risico's
    4. Blz. 730 10.2 Verbinding zorg en veiligheid
     1. Blz. 731 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 732 Doelstellingen
      1. Blz. 733 10.2.1 Integrale samenwerking en afstemming maatschappelijke partners voor effectieve aanpak van diverse onderwerpen op gebied van zorg, veiligheid en leefbaarheid
       1. Blz. 734 Door het maken van een wijkscan van elke buurt kan op operationeel niveau direct die punten worden opgepakt die bijdragen aan een verbetering van de woon- en leefsituatie van de inwoners.
       2. Blz. 735 Ontwikkelen van integraal plan van aanpak voor de samenwerking van het Veiligheidshuis en de gemeenten West-Veluwe. Door dit plan kan de samenwerking worden versterkt, criminaliteit worden teruggedrongen en recidive worden verminderd.
      2. Blz. 736 10.2.2 Terugdringen overlast van personen met verward (onbegrepen) gedrag
       1. Blz. 737 Overlast voor de omgeving verminderen of voorkomen door integrale aanpak.
      3. Blz. 738 10.2.3 Aanpak re-integratie ex-gedetineerden
       1. Blz. 739 Recidive verminderen.
      4. Blz. 740 10.2.4 Aanpak mensenhandel
       1. Blz. 741 We beschikken over een goed, samenhangend mensenhandelbeleid en voeren dit in de praktijk uit.
      5. Blz. 742 10.2.5 Aanpak WvGGZ
       1. Blz. 743 Afronding pilot regionale samenwerking en doorontwikkelen van de aanpak
     3. Blz. 744 Risico's
    5. Blz. 745 10.3 Evenementen
     1. Blz. 746 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 747 Doelstellingen
      1. Blz. 748 10.3.1 Uitwerken van evenementenbeleid en -protocol
       1. Blz. 749 Evenementenbeleid opstellen, waarbij richtlijnen en kaders strak omschreven en gehanteerd worden.
      2. Blz. 750 10.3.2 Inrichten van integrale ketensamenwerking met alle betrokkenen.
       1. Blz. 751 Sluitende aanpak met ketenpartners realiseren.
     3. Blz. 752 Risico's
    6. Blz. 753 10.4 Crisisbeheersing
     1. Blz. 754 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 755 Doelstellingen
      1. Blz. 756 10.4.1 Opleiden, trainen en oefenen van de lokale crisisorganisatie
       1. Blz. 757 Het opstellen (en uitvoeren) van een OTO-plan voor de gemeentelijke crisisorganisatie.
       2. Blz. 758 Inrichting van de lokale crisisorganisatie op orde en zorgen voor een up-to-date alarmeringssysteem.
      2. Blz. 759 10.4.2 Bouwen Bevolkingszorg
       1. Blz. 760 Leveren van functionarissen voor de regionale crisisorganisatie
       2. Blz. 761 Implementeren van de nieuwe visie op Bevolkingszorg
     3. Blz. 762 Risico's
    7. Blz. 763 10.5 Criminaliteit en overlast
     1. Blz. 764 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 765 Doelstellingen
      1. Blz. 766 10.5.1 Overlast
      2. Blz. 767 10.5.2 HIC-delicten
      3. Blz. 768 10.5.3 Cybercrime
      4. Blz. 769 10.5.4 APV en Bijzondere wetten
     3. Blz. 770 Risico's
    8. Blz. 771 Algemene informatie programma 10
     1. Blz. 772 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 773 Beleidskader
     3. Blz. 774 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 775 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 776 Programma 11 Transparante overheid
    1. Blz. 777 Waarom dit programma?
    2. Blz. 778 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 779 11.1 Dienstverlening
     1. Blz. 780 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 781 Doelstellingen
      1. Blz. 782 11.1.1 Digitale dienstverlening
       1. Blz. 783 Er is een inwonersportaal waarin inwoners worden geïnformeerd over individuele zaken
       2. Blz. 784 Er is een nieuwe applicatie ter vervanging van ons kernsysteem voor o.a. de postregistratie geïmplementeerd.
      2. Blz. 785 11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI
       1. Blz. 786 Nieuwe systemen worden aangesloten op de GDI-bouwstenen waar dat mogelijk is
      3. Blz. 787 11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen
       1. Blz. 788 Digitale afspraken en producten worden gepromoot.
       2. Blz. 789 Meer producten zijn digitaal. Web-formulieren zijn verbeterd.
       3. Blz. 790 Er is een dienstverleningsconcept.
      4. Blz. 791 11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen
       1. Blz. 792 In 2021 is het resultaat dat we voldoen aan verschillende audits DigiD, SUWI, BRP, PNIK. BAG, BRO en BGT
      5. Blz. 793 11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners
       1. Blz. 794 Inwoners geven inspraak via het Digitale Platform "Stem van Wageningen".
      6. Blz. 795 11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers
       1. Blz. 796 Data-analyses van klantcontacten zijn leidend om de dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie te stroomlijnen.
     3. Blz. 797 Risico's
    4. Blz. 798 11.2 Voldoen aan verplichtingen
     1. Blz. 799 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 800 Doelstellingen
      1. Blz. 801 11.2.1 Correcte persoonsregistratie
       1. Blz. 802 De kwaliteit van de Basisregistratie is gewaarborgd.
      2. Blz. 803 11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten
       1. Blz. 804 Producten en diensten worden binnen de wettelijke termijnen aangeboden.
      3. Blz. 805 11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen
       1. Blz. 806 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uit brengen bij verkiezingen
     3. Blz. 807 Risico's
    5. Blz. 808 11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen
     1. Blz. 809 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 810 Doelstellingen
      1. Blz. 811 11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker
       1. Blz. 812 De website wordt geherstructureerd op basis van zoekgedrag.
      2. Blz. 813 11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd
       1. Blz. 814 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd.
      3. Blz. 815 11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar
       1. Blz. 816 Informatie is indien mogelijk als open data beschikbaar
     3. Blz. 817 Risico's
    6. Blz. 818 11.4 Privacy
     1. Blz. 819 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 820 Doelstellingen
      1. Blz. 821 11.4.1 Informatiebeveiliging
       1. Blz. 822 Actualisatie van het informatie- en veiligheidsbeleid conform actuele wet- en regelgeving
      2. Blz. 823 11.4.2 Gegevens van inwoners
       1. Blz. 824 Elk jaar wordt er een audit uitgevoerd. Uit de audit blijkt of we voldoen.
     3. Blz. 825 Risico's
    7. Blz. 826 11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen
     1. Blz. 827 Wat willen wij bereiken?
     2. Blz. 828 Doelstellingen
      1. Blz. 829 11.5.1 Democratische vernieuwing
       1. Blz. 830 In 2020 zijn we gestart met vier experimenten. Dat zijn: Klare Taal, Digitaal Platform, Burgerberaad en uitbreiding van Right To Challenge.
     3. Blz. 831 Risico's
    8. Blz. 832 11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen
     1. Blz. 833 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 834 Doelstellingen
      1. Blz. 835 11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking
       1. Blz. 836 De raad stelt (gewijzigde) GR'en vast.
     3. Blz. 837 Risico's
    9. Blz. 838 11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid
     1. Blz. 839 Wat willen we bereiken?
     2. Blz. 840 Doelstellingen
      1. Blz. 841 11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid
       1. Blz. 842 In 2021 voeden we trajecten waar beleid wordt opgesteld, herijkt of geëvalueerd door middel van data-analyses.
      2. Blz. 843 11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten
       1. Blz. 844 In 2021 gaan we gebruik maken van dashboards ontwikkeld door data-analisten die in dienst zijn bij de gemeente Wageningen
     3. Blz. 845 Risico's
    10. Blz. 846 Algemene informatie programma 11
     1. Blz. 847 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 848 Beleidskader
     3. Blz. 849 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 850 Wat mag het kosten?
   13. Blz. 851 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    1. Blz. 852 Waarom dit programma?
    2. Blz. 853 Algemene informatie programma 12
     1. Blz. 854 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 855 Beleidskader
     3. Blz. 856 Betrokken verbonden partijen
     4. Blz. 857 Wat mag het kosten?
   14. Blz. 858 Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020
    1. Blz. 859 Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020
   15. Blz. 860 Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst
    1. Blz. 861 Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst
  3. Blz. 862 Paragrafen
   1. Blz. 863 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 864 Inleiding
    2. Blz. 865 Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 866 Risico’s
    4. Blz. 867 Afgedekte risico’s
    5. Blz. 868 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 869 Financiële kengetallen
   2. Blz. 870 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 871 Inleiding
    2. Blz. 872 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 873 Openbare verlichting
    4. Blz. 874 Speelvoorzieningen
    5. Blz. 875 Water en riolering
    6. Blz. 876 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 877 Scholen
   3. Blz. 878 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 879 Inleiding
    2. Blz. 880 Mens , organisatie en informatie
    3. Blz. 881 Strategie en innovatie
    4. Blz. 882 Processen op orde
    5. Blz. 883 Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service
    6. Blz. 884 Verantwoording
    7. Blz. 885 In control
   4. Blz. 886 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 887 Inleiding
    2. Blz. 888 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 889 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 890 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 891 Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 892 Overige verbonden partijen
   5. Blz. 893 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 894 Inleiding
    2. Blz. 895 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 896 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 897 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 898 Resultaat
    6. Blz. 899 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 900 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 901 Inleiding
    2. Blz. 902 Heffingen / belastingen 2021
    3. Blz. 903 Kwijtscheldingsbeleid
    4. Blz. 904 Kostendekkendheid heffingen
    5. Blz. 905 Belastingopbrengsten
    6. Blz. 906 Belastingdruk
   7. Blz. 907 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 908 Inleiding
    2. Blz. 909 Uitstaande geldleningen (ug)
    3. Blz. 910 Ontvangen geldleningen (og)
    4. Blz. 911 Renteontwikkeling en rentevisie
    5. Blz. 912 Garanties en borgstellingen
    6. Blz. 913 Kasgeldlimiet
    7. Blz. 914 Renterisiconorm
    8. Blz. 915 Liquiditeitsplanning
    9. Blz. 916 Schatkistbankieren
    10. Blz. 917 EMU-saldo en EMU-schuld
    11. Blz. 918 Renteschema
   8. Blz. 919 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
    1. Blz. 920 Inleiding
    2. Blz. 921 Beleid en wetgeving
    3. Blz. 922 De uitgangspunten en resultaten
    4. Blz. 923 Het bereik van de regelingen
    5. Blz. 924 Beleids- en beheersmatige aspecten
    6. Blz. 925 Ontwikkelingen
  4. Blz. 926 Financiële begroting
   1. Blz. 927 Overzicht baten en lasten
    1. Blz. 928 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 929 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 930 Overzicht baten en lasten
   2. Blz. 931 Geraamde baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 932 Geraamde baten en lasten per taakveld
   3. Blz. 933 Verdeling taakvelden per programma
    1. Blz. 934 Verdeling taakvelden per programma
   4. Blz. 935 Incidentele baten en lasten per programma
    1. Blz. 936 Incidentele baten en lasten per programma
    2. Blz. 937 Incidentele baten en lasten > € 100.000
   5. Blz. 938 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen
    1. Blz. 939 Meerjarenoverzicht reserves en voorzieningen
   6. Blz. 940 Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024
    1. Blz. 941 Meerjareninvesteringsplanning 2021-2024
   7. Blz. 942 Meerjarenbalans
    1. Blz. 943 Meerjarenbalans
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap