Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Algemene informatie programma 12

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

  • Verordening  (water)toeristen-belasting 2020
  • Verordening  parkeerbelastingen  2020
  • Verordening hondenbelasting  2020
  • Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
  • Verordening precariobelasting  kabels en leidingen 2017 en 2016
  • Financiële verordening  gemeente Wageningen 2019
  • Controleverordening gemeente  Wageningen, ex art. 213  Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

  • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
  • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
  • Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokken verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokken verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De BNG, de Bank Nederlandse gemeenten.

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Algemene dekking en onvoorzien zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 23.891 15.883 14.618 13.412 13.580 13.692
Totale lasten 23.891 15.883 14.618 13.412 13.580 13.692
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 79.763 70.732 70.786 71.041 71.832 72.515
Totale baten 79.763 70.732 70.786 71.041 71.832 72.515
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 55.872 54.849 56.168 57.629 58.252 58.823
Totaal saldo 55.872 54.849 56.168 57.629 58.252 58.823

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Beleggingen en overige financiële middelen 23 3 2 2 2 2
Lokale belastingen 1.274 1.429 1.497 457 467 477
Algemene uitkering 830 - - - - -
Algemene uitgaven en inkomsten 5.299 855 134 21 -30 -112
Bedrijfsvoering 16.465 13.596 12.985 12.931 13.140 13.325
Totale lasten 23.891 15.883 14.618 13.412 13.580 13.692
BATEN
Beleggingen en overige financiële middelen 277 275 152 164 143 143
Lokale belastingen 12.722 14.062 14.079 13.151 13.077 13.260
Algemene uitkering 55.061 53.574 55.320 56.645 57.519 58.254
Algemene uitgaven en inkomsten 6.261 2.012 360 250 250 -
Bedrijfsvoering 5.443 808 875 832 842 858
Totale baten 79.763 70.732 70.786 71.041 71.832 72.515
SALDO 55.872 54.849 56.168 57.629 58.252 58.823

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)