Paragraaf 6 Lokale heffingen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Deze paragraaf geeft inzicht in de heffingen van de gemeente. Hierbij gaat het zowel om de gebonden als de ongebonden heffingen. Van gebonden heffingen is het bestedingsdoel wettelijk bepaald, bijvoorbeeld van de afvalstoffenheffing. Van ongebonden heffingen is het bestedingsdoel niet wettelijk bepaald, bijvoorbeeld van de OZB, de onroerendezaakbelasting. De baten en lasten van de ongebonden heffingen maken ook deel uit van het programma Algemene dekking en onvoorzien. De baten en lasten van de gebonden heffingen zijn meegenomen in de desbetreffende programma’s.

De lokale heffingen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente. Deels dienen ze als algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke uitgaven, deels ter verrekening van de kosten van de specifieke dienstverlening. Wageningen kent de volgende lokale heffingen:

Ongebonden:

 • Onroerendezaakbelastingen (OZB)
 • Hondenbelasting
 • Parkeerbelastingen
 • Precariobelasting (bovengronds)
 • Precariobelasting (voor kabels en leidingen)
 • (Water)toeristenbelasting
 • Reclamebelasting

Gebonden:

 • Afvalstoffenheffing
 • Rioolheffing
 • Leges
 • Scheepvaartrechten
 • Veergelden
 • Begraafrechten
 • Marktgelden

Voor diverse heffingen voert de gemeente een kwijtscheldingsbeleid voor de minima.

Heffingen / belastingen 2021

Terug naar navigatie - Heffingen / belastingen 2021

Algemeen

De gemeenteraad stelt de belastingverordeningen en daarmee de tarieven voor de lokale heffingen vast. De belastingverordeningen worden gelijktijdig met de begroting ter vaststelling aan de raad aangeboden. De tarieven voor 2021 worden trendmatig verhoogd met 1,85%. De afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Ongebonden:

Onroerende-zaakbelastingen (OZB)

Gegevens

Percentage

 2020

Percentage

 2021

Eigenaren woningen

0,14869 0,15144

Gebruikers niet-woningen

0,29846 0,31338

Eigenaren niet-woningen

0,37276 0,39140

 

Bij deze tarieven is uitgegaan van een verhoging van de tarieven met 1,85%. De tarieven zijn nog niet gecorrigeerd voor de waardeverandering als gevolg van de herwaardering. Zoals gebruikelijk stellen wij bij de vaststelling van de belastingverordeningen in november voor de tarieven voorlopig wat hoger vast te stellen. Begin volgend jaar komt dan het raadsvoorstel met de definitieve tarieven, gebaseerd op de uitkomst van de herwaardering.

Parkeerbelastingen

De parkeertarieven blijven in 2021 ongewijzigd.

Reclamebelasting

De tarieven voor 2021 worden met 1,85% verhoogd.

Precariobelasting

Het tarief voor de Precariobelasting kabels en leidingen blijft ongewijzigd.

Hondenbelasting

De tarieven voor 2021 worden met 1,85% geïndexeerd.

Toeristenbelasting

De tarieven voor 2021 worden met 1,85% geïndexeerd.

Gebonden:

Afvalstoffenheffing

De kosten in 2021 nemen toe en er kan niet meer worden gecompenseerd uit de egalisatiereserve, waardoor een verhoging van het tarief nodig is. De toenemende kosten komen door:       

 • hogere kosten bij de Afvalcombinatie De Vallei (ACV) als gevolg van de herijking tarieven en de daarbij horende nieuwe gestandaardiseerde tarieven die door de ACV 2021 gehanteerd zullen worden voor alle deelnemende  gemeenten.   
 • er wordt rekening mee gehouden dat er in het begrotingsjaar geen winstuitkering is van ACV.
 • In de jaarrekening 2019 is op het product afval een tekort ontstaan van € 382.000. Dit tekort zal in de vijfjarige periode 2021 t/m 2025 worden terugbetaald vanuit het product afval aan de reserve Kapitaal zonder bestemming.

De tarieven voor 2021 in euro’s per belastingjaar zijn als volgt:

Gegevens

Tarief

2020

Tarief

2021

Eenpersoonshuishoudens

204,24 240,19

Meerpersoonshuishoudens

290,95 326,42


Rioolheffing

De tarieven voor 2021 worden met de normale index verhoogd. In euro’s per belastingjaar zijn ze dan als volgt:

Gegevens

Tarief

2020

Tarief

2021

Eenpersoonshuishouden

113,15 115,24

Tweepersoonshuishouden

135,72 138,23

Meerpersoonshuishouden

158,29 161,22

 

Voor het belastingjaar 2021 wordt van de tarieven voor de rioolheffing 78,8% geïnd.

Leges

De tarieven in Titel II en III van de Legesverordening worden met 1,85% geïndexeerd.

Veergelden

De tarieven per overzetting blijven in 2021 ongewijzigd.

Scheepvaartrechten

De tarieven voor scheepsvaartrechten blijven in 2021 ongewijzigd. De tarieven zijn marktconform.

Begraafrechten

De tarieven in de verordening begraafrechten zullen voor 2021 met 1,85% worden geïndexeerd.

Marktgelden

De tarieven voor de markt blijven in 2021 ongewijzigd. De tarieven zijn marktconform.

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

De gemeente voert een actief en maximaal kwijtscheldingsbeleid, waarbij kwijtschelding wordt verleend op basis van een inkomen van 100% van de bijstandsnorm. Kwijtschelding wordt in 2021 verleend voor de afvalstoffenheffing (begroot € 230.000), het rioolrecht (begroot € 115.000) en de hondenbelasting (1e hond, begroot € 10.000). Daarnaast kunnen minima in aanmerking komen voor vergoeding van de legeskosten van ID- bewijzen (begroot € 3.400). Naar verwachting zullen circa 850 huishoudens gebruik maken van de kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht, 110 huishoudens van de kwijtschelding hondenbelasting en 60 huishoudens van de kwijtschelding leges ID-bewijzen.

Voor ondernemers als natuurlijke persoon bestaat onder bepaalde voorwaarden ook de mogelijkheid kwijtschelding te krijgen voor de genoemde belastingen.

Kostendekkendheid heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkendheid heffingen

Sinds de begroting 2017 moet een onderbouwing gegeven worden van de mate van kostendekkendheid van de gebonden heffingen en de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Uitgangspunt bij de heffingen in Wageningen is al jaren dat iedere heffing 100% kostendekkend is. Bij de afvalstoffen- en rioolheffing is dat bovendien inclusief de kosten van de kwijtschelding. We geven hieronder de onderbouwing.

Voor de overhead geldt het volgende: de directe uren worden verhoogd met een opslagpercentage. Het opslagpercentage wordt bepaald door de verhouding indirecte/directe kosten van de totale apparaatskosten. Dit percentage bedraagt 85%.

Opbrengst (x € 1.000) Afvalstoffen-heffing Riool-heffing Veer-gelden Begraaf-rechten Markt-gelden Scheep-vaartrecht
Kosten taakveld(en) incl. (omslag) rente 4.503 2.197 629 442 74 623
Inkomsten taakveld(en) excl. Heffingen 318 676 50 178 0 212
Netto kosten taakveld 4.185 1.521 579 264 74 411
Overhead incl. (omslag) rente 155 210 354 157 20 45
BTW 752 141 0 0 0 0
Totaal toe te rekenen kosten 5.092 1.872 933 421 94 456
Opbrengst heffingen 5.092 1.872 726 421 89 456
Dekking 100% 100% 78% 100% 95% 100%

 

Voor de leges geldt wettelijk dat het totaal van de gehele verordening ten hoogste kostendekkend mag zijn. Het beleid van Wageningen is echter dat de verordening per titel van de verordening kostendekkend moet zijn, een inperking dus van de wettelijke ruimte. Hieronder geven we de kostendekkendheid per titel aan.

 

Volledige omschrijving per titel:

Titel 1: Algemene dienstverlening

Titel 2: Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Titel 3: Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Opbrengst (x € 1.000) Titel 1 Titel 2 Titel 3
Kosten taakveld(en) incl. (omslag) rente 1.036 1.416 339
Inkomsten taakveld(en) excl. Heffingen 90 0 0
Netto kosten taakveld 946 1.416 339
Overhead incl. (omslag) rente 605 153 250
BTW 0 0 0
Totaal toe te rekenen kosten 1.551 1.569 589
Opbrengst heffingen 456 1.344 32
Dekking 29% 86% 6%

Belastingopbrengsten

Terug naar navigatie - Belastingopbrengsten

De geraamde opbrengsten van de heffingen zijn als volgt:

Programma Opbrengst (x € 1.000) Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
1 Veergelden 657 726 726
1 Parkeerbelasting 1.144 1.222 1.222
2 Marktgelden 80 88 89
2 Scheepvaartrechten 459 456 456
3 Begraafrechten 535 401 421
4 Afvalstoffenheffing 4.055 4.473 5.093
4 Rioolheffing 2.515 2.362 1.872
12 OZB 10.642 11.402 11.657
12 Hondenbelasting 170 183 186
12 Toeristenbelastingen 185 228 231
12 Precariobelastingen 1.587 1.606 1.608
12 Reclamebelasting 97 119 121
m.n. 8 en 11 Leges 1.869 1.813 1.744
Totaal 23.994 25.077 25.426

Belastingdruk

Terug naar navigatie - Belastingdruk

Er zijn verschillende organisaties die met regelmaat de ontwikkeling van de lokale lasten volgen. Een van de meest neutrale en consistente onderzoeken is het jaarlijkse onderzoek van het Coelo (Centrum onderzoek economie van de lagere overheden).

Voor een meerpersoonshuishouden waarvan de bewoners tevens eigenaar van de woning zijn, komt Wageningen in de Atlas van de lokale lasten 2020 van het COELO binnen de provincie Gelderland op de 31e plaats. De tabel voor de eerste 31 gemeenten ziet er als volgt uit:

 

Nr Gemeente € per huishouden Rangnummer landelijk
1 Aalten 573 1
2 Nijkerk 591 2
3 Overbetuwe 595 3
4 Nunspeet 613 10
5 Putten 646 20
6 Harderwijk 650 24
7 Oost Gelre 669 29
8 Ede 680 33
9 Epe 689 40
10 Druten 712 67
11 Zutphen 712 66
12 Elburg 721 74
13 Berg en Dal 737 94
14 Doetinchem 740 99
15 Arnhem 750 111
16 Wijchen 755 118
17 Rheden 758 122
18 Oude Ijsselstreek 761 127
19 Duiven 765 136
20 Voorst 768 142
21 Nijmegen 777 158
22 Scherpenzeel 786 176
23 Westervoort 787 177
24 Bronckhorst 793 187
25 Tiel 794 189
26 Barneveld 796 191
27 Winterswijk 799 193
28 Zevenaar 802 203
29 Berkelland 806 209
30 Oldebroek 807 210
31 Wageningen 812 218

 

In onderstaande grafiek is de positie van Wageningen weergegeven op de landelijke ranglijst ten opzichte van de gemeente met de hoogste positie. Omdat het totale aantal gemeenten in Nederland langzaam afneemt, dalen hoge posities automatisch. Vanaf 2013 daalt Wageningen gestaag op de ranglijst, zowel in Gelderland als landelijk. In 2017 en 2018 vond een kleine stijging van het rangnummer van Wageningen plaats. In 2019 is de positie van Wageningen op de ranglijst gedaald. In 2020 heeft een stijging plaatsgevonden van de woonlastenpositie van Wageningen.