Programma 9 Sport en cultuur

Inhoud

Waarom dit programma?

Sport

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse gemeenschap.

Cultuur

Wij vinden het belangrijk om te onderstrepen dat cultuur een waarde in zich heeft. Naast dat je van cultuur kunt genieten, je blikveld kunt verruimen, iets kunt leren of er samen aan kunt deelnemen, draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen deelnemen aan de samenleving.

Beoogd maatschappelijk effect

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen gehad voor de  sport en cultuursector.  Al snel kwamen bijzondere initiatieven op gang. Langzaam komt er ook meer zicht op de langere termijn gevolgen . Het behouden en versterken van het sportieve en culturele leven in Wageningen is een grote maatschappelijke opgave.  Wij zien kansen in de  verbindende en integrale opbouw van het culturele leven, duurzaam accommodatiebeleid en een grotere verbinding tussen sport, cultuur en onderwijs, 

Sport

De gemeente Wageningen streeft ernaar inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren, zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:

 • Lekker in je vel!;
 • Blijven sporten door recreatiesport; 
 • Aandacht voor aangepast sporten;

Met het Sport- en beweegakkoord "Heel Wageningen in Beweging" zetten Wageningse partijen zich in om te werken aan  een gemeente waarin iedereen met plezier kan sporten en bewegen met plezier. Nu en in de toekomst. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn. Er wordt gefocust op 4 thema's hoofddoelen: 

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in beweging van jongs af aan
 • Gezond door sport en bewegen

De gemeente faciliteert deze partners bij de uitvoering van dit akkoord. 

Cultuur

Het CultuurActiePlan is eind 2020 aangepast aan de nieuwe inzichten die zijn ontstaan door de uitbraak van COVID-19. 

Er wordt gefocust op vier thema’s (hoofddoelen)

 • Cultuureducatie;
 • Cultuur is van en voor iedereen;
 • Ruimtebehoefte;
 • Samenwerking.

Daarnaast herijkt de bblthk in 2021 haar visie en  organiseert de gemeente in samenwerking met Wageningen 45 in 2021 extra activiteiten in het kader van 76 jaar bevrijding.  We maken er in 2021 een 75+1 editie van en hopen Vrijheid alsnog groots de aandacht te geven die het verdient.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

Wat willen we bereiken?

Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

De gemeente Wageningen wil jongeren stimuleren te gaan sporten door de buurtsportcoaches te subsidiëren. Daarnaast wil de gemeente kinderen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met verschillende sporten. Tot slot is er extra aandacht voor mensen met obesitas en mensen die aangepast willen sporten.

Sport stimuleren onder inwoners is geen wettelijke taak.

Doelen

9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub

Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer.

9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid

Er is een gezond(er) aanbod in kantines.

9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Tien jongeren en volwassenen met obesitas of anderszins worden elk jaar lid van een sportvereniging of sportclub

9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Scholen maken maximaal gebruik van de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs (8.6 coalitieprogramma)

Risico's

Geen

9.2 Meer volwassenen sporten

Wat willen we bereiken?

Meer volwassenen hebben gesport

Om volwassenen meer te laten sporten, financiert de gemeente Wageningen initiatieven die het openbaar sporten bevorderen. Daarnaast vindt de gemeente Wageningen het belangrijk dat de kosten voor sporten relatief laag blijven. De gemeente exploiteert daarvoor binnen- en buitensportaccommodaties. Ook wordt de mogelijkheid geboden dat sportverenigingen deze accommodaties in eigen beheer nemen waardoor de kosten lager worden en zij zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemeente wil verenigingen adviseren hoe zij vrijwilligers en volwassenen aan zich kunnen binden om zo meer volwassenen te laten sporten.

Zoals eerder genoemd, zitten er aan activiteiten om sport te stimuleren onder inwoners geen wettelijke taken verbonden.

Doelen

9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Het aantal volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Het aantal volwassenen dat sport als lid van een sportvereniging of bij een sport- of fitnessclub, is 60% of meer.

9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Sporten moet betaalbaar zijn voor diegenen die het niet kunnen betalen.

Risico's

Geen

9.3 Veelzijdig cultureel aanbod

Wat willen we bereiken?

Er is een veelzijdig cultureel aanbod passend bij de identiteit van Wageningen

De gemeente Wageningen wil een veelzijdig cultureel aanbod realiseren door culturele initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, professionele kunst mogelijk te maken en door inwoners de mogelijkheid te bieden om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Dit doel betreft voor het grootste gedeelte niet-wettelijke taken. De bibliotheekvoorziening is wel geregeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Een bibliotheekvoorziening is niet direct een wettelijke taak, maar in genoemde wet is wel geregeld dat een gemeente niet zo maar een bibliotheek kan opheffen. Hiervoor is eerst overleg nodig met partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van een openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening.

Doelen

9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Culturele organisaties en initiatieven worden gestimuleerd door organisatorische ondersteuning te bieden (9.2 coalitieprogramma).

9.3.4 Poppodium

Initiatieven voor het (doen) realiseren van een poppodium worden actief ondersteund (9.3 coalitieprogramma).

9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding

Wageningen Stad der bevrijding wordt niet beperkt tot 4 en 5 mei. De gemeente schept kaders voor een Bevrijdingsevenement met een  jaarprogramma waarin vrijheid / de bevrijding leidend is (9.1 coalitieprogramma)

9.3.6 Cultuureducatie en participatie

De gemeente investeert in cultuureducatie en participatie, met het oog op sociale binding en creativiteit (9.6 coalitieprogramma).

Risico's

Geen

9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Inwoners hebben kennis gemaakt met en deelgenomen aan kunst en cultuur

De gemeente Wageningen wil haar inwoners kennis laten maken en laten deelnemen aan kunst en cultuur. Hiervoor ligt de focus op de volgende subdoelen:
1. Er is een aanbod gericht op lezen, taal, informatie en educatie;
2. Er is een podium voor ontmoeting en debat;
3. Amateurkunst wordt bevorderd;
4. Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven worden betrokken bij culturele initiatieven;
5. Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie waarbij de focus primair ligt op het onderwijs zodat alle kinderen bereikt worden.

Ook hier geldt dat het in principe geen wettelijke taken zijn van de gemeente. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is wel van toepassing.

Doelen

9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven zijn betrokken bij culturele initiatieven en activiteiten in Wageningen.

9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Er is een podium voor ontmoeting en debat.

9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie

Lezen, taal en informatie educatie is aangeboden.

9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Verdere versnippering en verschraling van cultuureducatie in de vrije tijd (buitenschoolse educatie) wordt voorkomen (9.1 coalitieprogramma).

Risico's

Geen

9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Culturele basisvoorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk

Door kennis en informatie beschikbaar en toegankelijk te houden, de archieven te onderhouden en beschikbaar te stellen en inwoners de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de cultuurhistorie van Wageningen, zijn culturele basisvoorzieningen voor iedereen in de gemeente Wageningen toegankelijk.

De gemeente heeft hierin een wettelijke taak, namelijk de Archiefwet. Ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is van toepassing.

Doelen

9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie

Kennis en informatie is beschikbaar en toegankelijk gehouden.

9.5.4 Deelname cultuur

Vergroten toegankelijkheid deelname cultuur(9.8 coalitieprogramma)

Risico's

Geen

Algemene informatie programma 9

Beleidsindicatoren

In dit programma is de volgende beleidsindicator opgenomen:

BG21 - Niet-sporters

Bron: RIVM - CBS

Eenheid: Percentage van de inwoners

Regio 2016
Nederland 48,7 %
Wageningen 34,4 %

Beleidskader Sport

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Verhuurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties (2012)
 • Beleidsnota ‘Wageningen Sport!’(2012)

Beleidskader Cultuur

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Cultuurnota 2014 en verder- Samen werken aan cultuur (2013)
 • Uitgangspunten toetsing en handhaving Delftse schoolpanden Hoogstraat (1996)
 • Dakvlakkenbeleid (2000)
 • Archeologienota (2004)
 • Herstel van de kwaliteit van de Delftse Schoolpanden rondom de Markt (2008)

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Sport & Cultuur zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
Totale lasten 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
Totale baten 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527
Totaal saldo -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Openbaar Bibliotheekwerk 1.101 1.106 1.154 1.169 1.185 1.200
Sport 4.520 3.492 3.535 4.143 3.452 3.419
Bevordering Kunst En Cultuur 1.351 1.641 1.675 1.746 1.819 1.798
Oud Archief 161 167 169 174 178 181
Musea 48 50 51 52 53 53
Beleidsdomein cultuur als middel participatie 143 162 165 167 170 172
Mediabeleid 26 27 27 27 28 28
Totale lasten 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
BATEN
Openbaar Bibliotheekwerk 48 47 46 45 43 42
Sport 2.493 1.261 1.295 2.059 1.296 1.283
Bevordering Kunst En Cultuur 109 - - - 47 -
Oud Archief -0 0 0 0 0 0
Musea - - - - - -
Beleidsdomein cultuur als middel participatie - 7 - - - -
Mediabeleid - - - - - -
Totale baten 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
SALDO -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer -
9.2 Meer volwassenen sporten 3.544
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod 1.702
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur 165
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 1.366
Totale lasten 6.777
BATEN
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer -
9.2 Meer volwassenen sporten 1.295
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod -
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur -
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 46
Totale baten 1.341
SALDO -5.436
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud