Programma 9 Sport en cultuur

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Sport

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse gemeenschap.

Cultuur

Wij vinden het belangrijk om te onderstrepen dat cultuur een waarde in zich heeft. Naast dat je van cultuur kunt genieten, je blikveld kunt verruimen, iets kunt leren of er samen aan kunt deelnemen, draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen deelnemen aan de samenleving.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen gehad voor de  sport en cultuursector.  Al snel kwamen bijzondere initiatieven op gang. Langzaam komt er ook meer zicht op de langere termijn gevolgen . Het behouden en versterken van het sportieve en culturele leven in Wageningen is een grote maatschappelijke opgave.  Wij zien kansen in de  verbindende en integrale opbouw van het culturele leven, duurzaam accommodatiebeleid en een grotere verbinding tussen sport, cultuur en onderwijs, 

Sport

De gemeente Wageningen streeft ernaar inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren, zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:

 • Lekker in je vel!;
 • Blijven sporten door recreatiesport; 
 • Aandacht voor aangepast sporten;

Met het Sport- en beweegakkoord "Heel Wageningen in Beweging" zetten Wageningse partijen zich in om te werken aan  een gemeente waarin iedereen met plezier kan sporten en bewegen met plezier. Nu en in de toekomst. Als sporter, als betrokkene vrijwilliger bij sport en bewegen of als toeschouwer langs de lijn. Er wordt gefocust op 4 thema's hoofddoelen: 

 • Inclusief sporten en bewegen
 • Vitale sport- en beweegaanbieders
 • Vaardig in beweging van jongs af aan
 • Gezond door sport en bewegen

De gemeente faciliteert deze partners bij de uitvoering van dit akkoord. 

Cultuur

Het CultuurActiePlan is eind 2020 aangepast aan de nieuwe inzichten die zijn ontstaan door de uitbraak van COVID-19. 

Er wordt gefocust op vier thema’s (hoofddoelen)

 • Cultuureducatie;
 • Cultuur is van en voor iedereen;
 • Ruimtebehoefte;
 • Samenwerking.

Daarnaast herijkt de bblthk in 2021 haar visie en  organiseert de gemeente in samenwerking met Wageningen 45 in 2021 extra activiteiten in het kader van 76 jaar bevrijding.  We maken er in 2021 een 75+1 editie van en hopen Vrijheid alsnog groots de aandacht te geven die het verdient.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

De gemeente Wageningen wil jongeren stimuleren te gaan sporten door de buurtsportcoaches te subsidiëren. Daarnaast wil de gemeente kinderen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met verschillende sporten. Tot slot is er extra aandacht voor mensen met obesitas en mensen die aangepast willen sporten.

Sport stimuleren onder inwoners is geen wettelijke taak.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid

Terug naar navigatie - 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid

Er is een gezond(er) aanbod in kantines.

Beoogde resultaten

 • In 2021 bekostigt de gemeente de Lekker in je Vel aanpak. Sportaanbieders kunnen voor een gezonde sportkantine gratis advies en ondersteuning inwinnen.

9.1.3 Aantal sportende ouderen

Terug naar navigatie - 9.1.3 Aantal sportende ouderen

Het aantal ouderen dat sport is 50% of meer.

Beoogde resultaten

 • Het percentage Wageningse ouderen (65+) dat tenminste één dag in de week sport is 50% of meer. De gemeente stimuleert het sporten van ouderen door middel van de buurtsportcoach.

9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Terug naar navigatie - 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Tien jongeren en volwassenen met obesitas of anderszins worden elk jaar lid van een sportvereniging of sportclub

Beoogde resultaten

 • De gemeente subsidieert de buurtsportcoach. De buurtsportcoaches maken gebruik van sport- en beweeginterventies om mensen (uit bepaalde doelgroepen) structureel meer laten bewegen.

9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Terug naar navigatie - 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Scholen maken maximaal gebruik van de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs (8.6 coalitieprogramma)

Beoogde resultaten

 • De gemeente subsidieert buurtsportcoaches. De buurtsportcoaches bieden scholen ondersteuning om meer beweegactiviteiten tijdens de schooldag aan te bieden aan de kinderen.

9.2 Meer volwassenen sporten

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Meer volwassenen hebben gesport

Om volwassenen meer te laten sporten, financiert de gemeente Wageningen initiatieven die het openbaar sporten bevorderen. Daarnaast vindt de gemeente Wageningen het belangrijk dat de kosten voor sporten relatief laag blijven. De gemeente exploiteert daarvoor binnen- en buitensportaccommodaties. Ook wordt de mogelijkheid geboden dat sportverenigingen deze accommodaties in eigen beheer nemen waardoor de kosten lager worden en zij zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemeente wil verenigingen adviseren hoe zij vrijwilligers en volwassenen aan zich kunnen binden om zo meer volwassenen te laten sporten.

Zoals eerder genoemd, zitten er aan activiteiten om sport te stimuleren onder inwoners geen wettelijke taken verbonden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Het aantal volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Beoogde resultaten

 • Het aantal volwassenen in Wageningen dat voldoende beweegt volgens de Nederlandse beweegrichtlijnen is minimaal gelijk aan het landelijk gemiddelde.

9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Het aantal volwassenen dat sport als lid van een sportvereniging of bij een sport- of fitnessclub, is 60% of meer.

Beoogde resultaten

 • Minimaal 60% van de volwassenen sport tenminste 1 keer per week. (De monitor van de VGGM geeft over het lidmaatschapspercentage geen uitsluitsel.)

9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Terug naar navigatie - 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Sporten moet betaalbaar zijn voor diegenen die het niet kunnen betalen.

Beoogde resultaten

 • Volwassenen en kinderen kunnen in 2021 via het 'ik doe mee'-fonds een vergoeding krijgen voor sportieve activiteiten en sportkleding en middelen.

9.3 Veelzijdig cultureel aanbod

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Er is een veelzijdig cultureel aanbod passend bij de identiteit van Wageningen

De gemeente Wageningen wil een veelzijdig cultureel aanbod realiseren door culturele initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, professionele kunst mogelijk te maken en door inwoners de mogelijkheid te bieden om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Dit doel betreft voor het grootste gedeelte niet-wettelijke taken. De bibliotheekvoorziening is wel geregeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Een bibliotheekvoorziening is niet direct een wettelijke taak, maar in genoemde wet is wel geregeld dat een gemeente niet zo maar een bibliotheek kan opheffen. Hiervoor is eerst overleg nodig met partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van een openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.3.1 Bevordering professionele kunst

Terug naar navigatie - 9.3.1 Bevordering professionele kunst

Professionele kunst in Wageningen is mogelijk gemaakt.

Beoogde resultaten

 • In 2021 subsidiëren we Stichting Junushoff om een volwaardig theater te beheren en te exploiteren.
 • We subsidiëren popupop om het landelijk popcircuit naar Wageningen te halen.

9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Terug naar navigatie - 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Culturele organisaties en initiatieven worden gestimuleerd door organisatorische ondersteuning te bieden (9.2 coalitieprogramma).

Beoogde resultaten

 • Als er moet worden nagedacht over creatieve en innovatieve oplossingen voor het culturele veld in Wageningen, worden kunstenaars uitgenodigd en uitgedaagd om hierover mee te denken.

9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur

Terug naar navigatie - 9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur

Inwoners hebben de mogelijkheid om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Beoogde resultaten

 • De bblthk ontvangt subsidie waardoor zij in staat is om vijf pijlers in stand te houden: 'ter beschikking stellen van kennis en informatie', 'ontwikkeling en educatie', 'lezen en literatuur', 'ontmoeting en debat' en 'kunst en cultuur'.

9.3.4 Poppodium

Terug naar navigatie - 9.3.4 Poppodium

Initiatieven voor het (doen) realiseren van een poppodium worden actief ondersteund (9.3 coalitieprogramma).

Beoogde resultaten

 • Door subsidie voor popupop worden samenwerkende podia en organisatoren in staat gesteld pop naar Wageningen te halen.

9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding

Terug naar navigatie - 9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding

Wageningen Stad der bevrijding wordt niet beperkt tot 4 en 5 mei. De gemeente schept kaders voor een Bevrijdingsevenement met een  jaarprogramma waarin vrijheid / de bevrijding leidend is (9.1 coalitieprogramma)

Beoogde resultaten

 • Gedurende het hele jaar vinden er activiteiten plaats in het teken van 'vrijheid' en 'de bevrijding', met daarin specifieke aandacht voor 75 + 1 jaar vrijheid.

9.3.6 Cultuureducatie en participatie

Terug naar navigatie - 9.3.6 Cultuureducatie en participatie

De gemeente investeert in cultuureducatie en participatie, met het oog op sociale binding en creativiteit (9.6 coalitieprogramma).

Beoogde resultaten

 • In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden.

9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

Terug naar navigatie - 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

De gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap (9.10 coalitieprogramma).

Beoogde resultaten

 • In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen.
 • De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd.

9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners hebben kennis gemaakt met en deelgenomen aan kunst en cultuur

De gemeente Wageningen wil haar inwoners kennis laten maken en laten deelnemen aan kunst en cultuur. Hiervoor ligt de focus op de volgende subdoelen:
1. Er is een aanbod gericht op lezen, taal, informatie en educatie;
2. Er is een podium voor ontmoeting en debat;
3. Amateurkunst wordt bevorderd;
4. Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven worden betrokken bij culturele initiatieven;
5. Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie waarbij de focus primair ligt op het onderwijs zodat alle kinderen bereikt worden.

Ook hier geldt dat het in principe geen wettelijke taken zijn van de gemeente. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is wel van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Terug naar navigatie - 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven zijn betrokken bij culturele initiatieven en activiteiten in Wageningen.

Beoogde resultaten

 • De gemeente ondersteunt de proeftuin Ede_Wageningen_Culturele_Bloei. 2021 is het laatste jaar van het project Portal van Shared Studios waarin ontmoetingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd.

9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Terug naar navigatie - 9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie (focus primair op binnenschoolse educatie zodat alle kinderen bereikt worden).

Beoogde resultaten

 • Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het Kunstmenu is een samenwerking van alle Wageningse basisscholen, culturele aanbieders uit de regio en de gemeente Wageningen.
 • Door cofinanciering van de gemeente kunnen Wageningse scholen deelnemen aan het Programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK)
 • In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om binnen- en buitenschoolse educatie meer met elkaar te verbinden.

9.4.3 Bevordering amateurkunst

Terug naar navigatie - 9.4.3 Bevordering amateurkunst

Amateurkunst is bevorderd.

Beoogde resultaten

 • In 2021 verstrekken we amateurkunstsubsidies en subsidies voor eenmalige culturele activiteiten, zaalhuur Junushoff en tentoonstellingen.

9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Terug naar navigatie - 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Er is een podium voor ontmoeting en debat.

Beoogde resultaten

 • De bblthk ontvangt in 2021 subsidie waardoor zij in staat is om haar vijf pijlers in stand te houden, waaronder de pijler 'ontmoeting en debat'.

9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Terug naar navigatie - 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Verdere versnippering en verschraling van cultuureducatie in de vrije tijd (buitenschoolse educatie) wordt voorkomen (9.1 coalitieprogramma).

Beoogde resultaten

 • In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen voor om samenwerking in de buitenschoolse educatie te bevorderen.

9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Culturele basisvoorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk

Door kennis en informatie beschikbaar en toegankelijk te houden, de archieven te onderhouden en beschikbaar te stellen en inwoners de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de cultuurhistorie van Wageningen, zijn culturele basisvoorzieningen voor iedereen in de gemeente Wageningen toegankelijk.

De gemeente heeft hierin een wettelijke taak, namelijk de Archiefwet. Ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is van toepassing.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

9.5.2 Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - 9.5.2 Cultuurhistorie

De inwoners en bezoekers zijn in aanraking gekomen met de cultuurhistorie van Wageningen.

Beoogde resultaten

 • In 2021 verstrekken we een subsidie aan museum de Casteelse Poort. Het museum heeft permanente exposities over het rijke verleden van Wageningen en kortlopende tentoonstellingen over speciale onderwerpen.

9.5.3 Archieven

Terug naar navigatie - 9.5.3 Archieven

De archieven zijn onderhouden en beschikbaar gesteld.

Beoogde resultaten

 • In 2021 is het archief voor het publiek toegankelijk. Opslag en waar mogelijk digitalisering van het Wagenings archief is een continue proces.

9.5.4 Deelname cultuur

Terug naar navigatie - 9.5.4 Deelname cultuur

Vergroten toegankelijkheid deelname cultuur(9.8 coalitieprogramma)

Beoogde resultaten

 • In 2021 wordt het CultuurActiePlan uitgevoerd. Hierin zijn plannen opgenomen om samenwerking te bevorderen.

Algemene informatie programma 9

Beleidskader Sport

Terug naar navigatie - Beleidskader Sport
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Verhuurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties (2012)
 • Beleidsnota ‘Wageningen Sport!’(2012)

Beleidskader Cultuur

Terug naar navigatie - Beleidskader Cultuur
Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:
 
Beleidsnota’s
 • Cultuurnota 2014 en verder- Samen werken aan cultuur (2013)
 • Uitgangspunten toetsing en handhaving Delftse schoolpanden Hoogstraat (1996)
 • Dakvlakkenbeleid (2000)
 • Archeologienota (2004)
 • Herstel van de kwaliteit van de Delftse Schoolpanden rondom de Markt (2008)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Sport & Cultuur zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
Totale lasten 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
Totale baten 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527
Totaal saldo -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Openbaar Bibliotheekwerk 1.101 1.106 1.154 1.169 1.185 1.200
Sport 4.520 3.492 3.535 4.143 3.452 3.419
Bevordering Kunst En Cultuur 1.351 1.641 1.675 1.746 1.819 1.798
Oud Archief 161 167 169 174 178 181
Musea 48 50 51 52 53 53
Beleidsdomein cultuur als middel participatie 143 162 165 167 170 172
Mediabeleid 26 27 27 27 28 28
Totale lasten 7.350 6.644 6.777 7.478 6.884 6.852
BATEN
Openbaar Bibliotheekwerk 48 47 46 45 43 42
Sport 2.493 1.261 1.295 2.059 1.296 1.283
Bevordering Kunst En Cultuur 109 - - - 47 -
Oud Archief -0 0 0 0 0 0
Musea - - - - - -
Beleidsdomein cultuur als middel participatie - 7 - - - -
Mediabeleid - - - - - -
Totale baten 2.649 1.316 1.341 2.104 1.386 1.325
SALDO -4.701 -5.328 -5.436 -5.374 -5.498 -5.527

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer -
9.2 Meer volwassenen sporten 3.544
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod 1.702
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur 165
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 1.366
Totale lasten 6.777
BATEN
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer -
9.2 Meer volwassenen sporten 1.295
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod -
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur -
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 46
Totale baten 1.341
SALDO -5.436