Programma 11 Transparante overheid

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Een transparante overheid is een voorwaarde om de afstand tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo klein mogelijk te houden en begrip te krijgen voor elkaars standpunten, meningen en handelen. Het is ook een voorwaarde om stappen te zetten in democratische vernieuwing waarbij we op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken in de stad, met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook met andere overheden en regionale partners.

Door de uitvoering van dit programma kunnen inwoners beter voldoen aan hun verplichtingen, gebruik maken van hun rechten en krijgen zijn zo optimaal mogelijk zeggenschap in de onderwerpen die we samen willen realiseren in Wageningen en in de regio. Bovendien krijgen initiatieven voor vernieuwing van onze democratie volop ruimte.

Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Deze inzichten benutten we om de stad verder te brengen. De inzet van data is ondersteunend aan de ontwikkeling van efficiënte en transparante overheid en draagt bij aan het voeren van duurzaam beleid.

Door inwoners en partners meer zeggenschap te geven, investeren we niet alleen in meer draagvlak, maar ook in betrokkenheid op korte en lange termijn. Dat werken we verder uit in een aparte, ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing samen met de voltallige raad, inwoners, organisaties en ondernemers.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
De inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van en in Wageningen voelen zich zodanig gefaciliteerd door de gemeente dat zij gemakkelijk hun informatie kunnen vinden, gebruik kunnen maken van hun rechten en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zij ervaren dat hun eigen kracht optimaal wordt benut om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad.
 
Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:
 • Dienstverlening
 • Informatie is toegankelijk en toepasbaar
 • Digitale en privacy beschermende interactie met inwoners
 • Democratische vernieuwing: optimale zeggenschap van inwoners, bedrijven en instellingen

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

 

11.1 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Binnen de afstemming vallen onder andere de bezwarenprocedures, de inspraakverordening, het proces rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen en het invoeren van de basisregistraties. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

11.1.1 Digitale dienstverlening

Terug naar navigatie - 11.1.1 Digitale dienstverlening

De mogelijkheden voor digitaal contact met de gemeente zijn uitgebreid en er wordt minder papieren post verstuurd.

Beoogde resultaten

 • Er is een inwonersportaal waarin inwoners worden geïnformeerd over individuele zaken
 • Er is een nieuwe applicatie ter vervanging van ons kernsysteem voor o.a. de postregistratie geïmplementeerd.

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeftes van inwoners wordt er een dienstverleningsconcept vastgesteld. Dit traject kan vertraging oplopen. Door een projectmatige aanpak borgen we capaciteit, aanpak en planning zodat we vertraging zo goed mogelijk kunnen voorkomen.

11.2 Voldoen aan verplichtingen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen.

Om de inwoner aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen, worden de processen rondom persoonsregistratie verbeterd en voert de gemeente een aantal producten en diensten uit die vallen onder Publiekszaken. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen middelen om verkiezingen en referenda te organiseren. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Bij een niet actueel bestand van de Basis Registratie Personen (BRP)  kunnen inwoners mogelijk niet aan zijn of haar verplichtingen voldoen. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen kent een zeer hoge prioriteit indien er onvoorziene situaties ontstaan, zoals een intelligente lockdown t.g.v. het Coronavirus. Dankzij de zeer hoge prioriteit zullen hier altijd de eerste maatregelen worden genomen.

 

11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor alle doelgroepen via diverse kanalen.

Via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, Facebook, Twitter en de gemeentelijke informatiepagina, stelt de gemeente informatie beschikbaar. Op de website en in de gemeentegids wordt informatie ook in het Engels aangeboden.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Een risico is dat inwoners via verschillende kanalen andere antwoorden krijgen. Dit kan gebeuren als de informatie die verstrekt wordt via een kanaal niet actueel is. Dit wordt voorkomen door goed informatiebeheer (proces- en werkafspraken) en zoveel mogelijk de beschikbare informatie en afkomstig uit dezelfde informatiebron.

 

11.4 Privacy

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie.

Het beleid rondom informatiebeveiliging is actueel en wordt gecontroleerd op risico’s en de veranderde wet- en regelgeving. Inwoners worden actief op hun privacyrechten gewezen. De gemeente verzamelt en gebruikt niet meer persoonsgegevens van inwoners dan noodzakelijk. 

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

11.4.1 Informatiebeveiliging

Terug naar navigatie - 11.4.1 Informatiebeveiliging

Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel en kloppend. 

Beoogde resultaten

 • Actualisatie van het informatie- en veiligheidsbeleid conform actuele wet- en regelgeving

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Indien er onvoldoende aandacht is voor privacy en informatiebeveiliging kan dit er toe leiden dat het privacy en informatiebeveiligingsbeleid niet actueel is en/of niet wordt nageleefd. Ook kan onvoldoende aandacht voor dit thema ervoor zorgen dat werkprocessen niet op een privacy vriendelijke manier worden ingericht, wat een onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie tot gevolg kan hebben.

11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ervaren en hebben de ruimte om gebruik te maken van hun eigen kracht voor de ontwikkeling van de stad.

De gemeente wil een lokale overheid zijn die midden in de samenleving staat en uitgaat van de kracht van de stad. We brengen partijen in de stad bij elkaar en laten ruimte in zowel de beleidsvorming als in de uitvoering van ons beleid. De focus ligt hierbij op de verbetering van de samenwerking en samenwerkingsvormen met inwoners, organisaties en bedrijven voor de ontwikkelingen in de stad (en de regio).

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Een risico is  dat we onze inwoners, ondernemers en organisaties niet betrekken en geen gebruik maken van de kennis en de kunde van de stad bij het maken van beleid.  Het risico is dat we  minder draagvlak hebben voor dat wat we doen. Bij minder draagvlak kan het betekenen dat er meer klachten worden ingediend en dat er minder begrip is.

11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Doordat we deelnemen in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur) is het risico laag. Daarnaast kan de gemeenteraad sturen, omdat zij jaarlijks een zienswijze kan aanbieden op de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het is mogelijk dat de gewenste data voor beleidstrajecten niet beschikbaar kan zijn, niet op het juiste detailniveau aanwezig zijn of omwille van privacybescherming niet gebruikt mogen worden. We inventariseren in een vroeg stadium welke data gewenst is en bepalen vervolgens of data aangevuld of bewerkt (anonimiseren, aggregeren) kan worden. Tevens kan data soms uit externe bronnen beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld CBS of open data).

Algemene informatie programma 11

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening elektronische bekendmaking Wageningen (2013)
 • Verordening Rekenkamer (2016)
 • Reglement van orde van de raad (2017)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2008)
 • Inspraakverordening (2006)
 • Referendumverordening Wageningen, raadgevend (2006) en raadplegend (2015)
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003)
 • Verordening burgerinitiatief (2003)
 • Legesverordening

Beleidsnota’s

 • Notitie en meetlat burgerparticipatie (2013)
 • Notitie het Nieuwe Werken en Dienstverlening (2012)
 • Beleid Informatieveiligheid en Privacy (2019)
 • Communicatiebeleid (2011)
 • Integriteitsbeleid Gemeente Wageningen (2016)

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Transparante overheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
Totale lasten 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 759 557 468 543 439 746
Totale baten 759 557 468 543 439 746
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978
Totaal saldo -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Bestuursorganen (Raad) 481 514 505 604 493 503
Burgerzaken 750 673 757 776 816 819
Baten Secretarieleges Burgerzaken 207 212 163 157 160 330
Bestuursorganen (B&W) 1.129 731 750 957 808 804
Representatie 80 147 134 137 140 143
Bestuursondersteuning College Van B&W 417 344 432 440 451 461
Bestuurlijke Samenwerking 154 174 176 179 182 185
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie 424 404 453 462 471 480
Totale lasten 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
BATEN
Bestuursorganen (Raad) - - - 10 - -
Burgerzaken 25 3 3 3 3 3
Baten Secretarieleges Burgerzaken 525 554 465 429 435 742
Bestuursorganen (B&W) 210 - - 100 - -
Representatie - - - - - -
Bestuursondersteuning College Van B&W - - - - - -
Bestuurlijke Samenwerking - - - - - -
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie - - - - - -
Totale baten 759 557 468 543 439 746
SALDO -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
11.1 Dienstverlening 432
11.2 Voldoen aan verplichtingen 273
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen -
11.4 Privacy 646
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen 750
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen -
11.7 Datagericht tbv duurzaam beleid -
GR Gemeenteraad 1.219
RK Rekenkamer 50
Totale lasten 3.371
BATEN
11.1 Dienstverlening -
11.2 Voldoen aan verplichtingen 465
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen -
11.4 Privacy 3
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen -
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen -
11.7 Datagericht tbv duurzaam beleid -
GR Gemeenteraad -
RK Rekenkamer -
Totale baten 468
SALDO -2.903