Programma 11 Transparante overheid

Waarom dit programma?

Een transparante overheid is een voorwaarde om de afstand tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo klein mogelijk te houden en begrip te krijgen voor elkaars standpunten, meningen en handelen. Het is ook een voorwaarde om stappen te zetten in democratische vernieuwing waarbij we op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken in de stad, met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook met andere overheden en regionale partners.

Door de uitvoering van dit programma kunnen inwoners beter voldoen aan hun verplichtingen, gebruik maken van hun rechten en krijgen zijn zo optimaal mogelijk zeggenschap in de onderwerpen die we samen willen realiseren in Wageningen en in de regio. Bovendien krijgen initiatieven voor vernieuwing van onze democratie volop ruimte.

Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Deze inzichten benutten we om de stad verder te brengen. De inzet van data is ondersteunend aan de ontwikkeling van efficiënte en transparante overheid en draagt bij aan het voeren van duurzaam beleid.

Door inwoners en partners meer zeggenschap te geven, investeren we niet alleen in meer draagvlak, maar ook in betrokkenheid op korte en lange termijn. Dat werken we verder uit in een aparte, ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing samen met de voltallige raad, inwoners, organisaties en ondernemers.

Beoogd maatschappelijk effect

De inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van en in Wageningen voelen zich zodanig gefaciliteerd door de gemeente dat zij gemakkelijk hun informatie kunnen vinden, gebruik kunnen maken van hun rechten en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zij ervaren dat hun eigen kracht optimaal wordt benut om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad.
 
Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:
 • Dienstverlening
 • Informatie is toegankelijk en toepasbaar
 • Digitale en privacy beschermende interactie met inwoners
 • Democratische vernieuwing: optimale zeggenschap van inwoners, bedrijven en instellingen

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

 

11.1 Dienstverlening

Wat willen we bereiken?

De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Binnen de afstemming vallen onder andere de bezwarenprocedures, de inspraakverordening, het proces rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen en het invoeren van de basisregistraties. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Wat willen we bereiken?

11.1.1 Digitale dienstverlening

De mogelijkheden voor digitaal contact met de gemeente zijn uitgebreid en er wordt minder papieren post verstuurd.

Beoogde resultaten

 • Er is een inwonersportaal waarin inwoners worden geïnformeerd over individuele zaken
 • Er is een nieuwe applicatie ter vervanging van ons kernsysteem voor o.a. de postregistratie geïmplementeerd.

11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI

De dienstverlening is meer aangesloten bij de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Beoogde resultaten

 • Nieuwe systemen worden aangesloten op de GDI-bouwstenen waar dat mogelijk is

11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen

De gemeente verleent haar diensten via verschillende kanalen.

Beoogde resultaten

 • Digitale afspraken en producten worden gepromoot.
 • Meer producten zijn digitaal. Web-formulieren zijn verbeterd.
 • Er is een dienstverleningsconcept.

11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen

De gemeente voert de dienstverlening uit volgens de wettelijke plichten en normen.

Beoogde resultaten

 • In 2021 is het resultaat dat we voldoen aan verschillende audits DigiD, SUWI, BRP, PNIK. BAG, BRO en BGT

11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners

Inwoners hebben de mogelijkheid om inspraak te hebben op ontwikkelingen in de gemeente.

Beoogde resultaten

 • Inwoners geven inspraak via het Digitale Platform "Stem van Wageningen".

11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers

Kwaliteit van de dienstverlening aansluiten op de behoefte van de inwoners en ondernemers.

Beoogde resultaten

 • Data-analyses van klantcontacten zijn leidend om de dienstverlening binnen de gemeentelijke organisatie te stroomlijnen.

Risico's

Om de dienstverlening zo optimaal mogelijk af te stemmen op de wensen en behoeftes van inwoners wordt er een dienstverleningsconcept vastgesteld. Dit traject kan vertraging oplopen. Door een projectmatige aanpak borgen we capaciteit, aanpak en planning zodat we vertraging zo goed mogelijk kunnen voorkomen.

11.2 Voldoen aan verplichtingen

Wat willen we bereiken?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen.

Om de inwoner aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen, worden de processen rondom persoonsregistratie verbeterd en voert de gemeente een aantal producten en diensten uit die vallen onder Publiekszaken. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen middelen om verkiezingen en referenda te organiseren. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Wat willen we bereiken?

11.2.1 Correcte persoonsregistratie

Een correcte persoonsregistratie vindt plaats.

Beoogde resultaten

 • De kwaliteit van de Basisregistratie is gewaarborgd.

11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten

Publiekszaken zorgt voor een correcte en snelle uitvoering van producten en diensten.

Beoogde resultaten

 • Producten en diensten worden binnen de wettelijke termijnen aangeboden.

11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen

Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen.

Beoogde resultaten

 • Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uit brengen bij verkiezingen

Risico's

Bij een niet actueel bestand van de Basis Registratie Personen (BRP)  kunnen inwoners mogelijk niet aan zijn of haar verplichtingen voldoen. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen kent een zeer hoge prioriteit indien er onvoorziene situaties ontstaan, zoals een intelligente lockdown t.g.v. het Coronavirus. Dankzij de zeer hoge prioriteit zullen hier altijd de eerste maatregelen worden genomen.

 

11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen

Wat willen we bereiken?

Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor alle doelgroepen via diverse kanalen.

Via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, Facebook, Twitter en de gemeentelijke informatiepagina, stelt de gemeente informatie beschikbaar. Op de website en in de gemeentegids wordt informatie ook in het Engels aangeboden.

Wat willen we bereiken?

11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker

De informatie op de website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker.

Beoogde resultaten

 • De website wordt geherstructureerd op basis van zoekgedrag.

11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd

De diverse communicatiekanalen van de gemeente zijn op elkaar afgestemd.

Beoogde resultaten

 • Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd.

11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar

Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.

Beoogde resultaten

 • Informatie is indien mogelijk als open data beschikbaar

Risico's

Een risico is dat inwoners via verschillende kanalen andere antwoorden krijgen. Dit kan gebeuren als de informatie die verstrekt wordt via een kanaal niet actueel is. Dit wordt voorkomen door goed informatiebeheer (proces- en werkafspraken) en zoveel mogelijk de beschikbare informatie en afkomstig uit dezelfde informatiebron.

 

11.4 Privacy

Wat willen we bereiken?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie.

Het beleid rondom informatiebeveiliging is actueel en wordt gecontroleerd op risico’s en de veranderde wet- en regelgeving. Inwoners worden actief op hun privacyrechten gewezen. De gemeente verzamelt en gebruikt niet meer persoonsgegevens van inwoners dan noodzakelijk. 

Wat willen we bereiken?

11.4.1 Informatiebeveiliging

Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel en kloppend. 

Beoogde resultaten

 • Actualisatie van het informatie- en veiligheidsbeleid conform actuele wet- en regelgeving

11.4.2 Gegevens van inwoners

Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel.

Beoogde resultaten

 • Elk jaar wordt er een audit uitgevoerd. Uit de audit blijkt of we voldoen.

Risico's

Indien er onvoldoende aandacht is voor privacy en informatiebeveiliging kan dit er toe leiden dat het privacy en informatiebeveiligingsbeleid niet actueel is en/of niet wordt nageleefd. Ook kan onvoldoende aandacht voor dit thema ervoor zorgen dat werkprocessen niet op een privacy vriendelijke manier worden ingericht, wat een onzorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie tot gevolg kan hebben.

11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen

Wat willen wij bereiken?

Alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ervaren en hebben de ruimte om gebruik te maken van hun eigen kracht voor de ontwikkeling van de stad.

De gemeente wil een lokale overheid zijn die midden in de samenleving staat en uitgaat van de kracht van de stad. We brengen partijen in de stad bij elkaar en laten ruimte in zowel de beleidsvorming als in de uitvoering van ons beleid. De focus ligt hierbij op de verbetering van de samenwerking en samenwerkingsvormen met inwoners, organisaties en bedrijven voor de ontwikkelingen in de stad (en de regio).

Wat willen we bereiken?

11.5.1 Democratische vernieuwing

Er is nieuwe ervaring opgedaan met manieren om de democratische vernieuwing te verbeteren.

Beoogde resultaten

 • In 2020 zijn we gestart met vier experimenten. Dat zijn: Klare Taal, Digitaal Platform, Burgerberaad en uitbreiding van Right To Challenge.

Risico's

Een risico is  dat we onze inwoners, ondernemers en organisaties niet betrekken en geen gebruik maken van de kennis en de kunde van de stad bij het maken van beleid.  Het risico is dat we  minder draagvlak hebben voor dat wat we doen. Bij minder draagvlak kan het betekenen dat er meer klachten worden ingediend en dat er minder begrip is.

11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen

Wat willen we bereiken?

De zeggenschap van de gemeente in de gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerking is optimaal.

Risico's

Doordat we deelnemen in het bestuur van gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur) is het risico laag. Daarnaast kan de gemeenteraad sturen, omdat zij jaarlijks een zienswijze kan aanbieden op de ontwerp-begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen.

11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid

Wat willen we bereiken?

De gemeente werkt datagericht ten behoeve van het voeren van duurzaam beleid.

Wat willen we bereiken?

11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid

Data wordt gevisualiseerd en ondersteunt efficiënt en effectief de ontwikkeling van beleid voor de organisatie en de stad.

Beoogde resultaten

 • In 2021 voeden we trajecten waar beleid wordt opgesteld, herijkt of geëvalueerd door middel van data-analyses.

11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten

We maken gebruik van de aanwezige interne deskundigen om data en instrumenten efficiënt te benutten.

Beoogde resultaten

 • In 2021 gaan we gebruik maken van dashboards ontwikkeld door data-analisten die in dienst zijn bij de gemeente Wageningen

Risico's

Het is mogelijk dat de gewenste data voor beleidstrajecten niet beschikbaar kan zijn, niet op het juiste detailniveau aanwezig zijn of omwille van privacybescherming niet gebruikt mogen worden. We inventariseren in een vroeg stadium welke data gewenst is en bepalen vervolgens of data aangevuld of bewerkt (anonimiseren, aggregeren) kan worden. Tevens kan data soms uit externe bronnen beschikbaar worden gesteld (bijvoorbeeld CBS of open data).

Algemene informatie programma 11

Beleidsindicatoren

In dit programma is de volgende beleidsindicator opgenomen:

BG21 - Demografische druk

Bron: CBS - Bevolkingsstatistiek

Eenheid: De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar.

Regio 2016 2017 2018 2019 2020
Nederland 68,5 % 69 % 69,6 % 69,8 % 70 %
Wageningen 53,7 % 53,1 % 53,4 % 53,2 % 53,1 %

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening elektronische bekendmaking Wageningen (2013)
 • Verordening Rekenkamer (2016)
 • Reglement van orde van de raad (2017)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2008)
 • Inspraakverordening (2006)
 • Referendumverordening Wageningen, raadgevend (2006) en raadplegend (2015)
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003)
 • Verordening burgerinitiatief (2003)
 • Legesverordening

Beleidsnota’s

 • Notitie en meetlat burgerparticipatie (2013)
 • Notitie het Nieuwe Werken en Dienstverlening (2012)
 • Beleid Informatieveiligheid en Privacy (2019)
 • Communicatiebeleid (2011)
 • Integriteitsbeleid Gemeente Wageningen (2016)

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen in dit programma geen verbonden partijen betrokken.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Transparante overheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
Totale lasten 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 759 557 468 543 439 746
Totale baten 759 557 468 543 439 746
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978
Totaal saldo -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Bestuursorganen (Raad) 481 514 505 604 493 503
Burgerzaken 750 673 757 776 816 819
Baten Secretarieleges Burgerzaken 207 212 163 157 160 330
Bestuursorganen (B&W) 1.129 731 750 957 808 804
Representatie 80 147 134 137 140 143
Bestuursondersteuning College Van B&W 417 344 432 440 451 461
Bestuurlijke Samenwerking 154 174 176 179 182 185
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie 424 404 453 462 471 480
Totale lasten 3.642 3.198 3.371 3.713 3.521 3.724
BATEN
Bestuursorganen (Raad) - - - 10 - -
Burgerzaken 25 3 3 3 3 3
Baten Secretarieleges Burgerzaken 525 554 465 429 435 742
Bestuursorganen (B&W) 210 - - 100 - -
Representatie - - - - - -
Bestuursondersteuning College Van B&W - - - - - -
Bestuurlijke Samenwerking - - - - - -
Bestuursondersteuning Raad En Rekenkamer Functie - - - - - -
Totale baten 759 557 468 543 439 746
SALDO -2.883 -2.641 -2.903 -3.170 -3.082 -2.978

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
11.1 Dienstverlening 432
11.2 Voldoen aan verplichtingen 273
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen -
11.4 Privacy 646
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen 750
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen -
11.7 Datagericht tbv duurzaam beleid -
GR Gemeenteraad 1.219
RK Rekenkamer 50
Totale lasten 3.371
BATEN
11.1 Dienstverlening -
11.2 Voldoen aan verplichtingen 465
11.3 Informatie toegankelijk via diverse kanalen -
11.4 Privacy 3
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen -
11.6 Zeggenschap gemeentelijke regelingen -
11.7 Datagericht tbv duurzaam beleid -
GR Gemeenteraad -
RK Rekenkamer -
Totale baten 468
SALDO -2.903