Programma 1 Bereikbaarheid

Inhoud

Waarom dit programma?

Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Het aantal inwoners en studenten is de afgelopen jaren verder gegroeid en de economische activiteit is mede door de invloed van Regio Foodvalley toegenomen. Toename van mobiliteit is het gevolg, het is van belang hierin een goede balans te vinden. Met name de inzet op fietsfaciliteiten en het optimaliseren van openbaar vervoer dragen hieraan bij. Automobiliteit in het bijzonder betekent gebruik van (fossiele) energie, wat zorgt voor uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen; dit ondersteunt de noodzaak om in te zetten op andere vormen van mobiliteit. In het kader van het mobiliteitsconvenant zoeken we daarin de samenwerking met andere partijen, zoals lokale ondernemers, Foodvalley-gemeenten en de provincie.

Dit programma beoogt de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren en de nadelige effecten daarvan terug te dringen.

Beoogd maatschappelijk effect

Wageningen streeft ernaar dat mobiliteit op een duurzame wijze bijdraagt aan een goed functionerende economie, gezondheid, verkeersveiligheid en sociale participatie.
 
Om dit maatschappelijk effect te bereiken zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:
 • Bereikbaarheid van belangrijke locaties
 • Verminderen van CO2-uitstoot
 • Bijdragen aan de verbetering van het leefmilieu voor inwoners
 • Verkeersveiligheid langzaam verkeer
 • Mobiliteit van minder mobiele inwoners
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

In het resultatenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties

Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid van en naar economisch belangrijke locaties in Wageningen is verbeterd

De gemeente Wageningen wil de bereikbaarheid van de campus, het stadscentrum, de haven, het Business and Science Park Wageningen en het Nudepark verbeteren door een focus op vier doelen:

 • De samenhang en het comfort van het fietsverkeer en het fietsparkeren zijn verbeterd en het oponthoud verminderd.
 • Het busvervoer is toegankelijker, beter beschikbaar en aantrekkelijker.
 • De bestaande parkeercapaciteit rondom deze economisch belangrijke locaties wordt beter benut.
 • De bestaande wegencapaciteit wordt beter benut.

Dit doel betreft overwegend niet-wettelijke taken. Hoe bereikbaar we willen zijn hangt erg af van het budget. Onderhoud van bebording en verkeerslichten zijn wettelijke taken van de gemeente.

Doelen

1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren

Samenhang, comfort en fietsverkeer en het fietsparkeren is verbeterd, het oponthoud is verminderd (ten opzichte van 2008).

Risico's

Geen

1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer

Wat willen we bereiken?

De CO2-uitstoot van gemotoriseerd wegverkeer is gereduceerd

De gemeente wil de CO2-uitstoot van het gemotoriseerd wegverkeer verminderen door het aantal vervuilende autokilometers te verminderen en het gebruik van ‘langzaam verkeer’ en het openbaar vervoer te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door samen met het bedrijfsleven uitvoeren van het mobiliteitsconvenant waarmee onder andere het gebruik van deelauto’s en elektrisch vervoer wordt aangemoedigd, door het parkeren van groengas-auto’s te faciliteren en door (snel)fietsroutes te verbeteren.

Doelen

Risico's

Geen

1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven

Wat willen we bereiken?

Mobiliteit heeft bijgedragen aan de gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven van inwoners

De gemeente Wageningen voldoet aan de normen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit en beperkt daarmee de negatieve effecten van mobiliteit. Bovendien wordt de verkeersoverlast in de gemeente verminderd door het instellen van 30 km/u-zones buiten de hoofdstructuur. 

Uiteraard heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor haar inwoners. De gemeente moet voldoen aan bepaalde eisen rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Doelen

Risico's

Geen

1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd

Wat willen we bereiken?

De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd

De gemeente voldoet aan de eisen voor de kwaliteit van verhardingen en de inrichting van wegen, paden en andere verhardingen. We werken aan de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer. Daarnaast krijgen inwoners voorlichting en onderwijs (basisscholen) over verkeersveiligheid. We verbeteren de fysieke toegankelijkheid in de stad en openbare gebouwen rekening houdend met de rechten van mensen met een beperking (VN verdrag), verwijderen van obstakels voor rollators, scootmobielen e.d. en verwijderen van overbodige betonnen paaltjes.

Zorg voor de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen is een wettelijke taak van de gemeente. Daar zijn verschillende manieren voor en die zijn afhankelijk van de keuzes van de gemeente.

Doelen

1.4.2 Verkeersveiligheid

Inwoners zijn voorgelicht en onderwezen over verkeersveiligheid. 

1.4.3 Toegankelijkheid wijken

Wijken zijn toegankelijk voor rollators, scootmobielen en kinderwagens, voetpaden kennen geen overbodige obstakels.

1.4.5 Meer ruimte voor de fiets

Meer ruimte voor de fiets in relatie tot gebruik e-bikes / speed pedelecs en gewone fietsen

Risico's

Geen

1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners

Wat willen we bereiken?

Mobiliteit heeft bijgedragen aan de mogelijkheid voor minder mobiele inwoners om zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving

De gemeente bevordert de mogelijkheden voor minder mobiele inwoners, onder andere door het gehandicaptenparkeerbeleid en betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Zorgen voor minder mobiele inwoners is een wettelijke taak van de gemeente. Daaronder valt het gehandicaptenparkeerbeleid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Doelen

Risico's

Het voornemen van de Provincie Gelderland om de provinciale bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer af te bouwen.

Afschaffen van de teruggave-regeling BPM  (Belasting van Personenauto's en Motorrijtuigen') heeft een nadelig effect op de kostenontwikkeling van de sector doelgroepenvervoer.

Algemene informatie programma 1

Beleidsindicatoren

Er zijn geen beleidsindicatoren binnen dit programma.

Beleidskader

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Beleid uitgifteregels parkeervergunningen Wageningen (2019)
 • Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen (2014)
 • Nota Parkeernormen Wageningen (2015)
 • Verordening Parkeerbelastingen (2019)
 • Aanwijzingsbesluit vergunning parkeren (2019)
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren (2018)
 • APV (2019)
 • Veergeldverordening (2013)
 • Parkeerverordening (2018)
 • Wegsleepverordening (2007)

Beleidsnota’s

 • Netwerkvisie (2016)
 • Parkeernota (2015)
 • Structuurvisie Wageningen (2014)
 • Uitvoeringsprogramma GMP (2013)
 • GMP visiedocument (2012)
 • Kwaliteitshandboek (2017)
 • Kansgestuurd beheer (2019)
 • Beheerplan VRI's (2020)

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

De regio Foodvalley treedt op als opdrachtgever voor het programma ‘De Bereikbare Vallei’, dat bijdraagt aan het beïnvloeden van de vraag naar mobiliteit. Dit is van belang voor de doelstelling om de bereikbaarheid optimaal te houden en om vergroening van mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast vervult de regio de regisserende rol voor basismobiliteit.
De bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley geeft een richtinggevend kader voor 2030 waarmee de ambities van de regio zijn vertaald in een duidelijke koers voor de ontwikkeling en de uitvoering van het regionale mobiliteitsbeleid.

Opheusdens Veer

Het Opheusdens Veer voert de veerdiensten uit tussen Wageningen en Opheusden. Dit is eveneens van belang voor de bereikbaarheid van Wageningen.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Bereikbaarheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
Totale lasten 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
Totale baten 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721
Totaal saldo -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw beleid versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Wegen, straten en pleinen 2.879 2.480 2.428 2.511 2.562 2.613
Parkeervoorzieningen 549 539 560 555 558 546
Veerdiensten 702 723 715 729 739 739
Verkeersmaatregelen 818 1.155 971 1.026 1.054 1.057
Totale lasten 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
BATEN
Wegen, straten en pleinen 451 247 162 153 151 149
Parkeervoorzieningen 1.144 1.222 1.222 1.222 1.232 1.225
Veerdiensten 716 904 845 846 847 849
Verkeersmaatregelen 56 612 192 112 12 12
Totale baten 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
SALDO -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties 2.200
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer -
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven -
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd 2.474
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners -
Totale lasten 4.674
BATEN
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties 2.259
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer -
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven -
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd 162
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners -
Totale baten 2.421
SALDO -2.253
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud