Programma 1 Bereikbaarheid

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Een bereikbare stedelijke omgeving is cruciaal voor een gezonde, dynamische en economisch vitale stad. Het aantal inwoners en studenten is de afgelopen jaren verder gegroeid en de economische activiteit is mede door de invloed van Regio Foodvalley toegenomen. Toename van mobiliteit is het gevolg, het is van belang hierin een goede balans te vinden. Met name de inzet op fietsfaciliteiten en het optimaliseren van openbaar vervoer dragen hieraan bij. Automobiliteit in het bijzonder betekent gebruik van (fossiele) energie, wat zorgt voor uitstoot van schadelijke stoffen en broeikasgassen; dit ondersteunt de noodzaak om in te zetten op andere vormen van mobiliteit. In het kader van het mobiliteitsconvenant zoeken we daarin de samenwerking met andere partijen, zoals lokale ondernemers, Foodvalley-gemeenten en de provincie.

Dit programma beoogt de bereikbaarheid en mobiliteit te verbeteren en de nadelige effecten daarvan terug te dringen.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
Wageningen streeft ernaar dat mobiliteit op een duurzame wijze bijdraagt aan een goed functionerende economie, gezondheid, verkeersveiligheid en sociale participatie.
 
Om dit maatschappelijk effect te bereiken zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:
 • Bereikbaarheid van belangrijke locaties
 • Verminderen van CO2-uitstoot
 • Bijdragen aan de verbetering van het leefmilieu voor inwoners
 • Verkeersveiligheid langzaam verkeer
 • Mobiliteit van minder mobiele inwoners
Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:
 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

In het resultatenoverzicht gaan we alleen in op nieuw beleid en politiek relevante zaken.

1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De bereikbaarheid van en naar economisch belangrijke locaties in Wageningen is verbeterd

De gemeente Wageningen wil de bereikbaarheid van de campus, het stadscentrum, de haven, het Business and Science Park Wageningen en het Nudepark verbeteren door een focus op vier doelen:

 • De samenhang en het comfort van het fietsverkeer en het fietsparkeren zijn verbeterd en het oponthoud verminderd.
 • Het busvervoer is toegankelijker, beter beschikbaar en aantrekkelijker.
 • De bestaande parkeercapaciteit rondom deze economisch belangrijke locaties wordt beter benut.
 • De bestaande wegencapaciteit wordt beter benut.

Dit doel betreft overwegend niet-wettelijke taken. Hoe bereikbaar we willen zijn hangt erg af van het budget. Onderhoud van bebording en verkeerslichten zijn wettelijke taken van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren

Terug naar navigatie - 1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren

Samenhang, comfort en fietsverkeer en het fietsparkeren is verbeterd, het oponthoud is verminderd (ten opzichte van 2008).

Beoogde resultaten

 • Verbeteren fietsparkeren Centrum door centrale fietsparkeervoorziening.
 • Voorbereiding en uitvoering snelfietsroute Ede – Wageningen
 • Fietsroute Haarweg-Campus, achter Pomona langs
 • Onderhouden en exploiteren Lexkesveer en subsidiëren Opheusdens veer

1.1.2 Busvervoer

Terug naar navigatie - 1.1.2 Busvervoer

Het busvervoer is toegankelijker, beter beschikbaar en aantrekkelijker ten opzichte van alternatieven.

Beoogde resultaten

 • Verbeteren voor- en natransport openbaar vervoer per fiets
 • Actieve deelname ontwikkelteams openbaarvervoerconcessies
 • Participeren in studie provincie Bus Rapid Transport tussen Ede en Campus voor frequent rijdende bussen op eigen baan, waarbij in-/uitcheck op de bushalte is (Realisatie op z’n vroegst na 2023)
 • Uitvoering fase 1 Rijnlijn: HOV tussen Arnhem en Wageningen
 • Voorbereiding Rijnlijn: frequentieverhoging en verbinding Arnhem - Campus

1.1.3 Parkeercapaciteit

Terug naar navigatie - 1.1.3 Parkeercapaciteit

De bestaande parkeercapaciteit wordt beter benut.

Beoogde resultaten

 • Uitvoeren en evalueren Parkeerplan. Om de parkeerdruk door werknemers te verminderen. Parkeerregulering uitbreiden. P+R met extra parkeercapaciteit binnenstad. En bewoners binnenstad benutten beschikbare capaciteit beter.
 • Opstellen visie parkeerbeleid en maatregelen parkeren Binnenstad

1.1.4 Wegencapaciteit

Terug naar navigatie - 1.1.4 Wegencapaciteit

De bestaande wegencapaciteit is verbeterd tot de nomo-norm zoals beschreven in GMP.

Beoogde resultaten

 • Uitvoeren scenariomanagement waarbij verkeersregelingen vraag- en gebiedsgericht sturen op verkeersstromen (optimaal benutten wegcapaciteit).
 • Functioneel onderhoud verkeersregelinstallaties tbv bedrijfszekere installatie om een veilige verkeersafwikkeling op kruisingen te waarborgen.
 • Beter Bereikbaar Wageningen: M.E.R. studie, voorkeursvariant en provinciaal inpassingsplan.
 • Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken.

1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De CO2-uitstoot van gemotoriseerd wegverkeer is gereduceerd

De gemeente wil de CO2-uitstoot van het gemotoriseerd wegverkeer verminderen door het aantal vervuilende autokilometers te verminderen en het gebruik van ‘langzaam verkeer’ en het openbaar vervoer te stimuleren. Dit gebeurt bijvoorbeeld door samen met het bedrijfsleven uitvoeren van het mobiliteitsconvenant waarmee onder andere het gebruik van deelauto’s en elektrisch vervoer wordt aangemoedigd, door het parkeren van groengas-auto’s te faciliteren en door (snel)fietsroutes te verbeteren.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.2.1 Langzaam verkeer en OV

Terug naar navigatie - 1.2.1 Langzaam verkeer en OV

Het aandeel langzaam verkeer en OV is toegenomen.

Beoogde resultaten

 • Uitvoeren bereikbaarheidsagenda Regio Foodvalley voor fiets, OV en auto (duurzaam en slim). O.a. snelle fietsroute Veenendaal, mobiliteitshubs en gekleurde fietsstroken.
 • Uitvoering van het mobiliteitsconvenant met als primaire doel het terugdringen van de hoeveelheid autokilometers.
 • Zie 1.1.1 en 1.1.2

1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's

Terug naar navigatie - 1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's

Het aantal vervuilende auto-km’s is verminderd.

Beoogde resultaten

 • Stimuleren gebruik van deelauto’s ten behoeve van een lagere parkeerdruk, bewuster autogebruik en daardoor minder milieubelasting (CO2, fijnstof, etc.)
 • Stimuleren duurzame mobiliteit, conform uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP)
 • Stimuleren elektrisch vervoer
 • Met WUR en andere Campusinstellingen mobiliteitsbeleid opstellen (Uitvoering van het mobiliteitsconvenant)

1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Mobiliteit heeft bijgedragen aan de gezondheidsbevordering en kwaliteit van leven van inwoners

De gemeente Wageningen voldoet aan de normen van geluidsoverlast en luchtkwaliteit en beperkt daarmee de negatieve effecten van mobiliteit. Bovendien wordt de verkeersoverlast in de gemeente verminderd door het instellen van 30 km/u-zones buiten de hoofdstructuur. 

Uiteraard heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor haar inwoners. De gemeente moet voldoen aan bepaalde eisen rond luchtkwaliteit en geluidsoverlast.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.3.1 Luchtkwaliteit

Terug naar navigatie - 1.3.1 Luchtkwaliteit

Wageningen voldoet aan de normen voor luchtkwaliteit.

Beoogde resultaten

 • Speciale aandacht aan luchtkwaliteit bij project Beter Bereikbaar Wageningen
 • WHO-norm luchtkwaliteit wordt bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.

1.3.2 Geluidsoverlast

Terug naar navigatie - 1.3.2 Geluidsoverlast

Wageningen voldoet aan de normen voor geluidsoverlast.

Beoogde resultaten

 • Vervangen geluidsreducerend asfalt bij onderhoudswerkzaamheden
 • Wanneer de provincie in het kader van Beter Bereikbaar Wageningen voor het Alternatief Bestaande Route kiest, streven naar maatregelen die gunstig zijn voor terugdringen geluidsoverlast Roghorst en Tarhorst ter verbetering van de leefkwaliteit.

1.3.3 Verkeersoverlast

Terug naar navigatie - 1.3.3 Verkeersoverlast

De verkeersoverlast in Wageningen is verminderd.

Beoogde resultaten

 • De provincie bereidt een inpassingsplan voor Beter Bereikbaar Wageningen voor. De gemeente bepaalt per fase zijn betrokkenheid
 • Instellen en verbeteren 30km/h-zones bij onderhoud of herinrichting
 • Uitvoeren studies naar de situatie Geertjesweg, Hollandseweg, Wageningen Hoog en de Eng om sluipverkeer te verminderen

1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd

De gemeente voldoet aan de eisen voor de kwaliteit van verhardingen en de inrichting van wegen, paden en andere verhardingen. We werken aan de verkeersveiligheid voor het langzaam verkeer. Daarnaast krijgen inwoners voorlichting en onderwijs (basisscholen) over verkeersveiligheid. We verbeteren de fysieke toegankelijkheid in de stad en openbare gebouwen rekening houdend met de rechten van mensen met een beperking (VN verdrag), verwijderen van obstakels voor rollators, scootmobielen e.d. en verwijderen van overbodige betonnen paaltjes.

Zorg voor de verkeersveiligheid op de gemeentelijke wegen is een wettelijke taak van de gemeente. Daar zijn verschillende manieren voor en die zijn afhankelijk van de keuzes van de gemeente.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.4.1 Verhardingen

Terug naar navigatie - 1.4.1 Verhardingen

De kwaliteit van verhardingen en de inrichting van wegen, paden en andere verhardingen voldoet aan vastgestelde normen. 

Beoogde resultaten

 • Uitvoeren regulier beheer en onderhoud
 • Netwerkvisie doorvertalen naar acties in de wijken. Aantal auto’s reduceren op bijvoorbeeld de Geertjesweg en de Hollandseweg, met inachtneming van de bereikbaarheid
 • Inrichten Duurzaam Veilig van Nude, Noordwest en Bovenbuurt

1.4.2 Verkeersveiligheid

Terug naar navigatie - 1.4.2 Verkeersveiligheid

Inwoners zijn voorgelicht en onderwezen over verkeersveiligheid. 

Beoogde resultaten

 • Aanbieden educatieproject 4-12 jarigen, 16-24 jarigen, 65-plussers en buitenlandse studenten. Hierbij wordt aangesloten op initiatieven uit de regio

1.4.3 Toegankelijkheid wijken

Terug naar navigatie - 1.4.3 Toegankelijkheid wijken

Wijken zijn toegankelijk voor rollators, scootmobielen en kinderwagens, voetpaden kennen geen overbodige obstakels.

Beoogde resultaten

 • Fysieke toegankelijkheid in de stad en openbare gebouwen verbeteren
 • Verbeteren oversteekbaarheid voetgangers en fietsers op hoofdstructuur
 • Verbeteren veiligheid voor fietsers in de stad

1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes

Terug naar navigatie - 1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes

Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes van verkeer naar bestemmingen zoals scholen en Campus en daarbij zoveel mogelijk de hoofdroutes volgend. Vanuit kinderperspectief, verkeersveiligheid en sociale veiligheid

Beoogde resultaten

 • Nieuwe fietsverbinding deelplan 3 Kortenoord
 • Kruising Ooststeeg - Haagsteeg
 • Route over Business en Sciencepark Wageningen
 • Fietspaden deel Churchillweg (tussen Nijenoord Allee en Hoevestein)
 • Van Ooststeeg - de Hoef richting Campus
 • Fietsbrug Tarthorst vanaf de Rooseveltweg
 • Fietsverbinding Veenendaal en Rhenen
 • Fietsverbinding Noordwest tussen Rijnsteeg en Mondriaanlaan (Na 2022)
 • Rotonde Marijkeweg/Voorburglaan realiseren door toename verkeer Nieuw Kortenoord

1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Mobiliteit heeft bijgedragen aan de mogelijkheid voor minder mobiele inwoners om zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving

De gemeente bevordert de mogelijkheden voor minder mobiele inwoners, onder andere door het gehandicaptenparkeerbeleid en betere toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Zorgen voor minder mobiele inwoners is een wettelijke taak van de gemeente. Daaronder valt het gehandicaptenparkeerbeleid en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners

Terug naar navigatie - 1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners

Mobiliteit heeft bijgedragen aan de mogelijkheid voor minder mobiele inwoners om zo lang mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. 

Beoogde resultaten

 • Duurzaam vraagafhankelijk vervoer wordt in 2021 voor 70% van het totaal aantal kilometers elektrische voertuigen ingezet. De overige 30% rijdt op Groen gas (Biogas).
 • Vraagafhankelijk vervoer is het aanvullend openbaar vervoer voor sociaal recreatief gebruik en is beschikbaar voor inwoners met mobiliteitsbeperkingen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Uitvoeren basismobiliteit FoodValley op gebied van OV

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Het voornemen van de Provincie Gelderland om de provinciale bijdrage voor het vraagafhankelijk vervoer af te bouwen.

Afschaffen van de teruggave-regeling BPM  (Belasting van Personenauto's en Motorrijtuigen') heeft een nadelig effect op de kostenontwikkeling van de sector doelgroepenvervoer.

Algemene informatie programma 1

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Beleid uitgifteregels parkeervergunningen Wageningen (2019)
 • Beleidsregels gehandicaptenparkeerplaatsen (2014)
 • Nota Parkeernormen Wageningen (2015)
 • Verordening Parkeerbelastingen (2019)
 • Aanwijzingsbesluit vergunning parkeren (2019)
 • Aanwijzingsbesluit betaald parkeren (2018)
 • APV (2019)
 • Veergeldverordening (2013)
 • Parkeerverordening (2018)
 • Wegsleepverordening (2007)

Beleidsnota’s

 • Netwerkvisie (2016)
 • Parkeernota (2015)
 • Structuurvisie Wageningen (2014)
 • Uitvoeringsprogramma GMP (2013)
 • GMP visiedocument (2012)
 • Kwaliteitshandboek (2017)
 • Kansgestuurd beheer (2019)
 • Beheerplan VRI's (2020)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

De regio Foodvalley treedt op als opdrachtgever voor het programma ‘De Bereikbare Vallei’, dat bijdraagt aan het beïnvloeden van de vraag naar mobiliteit. Dit is van belang voor de doelstelling om de bereikbaarheid optimaal te houden en om vergroening van mobiliteit te bewerkstelligen. Daarnaast vervult de regio de regisserende rol voor basismobiliteit.
De bereikbaarheidsagenda voor Regio Foodvalley geeft een richtinggevend kader voor 2030 waarmee de ambities van de regio zijn vertaald in een duidelijke koers voor de ontwikkeling en de uitvoering van het regionale mobiliteitsbeleid.

Opheusdens Veer

Het Opheusdens Veer voert de veerdiensten uit tussen Wageningen en Opheusden. Dit is eveneens van belang voor de bereikbaarheid van Wageningen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Bereikbaarheid zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
Totale lasten 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
Totale baten 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721
Totaal saldo -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw beleid versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Wegen, straten en pleinen 2.879 2.480 2.428 2.511 2.562 2.613
Parkeervoorzieningen 549 539 560 555 558 546
Veerdiensten 702 723 715 729 739 739
Verkeersmaatregelen 818 1.155 971 1.026 1.054 1.057
Totale lasten 4.948 4.897 4.674 4.821 4.913 4.955
BATEN
Wegen, straten en pleinen 451 247 162 153 151 149
Parkeervoorzieningen 1.144 1.222 1.222 1.222 1.232 1.225
Veerdiensten 716 904 845 846 847 849
Verkeersmaatregelen 56 612 192 112 12 12
Totale baten 2.367 2.985 2.421 2.333 2.242 2.234
SALDO -2.582 -1.912 -2.253 -2.488 -2.671 -2.721

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties 2.200
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer -
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven -
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd 2.474
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners -
Totale lasten 4.674
BATEN
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties 2.259
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer -
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven -
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd 162
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners -
Totale baten 2.421
SALDO -2.253