Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020

Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020

Terug naar navigatie - Stand van zaken aangenomen moties en amendementen Voorjaarsnota 2020

Hieronder laten we zien wat de stand van zaken is met betrekking tot de moties en amendementen die de raad heeft aangenomen bij de Voorjaarsnota 2020.

Nr Motie Stand van zaken
2M1 Implementatie VN-verdrag mensen met een beperking Verzoekt het college: - te inventariseren in hoeverre het beleid van Samen Wageningen en gemeentelijke regelgeving voldoende is om aan het VN-verdrag voor mensen met een beperking te voldoen. - hierbij mogelijke knel- en verbeterpunten te inventariseren en aan te geven wanneer deze onderbelicht zijn binnen Samen Wageningen - daarbij in overleg te gaan met mensen met een beperking en/of hun vertegenwoordigers, in ieder geval met 'Wageningen Inclusief' - de resultaten hiervan mee te delen aan de raad vóór 1 oktober 2020 inclusief een raming van de kosten om eventuele hiaten op te lossen. De in de motie gevraagde inventarisatie is momenteel onderhanden. De resultaten van de inventarisatie worden vóór 1 oktober 2020 middels een raadsinformatiebrief gedeeld met de gemeenteraad.

 

Hieronder is vanwege de relevantie voor de opstelling van de Programmabegroting 2021 - 2024 opgenomen op welke wijze de motie met betrekking tot het reëel ramen van Jeugdzorg is afgehandeld.

Nr Motie Stand van zaken
2M2 Reëele raming Jeugdzorg Roept het colleg op: - Voor de kadernota 2020 met een reële raming te komen van de benodigde middelen voor de uitvoering van de Jeugdzorg en de WMO. De in de motie gevraagde reële raming voor jeugdhulp en Wmo is in de programmabegroting 2021-2024 opgenomen. Bij ons bekende ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitgaven zijn meegenomen in de begrote voorzieningen. Denk hierbij aan de prijsindexatie volgens de regionaal afgesproken systematiek van de regionaal ingekochte hulp en ondersteuning Wmo en Jeugd. Voor 2021 is dit 2,9% en de jaren erna hebben wij respectievelijk 2,5%, 1,5% en 1,5% opgenomen. Daarnaast trekken wij de financiële trend van de afgelopen jaren door en bekijken we of we een trend zien in het aantal cliënten die een beroep doen op de Wmo en Jeugdwet. We zien een stijging van 4,5% per jaar van het aantal jeugdigen met een indicatie voor jeugdhulp. Afgelopen jaar is geïnvesteerd in preventie, waardoor we verwachten dat er daardoor minder indicaties noodzakelijk zijn. Voor Wmo is er landelijk een stijging te zien van aanvragen, vooral voor huishoudelijke hulp, in verband met de invoering van het abonnementstarief. Dit varieert tussen de 5 en 20% (uit: landelijke monitor). Het totaal aantal huishoudelijke hulp cliënten is in Wageningen in de periode eind 2019 en tweede kwartaal 2020 gestegen met 4%. Van de overige Wmo-producten (begeleiding, rolstoelen, woonvoorzieningen en vervoer) is een stijging van het aantal voorzieningen van 1,6% per jaar. Deze stijgingen zijn nog niet verwerkt in de begroting. Wij zullen de landelijke en lokale trend blijven volgen en dit eventueel bijstellen in de begroting 2021, versie 2.