Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling

Inhoud

Waarom dit programma?

Dit programma raakt iedereen in Wageningen. Niet alleen mensen met een zorg- of adviesvraag, maar ook de mensen om hen heen, zoals familie, vrienden en buren. Mensen die als vrijwilliger, mantelzorger of professional hulp en ondersteuning verlenen. Ook zijn er mensen die vanuit inhoudelijke deskundigheid betrokken zijn of werkgevers die zich willen inzetten.

We doen dit op basis van het beleidskader Samen Wageningen, dat in 2016 samen met de stad is ontwikkeld en op 16 januari 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit beleidsplan heeft betrekking op al het beleid dat is gericht op hulp en ondersteuning aan inwoners van Wageningen als het gaat om welzijn en zorg. Uitgangspunt hierbij is dat we uitgaan van de behoefte(n) van inwoners en het leveren van maatwerk in plaats van enkel vast te houden aan regels en protocollen.

Beoogd maatschappelijk effect

Het maatschappelijke effect dat we met ons sociale beleid willen bereiken, noemen we in Samen Wageningen de Stip op de Horizon. Wageningen wil een betrokken samenleving zijn, waarin we ons verantwoordelijk voelen voor onze directe omgeving. Zorg en aandacht hebben voor elkaar, in de straat, buurt of stad, waarin we naar eigen mogelijkheden mee kunnen doen en optimaal in staat zijn om baas te zijn over ons eigen leven. De stad heeft daarbij vijf Wageningse principes benoemd: we willen problemen zoveel mogelijk voorkomen, zetten de inwoner centraal, gaan met elkaar voor samenredzaamheid, gaan uit van vertrouwen en zoeken actief naar vernieuwing.

Voor het sociaal beleid heeft de stad elf hoofdlijnen geschreven. De hoofdlijnen geven weer hoe we in Wageningen met elkaar willen omgaan als het gaat over zorg en welzijn. De hoofdlijnen zijn:

 1. Het gemeentelijk beleid is gericht op iedere inwoner (algemeen beleid), met oog voor doelgroepen met specifieke behoeften (specifiek beleid);
 2. Voorkomen is beter dan genezen, daarom zetten we in op preventie;
 3. We herkennen en waarderen wat al goed gaat, om dat te versterken en stimuleren. Daarbij laten we ruimte voor vernieuwing;
 4. Er is laagdrempelige toegang tot informatie, hulp en ondersteuning voor iedereen;
 5. Iedereen moet (zinvol) mee kunnen doen en wordt daarbij zo nodig ondersteund;
 6. Contact is gebaseerd op basis van wederzijds respect, omdat we allemaal anders zijn en gehoord en gezien
  willen worden;
 7. We zetten ieders mogelijkheden om zichzelf te redden centraal: waar mogelijk met inzet van informele
  ondersteuning en waar nodig met professionele hulp;
 8. We gaan uit van eigen regie voor iedereen, ook wanneer diegene ondersteuning krijgt;
 9. We vertrouwen op de kracht van eigen netwerken; gemeente en professionals bieden ondersteuning waar
  nodig om overbelasting te voorkomen en beperken niet met regels;
 10. Waar netwerken ontbreken, ondersteunen we bij het vormen en onderhouden van een netwerk;
 11. We zorgen voor evenwicht tussen het informele netwerk, vrijwillige hulp en professionele hulp door goede
  afstemming en samenwerking.

De hoofdlijnen vormen de basis voor de uitvoering van het sociale beleid in Wageningen.

Naast de doelstellingen uit ‘Samen Wageningen’ is er ook aandacht voor solidariteit en bewustwording van vrede en veiligheid in Wageningen. Activiteiten die vanuit de Wageningse samenleving op deze terreinen worden ontplooid, zijn gericht op het versterken van de sociale cohesie in de stad en waar mogelijk vanuit een internationaal perspectief.

Ontwikkelingen

Pilot DACT

Vanaf oktober 2018 loopt de pilot DACT: dagactiviteiten zonder indicatie in De Nude en Ons Huis. Met DACT hoeven Inwoners die in aanmerking komen voor lichte groepsbegeleiding geen indicatie meer aan te vragen bij het Startpunt. Hierdoor maken óók inwoners die geen indicatie wíllen aanvragen (door het zorgmijdende karakter of schaamte), gebruik van DACT en vallen hierdoor níet tussen de wal en het schip. Uit de evaluatie van de pilot blijkt o.a. de preventieve functie (dempende functie op andere vormen van hulp) en een kostenbesparing, waardoor we de pilot structureel willen inzetten.  Zetten we de pilot niet structureel in, dan krijgen de deelnemers weer een Wmo-indicatie, dat tot extra structurele lasten leidt voor het product dagbesteding en extra uitvoeringskosten.

Het aantal deelnemers aan DACT heeft een grote groei doorgemaakt, waardoor de bezettingsgraad boven de 100% komt en meer inzet van begeleiding nodig is. Daarnaast is er een extra dagbestedingslocatie bij (de winkel in de binnenstad). Uitbreiding van de begeleidingscapaciteit is daarom wenselijk.

6.1 Samen Wageningen

Wat willen we bereiken?

In Samen Wageningen staan elf thema’s. Voor elk van deze thema’s heeft de stad benoemd welke maatschappelijk effecten we willen bereiken en welke doelen we ons daarbij stellen. 

Doelen

6.1.1 Gezondheid

Gezondheid

Maatschappelijk effect: iedereen heeft kansen en mogelijkheden om mee te doen en eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.

Doelen:

 1. Inwoners die ziek zijn of een beperking hebben, hebben - net als andere inwoners - kansen en mogelijkheden om mee te doen in de samenleving;
 2. Inwoners met een lage sociaaleconomische status (SES) leven langer en leven langer in gezondheid in vergelijking met de huidige situatie;
 3. Iedere inwoner is in staat om met de uitdagingen in zijn leven om te gaan (volgens het begrip positieve gezondheid).

6.1.5 Mantelzorg

Mantelzorg

Maatschappelijk effect: mantelzorgers ervaren een evenwicht tussen het eigen leven en de zorg voor de ander.

Doelen:

 1. Brede maatschappelijke ondersteuning, (h)erkenning en respect voor mantelzorgers realiseren;
 2. Meer mantelzorgers (dan in de huidige situatie) ervaren evenwicht tussen hun zorgtaken en hun eigen leven.

6.1.6 Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

Maatschappelijk effect: inwoners van Wageningen zetten zich in voor elkaar.

Doelen:

 1. Vrijwilligers voelen zich erkend en gewaardeerd;
 2. Meer mensen doen vrijwilligerswerk in eigen stad of wijk.

6.1.9 Ouderen

Ouderen

Maatschappelijk effect: ouderen ervaren dat zij van betekenis zijn voor de samenleving.

Doelen:

 1. Ouderen zijn zo lang mogelijk zelfstandig actief en doen mee in de samenleving;
 2. Oudere inwoners kunnen zoveel mogelijk eigen regie houden over hun leven, ook als zij beperkingen hebben;
 3. Eenzaamheid bij oudere inwoners neemt af.

6.1.10 Mensen met een beperking

Mensen met een beperking

Maatschappelijk effect: mensen met een beperking doen volwaardig mee in de samenleving.

Doelen:

 1. Mensen met een beperking worden gezien en gehoord;
 2. Mensen met een beperking kunnen samen met mensen zonder beperking naar vermogen meedoen in de maatschappij door een vorm van werk, vrijwilligerswerk, dagbesteding en vrijetijdsbesteding.

Risico's

Voor paragraaf 6.1 - Samen Wageningen is aangesloten bij de resultaten uit het beleidskader Samen Wageningen. Bij het behalen van de resultaten in 6.1 speelt Welsaam een belangrijke rol. Bijna alle resultaten zijn gedeeltelijk of geheel bij Welsaam belegd.  Welsaam ontvangt van de gemeente een (grotendeels) vast budget voor haar taken. Dit betekent dat het behalen van de resultaten ook afhankelijk is van het aantal inwoners dat ondersteuning nodig heeft, omdat het budget gelijk blijft bij toenemende aantallen. Een aantal resultaten zijn zodanig beschreven dat deze als een open-einde regeling functioneren, bijvoorbeeld "iedere uitkeringsgerechtigde krijgt een ondersteuningstraject". Wanneer het aantal betreffende inwoners toeneemt, is het mogelijk dat het behalen van het resultaat niet meer mogelijk is, of tot hogere kosten leidt.. De huidige (landelijke) onzekerheid op sociaal/economisch vlak maakt dat dit risico zich sterker voordoet dan voorheen.

6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Internationale samenwerking

Naast het uitvoeren van Samen Wageningen voeren we beleid uit ten aanzien van internationale samenwerking en internationale projecten. We coördineren en organiseren ontvangsten uit en bezoeken aan de partner- en
projectsteden. We faciliteren, ondersteunen en financieren stichtingen/groepen die betrokken zijn bij de
stedenbanden. Het hele jaar door en in het bijzonder op 4 en 5 mei herdenken en vieren we actief de vrijheid waarin we nu leven, een vrijheid die niet vanzelfsprekend is.

Stad der Bevrijding

We willen de identiteit en het imago van Wageningen als Stad der Bevrijding versterken en onze vier kernwaarden inhoud geven. Onze kernwaarden zijn werken aan vrede, vrijheid en veiligheid; bedanken van de bevrijders; door en voor de stad en het verbinden van diversiteit. Naast herdenken en vieren zijn educatie en bewustwording belangrijke activiteiten. In 2021 geven we verder uitvoering aan de kaders Stad der Bevrijding die de raad in 2016 heeft vastgesteld. Samen met Wageningen 45 en andere partners in de stad organiseren wij 75+1 jaar Bevrijding in 2021 en ontwikkelen we een visie voor de toekomst.

Doelen

Risico's

Het realiseren van de deze resultaten is in sterke mate afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen voortkomend uit de corona-crisis. Wanneer grootschalige evenementen (nog) niet mogelijk zijn, heeft dit gevolgen voor de opzet van (o.a.) 4 en 5 mei en de uitwisseling met onze partner-steden.

Algemene informatie programma 6

Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

BG21 - Jongeren met een delict voor de rechter

Bron: CBS

Eenheid: Percentage van de jongeren van 12 tot 22 jaar

Regio 2016 2017 2018
Nederland 1 % 1 % 1 %
Wageningen 1 % 1 % 0 %

BG21 - Jongeren met jeugdhulp

Bron: CBS

Eenheid: Percentage van de jongeren tot 18 jaar

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 8,9 % 9,5 % 9,7 % 10,4 %
Wageningen 9,6 % 9,8 % 10,4 % 10,9 %

BG21 - Jongeren met jeugdbescherming

Bron: CBS

Eenheid: Percentage van de jongeren tot 18 jaar

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 1 % 1 % 1 % 1,1 %
Wageningen 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,7 %

BG21 - Jongeren met jeugdreclassering

Bron: CBS

Eenheid: Percentage van de jongeren van 12 tot 23 jaar

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 %
Wageningen 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,1 %

BG21 - Kinderen in uitkeringsgezin

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Eenheid: Percentage van de kinderen tot 18 jaar

Regio 2016 2017 2018
Nederland 7 % 7 % 7 %
Wageningen 6 % 6 % 6 %

BG21 - Netto-arbeidsparticipatie

Bron: CBS - Arbeidsdeelname

Eenheid: Percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 65,8 % 66,7 % 67,8 % 68,8 %
Wageningen 64,3 % 65 % 65,7 % 66,4 %

BG21 - Werkloze jongeren

Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Eenheid: Percentage van de jongeren van 16 tot 23 jaar

Regio 2016 2017 2018
Nederland 2 % 2 % 2 %
Wageningen 1 % 1 % 1 %

BG21 - Bijstandsuitkering

Bron: CBS - Participatiewet

Eenheid: Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 412,8 418,6 401,1 381,7
Wageningen 275,6 288,9 289,4 276,9

BG21 - Lopende re-integratievoorzieningen

Bron: CBS

Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners van 15 tot 65 jaar

Regio 2016 2017 2018
Nederland 255,5 271,3 305,2
Wageningen 371,2 231,2 229,5

BG21 - Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Bron: GMSD - Gemeentelijke monitor sociaal domein

Eenheid: Aantal per 10.000 inwoners

Regio 2016 2017 2018 2019
Nederland 560 570 590 610
Wageningen 290 620 600 560

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen en nadere regels:

 • Verordening cliëntenparticipatie Werk en Bijstand (2009)
 • Verordening bestuurlijke boete bij recidive 2015
 • Verordening Jeugdhulp en Maatschappelijke Ondersteuning Wageningen (2018)
 • Verordening tegenprestatie Participatiewet Wageningen
 • Re-integratieverordening Participatiewet Gemeente Wageningen 2015
 • Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Wageningen 2015
 • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Wageningen 2015
 • Verordening individuele studietoeslag Wageningen 2015
 • Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening gemeente Wageningen (2010)
 • Nadere regels jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet Wageningen 2018
 • Financieel besluit regels jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet Wageningen 2018

Beleidsnota’s:

 • Visie Kind Centraal
 • Uitvoeringsplan Noodopvang Nieuwe Wetters, BW-besluit 12-01-2010
 • Beleidsnotitie internationale samenwerking 2002 – 2006
 • Regionale visie Publieke gezondheidszorg Gelderland Midden (2016)
 • Praktisch afsprakenkader Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Valleiregio 2015
 • Beleidskader Samen Wageningen (2017)
 • Beleidsregels Participatiewet 2015
 • Beleidsregels WWB 2012
 • Minimabeleid 2016
 • Beleidsplan ondersteuningsaanbod Participatiewet
 • Visie op schulddienstverlening in Wageningen en Ede 2016
 • Toekomstbestendigheid van Wageningen als Stad der Bevrijding 2017

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

VGGM is een complete hulpverleningsorganisatie voor Brandweer en Volksgezondheid (ambulancehulpverlening en GGD) voor de veiligheidsregio Gelderland-Midden.

Regio Foodvalley

Betreft een samenwerkingsverband van acht gemeenten waar ambtelijke en bestuurlijke afstemming en voorbereiding plaatsvindt op vele terreinen.

Modulair gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein regio Centraal Gelderland

Betreft een samenwerking van 11 gemeenten. Gemeenten kunnen per module besluiten om wel of niet te deel te nemen. Wageningen neemt deel aan de Module inkoop en contractmanagement voor jeugdhulp (individuele voorzieningen) en maatschappelijke ondersteuning (maatwerkvoorzieningen).

 

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Gemeente Ede

Uitvoering van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz): Betreft samenwerking van de uitvoering van de taken op het gebied van de Bbz.

Wageningen 45

De gemeente Wageningen subsidieert de stichting W45 voor de realisatie van de activiteiten op 5 mei en de organisatie van educatieve activiteiten. Het vastgestelde beleid Toekomstbestendigheid van Wageningen als Stad der Bevrijding (2017) is hierbij leidend.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma Maatschappelijke Ondersteuning zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 50.658 52.481 52.486 52.790 53.502 54.229
Totale lasten 50.658 52.481 52.486 52.790 53.502 54.229
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 17.084 17.478 17.027 16.900 16.946 16.993
Totale baten 17.084 17.478 17.027 16.900 16.946 16.993
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -33.575 -35.003 -35.459 -35.890 -36.556 -37.236
Totaal saldo -33.575 -35.003 -35.459 -35.890 -36.556 -37.236

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 
In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:
 
Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking 481 483 515 425 435 444
Werkgelegenheid 3.322 2.774 2.912 2.951 2.998 3.045
WSW 4.688 4.696 4.469 4.469 4.500 4.469
Individuele ondersteuning 19.845 20.331 20.528 20.943 21.252 21.728
Sociale zekerheid 11.212 12.812 11.977 12.006 12.032 12.058
Samen Wageningen 4.144 4.212 3.999 4.059 4.120 4.182
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk 5 6 6 6 6 6
Beleidsdomein gehandicapten 46 51 30 30 30 31
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid 26 55 131 206 221 223
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg - 111 113 115 117 119
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid 14 14 108 111 113 116
Armoedebestrijding 3.839 3.875 3.954 3.814 3.880 3.946
Beleidsdomein gezondheidsbeleid 1.069 1.150 1.267 1.124 1.212 1.225
MO-plan algemeen 1 - - - - -
Integrale toegang en algemeen sociaal domein 1.792 1.981 2.512 2.565 2.621 2.672
Burgerkracht en innovatie 175 -70 -35 -35 -35 -35
Totale lasten 50.658 52.481 52.486 52.790 53.502 54.229
BATEN
Vrede- en ontwikkelingssamenwerking - - - - - -
Werkgelegenheid 165 82 199 200 201 202
WSW 1.167 736 653 607 594 582
Individuele ondersteuning 3.614 3.560 3.633 3.690 3.748 3.804
Sociale zekerheid 11.848 12.748 12.302 12.302 12.302 12.302
Samen Wageningen - - - - - -
Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk - - - - - -
Beleidsdomein gehandicapten - - - - - -
Beleidsdomein vluchtelingenbeleid - - - - - -
Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg - - - - - -
Beleidsdomein leefbaarheid/Soc. Veiligheid - - - - - -
Armoedebestrijding 145 277 164 25 25 25
Beleidsdomein gezondheidsbeleid 34 - - - - -
MO-plan algemeen - - - - - -
Integrale toegang en algemeen sociaal domein 96 25 26 26 27 27
Burgerkracht en innovatie 15 50 50 50 50 50
Totale baten 17.084 17.478 17.027 16.900 16.946 16.993
SALDO -33.575 -35.003 -35.459 -35.890 -36.556 -37.236

 

Toelichting afwijkingen > € 100.000 in bovenstaande tabel:

Werkgelegenheid / Sociale zekerheid: Het product werkgelegenheid en sociale zekerheid zijn communicerende vaten. Op het moment dat er wordt ingezet op werkgelegenheid (inwoners begeleiden naar werk) dalen de lasten op het product sociale zekerheid (uitgaven aan uitkeringen).

Doordat Nieuw Beschut vanaf 2021 onder het product werkgelegenheid is opgenomen, nemen de baten toe.

De baten van het product Sociale Zekerheid nemen af vanaf 2021 doordat de uitkering vanuit het Rijk is gedaald.

WSW: Het volume WSW'ers neemt als gevolg van uitstroom meer af dan de verwachting in de vorige begroting. Dit is een onvermijdelijke ontwikkeling en levert voor 2021 t/m 2024 een voordeel op.

Individuele ondersteuning: de producten binnen Individuele ondersteuning met contractuele verplichtingen zijn geïndexeerd a.d.h.v. regionaal geldende prijsafspraken in 2021 met 2,9%. In 2022 wordt uitgegaan van een prijsontwikkeling van 2,5 % en vanaf 2023 t/m 2025 conform CPB-index.

Samen Wageningen: afgezien van de CPB-indexering van 1,7% in 2021 en 1,5% voor 2022 t/m 2024, zijn de doorbelasting salariskosten en overige apparaatskosten vanuit het product SAMEN Wageningen verdeeld over andere beleidsdomeinen binnen programma 6.

Vluchtelingenbeleid: behoudens de toevoeging van de doorbelasting salaris en overige apparaatskosten aan dit product vanaf 2021, wordt de gemeente vanaf 2022 extra gefinancierd vanuit het Rijk naar aanleiding van de nieuwe Wet Inburgering.

Leefbaarheid/ sociale veiligheid: de lasten nemen toe in verband met een herziening van doorberekening personele lasten.

Gezondheidsbeleid: de hogere lasten t.o.v. 2020 worden veroorzaakt door o.a. een hogere doorbelasting van salarislasten en een hogere bijdrage aan de VGGM (afkomstig uit kadernota 2019).

Armoedebestrijding: Vanaf 2022 wordt er minder onttrokken aan de reserve precariobelasting doordat de begrote lasten voor de compensatieregeling precariobelasting zijn verlaagd. Doordat er minder wordt onttrokken dalen de baten van het product armoedebestrijding.

Integrale toegang en algemeen sociaal domein: afgezien van de CPB-indexering van 1,7% in 2021 en 1,5% voor 2022 t/m 2024, is vanaf 2021 de doorbelasting salariskosten en overige apparaatskosten vanuit overige beleidsdomeinen binnen programma 6 (o.a. Samen Wageningen) overgeheveld naar het product Integrale toegang en algemeen sociaal domein.

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen (voor hoofddoel 6.1 Samen Wageningen is de verdeling uitgesplitst naar doelen):

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
6.1.1 Gezondheid 1.297
6.1.2 Leefbaarheid 108
6.1.3 Werk 7.381
6.1.4 Armoede 15.469
6.1.5 Mantelzorg 120
6.1.6 Vrijwilligerswerk 6
6.1.7 Vrijetijdsbesteding 462
6.1.8 Jeugd 9.917
6.1.9 Ouderen 859
6.1.10 Mensen met een beperking 9.519
6.1.11 Statushouders/vluchtelingen 131
6.1.12 Preventie en algemeen sociaal domein 6.701
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid 515
Totale lasten 52.486
BATEN
6.1.1 Gezondheid -
6.1.2 Leefbaarheid -
6.1.3 Werk 852
6.1.4 Armoede 12.466
6.1.5 Mantelzorg -
6.1.6 Vrijwilligerswerk -
6.1.7 Vrijetijdsbesteding -
6.1.8 Jeugd 50
6.1.9 Ouderen 257
6.1.10 Mensen met een beperking 3.376
6.1.11 Statushouders/vluchtelingen -
6.1.12 Preventie en algemeen sociaal domein 26
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid -
Totale baten 17.027
SALDO -35.459
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud