Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2021 Begroting 2022
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 497 13.829 13.332 457 12.601 12.143
Algemene uitkeringen 0 55.320 55.320 0 56.645 56.645
Dividend 0 198 198 0 198 198
Saldo van de financieringsfunctie 2 9 7 2 21 19
Onvoorzien 19 0 -19 19 0 -19
Overige algemene dekkingsmiddelen 113 0 -113 0 0 0
Totaal algemene dekkingsmiddelen 632 69.356 68.724 479 69.464 68.985
Kosten van de overhead 12.985 821 -12.163 12.931 832 -12.099
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten 106.055 104.352 -1.703 106.815 104.647 -2.168
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 2.227 1.895 -332 1.543 2.289 746
Het gerealiseerde resultaat 108.282 106.247 -2.035 108.358 106.936 -1.422
Algemene dekkingsmiddelen: Begroting 2023 Begroting 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is 467 12.877 12.410 477 13.160 12.683
Algemene uitkeringen 0 57.519 57.519 0 58.254 58.254
Dividend 0 198 198 0 198 198
Saldo van de financieringsfunctie 2 0 -2 2 0 -2
Onvoorzien 19 0 -19 19 0 -19
Overige algemene dekkingsmiddelen -50 0 50 -132 0 132
Totaal algemene dekkingsmiddelen 439 70.595 70.156 366 71.611 71.246
Kosten van de overhead 13.140 842 -12.297 13.324 858 -12.466
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting 0 0 0 0 0 0
Totaal saldo van baten en lasten 107.810 105.269 -2.541 109.209 106.546 -2.663
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 820 1.011 192 763 583 -179
Het gerealiseerde resultaat 108.629 106.280 -2.350 109.971 107.130 -2.842

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Programma Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.484 1.860 2.625 4.328 2.078 2.251 4.333 2.079 2.254
02 Economische ontwikkeling 2.597 3.062 -464 3.322 2.943 378 1.336 881 455
03 Ruimtelijke ontwikkeling 8.823 4.108 4.714 8.289 2.303 5.986 8.500 2.533 5.966
04 Milieu 7.834 7.337 498 7.839 7.754 85 8.026 7.959 67
06 Maatschappelijke ondersteuning 50.658 16.912 33.747 52.481 17.225 35.256 52.486 16.887 35.598
07 Onderwijs en Educatie 3.843 404 3.439 3.999 517 3.482 4.174 524 3.651
08 Wonen 844 1.038 -194 1.743 1.614 129 1.559 1.775 -216
09 Sport en cultuur 7.042 1.696 5.346 6.575 1.085 5.490 6.707 1.123 5.584
10 Veiligheid 1.787 10 1.777 1.982 6 1.976 1.997 0 1.997
11 Transparante overheid 3.592 548 3.044 3.148 557 2.591 3.321 468 2.853
12 Algemene dekking & onvoorzien 13.167 68.744 -55.577 13.882 68.566 -54.684 13.617 70.122 -56.506
Geraamd saldo van baten en lasten 104.673 105.719 -1.046 107.588 104.650 2.938 106.055 104.352 1.703
Reserve mutaties
01 Bereikbaarheid 464 507 -43 569 907 -339 341 342 -1
02 Economische ontwikkeling 904 64 840 92 60 31 271 257 15
03 Ruimtelijke ontwikkeling 1.256 461 795 257 59 199 260 19 241
04 Milieu 0 316 -316 0 171 -171 211 170 41
06 Maatschappelijke ondersteuning 0 172 -172 0 253 -253 0 140 -140
07 Onderwijs en Educatie 0 112 -112 0 86 -86 0 86 -86
08 Wonen 724 30 694 123 0 123 23 0 23
09 Sport en cultuur 308 950 -642 69 231 -162 70 218 -148
10 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Transparante overheid 50 211 -161 50 0 50 50 0 50
12 Algemene dekking & onvoorzien 10.724 11.019 -295 2.001 2.166 -165 1.001 664 337
Totaal mutaties reserves 14.430 13.841 588 3.161 3.934 -773 2.227 1.895 332
Geraamd resultaat 457 -2.165 -2.035

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Programma Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
01 Bereikbaarheid 4.526 2.080 2.446 4.665 2.081 2.584 4.703 2.082 2.621
02 Economische ontwikkeling 1.417 897 519 1.374 886 488 1.478 925 553
03 Ruimtelijke ontwikkeling 8.506 2.281 6.225 8.447 2.286 6.161 8.421 2.199 6.222
04 Milieu 8.013 8.120 -107 8.211 8.279 -68 8.372 8.399 -27
06 Maatschappelijke ondersteuning 52.790 16.900 35.890 53.502 16.946 36.556 54.229 16.993 37.236
07 Onderwijs en Educatie 4.194 530 3.664 4.185 536 3.649 4.202 542 3.660
08 Wonen 1.532 2.035 -503 1.502 1.295 206 1.510 1.101 409
09 Sport en cultuur 6.735 1.130 5.605 6.812 1.137 5.675 6.779 1.145 5.634
10 Veiligheid 2.029 0 2.029 2.062 0 2.062 2.152 0 2.152
11 Transparante overheid 3.663 433 3.230 3.471 439 3.032 3.674 746 2.928
12 Algemene dekking & onvoorzien 13.411 70.241 -56.830 13.578 71.382 -57.804 13.691 72.415 -58.724
Geraamd saldo van baten en lasten 106.815 104.647 2.168 107.810 105.269 2.542 109.209 106.546 2.663
Reserve mutaties
01 Bereikbaarheid 295 253 42 248 161 87 252 152 100
02 Economische ontwikkeling 21 47 -26 24 47 -23 24 47 -22
03 Ruimtelijke ontwikkeling 195 19 176 183 19 164 117 19 98
04 Milieu 215 0 215 219 0 219 223 0 223
06 Maatschappelijke ondersteuning 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Onderwijs en Educatie 0 86 -86 0 86 -86 0 86 -86
08 Wonen 23 0 23 23 0 23 23 0 23
09 Sport en cultuur 743 974 -231 72 249 -177 73 180 -107
10 Veiligheid 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Transparante overheid 50 110 -60 50 0 50 50 0 50
12 Algemene dekking & onvoorzien 1 800 -799 1 450 -449 1 100 -99
Totaal mutaties reserves 1.543 2.289 -746 820 1.011 -192 763 583 179
Geraamd resultaat -1.422 -2.350 -2.842