Meerjarenbalans

Meerjarenbalans

Terug naar navigatie - Meerjarenbalans

 

 

ACTIVA Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
IVA 15.298.090 14.688.356 14.141.077 13.562.571 12.984.064 12.405.558
MVA EN 42.034.116 47.033.520 48.196.689 47.200.889 45.419.177 43.421.332
MVA EN HEFFING 12.206.642 14.217.588 16.207.350 17.502.610 18.709.021 19.905.207
MVA ERFPACHT 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837 510.837
MVA MN 13.131.747 16.070.156 15.821.412 16.516.004 17.518.512 17.221.440
83.181.432 92.520.457 94.877.365 95.292.911 95.141.612 93.464.374
FVA DEELNEMINGEN 963.217 1.054.112 963.217 963.217 963.217 963.217
FVA LENINGEN WONINGCORP 0 0 0 0 0 0
FVA LENINGEN DEELNEMINGEN 3.024.987 3.010.126 3.024.987 3.024.987 3.024.987 3.024.987
FVA OVERIG 2.229.895 957.203 2.018.542 1.956.843 1.892.859 1.826.491
6.218.099 5.021.442 6.006.746 5.945.046 5.881.063 5.814.695
VOORRADEN GREX OHW 774.111 800.000 -1.930.038 -1.594.652 -1.272.226 -912.324
VOORRADEN GEREED PRODUCT EN HANDELSGOEDEREN 1.043.177 8.000 743.177 443.177 143.177 8.000
1.817.288 808.000 -1.186.861 -1.151.475 -1.129.049 -904.324
DEBITEUREN OPENBARE LICHAMEN 6.395.617 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
DEBITEUREN OVERIG 2.710.864 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
DEBITEUREN SOCIALE ZAKEN 1.235.707 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
10.342.188 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000
LIQUIDE MIDDELEN KAS 0 1.000 0 0 0 0
LIQUIDE MIDDELEN BANK 522.246 0 500.000 500.000 500.000 500.000
LIQUIDE MIDDELEN GIRO 8.004 0 0 0 0 0
530.250 1.000 500.000 500.000 500.000 500.000
NOG TE VERHALEN/NTO NL/EU 2.056.712 650.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
NL/EU OVERHEDEN 220.376 265.000 220.000 220.000 220.000 220.000
OVERIGE OVERLOPENDE ACTIVA 718.599 750.000 720.000 720.000 720.000 720.000
GREX KOSTENVERHAAL 0 616.655 648.681 636.347 636.347
2.995.687 1.665.000 3.556.655 3.588.681 3.576.347 3.576.347
TOTAAL ACTIVA 105.084.944 108.015.899 111.753.905 112.175.163 111.969.973 110.451.092
PASSIVA Rekening 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024
ALGEMENE RESERVE -6.158.302 -6.537.093 -4.885.795 -4.982.195 -5.078.595 -5.174.995
BESTEMMINGSRESERVES -32.265.016 -29.778.837 -32.826.111 -31.984.163 -31.696.255 -31.778.961
RESULTAAT -457.037 401.629 2.035.043 1.422.240 2.350.024 2.841.975
-38.880.355 -35.914.301 -35.676.864 -35.544.118 -34.424.826 -34.111.981
VOORZIENINGEN -5.830.595 -5.141.092 -4.940.759 -4.547.938 -4.308.780 -4.099.691
-5.830.595 -5.141.092 -4.940.759 -4.547.938 -4.308.780 -4.099.691
LANGLOPENDE LENINGEN -39.197.482 -36.433.000 -33.856.000 -31.279.000 -28.702.000 -26.125.000
LANGLOPENDE LENINGEN EXTRA 0 0 -7.675.282 -11.149.106 -14.781.366 -16.229.419
WAARBORGSOMMEN -46.179 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000
-39.243.661 -36.478.000 -41.576.282 -42.473.106 -43.528.366 -42.399.419
CREDITEUREN -1.924.750 -6.400.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
VERPLICHTINGEN SOCIALE ZAKEN -522.566 -1.000.000 -520.000 -520.000 -520.000 -520.000
BORGSTELLINGEN -27.272 -150.000 -28.000 -28.000 -28.000 -28.000
BANKSALDI -66.575 -809.000 -9.012.000 -9.062.000 -9.160.000 -9.292.000
CREDITEUREN OPENBARE LICHAMEN 0 0 0 0 0 0
VLOTTENDE SCHULDEN OVERIG -11.978.079 -14.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000
-14.519.242 -22.359.000 -23.560.000 -23.610.000 -23.708.000 -23.840.000
OVERLOPENDE PASSIVA -4.010.852 -7.123.505 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -4.000.000
NOG TE BETALEN UITKERINGEN -2.026.427 -1.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
GREX KOSTENVERHAAL -573.812 0 0 0 0 0
-6.611.091 -8.123.505 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000
TOTAAL PASSIVA -105.084.944 -108.015.898 -111.753.905 -112.175.163 -111.969.973 -110.451.092