Programma 7 Onderwijs & educatie

Inhoud

Waarom dit programma?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs en educatie geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat voor alle kinderen en jongeren in Wageningen onderwijs op eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar is. Uiteindelijk draait het erom dat jongeren hun capaciteiten en talenten gebruiken, zodat ze economisch en maatschappelijk zelfstandig kunnen zijn.

Het programma richt zich op het aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen voor kinderopvang en voorschools, primair en voortgezet onderwijs.

Beoogd maatschappelijk effect

Gemeente Wageningen wil kinderen en jongeren een gelijke kans bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij een bij hen passende plek in de samenleving kunnen verwerven.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s (hoofddoelen) actueel:

 • Onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden
 • Vroegtijdig schoolverzuim
 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting
 • Kinderopvang

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat willen we bereiken? (hoofddoelen en doelen)
 • Wat gaan we daarvoor doen? (resultaten)

Gewijzigde doelen

De doelen '7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming' en '7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden' zijn vanwege overeenkomsten tussen beide doelen samengevoegd in '7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming & natuur- en milieueducatie'.

7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd

Wat willen we bereiken?

Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd

De gemeente Wageningen investeert in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij gaat de gemeente verder dan de wettelijke taken. Zo gaat het niet alleen om de aanpak van de taalachterstanden maar ook om de tijdige aanpak van andere ontwikkelingsachterstanden. Zo worden vroegtijdig problemen gesignaleerd en aangepakt.

In 2015 is de gemeente Wageningen samen met betrokken partners en ouders gestart met doorontwikkeling van VVE. Dit heeft geresulteerd in de visie en het uitvoeringsprogramma ‘Kind Centraal’. De ontwikkeling van het kind staat centraal en een doorgaande leerlijn wordt geboden voor kinderen van 9 maanden tot 13 jaar. Op alle kinderopvangorganisaties kan het VVE-programma worden aangeboden aan kinderen met taal- en/of ontwikkelingsachterstanden. De doelstellingen van visie Kind Centraal gerealiseerd worden door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma.

Dit doel betreft een wettelijke taak. De verbreding van de gemeente Wageningen door ook in te zetten op ontwikkelingsachterstanden en de ruimte voor meer kinderen, is bovenwettelijk. Ook het aanbieden van schoolbegeleiding is bovenwettelijk.

Doelen

7.1.1 Aanbieden VVE-programma

Het VVE-programma is aangeboden aan kinderen met taal- en/of ontwikkelingsachterstanden.

7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs

Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs.

7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden

Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden.

Risico's

Geen

7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid

Wat willen we bereiken?

Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid.

Doelen

7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming & natuur- en milieueducatie

Programma op het gebied van ecologische basisvorming, duurzaamheid en zorg voor de woonomgeving, wetenschap en techniek voor het basisonderwijs in Wageningen. Goed onderwijs is de basis: natuur- en milieueducatie behouden.

Risico's

Geen

7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Wat willen we bereiken?

Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

De handhaving van de leerplicht is een belangrijk instrument om te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs met een startkwalificatie
verlaten. Om dit doel te behalen, werkt de gemeente onder andere samen met scholen, ouders en opvoeders.

Het betreft een wettelijke taak.

Doelen

7.3.1 Relatief schoolverzuim

Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.

7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2021 - 2024

Uitvoering geven aan regionale Aanpak Vroegtijdig school verlaten (VSV) regio Vallei 2021 – 2024

Risico's

Geen

7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs

Wat willen we bereiken?

Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van hun kind naar school. Bovendien kan het zelfstandig reizen ook de zelfredzaamheid van kinderen vergroten. In situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing bieden, kan leerlingenvervoer worden aangeboden.

Het betreft een wettelijke taak.

Doelen

Risico's

Afschaffen van de teruggave-regeling BPM  (Belasting van Personenauto's en Motorrijtuigen') heeft een nadelig effect op de kostenontwikkeling van de sector doelgroepenvervoer.

7.5 Adequate huisvesting onderwijs

Wat willen bereiken?

Het aanbieden van adequate huisvesting voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende capaciteit voor onderwijs is, voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van schade en constructiefouten. Schoolgebouwen zijn toekomstbestendig, waarbij breder gekeken wordt dan alleen huisvesting van scholen, maar ook flexibel bruikbaar voor andere groepen inwoners. Schoolpleinen zijn zoveel mogelijk groene pleinen en openbaar toegankelijk na schooltijd. In de wijken/buurten zijn daarnaast ook andere groene speelbeweegplekken voor kinderen.

Doelen

7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP)

Uitvoering van het  groen, integraal huisvestingsplan (IHP) voor de vernieuwbouwopgaven in het onderwijs.

7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen

Er is een plan voor de versnelling van de verduurzaming van de schoolgebouwen.

7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen

Schoolbesturen delen de gemeentelijke visie over het verduurzamen van onderwijshuisvesting en nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen.

7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend

Er zijn meer schoolpleinen vergroend.

7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden

Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden, voor spelen en ontmoeting.

Risico's

Voor de bouw van Integrale Kind Centra is geen geld beschikbaar. Dit is besloten bij de vaststelling van het Groen IHP. Dit brengt als risico met zich mee dat IKC’s er wellicht niet komen omdat kinderopvang organisaties de financiering niet rond krijgen.

7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs

Wat willen we bereiken?

Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs op gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting

De gemeente voert met het onderwijs OOGO (Op overeenstemming gericht overleg) om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en hulp en ondersteuning voor de jeugd. Hierbij zijn vier thema’s benoemd: leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting.

Dit betreft een wettelijke taak.

Doelen

Risico's

Geen

7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

Wat willen we bereiken?

Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

De gemeente hecht belang aan de hoge kwaliteit van de kinderopvang en gastouders. Alle kinderopvanglocaties worden daarom jaarlijks- en de gastouders steekproefgewijs gecontroleerd. Hiermee verkleinen we de risico’s en voorkomen we langdurige handhavingstrajecten.

Dit betreft een wettelijke taak (voor gastouders is 5% verplicht).

Doelen

7.7.1 Controle kinderopvanglocaties

Alle kinderopvanglocaties zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%). Gastouders zijn steekproefgewijs gecontroleerd.

Risico's

Geen

Algemene informatie programma 7

Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

BG21 - Absoluut verzuim

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen

Regio 2016 2017
Nederland 1,8 1,8
Wageningen 0,9 1,4

BG21 - Relatief verzuim

Bron: DUO - Dienst Uitvoering Onderwijs

Eenheid: Aantal per 1.000 leerlingen

Regio 2016 2017 2018
Nederland 27 27 23
Wageningen 16 15 13

BG21 - Voortijdige schoolverlaters

Bron: Ingrado

Eenheid: Percentage van de deelnemers aan het VO en MBO

Regio 2016 2017 2018
Nederland 1,7 % 1,8 % 1,9 %
Wageningen 1,4 % 2,4 % 2,3 %

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wageningen (2015)
 • Verordening leerlingenvervoer (2014)
 • Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Wageningen 2015)
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1999)

Beleidsnota’s

 • Beleidsregels leerlingenvervoer Wageningen 2014
 • Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2012
 • Samenwerken vormt de brede-wijkschool
 • Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Wageningen
 • Beleidsregels Handhaving Kinderopvang Wageningen 2019
 • Visie Kind Centraal 2016
 • Uitvoeringsprogramma Kind Centraal 2018
 • Nadere regels subsidie schoolbegeleiding 2018
 • Groen Integraal Huisvestingsplan Wageningen, 2020

Betrokkenheid verbonden partijen

Er zijn geen verbonden partijen betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma.

Wat mag het kosten?

De lasten, baten en het saldo van het programma onderwijs zijn als volgt:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 3.843 3.999 4.174 4.194 4.185 4.202
Totale lasten 3.843 3.999 4.174 4.194 4.185 4.202
BATEN
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid 516 603 610 616 622 628
Totale baten 516 603 610 616 622 628
SALDO
Nieuw beleid - - - - - -
Bestaand beleid -3.327 -3.395 -3.564 -3.578 -3.563 -3.574
Totaal saldo -3.327 -3.395 -3.564 -3.578 -3.563 -3.574

 

Baten en lasten per jaar (incl. nieuw versus bestaand beleid)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per product opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
LASTEN
Onderwijshuisvesting 1.886 2.033 2.106 2.092 2.051 2.035
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs 1.141 955 1.034 1.052 1.069 1.086
Kinderopvang 656 861 884 898 912 925
Openbaar Basisonderwijs 35 30 30 31 31 32
Bijzonder Basisonderwijs 111 108 107 109 111 112
Openbaar Speciaal Basisonderwijs 13 12 12 12 12 12
Totale lasten 3.843 3.999 4.174 4.194 4.185 4.202
BATEN
Onderwijshuisvesting 112 97 97 97 97 97
Gemeenschapp. Baten En Lasten Onderwijs 113 - - - - -
Kinderopvang 291 507 513 519 525 531
Openbaar Basisonderwijs - - - - - -
Bijzonder Basisonderwijs - - - - - -
Openbaar Speciaal Basisonderwijs - - - - - -
Totale baten 516 603 610 616 622 628
SALDO -3.327 -3.395 -3.564 -3.578 -3.563 -3.574

 

Verdeling middelen per product (incl. wettelijke versus niet wettelijke taken)

 

In onderstaande tabel is de verdeling per hoofddoel opgenomen:

Bedrag x € 1.000 Begroting 2021
LASTEN
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd. 95
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid. 168
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. 771
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs. -
7.5 Adequate huisvesting onderwijs. 2.256
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs. -
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden. 884
Totale lasten 4.174
BATEN
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd. -
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid. -
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie. -
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs. -
7.5 Adequate huisvesting onderwijs. 97
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs. -
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden. 513
Totale baten 610
SALDO -3.564
Publicatiedatum: 12-11-2020

Inhoud