Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst

Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst

Terug naar navigatie - Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 en Notitie naar een nieuwe toekomst
Structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020
Pr. Onderwerp (x € 1.000) Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Beleidsbijstellingen
1 Vervanging bekabeling VRI's kruisingen 0 0 0 0
3 Tijdelijke aanstelling beleidsmedewerker voor KennisAs Kennislandschap 0
6 Omzetting materieel budget beveiliging naar vaste formatie 0 0 0 0
10 Verhoogde bijdrage RIEC ON en veiligheidsnetwerk Oost-Nederland -6 -6 -6 -6
12 Gewijzigde werkwijze Raad -46 -47 -48 -49
12 Faciliteren thuiswerken -90 -90 -90 -90
12 Faciliteren thuiswerken: Arbovoorzieningen -8 -8 -8 -8
Begrotingsafwijkingen
6 Individuele ondersteuning -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
6 Werkgelegenheid en Sociale zekerheid 0 0 0 0
6 Project Actieagenda Armoede - fase 2 -67
6 Omissie begroting product Wsw -260 -236 -425 -425
7 Verhoogde specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 30 30 30 30
7 Gemeenschappelijke baten en lasten onderwijs - leerlingenvervoer -67 -67 -67 -67
12 Ramingsbijstellingen Programmabegroting 2020 -217 -84 -436 0
12 September- en decembercirculaire gemeentefonds 1.441 1.460 1.341 1.423
Totaal structurele doorwerking Voorjaarsnota 2020 -1.390 -1.148 -1.810 -1.292
Beleidsbijstelling
6 Pilot DACT -240 -251 -264 -277
Totaal -1.629 -1.399 -2.074 -1.569
Notitie Naar een nieuwe toekomst voor Wageningen
Pr. Onderwerp (x € 1.000) Begroting 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Beleidsbijstellingen
1 Investeringsvoorstel Nude herinrichting icm warmtenet 0 0 0
1 Revitalisatie/Herinrichting Business & Sciencepark Wageningen - BSPW 0 0 0 0
3 Lease van bedrijfswagens werf -28 -89 -89 -89
3 Kap bomen gemeentebreed -14 -14 -13 -13
4 Geluidmonitoring bij evenementen en festivals -20 -8 -8 -8
4 Herziening tarievenbeleid ACV 0 0 0 0
4 Investeringsvoorstel Nude herinrichting icm warmtenet 0 0 0
6 Aangepaste bijdrage Veilig Thuis -20 -20 -20 -20
9 Vervanging verlichting sporthal de Vlinder -24 -23 -23 -23
9 Onderzoek exploitatie zwembad de Bongerd -75 -40
12 Uitbreiden netwerkverbinding Startpunt -11 -11 -11 -10
Onvermijdelijke ontwikkeling
9 Zorgplicht rubbergranulaat -66 -10 -10 -10
Begrotingsafwijkingen
1 Brandstof en onderhoud Lexkesveer -35 -35 -35 -35
3 Correctie product Wijk- en buurtbeheer 71 71 71 71
4 Toename eikenprocessierups -50 -50 -50 -50
6 Integrale Toegang en algemeen sociaal domein -23 -23 -23 -23
6 Armoedebestrijding -53 -53 -53 -53
8 Vervangingsinvesteringen vastgoed -6 -8 -15 -15
9 Stijgende kosten onderhoud kunstgras en natuurgrasvelden sportparken -25 -25 -25 -25
Totaal -378 -337 -303 -303