Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1
Jaarstukken 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Voorwoord Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Het coronajaar Blz. 6
De gevolgen van corona Blz. 7
De nieuwe toekomst Blz. 8
Positief jaarrekeningresultaat Blz. 9
Wageningen als sociale stad: klaarstaan voor wie het nodig heeft Blz. 10
Wageningen als woonstad Blz. 11
Wageningen in uitvoering Blz. 12
Kenniseconomie als lokale verbinder Blz. 13
Stad der bevrijding Blz. 14
Culturele, sportieve en gezonde stad Blz. 15
Kennis over en hart voor voedsel Blz. 16
Duurzaam, groen en veilig Blz. 17
Vooruitkijken Blz. 18
Leeswijzer Blz. 19
Toelichting opbouw jaarstukken Blz. 20
Financiële samenvatting Blz. 21
Financiële samenvatting Blz. 22
Resultaat 2020 Blz. 23
Nadere toelichting op het resultaat Blz. 24
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 25
Financiële positie Blz. 26
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 27
Waarom dit programma? Blz. 28
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties Blz. 30
Wat wilden we bereiken? Blz. 31
Subdoelen Blz. 32
1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren Blz. 33
1.1.2 Busvervoer Blz. 34
1.1.3 Parkeercapaciteit Blz. 35
1.1.4 Wegencapaciteit Blz. 36
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer Blz. 37
Wat wilden we bereiken? Blz. 38
Subdoelen Blz. 39
1.2.1 Langzaam verkeer en OV Blz. 40
1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's Blz. 41
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven Blz. 42
Wat wilden we bereiken? Blz. 43
Subdoelen Blz. 44
1.3.1 Luchtkwaliteit Blz. 45
1.3.2 Geluidsoverlast Blz. 46
1.3.3 Verkeersoverlast Blz. 47
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd Blz. 48
Wat wilden we bereiken? Blz. 49
Subdoelen Blz. 50
1.4.1 Verhardingen Blz. 51
1.4.2 Verkeersveiligheid Blz. 52
1.4.3 Toegankelijkheid wijken Blz. 53
1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes Blz. 54
1.4.5 Meer ruimte voor de fiets Blz. 55
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners Blz. 56
Wat wilden we bereiken? Blz. 57
Subdoelen Blz. 58
1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners Blz. 59
Algemene informatie programma 1 Blz. 60
Beleidsindicatoren Blz. 61
Beleidskader Blz. 62
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 63
Wat heeft het gekost? Blz. 64
Overzicht baten en lasten Blz. 65
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 66
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 67
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 68
Waarom dit programma? Blz. 69
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 70
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven Blz. 71
Wat wilden we bereiken? Blz. 72
Subdoelen Blz. 73
2.1.1 Bedrijventerreinen Blz. 74
2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven Blz. 75
2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven Blz. 76
2.1.4 Haven Blz. 77
2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven Blz. 78
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven Blz. 79
Wat wilden we bereiken? Blz. 80
Subdoelen Blz. 81
2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven Blz. 82
2.2.2 Stimulering ondernemerschap Blz. 83
2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 84
2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven Blz. 85
2.2.5 Flexibiliteit regelgeving Blz. 86
2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en KennisAs Blz. 87
Wat wilden we bereiken? Blz. 88
Subdoelen Blz. 89
2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners Blz. 90
2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events Blz. 91
2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad Blz. 92
Wat wilden we bereiken? Blz. 93
Subdoelen Blz. 94
2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit Blz. 95
2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 96
2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau Blz. 97
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut Blz. 98
Wat wilden we bereiken? Blz. 99
Subdoelen Blz. 100
2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen Blz. 101
2.5.2 Burgerinitiatieven Blz. 102
2.6 Circulaire economie Blz. 103
Wat wilden we bereiken? Blz. 104
Subdoelen Blz. 105
2.6.1 Circulaire economie Blz. 106
Algemene informatie programma 2 Blz. 107
Beleidsindicatoren Blz. 108
Beleidskader Blz. 109
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 110
Wat heeft het gekost? Blz. 111
Overzicht baten en lasten Blz. 112
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 113
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 114
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 115
Waarom dit programma? Blz. 116
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 117
3.1 Ruimtelijke kwaliteit Blz. 118
Wat wilden we bereiken? Blz. 119
Subdoelen Blz. 120
3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 121
3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 122
3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders Blz. 123
3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol Blz. 124
3.2 Beheer openbare ruimte Blz. 125
Wat wilden we bereiken? Blz. 126
Subdoelen Blz. 127
3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen Blz. 128
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie Blz. 129
Wat wilden we bereiken? Blz. 130
Subdoelen Blz. 131
3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier Blz. 132
3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP Blz. 133
3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden Blz. 134
3.4 Versterken Grebbedijk Blz. 135
Wat wilden we bereiken? Blz. 136
Subdoelen Blz. 137
3.4.1 Voorkeursalternatief Blz. 138
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 139
Wat wilden we bereiken? Blz. 140
Subdoelen Blz. 141
3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet Blz. 142
3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet Blz. 143
Algemene informatie programma 3 Blz. 144
Beleidsindicatoren Blz. 145
Beleidskader Blz. 146
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 147
Wat heeft het gekost? Blz. 148
Overzicht baten en lasten Blz. 149
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 150
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 151
Programma 4 Milieu Blz. 152
Waarom dit programma? Blz. 153
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154
4.1 Klimaatneutraal 2030 Blz. 155
Wat wilden we bereiken? Blz. 156
Subdoelen Blz. 157
4.1.1 Energiebesparing Blz. 158
4.1.2 Duurzame energieopwekking Blz. 159
4.1.3 Voedsel Blz. 160
4.1.4 Duurzame mobiliteit Blz. 161
4.2 Klimaatadaptatie Blz. 162
Wat wilden we bereiken? Blz. 163
Subdoelen Blz. 164
4.2.1 Klimaatadaptatie Blz. 165
4.3 Huishoudelijk afval Blz. 166
Wat wilden we bereiken? Blz. 167
Subdoelen Blz. 168
4.3.1 Huishoudelijk restafval Blz. 169
4.3.2 Afname huishoudelijk afval Blz. 170
4.4 Bodemkwaliteit Blz. 171
Wat wilden we bereiken? Blz. 172
Subdoelen Blz. 173
4.4.1 Preventie bodemverontreiniging Blz. 174
4.4.2 Sanering bodemverontreiniging Blz. 175
4.4.3 Gezag bodemkwaliteit Blz. 176
4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem Blz. 177
4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem Blz. 178
4.5 Waterlopen Blz. 179
Wat wilden we bereiken? Blz. 180
Subdoelen Blz. 181
4.5.1 Waterstructuur Blz. 182
4.5.2 Waterlus Blz. 183
4.6 De Grift Blz. 184
Wat wilden we bereiken? Blz. 185
Subdoelen Blz. 186
4.6.1 Waterberging Blz. 187
4.7 Riolering Blz. 188
Wat wilden we bereiken? Blz. 189
Subdoelen Blz. 190
4.7.1 Riolering Blz. 191
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt Blz. 192
Wat wilden we bereiken? Blz. 193
Subdoelen Blz. 194
4.8.1 Geluid Blz. 195
4.8.2 Luchtkwaliteit Blz. 196
4.8.3 Externe veiligheid Blz. 197
4.8.4 Plaagdieren Blz. 198
4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren Blz. 199
Algemene informatie programma 4 Blz. 200
Beleidsindicatoren Blz. 201
Beleidskader Blz. 202
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 203
Wat heeft het gekost? Blz. 204
Overzicht baten en lasten Blz. 205
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 206
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 207
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 208
Waarom dit programma? Blz. 209
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 210
Ontwikkelingen Blz. 211
6.1 Samen Wageningen Blz. 212
Wat wilden we bereiken? Blz. 213
Subdoelen Blz. 214
6.1.1 Werk Blz. 215
6.1.2 Leefbaarheid Blz. 216
6.1.3 Jeugd Blz. 217
6.1.4 Ouderen Blz. 218
6.1.5 Armoede Blz. 219
6.1.6 Vrijwilligerswerk Blz. 220
6.1.7 Gezondheid Blz. 221
6.1.8 Mantelzorg Blz. 222
6.1.9 Mensen met een beperking Blz. 223
6.1.10 Statushouders/vluchtelingen Blz. 224
6.1.11 Vrijetijdsbesteding Blz. 225
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid Blz. 226
Wat wilden we bereiken? Blz. 227
Subdoelen Blz. 228
6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding Blz. 229
6.2.2 Educatie en bewustwording Blz. 230
6.2.3 Waardering veteranen Blz. 231
6.2.4 Onderhouden van internationale contacten Blz. 232
Algemene informatie programma 6 Blz. 233
Beleidsindicatoren Blz. 234
Beleidskader Blz. 235
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 236
Wat heeft het gekost? Blz. 237
Overzicht baten en lasten Blz. 238
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 239
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 240
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 241
Waarom dit programma? Blz. 242
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 243
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd Blz. 244
Wat wilden we bereiken? Blz. 245
Subdoelen Blz. 246
7.1.1 Aanbieden VVE-programma Blz. 247
7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs Blz. 248
7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden Blz. 249
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid Blz. 250
Wat wilden we bereiken? Blz. 251
Subdoelen Blz. 252
7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming Blz. 253
7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden Blz. 254
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 255
Wat wilden we bereiken? Blz. 256
Subdoelen Blz. 257
7.3.1 Relatief schoolverzuim Blz. 258
7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020 Blz. 259
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs Blz. 260
Wat wilden we bereiken? Blz. 261
Subdoelen Blz. 262
7.4.1 Leerlingenvervoer Blz. 263
7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders Blz. 264
7.5 Adequate huisvesting onderwijs Blz. 265
Wat wilden bereiken? Blz. 266
Subdoelen Blz. 267
7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 268
7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen Blz. 269
7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen Blz. 270
7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend Blz. 271
7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden Blz. 272
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 273
Wat wilden we bereiken? Blz. 274
Subdoelen Blz. 275
7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 276
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 277
Wat wilden we bereiken? Blz. 278
Subdoelen Blz. 279
7.7.1 Controle kinderopvanglocaties Blz. 280
Algemene informatie programma 7 Blz. 281
Beleidsindicatoren Blz. 282
Beleidskader Blz. 283
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 284
Wat heeft het gekost? Blz. 285
Overzicht baten en lasten Blz. 286
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 287
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 288
Programma 8 Wonen Blz. 289
Waarom dit programma? Blz. 290
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 291
8.1 Voldoende woningen in balans over de stad Blz. 292
Wat wilden we bereiken? Blz. 293
Subdoelen Blz. 294
8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep Blz. 295
8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders Blz. 296
8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen Blz. 297
8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod Blz. 298
8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens Blz. 299
8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers Blz. 300
8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen Blz. 301
8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte Blz. 302
Wat wilden we bereiken? Blz. 303
Subdoelen Blz. 304
8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig Blz. 305
8.2.2 Gemengd wonen in de buurt Blz. 306
8.2.3 Herstructurering buurten Blz. 307
8.3 Duurzaamheid en woonlasten Blz. 308
Wat wilden we bereiken? Blz. 309
Subdoelen Blz. 310
8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw Blz. 311
8.3.2 Bewustwording energiebesparing Blz. 312
8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal Blz. 313
8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers Blz. 314
Wat wilden we bereiken? Blz. 315
Subdoelen Blz. 316
8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers Blz. 317
8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht Blz. 318
Wat wilden we bereiken? Blz. 319
Subdoelen Blz. 320
8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille Blz. 321
8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030 Blz. 322
Wat wilden we bereiken? Blz. 323
Subdoelen Blz. 324
8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed Blz. 325
Algemene informatie programma 8 Blz. 326
Beleidsindicatoren Blz. 327
Beleidskader Blz. 328
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 329
Wat heeft het gekost? Blz. 330
Overzicht baten en lasten Blz. 331
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 332
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 333
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 334
Waarom dit programma? Blz. 335
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 336
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer Blz. 337
Wat wilden we bereiken? Blz. 338
Subdoelen Blz. 339
9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub Blz. 340
9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid Blz. 341
9.1.3 Aantal sportende ouderen Blz. 342
9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins Blz. 343
9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen Blz. 344
9.2 Meer volwassenen sporten Blz. 345
Wat wilden we bereiken? Blz. 346
Subdoelen Blz. 347
9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen Blz. 348
9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen Blz. 349
9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima Blz. 350
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod Blz. 351
Wat wilden we bereiken? Blz. 352
Subdoelen Blz. 353
9.3.1 Bevordering professionele kunst Blz. 354
9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven Blz. 355
9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur Blz. 356
9.3.4 Poppodium Blz. 357
9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding Blz. 358
9.3.6 Cultuureducatie en participatie Blz. 359
9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap Blz. 360
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur Blz. 361
Wat wilden we bereiken? Blz. 362
Subdoelen Blz. 363
9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur Blz. 364
9.4.2 Cultuureducatie jongeren Blz. 365
9.4.3 Bevordering amateurkunst Blz. 366
9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat Blz. 367
9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie Blz. 368
9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie Blz. 369
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen Blz. 370
Wat wilden we bereiken? Blz. 371
Subdoelen Blz. 372
9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie Blz. 373
9.5.2 Cultuurhistorie Blz. 374
9.5.3 Archieven Blz. 375
9.5.4 Deelname cultuur Blz. 376
Algemene informatie programma 9 Blz. 377
Beleidsindicatoren Blz. 378
Beleidskader sport Blz. 379
Beleidskader cultuur Blz. 380
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 381
Wat heeft het gekost? Blz. 382
Overzicht baten en lasten Blz. 383
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 384
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 385
Programma 10 Veiligheid Blz. 386
Waarom dit programma? Blz. 387
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 388
Ontwikkelingen Blz. 389
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit Blz. 390
Wat wilden we bereiken? Blz. 391
Subdoelen Blz. 392
10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid Blz. 393
10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid Blz. 394
10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken Blz. 395
10.2 Terugdringen overlast bij inwoners Blz. 396
Wat wilden we bereiken? Blz. 397
Subdoelen Blz. 398
10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners Blz. 399
10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast Blz. 400
10.2.3 Persoons- en gezinsgerichte aanpak overlast Blz. 401
10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties Blz. 402
10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust Blz. 403
Wat wilden we bereiken? Blz. 404
Subdoelen Blz. 405
10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust Blz. 406
10.4 Hulp bij brand en ongevallen Blz. 407
Wat wilden we bereiken? Blz. 408
Subdoelen Blz. 409
10.4.1 Brandbestrijding Blz. 410
10.4.2 Risicobeheersing Blz. 411
10.5 Hulp in geval van crisis Blz. 412
Wat wilden we bereiken? Blz. 413
Subdoelen Blz. 414
10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis Blz. 415
10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis Blz. 416
10.5.3 Piketdienst Blz. 417
Algemene informatie programma 10 Blz. 418
Beleidsindicatoren Blz. 419
Beleidskader Blz. 420
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 421
Wat heeft het gekost? Blz. 422
Overzicht baten en lasten Blz. 423
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 424
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 425
Programma 11 Transparante overheid Blz. 426
Waarom dit programma? Blz. 427
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 428
11.1 Dienstverlening Blz. 429
Wat wilden we bereiken? Blz. 430
Subdoelen Blz. 431
11.1.1 Digitale dienstverlening Blz. 432
11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI Blz. 433
11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen Blz. 434
11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen Blz. 435
11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners Blz. 436
11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers Blz. 437
11.2 Voldoen aan verplichtingen Blz. 438
Wat wilden we bereiken? Blz. 439
Subdoelen Blz. 440
11.2.1 Correcte persoonsregistratie Blz. 441
11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten Blz. 442
11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen Blz. 443
11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen Blz. 444
Wat wilden we bereiken? Blz. 445
Subdoelen Blz. 446
11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker Blz. 447
11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd Blz. 448
11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar Blz. 449
11.4 Privacy Blz. 450
Wat wilden we bereiken? Blz. 451
Subdoelen Blz. 452
11.4.1 Informatiebeveiliging Blz. 453
11.4.2 Gegevens van inwoners Blz. 454
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen Blz. 455
Wat wilden wij bereiken? Blz. 456
Subdoelen Blz. 457
11.5.1 Democratische vernieuwing Blz. 458
11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen Blz. 459
Wat wilden we bereiken? Blz. 460
Subdoelen Blz. 461
11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking Blz. 462
11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid Blz. 463
Wat wilden we bereiken? Blz. 464
Subdoelen Blz. 465
11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid Blz. 466
11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten Blz. 467
Algemene informatie programma 11 Blz. 468
Beleidsindicatoren Blz. 469
Beleidskader Blz. 470
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 471
Wat heeft het gekost? Blz. 472
Overzicht baten en lasten Blz. 473
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 474
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 475
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 476
Waarom dit programma? Blz. 477
Algemene informatie programma 12 Blz. 478
Beleidsindicatoren Blz. 479
Beleidskader Blz. 480
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 481
Wat heeft het gekost? Blz. 482
Overzicht baten en lasten Blz. 483
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 484
Paragrafen Blz. 485
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 486
Inleiding Blz. 487
Weerstandscapaciteit Blz. 488
Opgetreden of opgeloste risico's Blz. 489
Risico’s Blz. 490
Afgedekte risico’s Blz. 491
Weerstandsvermogen Blz. 492
Financiële kengetallen Blz. 493
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 494
Inleiding Blz. 495
Verhardingen, groen & water Blz. 496
Water en riolering Blz. 497
Openbare verlichting Blz. 498
Speelvoorzieningen Blz. 499
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 500
Scholen Blz. 501
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 502
Inleiding Blz. 503
Mens , organisatie en informatie Blz. 504
Strategie en innovatie Blz. 505
Processen op orde Blz. 506
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 507
Verantwoording en Control Blz. 508
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 509
Inleiding Blz. 510
Overzicht verbonden partijen Blz. 511
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 512
Vennootschappen en coöperaties Blz. 513
Stichtingen en verenigingen Blz. 514
Overige verbonden partijen Blz. 515
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 516
Inleiding Blz. 517
Kaders grondbedrijf Blz. 518
Onderhanden werken (OHW) Blz. 519
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 520
Resultaat Blz. 521
Stand reserve grondexploitatie Blz. 522
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 523
Inleiding Blz. 524
Belastinggrondslag Blz. 525
Belastingopbrengsten Blz. 526
Kwijtschelding Blz. 527
Kostendekkendheid heffingen Blz. 528
Belastingdruk Blz. 529
Paragraaf 7 Financiering Blz. 530
Inleiding Blz. 531
Uitstaande geldleningen (ug) Blz. 532
Ontvangen geldleningen (og) Blz. 533
Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën Blz. 534
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 535
Garanties en borgstellingen Blz. 536
Kasgeldlimiet Blz. 537
Renterisiconorm Blz. 538
EMU-saldo Blz. 539
Renteschema Blz. 540
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 541
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 542
Jaarrekening Blz. 543
Balans Blz. 544
Balans Blz. 545
Balans passiva Blz. 546
Overzicht van baten en lasten Blz. 547
Overzicht baten en lasten Blz. 548
Overzicht baten en lasten Blz. 549
Overzicht baten en lasten Blz. 550
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 551
Inleiding Blz. 552
Algemeen Blz. 553
Immateriële vaste activa Blz. 554
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 555
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 556
Financiële vaste activa Blz. 557
Voorraden Blz. 558
Vorderingen en overlopende activa Blz. 559
Liquide middelen Blz. 560
Voorzieningen Blz. 561
Vaste schulden Blz. 562
Vlottende passiva Blz. 563
Borg- en garantstellingen Blz. 564
Gemeentefonds Blz. 565
Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden Blz. 566
Toelichting op de balans Blz. 567
0. Immateriële vaste activa Blz. 568
1. Materiële vaste activa Blz. 569
2. Financiële vaste activa Blz. 570
3. Voorraden Blz. 571
4. Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 572
5. Liquide middelen Blz. 573
6. Overlopende activa Blz. 574
7. Eigen vermogen Blz. 575
8. Voorzieningen Blz. 576
9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 577
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 578
11. Overlopende passiva Blz. 579
12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 580
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 581
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 582
Inleiding Blz. 583
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 584
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 585
210.00 Wegen, straten en pleinen Blz. 586
211.00 Verkeersmaatregelen Blz. 587
214.00 Parkeervoorzieningen Blz. 588
223.00 Veerdiensten Blz. 589
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 590
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 591
221.00 Rijnhaven Blz. 592
310.00 Markten Blz. 593
310.10 Bevordering handel en ambacht Blz. 594
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen Blz. 595
830.00 Grondexploitatie Blz. 596
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 597
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 598
210.10 Nutsbedrijven en derden Blz. 599
210.50 Openbare verlichting Blz. 600
541.10 Cultuurhistorie Blz. 601
560.00 Wijk- en buurtbeheer Blz. 602
724.00 Beheer begraafplaats Blz. 603
810.00 Ruimtelijke beleid Blz. 604
810.20 Ruimtelijke beheer Blz. 605
810.30 Bestemmingsplannen Blz. 606
810.40 Kostenverhaallocaties Blz. 607
822.30 Vastgoedsysteem Blz. 608
825.00 Omgevingsvergunning Blz. 609
Programma 4 Milieu Blz. 610
Overzicht baten en lasten programma 4 Blz. 611
140.00 Dierenwelzijn Blz. 612
710.10 Plaagdierbestrijding Blz. 613
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 614
722.00 Riolering en waterzuivering Blz. 615
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning Blz. 616
723.00 Energiebeheer Blz. 617
723.10 Milieubeheer Blz. 618
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 619
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 620
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking Blz. 621
610.00 Samen Wageningen Blz. 622
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk Blz. 623
625.20 Beleidsdomein gehandicapten Blz. 624
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid Blz. 625
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg Blz. 626
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid Blz. 627
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid Blz. 628
625.99 MO-plan algemeen Blz. 629
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein Blz. 630
626.20 Burgerkracht en innovatie Blz. 631
626.30 Werkgelegenheid Blz. 632
626.31 WSW Blz. 633
626.60 Individuele ondersteuning Blz. 634
626.70 Sociale zekerheid Blz. 635
626.81 Armoedebestrijding Blz. 636
Programma 7 Onderwijs en educatie Blz. 637
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 638
420.00 Openbaar basisonderwijs Blz. 639
421.00 Bijzonder basisonderwijs Blz. 640
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs Blz. 641
450.00 Onderwijshuisvesting Blz. 642
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs Blz. 643
650.00 Kinderopvang Blz. 644
Programma 8 Wonen Blz. 645
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 646
820.00 Volkshuisvesting Blz. 647
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit Blz. 648
822.10 Woonruimtezorg Blz. 649
830.10 Exploitatie vastgoed Blz. 650
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 651
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 652
510.00 Openbaar bibliotheekwerk Blz. 653
530.00 Sport Blz. 654
540.00 Bevordering kunst en cultuur Blz. 655
541.00 Musea Blz. 656
541.20 Oud archief Blz. 657
580.00 Mediabeleid Blz. 658
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie Blz. 659
Programma 10 Veiligheid Blz. 660
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 661
110.00 Openbare orde en veiligheid Blz. 662
120.00 Brandweerzorg Blz. 663
120.20 Rampenbestrijding Blz. 664
Programma 11 Transparante overheid Blz. 665
Overzicht baten en lasten Blz. 666
001.00 Bestuursorganen (raad) Blz. 667
001.05 Bestuursorganen (B&W) Blz. 668
001.20 Representatie Blz. 669
002.00 Bestuursondersteuning college van B&W Blz. 670
003.00 Burgerzaken Blz. 671
004.00 Baten secretarieleges burgerzaken Blz. 672
005.00 Bestuurlijke samenwerking Blz. 673
006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Blz. 674
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 675
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 676
913.00 Beleggingen en overige financiële middelen Blz. 677
920.00 Lokale belastingen Blz. 678
921.00 Algemene uitkering Blz. 679
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten Blz. 680
923.00 Bedrijfsvoering Blz. 681
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 682
Onvoorzien Blz. 683
Overhead Blz. 684
Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Blz. 685
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 686
Wet normering topinkomens Blz. 687
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 688
Bijlagen Blz. 689
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 690
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 691
Staat van voorzieningen Blz. 692
Verloop reserves Blz. 693
Verloop reserves Blz. 694
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 695
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 696
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 697
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 698
Grote projecten Blz. 699
Algemeen Blz. 700
Projecten programma 1 Bereikbaarheid Blz. 701
Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 702
Projecten programma 4 Milieu Blz. 703
Projecten programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 704
Projecten programma 8 Wonen Blz. 705
Projecten programma 9 Sport en cultuur Blz. 706
SISA bijlage Blz. 707
SISA bijlage Blz. 708
Monitor Welsaam 2020 Blz. 709
Monitor Welsaam 2020 Blz. 710
Subsidieregister 2020 Blz. 711
Subsidieregister 2020 Blz. 712
Begrippenlijst Blz. 713
Begrippenlijst Blz. 714
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap