Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2020
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2020
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Voorwoord
    1. Blz. 5 Voorwoord
    2. Blz. 6 Het coronajaar
    3. Blz. 7 De gevolgen van corona
    4. Blz. 8 De nieuwe toekomst
    5. Blz. 9 Positief jaarrekeningresultaat
    6. Blz. 10 Wageningen als sociale stad: klaarstaan voor wie het nodig heeft
    7. Blz. 11 Wageningen als woonstad
    8. Blz. 12 Wageningen in uitvoering
    9. Blz. 13 Kenniseconomie als lokale verbinder
    10. Blz. 14 Stad der bevrijding
    11. Blz. 15 Culturele, sportieve en gezonde stad
    12. Blz. 16 Kennis over en hart voor voedsel
    13. Blz. 17 Duurzaam, groen en veilig
    14. Blz. 18 Vooruitkijken
   2. Blz. 19 Leeswijzer
    1. Blz. 20 Toelichting opbouw jaarstukken
   3. Blz. 21 Financiële samenvatting
    1. Blz. 22 Financiële samenvatting
    2. Blz. 23 Resultaat 2020
    3. Blz. 24 Nadere toelichting op het resultaat
    4. Blz. 25 Overzicht baten en lasten 2020
    5. Blz. 26 Financiële positie
   4. Blz. 27 Programma 1 Bereikbaarheid
    1. Blz. 28 Waarom dit programma?
    2. Blz. 29 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 30 1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties
     1. Blz. 31 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 32 Subdoelen
      1. Blz. 33 1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren
      2. Blz. 34 1.1.2 Busvervoer
      3. Blz. 35 1.1.3 Parkeercapaciteit
      4. Blz. 36 1.1.4 Wegencapaciteit
    4. Blz. 37 1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer
     1. Blz. 38 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 39 Subdoelen
      1. Blz. 40 1.2.1 Langzaam verkeer en OV
      2. Blz. 41 1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's
    5. Blz. 42 1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven
     1. Blz. 43 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 44 Subdoelen
      1. Blz. 45 1.3.1 Luchtkwaliteit
      2. Blz. 46 1.3.2 Geluidsoverlast
      3. Blz. 47 1.3.3 Verkeersoverlast
    6. Blz. 48 1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd
     1. Blz. 49 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 50 Subdoelen
      1. Blz. 51 1.4.1 Verhardingen
      2. Blz. 52 1.4.2 Verkeersveiligheid
      3. Blz. 53 1.4.3 Toegankelijkheid wijken
      4. Blz. 54 1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes
      5. Blz. 55 1.4.5 Meer ruimte voor de fiets
    7. Blz. 56 1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners
     1. Blz. 57 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 58 Subdoelen
      1. Blz. 59 1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners
    8. Blz. 60 Algemene informatie programma 1
     1. Blz. 61 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 62 Beleidskader
     3. Blz. 63 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 64 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 65 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 66 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 67 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   5. Blz. 68 Programma 2 Economische ontwikkeling
    1. Blz. 69 Waarom dit programma?
    2. Blz. 70 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 71 2.1 Het behouden van bestaande bedrijven
     1. Blz. 72 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 73 Subdoelen
      1. Blz. 74 2.1.1 Bedrijventerreinen
      2. Blz. 75 2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven
      3. Blz. 76 2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven
      4. Blz. 77 2.1.4 Haven
      5. Blz. 78 2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven
    4. Blz. 79 2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven
     1. Blz. 80 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 81 Subdoelen
      1. Blz. 82 2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven
      2. Blz. 83 2.2.2 Stimulering ondernemerschap
      3. Blz. 84 2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel
      4. Blz. 85 2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven
      5. Blz. 86 2.2.5 Flexibiliteit regelgeving
    5. Blz. 87 2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en KennisAs
     1. Blz. 88 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 89 Subdoelen
      1. Blz. 90 2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners
      2. Blz. 91 2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events
    6. Blz. 92 2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad
     1. Blz. 93 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 94 Subdoelen
      1. Blz. 95 2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit
      2. Blz. 96 2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel
      3. Blz. 97 2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau
    7. Blz. 98 2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut
     1. Blz. 99 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 100 Subdoelen
      1. Blz. 101 2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen
      2. Blz. 102 2.5.2 Burgerinitiatieven
    8. Blz. 103 2.6 Circulaire economie
     1. Blz. 104 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 105 Subdoelen
      1. Blz. 106 2.6.1 Circulaire economie
    9. Blz. 107 Algemene informatie programma 2
     1. Blz. 108 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 109 Beleidskader
     3. Blz. 110 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 111 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 112 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 113 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 114 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   6. Blz. 115 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    1. Blz. 116 Waarom dit programma?
    2. Blz. 117 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 118 3.1 Ruimtelijke kwaliteit
     1. Blz. 119 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 120 Subdoelen
      1. Blz. 121 3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen
      2. Blz. 122 3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
      3. Blz. 123 3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders
      4. Blz. 124 3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol
    4. Blz. 125 3.2 Beheer openbare ruimte
     1. Blz. 126 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 127 Subdoelen
      1. Blz. 128 3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen
    5. Blz. 129 3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie
     1. Blz. 130 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 131 Subdoelen
      1. Blz. 132 3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier
      2. Blz. 133 3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP
      3. Blz. 134 3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden
    6. Blz. 135 3.4 Versterken Grebbedijk
     1. Blz. 136 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 137 Subdoelen
      1. Blz. 138 3.4.1 Voorkeursalternatief
    7. Blz. 139 3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet
     1. Blz. 140 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 141 Subdoelen
      1. Blz. 142 3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet
      2. Blz. 143 3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet
    8. Blz. 144 Algemene informatie programma 3
     1. Blz. 145 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 146 Beleidskader
     3. Blz. 147 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 148 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 149 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 150 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 151 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   7. Blz. 152 Programma 4 Milieu
    1. Blz. 153 Waarom dit programma?
    2. Blz. 154 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 155 4.1 Klimaatneutraal 2030
     1. Blz. 156 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 157 Subdoelen
      1. Blz. 158 4.1.1 Energiebesparing
      2. Blz. 159 4.1.2 Duurzame energieopwekking
      3. Blz. 160 4.1.3 Voedsel
      4. Blz. 161 4.1.4 Duurzame mobiliteit
    4. Blz. 162 4.2 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 163 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 164 Subdoelen
      1. Blz. 165 4.2.1 Klimaatadaptatie
    5. Blz. 166 4.3 Huishoudelijk afval
     1. Blz. 167 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 168 Subdoelen
      1. Blz. 169 4.3.1 Huishoudelijk restafval
      2. Blz. 170 4.3.2 Afname huishoudelijk afval
    6. Blz. 171 4.4 Bodemkwaliteit
     1. Blz. 172 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 173 Subdoelen
      1. Blz. 174 4.4.1 Preventie bodemverontreiniging
      2. Blz. 175 4.4.2 Sanering bodemverontreiniging
      3. Blz. 176 4.4.3 Gezag bodemkwaliteit
      4. Blz. 177 4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem
      5. Blz. 178 4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem
    7. Blz. 179 4.5 Waterlopen
     1. Blz. 180 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 181 Subdoelen
      1. Blz. 182 4.5.1 Waterstructuur
      2. Blz. 183 4.5.2 Waterlus
    8. Blz. 184 4.6 De Grift
     1. Blz. 185 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 186 Subdoelen
      1. Blz. 187 4.6.1 Waterberging
    9. Blz. 188 4.7 Riolering
     1. Blz. 189 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 190 Subdoelen
      1. Blz. 191 4.7.1 Riolering
    10. Blz. 192 4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt
     1. Blz. 193 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 194 Subdoelen
      1. Blz. 195 4.8.1 Geluid
      2. Blz. 196 4.8.2 Luchtkwaliteit
      3. Blz. 197 4.8.3 Externe veiligheid
      4. Blz. 198 4.8.4 Plaagdieren
      5. Blz. 199 4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren
    11. Blz. 200 Algemene informatie programma 4
     1. Blz. 201 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 202 Beleidskader
     3. Blz. 203 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 204 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 205 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 206 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 207 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   8. Blz. 208 Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling
    1. Blz. 209 Waarom dit programma?
    2. Blz. 210 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 211 Ontwikkelingen
    4. Blz. 212 6.1 Samen Wageningen
     1. Blz. 213 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 214 Subdoelen
      1. Blz. 215 6.1.1 Werk
      2. Blz. 216 6.1.2 Leefbaarheid
      3. Blz. 217 6.1.3 Jeugd
      4. Blz. 218 6.1.4 Ouderen
      5. Blz. 219 6.1.5 Armoede
      6. Blz. 220 6.1.6 Vrijwilligerswerk
      7. Blz. 221 6.1.7 Gezondheid
      8. Blz. 222 6.1.8 Mantelzorg
      9. Blz. 223 6.1.9 Mensen met een beperking
      10. Blz. 224 6.1.10 Statushouders/vluchtelingen
      11. Blz. 225 6.1.11 Vrijetijdsbesteding
    5. Blz. 226 6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid
     1. Blz. 227 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 228 Subdoelen
      1. Blz. 229 6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding
      2. Blz. 230 6.2.2 Educatie en bewustwording
      3. Blz. 231 6.2.3 Waardering veteranen
      4. Blz. 232 6.2.4 Onderhouden van internationale contacten
    6. Blz. 233 Algemene informatie programma 6
     1. Blz. 234 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 235 Beleidskader
     3. Blz. 236 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 237 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 238 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 239 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 240 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   9. Blz. 241 Programma 7 Onderwijs & educatie
    1. Blz. 242 Waarom dit programma?
    2. Blz. 243 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 244 7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd
     1. Blz. 245 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 246 Subdoelen
      1. Blz. 247 7.1.1 Aanbieden VVE-programma
      2. Blz. 248 7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs
      3. Blz. 249 7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden
    4. Blz. 250 7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid
     1. Blz. 251 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 252 Subdoelen
      1. Blz. 253 7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming
      2. Blz. 254 7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden
    5. Blz. 255 7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie
     1. Blz. 256 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 257 Subdoelen
      1. Blz. 258 7.3.1 Relatief schoolverzuim
      2. Blz. 259 7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020
    6. Blz. 260 7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs
     1. Blz. 261 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 262 Subdoelen
      1. Blz. 263 7.4.1 Leerlingenvervoer
      2. Blz. 264 7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders
    7. Blz. 265 7.5 Adequate huisvesting onderwijs
     1. Blz. 266 Wat wilden bereiken?
     2. Blz. 267 Subdoelen
      1. Blz. 268 7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP)
      2. Blz. 269 7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen
      3. Blz. 270 7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen
      4. Blz. 271 7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend
      5. Blz. 272 7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden
    8. Blz. 273 7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
     1. Blz. 274 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 275 Subdoelen
      1. Blz. 276 7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs
    9. Blz. 277 7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden
     1. Blz. 278 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 279 Subdoelen
      1. Blz. 280 7.7.1 Controle kinderopvanglocaties
    10. Blz. 281 Algemene informatie programma 7
     1. Blz. 282 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 283 Beleidskader
     3. Blz. 284 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 285 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 286 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 287 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 288 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   10. Blz. 289 Programma 8 Wonen
    1. Blz. 290 Waarom dit programma?
    2. Blz. 291 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 292 8.1 Voldoende woningen in balans over de stad
     1. Blz. 293 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 294 Subdoelen
      1. Blz. 295 8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep
      2. Blz. 296 8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders
      3. Blz. 297 8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen
      4. Blz. 298 8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod
      5. Blz. 299 8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens
      6. Blz. 300 8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers
      7. Blz. 301 8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen
    4. Blz. 302 8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte
     1. Blz. 303 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 304 Subdoelen
      1. Blz. 305 8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig
      2. Blz. 306 8.2.2 Gemengd wonen in de buurt
      3. Blz. 307 8.2.3 Herstructurering buurten
    5. Blz. 308 8.3 Duurzaamheid en woonlasten
     1. Blz. 309 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 310 Subdoelen
      1. Blz. 311 8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw
      2. Blz. 312 8.3.2 Bewustwording energiebesparing
      3. Blz. 313 8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal
    6. Blz. 314 8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers
     1. Blz. 315 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 316 Subdoelen
      1. Blz. 317 8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers
    7. Blz. 318 8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht
     1. Blz. 319 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 320 Subdoelen
      1. Blz. 321 8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille
    8. Blz. 322 8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030
     1. Blz. 323 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 324 Subdoelen
      1. Blz. 325 8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed
    9. Blz. 326 Algemene informatie programma 8
     1. Blz. 327 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 328 Beleidskader
     3. Blz. 329 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 330 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 331 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 332 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 333 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   11. Blz. 334 Programma 9 Sport en cultuur
    1. Blz. 335 Waarom dit programma?
    2. Blz. 336 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 337 9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer
     1. Blz. 338 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 339 Subdoelen
      1. Blz. 340 9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub
      2. Blz. 341 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid
      3. Blz. 342 9.1.3 Aantal sportende ouderen
      4. Blz. 343 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins
      5. Blz. 344 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen
    4. Blz. 345 9.2 Meer volwassenen sporten
     1. Blz. 346 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 347 Subdoelen
      1. Blz. 348 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen
      2. Blz. 349 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen
      3. Blz. 350 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima
    5. Blz. 351 9.3 Veelzijdig cultureel aanbod
     1. Blz. 352 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 353 Subdoelen
      1. Blz. 354 9.3.1 Bevordering professionele kunst
      2. Blz. 355 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven
      3. Blz. 356 9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur
      4. Blz. 357 9.3.4 Poppodium
      5. Blz. 358 9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding
      6. Blz. 359 9.3.6 Cultuureducatie en participatie
      7. Blz. 360 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap
    6. Blz. 361 9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur
     1. Blz. 362 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 363 Subdoelen
      1. Blz. 364 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur
      2. Blz. 365 9.4.2 Cultuureducatie jongeren
      3. Blz. 366 9.4.3 Bevordering amateurkunst
      4. Blz. 367 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat
      5. Blz. 368 9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie
      6. Blz. 369 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie
    7. Blz. 370 9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen
     1. Blz. 371 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 372 Subdoelen
      1. Blz. 373 9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie
      2. Blz. 374 9.5.2 Cultuurhistorie
      3. Blz. 375 9.5.3 Archieven
      4. Blz. 376 9.5.4 Deelname cultuur
    8. Blz. 377 Algemene informatie programma 9
     1. Blz. 378 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 379 Beleidskader sport
     3. Blz. 380 Beleidskader cultuur
     4. Blz. 381 Betrokkenheid verbonden partijen
     5. Blz. 382 Wat heeft het gekost?
     6. Blz. 383 Overzicht baten en lasten
     7. Blz. 384 Begrote en werkelijke resultaat per product
     8. Blz. 385 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   12. Blz. 386 Programma 10 Veiligheid
    1. Blz. 387 Waarom dit programma?
    2. Blz. 388 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 389 Ontwikkelingen
    4. Blz. 390 10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit
     1. Blz. 391 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 392 Subdoelen
      1. Blz. 393 10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid
      2. Blz. 394 10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid
      3. Blz. 395 10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken
    5. Blz. 396 10.2 Terugdringen overlast bij inwoners
     1. Blz. 397 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 398 Subdoelen
      1. Blz. 399 10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners
      2. Blz. 400 10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast
      3. Blz. 401 10.2.3 Persoons- en gezinsgerichte aanpak overlast
      4. Blz. 402 10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties
    6. Blz. 403 10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust
     1. Blz. 404 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 405 Subdoelen
      1. Blz. 406 10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust
    7. Blz. 407 10.4 Hulp bij brand en ongevallen
     1. Blz. 408 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 409 Subdoelen
      1. Blz. 410 10.4.1 Brandbestrijding
      2. Blz. 411 10.4.2 Risicobeheersing
    8. Blz. 412 10.5 Hulp in geval van crisis
     1. Blz. 413 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 414 Subdoelen
      1. Blz. 415 10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis
      2. Blz. 416 10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis
      3. Blz. 417 10.5.3 Piketdienst
    9. Blz. 418 Algemene informatie programma 10
     1. Blz. 419 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 420 Beleidskader
     3. Blz. 421 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 422 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 423 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 424 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 425 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   13. Blz. 426 Programma 11 Transparante overheid
    1. Blz. 427 Waarom dit programma?
    2. Blz. 428 Beoogd maatschappelijk effect
    3. Blz. 429 11.1 Dienstverlening
     1. Blz. 430 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 431 Subdoelen
      1. Blz. 432 11.1.1 Digitale dienstverlening
      2. Blz. 433 11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI
      3. Blz. 434 11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen
      4. Blz. 435 11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen
      5. Blz. 436 11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners
      6. Blz. 437 11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers
    4. Blz. 438 11.2 Voldoen aan verplichtingen
     1. Blz. 439 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 440 Subdoelen
      1. Blz. 441 11.2.1 Correcte persoonsregistratie
      2. Blz. 442 11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten
      3. Blz. 443 11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen
    5. Blz. 444 11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen
     1. Blz. 445 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 446 Subdoelen
      1. Blz. 447 11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker
      2. Blz. 448 11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd
      3. Blz. 449 11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar
    6. Blz. 450 11.4 Privacy
     1. Blz. 451 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 452 Subdoelen
      1. Blz. 453 11.4.1 Informatiebeveiliging
      2. Blz. 454 11.4.2 Gegevens van inwoners
    7. Blz. 455 11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen
     1. Blz. 456 Wat wilden wij bereiken?
     2. Blz. 457 Subdoelen
      1. Blz. 458 11.5.1 Democratische vernieuwing
    8. Blz. 459 11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen
     1. Blz. 460 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 461 Subdoelen
      1. Blz. 462 11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking
    9. Blz. 463 11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid
     1. Blz. 464 Wat wilden we bereiken?
     2. Blz. 465 Subdoelen
      1. Blz. 466 11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid
      2. Blz. 467 11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten
    10. Blz. 468 Algemene informatie programma 11
     1. Blz. 469 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 470 Beleidskader
     3. Blz. 471 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 472 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 473 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 474 Begrote en werkelijke resultaat per product
     7. Blz. 475 Overzicht baten en lasten per hoofddoel
   14. Blz. 476 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
    1. Blz. 477 Waarom dit programma?
    2. Blz. 478 Algemene informatie programma 12
     1. Blz. 479 Beleidsindicatoren
     2. Blz. 480 Beleidskader
     3. Blz. 481 Betrokkenheid verbonden partijen
     4. Blz. 482 Wat heeft het gekost?
     5. Blz. 483 Overzicht baten en lasten
     6. Blz. 484 Begrote en werkelijke resultaat per product
  3. Blz. 485 Paragrafen
   1. Blz. 486 Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing
    1. Blz. 487 Inleiding
    2. Blz. 488 Weerstandscapaciteit
    3. Blz. 489 Opgetreden of opgeloste risico's
    4. Blz. 490 Risico’s
    5. Blz. 491 Afgedekte risico’s
    6. Blz. 492 Weerstandsvermogen
    7. Blz. 493 Financiële kengetallen
   2. Blz. 494 Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 495 Inleiding
    2. Blz. 496 Verhardingen, groen & water
    3. Blz. 497 Water en riolering
    4. Blz. 498 Openbare verlichting
    5. Blz. 499 Speelvoorzieningen
    6. Blz. 500 Woningen, gebouwen, accommodaties
    7. Blz. 501 Scholen
   3. Blz. 502 Paragraaf 3 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 503 Inleiding
    2. Blz. 504 Mens , organisatie en informatie
    3. Blz. 505 Strategie en innovatie
    4. Blz. 506 Processen op orde
    5. Blz. 507 Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service
    6. Blz. 508 Verantwoording en Control
   4. Blz. 509 Paragraaf 4 Verbonden partijen
    1. Blz. 510 Inleiding
    2. Blz. 511 Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 512 Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 513 Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 514 Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 515 Overige verbonden partijen
   5. Blz. 516 Paragraaf 5 Grondbeleid
    1. Blz. 517 Inleiding
    2. Blz. 518 Kaders grondbedrijf
    3. Blz. 519 Onderhanden werken (OHW)
    4. Blz. 520 Kostenverhaallocaties (KVL)
    5. Blz. 521 Resultaat
    6. Blz. 522 Stand reserve grondexploitatie
   6. Blz. 523 Paragraaf 6 Lokale heffingen
    1. Blz. 524 Inleiding
    2. Blz. 525 Belastinggrondslag
    3. Blz. 526 Belastingopbrengsten
    4. Blz. 527 Kwijtschelding
    5. Blz. 528 Kostendekkendheid heffingen
    6. Blz. 529 Belastingdruk
   7. Blz. 530 Paragraaf 7 Financiering
    1. Blz. 531 Inleiding
    2. Blz. 532 Uitstaande geldleningen (ug)
    3. Blz. 533 Ontvangen geldleningen (og)
    4. Blz. 534 Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën
    5. Blz. 535 Renteontwikkeling en rentevisie
    6. Blz. 536 Garanties en borgstellingen
    7. Blz. 537 Kasgeldlimiet
    8. Blz. 538 Renterisiconorm
    9. Blz. 539 EMU-saldo
    10. Blz. 540 Renteschema
   8. Blz. 541 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
    1. Blz. 542 Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima
  4. Blz. 543 Jaarrekening
   1. Blz. 544 Balans
    1. Blz. 545 Balans
    2. Blz. 546 Balans passiva
   2. Blz. 547 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 548 Overzicht baten en lasten
    2. Blz. 549 Overzicht baten en lasten
    3. Blz. 550 Overzicht baten en lasten
   3. Blz. 551 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 552 Inleiding
    2. Blz. 553 Algemeen
    3. Blz. 554 Immateriële vaste activa
    4. Blz. 555 Materiële vaste activa met economisch nut
    5. Blz. 556 Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut
    6. Blz. 557 Financiële vaste activa
    7. Blz. 558 Voorraden
    8. Blz. 559 Vorderingen en overlopende activa
    9. Blz. 560 Liquide middelen
    10. Blz. 561 Voorzieningen
    11. Blz. 562 Vaste schulden
    12. Blz. 563 Vlottende passiva
    13. Blz. 564 Borg- en garantstellingen
    14. Blz. 565 Gemeentefonds
    15. Blz. 566 Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden
   4. Blz. 567 Toelichting op de balans
    1. Blz. 568 0. Immateriële vaste activa
    2. Blz. 569 1. Materiële vaste activa
    3. Blz. 570 2. Financiële vaste activa
    4. Blz. 571 3. Voorraden
    5. Blz. 572 4. Uitzettingen korter dan één jaar
    6. Blz. 573 5. Liquide middelen
    7. Blz. 574 6. Overlopende activa
    8. Blz. 575 7. Eigen vermogen
    9. Blz. 576 8. Voorzieningen
    10. Blz. 577 9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar
    11. Blz. 578 10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
    12. Blz. 579 11. Overlopende passiva
    13. Blz. 580 12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen
    14. Blz. 581 Gebeurtenissen na balansdatum
   5. Blz. 582 Toelichting op het overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 583 Inleiding
    2. Blz. 584 Programma 1 Bereikbaarheid
     1. Blz. 585 Overzicht baten en lasten programma 1
     2. Blz. 586 210.00 Wegen, straten en pleinen
     3. Blz. 587 211.00 Verkeersmaatregelen
     4. Blz. 588 214.00 Parkeervoorzieningen
     5. Blz. 589 223.00 Veerdiensten
    3. Blz. 590 Programma 2 Economische ontwikkeling
     1. Blz. 591 Overzicht baten en lasten programma 2
     2. Blz. 592 221.00 Rijnhaven
     3. Blz. 593 310.00 Markten
     4. Blz. 594 310.10 Bevordering handel en ambacht
     5. Blz. 595 310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen
     6. Blz. 596 830.00 Grondexploitatie
    4. Blz. 597 Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
     1. Blz. 598 Overzicht baten en lasten programma 3
     2. Blz. 599 210.10 Nutsbedrijven en derden
     3. Blz. 600 210.50 Openbare verlichting
     4. Blz. 601 541.10 Cultuurhistorie
     5. Blz. 602 560.00 Wijk- en buurtbeheer
     6. Blz. 603 724.00 Beheer begraafplaats
     7. Blz. 604 810.00 Ruimtelijke beleid
     8. Blz. 605 810.20 Ruimtelijke beheer
     9. Blz. 606 810.30 Bestemmingsplannen
     10. Blz. 607 810.40 Kostenverhaallocaties
     11. Blz. 608 822.30 Vastgoedsysteem
     12. Blz. 609 825.00 Omgevingsvergunning
    5. Blz. 610 Programma 4 Milieu
     1. Blz. 611 Overzicht baten en lasten programma 4
     2. Blz. 612 140.00 Dierenwelzijn
     3. Blz. 613 710.10 Plaagdierbestrijding
     4. Blz. 614 721.00 Afvalverwijdering en -verwerking
     5. Blz. 615 722.00 Riolering en waterzuivering
     6. Blz. 616 722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning
     7. Blz. 617 723.00 Energiebeheer
     8. Blz. 618 723.10 Milieubeheer
    6. Blz. 619 Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 620 Overzicht baten en lasten programma 6
     2. Blz. 621 511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking
     3. Blz. 622 610.00 Samen Wageningen
     4. Blz. 623 625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk
     5. Blz. 624 625.20 Beleidsdomein gehandicapten
     6. Blz. 625 625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid
     7. Blz. 626 625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg
     8. Blz. 627 625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid
     9. Blz. 628 625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid
     10. Blz. 629 625.99 MO-plan algemeen
     11. Blz. 630 626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein
     12. Blz. 631 626.20 Burgerkracht en innovatie
     13. Blz. 632 626.30 Werkgelegenheid
     14. Blz. 633 626.31 WSW
     15. Blz. 634 626.60 Individuele ondersteuning
     16. Blz. 635 626.70 Sociale zekerheid
     17. Blz. 636 626.81 Armoedebestrijding
    7. Blz. 637 Programma 7 Onderwijs en educatie
     1. Blz. 638 Overzicht baten en lasten programma 7
     2. Blz. 639 420.00 Openbaar basisonderwijs
     3. Blz. 640 421.00 Bijzonder basisonderwijs
     4. Blz. 641 430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs
     5. Blz. 642 450.00 Onderwijshuisvesting
     6. Blz. 643 480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs
     7. Blz. 644 650.00 Kinderopvang
    8. Blz. 645 Programma 8 Wonen
     1. Blz. 646 Overzicht baten en lasten programma 8
     2. Blz. 647 820.00 Volkshuisvesting
     3. Blz. 648 820.10 Exploitatie verspreid woningbezit
     4. Blz. 649 822.10 Woonruimtezorg
     5. Blz. 650 830.10 Exploitatie vastgoed
    9. Blz. 651 Programma 9 Sport en cultuur
     1. Blz. 652 Overzicht baten en lasten programma 9
     2. Blz. 653 510.00 Openbaar bibliotheekwerk
     3. Blz. 654 530.00 Sport
     4. Blz. 655 540.00 Bevordering kunst en cultuur
     5. Blz. 656 541.00 Musea
     6. Blz. 657 541.20 Oud archief
     7. Blz. 658 580.00 Mediabeleid
     8. Blz. 659 625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie
    10. Blz. 660 Programma 10 Veiligheid
     1. Blz. 661 Overzicht baten en lasten programma 10
     2. Blz. 662 110.00 Openbare orde en veiligheid
     3. Blz. 663 120.00 Brandweerzorg
     4. Blz. 664 120.20 Rampenbestrijding
    11. Blz. 665 Programma 11 Transparante overheid
     1. Blz. 666 Overzicht baten en lasten
     2. Blz. 667 001.00 Bestuursorganen (raad)
     3. Blz. 668 001.05 Bestuursorganen (B&W)
     4. Blz. 669 001.20 Representatie
     5. Blz. 670 002.00 Bestuursondersteuning college van B&W
     6. Blz. 671 003.00 Burgerzaken
     7. Blz. 672 004.00 Baten secretarieleges burgerzaken
     8. Blz. 673 005.00 Bestuurlijke samenwerking
     9. Blz. 674 006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie
    12. Blz. 675 Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien
     1. Blz. 676 Overzicht baten en lasten programma 12
     2. Blz. 677 913.00 Beleggingen en overige financiële middelen
     3. Blz. 678 920.00 Lokale belastingen
     4. Blz. 679 921.00 Algemene uitkering
     5. Blz. 680 922.00 Algemene uitgaven en inkomsten
     6. Blz. 681 923.00 Bedrijfsvoering
    13. Blz. 682 Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting
    14. Blz. 683 Onvoorzien
    15. Blz. 684 Overhead
    16. Blz. 685 Structurele stortingen en onttrekkingen reserves
    17. Blz. 686 Incidentele baten en lasten per programma
    18. Blz. 687 Wet normering topinkomens
    19. Blz. 688 Analyse begrotingsrechtmatigheid
  5. Blz. 689 Bijlagen
   1. Blz. 690 Staat van reserves en voorzieningen
    1. Blz. 691 Staat van reserves en voorzieningen
    2. Blz. 692 Staat van voorzieningen
   2. Blz. 693 Verloop reserves
    1. Blz. 694 Verloop reserves
   3. Blz. 695 Overzicht van baten en lasten per taakveld
    1. Blz. 696 Overzicht van baten en lasten per taakveld
   4. Blz. 697 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
    1. Blz. 698 Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld
   5. Blz. 699 Grote projecten
    1. Blz. 700 Algemeen
    2. Blz. 701 Projecten programma 1 Bereikbaarheid
    3. Blz. 702 Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling
    4. Blz. 703 Projecten programma 4 Milieu
    5. Blz. 704 Projecten programma 7 Onderwijs & educatie
    6. Blz. 705 Projecten programma 8 Wonen
    7. Blz. 706 Projecten programma 9 Sport en cultuur
   6. Blz. 707 SISA bijlage
    1. Blz. 708 SISA bijlage
   7. Blz. 709 Monitor Welsaam 2020
    1. Blz. 710 Monitor Welsaam 2020
   8. Blz. 711 Subsidieregister 2020
    1. Blz. 712 Subsidieregister 2020
   9. Blz. 713 Begrippenlijst
    1. Blz. 714 Begrippenlijst
  6. Zoeken
  7. Publicatie bijlagen
  8. Contact
  9. PrivacyStatement
  10. Sitemap