Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Blz. 1  
Jaarstukken 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Voorwoord Blz. 4  
Voorwoord Blz. 5  
Het coronajaar Blz. 6  
De gevolgen van corona Blz. 7  
De nieuwe toekomst Blz. 8  
Positief jaarrekeningresultaat Blz. 9  
Wageningen als sociale stad: klaarstaan voor wie het nodig heeft Blz. 10  
Wageningen als woonstad Blz. 11  
Wageningen in uitvoering Blz. 12  
Kenniseconomie als lokale verbinder Blz. 13  
Stad der bevrijding Blz. 14  
Culturele, sportieve en gezonde stad Blz. 15  
Kennis over en hart voor voedsel Blz. 16  
Duurzaam, groen en veilig Blz. 17  
Vooruitkijken Blz. 18  
Leeswijzer Blz. 19  
Toelichting opbouw jaarstukken Blz. 20  
Financiële samenvatting Blz. 21  
Financiële samenvatting Blz. 22  
Resultaat 2020 Blz. 23  
Nadere toelichting op het resultaat Blz. 24  
Overzicht baten en lasten 2020 Blz. 25  
Financiële positie Blz. 26  
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 27  
Waarom dit programma? Blz. 28  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 29  
1.1 Bereikbaarheid economisch belangrijke locaties Blz. 30  
Wat wilden we bereiken? Blz. 31  
Subdoelen Blz. 32  
1.1.1 Fietsverkeer en fietsparkeren Blz. 33  
1.1.2 Busvervoer Blz. 34  
1.1.3 Parkeercapaciteit Blz. 35  
1.1.4 Wegencapaciteit Blz. 36  
1.2 Reductie CO2 uitstoot gemotoriseerd wegverkeer Blz. 37  
Wat wilden we bereiken? Blz. 38  
Subdoelen Blz. 39  
1.2.1 Langzaam verkeer en OV Blz. 40  
1.2.2 Vermindering vervuilende auto-km's Blz. 41  
1.3 Bijdrage mobiliteit aan gezondheid en kwaliteit van leven Blz. 42  
Wat wilden we bereiken? Blz. 43  
Subdoelen Blz. 44  
1.3.1 Luchtkwaliteit Blz. 45  
1.3.2 Geluidsoverlast Blz. 46  
1.3.3 Verkeersoverlast Blz. 47  
1.4 De verkeersveiligheid voor langzaam verkeer is verbeterd Blz. 48  
Wat wilden we bereiken? Blz. 49  
Subdoelen Blz. 50  
1.4.1 Verhardingen Blz. 51  
1.4.2 Verkeersveiligheid Blz. 52  
1.4.3 Toegankelijkheid wijken Blz. 53  
1.4.4 Veilige, logische en aantrekkelijke fietsroutes Blz. 54  
1.4.5 Meer ruimte voor de fiets Blz. 55  
1.5 Bijdrage mobiliteit participatie minder mobiele inwoners Blz. 56  
Wat wilden we bereiken? Blz. 57  
Subdoelen Blz. 58  
1.5.1 Bijdrage mobiliteit aan participatie minder mobiele inwoners Blz. 59  
Algemene informatie programma 1 Blz. 60  
Beleidsindicatoren Blz. 61  
Beleidskader Blz. 62  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 63  
Wat heeft het gekost? Blz. 64  
Overzicht baten en lasten Blz. 65  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 66  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 67  
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 68  
Waarom dit programma? Blz. 69  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 70  
2.1 Het behouden van bestaande bedrijven Blz. 71  
Wat wilden we bereiken? Blz. 72  
Subdoelen Blz. 73  
2.1.1 Bedrijventerreinen Blz. 74  
2.1.2 Relatie tussen gemeente en bedrijven Blz. 75  
2.1.3 Dienstverlening aan bedrijven Blz. 76  
2.1.4 Haven Blz. 77  
2.1.5 Afstemming bereikbaarheid op bedrijven Blz. 78  
2.2 Het aantrekken van nieuwe kennisintensieve bedrijven Blz. 79  
Wat wilden we bereiken? Blz. 80  
Subdoelen Blz. 81  
2.2.1 Proactieve aquisitie van kennisintensieve bedrijven Blz. 82  
2.2.2 Stimulering ondernemerschap Blz. 83  
2.2.3 Aantrekkelijk aanbod detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 84  
2.2.4 Duurzaamheid bedrijfsleven Blz. 85  
2.2.5 Flexibiliteit regelgeving Blz. 86  
2.3 Versterken kennispropositie binnen regio Foodvalley en KennisAs Blz. 87  
Wat wilden we bereiken? Blz. 88  
Subdoelen Blz. 89  
2.3.1 Programmeren en afstemmen met partners Blz. 90  
2.3.2 Stimulering foodgerelateerde events Blz. 91  
2.4 Levendige en aantrekkelijke binnenstad Blz. 92  
Wat wilden we bereiken? Blz. 93  
Subdoelen Blz. 94  
2.4.1 Verbintenis binnenstad met universiteit Blz. 95  
2.4.2 Aantrekkelijk aanbod aan detailhandel, horeca en ambulante handel Blz. 96  
2.4.3 Leegstand winkelpanden onder kritisch niveau Blz. 97  
2.5 Recreatieve en toeristische potentie worden benut Blz. 98  
Wat wilden we bereiken? Blz. 99  
Subdoelen Blz. 100  
2.5.1 Bekendheid en gebruik recreatieve voorzieningen Blz. 101  
2.5.2 Burgerinitiatieven Blz. 102  
2.6 Circulaire economie Blz. 103  
Wat wilden we bereiken? Blz. 104  
Subdoelen Blz. 105  
2.6.1 Circulaire economie Blz. 106  
Algemene informatie programma 2 Blz. 107  
Beleidsindicatoren Blz. 108  
Beleidskader Blz. 109  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 110  
Wat heeft het gekost? Blz. 111  
Overzicht baten en lasten Blz. 112  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 113  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 114  
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 115  
Waarom dit programma? Blz. 116  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 117  
3.1 Ruimtelijke kwaliteit Blz. 118  
Wat wilden we bereiken? Blz. 119  
Subdoelen Blz. 120  
3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 121  
3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 122  
3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders Blz. 123  
3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol Blz. 124  
3.2 Beheer openbare ruimte Blz. 125  
Wat wilden we bereiken? Blz. 126  
Subdoelen Blz. 127  
3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen Blz. 128  
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie Blz. 129  
Wat wilden we bereiken? Blz. 130  
Subdoelen Blz. 131  
3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier Blz. 132  
3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP Blz. 133  
3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden Blz. 134  
3.4 Versterken Grebbedijk Blz. 135  
Wat wilden we bereiken? Blz. 136  
Subdoelen Blz. 137  
3.4.1 Voorkeursalternatief Blz. 138  
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet Blz. 139  
Wat wilden we bereiken? Blz. 140  
Subdoelen Blz. 141  
3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet Blz. 142  
3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet Blz. 143  
Algemene informatie programma 3 Blz. 144  
Beleidsindicatoren Blz. 145  
Beleidskader Blz. 146  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 147  
Wat heeft het gekost? Blz. 148  
Overzicht baten en lasten Blz. 149  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 150  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 151  
Programma 4 Milieu Blz. 152  
Waarom dit programma? Blz. 153  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 154  
4.1 Klimaatneutraal 2030 Blz. 155  
Wat wilden we bereiken? Blz. 156  
Subdoelen Blz. 157  
4.1.1 Energiebesparing Blz. 158  
4.1.2 Duurzame energieopwekking Blz. 159  
4.1.3 Voedsel Blz. 160  
4.1.4 Duurzame mobiliteit Blz. 161  
4.2 Klimaatadaptatie Blz. 162  
Wat wilden we bereiken? Blz. 163  
Subdoelen Blz. 164  
4.2.1 Klimaatadaptatie Blz. 165  
4.3 Huishoudelijk afval Blz. 166  
Wat wilden we bereiken? Blz. 167  
Subdoelen Blz. 168  
4.3.1 Huishoudelijk restafval Blz. 169  
4.3.2 Afname huishoudelijk afval Blz. 170  
4.4 Bodemkwaliteit Blz. 171  
Wat wilden we bereiken? Blz. 172  
Subdoelen Blz. 173  
4.4.1 Preventie bodemverontreiniging Blz. 174  
4.4.2 Sanering bodemverontreiniging Blz. 175  
4.4.3 Gezag bodemkwaliteit Blz. 176  
4.4.4 Beperken risico’s van verontreinigingen in de bodem Blz. 177  
4.4.5 Beperken risico’s van conventionele explosieven in de bodem Blz. 178  
4.5 Waterlopen Blz. 179  
Wat wilden we bereiken? Blz. 180  
Subdoelen Blz. 181  
4.5.1 Waterstructuur Blz. 182  
4.5.2 Waterlus Blz. 183  
4.6 De Grift Blz. 184  
Wat wilden we bereiken? Blz. 185  
Subdoelen Blz. 186  
4.6.1 Waterberging Blz. 187  
4.7 Riolering Blz. 188  
Wat wilden we bereiken? Blz. 189  
Subdoelen Blz. 190  
4.7.1 Riolering Blz. 191  
4.8 Gezondheids- en externe veiligheidsrisico’s zijn beperkt Blz. 192  
Wat wilden we bereiken? Blz. 193  
Subdoelen Blz. 194  
4.8.1 Geluid Blz. 195  
4.8.2 Luchtkwaliteit Blz. 196  
4.8.3 Externe veiligheid Blz. 197  
4.8.4 Plaagdieren Blz. 198  
4.8.5 Opvang van zwervende en hulpbehoevende dieren Blz. 199  
Algemene informatie programma 4 Blz. 200  
Beleidsindicatoren Blz. 201  
Beleidskader Blz. 202  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 203  
Wat heeft het gekost? Blz. 204  
Overzicht baten en lasten Blz. 205  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 206  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 207  
Programma 6 Maatschappelijke ontwikkeling Blz. 208  
Waarom dit programma? Blz. 209  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 210  
Ontwikkelingen Blz. 211  
6.1 Samen Wageningen Blz. 212  
Wat wilden we bereiken? Blz. 213  
Subdoelen Blz. 214  
6.1.1 Werk Blz. 215  
6.1.2 Leefbaarheid Blz. 216  
6.1.3 Jeugd Blz. 217  
6.1.4 Ouderen Blz. 218  
6.1.5 Armoede Blz. 219  
6.1.6 Vrijwilligerswerk Blz. 220  
6.1.7 Gezondheid Blz. 221  
6.1.8 Mantelzorg Blz. 222  
6.1.9 Mensen met een beperking Blz. 223  
6.1.10 Statushouders/vluchtelingen Blz. 224  
6.1.11 Vrijetijdsbesteding Blz. 225  
6.2 Bewustwording, solidariteit, vrede en veiligheid Blz. 226  
Wat wilden we bereiken? Blz. 227  
Subdoelen Blz. 228  
6.2.1 Herdenken en vieren bevrijding Blz. 229  
6.2.2 Educatie en bewustwording Blz. 230  
6.2.3 Waardering veteranen Blz. 231  
6.2.4 Onderhouden van internationale contacten Blz. 232  
Algemene informatie programma 6 Blz. 233  
Beleidsindicatoren Blz. 234  
Beleidskader Blz. 235  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 236  
Wat heeft het gekost? Blz. 237  
Overzicht baten en lasten Blz. 238  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 239  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 240  
Programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 241  
Waarom dit programma? Blz. 242  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 243  
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd Blz. 244  
Wat wilden we bereiken? Blz. 245  
Subdoelen Blz. 246  
7.1.1 Aanbieden VVE-programma Blz. 247  
7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs Blz. 248  
7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden Blz. 249  
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid Blz. 250  
Wat wilden we bereiken? Blz. 251  
Subdoelen Blz. 252  
7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming Blz. 253  
7.2.2 Natuur- en milieueducatie behouden Blz. 254  
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie Blz. 255  
Wat wilden we bereiken? Blz. 256  
Subdoelen Blz. 257  
7.3.1 Relatief schoolverzuim Blz. 258  
7.3.2 Uitvoering geven aan regionaal VSV programma Vallei 2017 – 2020 Blz. 259  
7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs Blz. 260  
Wat wilden we bereiken? Blz. 261  
Subdoelen Blz. 262  
7.4.1 Leerlingenvervoer Blz. 263  
7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders Blz. 264  
7.5 Adequate huisvesting onderwijs Blz. 265  
Wat wilden bereiken? Blz. 266  
Subdoelen Blz. 267  
7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP) Blz. 268  
7.5.2 Versnelling van de verduurzaming van schoolgebouwen Blz. 269  
7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen Blz. 270  
7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend Blz. 271  
7.5.5 Schoolpleinen zijn openbaar toegankelijk na schooltijden Blz. 272  
7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 273  
Wat wilden we bereiken? Blz. 274  
Subdoelen Blz. 275  
7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs Blz. 276  
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden Blz. 277  
Wat wilden we bereiken? Blz. 278  
Subdoelen Blz. 279  
7.7.1 Controle kinderopvanglocaties Blz. 280  
Algemene informatie programma 7 Blz. 281  
Beleidsindicatoren Blz. 282  
Beleidskader Blz. 283  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 284  
Wat heeft het gekost? Blz. 285  
Overzicht baten en lasten Blz. 286  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 287  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 288  
Programma 8 Wonen Blz. 289  
Waarom dit programma? Blz. 290  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 291  
8.1 Voldoende woningen in balans over de stad Blz. 292  
Wat wilden we bereiken? Blz. 293  
Subdoelen Blz. 294  
8.1.1 Kernvoorraad sluit aan bij omvang doelgroep Blz. 295  
8.1.2 Realisatie taakstelling huisvesten statushouders Blz. 296  
8.1.3 Vergroten beschikbaarheid woningen specifieke doelgroepen Blz. 297  
8.1.4 Vraag studentenkamers sluit aan bij aanbod Blz. 298  
8.1.5 Vergroten beschikbaarheid woningen middeninkomens Blz. 299  
8.1.6 Huisvesting starters, Phd'ers en kenniswerkers Blz. 300  
8.1.7 Oplevering aantallen nieuwbouwwoningen Blz. 301  
8.2 Woningen sluiten aan bij behoefte Blz. 302  
Wat wilden we bereiken? Blz. 303  
Subdoelen Blz. 304  
8.2.1 Differentiatie en toekomstbestendig Blz. 305  
8.2.2 Gemengd wonen in de buurt Blz. 306  
8.2.3 Herstructurering buurten Blz. 307  
8.3 Duurzaamheid en woonlasten Blz. 308  
Wat wilden we bereiken? Blz. 309  
Subdoelen Blz. 310  
8.3.1 Verduurzaming en gasloos voor bestaande bouw Blz. 311  
8.3.2 Bewustwording energiebesparing Blz. 312  
8.3.3 Nieuwbouw is (bijna) energieneutraal Blz. 313  
8.4 Het vastgoed sluit aan bij de wensen van gebruikers Blz. 314  
Wat wilden we bereiken? Blz. 315  
Subdoelen Blz. 316  
8.4.1 Accommodaties sluiten aan bij wensen gebruikers Blz. 317  
8.5 Vastgoed ondersteunt beleidsdoelen of wordt verkocht Blz. 318  
Wat wilden we bereiken? Blz. 319  
Subdoelen Blz. 320  
8.5.1 Optimaliseren vastgoedportefeuille Blz. 321  
8.6 Gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal in 2030 Blz. 322  
Wat wilden we bereiken? Blz. 323  
Subdoelen Blz. 324  
8.6.1 Voorbeeldfunctie bij verduurzamen vastgoed Blz. 325  
Algemene informatie programma 8 Blz. 326  
Beleidsindicatoren Blz. 327  
Beleidskader Blz. 328  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 329  
Wat heeft het gekost? Blz. 330  
Overzicht baten en lasten Blz. 331  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 332  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 333  
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 334  
Waarom dit programma? Blz. 335  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 336  
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer Blz. 337  
Wat wilden we bereiken? Blz. 338  
Subdoelen Blz. 339  
9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub Blz. 340  
9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid Blz. 341  
9.1.3 Aantal sportende ouderen Blz. 342  
9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins Blz. 343  
9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen Blz. 344  
9.2 Meer volwassenen sporten Blz. 345  
Wat wilden we bereiken? Blz. 346  
Subdoelen Blz. 347  
9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen Blz. 348  
9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen Blz. 349  
9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima Blz. 350  
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod Blz. 351  
Wat wilden we bereiken? Blz. 352  
Subdoelen Blz. 353  
9.3.1 Bevordering professionele kunst Blz. 354  
9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven Blz. 355  
9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur Blz. 356  
9.3.4 Poppodium Blz. 357  
9.3.5 Bevrijdingsfestival als onderdeel programma Vrijheid en bevrijding Blz. 358  
9.3.6 Cultuureducatie en participatie Blz. 359  
9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap Blz. 360  
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur Blz. 361  
Wat wilden we bereiken? Blz. 362  
Subdoelen Blz. 363  
9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur Blz. 364  
9.4.2 Cultuureducatie jongeren Blz. 365  
9.4.3 Bevordering amateurkunst Blz. 366  
9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat Blz. 367  
9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie Blz. 368  
9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie Blz. 369  
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen Blz. 370  
Wat wilden we bereiken? Blz. 371  
Subdoelen Blz. 372  
9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie Blz. 373  
9.5.2 Cultuurhistorie Blz. 374  
9.5.3 Archieven Blz. 375  
9.5.4 Deelname cultuur Blz. 376  
Algemene informatie programma 9 Blz. 377  
Beleidsindicatoren Blz. 378  
Beleidskader sport Blz. 379  
Beleidskader cultuur Blz. 380  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 381  
Wat heeft het gekost? Blz. 382  
Overzicht baten en lasten Blz. 383  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 384  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 385  
Programma 10 Veiligheid Blz. 386  
Waarom dit programma? Blz. 387  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 388  
Ontwikkelingen Blz. 389  
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit Blz. 390  
Wat wilden we bereiken? Blz. 391  
Subdoelen Blz. 392  
10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid Blz. 393  
10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid Blz. 394  
10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken Blz. 395  
10.2 Terugdringen overlast bij inwoners Blz. 396  
Wat wilden we bereiken? Blz. 397  
Subdoelen Blz. 398  
10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners Blz. 399  
10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast Blz. 400  
10.2.3 Persoons- en gezinsgerichte aanpak overlast Blz. 401  
10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties Blz. 402  
10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust Blz. 403  
Wat wilden we bereiken? Blz. 404  
Subdoelen Blz. 405  
10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust Blz. 406  
10.4 Hulp bij brand en ongevallen Blz. 407  
Wat wilden we bereiken? Blz. 408  
Subdoelen Blz. 409  
10.4.1 Brandbestrijding Blz. 410  
10.4.2 Risicobeheersing Blz. 411  
10.5 Hulp in geval van crisis Blz. 412  
Wat wilden we bereiken? Blz. 413  
Subdoelen Blz. 414  
10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis Blz. 415  
10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis Blz. 416  
10.5.3 Piketdienst Blz. 417  
Algemene informatie programma 10 Blz. 418  
Beleidsindicatoren Blz. 419  
Beleidskader Blz. 420  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 421  
Wat heeft het gekost? Blz. 422  
Overzicht baten en lasten Blz. 423  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 424  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 425  
Programma 11 Transparante overheid Blz. 426  
Waarom dit programma? Blz. 427  
Beoogd maatschappelijk effect Blz. 428  
11.1 Dienstverlening Blz. 429  
Wat wilden we bereiken? Blz. 430  
Subdoelen Blz. 431  
11.1.1 Digitale dienstverlening Blz. 432  
11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI Blz. 433  
11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen Blz. 434  
11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen Blz. 435  
11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners Blz. 436  
11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers Blz. 437  
11.2 Voldoen aan verplichtingen Blz. 438  
Wat wilden we bereiken? Blz. 439  
Subdoelen Blz. 440  
11.2.1 Correcte persoonsregistratie Blz. 441  
11.2.2 Correcte en snelle uitvoering van producten en diensten Blz. 442  
11.2.3 Iedere stemgerechtigde kan zijn stem uitbrengen Blz. 443  
11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen Blz. 444  
Wat wilden we bereiken? Blz. 445  
Subdoelen Blz. 446  
11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker Blz. 447  
11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd Blz. 448  
11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar Blz. 449  
11.4 Privacy Blz. 450  
Wat wilden we bereiken? Blz. 451  
Subdoelen Blz. 452  
11.4.1 Informatiebeveiliging Blz. 453  
11.4.2 Gegevens van inwoners Blz. 454  
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen Blz. 455  
Wat wilden wij bereiken? Blz. 456  
Subdoelen Blz. 457  
11.5.1 Democratische vernieuwing Blz. 458  
11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen Blz. 459  
Wat wilden we bereiken? Blz. 460  
Subdoelen Blz. 461  
11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking Blz. 462  
11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid Blz. 463  
Wat wilden we bereiken? Blz. 464  
Subdoelen Blz. 465  
11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid Blz. 466  
11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten Blz. 467  
Algemene informatie programma 11 Blz. 468  
Beleidsindicatoren Blz. 469  
Beleidskader Blz. 470  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 471  
Wat heeft het gekost? Blz. 472  
Overzicht baten en lasten Blz. 473  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 474  
Overzicht baten en lasten per hoofddoel Blz. 475  
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 476  
Waarom dit programma? Blz. 477  
Algemene informatie programma 12 Blz. 478  
Beleidsindicatoren Blz. 479  
Beleidskader Blz. 480  
Betrokkenheid verbonden partijen Blz. 481  
Wat heeft het gekost? Blz. 482  
Overzicht baten en lasten Blz. 483  
Begrote en werkelijke resultaat per product Blz. 484  
Paragrafen Blz. 485  
Paragraaf 1 Weerstandsvermogen & risicobeheersing Blz. 486  
Inleiding Blz. 487  
Weerstandscapaciteit Blz. 488  
Opgetreden of opgeloste risico's Blz. 489  
Risico’s Blz. 490  
Afgedekte risico’s Blz. 491  
Weerstandsvermogen Blz. 492  
Financiële kengetallen Blz. 493  
Paragraaf 2 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 494  
Inleiding Blz. 495  
Verhardingen, groen & water Blz. 496  
Water en riolering Blz. 497  
Openbare verlichting Blz. 498  
Speelvoorzieningen Blz. 499  
Woningen, gebouwen, accommodaties Blz. 500  
Scholen Blz. 501  
Paragraaf 3 Bedrijfsvoering Blz. 502  
Inleiding Blz. 503  
Mens , organisatie en informatie Blz. 504  
Strategie en innovatie Blz. 505  
Processen op orde Blz. 506  
Gastheerschap in ons Huis van de Stad en interne service Blz. 507  
Verantwoording en Control Blz. 508  
Paragraaf 4 Verbonden partijen Blz. 509  
Inleiding Blz. 510  
Overzicht verbonden partijen Blz. 511  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 512  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 513  
Stichtingen en verenigingen Blz. 514  
Overige verbonden partijen Blz. 515  
Paragraaf 5 Grondbeleid Blz. 516  
Inleiding Blz. 517  
Kaders grondbedrijf Blz. 518  
Onderhanden werken (OHW) Blz. 519  
Kostenverhaallocaties (KVL) Blz. 520  
Resultaat Blz. 521  
Stand reserve grondexploitatie Blz. 522  
Paragraaf 6 Lokale heffingen Blz. 523  
Inleiding Blz. 524  
Belastinggrondslag Blz. 525  
Belastingopbrengsten Blz. 526  
Kwijtschelding Blz. 527  
Kostendekkendheid heffingen Blz. 528  
Belastingdruk Blz. 529  
Paragraaf 7 Financiering Blz. 530  
Inleiding Blz. 531  
Uitstaande geldleningen (ug) Blz. 532  
Ontvangen geldleningen (og) Blz. 533  
Schatkistbankieren en Wet houdbare gemeentefinaniën Blz. 534  
Renteontwikkeling en rentevisie Blz. 535  
Garanties en borgstellingen Blz. 536  
Kasgeldlimiet Blz. 537  
Renterisiconorm Blz. 538  
EMU-saldo Blz. 539  
Renteschema Blz. 540  
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 541  
Paragraaf 8 Gevolgen voor de minima Blz. 542  
Jaarrekening Blz. 543  
Balans Blz. 544  
Balans Blz. 545  
Balans passiva Blz. 546  
Overzicht van baten en lasten Blz. 547  
Overzicht baten en lasten Blz. 548  
Overzicht baten en lasten Blz. 549  
Overzicht baten en lasten Blz. 550  
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 551  
Inleiding Blz. 552  
Algemeen Blz. 553  
Immateriële vaste activa Blz. 554  
Materiële vaste activa met economisch nut Blz. 555  
Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Blz. 556  
Financiële vaste activa Blz. 557  
Voorraden Blz. 558  
Vorderingen en overlopende activa Blz. 559  
Liquide middelen Blz. 560  
Voorzieningen Blz. 561  
Vaste schulden Blz. 562  
Vlottende passiva Blz. 563  
Borg- en garantstellingen Blz. 564  
Gemeentefonds Blz. 565  
Toerekening van baten en lasten aan programma's en taakvelden Blz. 566  
Toelichting op de balans Blz. 567  
0. Immateriële vaste activa Blz. 568  
1. Materiële vaste activa Blz. 569  
2. Financiële vaste activa Blz. 570  
3. Voorraden Blz. 571  
4. Uitzettingen korter dan één jaar Blz. 572  
5. Liquide middelen Blz. 573  
6. Overlopende activa Blz. 574  
7. Eigen vermogen Blz. 575  
8. Voorzieningen Blz. 576  
9. Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar Blz. 577  
10. Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Blz. 578  
11. Overlopende passiva Blz. 579  
12. Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 580  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 581  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten Blz. 582  
Inleiding Blz. 583  
Programma 1 Bereikbaarheid Blz. 584  
Overzicht baten en lasten programma 1 Blz. 585  
210.00 Wegen, straten en pleinen Blz. 586  
211.00 Verkeersmaatregelen Blz. 587  
214.00 Parkeervoorzieningen Blz. 588  
223.00 Veerdiensten Blz. 589  
Programma 2 Economische ontwikkeling Blz. 590  
Overzicht baten en lasten programma 2 Blz. 591  
221.00 Rijnhaven Blz. 592  
310.00 Markten Blz. 593  
310.10 Bevordering handel en ambacht Blz. 594  
310.20 Bevordering bedrijfsvestigingen Blz. 595  
830.00 Grondexploitatie Blz. 596  
Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 597  
Overzicht baten en lasten programma 3 Blz. 598  
210.10 Nutsbedrijven en derden Blz. 599  
210.50 Openbare verlichting Blz. 600  
541.10 Cultuurhistorie Blz. 601  
560.00 Wijk- en buurtbeheer Blz. 602  
724.00 Beheer begraafplaats Blz. 603  
810.00 Ruimtelijke beleid Blz. 604  
810.20 Ruimtelijke beheer Blz. 605  
810.30 Bestemmingsplannen Blz. 606  
810.40 Kostenverhaallocaties Blz. 607  
822.30 Vastgoedsysteem Blz. 608  
825.00 Omgevingsvergunning Blz. 609  
Programma 4 Milieu Blz. 610  
Overzicht baten en lasten programma 4 Blz. 611  
140.00 Dierenwelzijn Blz. 612  
710.10 Plaagdierbestrijding Blz. 613  
721.00 Afvalverwijdering en -verwerking Blz. 614  
722.00 Riolering en waterzuivering Blz. 615  
722.10 Waterkering, afwatering en landaanwinning Blz. 616  
723.00 Energiebeheer Blz. 617  
723.10 Milieubeheer Blz. 618  
Programma 6 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 619  
Overzicht baten en lasten programma 6 Blz. 620  
511.10 Vrede- en ontwikkelingssamenwerking Blz. 621  
610.00 Samen Wageningen Blz. 622  
625.00 Beleidsdomein ondersteunen van vrijwilligerswerk Blz. 623  
625.20 Beleidsdomein gehandicapten Blz. 624  
625.30 Beleidsdomein vluchtelingenbeleid Blz. 625  
625.40 Beleidsdomein ondersteunen van mantelzorg Blz. 626  
625.50 Beleidsdomein leefbaarheid/soc. veiligheid Blz. 627  
625.80 Beleidsdomein gezondheidsbeleid Blz. 628  
625.99 MO-plan algemeen Blz. 629  
626.10 Integrale toegang en algemeen sociaal domein Blz. 630  
626.20 Burgerkracht en innovatie Blz. 631  
626.30 Werkgelegenheid Blz. 632  
626.31 WSW Blz. 633  
626.60 Individuele ondersteuning Blz. 634  
626.70 Sociale zekerheid Blz. 635  
626.81 Armoedebestrijding Blz. 636  
Programma 7 Onderwijs en educatie Blz. 637  
Overzicht baten en lasten programma 7 Blz. 638  
420.00 Openbaar basisonderwijs Blz. 639  
421.00 Bijzonder basisonderwijs Blz. 640  
430.00 Openbaar speciaal basisonderwijs Blz. 641  
450.00 Onderwijshuisvesting Blz. 642  
480.00 Gemeenschapp. baten en lasten onderwijs Blz. 643  
650.00 Kinderopvang Blz. 644  
Programma 8 Wonen Blz. 645  
Overzicht baten en lasten programma 8 Blz. 646  
820.00 Volkshuisvesting Blz. 647  
820.10 Exploitatie verspreid woningbezit Blz. 648  
822.10 Woonruimtezorg Blz. 649  
830.10 Exploitatie vastgoed Blz. 650  
Programma 9 Sport en cultuur Blz. 651  
Overzicht baten en lasten programma 9 Blz. 652  
510.00 Openbaar bibliotheekwerk Blz. 653  
530.00 Sport Blz. 654  
540.00 Bevordering kunst en cultuur Blz. 655  
541.00 Musea Blz. 656  
541.20 Oud archief Blz. 657  
580.00 Mediabeleid Blz. 658  
625.90 Beleidsdomein cultuur als middel participatie Blz. 659  
Programma 10 Veiligheid Blz. 660  
Overzicht baten en lasten programma 10 Blz. 661  
110.00 Openbare orde en veiligheid Blz. 662  
120.00 Brandweerzorg Blz. 663  
120.20 Rampenbestrijding Blz. 664  
Programma 11 Transparante overheid Blz. 665  
Overzicht baten en lasten Blz. 666  
001.00 Bestuursorganen (raad) Blz. 667  
001.05 Bestuursorganen (B&W) Blz. 668  
001.20 Representatie Blz. 669  
002.00 Bestuursondersteuning college van B&W Blz. 670  
003.00 Burgerzaken Blz. 671  
004.00 Baten secretarieleges burgerzaken Blz. 672  
005.00 Bestuurlijke samenwerking Blz. 673  
006.00 Bestuursondersteuning raad en rekenkamerfunctie Blz. 674  
Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien Blz. 675  
Overzicht baten en lasten programma 12 Blz. 676  
913.00 Beleggingen en overige financiële middelen Blz. 677  
920.00 Lokale belastingen Blz. 678  
921.00 Algemene uitkering Blz. 679  
922.00 Algemene uitgaven en inkomsten Blz. 680  
923.00 Bedrijfsvoering Blz. 681  
Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting Blz. 682  
Onvoorzien Blz. 683  
Overhead Blz. 684  
Structurele stortingen en onttrekkingen reserves Blz. 685  
Incidentele baten en lasten per programma Blz. 686  
Wet normering topinkomens Blz. 687  
Analyse begrotingsrechtmatigheid Blz. 688  
Bijlagen Blz. 689  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 690  
Staat van reserves en voorzieningen Blz. 691  
Staat van voorzieningen Blz. 692  
Verloop reserves Blz. 693  
Verloop reserves Blz. 694  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 695  
Overzicht van baten en lasten per taakveld Blz. 696  
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 697  
Overzicht van baten en lasten per programma per taakveld Blz. 698  
Grote projecten Blz. 699  
Algemeen Blz. 700  
Projecten programma 1 Bereikbaarheid Blz. 701  
Projecten programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling Blz. 702  
Projecten programma 4 Milieu Blz. 703  
Projecten programma 7 Onderwijs & educatie Blz. 704  
Projecten programma 8 Wonen Blz. 705  
Projecten programma 9 Sport en cultuur Blz. 706  
SISA bijlage Blz. 707  
SISA bijlage Blz. 708  
Monitor Welsaam 2020 Blz. 709  
Monitor Welsaam 2020 Blz. 710  
Subsidieregister 2020 Blz. 711  
Subsidieregister 2020 Blz. 712  
Begrippenlijst Blz. 713  
Begrippenlijst Blz. 714