Uitgaven

10,16%
€ -11.796
x €1.000
10,16% Complete

Inkomsten

4,9%
€ 6.031
x €1.000
4,9% Complete

Saldo

83,92%
€ -5.766
x €1.000

Programma 3 Ruimtelijke ontwikkeling

Uitgaven

10,16%
€ -11.796
x €1.000
10,16% Complete

Inkomsten

4,9%
€ 6.031
x €1.000
4,9% Complete

Saldo

83,92%
€ -5.766
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Wageningen verandert snel. De Wageningen Campus ontwikkelt zich, de vraag naar woningen blijft en onze ambities voor groen ook. We willen gemengde wijken, waarbij ruimte is voor klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarnaast stellen inwoners, ondernemers en bezoekers van Wageningen hoge eisen aan de woon-, werk- en leefomgeving, het voorzieningenniveau, duurzaamheid en de bereikbaarheid van de stad. We willen de kwaliteit en diversiteit van de leefomgeving verbeteren en een evenwichtige samenstelling van de stad bevorderen. Daarom werken we samen met lokale, regionale en landelijke partners. Door ruimtelijke ontwikkeling geven we invulling aan een veranderende stad en de maatschappelijke opgaven die daarbij horen. Participatie zoals bij de gebiedsvisie Olympiaplein is voor ons hierbij een essentieel onderdeel.

Ook willen we archeologische, cultuurhistorische, landschappelijke, stedenbouwkundige, ecologische en aardkundige waarden beschermen, herstellen en versterken. Deze waarden moeten beter zichtbaar en beleefbaar zijn. De gebieden rondom Wageningen willen we met elkaar en met de stad verbinden voor mens en dier. We gaan dit op een integrale manier verder ontwikkelen, waarbij we kijken naar wonen, groen, biodiversiteit, parkeren, klimaatadaptatie en de energietransitie. Daarom stellen we een visie Buitengebied op. We verbinden daarin de reeds lopende visietrajecten van de Eng en Grebbedijk, de Uiterwaarden, Bosgebied en Het Binnenveld.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

We willen een complete, dynamische en aantrekkelijke stad zijn met respect voor de identiteit van Wageningen. We willen op een duurzame wijze bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

3.1 Ruimtelijke kwaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Een ruimtelijke inrichting die aansluit op maatschappelijke behoeften, de actuele markt en ruimtelijke kwaliteit volgens de structuurvisie 2013

Wageningen verandert: de campus ontwikkelt zich verder, de vraag naar woningen blijft, klimaatadaptatie, energietransitie, onze ambitie op groen, en het streven naar gemengde wijken.

Om ervoor te zorgen dat de ruimtelijke inrichting blijft aansluiten op de markt en maatschappelijke behoeften werkt de gemeente nauw samen met lokale en regionale stakeholders. We willen geen uitbreidingswijken. We beoordelen ruimtelijke initiatieven onder andere aan wettelijke- en beleidskaders. We realiseren zelf ontwikkelingen, maar faciliteren vooral ruimtelijke initiatieven van derden. Waar nodig actualiseren we bestemmingsplannen op eigen initiatief, zodat ze voldoen aan de wettelijke kaders. We optimaliseren onze processen rond ruimtelijke ontwikkelingen en geven uitvoering aan het verbeteren van werkprocessen. Door onze dienstverlening zo efficiënt en doelmatig mogelijk te maken verhogen we de kwaliteit hiervan.

Dit willen we bereiken door een hoge mate van participatie bij ruimtelijke processen. Een goed voorbeeld hiervan is de aanpak van de gebiedsvisie van het Olympiaplein. Ook kijken we integraal naar ruimtelijke ontwikkelingen. Allemaal in de geest van de Omgevingswet.
Verder wordt eind 2019 een quickscan naar het Grondbedrijf uitgevoerd waarin het beleid, de processen en de exploitaties (o.a. kostenverhaallocaties) worden geanalyseerd. In 2020 geven we uitvoering aan de aanbevelingen uit deze quickscan.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 3.1.1 Faciliteren ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkeling is gefaciliteerd in het kader van structuurvisie.

--

Wat hebben we bereikt?

Er zijn voorbereidende werkzaamheden gedaan om ruimtelijke ontwikkelingen voor woningbouw te faciliteren, zoals onder andere Duivendaal, De Dreijen I en II, Kortenoord, Marijkeweg 20 en Churchillweg/Spellstraat. Ook voor de bevordering van het kennisecosysteem zijn voorbereidingen getroffen aan De Born-Oost. Verder is gewerkt aan de voorbereidende werkzaamheden voor het faciliteren van de ontwikkeling van de locatie van De Aula.

3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 3.1.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen

Ruimtelijke ontwikkeling is gerealiseerd in het kader van de Structuurvisie.

--

Wat hebben we bereikt?

De Olympiahal is gesloopt en is gereed voor verdere ontwikkeling. Verder is gestart met het verbouwen van het stadskantoor en is het bestemmingsplan voor Costerweg 65 vastgesteld. 

3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders

Terug naar navigatie - 3.1.3 Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan wettelijke- en beleidskaders

Bouwplannen en ruimtelijk gebruik voldoen aan de wettelijke- en beleidskaders.

--

Wat hebben we bereikt?

Ter voorbereiding op de Omgevingswet hebben we voorbereidingen getroffen voor het actualiseren van bestemmingsplan BSPW om deze Omgevingswetproof te maken.

De volledig herziene nota Bovenwijkse voorzieningen is door B&W vastgesteld en gereed voor raadsbehandeling. 

De CRK heeft de adviesaanvragen voor ruimtelijke ontwikkelingen getoetst aan ons welstandsbeleid. Naar aanleiding van de motie van de raad over het adviesstelsel is een advies hierover in voorbereiding.

De ODDV heeft bouwplannen getoetst volgens het uitvoeringsplan.

3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol

Terug naar navigatie - 3.1.4 Lokale en regionale stakeholders hebben een rol

Lokale en regionale stakeholders hebben een rol.

--

Wat hebben we bereikt?

In regionaal verband werken we aan een verstedelijkingsstrategie en ruimtelijke verkenning en werken we aan de problematiek van  stikstof.  

We zijn gestart met de behandeling van initiatieven aan de intaketafel. Voor kleinere ruimtelijke plannen hanteren we de omgevingstafel, waarbij de plannen ambtelijk en stakeholders worden besproken.  Verder werken we voor grotere ruimtelijke initiatieven met startnotities.  Daarin leggen we in overleg met de initiatiefnemers vast hoe we de participatie in het ontwikkelproces aanpakken.  

3.2 Beheer openbare ruimte

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Het beheer draagt bij aan de instandhouding van de kwaliteit (schoon, heel en veilig) van de openbare ruimte

Door het stimuleren van burgerinitiatieven, beeldgericht werken en adequate afhandeling van meldingen en klachten wordt het beheer van de openbare ruimte kwalitatief in stand gehouden. 

Het is wettelijk vastgesteld dat de gemeente gifvrij onderhoud van de openbare ruimte moet uitvoeren. Dit zorgt o.a. voor het behoud van de biodiversiteit. De gemeente is verplicht informatie te registreren en te beheren ten behoeve van betrouwbare geografische en vastgoedinformatie.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen

Terug naar navigatie - 3.2.1 Het beheer is uitgevoerd volgens de (vastgestelde) plannen

Het beheer is uitgevoerd volgens de vastgestelde beeldkwaliteit.

--

Wat hebben we bereikt?

Het (groen)beheer is uitgevoerd volgens het vastgestelde onderhoudsniveau. Dit blijkt o.a. uit externe schouw resultaten.

Er is medewerking gegeven aan verzoeken van inwoners voor buurtgroen.

Meldingen van inwoners over overlast, ongemak of onderhoudsgebrek in de openbare ruimte worden binnen de gestelde termijn behandeld en verholpen.  Data over groen is actueel vindbaar voor inwoners en data over groen zijn actueel.

3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van cultuurhistorie

Wageningen hecht aan haar groene omgeving. We geven veel betekenis aan de intrinsieke waarde van de natuur en het positieve effect dat natuur en groen op mensen heeft. Daarom willen we natuurinclusief ontwikkelen en bij alle (ruimtelijke) plannen de natuur als belangrijk toetsingskader meenemen. Door het ‘nee, tenzij’ principe beperken we verstedelijking van het buitengebied. We stimuleren de natuur- en landschapsontwikkeling middels het Uitvoeringsprogramma voor het buitengebied en we ontwikkelen een integrale visie op ons buitengebied. We waarderen en faciliteren de inbreng van groene vrijwilligers en organisaties, zowel binnen- als buitenstedelijk.

Verder is een uitdaging dat ons landschap ingrijpend gaat veranderen door de noodzaak om energie grootschalig op te wekken. Goed nadenken over hoe het energielandschap van de toekomst eruit moet zien, is de enige manier om het ons niet te laten overkomen. Dit is dan ook een belangrijk thema binnen de ontwikkeling van de integrale visie op het buitengebied.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier

Terug naar navigatie - 3.3.1 Verbinden gebieden voor mens en dier

De gebieden rondom Wageningen worden met elkaar en met de stad verbonden, voor mens en dier.

--

Wat hebben we bereikt?

 • Visie buitengebied is vastgesteld
 • Visie op de Wageningse Eng is vastgesteld
 • Regionaal weidevogelplan is afgerond
 • Jaarlijkse natuurwerkdag is georganiseerd
 • Kinderklompenpad op de Eng is geopend
 • Projecten biodiversiteit door SLG zijn gestart
 • Landschapselementen zijn aangelegd
 • Pilot Nieuwe Nu is gestart

3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP

Terug naar navigatie - 3.3.2 Uitvoeringsprogramma GBP

Uitvoeringsprogramma GBP

--

Wat hebben we bereikt?

 • De regeling vergroenen tuinen/daken/gevels is vastgesteld en subsidies zijn verleend voor 34 tuinen/daken, het subsidieplafond is bereikt
 • Het overleg over vergroenen met de Woningstichting is nieuw leven ingeblazen met als doel in de prestatieafspraken afspraken over groen in tuinen op te nemen
 • Online workshop de levende tuin over het ontwerpen van een 'biodiverse' tuin
 • Scholen zijn opnieuw benaderd om hun schoolplein te vergroenen (ism het Groene Wiel)
 • Diverse plannen zijn voorbereid, waaronder het Bomenbeheerplan Wageningen Hoog,  aanpassing van de bomenbeheerverordening, de Ecologische structuurkaart,  evaluatie van de  pilot Tarthorst, kaders voor buurtbeheer en bestrijding eikenprocessierups en het Handhavingsbeleid oneigenlijk gebruik gemeentegronden.

In verband met beschikbare capaciteit en prioritering is het opstellen van een bomenplan nog niet gestart, hetzelfde geldt voor de aanpak van de Roghorst (vervangingsplan).

3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden

Terug naar navigatie - 3.3.3 Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden

Archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden van het landschap worden beschermd, hersteld en versterkt, maar ook beter beleefbaar en zichtbaar gemaakt

--

Wat hebben we bereikt?

Vanwege de opgelegde beperkingen met betrekking tot het Covid 19-virus zijn het Landgoedfestival Gelders Arcadië en Openmonumentendag niet doorgegaan.

Cultuurhistorie:

 • Naar aanleiding van een verzoek door erfgoedverenigingen is in november een onderzoek gestart naar de aanwijzing als gemeentelijk monument van 75 woningen aan de Julianastraat.
 • Er is voor vier panden een kleurhistorisch onderzoek uitgevoerd. Dit heeft geleid tot het wijzigen van de betreffende monumenten in de nieuwe historische kleur.
 • Restauratie en veiligheidsvoorzieningen laten aanbrengen kasteelmuur bij Torckpark.
 • De voorbereidingen om de Cultuurhistorische waardenkaart (CHW) begin 2021 te laten vaststellen, zijn afgerond.

Archeologie:

De Archeologische beleidskaart is opgesteld en doorgestuurd aan de raad . 

In 2020 zijn 21 adviezen voor archeologie uitgebracht, deze varieerden van het adviseren bij een omgevingsvergunning voor één woning tot het adviseren t.b.v de MER voor Beter Bereikbaar Wageningen. Er werden in 2020 in de gemeente Wageningen vier archeologische onderzoeken uitgevoerd. Ook is er meerdere malen archeologisch advies geleverd voor de versteviging van de Grebbedijk.

3.4 Versterken Grebbedijk

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Versterken Grebbedijk

Binnen het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)2017-2022 heeft de Grebbedijk een van de hoogste prioriteringen gekregen om versterkt te worden, omdat de dijk vanaf 1-1-2017 niet meer voldoet aan de nieuwe normen vanuit het Deltaprogramma. De verschillende betrokken partijen, te weten Waterschap, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Provincie Utrecht, Provincie Gelderland en de gemeente Wageningen hebben eind 2017 een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de verkenningsfase om dit gezamenlijk op te pakken, waarin ook het doel is naar mogelijke te koppelen gebiedsambities te kijken. Het doel is om het gebied niet alleen veiliger te maken, maar ook aantrekkelijker. Het Waterschap Vallei en Veluwe heeft de regie op dit proces. Het proces is opgeknipt in een verkenningsfase (2017-2020), een planuitwerkingsfase waarin het definitief ontwerp van het Voorkeursalternatief wordt opgesteld (2020-2022) en een uitvoeringsfase (vanaf 2023). We zitten op dit moment dus in de verkenningsfase, die is opgeknipt in zeef 0 tot en met 2:

0. Mogelijke oplossingsrichtingen opstellen (reeds afgerond). Op basis verschillende sessie met belanghebbenden zijn alle ambities opgehaald en hebben deze een plek gekregen in één van de zes mogelijke oplossingsrichtingen. De raad heeft in mei hierover een RIB ontvangen.

1. Drie kansrijke alternatieven vaststellen (eind 2018/begin 2019). Op basis van de zes oplossingsrichtingen zijn drie kansrijke alternatieven opgesteld. Er is nader onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van deze alternatieven. De raad stelt de drie kansrijke alternatieven vast eind 2018/begin 2019. Voor die tijd betrekken we ze nog bij het proces.

2. Voorkeursalternatief vaststellen (begin 2019/medio 2020). Op basis van de drie kansrijke alternatieven stellen we met de partners een Voorkeursalternatief samen. Het ontwerp hiervan leggen we in het najaar van 2019 voor aan de raad en moet definitief worden vastgesteld door de raad medio 2020.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

3.4.1 Voorkeursalternatief

Terug naar navigatie - 3.4.1 Voorkeursalternatief

Gemeentelijke ambities zijn meegenomen in het voorkeursalternatief (VKA).

--

Wat hebben we bereikt?

Op 29 juni 2020 is de Nota Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk vastgesteld. Hiermee is de verkenningsfase afgerond. In de Nota Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk zijn de gebiedsambities opgenomen overeenkomstig de in de ontwerp Nota Voorkeursalternatief gebiedsontwikkeling Grebbedijk genoemde gebiedsambities. Er is gestart met de vooronderzoeken voor de ADC-toets waterplas.

3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voorbereiden van de Omgevingswet

Volgens de huidige verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Dit maakt integraal beheer van de fysieke leefomgeving en een integrale aanpak van ontwikkelingen in die leefomgeving mogelijk. De Omgevingswet biedt veel kansen om aan de Wageningse ambities vorm te geven: versterken van natuur en landschap, kwaliteit van leven centraal stellen, bouwen aan toekomstbestendige wijken, ruimte houden en maken voor groen en bewegen voor een gezonder leven. In 2019 zijn we gestart met de voorbereiding van een proces om samen met Wageningse inwoners, organisaties, ondernemers en WUR onze eigen Wageningse omgevingsvisie te maken. Op verzoek van de gemeenteraad beginnen we daarbij met de ontwikkeling van de visie op het buitengebied. Dit eerste onderdeel van de omgevingsvisie wordt in het voorjaar van 2020 ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. In 2020 gaan we ook aan de slag met de ontwikkeling van een omgevingsvisie voor de rest van de stad. Uiteindelijk worden deze visies samengevoegd tot één gemeentebrede omgevingsvisie. Parallel aan de ontwikkeling van de omgevingsvisie lopen processen ter voorbereiding van het tijdelijke, van rechtswege vastgestelde omgevingsplan per 1 januari 2021, de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de aanpassing van de dienstverlening. Verder werken we samen met (keten)partners als Omgevingsdienst De Vallei, Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden, Waterschap Vallei & Veluwe, de Foodvalley-gemeenten en de provincie Gelderland.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet

Terug naar navigatie - 3.5.1 Kerninstrumenten Omgevingswet

Uiterlijk in 2024 zijn er vier lokale kerninstrumenten voor de Omgevingswet (omgevingsvisie, omgevingsprogramma, omgevingsplan, omgevingsvergunning), die aansluiten bij de eigenheid van Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is de visie buitengebied vastgesteld, als eerste onderdeel van de gemeentebrede omgevingsvisie. Ter voorbereiding van de ontwikkeling van de visie op de bebouwde kom zijn expertmeetings georganiseerd voor de gemeenteraad en de stad en is het huidige beleid geïnventariseerd. Er is een start gemaakt met het omgevingsplan 1.0, dat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet van rechtswege zal gelden. Voor de aansluiting van visie en plan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet is plan- en regelsoftware ingekocht. Het proces voor het verlenen van omgevingsvergunningen is herzien en aangevuld met de intake- en omgevingstafel.  NB. De inwerkingtredingsdatum van de wet is uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2022, waardoor ook de wettelijke deadlines voor de kerninstrumenten zijn verlengd.

3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet

Terug naar navigatie - 3.5.2 Dienstverleningsconcept Omgevingswet

Uiterlijk in 2024 wordt vanuit de gemeente en de ketenpartners gewerkt volgens een nieuw dienstverleningsconcept Omgevingswet, dat aansluit bij de wensen van Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Het dienstverleningsconcept Omgevingswet is onderdeel van het gemeentebrede dienstverleningsconcept. Voor de Omgevingswet zijn de processen voor vergunningverlening geëvalueerd en is besloten om een intake- en omgevingstafel in het proces te voegen. Dit maakt participatie in een vroeg stadium mogelijk, wat de kwaliteit van een aanvraag ten goede komt. Er is in een regiobrede pilot geoefend met een snelserviceformule voor lichte vergunningsaanvragen. Door de corona-maatregelen is het in 2020 slechts beperkt mogelijk geweest om het omgevingsspel te spelen. Dit spel is heel effectief gebleken in het vertrouwd raken met de bedoeling van de nieuwe wet, zowel voor ambtenaren als voor bestuurders, ketenpartners en leden van adviescommissies.

Algemene informatie programma 3

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening inning op de begraafrechten (2019)
 • Bomenverordening (2010)
 • Telecommunicatieverordening (1999)
 • Bouwverordening Wageningen (1993, herziening 2018)
 • Overeenkomst kadaster Gelderland (1991)
 • Erfgoedverordening (2019)

Beleidsnota’s

 • Visie Buitengebied (2020)
 • Visie Wageningse Eng (2020)
 • Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats en gedenkpark “De Leeuwerenk”2019
 • Beleidsnotitie openbare verlichting (2012)
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving VTH-Beleid gemeente Wageningen
 • Verordening kabels en leidingen Wageningen 2018
 • Beleidsregels camping de Wielerbaan 2017
 • Beleidsregels handhaving basisfunctie Openbare Ruimte (2005)
 • Groenbeleidsplan (2017)
 • Welstandsnota gemeente Wageningen 2018

 

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partijen zijn betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten. Gemeenten leveren ambtelijke capaciteit voor het uitvoeren van regionale opgaven. De regio ontwikkelt beleid en adviseert provincies, Rijk en Europese Commissie over wetten en regels. Ook coördineert de regio een uitvoeringsprogramma, dat een groot aantal projecten behelst. Deze projecten worden door samenwerkende gemeenten uitgevoerd. De regio faciliteert. Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling, om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Omgevingsdienst De Vallei

De OddV voert in opdracht van de gemeente taken uit op het gebied van vergunningverlening en handhaving.

De onderstaande partijen zijn in formele zin geen verbonden partijen, maar wel relevant voor de realisatie van
doelstellingen uit het programma:

Stichting Wageningse Eng (statuten), TAWE (reglement)

Voor de uitvoering van projecten die de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de Eng
behouden en waar mogelijk versterken, werkt de gemeente samen met de SWE. De missie en visie van de SWE
liggen verankerd in de Statuten van de stichting.

Om de diverse belangen van en op de Wageningse Eng verder te verankeren, heeft het gemeentebestuur een
Territoriale Adviescommissie Wageningse Eng (TAWE) ingesteld. Deze commissie is door het college van B&W
ingesteld en benoemd via een art. 84 commissie/verordening. De TAWE adviseert – gevraagd en ongevraagd- het
college van burgemeester en wethouders over gemeentelijke beleidsontwikkelingen, vergunningverlening en alle
andere zaken met betrekking tot de Wageningse Eng.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -8.870 -9.593 -10.003 -410
Baten 4.153 3.207 4.924 1.718
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.717 -6.387 -5.079 1.308
Onttrekkingen 461 402 1.106 704
Stortingen -1.256 -245 -1.793 -1.548
Mutaties reserves -795 157 -687 -844

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
210.10 NUTSBEDRIJVEN EN DERDEN -23 28
210.50 OPENBARE VERLICHTING -369 -336
541.10 CULTUURHISTORIE -143 -158
560.00 WIJK- EN BUURTBEHEER -3.518 -3.818
724.00 BEHEER BEGRAAFPLAATS 100 147
810.00 RUIMTELIJKE BELEID -1.556 -1.321
810.20 RUIMTELIJKE BEHEER -112 -105
810.30 BESTEMMINGSPLANNEN -203 -155
810.40 KOSTENVERHAALLOCATIES 0 0
822.30 VASTGOEDSYSTEEM -117 -110
825.00 OMGEVINGSVERGUNNING -287 63

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
3.1 Ruimtelijke kwaliteit 4.207 -4.479 -1.696 1.056 -912
3.2 Beheer openbare ruimte 196 -4.408 -49 50 -4.210
3.3 Bevorderen van de biodiversiteit en behoud van de cultuurhistorie 17 -294 0 0 -276
3.4 Versterken Grebbedijk 0 -103 0 0 -103
3.5 Voorbereiden op de Omgevingswet 0 -186 0 0 -186