Uitgaven

15,57%
€ -18.085
x €1.000
15,57% Complete

Inkomsten

63,07%
€ 77.569
x €1.000
63,07% Complete

Saldo

865,8%
€ 59.484
x €1.000

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Uitgaven

15,57%
€ -18.085
x €1.000
15,57% Complete

Inkomsten

63,07%
€ 77.569
x €1.000
63,07% Complete

Saldo

865,8%
€ 59.484
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Algemene informatie programma 12

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

  • Verordening  (water)toeristen-belasting 2020
  • Verordening  parkeerbelastingen  2020
  • Verordening hondenbelasting  2020
  • Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
  • Verordening precariobelasting  kabels en leidingen 2017 en 2016
  • Financiële verordening  gemeente Wageningen 2019
  • Controleverordening gemeente  Wageningen, ex art. 213  Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

  • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
  • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
  • Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -13.167 -13.760 -13.105 655
Baten 68.744 68.489 72.415 3.926
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 55.577 54.729 59.310 4.581
Onttrekkingen 11.019 5.047 5.155 107
Stortingen -10.724 -4.840 -4.980 -140
Mutaties reserves 295 207 174 -33

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 272 96
920.00 LOKALE BELASTINGEN 12.634 13.251
921.00 ALGEMENE UITKERING 53.574 57.243
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 1.157 835
923.00 BEDRIJFSVOERING -12.701 -11.941