Uitgaven

15,57%

€ -18.085

x € 1.000
15,57% Complete

Inkomsten

63,07%

€ 77.569

x € 1.000
63,07% Complete

Saldo

865,8%

€ 59.484

x € 1.000

Programma 12 Algemene dekking en onvoorzien

Uitgaven

15,57%

€ -18.085

x € 1.000
15,57% Complete

Inkomsten

63,07%

€ 77.569

x € 1.000
63,07% Complete

Saldo

865,8%

€ 59.484

x € 1.000

Waarom dit programma?

In dit programma staan de algemene inkomsten van de gemeente. Dit onderdeel is verplicht op grond van het Besluit begroting en verantwoording (BBV). Programma 12 is daarom afwijkend van de andere programma’s. Het wettelijk verplichte bedrag voor onvoorzien wordt geraamd voor de begroting in zijn geheel en moet daarom eveneens hier worden opgenomen. Verplicht is ten slotte ook om de overhead of interne bedrijfsvoering in dit programma op te nemen.

Algemene informatie programma 12

Beleidsindicatoren

In dit programma zijn de volgende beleidsindicatoren opgenomen:

JR20 - Formatie

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

Regio 2017 2018 2019 2020
Wageningen 7,3 7,3 7,1 7,4

JR20 - Bezetting

Bron: Eigen gegevens

Eenheid: Fte per 1.000 inwoners

Regio 2017 2018 2019 2020
Wageningen 6,1 6,4 6,4 6,8

JR20 - Apparaatskosten

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Kosten in euro per inwoner

Regio 2017 2018 2019 2020
Wageningen 598 643 644 673

JR20 - Externe inhuur

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Kosten als percentage van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Regio 2017 2018 2019 2020
Wageningen 4,8 4,3 4,7 4,9

JR20 - Overhead

Bron: Eigen begroting

Eenheid: Percentage van de totale lasten

Regio 2017 2018 2019 2020
Wageningen 11,6 12,4 11,8 12,3

JR20 - WOZ-waarde woningen

Bron: CBS

Eenheid: Bedragen x €1.000

Regio 2016 2017 2018 2019 2020
Wageningen 235 222 231 226 240
Nederland 209 216 230 248 270

JR20 - Woonlasten eenpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een eenpersoonshuishouden

Regio 2016 2017 2018 2019 2020
Wageningen 624 626 625 646 680
Nederland 651 644 649 669 700

JR20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Bron: COELO

Eenheid: Woonlasten in euro's voor een meerpersoonshuishouden

De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden voor Nederland in 2020 zoals hieronder weergegeven (€ 773, bron: Waarstaatjegemeente.nl) wijken licht af van het cijfer zoals dit in de Atlas van de lokale lasten 2020 is opgenomen (namelijk € 776). Bij het kengetal belastingcapaciteit is gerekend met het cijfer opgenomen in de Atlas van de lokale lasten 2020.

Regio 2016 2017 2018 2019 2020
Wageningen 753 765 767 758 812
Nederland 723 723 721 739 773

Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

  • Verordening  (water)toeristen-belasting 2020
  • Verordening  parkeerbelastingen  2020
  • Verordening hondenbelasting  2020
  • Verordening onroerendezaak-belastingen 2020
  • Verordening precariobelasting  kabels en leidingen 2017 en 2016
  • Financiële verordening  gemeente Wageningen 2019
  • Controleverordening gemeente  Wageningen, ex art. 213  Gemeentewet (2008)

Beleidsnota’s

  • Notitie reserves en voorzieningen gemeente Wageningen 2015
  • Nota houdbare Wageningse gemeentefinanciën 2017
  • Beleidsnota vaste activa (2006)

Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

De Bank Nederlandse gemeenten (BNG)

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Het betalingsverkeer van Wageningen verloopt vooral via deze bank. Veruit het grootste deel van onze langlopende leningen is eveneens bij de BNG afgesloten. We zijn medeaandeelhouder en ontvangen op grond hiervan een jaarlijks dividend van de bank. BNG Bank behoort tot de meest kredietwaardige banken ter wereld.

Wat heeft het gekost?

Hieronder zijn drie financiële tabellen opgenomen die inzicht geven in de kosten van dit programma.

Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -13.167 -13.760 -13.105 655
Baten 68.744 68.489 72.415 3.926
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 55.577 54.729 59.310 4.581
Onttrekkingen 11.019 5.047 5.155 107
Stortingen -10.724 -4.840 -4.980 -140
Mutaties reserves 295 207 174 -33

Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
913.00 BELEGGINGEN EN OVERIGE FINANCIELE MIDDELEN 272 96
920.00 LOKALE BELASTINGEN 12.634 13.251
921.00 ALGEMENE UITKERING 53.574 57.243
922.00 ALGEMENE UITGAVEN EN INKOMSTEN 1.157 835
923.00 BEDRIJFSVOERING -12.701 -11.941