Overzicht van baten en lasten per taakveld

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten per taakveld
Taakveld Omschrijving taakveld BBV (bedragen in €) Lasten Begroot 2020 Baten Begroot 2020 Saldo Begroot 2020 Lasten Rekening 2020 Baten Rekening 2020 Saldo Rekening 2020
0.1 Bestuur 1.982.008 0 1.982.008 2.123.713 805 2.122.908
0.10 Mutaties reserves 6.073.029 7.782.521 -1.709.492 7.846.332 8.747.397 -901.065
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten
0.2 Burgerzaken 797.374 557.183 240.191 736.508 437.970 298.538
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 693.936 805.128 -111.192 591.455 395.554 195.901
0.4 Overhead 13.911.211 810.983 13.100.228 13.026.210 677.689 12.348.521
0.5 Treasury -312.201 675.400 -987.601 -218.985 124.458 -343.443
0.61 OZB woningen 525.800 6.062.446 -5.536.646 504.950 6.459.265 -5.954.316
0.62 OZB niet-woningen 0 5.362.874 -5.362.874 0 5.675.692 -5.675.692
0.63 Parkeerbelasting 0 1.222.182 -1.222.182 0 982.068 -982.068
0.64 Belastingen overig 2.928 1.908.865 -1.905.937 0 1.811.415 -1.811.415
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 53.574.224 -53.574.224 196.253 56.146.516 -55.950.263
0.8 Overige baten en lasten 70.400 70.400 59.565 37.843 21.721
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.892.519 6.000 1.886.519 1.875.908 27.427 1.848.481
1.2 Openbare orde en veiligheid 617.127 31.925 585.202 638.819 18.424 620.395
2.1 Verkeer en vervoer 3.870.718 115.112 3.755.606 3.900.374 159.382 3.740.992
2.2 Parkeren 506.481 0 506.481 503.956 7.750 496.206
2.4 Economische havens en waterwegen 425.723 455.617 -29.894 385.966 427.099 -41.133
2.5 Openbaar vervoer 723.373 844.204 -120.831 735.991 589.174 146.818
3.1 Economische ontwikkeling 260.184 0 260.184 521.170 326.019 195.151
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 67.429 87.632 -20.203 105.207 78.791 26.416
3.4 Economische promotie 119.218 228.149 -108.931 94.824 209.362 -114.537
4.1 Openbaar basisonderwijs 149.426 0 149.426 84.736 0 84.736
4.2 Onderwijshuisvesting 2.050.085 110.452 1.939.633 1.835.361 85.006 1.750.355
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 1.733.565 407.759 1.325.806 1.838.701 551.132 1.287.569
5.1 Sportbeleid en activering 319.044 0 319.044 346.233 35.000 311.233
5.2 Sportaccommodaties 3.090.970 1.011.312 2.079.658 3.484.381 1.233.704 2.250.677
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 2.799.956 439.123 2.360.833 2.693.780 617.832 2.075.948
5.4 Musea 402.847 8.572 394.275 396.554 8.359 388.195
5.5 Cultureel erfgoed 88.837 1.205 87.632 70.159 6 70.153
5.6 Media 1.132.629 47.479 1.085.150 1.134.015 46.684 1.087.330
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.255.146 12.900 3.242.246 3.634.360 50.902 3.583.458
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 4.742.924 0 4.742.924 4.577.310 25.026 4.552.284
6.2 Wijkteams 3.880.183 25.375 3.854.808 3.380.766 47.755 3.333.011
6.3 Inkomensregelingen 16.466.874 13.232.917 3.233.957 18.659.890 19.447.624 -787.734
6.4 Begeleide participatie 5.263.597 827.059 4.436.538 5.191.174 714.453 4.476.722
6.5 Arbeidsparticipatie 2.928.852 132.000 2.796.852 2.450.511 242.371 2.208.141
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 1.049.332 57.705 991.627 1.258.779 57.813 1.200.967
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.763.762 542.002 6.221.760 5.796.938 472.757 5.324.181
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 7.273.437 0 7.273.437 7.210.946 0 7.210.946
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 2.410.019 2.995.019 -585.000 1.976.169 2.877.519 -901.350
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 835.226 0 835.226 1.007.575 0 1.007.575
7.1 Volksgezondheid 1.186.876 0 1.186.876 1.218.105 3.481 1.214.624
7.2 Riolering 3.116.364 2.596.892 519.472 3.059.015 2.627.332 431.683
7.3 Afval 4.080.781 4.986.547 -905.766 4.262.740 5.121.727 -858.988
7.4 Milieubeheer 938.775 180.320 758.455 997.867 201.375 796.491
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 462.600 543.600 -81.000 410.828 537.821 -126.993
8.1 Ruimtelijke ordening 3.298.909 1.428.467 1.870.442 3.504.051 1.793.879 1.710.172
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 327.648 335.004 -7.356 274.559 96.118 178.441
8.3 Wonen en bouwen 1.648.958 1.307.338 341.620 1.739.394 2.757.770 -1.018.376
Eindtotaal 113.924.879 111.759.492 2.165.387 116.123.112 122.993.546 -6.870.434