Uitgaven

6,03%
€ -6.998
x €1.000
6,03% Complete

Inkomsten

1,45%
€ 1.783
x €1.000
1,45% Complete

Saldo

75,91%
€ -5.215
x €1.000

Programma 9 Sport en cultuur

Uitgaven

6,03%
€ -6.998
x €1.000
6,03% Complete

Inkomsten

1,45%
€ 1.783
x €1.000
1,45% Complete

Saldo

75,91%
€ -5.215
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Sport

Sport als doel geeft jong en oud plezier en ontspanning. De georganiseerde sport leert mensen om te gaan met winst en verlies, met regels, met anderen. Sport als middel draagt bij aan een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid, zelfredzaamheid en deelname aan de gemeenschap. Zowel sport als doel als sport als middel is daarom belangrijk voor de Wageningse gemeenschap.

Cultuur

Wij vinden het belangrijk om te onderstrepen dat cultuur een waarde in zich heeft. Naast dat je van cultuur kunt genieten, je blikveld kunt verruimen, iets kunt leren of er samen aan kunt deelnemen, draagt het bij aan persoonlijke ontwikkeling. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen deelnemen aan de samenleving.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Sport

De gemeente Wageningen streeft ernaar inwoners gezonder te laten leven en de mogelijkheid te bieden om te kunnen participeren in de samenleving. Om dit maatschappelijk effect te realiseren, zijn de volgende thema’s
actueel:

 • Jongeren Op Gezond Gewicht;
 • GIDS-project Spelenderwijs Gezond;
 • Blijven sporten door recreatiesport;
 • 50+ Sport en bewegen;
 • Sporten op recept.

Cultuur

Een basisvoorzieningenstructuur is daarbij voorwaarde, waarbij cultuureducatie voor jongeren een belangrijk speerpunt is. In het CultuurActiePlan wordt gefocust op 4 thema’s die voortkomen uit de ambities van het college:

 • Cultuureducatie;
 • Cultuur is van en voor iedereen;
 • Ruimtebehoefte;
 • Samenwerking.

Het jaar 2020 zal in het teken staan van de uitvoering van het CultuurActiePlan. Cultuur draagt bij aan een bruisende stad en zorgt voor een aantrekkelijk klimaat voor inwoners, bezoekers, kennisinstellingen en bedrijven. Creativiteit en innovatie zijn ook van belang bij vraagstukken op gebied van zorg, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energie- en voedselvoorzieningen en vergrijzing. Cultuur en kunst kunnen daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Ede en Wageningen hebben een gezamenlijk plan ingediend bij het ministerie van OCW voor een proeftuin om de werelden van kennis, voedsel en kunst met elkaar te verbinden Met deze proeftuin, genaamd Ede - Wageningen Culturele Bloei, pakken we de kansen op, die door onze cultuursector zijn geformuleerd rondom cultuur & voedsel in het regionaal cultuurprofiel. Met de proeftuin willen wij inwoners zo veel mogelijk de kans geven mee te doen aan cultuur en zich te laten inspireren door de vernieuwende initiatieven rondom voedsel in onze regio. De proeftuin wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van het ministerie van € 175.000 en door cofinanciering door de KennisAs Ede-Wageningen en de provincie Gelderland.

Een kwartiermaker gaat aan de slag om een netwerk op te bouwen tussen cultuurmakers uit Ede en Wageningen en partijen als de Wageningen Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en innovatieve foodbedrijven in de regio. Dit past bij de ambitie van het college om kunstenaars uit te nodigen bij het creëren van innovatieve ideeën en oplossingen.

In 2020 denken we met de bblthk mee over een nieuwe visie.

Zoals opgenomen in het Coalitieakkoord wordt verder gewerkt aan het realiseren van een poppodium. Hierbij wordt uitgegaan van het ‘Popuppodium’ (popupop) waarbij de stad als podium fungeert. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met betrokken stakeholders zoals Wageningen live, Unitas, Junushoff en anderen.

In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden, en vieren we de bevrijding. In het kader van 75 jaar bevrijding organiseert de gemeente in samenwerking met Wageningen 45 extra activiteiten.

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer
 
De gemeente Wageningen wil jongeren stimuleren te gaan sporten door sportcoaches te subsidiëren. Daarnaast wil de gemeente kinderen op laagdrempelige wijze kennis laten maken met verschillende sporten. Tot slot is er extra aandacht voor mensen met obesitas en mensen die aangepast willen sporten.
 
Sport stimuleren onder inwoners is geen wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub

Terug naar navigatie - 9.1.1 Lidmaatschap jongeren sportvereniging of sportclub

Het aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging of sportclub is in alle wijken 35% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

Uit de kindermonitor van de GGD uit 2017 blijkt dat gemiddeld 75% van de Wageningse kinderen lid is van een sportclub of vereniging. Er kon geen gemiddelde per wijk voor alle wijken worden berekend (bij kleine steekproeven is de kans op vertekening groot). In schooljaar 2019-2020 is de interventie Sjors Sportief uitgevoerd. Door het platform van Sjors Sportief konden basisschoolkinderen kennis maken met sportverenigingen. Er waren 183 unieke aanmeldingen. 70 Kinderen hiervan waren al lid van een sportaanbieder. 86 Kinderen hiervan waren nog geen lid. Vanaf schooljaar 2020-2021 is aangesloten bij SAM, een project/interventie dat gericht is op de brede motorische ontwikkeling van kinderen en jeugd.  SAM gerelateerde activiteiten worden al toegepast bij Sportservice Ede en Sportservice Rhenen. In de week van 28 september t/m 2 oktober werden op alle basisscholen boekjes uitgedeeld en de video weergeven. De jaarlijkse schoolsport olympiade is vanwege de COVID-19 maatregelen verplaatst naar 2021. 

Sportservice Wageningen is gevraagd om extra activiteiten voor jongeren te organiseren toen duidelijk werd dat de nood in de tweede golf hoog was. Socializen en bewegen staan centraal, maar ook de kennismaking met verschillende sportclubs. Sports Meet, een binnenactiviteit, heeft drie keer plaatsgevonden november voordat het op dat moment niet meer mogelijk werd door de maatregelen. Het (zaal)voetbal is van binnen naar buiten verplaatst. In januari 2021 worden de sportactiviteiten voor jongeren voortgezet. 

9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid

Terug naar navigatie - 9.1.2 Alcoholmatigings- en voedingsbeleid

Er is een alcoholmatigings- en voedingsbeleid.

--

Wat hebben we bereikt?

Naleving Drank-en horecawet door sportverenigingen: De planning was dat de horeca boa met 12 verenigingen gesprekken zou voeren over alcoholmatiging. Hoe wij als gemeente mee kunnen denken en wat wij voor verenigingen kunnen betekenen. Door Corona heeft helaas geen van deze gesprekken plaatsgevonden. Er zijn dan ook geen teamkratten uitgedeeld.
Mogelijk kan dat in 2021 plaatsvinden als het coronavirus onder controle is.

Gezonde sportkantine: Er zijn vier sportaanbieders die een certificaat gezonde sportkantine hebben gehaald. Sommige hiervan hebben het certificaat laten verlopen. Twee sportverenigingen zijn actief en willen doorwerken naar een certificaat. Echter, geeft corona vertraging omdat de prioriteit ergens anders ligt.

9.1.3 Aantal sportende ouderen

Terug naar navigatie - 9.1.3 Aantal sportende ouderen

Het aantal ouderen dat sport is 50% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

Het percentage Wageningse ouderen (65+) dat ten minste één dag in de week sport is 41%. In de regio Gelderland-Midden is dit percentage 37% (Ouderenmonitor 2017, VGGM).  Wageningen Vitaal omvat een brede beweegaanpak voor 55-plussers van SportService Wageningen.  Door COVID-19 kon er dit jaar geen vitaliteitsdag voor senioren worden georganiseerd. Ook kon er geen fittest met aansluitend een beweegprogramma worden aangeboden.  Als alternatief is  op zeven locaties Balkon Fit verzorgd. Met Balkon Fit is een nieuwe doelgroep aangeboord: Ouderen die normaal gesproken niet op activiteiten en projecten afkomen. Ook is er een boekje 55+ sportief gemaakt. 

9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Terug naar navigatie - 9.1.4 Lidmaatschap sportvereniging doelgroep obesitas of anderszins

Tien jongeren en volwassenen met obesitas of anderszins worden elk jaar lid van een sportvereniging of sportclub

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen heeft zich in 2019 aangesloten bij Uniek Sporten. Dit is een digitaal platform waarop het sportaanbod te vinden is voor aangepaste sporters (sporters met een beperking/ouderen). Inwoners die op zoek zijn naar sport- en beweegaanbod, maar niet weten wat ze kunnen doen konden terecht bij (of zijn verwezen naar) de buurtsportcoach voor een Fitadvies. Er zijn 15 inwoners die zijn doorverwezen naar de buurtsportcoach voor een Fitadvies.

9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Terug naar navigatie - 9.1.5 Bewegingsonderwijs scholen

Scholen maken maximaal gebruik van de mogelijkheden voor bewegingsonderwijs (8.6 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

Er is een menukaart ontwikkeld voor het onderwijs met daarin het aanbod van Sportservice.  In gesprek kan met de school worden gekeken welke interventies zij graag op hun school uitgevoerd zien. Voorgaande jaren gaven scholen aan hier behoefte aan te hebben. In 2020 is er ook een nieuwe interventie uitgevoerd met betrekking tot de pauzesport.  SAM Speelcoach is een interventie waarbij groep 7 wordt opgeleid  tot speelcoach zodat zij tijdens de pauze activiteiten kunnen aanbieden.  Ook is er door Sportservice een YouTube kanaal gevuld met filmpjes over  bewegend leren.  In de filmpjes zijn allerlei beweegopdrachten te vinden gekoppeld aan een schoolvak. Tijdens de lockdown hebben vakdocenten en buurtsportcoaches gedurende zeven weken lang elke werkdag  filmpjes gemaakt om de kinderen toch in beweging te houden/brengen. 

9.2 Meer volwassenen sporten

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Meer volwassenen hebben gesport

Om volwassenen meer te laten sporten, financiert de gemeente Wageningen initiatieven die het openbaar sporten bevorderen. Daarnaast vindt de gemeente Wageningen het belangrijk dat de kosten voor sporten relatief laag blijven, waardoor het binnen- en buitensportaccommodaties exploiteert. Ook wordt de mogelijkheid geboden dat sportverenigingen deze accommodaties in eigen beheer nemen waardoor de kosten lager worden en zij zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemeente wil verenigingen adviseren hoe zij vrijwilligers en volwassenen aan zich kunnen binden om zo meer volwassenen te laten sporten.

Zoals eerder genoemd, zitten er aan activiteiten om sport te stimuleren onder inwoners geen wettelijke taken verbonden.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.1 Nederlandse beweegnorm volwassenen

Het aantal volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse beweegnorm is gelijk aan het landelijk gemiddelde.

--

Wat hebben we bereikt?

De Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen geeft inzicht in de gezondheid en leefstijl van Nederlanders van 19 jaar en ouder en vindt elke vier jaar plaats. Het percentage Wageningse volwassenen dat in 2016 voldeed aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen bedraagt 71% (2008:72% 2012:70%). In de regio Gelderland-Midden is dit percentage 61% (2012: 67%) (volwassenenmonitor 2017, VGGM).

9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Terug naar navigatie - 9.2.2 Lidmaatschap sportvereniging volwassenen

Het aantal volwassenen dat sport als lid van een sportvereniging of bij een sport- of fitnessclub, is 60% of meer.

--

Wat hebben we bereikt?

De monitor van de VGGM geeft over het lidmaatschapspercentage geen inzicht. Wel is bekend dat 71% van de volwassenen ten minste één keer per week sport.

9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Terug naar navigatie - 9.2.3 Betaalbaarheid sport voor minima

Sporten moet betaalbaar zijn voor diegenen die het niet kunnen betalen.

--

Wat hebben we bereikt?

Dankzij het ‘Ik-doe-mee'-fonds en de Wageningenpas is sporten voor iedereen in Wageningen betaalbaar.
Er hebben drie aangepaste/ingekorte edities van de SAM sportweek plaatsgevonden.  Deze (gratis) activiteiten zijn voornamelijk gericht op kinderen uit wijken met een gemiddeld lage sociaal economische status (SES). De extra sportactiviteiten die door sportservice in samenwerking met aanbieders voor jongeren worden aangeboden in het kader van de COVID-19 pandemie zijn gratis toegankelijk. 

9.3 Veelzijdig cultureel aanbod

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Er is een veelzijdig cultureel aanbod passend bij de identiteit van Wageningen

De gemeente Wageningen wil een veelzijdig cultureel aanbod realiseren door culturele initiatieven te ondersteunen en te stimuleren, professionele kunst mogelijk te maken en door inwoners de mogelijkheid te bieden om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Dit doel betreft voor het grootste gedeelte niet-wettelijke taken. De bibliotheekvoorziening is wel geregeld in de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. Een bibliotheekvoorziening is niet direct een wettelijke taak, maar in genoemde wet is wel geregeld dat een gemeente niet zo maar een bibliotheek kan opheffen. Hiervoor is eerst overleg nodig met partijen op wie dit van invloed kan zijn. Zo nodig worden er afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van een openbaar toegankelijke bibliotheekvoorziening.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.3.1 Bevordering professionele kunst

Terug naar navigatie - 9.3.1 Bevordering professionele kunst

Professionele kunst in Wageningen is mogelijk gemaakt.

--

Wat hebben we bereikt?

Door subsidiëring van theater Junushoff wordt  een podium geboden voor professionele voorstellingen. Begin 2020 leek de schouwburg nog af te koersen op een bezoekersrecord van 41.500 bezoekers in seizoen 2019/2020. Met het uitbreken van de Covid-19 pandemie sloeg het beeld om. Van de 168 voorstellingen die in 2020 waren gepland moesten 98 voorstellingen worden geannuleerd of verplaatst naar seizoen 2021/2022. Voor 22 voorstellingen betekende het dat deze met een zeer beperkt aantal bezoekers hebben plaatsgevonden. In totaal bezochten in 2020 14.250 bezoekers de professionele voorstellingen (in 2019: 39.667 bezoekers)

Het theater heeft een aantal innovatieve ideeën uitgevoerd.  ‘Bring Your Own Food’ is  bedacht om de Wageningse restaurants te ondersteunen die zelf niet genoeg stoel, en terrasruimte hadden. Bezoekers brachten maaltijden mee of lieten die op het terras bij Junushoff bezorgen.  In augustus 2020  organiseerde Junushoff in het kader van de Wageningse Cultuurzomer en in samenwerking met PALS Wageningen en Popupop vijf zaterdagen concerten in het park achter het theater. Alle concerten waren uitverkocht.  

Ter ondersteuning van het theater heeft de gemeente in 2020 65.000 euro bijgedragen als cofinanciering voor de landelijke 'Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19'. In totaal is hierdoor 260.000 euro steun naar het theater gegaan. 

9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Terug naar navigatie - 9.3.2 Organisatorische ondersteuning culturele organisaties en initiatieven

Culturele organisaties en initiatieven worden gestimuleerd door organisatorische ondersteuning te bieden (9.2 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

Het is gelukt om de Wageningse Cultuurzomer te faciliteren. De Wageningse Cultuurzomer heeft gezorgd voor veel reuring en samenwerking in het culturele veld.  Hier is door een groot aantal partijen binnen korte tijd een mooi programma gepresenteerd binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid.  In totaal 2368 mensen in de gemiddelde leeftijd van 4 tot 60 jaar, genoten van een breed aanbod aan culturele activiteiten.

De Wageningse Uitdaging is gestart met de uitwerking van een ruimtebank. De ruimtebank is een middel om het aanbod aan ruimten in Wageningen in beeld te brengen en beter te matchen met de (tijdelijke) vraag vanuit het veld.  

9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur

Terug naar navigatie - 9.3.3 Bevordering lezen en kennismaking literatuur

Inwoners hebben de mogelijkheid om te lezen en kennis te maken met literatuur.

--

Wat hebben we bereikt?

Door subsidiëring van de bblthk worden inwoners in de gelegenheid gesteld om te lezen en kennis te maken met literatuur.

Tijdens de gedwongen sluiting van de bblthk was het toch mogelijk om boeken te lenen door boeken te bestellen via website  of telefoon en deze thuis te laten bezorgen door een boekkoerier. Ook bood de bblthk de mogelijkheid om e-boeken te lezen.  Er zijn meer dan 3000 boeken en materialen bezorgd.  Met de bezorgdienst konden de gangbare uitleencijfers niet behaald worden. Het aantal uitleningen is met gemiddeld zo’n 25% gedaald (tegenover 30% daling landelijk). De daling is minder bij de jeugd, daar betreft het een daling van 20%. Het aantal bibliotheekleden is gelijk gebleven.

9.3.4 Poppodium

Terug naar navigatie - 9.3.4 Poppodium

Initiatieven voor het (doen) realiseren van een poppodium worden actief ondersteund (9.3 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is popupop gestart om de programmering van het nationale clubcircuit naar Wageningen te halen in samenwerking met bestaande podiumlocaties en onafhankelijke organisatoren. Ondanks de COVID-19 pandemie zijn zij erin geslaagd om een aantal mooie voorstellingen te realiseren ook binnen de Wageningse Cultuurzomer.

9.3.6 Cultuureducatie en participatie

Terug naar navigatie - 9.3.6 Cultuureducatie en participatie

De gemeente investeert in cultuureducatie en participatie, met het oog op sociale binding en creativiteit (9.6 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is het CultuurActiePlan verder uitgewerkt. Er is een verdere focus aangebracht op vier thema’s die voortkomen uit de ambities van het college en raad:  Cultuureducatie,  Cultuur is van en voor iedereen,  Ruimtebehoefte  en Samenwerking. Vanwege de COVID-19 pandemie en de extra werkzaamheden die dit met zich meebracht is het CultuurActieplanPlan nog niet vastgesteld.  

9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

Terug naar navigatie - 9.3.7 Stimulering cultureel ondernemerschap

De gemeente stimuleert cultureel ondernemerschap (9.10 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

De culturele sector is uitgedaagd om met innovatieve ideeën te komen passend binnen de geldende regels van de Rijksoverheid . Dit is onder andere gebeurd bij de kunstwedstrijd voor de Binnenstad en binnen de Wageningse Cultuurzomer. Theater de Wilde Wereld en Movie W, instellingen die normaal geen subsidie krijgen,  hebben compensatie gekregen voor de gederfde inkomsten.  Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de proeftuin Ede-Wageningen een andere vorm gekregen. De nadruk ligt nog steeds op het leggen van verbindingen. Het Popuppop-podium is van start gegaan.  

9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Inwoners hebben kennis gemaakt met en deelgenomen aan kunst en cultuur

De gemeente Wageningen wil haar inwoners kennis laten maken en laten deelnemen aan kunst en cultuur. Hiervoor ligt de focus op de volgende subdoelen:
1. Er is een aanbod gericht op lezen, taal, informatie en educatie;
2. Er is een podium voor ontmoeting en debat;
3. Amateurkunst wordt bevorderd;
4. Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven worden betrokken bij culturele initiatieven;
5. Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie waarbij de focus primair ligt op het onderwijs zodat alle kinderen bereikt worden.

Ook hier geldt dat het in principe geen wettelijke taken zijn van de gemeente. De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is wel van toepassing.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Terug naar navigatie - 9.4.1 Betrokkenheid WUR en kennisintensieve bedrijven bij Wageningse cultuur

Studenten en medewerkers van de WUR en kennisintensieve bedrijven zijn betrokken bij culturele initiatieven en activiteiten in Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Ede en Wageningen zijn in 2019 gestart met een gezamenlijke proeftuin om de werelden van kennis, voedsel en kunst met elkaar te verbinden. Met deze proeftuin, genaamd Ede Wageningen Culturele Bloei pakken we de kansen op die door onze cultuursector zijn geformuleerd rondom cultuur & voedsel in het regionaal cultuurprofiel. Het streven is te bouwen aan het netwerk tussen cultuurmakers uit Ede en Wageningen en partijen als de Wageningen Universiteit, de Christelijke Hogeschool Ede en innovatieve foodbedrijven in de regio.

In januari heeft er in samenwerking met de WUR  een zondagcollege plaatsgevonden in de bblthk.  Het zondagcollege is verzorgd  door prof. dr. J. (John) van der Oost over 'Bacteriën die, net als mensen, te maken hebben met infecties door virussen'.
Bij het toekennen van subsidie voor eenmalige culturele activiteiten is bij de beoordeling ook gekeken naar het betrekken van studenten en kenniswerkers. Door Covid-19 pandemie zijn veel activiteiten geannuleerd of uitgesteld. 

9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Terug naar navigatie - 9.4.2 Cultuureducatie jongeren

Jongeren zijn in aanraking geweest met cultuureducatie (focus primair op binnenschoolse educatie zodat alle kinderen bereikt worden).

--

Wat hebben we bereikt?

Met het Kunstmenu komt ieder kind op de basisschool in aanraking met kunst en cultuur. Het Kunstmenu werkt vraaggericht. Alle basisscholen hebben deelgenomen aan het kunstmenu. Zes basisscholen hebben meegedaan aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). De bblthk bood kinderen de mogelijkheid om hun informatievaardigheden te vergroten. 

De corona-maatregelen hebben uiteraard ook effect gehad op het Kunstmenu.  Binnen de op dat moment geldende maatregelen rondom COVID-19 is de KinderCultuurZomer succesvol georganiseerd. De KinderCultuurZomer is opgevolgd door Cultuur on Tour, waarbij cultuur naar de kinderen is gebracht. Begin 2020 hebben kinderen van een aantal scholen samen met bezoekers van het Odensehuis deelgenomen aan een kunstproject 'Vriendschap en Vrijheid' waarin jong en oud elkaar ontmoetten. De resultaten zijn vastgelegd in een prachtig boekje.

9.4.3 Bevordering amateurkunst

Terug naar navigatie - 9.4.3 Bevordering amateurkunst

Amateurkunst is bevorderd.

--

Wat hebben we bereikt?

Door de subsidieregeling cultuur zijn amateurkunstverenigingen uitgedaagd om na te denken over hun aanbod en de samenwerking met anderen voor eenmalige culturele activiteiten. Zij hebben de mogelijkheid gekregen om de culturele activiteiten die niet uitgevoerd konden worden als gevolg van de COVID-19 pandemie, uit te stellen naar een later moment. Amateurkunstverenigingen hebben ook de mogelijkheid gehad om een subsidie aan te vragen voor een bijdrage in de organisatiekosten.

9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Terug naar navigatie - 9.4.4 Podium voor ontmoeting en debat

Er is een podium voor ontmoeting en debat.

--

Wat hebben we bereikt?

De bblthk heeft in 2020 ruim 50 bijeenkomsten voor ontmoeting, debat georganiseerd en/of cultuur georganiseerd (en er minstens zo veel moeten annuleren). Nieuw in 2020 was het organiseren van online debatten. Een live stream serie 'Wageningen na Corona', door woensdag debatdag, trok per aflevering meer dan 200 kijkers. Ook de rol van de bblthk in de Wageningse Cultuurzomer, de serie ‘stiekem met je gedanst’ en de nominatie voor Beste bibliotheek van Nederland vielen op in 2020.  Na een grondige verbouwing is de Grote Kerk Wageningen beschikbaar als cultuurlocatie en onder andere  geschikt voor concerten, symposia en exposities.

9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie

Terug naar navigatie - 9.4.5 Aanbod lezen, taal en informatie educatie

Lezen, taal en informatie educatie is aangeboden.

--

Wat hebben we bereikt?

De bblthk maakt mogelijk dat inwoners kunnen lezen en een educatief (digitaal) aanbod kunnen krijgen. In 2020 heeft de bblthk rond de 50 educatieve activiteiten kunnen aanbieden voor de jeugd. 
Om de kwaliteit van Taalhuizen en het non-formele lesaanbod te verbeteren en te waarborgen is door het ministerie OC&W certificering van de Taalhuizen ingevoerd. Wageningen is in Nederland het 2e DigiTaalhuis dat de certificering heeft ontvangen. Tijdens de lockdowns van 2020 is taalcoaching voor laaggeletterden steeds doorgegaan.  De bblthk is in 2020 genomineerd voor de Beste bibliotheek van Nederland en daarmee lovende kritieken geoogst van de vakjury en het publiek.

9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Terug naar navigatie - 9.4.6 Buitenschoolse cultuureducatie

Verdere versnippering en verschraling van cultuureducatie in de vrije tijd (buitenschoolse educatie) wordt voorkomen (9.1 coalitieprogramma).

--

Wat hebben we bereikt?

Tijdens het opstellen van het CultuurActiePlan is samen met het veld een plan ontwikkeld voor de cultuureducatie in Wageningen, met daarin bijzondere aandacht voor de verbinding tussen de binnenschoolse- en buitenschoolse cultuureducatie. Naar verwachting zal het CultuurActiePlan in het jaar 2021 worden vastgesteld en uitgevoerd.

9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Culturele basisvoorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk

Door kennis en informatie beschikbaar en toegankelijk te houden, de archieven te onderhouden en beschikbaar te stellen en inwoners de mogelijkheid te geven om in aanraking te komen met de cultuurhistorie van Wageningen, zijn culturele basisvoorzieningen voor iedereen in de gemeente Wageningen toegankelijk.

De gemeente heeft hierin een wettelijke taak, namelijk de Archiefwet. Ook de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen is van toepassing.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie

Terug naar navigatie - 9.5.1 Beschikbaarheid en toegankelijkheid kennis en informatie

Kennis en informatie is beschikbaar en toegankelijk gehouden.

--

Wat hebben we bereikt?

Informatie wordt toegankelijk gemaakt en gehouden door de bblthk. De bblthk heeft in 2020 131.000 bezoekers ontvangen, een daling van bijna 50% ten opzichte van 2019. Het website-bezoek is daarentegen met 80% gestegen. De bblthk heeft in 2020 ingezet op het ontsluiten van informatie en online aanbod via de website en nieuwsbrieven.  

9.5.2 Cultuurhistorie

Terug naar navigatie - 9.5.2 Cultuurhistorie

De inwoners en bezoekers zijn in aanraking gekomen met de cultuurhistorie van Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Museum De Casteelse Poort heeft naast de permanente exposities kortlopende tentoonstellingen gehouden over het verleden van Wageningen. Het museum is door de COVID-19 pandemie een deel van het jaar gesloten geweest. 

9.5.3 Archieven

Terug naar navigatie - 9.5.3 Archieven

De archieven zijn onderhouden en beschikbaar gesteld.

--

Wat hebben we bereikt?

Een aantal nieuwe archieven is aan de bewaarplaats toegevoegd en nieuwe inventarissen zijn op internet beschikbaar gemaakt. Ondanks coronarestricties zijn bezoekers zo veel en goed mogelijk ontvangen.

9.5.4 Deelname cultuur

Terug naar navigatie - 9.5.4 Deelname cultuur

Vergroten toegankelijkheid deelname cultuur(9.8 coalitieprogramma)

--

Wat hebben we bereikt?

Tijden het opstellen van het CultuurActiePlan is samen met het veld een plan ontwikkeld voor de cultuureducatie in Wageningen, met daarin bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid voor alle kinderen. Als gevolg van de COVID-19 pandemie heeft het plan vertraging opgelopen. Naar verwachting zal het CultuurActiePlan in het voorjaar 2021 worden vastgesteld en uitgevoerd.

Algemene informatie programma 9

Beleidskader sport

Terug naar navigatie - Beleidskader sport

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Beleidsnota’s

 • Verhuurtarieven gemeentelijke sportaccommodaties (2019)
 • Beleidsnota ‘Wageningen Sport!’ (2012)

Beleidskader cultuur

Terug naar navigatie - Beleidskader cultuur

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Beleidsnota’s

 • Cultuurnota 2014 en verder- Samen werken aan cultuur (2013)
 • Uitgangspunten toetsing en handhaving Delftse schoolpanden Hoogstraat (1996)
 • Dakvlakkenbeleid (2000)
 • Archeologienota (2004)
 • Herstel van de kwaliteit van de Delftse Schoolpanden rondom de Markt (2008)

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -7.277 -6.602 -6.927 -325
Baten 1.935 1.085 1.517 432
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.343 -5.517 -5.409 108
Onttrekkingen 950 231 266 35
Stortingen -308 -69 -72 -3
Mutaties reserves 642 162 194 32

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
510.00 OPENBAAR BIBLIOTHEEKWERK -1.059 -1.059
530.00 SPORT -2.257 -2.360
540.00 BEVORDERING KUNST EN CULTUUR -1.641 -1.420
541.00 MUSEA -50 -49
541.20 OUD ARCHIEF -167 -165
580.00 MEDIABELEID -27 -28
625.90 BELEIDSDOMEIN CULTUUR ALS MIDDEL PARTICIPATIE -155 -135

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
9.1 Jongeren, ouderen en mensen met obesitas sporten meer 0 0 -9 0 -9
9.2 Meer volwassenen sporten 1.281 -3.835 -62 256 -2.360
9.3 Veelzijdig cultureel aanbod 47 -2.409 0 0 -2.362
9.4 Kennismaking en deelname kunst en cultuur 190 -476 0 10 -277
9.5 Toegankelijkheid culturele basisvoorzieningen 0 -207 0 0 -207