Uitgaven

3,23%
€ -3.748
x €1.000
3,23% Complete

Inkomsten

0,5%
€ 614
x €1.000
0,5% Complete

Saldo

45,61%
€ -3.134
x €1.000

Programma 7 Onderwijs & educatie

Uitgaven

3,23%
€ -3.748
x €1.000
3,23% Complete

Inkomsten

0,5%
€ 614
x €1.000
0,5% Complete

Saldo

45,61%
€ -3.134
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Onderwijs en educatie geeft kinderen en jongeren de mogelijkheid om hun
talenten te ontwikkelen. Hierbij is het van belang dat voor alle kinderen en jongeren in Wageningen onderwijs op
eigen niveau beschikbaar en fysiek bereikbaar is. Uiteindelijk draait het erom dat jongeren hun capaciteiten en
talenten gebruiken, zodat ze economisch en maatschappelijk zelfstandig kunnen zijn.

Het programma richt zich op het aanbod van gemeenschappelijke voorzieningen voor kinderopvang en
voorschools, primair en voortgezet onderwijs.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

Gemeente Wageningen wil kinderen en jongeren een gelijke kans bieden om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij
een bij hen passende plek in de samenleving kunnen verwerven.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:

 • Onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden
 • Vroegtijdig schoolverzuim
 • Leerlingenvervoer
 • Onderwijshuisvesting
 • Kinderopvang

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd

De gemeente Wageningen investeert in voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Daarbij gaat de gemeente verder dan de wettelijke
taken. Zo gaat het niet alleen om de aanpak van de taalachterstanden maar ook om de tijdige aanpak van andere ontwikkelingsachterstanden. Zo worden vroegtijdig problemen gesignaleerd en aangepakt.

In 2015 is de gemeente Wageningen samen met betrokken partners en ouders gestart met doorontwikkeling van VVE. Dit heeft geresulteerd in de visie en het uitvoeringsprogramma ‘Kind Centraal’. De ontwikkeling van het kind staat centraal en een doorgaande leerlijn wordt geboden voor kinderen van 9 maanden tot 13 jaar. Op alle kinderopvangorganisaties kan het VVE-programma worden
aangeboden aan kinderen met taal- en/of ontwikkelingsachterstanden.

In 2020 willen we bereiken dat:

 • De doelstellingen van visie Kind Centraal gerealiseerd worden door het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma;
 • De taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs wordt opgeheven;
 • Aan alle basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden.

Dit doel betreft een wettelijke taak. De verbreding van de gemeente Wageningen door ook in te zetten op ontwikkelingsachterstanden en de ruimte voor meer kinderen, is bovenwettelijk. Ook het aanbieden van schoolbegeleiding is bovenwettelijk.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.1.1 Aanbieden VVE-programma

Terug naar navigatie - 7.1.1 Aanbieden VVE-programma

Het VVE-programma is aangeboden aan kinderen met taal- en/of ontwikkelingsachterstanden.

--

Wat hebben we bereikt?

Bij alle kinderopvangorganisaties kunnen kinderen terecht met een Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) verwijzing. De pedagogisch medewerkers van de kinderopvang verzorgen het VVE programma, waar alle kinderen op de groep profijt van hebben. Alle kinderen met een VVE verwijzing krijgen vanaf januari 2020 16 uur VVE aangeboden. In maart is de kinderopvang tijdelijk gesloten geweest, in verband met corona. Kwetsbare kinderen mochten blijven komen om zo een achterstand te voorkomen.

7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs

Terug naar navigatie - 7.1.2 Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs

Opheffen taalachterstand bij 'neveninstromers' in het basisonderwijs.

--

Wat hebben we bereikt?

Er zijn twee schakelklassen; in OBS De Wereld en De Tarthorst. In deze klassen krijgen leerlingen extra les in taal, lezen en nieuwe woordenschat. In principe volgt een leerling één jaar onderwijs in de schakelklas. Gedurende het jaar wordt door middel van screening en begeleiding duidelijk welk uitstroomniveau realistisch en haalbaar is voor de leerling.

7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden

Terug naar navigatie - 7.1.3 Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden

Aan alle (speciale) basisscholen is schoolbegeleiding aangeboden.

--

Wat hebben we bereikt?

Alle Wageningse basisscholen hebben gebruik gemaakt van schoolbegeleiding en ontvingen hiervoor subsidie. Onder schoolbegeleiding wordt verstaan: individuele leerlingenzorg (leerling-onderzoeken en consultatie- en of ondersteuning van leerkrachten) of schoolontwikkeling (advisering en ondersteuning van directie en teams en bovenschoolse projecten, onder andere projecten met groepen scholen, die een gezamenlijke problematiek, gezamenlijk willen oplossen).

7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming

Terug naar navigatie - 7.2.1 Programma op het gebied van ecologische basisvorming

Programma op het gebied van ecologische basisvorming, duurzaamheid en zorg voor de woonomgeving, wetenschap en techniek voor het basisonderwijs in Wageningen.

--

Wat hebben we bereikt?

Het Groene Wiel bedenkt, organiseert en maakt de middelen die de leerkrachten nodig hebben voor het geven van goed natuur- en milieuonderwijs. Alle Wageningse basisscholen (13) hebben in het schooljaar 2019/2020 gebruik gemaakt van de onderwijsprogramma's van het Groene Wiel. Het betreft de thema's klimaat & duurzaamheid, cultuur & landschap, (zwerf)afval en water. Met Pantarijn (voortgezet onderwijs) werkt het Groene Wiel projectmatig.  Schooljaar 2019-2020 vertoont vanwege corona afwijkende cijfers van het aantal activiteiten t.o.v. andere jaren.  De cijfers vallen iets lager uit omdat er een groot deel van het jaar geen boekingen meer konden worden gedaan en omdat er ook lessen niet door gingen of materiaal niet werd opgehaald.

7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie

De handhaving van de leerplicht is een belangrijk instrument om te zorgen dat alle leerlingen het onderwijs met een startkwalificatie
verlaten. Om dit doel te behalen, werkt de gemeente onder andere samen met scholen, ouders en opvoeders.

In 2020 willen we bereiken dat:

 • Het relatief schoolverzuim maximaal 2% van het aantal leerplichtigen bedraagt;
 • Het beleid voortijdig schoolverlaten is uitgevoerd.

Het betreft een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.3.1 Relatief schoolverzuim

Terug naar navigatie - 7.3.1 Relatief schoolverzuim

Het relatief schoolverzuim bedraagt maximaal 2% van het aantal leerplichtigen.

--

Wat hebben we bereikt?

Het schoolverzuim bedraagt in het schooljaar 2019-2020 1,6 % van het aantal leerplichtigen.

7.4 Goede bereikbaarheid scholen voor speciaal en bijzonder onderwijs

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Voor Wageningse leerlingen zijn scholen voor bijzonder en speciaal onderwijs buiten Wageningen goed bereikbaar

Ouders zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervoer van hun kind naar school. Bovendien kan het zelfstandig reizen ook de zelfredzaamheid van kinderen vergroten. In situaties waar ouders of zelfstandig reizen geen oplossing bieden, kan leerlingenvervoer worden aangeboden.

In 2020 willen we bereiken dat:

 • Leerlingen die, conform de verordening, in aanmerking komen voor leerlingenvervoer, passend vervoer aangeboden is;
 • Eigen verantwoordelijkheid van ouders en het stimuleren van de zelfredzaamheid het uitgangspunt is.

Het betreft een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.4.1 Leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - 7.4.1 Leerlingenvervoer

Leerlingen die, conform de verordening, in aanmerking komen voor leerlingenvervoer is passend vervoer voor aangeboden.

--

Wat hebben we bereikt?

In het schooljaar 2019-2020 zijn 113 leerlingen vervoerd. Dat is een stijging van 15 leerlingen ten opzichte van het schooljaar 2018-2019. Voor vijf leerlingen is individueel vervoer ingezet. Hiermee is dit op hetzelfde niveau gebleven als het voorgaande schooljaar.

7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders

Terug naar navigatie - 7.4.2 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid ouders

Eigen verantwoordelijkheid van ouders en het stimuleren van de ontwikkeling en zelfstandigheid is het uitgangspunt.

--

Wat hebben we bereikt?

In het schooljaar 2019-2020 reizen zes leerlingen met het openbaar vervoer. Vijf leerlingen maken gebruik van eigen vervoer.  Voor één leerling wordt  sinds de corona-maatregelen eigen vervoer ingezet vanwege een lage weerstand van deze betreffende leerling.

7.5 Adequate huisvesting onderwijs

Wat wilden bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden bereiken?

Het aanbieden van adequate huisvesting voor alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs

De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende capaciteit voor onderwijs is, voor (vervangende) nieuwbouw, herstel van schade en constructiefouten. Schoolgebouwen zijn toekomstbestendig, waarbij breder gekeken wordt dan alleen huisvesting van scholen, maar ook flexibel bruikbaar voor andere groepen inwoners. Schoolpleinen zijn zoveel mogelijk groene pleinen en openbaar toegankelijk na schooltijd. In de wijken/buurten zijn daarnaast ook andere groene speelbeweegplekken voor kinderen.

In 2020 willen we bereiken dat:

 • Er een groen, integraal huisvestingsplan is voor de vernieuwbouwopgaven in het onderwijs met een robuuste begroting en een plan voor de versnelling van de verduurzaming van de schoolgebouwen.
 • Er voldoende capaciteit is voor onderwijshuisvesting voor nu en in de toekomst;
 • Er zijn meer schoolpleinen vergroend en openbaar toegankelijk na schooltijd.

Met uitzondering van de verduurzamingsopgave en de vergroening is onderwijshuisvesting een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP)

Terug naar navigatie - 7.5.1 Het groene integraal huisvestingsplan (IHP)

Er is een groen, integraal huisvestingsplan (IHP) voor de vernieuwbouwopgaven in het onderwijs met een robuuste begroting.

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeenteraad heeft begin februari 2020 het Groen Integraal huisvestingsplan vastgesteld. 

7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen

Terug naar navigatie - 7.5.3 Schoolbesturen nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen

Schoolbesturen delen de gemeentelijke visie over het verduurzamen van onderwijshuisvesting en nemen maatregelen om hun schoolgebouwen te verduurzamen.

--

Wat hebben we bereikt?

In het Groen IHP hebben de schoolbesturen de gemeente afgesproken om de verduurzaming te versnellen en hiervoor een plan op te stellen en  de eerder beschikbaar gestelde verduurzamingsmiddelen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het plan.

De Piekschool heeft in 2020 met gemeentelijke subsidie  verduurzamingsmaatregelen uitgevoerd. De subsidieregeling is stopgezet in afwachting van het plan van aanpak.

7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend

Terug naar navigatie - 7.5.4 Er zijn meer schoolpleinen vergroend

Er zijn meer schoolpleinen vergroend (coalitieprogramma 8.5).

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 hebben vier scholen gebruik gemaakt van de gemeentelijke subsidie voor vergroening van schoolpleinen. In totaal hebben nu vanaf vorig jaar zes scholen gebruik gemaakt van de subsidie,  bij vier scholen zijn de vergroeningswerkzaamheden inmiddels afgerond.  Vergroening van de schoolpleinen wordt ook meegenomen bij de voorbereiding van de nieuwe schoolgebouwen voor de Zwaneridder en Margrietschool.

7.6 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs op gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting

De gemeente voert met het onderwijs OOGO (Op overeenstemming gericht overleg) om te komen tot verdere samenwerking in de verbinding tussen Passend Onderwijs en Zorg voor de jeugd. Hierbij zijn vier thema’s benoemd: leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting.

Dit betreft een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs

Terug naar navigatie - 7.6.1 Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs

Afstemming en effectieve samenhang met het onderwijs op gebied van leerplicht, leerlingenvervoer, jeugdhulp en onderwijshuisvesting.

--

Wat hebben we bereikt?

Op diverse niveaus vond afstemming plaats m.b.t. onderwijs in relatie tot de genoemde gebieden:

 • lokaal via intern ambtelijke afstemming, directeuren- en besturenoverleg.
 • regionaal met samenwerkingsverbanden onderwijs en andere gemeenten.

7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden

De gemeente hecht belang aan de hoge kwaliteit van de kinderopvang. Alle kinderopvanglocaties worden daarom jaarlijks gecontroleerd. Hiermee verkleinen we de risico’s en voorkomen we langdurige handhavingstrajecten.

In 2020 willen we bereiken dat:

 • Alle kinderopvanglocaties en gastouders zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).

Dit betreft een wettelijke taak (voor gastouders is 5% verplicht).

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

7.7.1 Controle kinderopvanglocaties

Terug naar navigatie - 7.7.1 Controle kinderopvanglocaties

Alle kinderopvanglocaties zijn gecontroleerd en maatregelen zijn genomen bij eventuele onvolkomenheden (100%).

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen hanteert een 100% controle op de kinderopvang,  gastouders en gastouderbureaus. In 2020 heeft de VGGM door corona niet alle locaties kunnen bezoeken. Wel zijn er telefonisch vinger aan de pols gesprekken gevoerd om in de gaten te houden hoe de noodopvang verliep.

Algemene informatie programma 7

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Wageningen (2015)
 • Verordening leerlingenvervoer (2014)
 • Verordening financiële en materiële gelijkstelling onderwijs Wageningen (2015)
 • Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid (1999)

Beleidsnota’s

 • Beleidsregels leerlingenvervoer Wageningen 2014
 • Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 2012
 • Samenwerken vormt de brede-wijkschool
 • Onderwijsachterstandenbeleid gemeente Wageningen
 • Beleidsregels Handhaving Kinderopvang Wageningen 2019
 • Visie Kind Centraal 2016
 • Uitvoeringsprogramma Kind Centraal 2018
 • Nadere regels subsidie schoolbegeleiding 2018

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

WGR PPO De Link

Betreft een bestuurlijke samenwerking met de gemeenten Rhenen en Renkum voor de uitvoering van het toezicht op het openbaar onderwijs. Met ingang van 1 maart 2020 is de Gemeenschappelijke Regeling Raad van Toezicht voor PPO de Link opgeheven en is er een Regeling zonder meer in de vorm van de “ Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten inzake openbaar primair onderwijs 2020” .

Regio Foodvalley

Regio Foodvalley is een samenwerkingsverband van acht gemeenten, met samen 330.000 inwoners. De Gemeente Wageningen neemt deel aan Regio Foodvalley middels een gemeenschappelijke regeling om een aantal doelen uit haar programma te bereiken.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -3.843 -3.872 -3.748 124
Baten 404 395 528 133
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.439 -3.477 -3.220 257
Onttrekkingen 112 86 86 0
Mutaties reserves 112 86 86 0

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
420.00 OPENBAAR BASISONDERWIJS -30 -15
421.00 BIJZONDER BASISONDERWIJS -108 -70
430.00 OPENBAAR SPECIAAL BASISONDERWIJS -12 0
450.00 ONDERWIJSHUISVESTING -1.932 -1.769
480.00 GEMEENSCHAPP. BATEN EN LASTEN ONDERWIJS -955 -1.004
650.00 KINDEROPVANG -354 -276

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
7.1 Onderwijsachterstanden en ontwikkelachterstanden zijn verminderd 0 -92 0 0 -92
7.2 Ieder kind ontwikkelt ecologisch bewustzijn en verantwoordelijkheid 0 -143 0 0 -143
7.3 Alle leerlingen verlaten het onderwijs met een startkwalificatie 0 -770 0 0 -770
7.5 Adequate huisvesting onderwijs. 0 -1.940 0 86 -1.854
7.7 Er is kwalitatief goede en veilige kinderopvang geboden 528 -804 0 0 -276