Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van reserves en voorzieningen
Algemene reserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2020 Bestemming resultaat 2019 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2020
1 Kapitaal zonder Bestemming 6.005 -2.228 - - 38 3.814
2 Onbestemde Reserve 153 -154 287 - 1.150 863
Totaal algemene reserves 6.158 -2.382 287 - 1.187 4.677
Bestemmingsreserves (x € 1.000) Saldo 1 januari 2020 Bestemming resultaat 2019 Vermin-deringen Vermindering ivm afschrijving aciva Overige vermeer-deringen Saldo 31 december 2020
6 Reserve Bodemsanering 102 - - - - 102
12 Reserve Onderhoud haven 636 - 4 - - 632
16 Algemene reserve grondexploitatie 5.026 - 683 - 199 4.542
17 Reserve bovenwijkse voorzieningen 2.047 - 601 - 560 2.006
72 Algemene bestemmingsreserve 1.315 991 968 - 17 1.355
73 Dekking kapitaallasten investeringen 7.665 - - 273 - 7.392
74 Reserve parkeergelden 250 - - - - 250
75 Reserve ecologisch groenbeheer 158 - - - - 158
81 Reserve A-vervangingen Automatisering 910 - - - 140 1.050
82 Reserve Hoofdinfrastructuur wegen 205 - 284 - 357 278
86 Reserve onderhoud verhardingen 362 - 174 - 48 236
87 Reserve kunstgrasvelden 513 - - - 49 562
89 Egalisatiereserve afval - - - - - -
91 ISV reserve bodem 274 - - - - 274
92 Reserve wachtgeld huidige bestuurders - - - - 50 50
95 Reserve egalisatie bouwleges 432 - - - 1.103 1.535
98 Res. revolving fund verduurz. vastgoed 45 - - - 34 79
99 Egalisatiereserve BOR & facilitaire zaken 775 - 269 - 53 559
102 Reserve mobiliteitsfonds 21 - - - 8 29
107 Reserve Precariobelasting 2.487 - 1.743 - 900 1.644
108 Reserve Proeftuin aardgasvrije wijken Benedenbuurt 3.789 1.848 242 - - 5.395
109 Reserve Bereikbaar Wageningen 5.250 - 550 - 300 5.000
Totaal bestemmingsreserves 32.263 2.839 5.519 273 3.817 33.129
Totaal reserves 38.423 457 5.806 273 5.004 37.806

Staat van voorzieningen

Terug naar navigatie - Staat van voorzieningen
Nr. Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's (x € 1.000) Saldo 1 januari 2020 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2020
59 Voorziening wachtgeld vm bestuurders 857 242 - 134 965
66 Voorziening wachtgeld ivm bezuiniging 139 22 - 86 75
104 Voorziening ’t Venster1 118 - 65 - 53
106 Voorziening liquidatie Permar WS 600 - 134 350 116
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 1.714 264 199 570 1.209
Nr. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting (x € 1.000) Saldo 1 januari 2020 Toevoe-gingen Vrijval tgv rekening van baten en lasten Aanwendingen Saldo 31 december 2020
34 Voorziening onderhoud begraafplaats 400 - 54 - 346
101 Voorziening riolering 3.716 194 - - 3.910
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting 4.116 194 54 - 4.256
Totaal voorzieningen 5.830 458 253 570 5.465
1 Op de balans is per 1-1-2020 € 90.000 van de voorziening in mindering gebracht op de lening aan ’t Venster (financiële vaste activa).