Uitgaven

2,9%
€ -3.370
x €1.000
2,9% Complete

Inkomsten

0,36%
€ 439
x €1.000
0,36% Complete

Saldo

42,66%
€ -2.931
x €1.000

Programma 11 Transparante overheid

Uitgaven

2,9%
€ -3.370
x €1.000
2,9% Complete

Inkomsten

0,36%
€ 439
x €1.000
0,36% Complete

Saldo

42,66%
€ -2.931
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Een transparante overheid is een voorwaarde om de afstand tussen inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven zo klein mogelijk te houden en begrip te krijgen voor elkaars standpunten, meningen en handelen. Het is ook een voorwaarde om stappen te zetten in democratische vernieuwing waarbij we op zoek gaan naar nieuwe vormen van samenwerken in de stad, met onze inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook met andere overheden en regionale partners.

Door de uitvoering van dit programma kunnen inwoners beter voldoen aan hun verplichtingen, gebruik maken van hun rechten en krijgen zij zo optimaal mogelijk zeggenschap in de onderwerpen die we samen willen realiseren in Wageningen en in de regio. Bovendien krijgen initiatieven voor vernieuwing van onze democratie volop ruimte.

Digitalisering, informatietechnologie en data zijn in dit tijdperk in toenemende mate belangrijk. Data biedt grote kansen en het slim gebruik maken van die data beïnvloedt onze manier van werken en organiseren. Data kan waardevolle informatie bevatten en nieuwe inzichten geven over de stad. Deze inzichten benutten we om de stad verder te brengen. De inzet van data is ondersteunend aan de ontwikkeling van efficiënte en transparante overheid en draagt bij aan het voeren van duurzaam beleid.

Door inwoners en partners meer zeggenschap te geven, investeren we niet alleen in meer draagvlak, maar ook in betrokkenheid op korte en lange termijn. Dat werken we verder uit in een aparte, ambitieuze agenda voor democratische vernieuwing samen met de voltallige raad, inwoners, organisaties en ondernemers.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect

De inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven van en in Wageningen voelen zich zodanig gefaciliteerd door de gemeente dat zij gemakkelijk hun informatie kunnen vinden, gebruik kunnen maken van hun rechten en aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zij ervaren dat hun eigen kracht optimaal wordt benut om mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de stad.

Om dit maatschappelijk effect te realiseren zijn de volgende thema’s actueel:

 • Dienstverlening
 • Informatie is toegankelijk en toepasbaar
 • Digitale en privacy beschermende interactie met inwoners
 • Democratische vernieuwing: optimale zeggenschap van inwoners, bedrijven en instellingen

Deze thema’s zijn verwerkt in een doelenboom, waarin per doel wordt beantwoord:

 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

11.1 Dienstverlening

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De gemeente heeft haar dienstverlening zo optimaal mogelijk afgestemd op de wensen en behoeften van inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Binnen de afstemming vallen onder andere de bezwarenprocedures, de inspraakverordening, het proces rond de registratie van verloren en gevonden voorwerpen en het invoeren van de basisregistraties. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.1.1 Digitale dienstverlening

Terug naar navigatie - 11.1.1 Digitale dienstverlening

De mogelijkheden voor digitaal contact met de gemeente zijn uitgebreid en er wordt minder papieren post verstuurd.

--

Wat hebben we bereikt?

De introductie van meer digitale dienstverlening ('E-diensten') m.b.t. burgerzakenproducten is voorbereid in 2020. De vier E-diensten zijn: Verhuizen, Aangifte overlijden, uittreksel BRP en burgerlijke stand. Met deze E-diensten kunnen inwoners meer zaken digitaal regelen vanuit huis.

11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI

Terug naar navigatie - 11.1.2 Aansluiting dienstverlening bij GDI

De dienstverlening is meer aangesloten bij de generieke digitale infrastructuur en landelijke standaarden

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente is in 2020 aangesloten op de landelijke voorziening voor de basisregistratie Handelsregister (NHR).

Er is een DigiD-aansluiting gerealiseerd voor een nieuw - in 2021 - te lanceren webportaal voor inwoners waarmee zij zaken kunnen opstarten en de status lopende dossiers kunnen raadplegen.

11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen

Terug naar navigatie - 11.1.3 Dienstverlening via verschillende kanalen

De gemeente verleent haar diensten via verschillende kanalen.

--

Wat hebben we bereikt?

De gemeente Wageningen werkt met een dashboard waarop alle communicatie via social media richting de gemeente binnenkomt. Op deze manier krijgt iedereen direct antwoord. In 2020 steeg het aantal volgers van de gemeentelijke Social Media.  Door COVID-19 heeft Facebook meer volgers . D.w.z.: de voorgaande jaren daalde het aantal volgers landelijk gezien, maar deze daling is in 2020 gestopt. In 2020 heeft de gemeente Wageningen ook berichten geplaatst op Instagram. 

Facebook  8092 volgers > 1000 meer dan in 2019
Instagram 1585 volgers

Beantwoorden brieven/e-mails binnen termijn
De gemeente heeft 90,7% van de binnengekomen brieven en e-mails (totaal aantal geregistreerd: 13.754) binnen de gestelde termijnen beantwoord. Dit gaat om alle binnenkomende correspondentie die uiteindelijk als zaak wordt geregistreerd via de Digitale Informatievoorziening (DIV).

Digitale parkeerbalie
Er zijn 1121 digitale bewoners parkeervergunningen in 2020 uitgegeven. Daarvan zijn ongeveer 1046 aangevraagd door de inwoners zelf via de Digitale Parkeer Balie. De resterende vergunningen zijn verleend via het medewerkersportaal aan de balie.

Analoge parkeervergunningen in 2020

Bezoekerspas parkeren bewoners 

362

Mantelzorgparkeervergunning  6
Werknemersparkeervergunning  109
Zakelijke parkeervergunning 157
Zorg parkeervergunning  475
Bezoekerspas zorg 4

Werken op afspraak
Door Covid-19 wordt er alleen nog maar op afspraak gewerkt en is vrije inloop niet mogelijk. In 2019 bestond nog de mogelijkheid dat men zonder afspraak langs kon komen. Bij burgerzaken hebben er in 2020 15.136 balie-transacties plaatsgevonden voor verschillende producten en diensten. Dit is afname van 39% t.o.v. van 2019.

Website
De informatie die de gemeente deelt op de website is vrij beschikbaar en dient de inwoner door compleet, actueel en toegankelijk te zijn. Er zijn 342.999 websitebezoeken in 2020 geweest. Best bezocht zijn de Lexkesveer tarieven en vaartijden, en de pagina met de informatie over het Corona virus. Er zijn 623 pagina’s die vaker dan 10 keer per maand worden bezocht.

Digitale producten
In 2020 zijn er 7057 producten digitaal aangevraagd via de website. Dit is een toename van 23% t.o.v. 2019.

Meldingen openbare ruimte (MOR)
Inwoners kunnen meldingen zowel via de MOR-app indienen als via de website en via het algemene telefoonnummer van de gemeente. In 2020 zijn er 3798 meldingen door inwoners ingediend. Dit is een toename van 37% t.o.v. 2019. De toename van meldingen zijn ontstaan vanaf eind maart.  Omdat men als gevolg van Corona meer thuis was en er meer buiten werd  gerecreëerd houdt de toename van meldingen hier waarschijnlijk verband mee.  De toename van meldingen spitst zich vooral toe op openbaar groen, zwerfafval en later in het jaar ook verlichting. 

11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen

Terug naar navigatie - 11.1.4 Dienstverlening voldoet aan wettelijke verplichtingen en normen

De gemeente voert de dienstverlening uit volgens de wettelijke plichten en normen.

--

Wat hebben we bereikt?

Middels de jaarlijkse zelfaudit is getoetst of we voldoen aan de wettelijke normen die gelden voor de dienstverleningsprocessen ten aanzien van Burgerzaken. In 2020 scoren we als het gaat om de processen Basisregistratie Personen (BRP) boven de norm. Uit de evaluatie reisdocumenten blijkt dat we voldoen aan de norm. De norm wordt bepaald aan de hand van het invullen van een landelijke vragenlijst. Ook is door middel van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) een drietal specifieke domeinvragen getoetst met de bijbehorende dienstverleningsprocessen. Gekeken is naar de borging van processen, actualiteit juistheid, tijdigheid en volledigheid borging processen:

 •  Basisregistratie Adressen en Gebouwen: 78%, de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BAG voldoet.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie: 83%, de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BGT voldoet.
 • Basisregistratie Ondergrond: 92%, de zelfevaluatie bevestigt dat de kwaliteit van de BRO voldoet.

De Basisregistratie Wet Waardering Onroerende Zaken valt niet onder de ENSIA. De  waarderingskamer heeft bevestigd dat de kwaliteit van de WOZ voldoet

11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners

Terug naar navigatie - 11.1.5 Mogelijkheid inspraak inwoners

Inwoners hebben de mogelijkheid om inspraak te hebben op ontwikkelingen in de gemeente.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is inwoners een extra mogelijkheid geboden om online inspraak te hebben op ontwikkelingen in de gemeente; we zijn gestart met de Stem van Wageningen. Mogelijkheid tot inspraak:

 • Inwoners hebben hun mening gegeven over wat zij van onze dienstverlening vinden.
 • De ontwerp-Warmtevisie is door inwoners van commentaar voorzien.
 • Bij de visie op de toekomst van 4 en 5 mei in Wageningen is met behulp van inwoners aan de hand van een uitgebreide vragenlijst onderzocht wat de visie van Wageningers op dit onderwerp is.
 • Betrokkenen bij 'De Dorschkamp' hebben meegedacht en wijzigingen aangebracht bij deze projectontwikkeling.

11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers

Terug naar navigatie - 11.1.6 Aansluiten op behoefte van de inwoners en ondernemers

Kwaliteit van de dienstverlening aansluiten op de behoefte van de inwoners en ondernemers.

--

Wat hebben we bereikt?

Via het nieuwe digitale platform Stem van Wageningen is aan onze inwoners gevraagd om een vragenlijst m.b.t. gemeentelijke dienstverlening in te vullen. De centrale vraag van de vragenlijst was ‘hoe ervaart u het contact met de gemeente Wageningen?'.

Er een korte telefonische vragenlijst afgenomen na contact van ondernemers met het Ondernemersloket en met ondernemers die een bedrijfsbezoek vanuit Economische Zaken/duurzaamheid ontvingen. 

11.2 Voldoen aan verplichtingen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen aan hun verplichtingen voldoen.

Om de inwoner aan zijn verplichtingen te kunnen laten voldoen, worden de processen rondom persoonsregistratie verbeterd en voert de gemeente een aantal producten en diensten uit die vallen onder Publiekszaken. Daarnaast heeft de gemeente Wageningen middelen om verkiezingen en referenda te organiseren. Dit zijn allemaal wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.2.1 Correcte persoonsregistratie

Terug naar navigatie - 11.2.1 Correcte persoonsregistratie

Een correcte persoonsregistratie vindt plaats.

--

Wat hebben we bereikt? 

In 2020 is tijd gestoken in het verbeteren van de kwaliteit van de persoonsgegevens in de persoonsregistratie. De deelname aan de pilot van de LAA (Landelijke aanpak adreskwaliteit) is gecontinueerd. In samenwerking met Idealis is een onderzoek onder studenten uitgevoerd over de inschrijving in de gemeente. Hierna is er een bewustwordingscampagne over het inschrijven in de gemeente onder de studenten gestart.

11.3 informatie toegankelijk via diverse kanalen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Gemeentelijke informatie is toegankelijk voor alle doelgroepen via diverse kanalen.

Via verschillende communicatiemiddelen, zoals de website, Facebook, Twitter en de gemeentelijke informatiepagina, stelt de gemeente informatie beschikbaar. Op de website en in de gemeentegids wordt informatie ook in het Engels aangeboden.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker

Terug naar navigatie - 11.3.1 Website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker

De informatie op de website sluit aan op het zoekgedrag van de bezoeker.

--

Wat hebben we bereikt?

Elke maand wordt aan de hand van Google Analytics gekeken naar het zoekgedrag van de bezoekers van www.wageningen.nl en www.startpuntwageningen.nl. Aan de hand van het zoekgedrag wordt wanneer nodig de inhoud op de websites aangepast zodat de bezoekers de informatie vinden waarnaar ze op zoek zijn.
We zijn gestart in 2020 met voorbereidende werkzaamheden voor een nieuwe website. We richten de nieuwe website meer in als dienstverleningskanaal in plaats van communicatiekanaal. Dit betekent concreet een focus op producten en diensten waarvoor onze inwoners naar de website komen zoals het aanvragen van paspoort en rijbewijs, vergunningen of subsidies. Deze informatie moet ook begrijpelijk en toegankelijk zijn voor iedereen met of zonder beperking.

11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd

Terug naar navigatie - 11.3.2 Communicatiekanalen zijn op elkaar afgestemd

De diverse communicatiekanalen van de gemeente zijn op elkaar afgestemd.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is een klantcontactsysteem geïmplementeerd om telefonische contact met inwoners en ondernemers te ondersteunen. Het klantcontactsysteem bevat een kennisbank met productinformatie die overeenkomt met informatie op de website.

11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar

Terug naar navigatie - 11.3.3 Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar

Informatie is waar mogelijk als open data beschikbaar.

--

Wat hebben we bereikt?

De informatie die de gemeente deelt op de website is vrij beschikbaar en dient voor de inwoner compleet, actueel en toegankelijk te zijn.

Via het geo-portaal op de website (Wageningen in kaart) zijn tevens datasets over uiteenlopende onderwerpen te raadplegen door middel van kaarten en grafieken.

11.4 Privacy

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De gemeente gaat zorgvuldig om met de privacygevoelige informatie.

Het beleid rondom informatiebeveiliging wordt gecontroleerd op risico’s en de veranderde wet- en regelgeving. Dit is een wettelijke taak. Daarnaast is de gemeente verplicht om verzoeken voor inzage, correctie en/of verwijdering van gegevens (AVG) uit te voeren.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.4.1 Informatiebeveiliging

Terug naar navigatie - 11.4.1 Informatiebeveiliging

Beleid, regelgeving en uitvoering rond informatiebeveiliging zijn actueel.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is het onderwerp informatiebeveiliging onder andere door de thuiswerksituatie én als gevolg van incidenten bij andere gemeenten, sterk onder de aandacht geweest binnen de organisatie. Dit heeft een impuls gegeven aan de bewustwording over het onderwerp. Het belang van een actueel informatiebeveiligingsbeleid en de strikte naleving  daarvan is in 2020 duidelijk zichtbaar geworden.  Op basis van de sterk veranderde opstandigheden in 2020 zijn de nodige passende technische- en organisatorische maatregelen doorgevoerd om de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie te kunnen blijven borgen.

11.4.2 Gegevens van inwoners

Terug naar navigatie - 11.4.2 Gegevens van inwoners

De inwoner is in staat om inzicht te krijgen en invloed uit te oefenen op zijn gegevens die de gemeente heeft vastgelegd.

--

Wat hebben we bereikt?

Zowel op de website van Startpunt als op www.wageningen.nl worden inwoners geïnformeerd over de wijze waarop zij inzage kunnen krijgen in en invloed kunnen uitoefenen op de persoonsgegevens die de gemeente gebruikt. Daarnaast krijgen inwoners informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens door de gemeente. Dit gebeurt persoonlijk via een brief, brochure dan wel via het te gebruiken aanvraagformulier of op algemene wijze via de website dan wel via het register van verwerkingsactiviteiten.
Het op gestructureerde wijze informeren van inwoners over het gebruik van hun persoonsgegevens heeft in 2020 op de agenda gestaan. In 2020 is het Privacy Plan van Aanpak '20-'21 door het managementteam vastgesteld. Eén van de onderdelen binnen dit Privacy Plan is het communicatiebeleid inzake de verwerking van persoonsgegevens. 

11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen

Wat wilden wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden wij bereiken?

Alle inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven ervaren en hebben de ruimte om gebruik te maken van hun eigen kracht voor de ontwikkeling van de stad.

De gemeente wil een lokale overheid zijn die midden in de samenleving staat en uitgaat van de kracht van de stad. We brengen partijen in de stad bij elkaar en laten ruimte in zowel de beleidsvorming als in de uitvoering van ons beleid. De focus ligt hierbij op de verbetering van de samenwerking en samenwerkingsvormen met inwoners, organisaties en bedrijven voor de ontwikkelingen in de stad (en de regio).

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.5.1 Democratische vernieuwing

Terug naar navigatie - 11.5.1 Democratische vernieuwing

Er is nieuwe ervaring opgedaan met manieren om de democratische vernieuwing te verbeteren.

--

Wat hebben we bereikt?

Medio 2020 is het digitale participatieplatform stemvan.wageningen.nl live gegaan. Via dit platform kunnen inwoners thuis vanaf de bank meedenken over plannen van de gemeente. Eind 2020 hadden we op die manier rond de 500 vaste meedenkers binnengehaald. Zij gaven ons waardevolle input mee over onze dienstverlening, de toekomstvisie voor 4 en 5 mei, de visie Dorschkamp en de plannen om van het aardgas af te gaan.

Het schrijven van 'Klare Taal' is ons uitgangspunt. Communicatie op B1-niveau is het streven, zodat 80% van de lezers de tekst meteen begrijpt. We zijn hiervoor in 2020 met een hulpmiddel gestart zodat we toetsen of de tekst inderdaad eenvoudig genoeg is.

De voorbereidingen van een Burgerberaad zijn gestart. Hierbij spelen inwoners de hoofdrol bij het vormen en informeren van beleid. Veel informatie is verzameld en een voorlopige opzet is met experts besproken, en we stellen normen op voor een goed onderwerp.

Voor het Initiatievenfonds zijn we in overleg om te komen tot een Waardecheque-actie en een Ideeënwedstrijd, waarbij inwoners rechtstreeks een budget ontvangen om hun plan/idee te kunnen uitvoeren.

11.6 Zeggenschap gemeente in gemeentelijke regelingen

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking

Terug naar navigatie - 11.6.1 Betrokkenheid Raad bij intergemeentelijke samenwerking

De raad is betrokken bij het gesprek over de zeggenschap van de gemeente binnen de gemeenschappelijke regelingen en intergemeentelijke samenwerking.

--

Wat hebben we bereikt?

Er is een besluit van de gemeenteraad (op 12 oktober 2020), waarin zij een wens hebben geuit met betrekking tot de Uitgangspuntennotitie “De rol van gemeenteraden in governance Regio Foodvalley”. Er is een besluit van de gemeenteraad (12 oktober 2020) waarbij zij toestemming geven aan het college voor de oprichting van de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Valleihopper en de vertegenwoordiging van Wageningen in het bestuur aanwijzen.

11.7 Datagericht werken ten behoeve van duurzaam beleid

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid

Terug naar navigatie - 11.7.1 Datagericht werken ten behoeve van de ontwikkeling van beleid

Data wordt gevisualiseerd en ondersteunt efficiënt en effectief de ontwikkeling van beleid voor de organisatie en de stad.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is een Armoedemonitor ontwikkeld op basis van data van de gemeente en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De armoedemonitor zoals hij er nu ligt, is de eerste fase. Deze geeft beleidsmedewerkers, college en raad inzicht in de omvang van armoede in Wageningen, wie er gebruik van maken en van welke regelingen zij gebruik maken.

Via de website delen we onder het kopje 'Wageningen in kaart' thematische kaarten en visualisaties rondom onder andere openbare ruimte, natuur & duurzaamheid, cultuur & ruimte, voorzieningen & veiligheid.

Op basis van data-analyse zijn verbeterde kwartaalrapportages sociaal domein gemaakt. 

11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten

Terug naar navigatie - 11.7.2 Data, interne medewerkers, instrumenten efficiënt benutten

We maken gebruik van de aanwezige interne deskundigen om data en instrumenten efficiënt te benutten.

--

Wat hebben we bereikt?

Door middel van de kopgroep datagericht werken worden op structurele basis ervaringen en vraagstukken besproken en gedeeld rondom data-analyse. Een voorbeeld is de ontwikkeling van de armoedemonitor waar  meerdere expertises bij elkaar zijn gebracht. 

In 2020 is het instrument Stem van Wageningen gebruikt om data verzamelen bij inwoners. en biedt actieve ondersteuning tijdens participatieprocessen. Voor  meerdere projecten is de mening van inwoners geanalyseerd (bijv. wat zij vinden van de communicatie met de gemeente, hun visie over hoe we van het gas af moeten en hoe zij invulling willen geven aan 4 & 5 mei).

In 2020 is er een data-analist gestart met werkzaamheden t.b.v. bedrijfsvoering en dienstverlening

Algemene informatie programma 11

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • Verordening elektronische bekendmaking Wageningen (2013)
 • Verordening Rekenkamer (2016)
 • Reglement van orde van de raad (2017)
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (2008)
 • Inspraakverordening (2006)
 • Referendumverordening Wageningen, raadgevend (2006) en raadplegend (2015)
 • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (2003)
 • Verordening burgerinitiatief (2003)
 • Legesverordening

Beleidsnota’s

 • Notitie en meetlat burgerparticipatie (2013)
 • Notitie het Nieuwe Werken en Dienstverlening (2012)
 • Informatiebeveiligingsbeleid (2017)
 • Communicatiebeleid (2011)
 • Integriteitsbeleid Gemeente Wageningen (2016)

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -3.592 -3.198 -3.320 -122
Baten 548 557 439 -118
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.044 -2.641 -2.881 -240
Onttrekkingen 211 50 0 -50
Stortingen -50 -50 -50 0
Mutaties reserves 161 0 -50 -50

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
001.00 BESTUURSORGANEN (RAAD) -514 -491
001.05 BESTUURSORGANEN (B&W) -731 -988
001.20 REPRESENTATIE -147 -123
002.00 BESTUURSONDERSTEUNING COLLEGE VAN B&W -344 -370
003.00 BURGERZAKEN -669 -651
004.00 BATEN SECRETARIELEGES BURGERZAKEN 341 258
005.00 BESTUURLIJKE SAMENWERKING -174 -173
006.00 BESTUURSONDERSTEUNING RAAD EN REKENKAMER FUNCTIE -404 -394

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
11.1 Dienstverlening 0 -370 0 0 -370
11.2 Voldoet aan verplichtingen 418 -253 0 0 165
11.4 Privacy 20 -577 0 0 -557
11.5 Zeggenschap inwoners, bedrijven en instellingen 0 -938 -50 0 -988
11.GR Gemeenteraad 1 -1.126 0 0 -1.125
11.RK Rekenkamer 0 -55 0 0 -55