Uitgaven

1,69%
€ -1.965
x €1.000
1,69% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 29
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

28,17%
€ -1.935
x €1.000

Programma 10 Veiligheid

Uitgaven

1,69%
€ -1.965
x €1.000
1,69% Complete

Inkomsten

0,02%
€ 29
x €1.000
0,02% Complete

Saldo

28,17%
€ -1.935
x €1.000

Waarom dit programma?

Terug naar navigatie - Waarom dit programma?

Het programma Veiligheid richt zich op een veilig en leefbaar klimaat om in te wonen, werken en te verblijven. Veiligheid en vrijheid zijn twee essentiële randvoorwaarden voor een goed functionerende democratische rechtsstaat. Dit kunnen we niet alleen. Dat doen we samen met de veiligheidspartners, het OM, de politie en met onze maatschappelijke partners Woningstichting, Solidez en Idealis. Ook werken we samen met bewoners. Samen zorgen we voor een duurzame en veerkrachtige veiligheid in Wageningen. De gemeente kiest voor een proactieve en preventieve insteek ter bestrijding en beperking van veiligheidsrisico’s en biedt ook een slagvaardige en adequate hulpverlening bij kleine en grote calamiteiten of crises.

Om een goed beeld te krijgen van de veiligheidsproblematiek in de gemeente en de gewenste prioriteiten, is in 2019 een veiligheidsanalyse opgesteld. Deze vormt de basis voor het Veiligheidsplan 2019-2020 dat ter consultatie is voorgelegd aan de raad op 7 oktober 2020. In het Veiligheidsplan zijn vier prioriteiten geformuleerd:

 • Ondermijning
 • Zorg en Veiligheid
 • Evenementen
 • Crisisbeheersing

Regionaal zijn in 2019 de volgende documenten vastgesteld, welke van invloed zijn op de lokale uitvoering van de taken op het gebied van veiligheid:

 1. het Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023.
 2. de Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland.
 3. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost-Nederland.

Beoogd maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Beoogd maatschappelijk effect
De gemeente Wageningen wil samen met haar ketenpartners inwoners, ondernemers en bezoekers een veilig klimaat aanbieden om in te wonen, werken en te verblijven. Een klimaat met een goede balans tussen de privacy van de persoon en de gemeentelijke activiteiten.
 
Om dit maatschappelijk effect te realiseren, geven we uitvoering aan de prioriteiten zoals deze zijn benoemd in het Veiligheidsplan en volgen we de speerpunten zoals deze zijn vastgesteld in onze Veiligheidsregio Gelderland Midden en het politiedistrict Oost Nederland. Hierbij zijn in 2020 de volgende thema’s van belang:
 

Lokaal:

 • Maatschappelijke ondermijning (georganiseerde criminaliteit dichtbij)
 • Zorg en Veiligheid
 • Veiligheidsbeleid en evenementen veiligheid
 • Crisisbeheersing (Intensivering bevolkingszorg door o.a. de aanpassing van de crisisstructuur binnen de Veiligheidsregio).
Regionaal:

 • High impact Crime (woninginbraken, overvallen, geweld)
 • Overlast gevende mensen en kwetsbare personen
 • Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit
 • Informatiegestuurd werken
Wat wij aan basale taken verrichten is opgenomen in de doelenboom. De ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid en criminaliteit gaan hard en de samenwerking met andere partijen neemt een steeds prominentere rol in. Het Veiligheidsplan 2019-2020 en de prioriteiten die hierin zijn gesteld vormt de leidraad voor de uitvoering van het Veiligheidsbeleid in 2020. Om dit te kunnen realiseren wordt in deze begroting extra budget gevraagd voor de hiertoe benodigde capaciteit.
 
 • Wat wilden we bereiken? (doelen en subdoelen)
 • Wat hebben we bereikt? (per subdoel)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Sobere aanvulling APV

De APV is sinds 2014 niet gewijzigd, de ontwikkelingen in de georganiseerde criminaliteit dichtbij vergen nieuwe instrumenten om deze te bestrijden. Voor 2019 is er een sobere (noodzakelijke) aanvulling van de APV gekomen die de politie en de gemeente meer instrumenten geeft om ‘criminaliteit dichtbij’ te kunnen tegengaan. In 2020 houden we de APV in zijn geheel tegen het licht, samen met de komst van de omgevingswet.

Opstellen veiligheidsbeleid en een uitvoeringsprogramma

In de komende periode zal er beleid worden opgesteld inclusief een uitvoeringsprogramma. Op dit moment ontbreekt dit in Wageningen. Gezien de ontwikkelingen in onze samenleving is het belangrijk te bepalen waar onze gemeente haar focus op wil leggen en welke middelen zij hiervoor beschikbaar wil stellen.

Maatschappelijke ondermijning (georganiseerde misdaad dichtbij)

Ook Wageningen is aangesloten op het pact van Ellecom en verplicht zich daarmee om maatschappelijke ondermijning tegen te gaan met als doel een weerbare samenleving en weerbare overheid. Het bestuur van Wageningen draagt bij aan de aanpak van ondermijning met als partners het OM, politie, veiligheidsregio, belasting en Regionaal Informatie Expert Centre (RIEC).

Cybercrime

Het geven van voorlichting aan inwoners op het gebied van cybercrime. We volgen hierbij de ontwikkelingen vanuit de Veiligheidsregio. 

10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Steeds minder inwoners worden slachtoffer van criminaliteit

Daar waar de politie zich richt op met name de handhaving en opsporing, zetten we als gemeente in op preventie, samenwerking met inwoners en organisaties. Daarnaast geven we voorlichting op het gebied van zelfredzaamheid en bewustwording. Burgers en ondernemers hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt en zijn hiervoor medeverantwoordelijk. Juist de betrokkenheid op het gebied van veiligheid van bewoners, instellingen en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Buurtpreventiegroepen spelen een belangrijke rol in het tegen gaan van High Impact Crimes (inbraken). We streven naar een uitbreiding van WhatsApp buurtpreventiegroepen over heel Wageningen. Daarnaast is de samenwerking met partners van belang en wil de gemeente flexibel inspelen op actuele veiligheidsvraagstukken om inwoners minder slachtoffer te laten worden van criminaliteit. Samen maken we Wageningen veilig.

Dit doel betreft alleen niet-wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid

Terug naar navigatie - 10.1.1 Bewustwording veiligheid woning, woonomgeving en verhoging zelfredzaamheid

Bewustwording over het beveiligen van het huis om het inbrekers niet makkelijk te maken. Meer verbinding en waakzaamheid bij de buurt. Bewustwording van het verhogen van de veiligheid in eigen woonomgeving.
 
Bereidheid van inwoners om bij de politie melding te maken van onveilige of criminele handelingen.
 
Verhoging van de zelfredzaamheid.

--

Wat hebben we bereikt?

De 48 Whats app buurtpreventie groepen spelen een belangrijke rol in de bewustwording en verhoging van veiligheid in de woonomgeving. Een vorm van bewustwording is het organiseren van een clinic . De politie promootte de clinic ‘boef in de wijk’, deze is gevolgd door een aantal deelnemers uit de wijk. Sinds eind vorig jaar wordt er ook een nieuwsbrief verzonden aan de beheerders van deze buurtpreventie groepen en actualiteiten rondom dit onderwerp op de gemeentepagina geplaatst.

10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid

Terug naar navigatie - 10.1.2 Integrale aanpak veiligheidsbeleid

De samenwerking tussen partners opzoeken en integraal samenwerken met andere beleidsvelden.

--

Wat hebben we bereikt?

In 2020 is er geïntensiveerd  op de samenwerking met de clusters vergunningen en handhaving.  De extra formatie op veiligheid heeft geleid tot meer inzet op het tot stand komen van een beleid om op te kunnen treden in woonoverlast. Daarnaast zijn er APV wijzigingen vastgesteld en is er een ruimere advisering aan portefeuille houder. Corona heeft een groot beroep gedaan op het cluster Openbare Orde en Veiligheid. De inzet voor afstemming met de regio, crisisteam, uitvoering noodverordening en Twm Covid 19, en inzet voor de diensten bij het VGGM namen 80% van de tijd in beslag.  Ook is er regionaal geïntensiveerd op de samenwerking, zoals met het Veiligheidshuis en met de gemeente Renkum.

10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken

Terug naar navigatie - 10.1.3 Proactieve en flexibele houding gemeente bij veiligheidsvraagstukken

De gemeente onderneemt proactieve acties en speelt flexibel in op actuele veiligheidsvraagstukken (situaties).

--

Wat hebben we bereikt?

De korte lijntjes met diverse partners heeft ons veel opgeleverd bij bestrijding van de Corona crisis. We weten onze partners te vinden en zij weten ons te bereiken. Afgelopen jaar hebben we meer ingezet op contact met studentenverenigingen omdat zij tot een van de grote doelgroepen behoorden van besmettingen. Daarnaast probeerden we samen met de verenigingen te kijken naar de mogelijkheden om juist zoveel mogelijk (op een veilige wijze) contact te houden met de leden uit zorg voor mentaal welzijn. 

10.2 Terugdringen overlast bij inwoners

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

De overlast bij inwoners is teruggedrongen

Door een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast, flexibel in te spelen op actuele overlastsituaties en nauw te blijven samenwerken met partners wil de gemeente de overlast die inwoners en ondernemers ervaren terugdringen.

Sluitende Aanpak Personen met Verward Gedrag

De gemeente Wageningen werkt samen met haar lokale en regionale partners in het Zorg- en Veiligheidsdomein aan de sluitende aanpak van personen met verward gedrag.
Ook gaan we ons inzetten op overlastbeperking van studenten. Gezamenlijk met andere partners proberen we aan de voorkant de overlast te beperken.

Wvggz

Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) in werking. De Wvggz vervangt de huidige wet Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De Wvggz beoogt patiënten en naasten meer centraal te zetten. Daarnaast komt de zorg in plaats van de opname centraal te staan (zie programma 6).

Ook hier geldt dat aan het terugdringen van overlast geen wettelijke taken zijn verbonden, behalve dat de samenwerking regionaal is afgestemd.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners

Terug naar navigatie - 10.2.1 Samenwerking en afstemming maatschappelijke partners

Samenwerkingsvormen en afstemming met diverse maatschappelijke partners 

--

Wat hebben we bereikt?

De samenwerking met de woonmanagers en beheerders van Idealis, ‘Thuis’, heeft ons meer inzicht gegeven in de problematiek rond de internationale bewoners. Sinds corona zijn er regelmatig gesprekken geweest met het meldpunt discriminatie, Chinese studentenvertegenwoordigers. Het collectief Bondgenoten bestaat uit de sleutelpersonen van diverse geledingen uit de samenleving. In corona tijd wordt nog gezocht naar een andere vorm van contact. De banden met de moskee zijn aangehaald omdat zij specifieke vragen hebben en wij hen kunnen voorzien in informatie visuals van de overheid. Juist de internationale gemeenschap heeft moeite om de informatie vanuit de overheid te volgen.

De supermarkten hebben te maken gehad met een verhoging van criminaliteit door toename van winkeldiefstal (van veelal duurdere producten) en agressie in de supermarkt dat het onveilig maakte voor het winkelend publiek. Dat heeft geleid tot meer samenwerking tussen de supermarkten en uiteindelijk geresulteerd in een collectief winkelverbod dat geldt voor 6 supermarkten en de HEMA. De gemeente heeft hierin een faciliterende rol gespeeld.

10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast

Terug naar navigatie - 10.2.2 Toegankelijkheid gemeente voor inwoners bij overlast

Benaderbaar zijn voor inwoners die te maken hebben met overlast.

--

Wat hebben we bereikt?

Met de komst van een KCC (klantencontactcentrum) is er bij de gemeente meer kennis over wie over de veiligheid gaan en bij wie inwoners terecht kunnen. De  overlast klachten komen via diverse kanalen bij ons binnen. Via het meldpunt openbare klachten, de politie, het KCC, de telefoniste en soms via de portefeuillehouder. We proberen snel contact te leggen met de inwoner om de klacht te bespreken en uit te zoeken welke weg het best bewandeld kan worden. Terugkoppeling naar de inwoner wordt zeer gewaardeerd. Helaas kunnen we niet alle klachten wegnemen.

10.2.3 Persoons- en gezinsgerichte aanpak overlast

Terug naar navigatie - 10.2.3 Persoons- en gezinsgerichte aanpak overlast

De gemeente zorgt voor een persoons- en gezinsgerichte aanpak op overlast.

--

Wat hebben we bereikt?

Overlast meldingen komen ook van omwonenden die overlast ervaren van hun buren, die in sommige gevallen verward gedrag vertonen. Er ging veel tijd in begeleiding van de melders zitten die de overlast bleven houden. In afspraak met Solidez is nu overeengekomen dat de maatschappelijk werker wordt ingezet op begeleiding van de melders. De overlast kan met hun besproken worden en dit geeft ook aandacht en zorg voor omwonenden van mensen die verward gedrag tonen. Soms leidt dit tot meer begrip bij degene die de overlast ervaart. 
Daarnaast schalen we bij sterke overlast sneller op naar aanmelding bij het Veiligheidshuis waarbij de overlastgevende personen met complexe problematiek, multidisciplinair besproken worden. De persoonsgericht aanpak komt dan sneller op gang.

10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties

Terug naar navigatie - 10.2.4 Reactie op actuele overlastsituaties

De gemeente en partners hebben flexibel ingespeeld op actuele overlastsituaties.

--

Wat hebben we bereikt?

Overlastzaken die complex zijn worden besproken met de politie, in het kernteam, of veiligheidshuis. De lijntjes zijn kort, de partners weten elkaar te vinden. Met het organiseren en bijwonen van diverse netwerkbijeenkomsten, informatie bijeenkomsten en trainingen leren we waarvoor onze partners zijn en wat hun specialisme is. Zo weten we welke partner we in kunnen schakelen om de overlast aan te pakken en weten we elkaar snel te vinden.

10.3 Voorkomen maatschappelijke onrust

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Maatschappelijke onrust is voorkomen en/of gede-escaleerd

Door uitvoering te geven aan het protocol maatschappelijke onrust, waarbij in het geval van calamiteiten betrokkenen elkaar 24/7 kunnen bereiken, zal escalatie van onrust in Wageningen zoveel mogelijk voorkomen worden.

Onderhouden en uitvoering geven aan het protocol is geen wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust

Terug naar navigatie - 10.3.1 Protocol maatschappelijke onrust

In het geval van een calamiteit kunnen betrokkenen elkaar 24/7 bereiken op basis van het protocol maatschappelijke onrust.

--

Wat hebben we bereikt?

Door uitvoering te geven aan het protocol maatschappelijke onrust, waarbij in het geval van calamiteiten betrokkenen elkaar 24/7 kunnen bereiken, zal escalatie van onrust in Wageningen zoveel mogelijk voorkomen worden. Het protocol is het afgelopen jaar niet ingezet.

10.4 Hulp bij brand en ongevallen

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?
Er is snelle en adequate hulp geboden bij brand en ongevallen
 
De brandweerzorg is ondergebracht bij de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM). De VGGM/brandweer voert taken uit op het gebied van incidentbestrijding, zoals het blussen van brand en het verlenen van hulp aan mens en dier. De brandweer voert ook taken uit op het gebied van risicobeheersing. Er zijn in Nederland allerlei bouwvoorschriften, waarop de brandweer controleert. Ook adviseert de brandweer aan de gemeente of bepaalde vergunningen voor gebouwen of evenementen kunnen worden afgegeven. Samen met de brandweer geeft de gemeente voorlichting op het gebied van brandveilig leven.
 
De uitbesteding van brandbestrijding aan de VGGM is een wettelijke taak.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.4.1 Brandbestrijding

Terug naar navigatie - 10.4.1 Brandbestrijding

Brandbestrijding

--

Wat hebben we bereikt?

De brandbestrijding wordt uitgevoerd door de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Actuele cijfers worden via de VGGM gedeeld.

10.4.2 Risicobeheersing

Terug naar navigatie - 10.4.2 Risicobeheersing

Risicobeheersing

--

Wat hebben we bereikt?

Het thema voor de Brandpreventieweken 2020 was: rookmelders redden levens. De gemeente heeft aandacht gegeven aan de campagne op de gemeente pagina. Vanwege de corona-maatregelen heeft de brandweer vanaf maart geen controles kunnen uitvoeren in studentenhuizen en kan dat pas na de crisis weer worden opgepakt.

10.5 Hulp in geval van crisis

Wat wilden we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat wilden we bereiken?

Er is snelle en adequate hulp geboden in geval van crisis

Bij een ramp of groot incident gaat alles opzij om de crisis hulp te bieden. We staan onmiddellijk klaar om intensief met elkaar samen te werken. Daar bereiden we ons in regionaal verband, maar ook binnen de eigen
organisatie, op voor. Er is een regionaal crisisplan en we oefenen (opleiden en trainen) samen. Bij grootschalige incidenten en crises is de burgemeester opperbevelhebber over de hulpverleningsdiensten. De gemeente voert een aantal crisisbeheersingsprocessen uit, zoals het opvangen en verzorgen van evacués en het informeren van onze inwoners. In 2020 komt er een nieuwe opzet bevolkingszorg. Een vaste, professioneel getrainde, regionale pool van ambtenaren ondersteunt de incidentgemeente. Wageningen levert hiervoor 7 medewerkers.

Alle genoemde voorbereidingsmaatregelen (VGGM, Regionaal Crisisplan en opleiding) zijn wettelijke taken.

Subdoelen

Terug naar navigatie - Subdoelen

10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis

Terug naar navigatie - 10.5.1 Voorbereiding ambtelijke organisatie op crisis

In geval van een crisis is de ambtelijke organisatie afdoende voorbereid op haar taken.

--

Wat hebben we bereikt?

Ondanks de corona-crisis zijn er een aantal trainingen geweest. De trainingen worden nu digitaal gegeven en juist nu is het belangrijk om goed voorbereid te zijn op een crisis. Proefalarmeringen blijven vanuit de veiligheidsregio doorgang vonden.

Toch blijft het van belang om samen met elkaar scenario’s te oefenen om scherp te blijven. Door de drukke werkzaamheden van Corona is dat uitgesteld naar 2021.

10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis

Terug naar navigatie - 10.5.2 Vergroting bewustwording en zelfredzaamheid bij crisis

Bewustwording en zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers zijn vergroot op het gebied van crisis.

--

Wat hebben we bereikt?

De brandweer geeft voorlichting aan direct omwonenden van een buurthuis nadat daar een brand heeft gewoed. Na een brand in een woonwijk zorgt de brandweer ervoor dat er een kaart van de brandweer bij de directe buren in de bus ligt. De kaart nodigt uit om contact op te nemen met de brandweer om te bespreken hoe een brand in huis voorkomen kan worden. Hier wordt in beperkte mate gebruik van gemaakt. NL Alert heeft twee keer een proefalarm doen uitgaan. De gemeente geeft hier via communicatie voorlichting over.

10.5.3 Piketdienst

Terug naar navigatie - 10.5.3 Piketdienst

Ambtenaar Openbare veiligheid, communicatieadviseurs en collegeleden zijn bij toerbeurt 24/7 paraat in piketdienst.

--

Wat hebben we bereikt?

In de crisisbeheersing zijn er nieuwe medewerkers Adviseur Crisis Beheersing (ACB) geworven en getraind. Waarbij de pool is uitgebreid tot een stevige basis waarbij de belasting voor de medewerkers ook minder is omdat ze nu een keer in de zes weken piket draaien. Alle nieuwe piketmedewerkers hebben een training gevolgd. In coronatijd wordt er vaker een beroep gedaan op hun komst. Evacuaties na branden, ongeplande demonstraties en vermissing in de Rijn zijn bijvoorbeeld zaken waarbij de ACB'er opgeroepen werd.

Bevolkingszorg is regionaal geprofessionaliseerd waarbij de regionale piketteams gevuld zijn met medewerkers uit de 15 gemeenten die een professionele training ontvangen en goed ondersteund worden in hun taken op bevolkingszorg gebied. Een aantal medewerkers draaien op hard piket mee in de regionale piketten.

Algemene informatie programma 10

Beleidskader

Terug naar navigatie - Beleidskader

Het bestaande beleid van Wageningen is vastgelegd in de volgende documenten:

Verordeningen

 • APV Wageningen 2014
 • Bouwverordening 1993 (herziening 2013)
 • Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverorde-ningen (1997)

Beleidsnota’s

 • 2019 – 2020 Notitie Ontwikkelingen en speerpunten m.b.t. criminaliteit in Wageningen
 • Piketregeling rampbestrijding gemeente Wageningen 2014
 • Regionaal Crisisplan 2013
 • Beleidsplan Veiligheidsregio 2020-2023
 • Veiligheidsstrategie 2019-2022 Oost-Nederland
 • Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost-Nederland

Convenanten

 • Veilig uitgaan
 • Hennep convenant en compass
 • Buurtbemiddeling
 • Buren/besturen gezelligheids-verenigingen (in de maak)

Betrokkenheid verbonden partijen

Terug naar navigatie - Betrokkenheid verbonden partijen

De volgende verbonden partij is betrokken bij de uitvoering en realisatie van de doelstellingen uit het programma:

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM)

Voor de uitvoering van de brandbestrijding en risicobeheersing werken we samen in regionaal verband op basis van een gemeenschappelijke regeling.

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten

In de onderstaande tabel zijn de jaarlijkse baten en lasten opgenomen die aan het programma verbonden zijn. De lasten en baten zijn inclusief de kapitaallasten van de investeringen.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2019 Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020 Verschil 2020
Lasten -1.787 -1.982 -1.965 17
Baten 10 6 29 23
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.777 -1.976 -1.935 40

Begrote en werkelijke resultaat per product

Terug naar navigatie - Begrote en werkelijke resultaat per product

Het programma bestaat uit de onderstaande producten. Per product wordt het begrote en het werkelijke resultaat voor reservemutaties vermeld.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2020 na wijziging Realisatie 2020
110.00 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID -89 -87
120.00 BRANDWEERZORG -1.664 -1.636
120.20 RAMPENBESTRIJDING -223 -212

Overzicht baten en lasten per hoofddoel

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten per hoofddoel

In onderstaande tabel zijn de werkelijke baten en lasten na reservemutaties per hoofddoel van dit programma weergegeven.

Bedragen x €1.000
Exploitatie Realisatie 2020
Baten Lasten Stortingen Onttrekkingen Saldo
10.1 Terugdringen aantal slachtoffers criminaliteit 2 -89 0 0 -87
10.4 Hulp bij brand en ongevallen 27 -1.876 0 0 -1.848