Balans

Balans

Terug naar navigatie - Balans
ACTIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Vaste activa
Immateriële vaste activa 14.720 15.298
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 14.720 15.298
1. Materiële vaste activa 67.743 67.884
Investeringen met een economisch nut 41.368 42.545
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding
van de kosten een heffing kan worden geheven 11.827 12.207
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 14.548 13.132
2. Financiële vaste activa 6.140 6.218
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 963 963
Leningen aan deelnemingen 3.039 3.025
Overige langlopende leningen u/g 2.138 2.230
Totaal vaste activa 88.603 89.400
Vlottende activa
3. Voorraden 1.656 1817
Grond- en hulpstoffen - -
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie 604 774
Gereed product en handelsgoederen 1.052 1.043
4. Uitzettingen met een rentetyp. looptijd < 1 jaar 14.486 10.342
Vorderingen op openbare lichamen 11.200 6.396
Overige vorderingen 3.286 3.946
5. Liquide middelen 604 530
Bank- en girosaldi 604 530
6. Overlopende activa 3.334 2.995
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 93 -
- overige Nederlandse overheidslichamen 19 -
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen
die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 3.222 2.995
Totaal vlottende activa 20.080 15.685
Totaal generaal 108.683 105.085
14. Bedrag waarvan het recht op verliescompensatie krachtens de Wet op vennootschapsbelasting 1969 bestaat 68 68

Balans passiva

Terug naar navigatie - Balans passiva
PASSIVA (bedragen x € 1.000) 31-12-2020 31-12-2019
Vaste passiva
7. Eigen vermogen 44.676 38.880
Algemene reserves 4.677 6.158
Bestemmingsreserves 33.129 32.265
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 6.870 457
8. Voorzieningen 5.465 5.830
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen, risico's 1.209 1.714
Door derden beklemde middelen met een specifieke
aanwendingsrichting 4.256 4.116
9. Vaste schulden met een rentetyp. looptijd >=1 jr 36.483 39.244
Onderhandse leningen van
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen 36.433 39.198
Waarborgsommen 50 46
Totaal vaste passiva 86.625 83.955
Vlottende passiva
10. Netto vlottende schuld rentetypische looptijd < 1 jr 14.189 14.519
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, - -
van de Wet financiering decentrale overheden
Overige kasgeldleningen 8.500 8.500
Banksaldi 153 67
Overige schulden 5.536 5.952
11. Overlopende passiva 7.869 6.611
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar
tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar volume 4.214 4.869
De voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter
dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, ontvangen van:
- Europese overheidslichamen - -
- het Rijk 2.602 585
- overige Nederlandse overheidslichamen 30 162
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.024 995
Totaal vlottende passiva 22.058 21.130
Totaal generaal 108.683 105.085
12. Gewaarborgde geldleningen 3.095 3.234
13. Borgstellingen woongroepen 26 45